Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland"

Transkript

1 Artikkelsamling Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland

2

3 Forord Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet igangsatte høsten 2011 pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena i seks fylker; Troms, Sør-Trøndelag, Hordaland, Hedmark, Vestfold og Østfold. Hvert fylke har hatt med barnehager. Samarbeid med universitet og høgskoler i fylkene har vært en viktig del av pilotprosjektet. Barnehagene og universitet og høgskoler har skrevet fagartikler som dokumenterer arbeidsprosesser, kunnskapsutvikling og etablering av ny praksis i barnehagene. Læring og danning er prosesser som ikke skrus av og på for bruk i samlingsstunder og andre planlagte aktiviteter. Pilotprosjektet og fagartiklene gir oss ny og økt kunnskap om betydningen av de voksnes rolle i barnehagen, og hva de har å si for barns trivsel, utvikling, læring og danning. Fagartiklene gir oss et «vindu» inn i et mangfold barnehagehverdager. Artiklene er omfattende, og de dokumenter på en god måte de ulike elementene som har vært viktige i barnehagenes arbeids- og utviklingsprosess. Utdanningsdirektoratet er imponert over barnehagens innsats og gjennomføring av pilotprosjektet. Det er et stort stykke arbeid som er lagt ned i løpet av et år. Fylkene har levert omfattende artikkelsamlinger, og vi har derfor valgt å samle dem i tre hefter med to fylker i hvert hefte. Vi håper disse artikkelsamlingene vil være interessant lesing, og at de kan inspirere til videre arbeid med å realisere barnehagens samfunnsmandat. God lesing. Torill Eskeland Direktør i Stab for barnehage 3

4 4

5 Troms Forord 7 Gjennomføring og erfaringer v/ Bengt-Ove Andreassen, Universitetet i Tromsø, og Vibeke Gjendemsjø, Fylkesmannen i Troms Danningsbegrepet i barnehagen. Barnehagen som lærings- og danningsarena Bengt-Ove Andreassen, Universitetet i Tromsø Mer enn et tastetrykk Breivika studentbarnehage v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng Det store bukkespranget nysgjerrighet som drivkraft i barnehagebarnas danningsprosesser Bukkespranget naturbarnehage AS, v/ Turid S. Boholm, Agnes H. Johansen, Kenth T. Mikalsen og Nina S. Østgård Å se spor av danning med filosofiske øyne. Vi har to øyne som vi kan se med Furuslottet barnehage, v/ Lillian Henriksen, Katja Naimak og Inger Johansen På reise mellom Sápmi og India. En reise som kan fremme læring og danning i barnehagen? Gimle studentbarnehage, v/ Ellen Strandli og Gro Nilsen Den aktive pedagogen en forutsetning for å kunne se barnehagen som lærings- og danningsarena? Gratangen barnehage, v/ Anne Grethe Christensen, Ona Wågen og Janne Ryslett På leting etter danning Kroken barnehage, v/ Wenche Pettersen, Siv H. Hanssen og Ranja Olaisen Når læring og danning går som en lek Reinen barnehage, v/ Anita Nergaard, Berit Johansen og Birgitte Nordberg Æ tørr åsså! Storskogåsen studentbarnehage, v/ Hilde Kanestrøm, June Abelsen Olsen, Anne-Lena Abrahamsen og Berit Irene Svineng Alle veier fører til Rom Storsteinnes barnehage, v/liss-mari Sørensen, Åse M. Storbakk og Margareth Åseng Ut på tur bestandig sur, eller? Trollskogen barnehage, v/ Unni Sjåberg, Helen Johansen, Kirsti Skogstad og Elin Sørum Med rakett til sola. En artikkel om demokrati i barnehagen Universet studentbarnehage, v/liz-eva Iversen, Brigitte Larssen, Lisa Johnsen og Christian Jentoft 110

6 6

7 Forord I samarbeid med Universitetet i Tromsø og Fylkesmannen i Troms har 11 barnehager i vårt fylke gjennomført hvert sitt utviklingsprosjekt om «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena». Resultatet er 11 praksisnære fagartikler fra barnehagene som viser ulike innfallsvinkler for å forstå begrepene læringsmiljø og danning. Artiklene fra barnehagene handler blant annet om å tilrettelegge for barns utforsking av verden og deres lyst til å lære. Dette kan føre mye med seg. Her kan vi lese om barn som ikke passivt mottar kunnskap, men som aktivt bruker den, deltar, medvirker og påvirker. Fagansvarlig Bengt Ove Andreassen ved Universitetet i Tromsø har skrevet en teoretisk artikkel om hva barnehagen skal eller bør inneholde for at det skal gi mening å hevde at danning er en prosess som får næring i barnehagen. Spennende. Barnehagene har gjennom sine utviklingsprosjekt utforsket eget læringsmiljø og ikke minst forståelsen av begrepet danning. Fylkesmannen er sikker på at barnehagene som har vært med i prosjektet har fått større forståelse for hvordan ansatte i barnehagen kan legge til rette for barns læring og danning. Vi vet at kvaliteten i samspillet mellom mennesker er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnehagenes bevisste og kontinuerlige arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, toleranse og mangfold, inkludering og deltakelse, er helt avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet. Fylkesmannen retter en helt spesiell takk til fagansvarlig for prosjektet, førsteamanuensis Bengt Ove Andreassen ved Universitetet i Tromsø for hans teoretiske innspill og prosessveiledning underveis. Barnehagene som ble med oss på denne spennende læringsog danningsreisen fortjener også stor takk. Fylkesmannen i Troms Utdanningsdirektør Ingrid Hernes 7

8 v/ Bengt-Ove Andreassen, Universitetet i Tromsø, og Vibeke Gjendemsjø, Fylkesmannen i Troms Prosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena i Troms fylke (Tromspiloten) Gjennomføring og erfaringer Formålet med prosjektet og midlene fra Kunnskapsdepartementet til de ulike fylkene, har vært å styrke bevisstheten om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. Bakgrunnen for prosjektet var implementering av ny formålsparagraf for barnehagen som ble vedtatt i 2008 og satt i verk fra 1. januar Den nye formålsparagrafen medførte et behov for følgeendringer i rammeplanen, og 1. august 2011 ble en ny rammeplan for barnehagen med følgeendringene innført. I formålsparagrafen og i rammeplanen er danningsbegrepet nå et sentralt begrep. Prosjektet i Troms fylke har satt fokus på hvilken betydning danningsbegrepet har for praksis. Tolv barnehager har vært med i prosjektet i Troms fylke (i alfabetisk rekkefølge): Breivika barnehage, Tromsø Bukkespranget Naturbarnehage, Tromsø Furuslottet barnehage, Storfjord Gimle barnehage, Tromsø Gratangen barnehage, Gratangen Kroken barnehage, Tromsø Reinen barnehage, Tromsø Storskogåsen barnehage, Tromsø Storsteinnes barnehage, Balsfjord Storvollen barnehage, Tromsø Trollskogen barnehage, Balsfjord Universet barnehage, Tromsø Hver av barnehagene har utformet sitt eget utviklingsprosjekt med målsetninger om å videreutvikle god praksis, refleksjon over barnehagen som læringsmiljø og over danningsbegrepet plass og betydning i en barnehagekontekst. En del av det innledende arbeidet med barnehagene, valgte vi å formulere at vårt ønske var at utviklingsprosjektene skulle bidra til «Å sette praksis på ordene», i den grad det var mulig. I denne rapporten fra prosjektet i Troms fylke er det erfaringsbaserte artikler fra elleve av de tolv av barnehagene. Til sist er det en teoretisk artikkel som gir perspektiver på danningsbegrepet i barnehagen på bakgrunn av erfaringene fra prosjektet i Troms fylke. 8

9 Utvelgelsen av barnehager til prosjektet Av de totalt tolv barnehagene som var med i prosjektet, var seks private og seks kommunale. De fleste i Tromsø-området fra Tromsø kommune, mens fire barnehager var i andre kommuner (Gratangen, Balsfjord og Storfjord). Blant de deltakende barnehagene var det barnehager organisert med avdelinger og barnehager organisert i baser. Størrelsen på barnehagene varierte fra 36 barn til 85 barn. Til sammen har utviklingsprosjektene i barnehagene i «Tromspiloten» omfattet 636 barn. Ved siden av invitasjonen som ble sendt ut til alle barnehagene, utarbeidet vi et enkelt søknadskjema hvor vi foruten faktaopplysninger om barnehagen ba om en kort begrunnelse på hvorfor barnehagen ønsket å delta. Begrunnelsene var svært sammensatte og fokuserte på ulike ting. Noen vektla danningsbegrepet og positive erfaringer med å arbeide i prosjekt: «Vi ønsker å åpne for nye tanker inn i barnehagen. Vi tenker at det vil bli flott å få flere å tenke sammen med mht. danningsbegrepet!. Vi har tidligere bl.a. deltatt i realfagsprosjekt og syns vi lærte mye av prosjektformen. Vi ønsker at danning skal tre tydeligere frem i progresjonsplanen vår for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Alle fagområder vil ha en plass i dette arbeidet og utgangspunktet vil ligge i satsningsområdet». Andre vektla at prosjektet ga en mulighet til å arbeide videre med tema som barnehagen hadde hatt en særlig vekt på tidligere: «Barnehagen preges av stort kulturelt mangfold. Samisk språk og kultur står sterkt og er viktig for oss. Refleksjoner om hvordan læringsmiljøet er, våre verdier og holdninger er viktige og nødvendige. Det handler om å forstå vår rolle som voksne i barnehagen og se på egen handlinger i et etisk og verdimessig perspektiv. Hvilke normer tar vi utgangspunkt i våre egne eller barnets normer? Barn i dag vokser opp i møtet mellom blant andre samisk og norsk kultur». Og atter andre var orientert rundt lek og internasjonale konvensjoner og perspektiver som forplikter: «Vi ser på leken som barnas aller viktigste lærings- og danningsarena. Den har en sentral plass i barnehagen, og er av så vesentlig betydning for barns liv at barn har rett til lek i følge FNs barnekonvensjon. Læring gjennom lek er noe av det som kjennetegner barnehagens egenart. Denne tilnærmingen til læring, som spesielt kjennetegner de nordiske barnehagene, framheves av OECD som svært positiv. Vi mener at kunnskap om barns læringsstrategier er nødvendig for å forstå, vurdere og støtte det enkelte barns utviklingsforløp. Kunnskap om sammenhengen mellom lek og læring er nøkkelkompetanse for personalet som skal bistå i barnas læring og danning. Vi ønsker å være med på dette prosjektet for å jobbe enda mer systematisk med fagområdene i forhold til vårt satsningsområde». Søknadene viste et mangfold blant barnehagene. I søknadene der vi forventet at barnehagene måtte skriftliggjøre tanker om hvorfor de ønsket å være med i et slikt prosjekt, framkom det tydelig at det var et stort spenn i prosjekterfaringene. Enkelte barnehager begrunnet sin deltakelse i prosjektet med et ønske om å opparbeide seg prosjekterfaring, mens andre hadde lang og god erfaring med prosjekter. Det meldte seg derfor et behov for en vurdering om vi skulle gjøre en utsiling med tanke på erfaring. Vi valgte imidlertid å inkludere alle 9

10 barnehagene, også de uten prosjekterfaring, med den hensikt å forsøke å stimulere til utvikling av prosjektkompetanse i barnehagesektoren. Dette tror vi var en fornuftig vurdering, og vi anser at de barnehagene som aldri hadde deltatt i et slikt prosjekt tidligere, nå sitter igjen med verdifulle erfaringer som både kan tas med inn i det faglige arbeidet i barnehagen, men også i framtidige prosjekter. I søknadene forventet vi også at barnehagene kort presenterte et innhold og fokus for eget utviklingsprosjekt. Søknadene representerte en bredde som ga mulighet for å belyse barnehagen som læringsmiljø og danningsarena på ulike måter og med ulike faglige fokus. Barnehagene forankret sine prosjekter i de fleste av rammeplanens fagområder. Organisering Etter at søknadene var innvilget, fikk barnehagene invitasjon til første samling i Tromsø desember Dette var første av i alt fire samlinger. 1 På denne samlingen møtte en prosjektgruppe fra hver barnehage. For å være i tråd med utlysningen og forventningene fra Kunnskapsdepartementet, måtte hver enkelt barnehage nedsette en prosjektgruppe som besto av styrer, førskolelærer og pedagogiske medarbeidere/assistenter. Med tre til fire medlemmer i hver prosjektgruppe utgjorde et samlet plenum på hver samling cirka førti stykker. Prosjektgruppene ble tildelt en viktig rolle ved å ha et spesielt ansvar for å drive prosjektet i hver enkelt barnehage mellom hver samling. En viktig del av dette arbeidet var knyttet til å informere og involvere det øvrige personalet i hver enkelt barnehage, for slik å sikre at hele barnehagen (evt. hele basen eller avdelingen) var inkludert i prosjektet. Videre ble prosjektet og arbeidet på de ulike samlingene organisert med utgangspunkt i prinsipper og ideer fra såkalt lærende nettverk (jf. Lund, 2011). Lærende nettverk handler i korte trekk om å skape samarbeid og legge til rette for gjensidig læring og erfaringsdeling. Et prinsipp er at en organisering i nettverk skal bidra til å skape dialog, erfaringsutveksling og refleksjon som igjen kan danne grunnlag for å utvikle pedagogisk praksis og refleksjon over barnehagen som pedagogisk virksomhet. Allerede fra første samling la vi vekt på at samlingene ville bestå av arbeid i grupper der prosjektgruppene presenterte sine prosjekter for hverandre. Et stort ansvar ble slik sett lagt på barnehagene for at dette skulle fungere. Særlig med tanke på at periodene mellom hver nettverkssamling skulle benyttes til å gjennomføre og dokumentere ulike sider ved barnehagens utviklingsprosjekt. Erfaringer og utfordringer fra dette arbeidet dannet grunnlag for det faglige arbeidet på nettverkssamlingene. Til hver samling ble det gitt et mellomperiodearbeid. Det vil si at prosjektgruppen skulle sørge for at prosjektet hadde progresjon mellom samlingene, og at dette dannet grunnlag for noe av arbeidet på neste samling. I tillegg til arbeidet i grupper ble det på hver samling lagt opp til ulike faglige innspill. Enten av prosjektlederne Bengt-Ove Andreassen og Vibeke Gjendemsjø, eller av fagpersoner fra Universitetet i Tromsø. Disse innspillene spente tematisk svært bredt. Alt fra 1 De andre samlingene var alle i 2012: februar, april og september. 2 Se denne linken: https://intra.hive.no/getfile.php/filer/oppdrag/skjemaer/rammer%20for%20skrivefasen.pdf 10

11 pedagogiskfilosofiske perspektiver (som danning, læring, læringsmiljø), til innspill om å arbeide i og med utviklingsprosjekt (som bruk av praksisfortellinger, organisering av prosjekt, og skriving). I fortsettelsen vektlegges særlig det praktiske arbeidet med utviklingsprosjekt og erfaringer fra dette. Fra første samling viste det seg at barnehagene gav positive tilbakemeldinger på muligheten om å arbeide i egen prosjektgruppe i løpet av samlingen. Vi satte derfor av tid på dag to av hver samling til at den enkelte prosjektgruppe fikk tid til å diskutere hva samlingen og innspillene fra de andre prosjektgruppene hadde å si for deres eget prosjekt. Prosjektgruppene ga en nokså unison tilbakemelding om at dette var verdifull tid. Her kunne de sitte og snakke om sitt eget prosjekt uten å bli avbrutt og mens innspillene de hadde fått fra de andre prosjektdeltakerne fremdeles var ferskt. Prosjektgruppene fikk denne muligheten på alle samlingene. Å jobbe med utviklingsprosjekt Siden erfaringene med å jobbe med prosjekt eller utviklingsprosjekt var varierende, brukte vi god tid på første samling til å si noe om hva et utviklingsprosjekt er, eller kan være. Vi vektla at et utviklingsprosjekt er en arbeidsform som er avgrenset i tid, er problemorientert (dvs. at noe skal undersøkes eller utvikles), og slik sett også er målrettet. Disse momentene kan også brukes til å underbygge at et utviklingsprosjekt representerer noe unikt, og dermed også krever ekstra oppmerksomhet i hverdagen. Det må prioriteres, blant annet ved å sette av tid. Noe en problemstilling eller det som skal utprøves får litt ekstra oppmerksomhet i tidsperioden det foregår. Å gjennomføre et utviklingsprosjekt er å utforske en problemstilling eller prøve å realisere noe (prøve ut noe) innenfor en tidsavgrenset periode. Prosjekter er også sosiale. De involverer flere deltakere (og grupper) og de krever en kollektiv innsats (jf. Levin og Klev, 2002 om generelle kjennetegn ved utviklingsprosjekter). På første samling ble det vektlagt at en overordnet målsetning med prosjektet var å utvikle det vi kalte barnehagefaglighet. Det handler om å beskrive, analysere og systematisere praksis med tanke på å utvikle det faglige arbeidet i barnehagen. Prosjektet kunne slik sett ses på som et arbeid med å gi mening til og skape undring om hendelser og fenomener i barnehagen. En viktig del av prosjektet var de utviklingsprosjektene som hver enkelt barnehage planla å gjennomføre. Det ble understreket at det burde være av en slik art at det kunne utvikle et metodisk repertoar, og føres videre også etter endt prosjektperiode. Et utviklingsprosjekt representerer dermed også en mulighet til å utforske noe nytt som man er usikker på når man starter. Barneperspektivet ble også løftet fram. Vi ønsket utviklingsprosjekter som fokuserte på barns utvikling, lek og læring. En viktig del av utviklingsprosjektene var derfor å opparbeide bevissthet og kompetanse om barns læring og utvikling. I Troms fylke fikk hver barnehage kroner som de fritt kunne disponere til utviklingsprosjektet. Med det ønsket prosjektledelsen å forsøke å gi barnehagene frihet og økonomiske muligheter i prosjektene så langt det var mulig. I tillegg ønsket vi å signalisere at barnehagene hadde en stor del av ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektene. 11

12 Praksisfortellinger En utfordring for prosjektledelsen i forkant av første samling var hvordan det komplekse danningsbegrepet skulle presenteres og om mulig knyttes til utviklingsprosjektene. Hvordan forene det teoretiske danningsbegrepet med barnehagenes utviklingsprosjekter som var forankret i praksis og i rammeplan? Det ble gjort et valg om å forsøke å bruke praksisfortellinger. Til andre samling skulle hver prosjektgruppe ha med en praksisfortelling som kunne si noe om «spor av danning» barnehagen. Når formuleringen «spor av danning» ble valgt, så var det et forsøk på å «ufarliggjøre» danningsbegrepet, samtidig som en forståelse av danning skulle være implisitt i praksisfortellingen. Praksisfortellingen har sitt utgangspunkt i praksisen i hverdagen, og ble i prosjektet brukt som et virkemiddel for å sette fokus på viktige erfaringer fra praksis. Arbeid med praksisfortellingene ble brukt for å oppnå forståelse rundt handlinger gjennom refleksjon over handlingene på ulike plan. Praksisfortellingene hjelper oss til å holde fokus på hvem vi er og hva vi gjør og ikke minst på hvem vi ønsker å være og ønsker å gjøre. Den teoretiske forankringen for arbeid med praksisfortellinger var hentet fra Jerome Bruners (1997) læringspsykologi. Bruner retter oppmerksomhet mot at fortelling på mange måter kan forstås som naturlig for mennesket. En fortelling gjenspeiler en organisering av kunnskap, enten det er i form av hypoteser, en refleksjon eller en tolkning. Når det gjøres et valg om å trekke ut en bestemt situasjon i en praksisfortelling, sier det noe om at nettopp den situasjonen framstår i et spesielt lys. Praksisfortellingen kan på den ene side illustrere en typisk hverdagssituasjon eller den kan rettes mot en bestemt situasjon eller en bestemt problemstilling. I identifiseringen av praksis ligger en observasjon av en bestemt praksis som det gir mening å løfte fram. Bruner bruker diskursbegrepet for å poengtere dette og formulerer det slik: «Fortellingen er en diskurs, og diskursens første regel er at det må være en grunn for den som skiller den fra tausheten» (Bruner, 1997, s. 134). Det kan synes som om Bruner i større grad vektlegger de spesielle eller særegne hendelser i praksis enn det vi gjorde i prosjektet når vi også åpnet for å inkludere «typiske hverdagssituasjoner.» Vår vurdering var at de typiske hverdagssituasjonene var viktig i en bevisstgjøring av egen praksis, noe vi etter hvert fikk flere eksempler på. Bruner vektlegger videre at praksisfortellinger har to sider. For det første gjengir den en serie hendelser og dernest gjør fortelleren en implisitt vurdering av hendelsene (ibid., s. 137). I arbeidet med praksisfortellinger i prosjektet, vektla vi at fortellingene ga et innblikk i hverdagen i barnehagene. Gjennom de valg fortellerne gjorde når det gjald hva som ble løftet fram og hvilke historier som ble valgt, ville det bringe til torgs situasjoner som både var typiske og viktig i barnehagene. Dernest ville valg av fortellinger også si noe om refleksjonene de ansatte i barnehagen hadde om sitt eget pedagogiske arbeid. Systematisk arbeid med praksisfortellinger var ikke noe barnehagene hadde erfaring med tidligere. Vi brukte derfor tid på å forsøke å illustrere og forklare hva en praksisfortelling kan være. Vi presenterte den som en personlig erfart opplevelse fra pedagogisk arbeid og yrkesutøvelse. Hovedsaken for vår del var å invitere deltakerne inn i en refleksjonsprosess der de hadde et eiendomsforhold og var trygg på egen fortelling. Vi presiserte like fullt tidlig at det var refleksjon, drøfting og analyse av praksisfortellingen som vi var ute etter, og ikke praksisfortellingen i seg selv (som en underholdende eller fornøyelig fortelling). Arbeidet med praksisfortellingene skapte engasjement. Det var en mulighet for barnehagene til å ta opp tema og situasjoner som de selv mente var viktige. Samtidig var det flere som kjente på flere utfordringer i arbeidet med fortellingene. For det første var det å gjøre synlig og 12

13 snakke om egen praksis noe flere ikke var vant med. Hos enkelte lå terskelen høyt for det som ble oppfattet som å «blottstille» egen praksis. «Kanskje er det ikke rett, det jeg gjør», var en type kommentar som kom når vi tok de første stegene. En annen utfordring deltakerne opplevde, var å skrive ned fortellingen. Hvor mye skulle tas med av situasjonen / konteksten fortellingen var hentet ut av? Hvor mye detaljer skulle tas med? Skulle det være en klar fortellerform eller skulle man gjengi dialoger som man husket dem? Slike spørsmål meldte seg tidlig i arbeidet med fortellingene. Enkelte synte det var en utfordring å skrive ned praksisfortellingen og samtidig sørge for at det vesentlige i fortellingen ble bevart. Den første oppgaven prosjektgruppene fikk var altså å presentere en praksisfortelling som kunne sies å vise «spor av danning» i barnehagen. Oppgaven ble valgt i en forsøk på å la deltakerne vise hvilken forståelse de hadde av danning og hvordan de ville knytte det til egen praksis i barnehagen. I en presisering av oppgaven ble det lagt vekt på at de skulle forsøke å trekke fram noe som må være til stede i barnehagen for at det skal gi mening å tenke barnehagen som en «danningsarena». Nokså unisont handlet alle barnehagenes fortellinger og refleksjon over hva fortellingene viste, at barnehagen må handle om omsorg og å se det enkelte barn. Her ble anerkjennelse og medvirkning gjerne brukt som sentrale begreper. Interessant nok hadde ingen av barnehagene lagt vekt på arbeid med rammeplanens fagområder. Barnehagene argumenterte like fullt med at omsorg, anerkjennelse og medvirkning er viktig innhold i rammeplanen og i formålstenkningen for barnehagen. I neste runde ble barnehagene utfordret til å presentere ei praksisfortelling som viser hvordan arbeid med rammeplanens fagområder kan knyttes til barnehagen som danningsarena. Her kom flere interessante momenter opp. Blant annet arbeid med digitale hjelpemidler og digital danning, forhold og bevissthet til natur og til nærmiljø og at dette handler om bevissthet om omverden, og til barns undring. Noen av barnehagene viste imidlertid til lite kjennskap til konkret arbeid med fagområdene. Det gjorde at også i denne sekvensen handlet reksjonen over praksisfortellingene om omsorg, anerkjennelse og medvirkning. Arbeidet med praksisfortellinger var noe alle barnehagene fant interessant og bevisstgjørende. Det å være «tvunget» til å sette ord på hverdagens praksis og deretter diskutere og drøfte den, ga mange en opplevelse av ny innsikt. Barnehagene fikk også innsikt i hverandres praksis og kunne slik sett gi hverandre ideer for nytenkning og for konkrete opplegg. Å diskutere praksis sammen med andre fra praksisfeltet, samtidig som det ble gitt input i form av mer teoretiske forelesninger for å belyse og reflektere over praksis, gjorde at mange av barnehagene ble bevisst på sin egen praksis. Mange av bidragene i denne rapporten kretser derfor rundt «den aktive pedagog» eller «den aktive førskolelærer» på en eller annen måte. Praksisfortellingene viste seg å være en god metode for å få ansatte i barnehagene til å innta et metanivå på sin egen praksis. Slik syntes deltakerne å bli bevisst på sterke og svake sider ved sin praksis og hvordan de kunne gripe den an på en annen måte for å utvikle den videre. Tilbakemeldingen var at dette arbeidet gav mening. Praksisfortelling var et verktøy som barnehagene ville bruke aktivt i egne barnehager over for hele personalgruppen. Ut fra de positive erfaringene fra første samling fortsatt vi med å sette av tid til egenjobbing i den enkelte barnehage hvor de arbeidet rundt spørsmålene har det under arbeidet med praksisfortellingene kommet fram nye momenter som betyr noe for barnehagens prosjekt og hvilke steg kan eller bør tas videre i prosjektet? 13

14 Teoretisk påfyll: Læring, læringsmiljø og danning På samlingene har deltakerne fått teoretisk påfyll om læringsbegrepet i barnehagen, om barnehagen som læringsmiljø og om danningsbegrepet. Forholdet mellom læring og danning, og hvordan barnehagen som læringsarena og læringsmiljø legger premisser for å se barnehagen som en «danningsarena». Læring og læringsmiljø En av de eksterne bidragsyterne i prosjektet var førskolelærer og stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Trine Kofoed. Hun utfordret deltakerne på at læring i barnehagen må knyttes til kunnskaper og ferdigheter, altså vi lærer om noe, eller lærer oss noe. Utsagn som barn lærer hele tiden, kan være lite forpliktende for personalets rolle som formidlere av kunnskap og kultur. I en barnehagekontekst kan man i det hele tatt spørre seg om personalet er bevisst på at de er formidlere. Forholdet mellom formidling og tilrettelegging synes på mange måter å være et omstridt tema i barnehagepedagogikken. Handler barnehagepedagogikk mest om tilrettelegging? Og hva gjør det med forståelsen av ansattes pedagogiske virksomhet i barnehagen. Kofoed utfordret også deltakerne på en stadig tilbakevendende framstilling av motsetningsforholdet mellom læring og lek. I barnehagen synes ofte kategoriene «voksenstyrt aktivitet» og «fri lek» å danne motpoler. Lek er en aktivitet som har verdi i seg selv, og kan sies å være barns naturlige uttrykksform (jf. Lillemyr 2011), men med dette skillet skjer det dessverre at voksne er helt fraværende når barn leker. Lek, og særlig «fri lek», oppfattes nærmest som hellig og skal ikke brukes som metode for læring. «Det lekende» er nøkkelen til barnehagens arbeidsform, men da må personalet oppheve skillet mellom voksenstyrte aktiviteter og fri lek, og heller være deltakende i barns læringsprosesser både åpent og lyttende «her og nå», og i en mer planlagt form. Kanskje et skille mellom lek og arbeid er mer fruktbart? Å lære seg noe krever litt arbeid, vi må øve, vi må undersøke, vi må tenke osv. Her finnes det ulike stemmer i barnehagediskursen som griper inn i grunnleggende perspektiver for hvordan man tenker hva barnehagen skal inneholde. Innspillene til Kofoed ga en grunnlag for å diskutere disse motsetningene, uten å presentere entydige svar. Faglig ansvarlig for barnehagen hos Fylkesmannen i Troms og førskolelærer Vibeke Gjendemsjø, hadde flere innspill om barnehagens læringsmiljø. Gjendemsjø tegnet gjennom sine innspill et bilde av barnehagens læringsmiljø som henger sammen med flere sider. Blant annet at rammeplanen, i tillegg til omsorg, danning, lek og læring, understreker at barnehagene skal se dette i en sammenheng for å kunne utvikle barnas sosiale kompetanse og deres språklige kompetanse. Barnehagen som læringsmiljø utgjør en kompleks helhet og har flere sider som ikke helt uten videre kan isoleres eller skilles fra andre. For å lette og konkretisere barnehagens pedagogiske arbeid, er gir rammeplanens sju fagområder en struktur og de tilbyr muligheter. Fagområdene er sentrale for barnas opplevelser i barnehagen, for utforskning og læring. Fagområdene er dessuten i stor grad de samme som barna møter som fag i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barna et positivt forhold til fagene og motivasjon for å lære mer. Derfor er det viktig å ha fokus på læringsmiljøet i barnehagen. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosialkompetanse, og er et viktig bidrag i livslang læringsperspektiv. Sosial kompetanse handler jo om å kunne samhandle positivt med andre unger. 14

15 Gjendemsjø konkretiserte det sammensatte bilde av barnehagen som læringsmiljø, til å omhandle det psykososiale læringsmiljøet som får konsekvenser for trivsel, helse og yteevne, til mellommenneskelig samspill (relasjoner) og trygghet mot trakassering og psykiske skadevirkninger (mobbing). Videre vektla hun det fysiske læringsmiljøet, som handler om alt fra barnehagenes arkitektur og innredning, til tilgjengelige leker, lekeapparater, gjenstander og redskaper. Barnehagen utgjør også et organisatorisk læringsmiljø som omhandler systemforhold som dagsrytme, tilrettelegging og ledelse. Ulike sider ved barnehagen som læringsarena ble slik sett vektlagt på ulike måter. De teoretiske inputene ledet dermed til en refleksjon over praksis i arbeidet med praksisfortellingene. Hvordan gjenspeiles vår praksis barnehagen som læringsmiljø i vår barnehage? Innspillene om læring og læringsmiljø bidro dermed til å lede tankene til deltakerne inn på en refleksjon over sin egen rolle. Flere diskusjoner i gruppediskusjoner på samlingene handlet nettopp om hvordan «den voksne» i ulike roller (leder, førskolelærer og assistent/pedagogisk medarbeider) definerer seg inn og forstår sin rolle i barnehagen. Dette var nok mye grunnen til at «den aktive pedagogen» ble et sentralt diskusjonstema. Hvordan være aktiv som pedagog i barnehagen? Er det mulig å bli «overaktiv» og dermed dominerende i barnehagen, selv om intensjonen er faglig begrunnet og god? Danning Prosjektet har vist barnehager som har tatt tak i danningsbegrepet først med ærefrykt men etter hvert har den blitt lagt til side. Enkelte pedagogiske filosofer vil kanskje si at barnehagene har filleristet begrepet og gjort det om til et utvidet læringsbegrep. I løpet av samlingene har barnehagene fått presentert teoretiske perspektiver på danningsbegrepet basert på etablerte teoretikere (som Korsgaard og Løvlie 2003; Klafki 2001; Broström 2011; Løkken 2011; Opdal 2008; Foros og Vetlesen 2012; Steinsholt 2011; Ødegaard og Krüger, 2012). Arbeidet med danningsbegrepet har vist at barnehagekonteksten preges av en praksis der man er vant til at ting skal konkretiseres og implementeres og gjerne dokumenteres attpåtil. I prosjektet har vi sett at barnehagene ønsker å identifisere enkeltsituasjoner der danning skjer, eller situasjoner som legger grunnlag for danning. Et gjennomgående spørsmål har vært om det mulig å gjøre det. Slik sett har kanskje danningsbegrepet blitt utfordret mer av barnehagene enn barnehagene har blitt av danningsbegrepet. De har gjennom sine prosjekter blitt bevisst sin rolle som pedagoger og barnehagen som læringsmiljø, og flere barnehager mener at denne bevisstheten om pedagogisk praksis og barns læring og undring gir insentiver til å kunne si at noen situasjoner kan knyttes til et barns danningsprosess. Dette drøftes videre i Bengt-Ove Andreassens artikkel om danningsbegrepet. Teori om danningsbegrepet har ført til at deltakerne i prosjektet har blitt utfordret til å innta et metaperspektiv på barnehagen og å se den inn i en større sammenheng. I dette arbeidet har de teoretiske innspillene om læring og læringsmiljø vært viktig som forbindelseslinjer mellom praksisfeltet og danningsbegrepet. Å legge til rette for læring, og å se barnehagen som læringsmiljø, er kanskje den eneste måten barnehagen kan arbeide med danningsbegrepet? Uten at danning eller en danningsprosess lar seg dokumentere på annen måte. Stig Brostöms (2011) bruk av den tyske pedagogen Wolfgang Klafkis (2001) perspektiver og presisering av «nøkkelproblemer» har nok fungert som en mulighet for konkretisering av danning i barnehagen. Klafkis «nøkkelproblemer» handler om at aktiviteten i barnehagen bør gjenspeile (eller gjenspeiles i) en større verden og problemstillinger utenfor den mer avgrensede 15

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Superhefte i matematikk

Superhefte i matematikk Superhefte i matematikk Vibeke Gwendoline Fængsrud Superhefte U House of Math 222 sider av per jakob skaanes matematikklærer på grunnskolen for minoritetsspråklige BOKOMTALER House of Math og Vibeke Gwendoline

Detaljer

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 23 ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening FORFATTERE Inge Vinje Øyvind Wistrøm Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer