Tromsø bys historie fra kjøpstad til universitetsby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø bys historie fra kjøpstad til universitetsby"

Transkript

1 Tromsø bys historie fra kjøpstad til universitetsby Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap, Tromsø kommune Bjørn-Petter Finstad UIT, Norges fiskerihøgskole uit.no

2 Presentasjon Bjørn-Petter Født 1964 i Oslo, bodd i Nord-Norge siden 1990 (Honningsvåg og Tromsø) Cand. philol. (historie hovedfag, tilsv. master) med oppgave om fiskeriene i Finnmark under okkupasjonstida, 1993 Dr. art. (Ph.D.) doktoravhandling om statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms, 2005 Førsteamanuensis i fiskerihistorie Norges fiskerihøgskole (fast stilling siden 2010) Underviser i fiskerihistorie og økonomisk historie Forskningstema: nyere fiskerihistorie, særlig perioden og etter 1945, polarhistorie, marin ressursforvaltning Aktuelle arbeider: Fiskerihistorieprosjektet (2014), Norges Råfisklags 75-års historie (2013), rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms (2015) I aksjon på forelesning ved Nha Trang University, Vietnam, mai

3 Skansen Foto: Karl Ragnar Gjertsen 3

4 Middelalder 1252: Garnisonskirke bygd i Tromsø av kong Håkon Håkonsson Formål å forsvare den norske statsmaktas interesser mot russisk ekspansjon Russerne skattla samer, drev plyndring, men også handel på Nordkalotten Kart med stedsnavn fra vikingtida 4

5 1794: Tromsø blir en kjøpstad Hammerfest og Vardø kjøpstader 1789 Før kjøpstadene kom ble handelen ivaretatt av lokale kjøpmenn som hadde fått privilegier av til å drive handel av kongen, og som ofte også drev jektefart og gjestgiveri Bytte-relasjon: tørrfisk til Bergen, nødvendighetsvarer nordover Men systemet ikke tilstrekkelig godt til å sørge for nok forsyninger til folk kornmangel var et problem Kjøpstaden Tromsø et alternativ til Bergens-borgernes dominans over handelen i nord De nye byene: Skulle stimulere handel og medvirke til at folk fikk tilstrekkelig med forsyninger Kjøpstadsstatus innebar fordeler: tollfrihet for borgerne i 20 år, skattefrihet i 20 år, rett til å drive direkte utenrikshandel Pomorhandelen ble frigitt i byene viktig for myndighetene å stimulere kornforsyningen pomorhandelen representerte, men også ha en viss kontroll med den De lokale gjestgiverne => utgjorde konkurrenter til de nye kjøpmennene i Tromsø Handelssteder rundt Tromsø: Bentsjord, Tussøy, Berg, Finnkroken, Jøvik i Ullsfjorden 5

6 Pomorhandelen

7 Merkantilismen Merchant capitalism = handelskapitalisme Jordbruket dominerende i økonomien Gradvis økende handel tallet De store oppdagelser Vesten erobrer resten (handel, kolonier) Aristokrati og kirke mistet makt, som følge av innførsel av sølv og gull fra Amerika Føydaløkonomi må gradvis vike plassen for handel og pengeøkonomi Nasjonalstater vokste fram på bekostning av adel/kirke Merkantilisme: tallet Sterk stat (enevelde) Aktiv stat: staten en sentral aktør i det økonomiske liv Proteksjonisme: beskyttelse av eget lands næringsvirksomhet, fravær av konkurranse Privilegier, monopoler: enerett til å drive handel, til å drive næringsvirksomhet (glassverk, saltverk, gruvedrift etc.) NB jfr. de nordnorske handelsstedene (nessekongene) som hadde enerett til brennevinsservering og handel Handelskompanier

8 Forts. Formålet med proteksjonisme: å beskytte eget lands interesser mot utenlandsk konkurranse Ikke markedet som fastsatte prisene, men ofte forhandlinger mellom produsent/stat Produsentene ofte subsidiert av staten Overskudd på handelsbalansen et viktig prinsipp Eksport viktigere enn import En forestilling om at et lands rikdom ble bestemt av den mengden gull og sølv landet hadde Viktig å være selvforsynt med råvarer (kolonier) På det økonomiske plan avløses merkantilismen av kapitalismen med den industrielle revolusjon (fra omkring 1750) Politisk: den franske revolusjon 1789, som er betegnet som middelklassens revolusjon Borgerskapet krevde politisk innflytelse på bekostning av adel, kirke, eneveldig sentralmakt Liberale idéer: ytring, religion, presse- og trykkefrihet kommer samtidig med utviklingen av en markedsøkonomi

9 Tromsø på begynnelsen av 1800-tallet 1801: Antall innbyggere i det som er dagens Tromsø: I selve byen: 84 Bodde på leilendingsbruk og husmannsplasser Leilendingene hadde ofte livstidskontrakter, så de satt trygt, men måtte betale leie til jordeierne Kombinasjonsbruk vanlig fiskarbondehusholdet Samiske bygder i omlandet: Balsfjord, Ullsfjord, Ramfjorden, Kaldfjorden, Kattfjorden Mer av handelen samlet i byen førte til mer stabile forsyninger av korn I fiskarbondehusholdet gjorde ofte kvinnen gårdsarbeidet, mens mannen var på fiske 9

10 «Nordens Paris» 1840-tallet: tilreisende rapporterte om at byens unge kvinner gikk kledd som i Paris. Byen en sydende møteplass for folk fra mange kulturer, var det mange som la merke til Jekteskippere, fiskere, «hamburgerskippere», pomorer, samer Bidro til å skape en bestemt identitet Et livlig uteliv 1839: Hele 28 kjøpmenn med brennevinssalg i Tromsø, i tillegg kom en rekke skjenkestuer Tromsø 1880 (Foto: P. J. Pinel) 10

11 Økonomisk utvikling etter 1850 Pengeøkonomien blir mer dominerende Liberalisering av handelen Fra 1860-tallet: ishavsfangsten blir en viktig næringsvei for Tromsø SS Antarctic i Tromsø

12 Tromsø ca Stikkord: modernisering og vekst, politisk brytningstid Byen strategisk plassert mellom Finnmark og Lofoten midt i leia Særlig viktig for dem som reiste til og fra hhv lofotfisket og vårtorske- fisket 1900: Tromsø: 400 fiskere Vardø: 270 fiskere Hammerfest: 111 fiskere Ekspansjon i fisket på Malangsgrunnen Drivkrefter i ekspansjonen: telegrafen (Sommarøy 1902) og motoriseringen av fiskebåtene Storgata i Tromsø, ca

13 Motoriseringen Motoriseringen av fiskeflåten Fiskerienes industrielle revolusjon? Foregikk relativt raskt Gjennombrudd i Tromsø-området rundt 1910 Teknologi som lot seg passe inn i eksisterende struktur (motoråttring, dvs. seil- og rofartøy som har fått installert motir) både økonomisk og praktisk Endring på fiskarbondens premisser Motoråttring

14 Alfred Eriksen og Nordlys Alfred Eriksen 1902: Nordlys «Kampen mot nessekongeveldet», dvs. mot handelsfolkenes makt Det parlamentariske gjennombruddet for norsk arbeiderbevegelse i 1903, da Eriksen ble valgt inn på Stortinget Politisk brytningstid, jfr. også Mehamn-opprøret 1903 Alfred Eriksen, prest, stortingsmann, redaktør og grunnlegger av Nordlys 14

15 Mellomkrigstida Ishavsnæringen blir en viktig del av Tromsø-identiteten Ikke bare menn, også enkelte kvinner som deltok i fangst og jakt i nordområdene (Wanny Woldstad, enke, drosjesjåfør og fangstkvinne på Svalbard) 1930-tallet: krisetid i Tromsø Wanny Woldstad, fangstkvinne på Svalbard 15

16 Den 2. verdenskrig i Tromsø Tromsø sete for regjeringen våren 1940, før den reiste videre til England (Tromsø var hovedstad i en kort fase) Dramatisk høsten 1944, pga. de tyske ødeleggelsene Flyktninger fra Nord-Troms og Finnmark Tirpitz ble senket ved Håkøya utenfor Tromsø Vraket av Tirpitz ved Håkøya 16

17 Vekst i industrien etter den 2VK 1951: innbyggere Særlig næringsmiddelindustri Sildoljeindustri (Jøvik og Trofi) Filetfryserier (Kræmer, Tromsø fryseri) Rekefabrikk (Helge Richardsen) Modernisering av fiskeflåten Utbygging av trålere Fabrikk for frossenfisk-produksjon i Tromsø havn 17

18 Tromsø Porten til Ishavet Viktig som produksjons- og omsetningssenter for produkter fra selfangsten (Rieber) Sete for fangstrederier (Rieber, Jakobsen, Astrup Holm, Rye- Holmboe) 1952: 31 båter fra Tromsø/Tromsøysund (310 mann) Mannskap fra fjordbygdene rundt Tromsø (Kaldfjord, Ramfjord, Balsfjord, Gratangen) Nyere tid: Viktig for Tromsøidentiteten (Ølhallen, Skarven) I dag: minimal betydning økonomisk, Rieber er nedlagt 2015: statsstøtten er fjernet farvel til selfangsten? Ølhallen, Tromsøs eldste pub (åpnet 1928). Her pleide fiskere og ishavsfolk å feire etter at de kom tilbake fra en lang økt hjemmefra. Viktig for ishavsidentiteten til Tromsøs befolkning

19

20

21 Mer om selfangsten Kombinasjon med jordbruk og fiske Steder med fangstmiljøer: Hammerfest, Alta, Tromsø/omegn, Ålesund/omegn, Vestfold Felter: Østisen, Nordisen, Newfoundland, Vestisen, Danmarksstredet Arter: grønlandssel, klappmyss Produkter: spekk og skinn, kjøtt Fangstperiode: mars-mai, men også sommerfangst

22 1960: Tromsøysundbrua åpnes Fastlandsforbindelse inntil da hadde forbindelsen vært med ferge over sundet Representerer symbolsk en ny tid 22

23 1960-tallet Tromsø samlet til ett rike 1964 Hillesøy, Tromsøysund, Ullsfjord innlemmes i den nye storkommunen Innbyggere 1965: Innbyggere 1970: Tromsø lufthavn ble åpnet i 1964 Ishavskatedralen

24 Tromsø 1970-tallet: Universitets- og kunnskapsbyen Universitetsbyen Tromsø grunnlegges Formål: skaffe komeptanse til Nord-Norge, særlig medisin (var mangel på leger) 1972: Åpning av universitetet 400 studenter, 200 ansatte Før dette: vitenskapelig miljø på Tromsø museum (1890-tallet) Tromsø offentlige lærerskole (1902) Det nye univ. skapte en helt ny dynamikk i byen, men også nye spenninger To samfunn møtes, bysamfunnet og universitetssamfunnet Brytning, 2/3 av de vitenskapelige ansatte kom fra Sør-Norge Ekkoet fra 1968 de røde anorakker Var stor motstand mot å etablere et universitet i Tromsø Studenter ved «Det røde universitet» i Tromsø på 1970-tallet 24

25 Tromsø og 1990-tallet Avindustrialisering 1990: innbyggere Fiskeindustrien: mot slutten av tallet var det torskekrise og siden loddekrise Rekeindustrien gikk også inn Ressurskrisa tok på mange måter knekken på fiskeindustrien i Tromsø i løpet av 1980-årene Samtidig vokste andre deler av byen: servicenæringene, offentlig sektor og særlig univ.sektoren Byggebransjen hatt gode kår i Tromsø tallet: 70% av studentene kom fra Nord-Norge Lysgården, MH-bygget, UIT/UNN 25

26 2000-tallet 2000: innbyggere 2010: innbyggere 2014: innbyggere Kunnskapsbaserte næringer vokser Norsk Polarinstitutt (1998) Universitetet i stadig vekst Fusjoner med Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Finnmark Snart står høgskolene Narvik og Harstad for tur Byen for de store anledninger? Magnus Carlsen under Sjakk-OL i Tromsø

27 Skråblikk på Tromsø en smeltedigel med voksesmerter? Innflyttere vs. «innfødte» Byfolk vs. folk fra resten av regionen Voksesmerter? Viktig drivkraft i byens kulturliv har alltid vært ungdommen (Pussycats, Hålogaland Teater, Ungdommens Hus, studentene, konserter/festivaler, Driv, Tvibit) Kampen mellom de konkurrerende eliter? Ingen som har hegemonisk eierskap til «byens sjel»? Tromsø-identiteten må stadig gjenskapes og konstrueres «Byen for de store anledninger» Internasjonaliseringen av befolkningen og av UIT Stadig «Nordens Paris»? 27

28 Takk for oppmerksomheten!

OSLOS HISTORIE 1000 OSLO GRUNNLEGGES 1349 SVARTEDAUDEN 1730 BORGERREPRESENTASJON 1697 DOMKIRKEN 1896 BARNEVERN OPPRETTES 1966 T-BANEN

OSLOS HISTORIE 1000 OSLO GRUNNLEGGES 1349 SVARTEDAUDEN 1730 BORGERREPRESENTASJON 1697 DOMKIRKEN 1896 BARNEVERN OPPRETTES 1966 T-BANEN Oslo kommune 1000 OSLO GRUNNLEGGES 1349 SVARTEDAUDEN 1874 GRAND CAFÉ 1624 BYEN BRENNER 1922 BISLETT STADION 1986 PARLAMENTARISK STYRINGSSYSTEM 1950 RÅDHUSET 1785 DEICHMANSKE BIBLIOTEK 1882 ELEKTRISK GATEBELYSNING

Detaljer

Presentasjonen er basert på en artikkel i Økonomisk fiskeriforsking, Nr 1-2012, side 33-54: Finstad, B-P, Henriksen, E. & Holm, P.

Presentasjonen er basert på en artikkel i Økonomisk fiskeriforsking, Nr 1-2012, side 33-54: Finstad, B-P, Henriksen, E. & Holm, P. Presentasjonen er basert på en artikkel i Økonomisk fiskeriforsking, Nr 1-2012, side 33-54: Finstad, B-P, Henriksen, E. & Holm, P. Fra krise til krise forventninger og svik i norsk fiskerinæring Oppbyggingen

Detaljer

Utarbeidet av : Cand. mag. Mikit Ivanowitz. Neiden, 25.03.02 - rev. 070202

Utarbeidet av : Cand. mag. Mikit Ivanowitz. Neiden, 25.03.02 - rev. 070202 En kronologisk beskrivelse av koloniseringen av Sør-Varanger, Kola og deler av Nord-Finland samt en beskrivelse av skoltenes kultur, historie, bosetning og nåværende situasjon i Norge, Russland og Finland.

Detaljer

Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2

Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2 Bergenscenarier 2020 Samlet rapport Fase 1 og Fase 2 Forord Hva kan skje med Bergen? Hva kan skje med Bergen? Spørsmålet er både utgangspunkt og gjennomgangstema for prosjektet Bergenscenarier 2020. Prosjektet

Detaljer

En historie om vanlige folk. Nord-Norge etter 1814: SAMFUNN: Tysk drøm ble tragedie FJELLRAS: Havbunnen kan gi svar POLHAVET: Vi kan for lite

En historie om vanlige folk. Nord-Norge etter 1814: SAMFUNN: Tysk drøm ble tragedie FJELLRAS: Havbunnen kan gi svar POLHAVET: Vi kan for lite KUNNSKAPSMAGASINET FRA UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET NR 1 2014 SAMFUNN: Tysk drøm ble tragedie FJELLRAS: Havbunnen kan gi svar POLHAVET: Vi kan for lite Nord-Norge etter 1814: En historie om vanlige

Detaljer

Norges fiskeri- og kysthistorie BiNd 1

Norges fiskeri- og kysthistorie BiNd 1 Presentasjon av forsknings- og formidlingsprosjektet NORGES FISKERI - OG KYSTHISTORIE Fisken i Vandet, det er vores Brød, skrev Petter Dass. Sjøen har vært en kilde til mat, og den har formet bosetning,

Detaljer

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BAKALÁŘSKÁ

Detaljer

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen Kven er ikke kven Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse En historisk analyse av FORORD Da vi startet med prosjektet var vi begge helt ukjente med hvordan man forsker. Forske, sa du? Kan vi som «bare»

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

BILDER SER MED DE ØYNENE SOM SER PÅ DEM

BILDER SER MED DE ØYNENE SOM SER PÅ DEM BILDER SER MED DE ØYNENE SOM SER PÅ DEM Aaslaug Vaa STEDET ER SALTDAL HØSTEN 1992. ET MØTE FINNER STED MELLOM EN KVINNE MED BOSTED PÅ PLASSEN, OG EN TILREISENDE. GEDIMINAS URBONAS FRA LITAUEN. SAMTALENS

Detaljer

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen Det gode liv Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn Gro Berntsen Mastergradsoppgave Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 Forord

Detaljer

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold *

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * ØYVIND HORVERAK Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * Artikkelen gir først en oversikt over utviklingen av omsetningsmåten for vin og brennevin fra Norge fikk sitt første kommunale brennevinssamlag

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2008

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2008 MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2008 Leder: 70 år i forandring! Et jubileum er en god anledning til å se tilbake og oppsummere hva som har skjedd og hva man har oppnådd. Samtidig er det naturlig å skue

Detaljer

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand?

Detaljer

Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken

Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken Hold dampen oppe den industrielle revolusjon, oppfinnelser og samfunnsendringer. 2 DEL 1 Praktisk orientering: Mål: Vi ønsker med dette

Detaljer

OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG

OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG OM SITUASJON OG UTVIKLING I BERG - STATISTIKK - Utarbeidet for deltakerne i SNUP- arbeidet (Strategisk Nærings- og Utviklingsplan) høsten 2003 NB. GLEM IKKE AT ALL STATISTIKK MÅ BRUKES MED FORSIKTIGHET.

Detaljer

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-21 1994 Olav Wicken Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv Olav Wicken ESST Universitetet i Oslo og STEP-gruppen Storgt. 1 0155 Oslo Oslo, januar

Detaljer

Tor Selstad: Lokalsamfunn og klimatilpasning et framtidsperspektiv på Fredrikstad

Tor Selstad: Lokalsamfunn og klimatilpasning et framtidsperspektiv på Fredrikstad Tor Selstad: Lokalsamfunn og klimatilpasning et framtidsperspektiv på Fredrikstad Østlandsforskning 2010 2 Forord Det er etter hvert stor enighet om at klimaendringer kombinert med samfunnsendringer vil

Detaljer

Konsesjonslovene - de politiske konsekvensene av den andre industrielle revolusjon i Norge av Andreas R. S. Dugstad

Konsesjonslovene - de politiske konsekvensene av den andre industrielle revolusjon i Norge av Andreas R. S. Dugstad Konsesjonslovene - de politiske konsekvensene av den andre industrielle revolusjon i Norge av Andreas R. S. Dugstad Utviklingen av vannkraften og den kraftkrevende industrien i Norge utløste en svært het

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

EN ANALYSE AV NÆRINGSSTRUKTUREN i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier

EN ANALYSE AV NÆRINGSSTRUKTUREN i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier Strukturanalyse 2009 Perioden 1989-2008 EN ANALYSE AV NÆRINGSSTRUKTUREN i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier Økende mangfold og vellykket omstilling BI Drammen Drammen Næringslivsforening Drammen

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Mat som identitetsbærer. Måltidet i kontekst og som konsept. Om hvilke faktorer som styrer vårt matmønster innenfor- og utenfor hjemmet

Mat som identitetsbærer. Måltidet i kontekst og som konsept. Om hvilke faktorer som styrer vårt matmønster innenfor- og utenfor hjemmet Mat som identitetsbærer. Måltidet i kontekst og som konsept Om hvilke faktorer som styrer vårt matmønster innenfor- og utenfor hjemmet Teoretisk hovedfag av Knut Ivar Olsen Seksjon for visuell kommunikasjon,

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

MED SALTVANN I ÅRENE. Tekst av: ELISABETH S. KOREN OG TORE L. NILSEN

MED SALTVANN I ÅRENE. Tekst av: ELISABETH S. KOREN OG TORE L. NILSEN F O R T E L L I N G E R O M K Y S T- N O R G E 1 MED SALTVANN I ÅRENE Tekst av: ELISABETH S. KOREN OG TORE L. NILSEN Innhold Med saltvann i årene Begynnelsen Leidang og handel Skipsfører og medseilere

Detaljer

Det internasjonale Finnmark

Det internasjonale Finnmark Sentraladministrasjonen Politisk avdeling Vår dato: 20.4.2006 Arkivkode: 07;X80;&80 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01193-7/LAEL Deres referanse: Utenriksdepartementet v/ Nordområdekoordinator Robert

Detaljer

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10 Versjon 0.10 Tjen folket: program Innholdsliste Tjen folket: program...1 Innledning:...2 Om Tjen folket...2 Vårt mål...2 Kapittel 1: Kapitalismen skaper kriser, kriger og grunlaget for kommunismen...3

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer