NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING"

Transkript

1 NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Kopibøker Brevjournaler Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne og korrespondent Korrespondanse - henvendelser fra medlemmer m.m Skipstillitsmenn Kontaktmenn Kurs, konferanser Forespørsler fra mannskap på fergene Overenskomster Tviste-/etterkravssaker, ordnet på avslutningsår og på båtnavn Møtebøker for underavdelinger/båter Overtidsjournaler Utredninger, rapporter, rundskriv m.m. fra Fiskeridepartementets Selfangstråd Referatprotokoller fra kurs Norsk Matros- og Fyrbøter Union Trykksaker INNLEDNING Om arkivskaper I Tromsø kom det første forsøket på å organisere sjømenn i oktober Initiativet ble tatt av jern- og metallarbeidere ved Troms Amts Dampskibsselskap (TADS), og en forening av matros- og fyrbøtere ble stiftet. Foreningen ble lagt ned etter kort tid, fordi det var vanskelig å organisere reisende arbeidere. I 1912 ble det gjort et nytt forsøk, og en ny forening stiftet. Denne ble tilmeldt Norsk Matrosog Fyrbøter Union. Fra 1. august 1912 var Tromsø avdeling i virksomhet. Foreningens medlemmer var ved stiftelsen alle arbeidere, matroser og fyrbøtere i TADS. NSF var organisert i avdelinger. Utover og 1930-tallet ble flere avdelinger etablert lokalt. Avdelingene sorterte direkte under NSF sentralt - det vil si at avdelingen fungerte som et områdekontor. For hver avdeling ble det valgt et styre. Ansvarsområdene for styret var blant andre agitasjons- og opplysningsarbeidet samt å forberede saker som skal forelegges medlemmene. 227

2 Medlemmene innenfor en avdeling kunne danne grupper (faggrupper) der det var hensiktsmessig. NSF Tromsø avdeling hadde på 1930-tallet flere slike grupper: dekks- og maskingruppe, restaurasjonsgruppe, radiotelegrafistgruppe, elektrikergruppe, fangst- og fiskergruppe, ishavsgruppe. Disse faggruppene var direkte underlagt avdelingens styre. I dag er gruppene borte, men det gis rom i vedtektene til NSF for samarbeid på distrikts- og regionalplan. Dette er et samarbeid mellom tillitsvalgte, slik at samarbeidet i distriktsutvalg og regionutvalg er et tillitsvalgtarbeid. Gruppene eksisterte fram til omleggingen på 1990-tallet. I Tromsø er det to områder innen sjøfart som peker seg ut - innenriksfart og fiskeri. Innenriksfart omfatter bl.a fergene. Innenfor fiskeri er mannskap om bord på trålere, snurpere og andre fartøy for en stor del er organisert i NSF. Kontaktmenn/skipstillitsmenn I arkivet finnes materiale som omtaler kontaktmenn og skipstillitsmenn. En kontaktmann var ikke ansatt av forbundet, men var en lokal representant for forbundet og arbeidet gjerne overfor rederiene. Kontaktmannen tok seg av saker som angikk kontingent, tariffer og spørsmål fra ansatte på båtene. På tallet fikk kontaktmannen sin lønn gjennom provisjon av salg av kontingentmerker. I dag er kontaktmannen lønnet av forbundet, men denne ordningen vil trolig falle bort om få år. 1 En skipstillitsmann (tillitsvalgt) er ansatt av forbundet. Det kan være en tillitsvalgt på hver båt, og den tillitsvalgte forholder seg til de avtaler og vedtekter som gjelder for organisasjonen. Om arkivet Arkivet til Norsk Sjømannsforbund, avdeling 43 ble ordnet i 1991 av Arne Gunnar Edvardsen, og utgjorde da om lag 8 hyllemeter. Tilvekst på 3 hyllemeter ble ordnet i 1999, og arkivet utgjør nå 11 hyllemeter. Som følge av at en ny avlevering besto av materiale som var fortsettelser av serier som ble ordnet i 1991, ble hele arkivet ordnet på nytt. En del av seriene fra 1991-ordningen er beholdt der dette har vært uproblematisk i forhold til nytt innkommet arkivmateriale. Også materiale fra Norsk Matros- og Fyrbøter Union er tatt inn i arkivet. Dette er gjort fordi unionen var forløperen til det senere forbund. FA Samtale med W. Kiil NSF Region Nord 228

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsberetninger, medlemsmøter, gruppemøter Norsk Matros- og Fyrbøterunion, avdeling 19 Styremøter, årsmøter Norsk Matros- og Fyrbøterunion, Tromsø Avdeling Styremøter, årsmøter, medlemsmøter, forhandlingsmøter Norsk Sjømannsforbund, møter i diverse grupper - restaurasjonsgruppen, Fiske- og Fangstgruppen m.m.) Reise- og agitasjonsprotokoll Reise- og agitasjonsprotokoll (Werner Kiil) Kopibøker Inn- og utgående korrespondanse (innpakket) Innpakket Innpakket Innpakket Innpakket Merket: Kopibok for samlemapper Brevjournaler

4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne og korrespondent Landsstyremøte 1970 Landsmøte Reiserapporter Avdelingens regnskap 1970 Assisterende formann - (NSF, avdeling Tromsø) Rundskriv fra NSF Avdelingens kontorlokaler Månedsrapporter fra NSF Tromsø avdeling Revisjonsrapporter til NSF sentralt, postgiro Tillitsmannskontroll 1970 Skatt/lønninger Beretninger/skriv fra AOF Troms, Tromsø AOF-forening 1962 Arktisk forening Folkets Hus - beretninger, korrespondanse 1966 Samvirke forsikring LO Tromsø Kokk- og stuertskole Tromsø faglige Samorganisasjon Korrespondanse angående medlemsbladet Regnskapsoversikter NSF Utmerkelser - gullnål Arbeidsforhold, fiskeri, arbeidsledighetstrygd for fiskere, ferie for fiskere, Feitsildfiskernes salgslag, Troms Fiskarfylking m.m Fiskebåtredernes Forbund Fiskerioppgjør (Fiskernes Regnskaps- og oppgjørskontor) Sild-, lodde- og selfangstoppgjør Fiskerikonferansen Fiskernes Ulykkeskasse Garantikassen for prosentfiskere - mannskapslister Norges Råfisklag Hjelpefond - kopier av søknader 1972 Norges Råfisklags Hjelpefond - kopier av søknader Fellesordningen for tariffestet pensjon - FTP 1968 Norsk tørrfisk til utviklingsland - Hjelp til selvhjelp Lastelinje - sikkerhetsbestemmelser for fiskefarkoster Fiskeriutvalget 1964 Fiskerigruppa NSF, Tromsø avdeling - jubileum (30 år) Landsstyremøte, skriv angående tariff Prisreguleringsfondet for sild 1962 Forskning, hjelpe- og redningstjeneste 1965 Fiske i internasjonale farvann 230

5 Fiskernes lønnsomhet 1964 Prøveskip - rundskriv/skriv fra NSF Rasjonaliseringsutvalg for trålerne Fiskerigrensen, rådgivende utvalg for Troms 1965 A/S Rieber & Co 1965 Korrespondanse, skriv angående forlis, opplæring/utdannelse, tariff m.m Korrespondanse, avisutklipp angående fiskestopp, referat fra fiskerikonferanse på Leangkollen (1963) fra DNAs fiskeriutvalg Fiskeriutvalget, fiskerikonferanse Sykepenger Arbeidsledighetstrygd Gruppelivsforsikring Norske Forenede Livsforsikringsselskap Sjømannspensjon Trygdekontoret for sjømenn i utenriks fart Legekontoret for sjøfolk i Tromsø Statens Velferdskontor i Tromsø Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tromsø Fiskernes Ulykkeskasse - saker Garantikassen for Fiskere - saker angående arbeidsledighetstrygd Garantikassen for Fiskere - saker angående minstelott Korrespondanse med Garantikassen for Fiskere Velferd for fiskere - beretninger, reiserapporter m.m Norges Fiskarlag - korrespondanse, rundskriv Forsikringskassen - hjelpekassen (søknader), forskrifter Feitsildfiskernes salgslag Selfangstrådet - korrespondanse, rapporter, årsmøte Troms Fylkes Dampskipselskap (TFDS) TFDS - "Fløytind TFDS - B/F "Kågen" TFDS - M/S "Vengsøy" - korrespondanse angående mannskap TFDS - korrespondanse TFDS - overenskomster TFDS - regjøringsarbeid Tromsø slepebåter Fiskebåtredernes Forbund Tråleroverenskomster Vesterålen Trafikklag O. nr Utenriksfart O. nr 1 og Korrespondanse med NSFs Hovedkontor 231

6 Korrespondanse med NSFs Hovedkontor Rundskriv fra NHFs Hovedkontor Rundskriv fra NSF Tromsø avdeling Rundskriv fra NSF Tromsø avdeling Korrespondanse angående kontorpersonalet (ansettelser m.m.) Årsberetninger for avdelingen Statistikk for NSFs avdelinger Korrespondanse med NSFs medlemsblad Korrespondanse angående veteranopphold Korrespondanse angående foreningens regnskap Korrespondanse angående avdelingens regnskapsrevisjon Korrespondanse, saker angående lønn Regnskapsbok skattetrekk Korrespondanse og saksdokumenter angående landsmøter (NSF) Årsberetninger fra opplysningssekretær og studietillitsmenn Jubileumsskrifter 1974 og 1984 for Fiske- og Fangstgruppa av Tromsø avdelinga m.m Avisinnlegg Debattopplegg: Lønnsforhold i havfiskeflåten Avdelingsstyret i Tromsø Reiserapporter, avdelingsrapporter - agitasjon Reiserapporter - agitasjon Forelesningsdisposisjoner Sak angående Åsvær Losstasjon Kveøyferga 1980 Personalsak (oppsigelse) 1981 Stokmarknes avdeling 1982 Politisk streik ved TFDS Forhandlinger fiskebåttariffen Forhandlinger tråltariffen Fiskeridepartementet 1978 Støtteavtale for fiskerinæringen 1978 Reguleringasavtale for fiskerinæringen Trålrådet angående trålfrie soner Korrespondanse angående diverse fiskerispørsmål Korrespondanse angående fiskermanntallet Merkeloven (fiskeristatistikk), fiskerimanntall, fiskerirettlederen i Tromsø 232

7 Forespørsler angående overenskomster Korrespondanse angående fraktefartøyene, skipskontrollen, fergeinstruks, gruppelivsforsikring, lønnsstatistikk - innenriks sjøfart Tarifforhandlinger innenriks Tarifforslag utenriks fra Tromsø avdeling Korresondanse m.m. med organisasjoner og foreninger A- Å A-F Andre avdelinger Arbeiderbevegelsens arkiv Arbeiderpartiet Arktisk forening Fiskeribladet FN-sambandet Folkets Hus Folk og Forsvar K-N Kokk- og Stuertskolen LO Nordlys Folkeferie Norsk Folkehjelp Norsk Maskinistforbund Norsk Styrmannsforbund N-T Nortraship - Sjømannsforbundet Oljesaker Tromsø faglige Samorganisasjon - kontorpersonale Korrespondanse - henvendelser fra medlemmer m.m Fiskarpensjonen, arbeidsmarkedsopplæring, forliksklager, forsikringsordning, fiskarskatt, fiskerioppgjør, rekefiske - protokoll Fredningsfelt for faststående redskaper Korrespondanse angående studieledere, ansettelse av korttidssekretærer Personalsaker (oppsigelse m.m.), politisk streik - avisutklipp NSF, Tromsø avdeling - korrespondanse Korrespondanse 1977 Korrespondanse angående personalsaker (- henvendelser til NSF, Tromsø avdeling fra medlemmer) 1978 Korrespondanse angående personalsaker (oppgjør m.m.) - henvendelser fra medlemmer) Korrespondanse angående personalsaker m.m Korrespondanse - diverse 233

8 Korrespondanse angående personalsaker m.m Korrespondanse - diverse saker Korrespondanse (samlemappe) 1973 Korrespondanse - henvendelser fra medlemmer Korrespondanse - inn- og utgående Korrespondanse - henvendelser fra medlemmer Korrespondanse - samlesaker Korrespondanse - henvendelser fra medlemmer Rapport fra fergebesøk NSFs Opplysningskomite - protokollutskrifter Skipstillitsmenn Skipstillitsmenn A-S Skipstillitsmenn - Tromsø Ferger Skipstillitsmenn - M/S "Vestskjell" Trekklister trålebas Overføringer - duplikatbøker 1957 Rundskriv angående medlemsfortegnelse Nord-Norges Rederiforbund Skipstillitsmenn A-U Skipstillitsmenn A-V Skipstillitsmenn A-V Skipstillitsmenn A-N Skipstillitsmenn N-V F/S "Nordstar" - trekklister Andenesfisk III - trekklister Kontingentrapporter innsendt av skipstillitsvalgte til Tromsø avdeling Kontaktmenn Kontaktmenn E-Ø Kontaktmenn A-S Kontaktmenn S-V 234

9 1969 Kontaktmenn A-M Kontaktmenn M-V Kontaktmenn A-R Kontaktmenn S-V Korrespondanse, skriv angående Hammerfest avdeling Kontaktmenn Hammerfest Kurs, konferanser Studietillitsmenn 1980 Kulturarrangement på Tromsdal Gjestgiveri Kurs/konferanser i Troms Fiskerikonferanse i Tromsø 1975 Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv 1980 Fagbevegelsen og oljen Kurs/konferanser (Kursplaner, deltakerlister, uttalelser og protokoller fra kurs) Kurs/konferanser Redningsutstyr for fiskere Prosjektet "Sikkerhetsopplæring for fiskere" - korrespondanse, skriv, rapport 1981 Prosjektet "Sikkerhetsopplæring for fiskere" 1981 Prosjektet "Sikkerhetsopplæring for fiskere" - redningsøvelse for ishavsfarere Søknader på instruktørstilling Prosjektet "Sikkerhetsopplæring for fiskere" Prosjektet "Sikkerhetsopplæring for fiskere" Prosjektet "Sikkerhetsopplæring for fiskere" Vernearbeid innenriksfart Hovedredningssentralene i Bodø og Stavanger Medlemslister for Nord-Norges Rederiforening Korrespondanse, skriv angående Norges Råfisklag Norges Råfisklags Hjelpefond - søknader m.m. 235

10 Forespørsler fra mannskap på fergene Mappene er ordnet alfabetisk etter navn på båt Båtmapper A-K Båtmapper L-V Båtmappe redningsskøytene Overenskomster udat. Oversikter overenskomstnumre (O. nr.) Overenskomster O.nr.164 Gisund Ferger O.nr.163 Finnsnes Fergeselskap 1966 O.nr.52 Innenriksfart O.nr.171 Kvalsund Melkeruter O.nr.306 Skjelnan Kvalstasjon O.nr.404 Redningsselskapet O.nr.191 Bjørklids Fergerederi, Lyngseidet O.nr.168 Skjervøy Melkeruter Overenskomster Overenskomster -styrmenn/førere Overenskomster - maskinister Overenskomst - avløsningsavtalen O.nr.3-1 Protokollutskrifter - utenriksfart 1978 O.nr.6-1 Supply-avtaler udatert O.nr.102 Bjørkelids Ferjerederi O.nr.102 Bjørkelids Ferjerederi O.nr.102 Vesterålen Trafikklag 1979 O.nr.102 Fiskernes Agnforsyning O.nr S/L Hordafisk m.m O.nr Overenskomster - protokollutskrifter O.nr Redningsselskapet O.nr Gisund Ferge A/L O.nr Tromsø slepebåter Fyr- og Merkevesenets skip O.nr Tarifftvist angående bruksvakthold - "Queen Bank", "Tendvingen", "Skjervøy", "Dalheim" O.nr Bruksvaktholdet O.nr Fraktefartøyer 1979 O.nr M/S "Straumfoss" 236

11 1979 O.nr M/S "Veidnes" O.nr Forskningsfartøyene "Johan Ruud", "Asterias" O.nr Losbåtmannskaper O.nr Oljevern O.nr M/S "Olav Scheel" O.nr.151 Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap O.nr.171 Offshore O.nr Olje - offshore O.nr.300 Tariff M/S "Kjelløy" O.nr.300 Fiskebåtredernes forbund O.nr.302 Fiskebåtredernes forbund Overenskomster, forhandlinger A-R Asterias - forskningsfatøy Bjørklid Ferger Borerigger Fabrikkskip Finnmark Fylkesrederi Fiskebåttariffen Fraktefartøyene Gisund Ferger M/S "Olav Sheel" Innenriks Norsk Bergingskompani Norglobal Redningsselskapet Overenskomster for trålervaktbåtene, det sjømilitære fiskerioppsyn Overenskomster Oppsynstjenesten Overenskomster Slepebåtene i Tromsø Overenskomster Vesterålens Trafikklag TFDS - Overenskomster, saker og korrespondanse Norglobal - Overenskomster, saker og korrespondanse Tarifforhandlinger Norske Trålerrederiers Forening Tarifforhandlinger Fiskebåtredernes Forbund Noregs Sildesalgslag Feitsildfiskernes Salgslag Olje/Fisk fondet Trykte overenskomster Rundskriv fra NSF 237

12 Tviste-/etterkravssaker, ordnet på avslutningsår og på båtnavn A-K (Utenriksfart) A-W (Innenriksfart) A-U A-V A-V A-R S-Å A-M N-Å A-M N-Å A-V A-R S-V 1976 A-E F-L L-R S-W A-B C-K L-P R-Æ A-F 238

13 G-N O-Å A-J K-N P-S S-Ø Avsagte dommer Tvistesaker A-V Lofoten Trålrederi - sak angående alderstillegg og ferie Tromsø Trålrederi - konkurs Møtebøker for underavdelinger/båter Kyst- og Lokalfartgruppa "Tromsøy I" M/S "Norbulk" av Tromsø M/S "Nordkyn" av Tromsø M/T "Evina" Overtidsjournaler Kaijournal med oversikt over mannskap Overtidsjournal for M/T "Thue Jr." av Karlsøy Overtidsjournal for forskjellige båter Utredninger, rapporter, rundskriv m.m. fra Fiskeridepartementets Selfangstråd

14 Referatprotokoller fra kurs Norsk Matros- og Fyrbøter Union Korrespondanse Trykksaker Årsberetninger fra Tromsø avdeling 1984 Fiske- og fangstgruppen 50 år, Utgitt av NSF, avd. Tromsø 1974 Fiske- og fangstgruppen 40 år, Utgitt av NSF, avd. Tromsø 1959 Tromsø Maskinistforenings 50- års jubileum, Skandinaviska Transportarbetarfederationen, Norsk Sjømannsforbund - Oslo avdeling, års beretning 1971 Vedtekter for NSF Brosjyrer, opplysning 240

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN 2010-2011 2004 2005 Årsberetning Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN Utskriftsdato 27. april 2005 www.rlf.no Styreleders refleksjoner At næringen har et godt omdømme i samfunnet er viktig, blant annet for å få

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent 1945-1977

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent 1945-1977 NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE INNLEDNING...180 Om arkivskaper...180 Om arkivet...180 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1977...181 Forhandlingsprotokoller 1959-1970...181 Korrespondanse

Detaljer

NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE

NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE INNLEDNING... 180 Om arkivskaper... 180 Om arkivet... 180 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1977... 181 Forhandlingsprotokoller 1959-1970... 181

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

BERETNING 1978. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1978. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 978 Landsorganisasjonen i Norge Innhold Side. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK................ 7 Tariffrevisjonen 978............................................... 7 Sekretariatets innstilling.......................................

Detaljer