Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram Det Norske Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti"

Transkript

1 Forsidefoto: Colourbox.com Troms Arbeiderparti Fylkesvalgprogram Det Norske Arbeiderparti

2 Innhold Innledning Innledning... 3 Utdanning... 4 Samferdsel... 6 Kultur... 7 Næring... 9 Kollektivtrafikk Fiskeri og havbruk Landbruk Klima, miljø og energi Forsvar Samisk og kvensk Forskning Troms Arbeiderpartiet vil styrke og utvikle landsdelen og Troms, basert på fellesskapsløsninger. Vi tror at mennesket og samfunnet blir sterkere sammen. Vår sosialdemokratiske ideologi er et verktøy for å videreutvikle samfunnet, samtidig som enkeltmennesket blir ivaretatt. En dynamisk markedsøkonomi kan skape vekst, utvikling og arbeidsplasser for alle. Men samfunnet må ha sterke kontrollmekanismer som ivaretar samfunnsstrukturen og enkeltmenneskenes behov for sikkerhetsnett og trygghet. Dette ivaretas best gjennom en god offentlig skole, et godt utrustet velferdstilbud, og en trygg alderdom. Troms Arbeiderparti vil arbeide for et samfunn som er tilpasset enkeltmenneskets forutsetninger, der viktige velferdsordninger skal være det offentliges ansvar. Demokrati og enkeltindividets mulighet til kollektivt å skape forandringer er avgjørende for å skape en positiv utvikling i Troms. Det beste demokratiet skapes i nærhet til mennesket. Våre mange kommuner har mandat til å skape, endre og ta hånd om sin egen skjebne, og må gis muligheter til det. Alle innbyggerne i Troms, også barn og unge, skal ha muligheten til å påvirke sin egen fremtid. Derfor ønsker vi å utvikle demokratiet med større medvirkning fra barn og unge, via elevråd, kommunale ungdomsråd og ungdommens fylkesting. Demokrati er å gi folkevalgte makt. Demokrati og muligheten til å påvirke samfunnet skal være gjeldende fra den fylkeskommunale parlamentarisme, via kommunestyrene og helt ned til utviklingslagene i bygdene. Troms AP ser på fagbevegelsen og spesielt LO som en viktig samarbeidspartner for utvikling av Troms fylke, og vil revitalisere det fagligpolitiske samarbeidet. Troms er en generator og et utstillingsvindu for regjeringens nordområdepolitikk. For Troms Arbeiderparti handler vår regionale nordområdesatsning om å initiere, tilpasse og sette i verk regjeringens politikk på området. Våre kontaktpunkter mot Nordvest Russland blir stadig flere. Satsningen varierer fra folk-til-folk-samarbeid, kulturutveksling og deltagelse i politiske samarbeidsfora. På sikt håper vi dette vil åpne for mer omfattende næringssamarbeid som gjensidig vil skape arbeidsplasser i Nord Norge og Nordvest Russland. 2 3

3 Det største bidrag vi kan gi til fremtiden er kunnskap gjennom utdanning Sørge for tilstrekkelig etter- og videreutdanning for lærerne. Innføre ringetjeneste i videregående opplæring for alle videregående skoler i Troms. Halvere frafallet i videregående opplæring innen Utvikle Karriere Troms. Utvikle rådgivertjenesten med økt fokus på god fagveiledning på ungdomsskolen og i videregående skole. Utvide tilbudet om sommerskole. Gi tilbud om leksehjelp. Opprette et elev- og lærlingeombud. Jobbe for å bedre tilgangen til helsesøster, lege og psykolog for elever og lærlinger. Sikre et godt fagtilbud i alle regioner. Ha et godt fagskoletilbud. Satse på økt samarbeid med næringslivet, blant annet gjennom Ungt Entrepenørskap. Utdanning Ungdommen er vår viktigste ressurs, og det er ungdommen som skal skape framtiden. Det største bidraget vi kan gi til framtiden er kunnskap gjennom utdanning. Det er i dag alt for mange unge som velger å slutte på videregående skole av ulike årsaker. Ved å satse på god veiledning både faglig og sosialt, kan frafallsprosenten reduseres og flere kan gis et reelt valg. Det er viktig å sikre at vi har en god offentlig skole som kjennetegnes av kvalitet og gir elevene de beste forutsetninger for utdanning. Derfor er det viktig å sette læreren i fokus for eksempel ved å jobbe for faglig utvikling og fellesskap gjennom etter- og videreutdanning. Kvalitetssikre elevundersøkelsen. Jobbe sammen med privat næringsliv og offentlig virksomhet for å øke antall lærlingeog praksisplasser. Utrede vertsfamilieordningen i kommunene. Videreføre en geografistyrt inntaksordning. Gjøre yrkesfagene mer praksisrettet. Vurdere å innføre trafikkkopplæring i videregående skole. Drive aktiv og målrettet rekruttering av elever til helse- og sosialfagene i videregående skole. Modernisere og forbedre kroppsøvingsfaget. 4 5

4 Samferdsel med kultur for satsning! Etter forvaltningsreformen har fylkeskommunen ansvaret for om lag 300 mil med fylkesveger. Det har høyeste prioritet å stoppe forfallet samt å fortsette jobben med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på det eksisterende vegnettet. Øvrige utfordringer er rassikring, uferdige veglenker, 37 mil med grusveger, by- og tettstedsutfordringer og trafikksikkerhet. For å kunne nå våre mål må bevilgninger til samferdsel prioriteres. Vi må samtidig være åpen for nye måter å gjennomføre kontrakter, bygging og vedlikehold på, slik at samfunnet får mer veg for pengene. Styrke bevilgningene til vedlikehold, herunder til det årlige dekkeprogrammet. Jobbe for at alle fylkesveger skal ha god eller tilfredsstillende standard. Innen 2020 få fast dekke på alle fylkesveger som er grusveger. Åpne for brukerfinansiering når det er lokal enighet om dette. Gjennomføre den vedtatte fylkesvegplanen. Følge opp og forsere den vedtatte planen for bygging av gang- og sykkelveger. På dette området må utfordringer med skoleveg, samt utfordringer i byer og tettsteder prioriteres. Rullere rassikringsplanen og evaluere kriteriene den bygger på. Sikker transport av skolebarn og regularitet for næringstransport må vektlegges mer. Ha fokus på holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid med særlig vekt på barn og unge. Driften av trafikksikkerhetshallen må sikres, og det må etableres sykkelgårder. Kultur Troms er et skapende fylke og er et naturlig kulturelt knutepunkt i nordområdene. Troms Arbeiderparti har tro på attraktive lokalsamfunn, der et rikt kulturliv er en viktig nøkkel for å snu flyttestrømmen. Kultur er viktig for vår livskvalitet, og svært mange oppgir et godt kulturtilbud som avgjørende forvalg av bosted. Kulturnæringene i Troms har et stort utviklingspotensial dersom vi gir de rette rammebetingelsene. Troms Arbeiderparti vil gjøre det store mangfoldet av kulturuttrykk tilgjengelig for flest mulig av innbyggerne i Troms. Fylket vårt har et mangfold av festivaler. Troms Arbeiderparti vil støtte de mange kreative, spennende og gode arrangementene og institusjonene i fylket for å bidra til en utvikling av disse. Vi ønsker også en større tilrettelegging og satsning på nyskapende kulturarrangementer. 6 7

5 De frivillige organisasjonene ute i kommunene er bærebjelken i kultur-troms. Aktivitetsstøtte til foreninger og organisasjoner er avgjørende for å sikre den verdifulle aktiviteten som skjer i lokalmiljøene i fylket vårt. Idretten er med på å skape bolyst for familier i distriktet og beriker kultur- og fritidstilbudet i Troms. Troms Arbeiderparti vil ha en aktiv dialog med kommunene når prioriteringer av tippemidler til anlegg for bredde- og barneidrett skal gjøres. Et viktig mål er at idrettsutøvere fra Troms fortsatt skal kunne hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå. Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at barn og unge lettere får tilgang til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Vi ønsker også en videreutvikling av den kulturelle spaserstokken. I tillegg bør Troms bli et pilotfylke for et profesjonelt kulturtilbud i barnehagen. Troms Arbeiderparti vil også vektlegge det nordnorske kunst- og kulturuttrykket i disse satsningene. Næring Grunntanken til Troms Arbeiderparti er at folk skal kunne bo og leve gode liv i hele Troms. Med dette utgangspunktet skal vi føre en utadvent næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv. For å få dette til er det spesielt viktig å tilby våre ungdommer gode arbeidsvilkår og et mangfoldig næringsliv. Innenfor noen næringsområder har vi spesielle forutseninger for å være gode i Troms. Marin og maritim sektor, energi og miljø, reiseliv og landbruk er eksempler på slike områder. Disse næringene vil vi satse videre på blant annet gjennom ressurser til forskning og utvikling. Troms Arbeiderparti vil snu utfordringer til muligheter for næringslivet gjennom å satse på fornybar energi og ny miljøteknologi. Ha frivillighetsmillioner disponibelt hvert budsjettår. Gjennomgå de støtteordningene fylkeskommunen har og lage klarere retningslinjer. Utarbeide ungdommenes kulturplan. Innføre ungdomskulturkortet. Øke kulturbevilgninger som kommer innbyggerne i Troms til gode og kan gi nye arbeidsplasser også til profesjonelle frilanskunstnere. Satse på kulturnæringer. Realisere Nordområdemuseet. Styrke og ivareta eierskapet i ulike kulturinstitusjoner. Videreutvikle en reiselivsstrategi basert på grønt reiseliv og reiselivsnæringen som distriktsnæring. Sørge for at kulturminner i fylket bevares i en bærekraftig reiselivssatsing. Styrke kunnskapen om Troms som reisemål og forsterke arbeidet med merkevarebygging og markedsføring av Troms som reisemål i inn- og utland. Satse på utvikling og bruk av miljøteknologi. Legge til rette for nye bærekraftige arbeidsplasser i tjenesteytende næringer. Styrke fokuset på transport av gods og folk på tvers av landegrensene i nord. Styrke satsingen på kultur som næringsvirksomhet. Sikre profesjonelle scener for kultur i Troms. Arbeide for å styrke de nasjonale overføringene til Den kulturelle skolesekken. 8 9

6 Opprettholde og utvikle fylkeskommunale eierandeler i viktige offentlige selskaper. Være en pådriver for å utvikle miljøteknologi i bedrifter hvor vi har eierandeler, for å sikre en mer miljøvennlig produksjon. Offentlig transport skal være tilgjengelig for alle! Styrke det fylkeskommunale næringsfondet. Samarbeide med fagbevegelsen for å sikre arbeidstakernes rettigheter i offentlige virksomheter og i det private næringslivet. Stimulere til økt utbygging av idrettsanlegg og infrastruktur for friluftsliv over hele fylket. Legge til rette for økt bruk av FoU i næringslivet. Være en pådriver for at offentlige innkjøp innrettes slik at små og /eller nye bedrifter i landsdelen gis reelle muligheter til å levere varer og tjenester til det offentlige. Kollektivtrafikk I byer og bynære områder må kollektivtrafikken bli et reelt alternativ til bruk av bil. Det er et mål at det blir raskere, enklere og billigere å reise kollektivt. I distriktene bør kollektivtilbudet bedres gjennom en mer effektiv samordning av ressurser ved bruk av bestillingsruter og serviceruter. Offentlig transport skal være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Kollektivtransport gir miljøeffekter i seg selv, men likevel bør det jobbes systematisk for å utvikle et mer miljøvennlig kollektivtilbud. Tromsø vil med sin befolkningsvekst ha særlige trafikale utfordringer i årene framover. Brukerfinansiering må påregnes for å få til fullgode løsninger, men det er en forutsetning at dette er et ønske lokalt. Dersom kollektivtrafikken skal bli raskere, enklere og billigere, må rutetilbudet bedres. Også infrastruktur i form av bl.a. kollektivfelt må forbedres. I tillegg må tidkrevende kontanthåndtering på bussene reduseres

7 Innføre et ungdomskort hvor ungdommer kan reise så mye de vil med buss, båt og ferge i hele fylket for kr. 500,- pr. mnd. Ressursene i havet er felleskapets eiendom! Redusere prisene. Premiere de som reiser ofte ved at de får bedre rabattordninger. Arbeide for en mer miljøvennlig kollektivtransport ved å gradvis innføre gass- og hybridbusser. Styrke kollektivsatsningen i byene og innføre «superbuss»-ordninger på de tyngst trafikkerte rutene. Utvikle et brukertilpasset og kostnadseffektivt kollektivtilbud i distriktene gjennom tilbringertjeneste og bestillingsruter med taxi kombinert med buss. Samordne dagens rutetilbud på buss og båt bedre. Samordne ruteinformasjon og rutetilbud på tvers av fylkesgrensene. Innføre sanntidsinformasjon på ferger, båter og i byene. Samordne og forbedre buss- og båtterminalene på Finnsnes og i Harstad. Bidra til bygging av kollektivterminal for båt i Tromsø. Jobbe for at en jernbaneløsning til Troms, herunder Tromsbanen, kommer inn i nasjonal transportplan. Jobbe for et bedre regionalt flytilbud til og fra Evenes, Bardufoss og Sørkjosen. Fiskeri og havbruk Troms har med vår beliggenhet en særegen mulighet knyttet til fiskeri- og havbruksressursene. De viltlevende marine ressursene er fellesskapets eiendom. Disse skal sikres for framtidige generasjoner gjennom en bærekraftig forvaltning. Vår viktigste strategi er å bistå til sterkere samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv, som kan føre til økt marin næringsutvikling i fylket. Vi vil legge til rette for en robust utvikling av marine verdiskapningsklynger i alle ledd av verdikjeden. Fiske, oppdrett, marin videreforedling, markedsføring og næringsservice er viktige ledd i verdikjeden

8 Landbruket er den viktigste næringa for desentralisert bosetning i Troms! At det skal innføres ei arealavgift for havbruksnæringen som skal gå til vertskommunene, og at vertskommunene skal få kompensert for sine utgifter med å tilrettelegge areal for havbruksnæringen. Bistå til nyetableringer gjennom et aktivt fylkeskommunalt engasjement for å sikre virksomheter tilgang til offentlig finansiering og fiske- og oppdrettsrettigheter. Jobbe for at bærekraft er en forutsetning for oppdrett. Forebygge arealkonflikter og legge til rette for sameksistens ved å intensivere arbeidet med nye kystsoneplaner. Etablere lærlinge- og hospitantordninger i samarbeid med kommunene og næringa i den marine sektoren. Intensivere arbeidet med å utbedre havner og annen infrastruktur i Troms. Arbeide for å legge til rette for kommersiell fiskeriturisme som en del av den bærekraftige fiskeriforvaltningen. Arbeide for en regional fiskeriforvaltning. At kyst- og fjordområdene innenfor 4 nautiske mil i Troms forbeholdes fiske for båter under 21 meter. Ha en variert flåte og en kvotepolitikk som har som sitt formål å øke sysselsettingen og bosetningen i kystsamfunnene. Opprettholde Deltakerloven og Råfiskloven. At det innføres fritt fiske for fartøy under 11 meter. Landbruk Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av Troms. Kriseåret 2010 viser hvor sårbart vårt arktiske landbruk er. Landbruket er den viktigste næringa for å sikre desentralisert bosetting og verdiskapning i Troms. I tillegg til sunn og kortreist mat, produserer landbruket kulturlandskap og andre miljøgoder som kommer hele befolkningen til gode. Troms Arbeiderparti støtter opp om et robust landbruk med produksjonsmangfold og en variert bruksstruktur i landsdelen. Troms Arbeiderparti vil arbeide for at inntektene til landbruket sikres på lik linje med samfunnet for øvrig

9 Jobbe for at Innovasjon Norge får økte budsjettrammer til landbruksbygg. Jobbe for å styrke rekrutteringa til landbruket i Troms. Jobbe for å styrke kompetanseutvikling og innovasjon i landbruket. Jobbe for at Troms fylkeskommune skal bidra til å videreutvikle Inn på Tunet i Troms som en integrert del av tjenesteproduksjonen til kommunene, NAV og andre offentlige virksomheter. Ha en rovviltforvaltning som sikrer en stabil rovviltbestand. Kartlegge kjernearealer for landbruksproduksjon i Troms. Legge til rette for satsning på nisjeprodukter og kortreist mat satsninger i Troms. Legge til rette for gårdsturisme i Troms. Sikre at vern ikke står i veien for utvikling av landbruket. Jobbe for bedre erstatningsordninger ved vinter- og avlingsskader i Troms. Sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene. Ha en rovviltforvaltning som følger opp Stortingets vedtatte bestandsmål. Klima, miljø og energi Troms skal være et miljøvennlig fylke. Vi har betydelige vannressurser og mange bedrifter og arbeidsplasser som er knyttet til produksjon og foredling av energiressurser. Det er viktig å ha en bærekraftig utnyttelse av vannressursene. Grønne arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og miljøteknologi kan bli en ny vekstnæring i Troms. Energipolitikk er både velferds- og klimapolitikk. Troms AP vil derfor øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Troms Arbeiderparti er opptatt av at petroleumsindustrien må leve i sameksistens med de lokale næringene i Troms. Fiskeriinteressene må spesielt tas hensyn til når nye områder åpnes for leting og eventuelt produksjon. Dersom vi åpner for petroleumsvirksomhet i våre områder, er det avgjørende at fylket og landsdelen sitter igjen med arbeidsplasser og inntekter. Arbeide for å styrke og forbedre konsesjonsbehandlingen for vannkraft uten at miljøkravene reduseres. Arbeide for at regelverket knyttet til revisjon av vassdragskonsesjoner blir gjennomgått. Arbeide for økt forskning og utvikling innen fornybare energikilder. Stimulere til satsning på fornybare energikilder. Arbeide for at hovedvirkemidlene for å støtte utbygging av fornybar energi skal kanaliseres gjennom ENOVA. Presse på for å bygge opp grunnfondet for fornybar energi. Arbeide for økt utbygging av nettkapasitet mellom landsdelene

10 Satse videre på skred- og flomforebygging gjennom økt kunnskap, sikringstiltak, bedre overvåking og varsling. Etablere et nasjonalt varslings og overvåkningssenter for skred i Troms. Jobbe for nasjonal utjevning av nettleie på strøm. Støtte industrien for å få en mer energieffektiv og mer miljøvennlig produksjon. Arbeide for at Statnett skal kunne pålegges å betale anleggsbidrag. Satse videre på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler. Åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet på Troms II og Nordland VII. Bidra til god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskerinæringen. Jobbe for at oljevernberedskapen styrkes, spesielt i forkant av en eventuell produksjonsstart. Arbeide for at petroleumsnæringen gir optimale ringvirkninger for lokalsamfunn og bedrifter i Troms. Dette må formuleres som konkrete krav til aktørene ved utlysning av nye konsesjoner. Forsvar Den rødgrønne regjeringen har gjort Troms til Norges viktigste forsvarsfylke. Indre Troms er hovedbase for Hærens utdanning og ledelse. Den nasjonale helikopterbasen er lokalisert til Bardufoss, og vi har aktivitet i Harstad og Sørreisa. Nordområdesatsningen har gitt fylket et betydelig løft, også innenfor forsvarssektoren. Vårt mål er at en størst mulig del av det nasjonale forsvarets hovedfunksjoner lokaliseres til Troms. Troms Arbeiderparti vil videreføre og forsterke innsatsen. Arbeide aktivt for at det planlagte nasjonale kompetansesenteret for helikoptre etableres på Bardufoss. At hæren skal tilføres flere årsverk som lokaliseres til Bardu og Målselv. At kystjegerkommandoen forblir i Harstad og sikres gode fasiliteter og øvelsesarenaer. At det legges til rette for at allierte land i enda større grad enn i dag kan komme til Norge og Troms for å trene sine mannskaper. At kommunene, fylkeskommunen og staten forsterker sin familiepolitikk, slik at det tilrettelegges for mindre pendling og dermed flere fastboende ansatte i forsvaret i Troms. At forsvaret legger til rette for at Olavsvern får en alternativ bruk, f.eks innen forskning og utvikling. Jobbe for at Evenes blir valgt som fremtidig kampflybase. Sikre drift av Luftforsvarets stasjon CRC Sørreisa Arbeide for at Forsvarets Musikkorps Nord-Norge får gode og stabile arbeidsvilkår for sine kulturelle og militære virksomhet i Nord-Norge

11 Samisk og kvensk Historisk har Troms solide samiske og kvenske røtter. Etter lang tids fornorskningspolitikk har revitaliseringen av samisk og kvensk kultur i mange lokalsamfunn i Troms skutt fart de senere årene. Troms Arbeiderparti anerkjenner samisk, kvensk og norsk kultur som likeverdige i vårt fylke. Det er viktig å gi rom for de kulturene som har formet regionen. Vi må utnytte mulighetene dette gir som en del av regionens egenart og fortrinn. Samisk, kvensk og norsk kultur er likeverdig! Troms Arbeiderparti mener sterke og levende lokalsamfunn, hvor også det samiske og kvenske inngår som naturlige deler i samfunns- og næringsutviklingen, gir regionen økt potensial for utvikling. Kulturnæringer, reiselivsprodukter, nisjeprodukter og merkevarebygging innen fiske, landbruk og reindrift skal inspireres av kvensk og samisk språk- og kulturbakgrunn. Vi mener dette gir mulighet til å utvikle og styrke fylket vårt. Etablere egen samiskspråklig klasse på en videregående skole i Tromsø. Jobbe for samisk og finsk språktilbud på alle videregående skoler i Troms, også ved hjelp av fjernundervisning. Styrke de økonomiske bidragene til samiske og kvenske kulturdager og festivaler. Jobbe for fullfinansiering av siste byggetrinn i Halti kvenkultursenter i Nordreisa Jobbe for finansiering av Várdobáiki samiske senter på Evenes. Jobbe for permanent drift av Halti Kvenkultursenter IKS og Storfjord Språksenter. At virkemidlene til Innovasjon Norge i større grad brukes til å understøtte etableringer av kulturnæringer og reiseliv som baserer seg på produkter og virksomhet inspirert av samisk og kvensk kultur. Legge til rette for at flere kommuner i Troms går inn i forvaltningsområdet for samiske språk. Satse på Senter for nordlige folk som en viktig samfunnsaktør

12 Forskning Troms Arbeiderparti skal arbeide aktivt for å sikre et høyt kunnskaps- og forskningsnivå som ivaretar samfunnsinteresser i fylket. I tillegg til å være et miljøvennlig fylke skal Troms også utvikle et variert og nyskapende næringsliv i et nært samarbeid med forskningen. Vi skal sikre at primærnæringene kan videreutvikles og ivaretas gjennom bærekraftig forvaltning. Forskning skal brukes som kunnskapsgrunnlag for beslutninger om forvaltning. Målet om en styrket samhandling knyttet til helsearbeid står foran store utfordringer sentralt og lokalt. Troms Arbeiderparti vil søke samarbeidsarenaer som kan stimulere praksisnær forskning. På samme måte som innenfor medisinerutdanningen må det utvikles samarbeidsarenaer mellom brukere av forsknings- og undervisningstjenester og relevante forskningsmiljøer. Utvikling og undervisning om brukerbehov og ønsker i forhold til utvikling av produksjon og tjenester kan stimuleres gjennom nye samarbeidsarenaer. Finansiering av nye samarbeidsarenaer kan skje gjennom øremerkede midler gjennom regionale forskningsfond, VRI midler, Innovasjon Norge og bidrag fra de samarbeidende partene. Bidra til at forskningsinnsatsen i fylket omsettes til næringsutvikling. Etablere flere lærlinge- og hospitantordninger i et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og næringslivet. Stimulere forskningsmiljøene i Troms til et forsterket samfunnsoppdrag i tillegg til grunnforskningen

13 Valgliste for Det norske Arbeiderpartiet - Troms 1. Pia Svensgaard Fylkesrådsleder, Tromsø f Knut Werner Hansen Fylkesordfører, Karlsøy f Kristina Torbergsen Fylkesvaraordfører, Skjervøy f Roald Linaker Bardu f Kari-Anne Opsal Harstad f Otto Mikal Makobsen Harstad f Cecilie Terese Myrseth Lavangen f Trond Agnar Eilifsen Auf/Gratangen f Elin Dahlseng Eide Tromsø f Steffen Jakobsen Målselv f Synnøve Johanne Søndergaard Harstad f Torbjørn Bongo Tromsø f Lundblad Media AS svanegodkjent trykksak

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 Som uavhengig liste har Nordmørslista den nødvendige frihet til å motvirke skjevfordelingen av statlige og fylkeskommunale ressurser. Vi er klare for endring,

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 DEL GODENE For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer