Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram Det Norske Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti"

Transkript

1 Forsidefoto: Colourbox.com Troms Arbeiderparti Fylkesvalgprogram Det Norske Arbeiderparti

2 Innhold Innledning Innledning... 3 Utdanning... 4 Samferdsel... 6 Kultur... 7 Næring... 9 Kollektivtrafikk Fiskeri og havbruk Landbruk Klima, miljø og energi Forsvar Samisk og kvensk Forskning Troms Arbeiderpartiet vil styrke og utvikle landsdelen og Troms, basert på fellesskapsløsninger. Vi tror at mennesket og samfunnet blir sterkere sammen. Vår sosialdemokratiske ideologi er et verktøy for å videreutvikle samfunnet, samtidig som enkeltmennesket blir ivaretatt. En dynamisk markedsøkonomi kan skape vekst, utvikling og arbeidsplasser for alle. Men samfunnet må ha sterke kontrollmekanismer som ivaretar samfunnsstrukturen og enkeltmenneskenes behov for sikkerhetsnett og trygghet. Dette ivaretas best gjennom en god offentlig skole, et godt utrustet velferdstilbud, og en trygg alderdom. Troms Arbeiderparti vil arbeide for et samfunn som er tilpasset enkeltmenneskets forutsetninger, der viktige velferdsordninger skal være det offentliges ansvar. Demokrati og enkeltindividets mulighet til kollektivt å skape forandringer er avgjørende for å skape en positiv utvikling i Troms. Det beste demokratiet skapes i nærhet til mennesket. Våre mange kommuner har mandat til å skape, endre og ta hånd om sin egen skjebne, og må gis muligheter til det. Alle innbyggerne i Troms, også barn og unge, skal ha muligheten til å påvirke sin egen fremtid. Derfor ønsker vi å utvikle demokratiet med større medvirkning fra barn og unge, via elevråd, kommunale ungdomsråd og ungdommens fylkesting. Demokrati er å gi folkevalgte makt. Demokrati og muligheten til å påvirke samfunnet skal være gjeldende fra den fylkeskommunale parlamentarisme, via kommunestyrene og helt ned til utviklingslagene i bygdene. Troms AP ser på fagbevegelsen og spesielt LO som en viktig samarbeidspartner for utvikling av Troms fylke, og vil revitalisere det fagligpolitiske samarbeidet. Troms er en generator og et utstillingsvindu for regjeringens nordområdepolitikk. For Troms Arbeiderparti handler vår regionale nordområdesatsning om å initiere, tilpasse og sette i verk regjeringens politikk på området. Våre kontaktpunkter mot Nordvest Russland blir stadig flere. Satsningen varierer fra folk-til-folk-samarbeid, kulturutveksling og deltagelse i politiske samarbeidsfora. På sikt håper vi dette vil åpne for mer omfattende næringssamarbeid som gjensidig vil skape arbeidsplasser i Nord Norge og Nordvest Russland. 2 3

3 Det største bidrag vi kan gi til fremtiden er kunnskap gjennom utdanning Sørge for tilstrekkelig etter- og videreutdanning for lærerne. Innføre ringetjeneste i videregående opplæring for alle videregående skoler i Troms. Halvere frafallet i videregående opplæring innen Utvikle Karriere Troms. Utvikle rådgivertjenesten med økt fokus på god fagveiledning på ungdomsskolen og i videregående skole. Utvide tilbudet om sommerskole. Gi tilbud om leksehjelp. Opprette et elev- og lærlingeombud. Jobbe for å bedre tilgangen til helsesøster, lege og psykolog for elever og lærlinger. Sikre et godt fagtilbud i alle regioner. Ha et godt fagskoletilbud. Satse på økt samarbeid med næringslivet, blant annet gjennom Ungt Entrepenørskap. Utdanning Ungdommen er vår viktigste ressurs, og det er ungdommen som skal skape framtiden. Det største bidraget vi kan gi til framtiden er kunnskap gjennom utdanning. Det er i dag alt for mange unge som velger å slutte på videregående skole av ulike årsaker. Ved å satse på god veiledning både faglig og sosialt, kan frafallsprosenten reduseres og flere kan gis et reelt valg. Det er viktig å sikre at vi har en god offentlig skole som kjennetegnes av kvalitet og gir elevene de beste forutsetninger for utdanning. Derfor er det viktig å sette læreren i fokus for eksempel ved å jobbe for faglig utvikling og fellesskap gjennom etter- og videreutdanning. Kvalitetssikre elevundersøkelsen. Jobbe sammen med privat næringsliv og offentlig virksomhet for å øke antall lærlingeog praksisplasser. Utrede vertsfamilieordningen i kommunene. Videreføre en geografistyrt inntaksordning. Gjøre yrkesfagene mer praksisrettet. Vurdere å innføre trafikkkopplæring i videregående skole. Drive aktiv og målrettet rekruttering av elever til helse- og sosialfagene i videregående skole. Modernisere og forbedre kroppsøvingsfaget. 4 5

4 Samferdsel med kultur for satsning! Etter forvaltningsreformen har fylkeskommunen ansvaret for om lag 300 mil med fylkesveger. Det har høyeste prioritet å stoppe forfallet samt å fortsette jobben med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på det eksisterende vegnettet. Øvrige utfordringer er rassikring, uferdige veglenker, 37 mil med grusveger, by- og tettstedsutfordringer og trafikksikkerhet. For å kunne nå våre mål må bevilgninger til samferdsel prioriteres. Vi må samtidig være åpen for nye måter å gjennomføre kontrakter, bygging og vedlikehold på, slik at samfunnet får mer veg for pengene. Styrke bevilgningene til vedlikehold, herunder til det årlige dekkeprogrammet. Jobbe for at alle fylkesveger skal ha god eller tilfredsstillende standard. Innen 2020 få fast dekke på alle fylkesveger som er grusveger. Åpne for brukerfinansiering når det er lokal enighet om dette. Gjennomføre den vedtatte fylkesvegplanen. Følge opp og forsere den vedtatte planen for bygging av gang- og sykkelveger. På dette området må utfordringer med skoleveg, samt utfordringer i byer og tettsteder prioriteres. Rullere rassikringsplanen og evaluere kriteriene den bygger på. Sikker transport av skolebarn og regularitet for næringstransport må vektlegges mer. Ha fokus på holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid med særlig vekt på barn og unge. Driften av trafikksikkerhetshallen må sikres, og det må etableres sykkelgårder. Kultur Troms er et skapende fylke og er et naturlig kulturelt knutepunkt i nordområdene. Troms Arbeiderparti har tro på attraktive lokalsamfunn, der et rikt kulturliv er en viktig nøkkel for å snu flyttestrømmen. Kultur er viktig for vår livskvalitet, og svært mange oppgir et godt kulturtilbud som avgjørende forvalg av bosted. Kulturnæringene i Troms har et stort utviklingspotensial dersom vi gir de rette rammebetingelsene. Troms Arbeiderparti vil gjøre det store mangfoldet av kulturuttrykk tilgjengelig for flest mulig av innbyggerne i Troms. Fylket vårt har et mangfold av festivaler. Troms Arbeiderparti vil støtte de mange kreative, spennende og gode arrangementene og institusjonene i fylket for å bidra til en utvikling av disse. Vi ønsker også en større tilrettelegging og satsning på nyskapende kulturarrangementer. 6 7

5 De frivillige organisasjonene ute i kommunene er bærebjelken i kultur-troms. Aktivitetsstøtte til foreninger og organisasjoner er avgjørende for å sikre den verdifulle aktiviteten som skjer i lokalmiljøene i fylket vårt. Idretten er med på å skape bolyst for familier i distriktet og beriker kultur- og fritidstilbudet i Troms. Troms Arbeiderparti vil ha en aktiv dialog med kommunene når prioriteringer av tippemidler til anlegg for bredde- og barneidrett skal gjøres. Et viktig mål er at idrettsutøvere fra Troms fortsatt skal kunne hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå. Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at barn og unge lettere får tilgang til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Vi ønsker også en videreutvikling av den kulturelle spaserstokken. I tillegg bør Troms bli et pilotfylke for et profesjonelt kulturtilbud i barnehagen. Troms Arbeiderparti vil også vektlegge det nordnorske kunst- og kulturuttrykket i disse satsningene. Næring Grunntanken til Troms Arbeiderparti er at folk skal kunne bo og leve gode liv i hele Troms. Med dette utgangspunktet skal vi føre en utadvent næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv. For å få dette til er det spesielt viktig å tilby våre ungdommer gode arbeidsvilkår og et mangfoldig næringsliv. Innenfor noen næringsområder har vi spesielle forutseninger for å være gode i Troms. Marin og maritim sektor, energi og miljø, reiseliv og landbruk er eksempler på slike områder. Disse næringene vil vi satse videre på blant annet gjennom ressurser til forskning og utvikling. Troms Arbeiderparti vil snu utfordringer til muligheter for næringslivet gjennom å satse på fornybar energi og ny miljøteknologi. Ha frivillighetsmillioner disponibelt hvert budsjettår. Gjennomgå de støtteordningene fylkeskommunen har og lage klarere retningslinjer. Utarbeide ungdommenes kulturplan. Innføre ungdomskulturkortet. Øke kulturbevilgninger som kommer innbyggerne i Troms til gode og kan gi nye arbeidsplasser også til profesjonelle frilanskunstnere. Satse på kulturnæringer. Realisere Nordområdemuseet. Styrke og ivareta eierskapet i ulike kulturinstitusjoner. Videreutvikle en reiselivsstrategi basert på grønt reiseliv og reiselivsnæringen som distriktsnæring. Sørge for at kulturminner i fylket bevares i en bærekraftig reiselivssatsing. Styrke kunnskapen om Troms som reisemål og forsterke arbeidet med merkevarebygging og markedsføring av Troms som reisemål i inn- og utland. Satse på utvikling og bruk av miljøteknologi. Legge til rette for nye bærekraftige arbeidsplasser i tjenesteytende næringer. Styrke fokuset på transport av gods og folk på tvers av landegrensene i nord. Styrke satsingen på kultur som næringsvirksomhet. Sikre profesjonelle scener for kultur i Troms. Arbeide for å styrke de nasjonale overføringene til Den kulturelle skolesekken. 8 9

6 Opprettholde og utvikle fylkeskommunale eierandeler i viktige offentlige selskaper. Være en pådriver for å utvikle miljøteknologi i bedrifter hvor vi har eierandeler, for å sikre en mer miljøvennlig produksjon. Offentlig transport skal være tilgjengelig for alle! Styrke det fylkeskommunale næringsfondet. Samarbeide med fagbevegelsen for å sikre arbeidstakernes rettigheter i offentlige virksomheter og i det private næringslivet. Stimulere til økt utbygging av idrettsanlegg og infrastruktur for friluftsliv over hele fylket. Legge til rette for økt bruk av FoU i næringslivet. Være en pådriver for at offentlige innkjøp innrettes slik at små og /eller nye bedrifter i landsdelen gis reelle muligheter til å levere varer og tjenester til det offentlige. Kollektivtrafikk I byer og bynære områder må kollektivtrafikken bli et reelt alternativ til bruk av bil. Det er et mål at det blir raskere, enklere og billigere å reise kollektivt. I distriktene bør kollektivtilbudet bedres gjennom en mer effektiv samordning av ressurser ved bruk av bestillingsruter og serviceruter. Offentlig transport skal være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Kollektivtransport gir miljøeffekter i seg selv, men likevel bør det jobbes systematisk for å utvikle et mer miljøvennlig kollektivtilbud. Tromsø vil med sin befolkningsvekst ha særlige trafikale utfordringer i årene framover. Brukerfinansiering må påregnes for å få til fullgode løsninger, men det er en forutsetning at dette er et ønske lokalt. Dersom kollektivtrafikken skal bli raskere, enklere og billigere, må rutetilbudet bedres. Også infrastruktur i form av bl.a. kollektivfelt må forbedres. I tillegg må tidkrevende kontanthåndtering på bussene reduseres

7 Innføre et ungdomskort hvor ungdommer kan reise så mye de vil med buss, båt og ferge i hele fylket for kr. 500,- pr. mnd. Ressursene i havet er felleskapets eiendom! Redusere prisene. Premiere de som reiser ofte ved at de får bedre rabattordninger. Arbeide for en mer miljøvennlig kollektivtransport ved å gradvis innføre gass- og hybridbusser. Styrke kollektivsatsningen i byene og innføre «superbuss»-ordninger på de tyngst trafikkerte rutene. Utvikle et brukertilpasset og kostnadseffektivt kollektivtilbud i distriktene gjennom tilbringertjeneste og bestillingsruter med taxi kombinert med buss. Samordne dagens rutetilbud på buss og båt bedre. Samordne ruteinformasjon og rutetilbud på tvers av fylkesgrensene. Innføre sanntidsinformasjon på ferger, båter og i byene. Samordne og forbedre buss- og båtterminalene på Finnsnes og i Harstad. Bidra til bygging av kollektivterminal for båt i Tromsø. Jobbe for at en jernbaneløsning til Troms, herunder Tromsbanen, kommer inn i nasjonal transportplan. Jobbe for et bedre regionalt flytilbud til og fra Evenes, Bardufoss og Sørkjosen. Fiskeri og havbruk Troms har med vår beliggenhet en særegen mulighet knyttet til fiskeri- og havbruksressursene. De viltlevende marine ressursene er fellesskapets eiendom. Disse skal sikres for framtidige generasjoner gjennom en bærekraftig forvaltning. Vår viktigste strategi er å bistå til sterkere samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv, som kan føre til økt marin næringsutvikling i fylket. Vi vil legge til rette for en robust utvikling av marine verdiskapningsklynger i alle ledd av verdikjeden. Fiske, oppdrett, marin videreforedling, markedsføring og næringsservice er viktige ledd i verdikjeden

8 Landbruket er den viktigste næringa for desentralisert bosetning i Troms! At det skal innføres ei arealavgift for havbruksnæringen som skal gå til vertskommunene, og at vertskommunene skal få kompensert for sine utgifter med å tilrettelegge areal for havbruksnæringen. Bistå til nyetableringer gjennom et aktivt fylkeskommunalt engasjement for å sikre virksomheter tilgang til offentlig finansiering og fiske- og oppdrettsrettigheter. Jobbe for at bærekraft er en forutsetning for oppdrett. Forebygge arealkonflikter og legge til rette for sameksistens ved å intensivere arbeidet med nye kystsoneplaner. Etablere lærlinge- og hospitantordninger i samarbeid med kommunene og næringa i den marine sektoren. Intensivere arbeidet med å utbedre havner og annen infrastruktur i Troms. Arbeide for å legge til rette for kommersiell fiskeriturisme som en del av den bærekraftige fiskeriforvaltningen. Arbeide for en regional fiskeriforvaltning. At kyst- og fjordområdene innenfor 4 nautiske mil i Troms forbeholdes fiske for båter under 21 meter. Ha en variert flåte og en kvotepolitikk som har som sitt formål å øke sysselsettingen og bosetningen i kystsamfunnene. Opprettholde Deltakerloven og Råfiskloven. At det innføres fritt fiske for fartøy under 11 meter. Landbruk Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av Troms. Kriseåret 2010 viser hvor sårbart vårt arktiske landbruk er. Landbruket er den viktigste næringa for å sikre desentralisert bosetting og verdiskapning i Troms. I tillegg til sunn og kortreist mat, produserer landbruket kulturlandskap og andre miljøgoder som kommer hele befolkningen til gode. Troms Arbeiderparti støtter opp om et robust landbruk med produksjonsmangfold og en variert bruksstruktur i landsdelen. Troms Arbeiderparti vil arbeide for at inntektene til landbruket sikres på lik linje med samfunnet for øvrig

9 Jobbe for at Innovasjon Norge får økte budsjettrammer til landbruksbygg. Jobbe for å styrke rekrutteringa til landbruket i Troms. Jobbe for å styrke kompetanseutvikling og innovasjon i landbruket. Jobbe for at Troms fylkeskommune skal bidra til å videreutvikle Inn på Tunet i Troms som en integrert del av tjenesteproduksjonen til kommunene, NAV og andre offentlige virksomheter. Ha en rovviltforvaltning som sikrer en stabil rovviltbestand. Kartlegge kjernearealer for landbruksproduksjon i Troms. Legge til rette for satsning på nisjeprodukter og kortreist mat satsninger i Troms. Legge til rette for gårdsturisme i Troms. Sikre at vern ikke står i veien for utvikling av landbruket. Jobbe for bedre erstatningsordninger ved vinter- og avlingsskader i Troms. Sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene. Ha en rovviltforvaltning som følger opp Stortingets vedtatte bestandsmål. Klima, miljø og energi Troms skal være et miljøvennlig fylke. Vi har betydelige vannressurser og mange bedrifter og arbeidsplasser som er knyttet til produksjon og foredling av energiressurser. Det er viktig å ha en bærekraftig utnyttelse av vannressursene. Grønne arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og miljøteknologi kan bli en ny vekstnæring i Troms. Energipolitikk er både velferds- og klimapolitikk. Troms AP vil derfor øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Troms Arbeiderparti er opptatt av at petroleumsindustrien må leve i sameksistens med de lokale næringene i Troms. Fiskeriinteressene må spesielt tas hensyn til når nye områder åpnes for leting og eventuelt produksjon. Dersom vi åpner for petroleumsvirksomhet i våre områder, er det avgjørende at fylket og landsdelen sitter igjen med arbeidsplasser og inntekter. Arbeide for å styrke og forbedre konsesjonsbehandlingen for vannkraft uten at miljøkravene reduseres. Arbeide for at regelverket knyttet til revisjon av vassdragskonsesjoner blir gjennomgått. Arbeide for økt forskning og utvikling innen fornybare energikilder. Stimulere til satsning på fornybare energikilder. Arbeide for at hovedvirkemidlene for å støtte utbygging av fornybar energi skal kanaliseres gjennom ENOVA. Presse på for å bygge opp grunnfondet for fornybar energi. Arbeide for økt utbygging av nettkapasitet mellom landsdelene

10 Satse videre på skred- og flomforebygging gjennom økt kunnskap, sikringstiltak, bedre overvåking og varsling. Etablere et nasjonalt varslings og overvåkningssenter for skred i Troms. Jobbe for nasjonal utjevning av nettleie på strøm. Støtte industrien for å få en mer energieffektiv og mer miljøvennlig produksjon. Arbeide for at Statnett skal kunne pålegges å betale anleggsbidrag. Satse videre på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler. Åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet på Troms II og Nordland VII. Bidra til god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskerinæringen. Jobbe for at oljevernberedskapen styrkes, spesielt i forkant av en eventuell produksjonsstart. Arbeide for at petroleumsnæringen gir optimale ringvirkninger for lokalsamfunn og bedrifter i Troms. Dette må formuleres som konkrete krav til aktørene ved utlysning av nye konsesjoner. Forsvar Den rødgrønne regjeringen har gjort Troms til Norges viktigste forsvarsfylke. Indre Troms er hovedbase for Hærens utdanning og ledelse. Den nasjonale helikopterbasen er lokalisert til Bardufoss, og vi har aktivitet i Harstad og Sørreisa. Nordområdesatsningen har gitt fylket et betydelig løft, også innenfor forsvarssektoren. Vårt mål er at en størst mulig del av det nasjonale forsvarets hovedfunksjoner lokaliseres til Troms. Troms Arbeiderparti vil videreføre og forsterke innsatsen. Arbeide aktivt for at det planlagte nasjonale kompetansesenteret for helikoptre etableres på Bardufoss. At hæren skal tilføres flere årsverk som lokaliseres til Bardu og Målselv. At kystjegerkommandoen forblir i Harstad og sikres gode fasiliteter og øvelsesarenaer. At det legges til rette for at allierte land i enda større grad enn i dag kan komme til Norge og Troms for å trene sine mannskaper. At kommunene, fylkeskommunen og staten forsterker sin familiepolitikk, slik at det tilrettelegges for mindre pendling og dermed flere fastboende ansatte i forsvaret i Troms. At forsvaret legger til rette for at Olavsvern får en alternativ bruk, f.eks innen forskning og utvikling. Jobbe for at Evenes blir valgt som fremtidig kampflybase. Sikre drift av Luftforsvarets stasjon CRC Sørreisa Arbeide for at Forsvarets Musikkorps Nord-Norge får gode og stabile arbeidsvilkår for sine kulturelle og militære virksomhet i Nord-Norge

11 Samisk og kvensk Historisk har Troms solide samiske og kvenske røtter. Etter lang tids fornorskningspolitikk har revitaliseringen av samisk og kvensk kultur i mange lokalsamfunn i Troms skutt fart de senere årene. Troms Arbeiderparti anerkjenner samisk, kvensk og norsk kultur som likeverdige i vårt fylke. Det er viktig å gi rom for de kulturene som har formet regionen. Vi må utnytte mulighetene dette gir som en del av regionens egenart og fortrinn. Samisk, kvensk og norsk kultur er likeverdig! Troms Arbeiderparti mener sterke og levende lokalsamfunn, hvor også det samiske og kvenske inngår som naturlige deler i samfunns- og næringsutviklingen, gir regionen økt potensial for utvikling. Kulturnæringer, reiselivsprodukter, nisjeprodukter og merkevarebygging innen fiske, landbruk og reindrift skal inspireres av kvensk og samisk språk- og kulturbakgrunn. Vi mener dette gir mulighet til å utvikle og styrke fylket vårt. Etablere egen samiskspråklig klasse på en videregående skole i Tromsø. Jobbe for samisk og finsk språktilbud på alle videregående skoler i Troms, også ved hjelp av fjernundervisning. Styrke de økonomiske bidragene til samiske og kvenske kulturdager og festivaler. Jobbe for fullfinansiering av siste byggetrinn i Halti kvenkultursenter i Nordreisa Jobbe for finansiering av Várdobáiki samiske senter på Evenes. Jobbe for permanent drift av Halti Kvenkultursenter IKS og Storfjord Språksenter. At virkemidlene til Innovasjon Norge i større grad brukes til å understøtte etableringer av kulturnæringer og reiseliv som baserer seg på produkter og virksomhet inspirert av samisk og kvensk kultur. Legge til rette for at flere kommuner i Troms går inn i forvaltningsområdet for samiske språk. Satse på Senter for nordlige folk som en viktig samfunnsaktør

12 Forskning Troms Arbeiderparti skal arbeide aktivt for å sikre et høyt kunnskaps- og forskningsnivå som ivaretar samfunnsinteresser i fylket. I tillegg til å være et miljøvennlig fylke skal Troms også utvikle et variert og nyskapende næringsliv i et nært samarbeid med forskningen. Vi skal sikre at primærnæringene kan videreutvikles og ivaretas gjennom bærekraftig forvaltning. Forskning skal brukes som kunnskapsgrunnlag for beslutninger om forvaltning. Målet om en styrket samhandling knyttet til helsearbeid står foran store utfordringer sentralt og lokalt. Troms Arbeiderparti vil søke samarbeidsarenaer som kan stimulere praksisnær forskning. På samme måte som innenfor medisinerutdanningen må det utvikles samarbeidsarenaer mellom brukere av forsknings- og undervisningstjenester og relevante forskningsmiljøer. Utvikling og undervisning om brukerbehov og ønsker i forhold til utvikling av produksjon og tjenester kan stimuleres gjennom nye samarbeidsarenaer. Finansiering av nye samarbeidsarenaer kan skje gjennom øremerkede midler gjennom regionale forskningsfond, VRI midler, Innovasjon Norge og bidrag fra de samarbeidende partene. Bidra til at forskningsinnsatsen i fylket omsettes til næringsutvikling. Etablere flere lærlinge- og hospitantordninger i et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og næringslivet. Stimulere forskningsmiljøene i Troms til et forsterket samfunnsoppdrag i tillegg til grunnforskningen

13 Valgliste for Det norske Arbeiderpartiet - Troms 1. Pia Svensgaard Fylkesrådsleder, Tromsø f Knut Werner Hansen Fylkesordfører, Karlsøy f Kristina Torbergsen Fylkesvaraordfører, Skjervøy f Roald Linaker Bardu f Kari-Anne Opsal Harstad f Otto Mikal Makobsen Harstad f Cecilie Terese Myrseth Lavangen f Trond Agnar Eilifsen Auf/Gratangen f Elin Dahlseng Eide Tromsø f Steffen Jakobsen Målselv f Synnøve Johanne Søndergaard Harstad f Torbjørn Bongo Tromsø f Lundblad Media AS svanegodkjent trykksak

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019

Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 2019 Program for 2015 2019 vil gjøre fylket til et enda bedre sted å leve. Vi mener at alle skal ha like muligheter. Gjennom gode velferdsordninger vil vi skape trygghet for den enkelte. Trygge mennesker er

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Livskraftige kystsamfunn

Livskraftige kystsamfunn NIBR-UMB-prosjektet (2010-2013): Livskraftige kystsamfunn Forskerne: Knut Onsager (NIBR) pl. Lene Schmidt (NIBR) Guri Mette Vestby (NIBR) Knut Bjørn Stokke (UMB) Internasjonal ekspertgruppe : Ruben C Lois

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer