1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5."

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Vertskommunesamarbeid 4 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4 4 Fylkesmannens bidrag 5 5 Oppreisningsutvalget Sekretariat 6 7 Vilkårene for oppreisning 6 Plassering 6 Erstatningsbetingelser og utmåling 7 8 Klagebehandling 8 9 Media informasjon Saksbehandlingen Arkivering Driftsutgifter Utvalgets og sekretariates kommentarer 12 Sekretariatet. 12 Oppreisningsutvalget 14 2

3 1. Innledning Bakgrunnen for oppreisningsordningen i Troms var flere lokale granskningsrapporter (utenfor Troms fylke) samt den nasjonale kartleggingsrapporten fra NOU 2004:23, «Barnehjem og spesialskoler under lupen», som avdekket uverdige omsorgsforhold på barnevernsinstitusjoner i perioden Det var tale om omsorgssvikt og overgrep av til dels alvorlig karakter. Ved mange av institusjonene var fysiske overgrep en del av hverdagen. Funnene fra søkermassen til kommunene i Troms var en klar indikasjon på at omsorgsforholdene for plasserte barn i/fra Troms ikke var annerledes enn for landet for øvrig. Dette arbeidet ble senere fulgt opp i St.meld.nr. 24 ( ) «Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar.»stortinget vedtok å utarbeide nye regler i Stortingets billighetserstatningsordning for de grupper som meldingen omfattet. Barne - og likestillingsdepartementet utarbeidet i 2006 «Veileder om kommunale granskninger av barnehjem og spesialskoler for barn med adferdsvansker». Sentralt for opprettelsen av ordningen for Troms var også flere henvendelser fra personer som tidligere hadde vært plassert av barnevernet i Tromsø kommune, og som under plasseringen i fosterhjem og/eller institusjoner hadde opplevd omsorgssvikt og overgrep. Henvendelsene avdekket behovet for en særskilt kompensasjonsordning for barn som hadde vært plassert av barnevernet før Tidsrommet ordningen gjelder er perioden før nåværende barnevernslov trådte i kraft. Det forelå en sterk politisk vilje til å gjøre et felles løft for å etablere en ordning hvor de som hadde vært utsatt for omsorgssvikt under omsorg av Tromsø kommune, fikk oppreisning for dette. Kommunestyret i Tromsø vedtok den i sak 41/087, en kommunal oppreisningsordning. Ordningen ble rettet inn mot de barn som var plassert av barnevernet i Tromsø kommune, og var blitt utsatt for overgrep og uverdige omsorgsforhold under opphold i fosterhjem, på institusjon og spesialskoler og/eller skolehjem i perioden før Etter utarbeidelse av vedtekter i sak 66/09 den , og med enkelte endringer tilpasset «Stavanger-modellen» i sak 128/11 den , kunngjorde Tromsø oppstart av oppreisningsordningen den Søknadsfristen var to år regnet fra kunngjøringsdato. 3

4 2. Vertskommunesamarbeid Det viste seg å være vært stor interesse for en samarbeidsordning for barnevernsbarn i Troms, med Tromsø kommune som vertskommune. Etter initiativ fra Tromsø kommune ble det avholdt et møte hos Fylkesmannen i Troms for å diskutere en løsning for etablering av en fylkesvis oppreisningsordning for alle kommunene i Troms. Det ble nedsatt et utvalg som i brev av avla rapport med blant annet anbefaling til alle fylkets kommuner om å slutte seg til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn gjennom Tromsø kommunes sekretariat og vedtekter. Utvalget bestod av Eva Lockertsen Stenvold, KS, Eivind Pedersen, Fylkesmannen i Troms, Peter Marstrander, Troms fylkeskommune og Siv Forså Østerud, Tromsø kommune. Tromsø kommune sa seg villig til å være vertskommune mot en kostnadsdeling. Forutsetning for deltakelse var at alle samarbeidskommuner ga sin tilslutning til og tiltrådte vedtekter og føringer lagt til grunn i sak 128/11 i Tromsø kommune. Karlsøy og Harstad kommune var allerede tilsluttet Tromsø kommuners vedtatte oppreisningsordning, og kunngjorde oppstart henholdsvis og Den sluttet ytterligere 16 kommuner i Troms seg til oppreisningsordningen. Følgende 19 av fylkets 24 kommuner har deltatt i ordningen: Tromsø, Karlsøy, Harstad, Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy kommune. Alle kommuner har hatt søknadsfrist to år fra egen kunngjøringsdato. Siste søknadsfrist var Troms fylkeskommunes bidrag Troms fylkeskommune vedtok i februar 2012 å bidra med en million kr. pr. år i tilskudd til drift av sekretariatet i forbindelse med Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Forutsetningen for bidraget var som nevnt at sekretariatet i Tromsø kommune tilbød tjenester for alle kommunene i Troms fylke som ønsket å slutte seg til sekretariatet. Troms fylkeskommune vedtok i desember 2012 bidrag til oppreisningsutbetalingene med 30 % av beløpet for plasseringene i perioden Troms fylkeskommune har, pr. i dag, refundert kr til Tromsø kommune for driftsperioden frem til For samme periode ble det fra Troms fylkeskommune refundert kr til Harstad kommune, kr til Salangen kommune og kr til Lenvik kommune til dekning av kommunenes erstatningsutbetalinger. 4

5 4. Fylkesmannen bidrag Fylkesmannen i Troms bisto med opprettelse av prosjektet og tildelte Tromsø kommune kr i skjønnsmidler til Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn for Oppreisningsutvalget I henhold til vedtektene skulle det opprettes et oppreisningsutvalg bestående av tre personer. Byrådet var delegert myndighet til oppnevning av representanter for utvalget. Leder for utvalget skulle være jurist med erfaring fra påtalemyndigheten, domstolene eller inneha tilsvarende kompetanse. De øvrige medlemmene skulle ha relevant erfaring fra saksfeltet. Utvalget har bestått av følgende medlemmer: - Arve Opdahl, utdannet advokat fra 1976, advokat med møterett for Høyesterett. - Trond Indregard, cand.psychol. fra 1975, spesialist i klinisk psykologi fra Randi Haugland, sosionom med cand mag grad fra Norges kommunal- og sosialhøgskole i 1979, cand.polit. fra NTNU i I tillegg ble det oppnevnt varamedlemmer for utvalgsmedlemmene. Jurist Hilde Heggelund ble oppnevnt som fast varamedlem for utvalgets leder, Arve Opdahl. Psykologspesialist Annelise Fredriksen ble oppnevnt som fast vararepresentant for Trond Indregard. Sosionom Tone Toft var oppnevnt som fast varamedlem for Randi Haugland. Tone Toft deltok på 3 utvalgsmøter i Hauglands fravær. Oppreisningsutvalgets oppgave etter vedtektene har vært å behandle søknader om oppreisning. Utvalget har hatt møter som arbeidsform, og har gjennomført 20 møter sammen med sekretariatet. Bortsett fra det første etableringsmøtet, ble det fremlagt saker til behandling i øvrige møter. To av møtene hadde deltakere fra andre ordninger for erfaringsdeling. Alle møtene ble holdt på Rådhuset i Tromsø. I forkant av møtene har utvalget fått oversendt saksframlegg fra sekretariatet. Alle saksframlegg ble i tillegg gjennomgått og drøftet i utvalgsmøtene. Vedtakene var enstemmige bortsett fra dissens i en sak. Møteprotokoller er utarbeidet fra hvert møte. Oppreisningsutvalget har hatt en uavhengig rolle atskilt fra de medvirkende kommunene og de enkelte søkerne. Utvalget har bestrebet seg på å leve opp til intensjonen med ordningen, samtidig som hensynet til likhet og rettferdighet søkerne i mellom har vært søkt ivaretatt. 5

6 6. Sekretariat I henhold til vedtektene skulle det for oppreisningsutvalget opprettes sekretariat med relevant tverrfaglig kompetanse. Byrådet var delegert myndighet til ansettelser i sekretariatet. Sekretariatet besto av en sekretariatsleder i den innledende fase, ble utvidet med to rådgivere våren 2012, og ytterligere to rådgivere høsten 2012/vinteren Første leder sluttet i august Ny leder tiltrådte fra august 2012 og virket fram til september En av de ansatte rådgiverne sluttførte prosjektet. Sekretariatet har faglig bakgrunn innen juss og helse/sosial/barnevern. Sekretariatets oppgave etter vedtektene har vært å gi nødvendig veiledning og hjelp til søkerne med utforming av søknadene. Sekretariatet har planlagt og lagt til rette for at ordningen skulle gjennomføres på en god måte. En har laget og gjennomført rutiner for saksbehandling, arkiv- og kontor, innhentet informasjon fra blant annet kommunale og statlige arkiv og utformet og forholdt seg til sikkerhetsprosedyrer med hensyn til oppbevaring og behandling av personopplysninger. Sekretariatet har fulgt opp og bistått ved gjennomføring av samarbeid med øvrige deltakerkommuner, fylkeskommune og fylkesmann. Sekretariat har kunngjort og annonsert ordningen på aktuelle medieplatformer lokalt og nasjonalt. Arbeidet har ellers hovedsakelig bestått av veiledning og samtaler med søkerne, samt omfattende saksarbeid, herunder innhenting av relevant kildeinformasjon og komparentopplysninger fra vitner med flere, rapportskriving, bevisvurdering, saksframlegg til oppreisningsutvalget, bistand med utarbeidelse av søknader til staten (rettferdsvederlag, voldsoffererstatning) m.v. Sekretariatsmedlemmer i oppreisningsordninger for andre fylker og kommuner var til god hjelp i forhold til maler og rådgivning før oppstart og underveis i saksbehandlingen. 7. Vilkårene for oppreisning Plassering I vedtektenes formålsparagraf heter det at ordningen gjelder personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem under plassering av Tromsø kommunes barnevern barnevern, jf. 1. I 3 er det fastsatt at kommunal oppreisning kan gis til personer som ble plassert av deltakerkommunen i institusjon, fosterhjem i perioden fram til Vilkåret for oppreisning er at søker ble utsatt for overgrep, eller omsorgssvikt eller opplevde uverdige omsorgsforhold. 6

7 Sekretariatet opplevde det som utfordrende i flere enkeltsaker å skulle avgjøre om det forelå tilstrekkelig dokumentasjon for at barnet var vedtatt plassert av kommunens barnevernsmyndighet. En god del søkere har opplevd det som klart urimelig at de har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep på offentlige institusjoner eller fosterhjem, men likevel faller utenfor ordningen fordi det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at barneverntjenesten har fattet vedtak om plasseringen. I sakene fra tidsrommet før barnevernloven av 1953 trådte i kraft viste det seg vanskelig i flere saker bevismessig å fastslå om det var skolemyndighetene eller barnevernet som hadde stått for plasseringen. Dette hadde sammenheng med at det i noen saker manglet vergerådsprotokoller og protokoller fra skolestyrene. Mottatt dokumentasjon var i enkelte andre saker svært ufullstendig. Det oppstod derfor behov for innhenting av supplerende informasjon som kunne være egnet til å belyse omstendighetene i tilknytning til den enkelte plassering, jf. pkt Forsorgsstyrene hadde i denne perioden hjemmel for plassering på institusjon etter forsorgsloven. I noen få saker der forsorgsstyret hadde iverksatt tiltak som gjaldt søkerens omsorg sammenholdt med andre opplysninger om at forsorgsstyret hadde påvirket plasseringen kom sekretariatet og utvalget til at dette måtte likestilles med vergerådenes plasseringsvedtak i samme periode. Erstatningsbetingelser og utmåling. I vedtektenes 3 fremgår at det ved vurderingen av om oppreisning skal gis og størrelsen på denne, skal det særlig legges vekt omfanget av og/eller hvor alvorlig overgrepet eller omsorgssvikten har vært. Vedtektenes 4 forutsetter at det ved fastsetttelsen av nivået på oppreisningen skal skilles mellom aktive overgrepshandlinger av psykisk-, fysisk- verbaleller seksuell karakter, og passive handlinger det vil si omsorgssvikt. Det fremgår av vedtektenes 4 at de som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og/eller grov vold kan ytes en oppreisning på kr For de som kan dokumentere andre overgrep ytes en oppreisning på kr Ved omsorgssvikt ytes en oppreisning på kr For at sekretariatet og utvalget skulle legge til grunn at søker hadde vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep, måtte det foreligge klar sannsynlighetsovervekt basert på prinsippet om fri bevisbedømmelse i norsk rett. Dette likevel slik at det i vurderingen skulle legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring, jf. 6 første ledd. Egenerklæringen ble et viktig hjelpemiddel for sekretariatet da sakene ofte inneholdt få andre klare opplysninger om at overgrep hadde funnet sted. Egenerklæringen og de inntrykk sekretariatet i tillegg fikk gjennom den og samtalen med søkerne, ble holdt opp mot annen innhentet informasjon. I vurderingen av hvorvidt det forelå overgrep og/eller omsorgssvikt, ble det hensyntatt hva som måtte anses som normal omsorg og var politisk akseptert for den tid søknaden gjaldt. Retten til kroppslig refselse av barn under omsorg hadde for eksempel gradvis blitt innskrenket fram til 1972 da det ble avskaffet. Barnet hadde gjennom barnehjemsforskriften 1 hjemlet i barnevernloven av 1953 i større grad krav på omsorg ut fra sine individuelle behov. 7

8 8 Klagebehandling I følge vedtektene 6 kan oppreisningsutvalgets vedtak påklages til respektive kommunes klageorgan, styrket med to medlemmer med kompetanse innenfor erstatningsrett og barnevern styrket med to medlemmer med kompetanse innenfor erstatningsrett og barnevern. Praksis i denne typen klagesaker har vært at søknaden om kommunal oppreisning i første omgang ble lagt fram for oppreisningsutvalget til ny behandling. Utvalget har da foretatt en ny gjennomgang og vurdering av saken. I de tilfellene der oppreisningsutvalget har opprettholdt sitt vedtak, har saken blitt oversendt til den respektive kommunes klagenemnd for endelig vurdering. 9 Media informasjon Oppreisningsordningen har hatt en egen side på Tromsø kommunes hjemmeside med informasjon og søknadsskjema. En har også bedt de deltakende kommunene om å legge ut en link til oppreisningsordningen på egen hjemmeside. Ordningen har hvert år fra vært annonsert i 22 aviser i Nordland, Troms og Finnmark i tillegg til en hovedstadsavis og et par gatemagasiner. Ordningen har hatt en annonse på tekst-tv i TV2 liggende ute det meste av perioden, samt på facebook i deler av perioden. I tillegg har det vært annonser på medieskjermer på ferjer og hurtigbåter i Troms og via almennlegetjenesten annonsert på en rekke relevante institusjoner/omsorgsboliger, samt legevakten i Tromsø.Sekretariatet har oppsøkt og hengt opp annonseplakater på en rekke steder i Tromsø, herunder private/offentlige kontorer som almennlegekontor, UNN/Åsgård, boligtjenesten rus/psykiatri, Kirkens Bymisjon med videre og oppfordret samarbeidskommunene om det samme. I denne perioden har sekretariatsleder også vært intervjuet av NRK radio/tv og lokale aviser. 10 Saksbehandlingen Antall søknader Oppreisningsordningen har mottatt 113 søknader gjennom hele perioden. I tillegg har en mottatt og besvart telefonhenvendelser og annen kontakt fra en del personer som av ulike grunner faller utenfor ordningens tidsramme eller ansvarsområde. Dette omfatter også - etter utløp av søknadsfristen og frem til avslutningen av ordningen - flere henvendelser fra enkeltpersoner og deres fullmektiger vedrørende muligheten for oppreisning. Kontakt med søkerne Sekretariatet har gjennomført personlige samtaler med alle søkerne, enten pr. telefon, i samtale på Rådhuset i Tromsø eller ved reise til søkers bosted. Formålet med samtalene har vært å klargjøre egenerklæringen som grunnlag for den videre saksbehandling av søknaden. 8

9 I tillegg har det vært en rekke telefonhenvendelser fra søkere og andre som ønsket informasjon og veiledning eller trengte noen å snakke med om sine opplevelser, eventuelt formidlet kontakt med psykolog eller andre profesjonelle aktører. Samtalene har i hovedsak vært gjennomført med en representant fra sekretariatet, og det er ført referat som søker har godkjent i etterkant. Saksbehandlingstid I henhold til vedtektene skulle søknader behandles i utvalget innen seks måneder fra nødvendige opplysninger var mottatt fra søker. Saksbehandlingstiden har vært påvirket av sekretariatets bemanning, leveranser fra arkiv m.v., men har i det vesentligste vært innenfor vedtektenes tidsramme. Alders- og kjønnsfordeling Aldersfordeling Antall Mann Kvinne Født Født Født Født Født Født Totalt

10 Resultat pr Søkere Kommune Avslag/ Trukket Klage Tilkjent i mill. 69 Tromsø Harstad Karlsøy Lenvik Skjervøy Balsfjord Salangen Kvænangen Lyngen Utvalget har i perioden mottatt og behandlet søknader fra 9 av ordningens 19 deltakerkommuner. Det er tilkjent til sammen kr i oppreisning som gjelder søkere fra 4 kommuner tilsluttet ordningen. Det er tilkjent høyeste sum kr ,- til 25 søkere som har vært utsatt alvorlige overgrep. 24 søkere fikk kr ,- for fysiske og/eller psykiske overgrep som ikke faller inn under høyeste kategori. 17 søkere fikk kr ,- for omsorgssvikt, som fanger opp den mer passive unnlatelsen av nødvendig fysisk og/eller psykisk omsorg. Totalt 48 søknader er av ulike årsaker avvist/avslått/trukket: Dette gjelder søknader levert etter fristutløp og tilfellene der søkeren ikke var under barnevernets omsorg, søkeren var privat plassert, søkeren var under omsorg av kommune utenfor ordningen, søkeren var plassert utenfor vedtektenes tidsramme, søkeren var plassert 10

11 på spesialskole av skolestyrene med samtykke fra foreldrene, eller at det ikke var tilstrekkelig klargjort at det har skjedd overgrep eller omsorgssvikt i henhold til vedtektene. Utvalget har avgrenset kommunenes ansvar til plasseringer der det foreligger vedtak om omsorgsovertakelse fra barneverntjenesten eller forløperen for denne. Søkere som opplevde overgrep i biologisk hjem, eller private plasseringer der barnevernet bisto med forebyggende tiltak, faller derfor utenfor ordningen. Oppreisningsutvalget har behandlet 11 klager over avslag eller avvisninger med bakgrunn i vedtektene. En av klagene ble omgjort i oppreisningsutvalget etter fremleggelse av nye opplysninger. To av vedtakene ble omgjort i kommunenes klagenemnd. Plasseringssted Sted Innvilget Fosterhjem 50 Barnehjem 33 Behandlingshjem 9 Ungdomshjem 13 Annet som spesialskoler, leirskoler, o.l. 8 Flere av søkerne var plassert på mer enn ett sted. Antall plasseringssteder teller derfor flere enn antall søkere. 11 Arkivering Sekretariatet har behandlet alle søknadene innenfor Tromsø kommunes administrative system. Datatilsynet ga konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven 33 og personopplysningsforskriften. Alle saksdokumentene er scannet og registrert i Tromsø kommunes elektroniske saksarkiv. Sekretariatet har i tillegg hatt et manuelt papirarkiv, lagret i godkjente, låsbare skap. 11

12 12 Driftsutgifter De 19 kommuner som har vært tilsluttet ordningen har betalt omkostninger for å drive sekretariatet, dette gjelder alt av driftsutgifter. Driftsutgiftene er i henhold til samarbeidsavtalen flatt fordelt etter innbyggertall i den enkelte deltakerkommune. Troms Fylkeskommune har bidratt med til sammen kr. 3 mill. for årene Fylkesmannen bidro med kr for Utvalgets og sekretariatets kommentarer Sekretariatet Sekretariatet har opplevd oppreisningsprosessen som meningsfylt både for søkerne som er omfattet av ordningen og den aktuelle ansvarliggjorte kommune. Flere søkere har gitt uttrykk for at de nå kan komme videre i sine liv. Kombinasjonen av en betydelig økonomisk kompensasjon, formell unnskyldning gjennom ordførerbrev og opplevelsen av å bli hørt og trodd, framstår derfor som en hensiktsmessig og positiv prosess for de fleste. Samtidig har enkelte søkere vært ærlige på at prosessen har vært vanskeligere og tyngere enn de trodde, med gjenfortelling av årelang svikt, overgrep og manglende oppfølging. For mange søkere påvirket disse forholdene skolegang, yrkesliv og helse. Noen av søkerne klarer seg godt i dag, mens andre er arbeidsuføre eller rusavhengige. Det gjør likevel inntrykk å møte mennesker som til tross for dette håpløse utgangspunktet har sin integritet og verdighet i behold. Møtet med søkerne var stort sett positivt, men kunne også by på en rekke utfordringer. Søkerne var spredt over hele landet, i alle aldersgrupper og kjønn, og noen for var for syke eller gamle til å reise til Tromsø. Andre har skrive-og lesevansker, manglende taleevne eller var av andre grunner ute av stand til å sette ord på sine opplevelser. Enkelte opplevde behov for flere møter med sekretariatet og timer hos terapeut før de våget å fortelle om hemmeligheter de har båret på gjennom mesteparten av sitt voksne liv. Ikke alle som opplevde svikt fra det offentlige, eller som var plassert i institusjon eller fosterhjem, faller innenfor ordningen. For søkere som av ulike grunner falt utenfor ordningen, bød det på utfordringer å informere dem om vedtektenes avgrensninger. Det var derfor viktig så tidlig som mulig å orientere søkerne om at private plasseringer og plasseringer gjort av barnevernet i andre kommuner/fylker enn dem som er tilsluttet vår ordning, falt utenfor. På den måten kunne man unngå søknader som åpenbart måtte avvises, og hindre at søkerne unødvendig måtte fortelle sin traumatiske historie flere ganger. Samtidig var sekretariatet også opptatt av og ivareta denne gruppen. Søkerne som falt utenfor ordningen, fikk samme mulighet til samtale med rådgiverne, fikk tilbud om psykologbistand og evt. adv.hjelp og fikk behandlet sine søknader. 12

13 De ble hørt og trodd på sine historier, og fikk tilbud om bistand til å søke rettferdsvederlag fra staten. Det bød også på utfordringer å fremskaffe dokumentasjon på plassering i institusjon eller fosterhjem så langt tilbake i tid. Kildearkivene fra tiden før og rundt krigen er dels mangelfulle, dels vanskelig lesbare eller helt fraværende. For saksbehandlerne var det et tidkrevende arbeid å rekonstruere plasseringsansvar basert på fragmentert kildehistorikk. Her har sekretariatet opplevd å få god bistand fra kommunenes barneverntjenester, Byarkiv, Interkommunalt arkiv og Statsarkivet. For dagens barnevern er det særlig tre elementer som bør fremheves fra kildemateriale og historiene til søkerne. For det første må omsorgssvikt og fysiske/psykiske overgrep i biologisk hjem avdekkes og gripes inn mot så tidlig som mulig. Flere av søkerne forble i biologisk hjem til tross for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Dette skyldes trolig sammensatte årsaker, blant annet at barnevernet manglet tilstrekkelige ressurser til oppfølging, samt manglende tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om barn under dårlige oppvekstvilkår. Andre søkere ble tatt ut av biologisk familie for sent til å hindre langvarig og/eller uopprettelig skade. For det andre må plasseringsstedet ha forutsetninger for å ivareta det enkelte barns individuelle omsorgsbehov, særlig i fosterhjem. Flere søkere ble plassert i fosterhjem som manglet både kompetanse og ressurser, og der enkelte hjem allerede hadde ansvar for egne barn, adoptivbarn eller fosterbarn med særskilte behov. For det tredje må tilsynet med plasseringsstedet ha forutsetninger for å avdekke eventuelle overgrep eller omsorgssvikt. Gjennomgående for de fleste søkerne var at de ikke hadde noen voksne tilsyns- eller tillitspersoner å fortelle til eller at de ikke ble trodd når de fortalte. Det manglet en kommunikasjonsarena som innga trygghet og tillit. Mange søkere opplevde fravær av tilsyn eller et varslet tilsyn med de omsorgsansvarlige til stede under samtalene. 13

14 Oppreisningsutvalget Det har vært et omfattende arbeid som har pågått over lang tid. Sekretariatets innsats har vært avgjørende for at Utvalget har kunnet gjennomføre sitt arbeid. Den første del av Utvalgets arbeid var preget av nyttig opplæring og muligheter for å sette seg inn i grunnleggende utredninger som NOU 2004:23, «Barnehjem og spesialskoler under lupen», og den praksis som hadde utviklet seg i andre oppreisningsordninger i landet. Mange kommuner/fylker hadde påstartet og/eller gjennomført tilsvarende arbeid før vårt utvalg, og det forelå derfor en viss form for praksis Utvalget kunne dra nytten av. Ut fra at det dreier seg om søkere med ulik bakgrunn, og i forskjellige tidsperioder, har det vært nyttig at Utvalget var sammensatt av medlemmer med ulik faglig bakgrunn. Plasseringene, og graden av omsorg som har blitt tilbudt, har variert i betydelig grad. Utvalget har hatt som mål å vurdere søknadene ut fra den lovgivning som til enhver tid har vært gjeldende. Videre har de vedtekter som ble vedtatt for ordningen vært styrende for de vedtak som har vært truffet. Graderingen av erstatningsnivået har vært bygd på kriteriene i vedtektene, tolket etter ordlyd, - og ved hjelp av -, de kriterier som hadde vært anvendt i andre tilsvarende utvalg. Søkernes egne opplysninger har vært tillagt stor vekt, og det har vært praktisert en «omvendt bevisbyrde». Sakene har gitt innblikk i hvilke ressurser samfunnet har stilt til rådighet for barn og ungdom som har hatt behov for omsorg fra kommunenes og barnevernets side. Det har også kommet frem at den faglige standard har hatt store variasjoner, både når det gjelder offentlig saksbehandling og hos de som har vært satt til å dra omsorg for søkerne. Utvalget håper at det arbeid som nå er gjennomført har svart til de forventninger som er blitt stilt til ordningen, både fra de kommuner som har deltatt, og fra søkerne. Utvalget håper at den kunnskap som har kommet frem, kan være med å bidra til at behovet for tilsvarende ordninger i fremtiden vil være langt mindre. Kanskje kan kunnskapen og det omfattende materialet ordningen har fremskaffet kunne gi grunnlag for både opplæring og forskning. Avslutningsvis ønsker Utvalget å gi honnør til de kommunene som har deltatt i ordningen, og derved medvirket til at urett og vanskelige menneskeskjebner har fått en form for kompensasjon. Utvalget har i sin saksbehandling, og ved sine avgjørelser, hatt en helt fri stilling i forhold til «eierkommunene». Tromsø, Arve Opdahl Utvalgsleder 14

15 15

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2012/342 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/10777-1 Karin Bratberg 18.12.2013. Sluttrapport for oppreisningsordningen i NT

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/10777-1 Karin Bratberg 18.12.2013. Sluttrapport for oppreisningsordningen i NT Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/10777-1 Karin Bratberg 18.12.2013 Sluttrapport for oppreisningsordningen i NT Vedlegger sluttrapport for oppreisningsordningen

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Emne FW: fileviewaction Fra Til Marita Jakola Skansen oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no Sendt 5. november 2009 12:29 Vedlegg fileviewaction.doc Her

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2009/1787 32021/2009 Hans Tore Hoff Oppreisningsordning - forslag til vedtekter mv. Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING Sørum kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

Søknadsskjema oppreisningsordning

Søknadsskjema oppreisningsordning Søknadsskjema oppreisningsordning Tynset kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010

SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010 SLUTTRAPPORT KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND 28.12.2010 1 Stavanger bystyre vedtok i sak 44/06 den 12.6.2006 å opprette en kommunal erstatningsordning, kalt Kommunal oppreisningsordning, for personer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 273 Arkivsaksnr: 2009/1267-6 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret FELLES KOMMUNAL OPPRESINGINGSORDNING FOR KOMMUNENE

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

Arkivkode: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Arkivkode: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. ledle 6G? Saksdokument Saksmappenummer: 2012/ Saksbehandler: Arkivkode: Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR VÆRT UTSATT FOR OVERGREP ELLER OMSORGSSVIKT

Detaljer

Kommunal oppreisningsordning for svikt i barnevernsomsorgen før Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Kommunal oppreisningsordning for svikt i barnevernsomsorgen før Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3911-2 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Kommunal oppreisningsordning for svikt i barnevernsomsorgen før 1993 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Dokument nr. 20. ( ) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Dokument nr. 20. ( ) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets billighetserstatningsutvalg Dokument nr. 20 (2008 2009) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets billighetserstatningsutvalg Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg 1. INNLEDNING Billighetserstatningsutvalgene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN Unntatt offentlighet Jf. offl. 13 SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING Søknad om billighetserstatning for personer som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt i institusjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune har vedtatt en Vederlagsordning (billighetserstatning) for barn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/6430/07 H32 Bjørn Elgsaas 11,06.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget i Kristiansund 05.06.2007

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet (inkl. administrasjonsutvalg og næringsfond) kl 12.30 15.10 SAKSLISTE PS 6/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP 15.03.

PROTOKOLL. Møtets varighet (inkl. administrasjonsutvalg og næringsfond) kl 12.30 15.10 SAKSLISTE PS 6/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP 15.03. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.03.2012 Tilstede: * Fra adm: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Saml Jørn Lindbøl Saml Rådmann Wigdis N. Andersen

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/8048-29 Dato: 10.10.09 KRAV OM ØKONOMISK KOMPENSASJON FRA TIDLIGERE BARNEVERNSKLIENTER INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

SLUTTRAPPORT \/ FYLKESKOMMUNE

SLUTTRAPPORT \/ FYLKESKOMMUNE SLUTTRAPPORT Kommunal oppreisning i Nordland [Dette er en sluttrapport for kommunal oppreisning Nordland. Rapporten beskriver kort prosessen i forkant av ordningen, gjennomføringen og de viktigste resultater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg.

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg. ÅRSMELDING 2007 ÅRSMELDING 2007 Prosjekt Oppreisning (Propp) er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, beliggende i Stavanger, og har som formål å hjelpe mennesker som har opplevd omsorgssvikt eller

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 15 Arkivsak: 10/1146 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KOMMUNAL ERSTATNINGSORDNING FOR TIDLIGERE OMSORGSPLASSERTE BARN Saksbehandler: Inger Jevne Arkiv: 223 F47 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/10 Fagutvalg

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja s Saksframlegg EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/18212 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til bystyrets vedtak: 1. Klientutvalget som klageorgan avvikles. 2. Klager etter

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke Saknr. 14/2858-6 Saksbehandler: Siri H. V. Lonkemoen Lisa Moan Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med

Detaljer

Den kommunale oppreisningsordningen i Agder. Sluttrapport fra oppreisningsutvalgets sekretariat

Den kommunale oppreisningsordningen i Agder. Sluttrapport fra oppreisningsutvalgets sekretariat Den kommunale oppreisningsordningen i Agder Sluttrapport fra oppreisningsutvalgets sekretariat Rapport avgitt februar 2011 Innhold: 1. Innledning 4 2. Rammene for oppreisningsordningen 4 3. Deltakerkommunene

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anny Skaug Grøgaard, HELSE Arkiv: 273 F47 Arkivsaksnr.: 08/178-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anny Skaug Grøgaard, HELSE Arkiv: 273 F47 Arkivsaksnr.: 08/178-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anny Skaug Grøgaard, HELSE Arkiv: 273 F47 Arkivsaksnr.: 08/178-3 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING TIL TIDLIGERE BARNEHJEMS- SKOLEHJEMS- OG FOSTERHJEMSBARN Rådmannens forslag til

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 09.06.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg Arkivkode/-sak: 273 / 2009/56-3 Saksbehandler: Kari A. Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 09/55 Formannskapet 15.06.2009 Kommunestyret Etablering av vederlagsordning for tidligere

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG

OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG RINGSAKER KOMMUNE OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.:

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Dokument 17 S. ( ) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. 2. Orientering om arbeidet. 1.

Dokument 17 S. ( ) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. 2. Orientering om arbeidet. 1. Dokument 17 S (2014 2015) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Årsrapport for 2014 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Til Stortinget 1. Innledning I henhold

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Den fylkeskommunale oppreisningsordningen i Agder

Den fylkeskommunale oppreisningsordningen i Agder Den fylkeskommunale oppreisningsordningen i Agder Sluttrapport fra oppreisningsutvalgets sekretariat, november 2013 Innhold 1. Innledning 3 2. Formål og avgrensninger for oppreisningsordningen 4 3. Vilkår

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Hvem er de og hva trenger de? Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon av aktuell situasjon 2015: Svært få ankomster i starten av 2015 (det samme

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 19.09.2014 2014/4208-3 331.2 Deres dato Deres ref. 08.07.2014 14/3665-5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Medvirkning og deltakelse - Familieråd. Tromsø. 6. Juni Bufetat Alf Iver Kinge Regional koordinator

Medvirkning og deltakelse - Familieråd. Tromsø. 6. Juni Bufetat Alf Iver Kinge Regional koordinator Medvirkning og deltakelse - Familieråd Bufetat Alf Iver Kinge Regional koordinator Tromsø 6. Juni 2017 Barns rett til deltakelse og medvirkning: Ansvar - roller - kostnader Status i nord Barne-, ungdoms-

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland

Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland Sekretariatet for Kommunal oppreisningsordning i Nordland Til kommunene i Norland OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER i NORDLAND FYLKE Som kjent har samtlige kommuner i Nordland

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Vedtekter for oppreisningsordning for barnevernbarn vedtas.

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon

Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Klimabetingede skader Erstatning ved avlingssvikt i plante- og honningproduksjon Cathrine Amundsen, Fylkesmannen i Troms Kurs for kommunene i miljø- og tilskuddsforvaltning - landbruk Tromsø 16-17.03.2016

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer