Spørsmål til idrettsråd og særkretser/regioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål til idrettsråd og særkretser/regioner"

Transkript

1 Sak: Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Spørsmål til idrettsråd og særkretser/regioner I forbindelse med Troms Idrettskrets ekstraordinære ting-sak Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon ønsker idrettskretsen svar fra idrettsråd og særkretser / regioner på følgende spørsmål: Navn på Idrettsråd/ særkrets : 1. Hvor mange ganger er dere fysisk på idrettskretsens lokaler på Bardufoss i året (gjennomsnittlig)? flere 2. Hvor ofte tar dere kontakt med administrasjonen i Troms Idrettskrets i året på telefon/e-post (gjennomsnittlig)? flere 3. Hvis dere trenger bistand av/ samarbeid med administrasjonen i Troms Idrettskrets - hvilke oppgaver er det snakk om? (stikkord) 4. Hva er de viktigste oppgavene idrettskretsen kan gjøre for idrettslagene, for idrettsrådene og for særkretsene? 5. Etter ditt idrettsråd / din særkrets mening, hvorfor skal Troms Idrettskrets administrasjon ligge på Bardufoss?

2 6. Etter ditt idrettsråds / din særkrets mening, hvorfor skal Troms Idrettskrets administrasjon ligge i Tromsø? 7. Spørsmål til idrettsråd - Hvordan skal idrettskretsen på en best mulig måte støtte oppbyggingen av idrettsråd i kommunene? 8. Spørsmål til særkrets Hvordan skal idrettskretsen på en best mulig måte samarbeide med særkretsene/regionene? Svar sendes Troms Idrettskrets, innen 15.september

3 Fra Troms Orienteringskrets Saken har vært behandla på styremøte i o-kretsen. Her er svar på spørsmålene fra Troms o-krets 1. 1 gang i gjennomsnitt ganger i gjennomsnitt 3. Regnskap, støtteordninger, lover 4. De viktigste oppgavene er å holde kontakten med alle særidrettene og jobbe med felles saker for å fremme allsidig idrettsaktivitet i regionen. Ha god oversikt over alle anlegg og bidra til at midler blir fordelt på en god måte. Jeg vil oppfordre idrettskretsen til å ikke glemme særkretsene, nå som idrettsrådene har fått større makt. Der kan det fort bli en arena for å skaffe seg midler. jeg tror at ildsjelene og drivkreftene i idretten finner man i mye større grad i særidrettskretsene. Barentsidretten er også en viktig oppgave for idrettskretsen. Når det gjelder folkehelse, så er det bedre å finne ordninger som gjør at idrettslag og andre aktører lokalt engasjerer seg for folkehelsefremmende tiltak enn at idrettskretsen involverer seg i å drive folkehelsetiltak. 5. Fordelen med Bardufoss er at det kommunikasjonsmessig ligger midt i fylket, og for innlandskommuner/ lag ligger det godt plassert. Det er også en fordel å kunne desentralisere administrative oppgaver, og man oppnår lettere forståelse for de utfordrinegene små lag har enn hvis administrasjonen er lokalisert til en by. Flyplassen ligger nært, men det er en ulempe at det ikke er avganger til/fra Bodø-Trondheim. Hvis orientering får midler til en kontormedarbeider, vil det være en stor fordel om denne sitter på Bardufoss, midt i fylket, med mange lag i nærheten, og Bardufosstun som en samarbeidspartner. 6. Fordelen med Tromsø er at de som jobber innen idrettskretsen får et større og bedre arbeidsmiljø, og enklere reise når de skal ut av fylket. 8. Besvart tidligere. Hilsen Eli B. Helgesen, leder i TrOK Svar fra Tromsø idrettsråd Her kommer våre innspill i forhold til framtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon: 1) 1 2) Flere 3) Lokale aktivitetsmidler, juridiske spørsmål, oppstart av klubb og Storby Troms 4) For oss i Idrettsrådet: Veiledning og hjelp i forhold til spm. 3 5) Svarer på spørsmål 6 6) Nærhet til beslutningsmyndighetene. Tromsø er et naturlig knutepunkt. TIK vil være

4 mer synlig om administrasjonen ligger i Tromsø. Nyte godt av et stort og tverrfaglig miljø. 7) Bruke den veilederen for Idrettsråd aktivt. Hjelpe idrettsråd som ønsker seg over i en mer profesjonell fase med økonomisk støtte. Jfr Tromsø og Harstad på et tidligere tidspunkt. Vennlig hilsen Alf-Kondrad Wilhelmsen, daglig leder Tromsø idrettsråd Svar fra Skjervøy idrettsråd idrettsregistreringen, LAM 4. rådgiving, info, kurs, inspirasjon 5. distriktspolitikk, er med på å holde oppe idrettsaktivitet i distriktene, viktig å beholde ungdom i distriktene framfor at alle flytter til Tromsø 6. samme argument som styret i Troms idrettskrets 7. kurs/oppfølging, være i distriktene, må få tilført driftsmidler, gi idrettsrådene større betydning og myndighet. Svar fra Troms Friidrettskrets (Norsk Friidrett Troms) Johnni Håndstad 1. maksimalt flere enn aktivitetsmidler, grunnstønad, lover og regler i forb med nyinnmelding, kurs og samarbeid (mindre grad), OLT og andre gjøremål, idrettsregistreringen. 4. støttespiller i forb med kurs, aktivitetsmidler, grunnstønad, fellestiltak på tvers av idrettene, invitere til samarbeid, være samordnende 5. sett ut ifra de siste års utvikling og erfaring kan vi ikke se noen spesielle grunner til at TIK fortsatt skal være på Bardufosstun, det eneste er at det ligger sentralt midt i fylket. 6. det er her utviklingspotensialet ligger, både med hensyn til en framtidsrettet organisasjon/virksomhet, kostnadsbesparelse/økonomi samt tilgang til sentrale samarbeidspartnere, reiser og menneskelige ressurser ha ledermøter/organisasjonsutvikling hvor særkretsene deltar aktivt, ha en felles strategi for en fremtidsrettet organisering av idretten i Troms (mye dobbeltarbeid gjøres), kutte ut uvesentlige gjøremål som særkretsene selv kan ta seg av, jmf en del av kursvirksomheten, sette idretten ennå mer på dagsorden overfor politikere/ felles utspill med mer (synliggjøre idrettens behov), delta i prosjekt sammen med særkretser.

5 Svar fra Troms bueskytterkrets økonomi, aktivitetsstøtte, noe kurs 4. bedre tilrettelagte kurs for idrettslagsledere og styre 5. sentralt i Troms, rimelige lokaler, utnytte et fint idrettsetablissement som er bygget opp der. 6. bedre kommunikasjon slik jeg ser det, er det ikke så mye vi har behov for hjelp til. Svar fra Bardu idrettsråd Roger Jenssen, leder lovverk, rådgiving for eksempel idrettsskole, tilskudd 4. veilede, bistå med råd og kompetanse 5. sentralt i Troms ift reisetid, desentralisert ift befolkning, gode lokaler som er rimelige, nærhet til alle typer idrettsanlegg. 6. ser ingen gode grunner til det 7. kompetansebygging, utvikling av god webside/ kunnskapsportal

6 Salangen Idrettsråd, Sandberganveien 21, 9350 SJØVEGAN Troms Idrettskrets Idrettens hus, Ole Reistadsvei 6, 9325 Bardufoss UTTALELSE VEDR FORSLAGET OM Å FLYTTE IDRETTSADMINISTRASJONEN I TROMS Idrettsrådet i Salangen har i forbindelse med saken om fremtidig lokalisering av administrasjonen til Troms Idrettskrets, mottatt en del spørsmål som ønskes besvart. Salangen Idrettsråd behandlet saken i møte den 2.sep. Vi fant en del av spørsmålene tendensiøse og preget av noe gammeldags tenking. Vi ser derfor ikke at svar på flere av spørsmålene vil kunne gi noe særlig mening i forhold til valg av lokalisering. Vi ønsker likevel å tilkjennegi vårt syn i saken, og velger å gjøre det i dette brevet. Administrasjonen anbefaler en flytting av TIK fra Bardufoss til Tromsø. Og i dokumentet Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon har idrettskretsen redegjort nærmere for dette synspunktet. Kommunikasjonsmuligheter og nærhet til samarbeidspartnere nevnes som viktig i forhold til en flytting. I tillegg vektlegges en samlokalisering av idrettskompetanse og idrettsadministrasjon medlemmer i idretten i og rundt Tromsø sies også å være et ikke ubetydelig argument i forhold til en flytting av idrettsadministrasjonen. I administrasjonens argumentasjon er ett av argumentene at en flytting vil berike idretten i Tromsø. I neste avsnitt sies det derimot at flyttingen ikke vil ha konsekvenser for aktiviteten på Bardufoss. Dette mener vi er en brist i argumentasjonen, der nærhet brukes som et positivt argument når det argumenteres for Tromsø, mens det ikke tillegges vekt når konsekvens ved å flytte bort fra Bardufosstun diskuteres. Det kan oppfattes som en noe tendensiøs argumentasjon fra administrasjonen. Når konsekvensene for flytting til Tromsø vurderes, trekkes det én type konklusjon. Derimot når flytting fra Bardufosstun vurderes, så trekkes det en motsatt konklusjon - nemlig at forutsetningene for idretten som utøves og administreres fra Bardufoss, er uavhengig av lokaliseringen til TIK. Med dagens teknologiske muligheter er det underlig at fysisk avstand vektlegges så sterkt. Med litt nytenking vil det være mye reisetid å spare på at en del av møtene ble kjørt for eksempel over toveis lyd/bilde. Møtene vil sågar kunne bli mer effektive og strukturerte. Kommunikasjonsmulighetene fra Bardufoss mener man er begrenset. Det er

7 Salangen Idrettsråd, Sandberganveien 21, 9350 SJØVEGAN selvsagt riktig at det er hyppigere avganger fra Tromsø. Men når det menes at Tromsø har gode kommunikasjonsmuligheter til resten av landet, må man ikke glemme at for å komme til resten av landet, vil det i de aller fleste tilfeller likevel bety fly via Oslo/Gardermoen. Vi antar at det i de aller fleste tilfeller der det er aktuelt for TIK s administrasjon å reise eller motta besøk utenfra, vil det i de aller fleste tilfeller (med unntak av reise til/fra for eksempel Bodø, Finnmark) være uproblematisk med en beliggenhet på Bardufoss. Det er nok ikke så vanskelig å finne argumenter for verken det ene eller andre alternativet. Det er imidlertid ikke slik i ethvert tilfelle at idrettsrådet må være lokalisert i fylkets største by. Ser man på beliggenheten til idrettskretsenes administrasjon rundt omkring i fylkene, er det ingen lov som sier at det er den største byen som huser idrettsadministrasjonen. Lokaliseringene til de 19 administrasjonskontorene i landet, viser en forskjellig praksis. I drøftingsdokumentet for flytting konstrueres det noen tall om at ved en lokalisering i Tromsø vil 31 % av idrettslagene være i umiddelbar nærhet, mens ved en fortsatt lokalisering på Bardufosstun er kun 4 % av lagene i umiddelbar nærhet. Nærhet til kundene vil alltid være sentraliseringskreftenes sterkeste argument. Skulle slike argumenter få rotfeste, ville det ikke være mye igjen ute i distriktene. Nå er det neppe slik at idrettskretsens dørstokk slites ned av medlemmer i idrettslagene. Troms fylke er imidlertid like stort uavhengig av beliggenheten til administrasjonen i Troms Idrettskrets. Det er store avstander mellom nord og sør i fylket, og man er avhengig av bil for å komme seg til og fra. I den grad idrettskretsen skal nå ut til sine medlemmer er en beliggenhet på Bardufosstun tilnærmet optimal. Herfra er det en kort avstand for å møte idrettslagene i Tromsø (1,5 time), det er gunstig i forhold til nordfylket, og en reise til Harstad tar kun 2,5 time. Idretten i Troms kan nok leve bra med begge de to alternativene. Valget mellom fortsatt lokalisering på Bardufosstun eller å flytte til Tromsø er i større grad en politisk diskusjon; om distriktspolitikk eller ikke. Salangen Idrettsråd er uenig i forslaget til flytting. Vi mener idrettskretsen kan ivareta sine oppgaver på en like god måte ved fortsatt å ha kontoradministrasjonen på Bardufosstun. Bardufosstun og tilhørende eiendomsmasse eies 100 % av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Vi mener Bardufosstun derfor er en glimrende lokalisering av idrettskretsens administrasjon, og et godt utgangspunkt for en positiv utvikling av hele idretten i Troms. Vennlig hilsen Salangen Idrettsråd Kjell Arne Giske leder

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Innledning: Troms Idrettskrets (TIK) er i dag lokalisert på Idrettens Hus på Bardufoss. Idrettens Hus for Troms ble etablert på Bardufoss for

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Nytt fra Opplandsidretten

Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Foruten denne i papirform, finner dere årets alle nyhetsbrev på hjemmesiden, www.idrett.no/oppland, et stykke ned i høyre margen. Innhold: Idrettsmerke

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Idrett og inkludering i Akershus

Idrett og inkludering i Akershus Idrett og inkludering i Akershus Eksisterende tiltak og behov for støtte Trygve B. Broch Takk Mange har bidratt i arbeidet med denne rapporten. Først og fremst skal Akershus fylkeskommune takkes for å

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer