Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane?"

Transkript

1 Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane? Carlo Aall Vestlandsforsking

2 Disposisjon Den offisielle klimahistoria Kva vi enno ikkje veit Den alternative historia og konklusjonen blir?

3 Hovudbodskapen i den siste rapporten frå FN sitt klimapanel Frå 90% (i 2007) til 95% (i 2013) sikkert at klimaendringane er menneskeskapte For å halde verda under +2 C må 80 % av kjende reserver med fossil energi bli verande i bakken Det er (kanskje) mogeleg å redusere utsleppa av klimagassane tilstrekkeleg for å nå 2 gradersmålet Sjølv om vi når 2 gradersmålet må verda tilpasse seg store og delvis ukjente konsekvensar

4 Når vi 2 gradersmålet? Faktisk utslipp Ønska utslipp (under + 2 grader) Dagens trend (+ 4 grader) Poeng: 1) De faktiske utslippene er på høyde med verstefalls scenarioene 2) I dag er vi på veg mot 4 ikke 2 grader - global oppvarming. 3) Mye av forskningen som gjelder konsekvenser av klimaendringer forutsetter at oppvarmingen begrenses til 2-3 grader Kilde:

5 Norske utslepp

6 Kva har Norge fått til så langt?

7 Kva miljøbyråkratane ser føre seg

8 ..og korleis nå målet «Nokon annan» «Deg og meg»

9 1.000 tonn CO 2 -ekvivalentar Utsleppsrekneskap for Sogn og Fjordane Kjelde: SSB

10 Kraftutbygging er svaret

11 Klimaendringar i Norge Sjølve klimaet Varmare Våtare Villare «Mindre» vinter Verknadar av klimaendringane Meir naturskade Endra vilkår for primærnæringane Meir råte på trekonstruksjonar Nye skade- og nytteartar Surare og varmare hav Mindre is i nordlege havområde

12 Mylkje fokus på ekstremvêr og skade Erstatning i millioner kr indeksregulert (KPI) for vann og naturskader Året Vannskader i alt vann NP-totalt Naturskader Nyttårsorkanen i 1992: Om lag like stor utbetaling som årlege utbetalingar til vidusskade på bil!

13 Framtidas klima i Sogn og Fjordane: Nedbør Forventa endring i dagar med ekstremnedbør fram mot 2050 sml med

14 Framtidas klima i Sogn og Fjordane: Havnivåstigning og stormflo

15 Framtidas klima i Sogn og Fjordane: Flaumfare Framskrevne prosentvise endringer i flomstørrelse mot 2100

16 Framtidas klima i Sogn og Fjordane: Snøen forsvinn Change in mean number of days with snow covered ground from to location of ski resorts Ski Sogn Danger of loosing days with snow depth above 25 cm

17 MEN: Klimaendringane er her allereie? Kjem dette i tillegg til forventa endringar dei neste hundreåret, eller har vi alt nådd «taket»?

18 Konklusjon Norge Klimaendringane vil råke Norge relativt lite samanlikna med andre land: «Vi står han av» Tiltak i utlandet (skogvern og klimakvotar), teknologiske tiltak i norsk oljenæring og industri, saman med endringar i transport, vil langt på veg redusere utsleppa nok Sogn og Fjordane Aukande frykt for at fylket er særleg utsett for forventa auke i naturfare og vintrane blir annleis Utbygging av fornybar energi det viktigaste bidraget i å redusere klimagassutsleppa

19 Den offisielle klimahistoria Kva vi enno ikkje veit Den alternative historia og konklusjonen blir?

20 Kva FN sitt klimapanel slit med å finne ut av Korleis modellere kjende tilbakekoplingsmekanismar? Kor robuste er havstraumane? Kor fort vil Grønlands- og pol-isen smelte? Korleis kan forsuringa av havet bli? Korleis kan sprangvise endringar i biomangfaldet bli?

21 Den offisielle klimahistoria Kva vi enno ikkje veit Den alternative historia og konklusjonen blir?

22 Kva er problemet med den offisielle klimahistoria Usikkerheitsproblemet Lokal-lokal problemet Samspelproblemet Systemgrenseproblemet Hastigheitsproblemet CO 2 -reduksjonismeproblemet Alvorsproblemet

23 Usikkerheitsproblemet The uncertainty explosion The nature of climate uncertainties Poeng: Klimausikkerheit kan ikkje fjernast, der er noko vi må lære oss betre å leve med The policy implosion The uncertainty focus in the climate policy debate Tilpassa frå Schneider, 1983; Jones, 2000; Schneider and Kuntz-Duriseti, 2002

24 Lokal-lokal problemet Rapporten International Dimensions of Climate Change utgitt av The Government Office for Science i London konkluderer med at the impacts of climate change overseas could be as important as the direct impacts within UK shores over the next few decades. Globalt klima Lokalklimaet Lokalsamfunnet Storsamfunnet Tradisjoneltlokallokal fokus Eks på global-lokal utfordringar: Global matvaresikkerhet, «oljeboble», klimaflyktninger, eksportmarkeder svikter, import av klimasårbare innsatsfaktorer svikter

25 Samspelproblemet Klimasårbarhet Redusert Idealet Eks: Flytting av vintersportsanlegg til nye lokaliteter utenom kollektivtransporttilbud Redusert Eks: Øke produksjonen av fornybar energi Business as usual Økt Feiltilpassing Feilutslippsreduksjon Klimagassutslipp Økt

26 Millionar tonn oljeekvivalentar Systemgrenseproblemet Oljepolitikk Klimapolitikk Offisielt nasjonalt utslippsregnskap Næringspolitikk Forbrukspolitikk 6 Norsk skipsfart Nordmens flyreiser i utlandet Norsk olje- og gassproduksjon Kjelde: VF rapport for Miljøverndepartementet og Barne- og familiedepartementet

27 Begge skilja er djupt rotfesta i norsk politikk Klimapolitikk oljepolitikk Åpning av nye felt eller utvinningstakten på eksisterende brønner vil ikke styres av hensynet til klimaet (Olje- og energiminister O.B.Moe til Dagens Næringsliv, ) Produksjons- forbruksklimapolitikk Klimaet kan reddes uten at vi må leve asketisk (Miljøvernminister Helen Bjørnøy, SV, til Vårt Land, )

28 Hastighetsproblemet Konsekvensene av å utsette globale utslippskutt ansett som nødvendige for å nå målet om maksimalt 2 graders global oppvarming. Poeng: Om vi venter 12 år (3 valgperioder!) med å iverksette antatt nødvendige utslippskutt globalt må vi i prinsippet redusere utslippene med 90% hvert år for å nå togradersmålet Kjelde: Helge Drange (http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature08017.html og

29 og kva betyr det i praksis for Norge? Den nødvendige veien

30 CO 2 -reduksjonsismeproblemet Tre typer CO 2 -reduksjonisme som preger den vitenskapelige og politiske klimadiskursen Klimagasser er redusert til CO 2 Energispørsmålet er redusert til CO 2 Miljøspørsmål er redusert til CO 2 Syv teser om nødvendige endringer i disse diskursene Gjenforene CO 2 med andre klimagasser Gjenforene CO 2 med fossil energi Gjenforene CO 2 med energi Gjenforene CO 2 med forbruk Gjenforene CO 2 med økonomisk vekst Gjenforene CO 2 med bærekraftig utvikling Forene CO 2 med Post-Carbon Society Kilde: Høyer, 2010

31 Alvorsproblemet Tradisjonell tilnærming «The process of adjustment to actual or expected climate and its effects, in order to moderate harm or exploit beneficial opportunities (IPCC, 2012) Er den tradisjonelle tilnærminga «nok»? If current incremental approaches to preventing dangerous climate change and adapting to the change we are already locked into are insufficient, then more radical approaches may be required (Bahadur and Tanner, 2012) Ny tilnærming: Omstilling (eng. «transformation»): «The altering of fundamental attributes of a system (including value systems; regulatory, legislative, or bureaucratic regimes; financial institutions; and technological or biological systems) (IPCC, 2012)

32 Frå justering til omstilling? Forventa fordeling av temperaturendring gitt verstefallsscenarioet (+4 grader global temperaturøkning) Norge 0 C 2014 Ingen tiltak Tilpassing Omstilling? Kjelde: IPCC

33 Den offisielle klimahistoria Kva vi enno ikkje veit Den alternative historia og konklusjonen blir?

34 Viktige moment for fylket si klimaframtid Opp gjennom historia har det vist seg at distrikta klarer seg relativt sett betre enn sentrale strøk når krise verkeleg slår til Kanskje difor ikkje så dumt at vi ikkje kom med i oljealderen?

35 https://www.norskoljeoggass.no/global/2013%20dokumenter/publikasjoner/iris%20rapport%20nr%2031%202013%20industribyggerne.pdf

36 Viktige moment for fylket si klimaframtid Opp gjennom historia har det vist seg at distrikta klarer seg relativt sett betre enn sentrale strøk når krise verkeleg slår til Kanskje difor ikkje så dumt at vi ikkje kom med i oljealderen? Men er vi i ferd med å byggje ned dei «bygde-strukturane» som har gjort distrikta robuste

37 Viktige moment for fylket si klimaframtid Opp gjennom historia har det vist seg at distrikta klarer seg relativt sett betre enn sentrale strøk når krise verkeleg slår til Kanskje difor ikkje så dumt at vi ikkje kom med i oljealderen? Men er vi i ferd med å byggje ned dei «bygde-strukturane» som har gjort distrikta robuste Men er det så lurt å satse så ny utbygging og eksport av fornybar energi? Eit Europa som sparar all energi, ikkje berre olje, er økonomisk risikofylt (og Norge «druknar» i elektrisitet)

38

39 Viktige moment for fylket si klimaframtid Opp gjennom historia har det vist seg at distrikta klarer seg relativt sett betre enn sentrale strøk når krise verkeleg slår til Kanskje difor ikkje så dumt at vi ikkje kom med i oljealderen? Men er vi i ferd med å byggje ned dei «bygde-strukturane» som har gjort distrikta robuste? Viktig å ta vare på desse strukturane! Men er det så lurt å satse så ny utbygging og eksport av fornybar energi? Eit Europa som sparar all energi, ikkje berre olje, er økonomisk risikofylt (og Norge «druknar» i elektrisitet) Kanskje viktigare å bli like gode som Europa på energisparing og samstundes rette merksemda mot å vidareforedle innafor fylket den fornybar energien vi alt har Framtidas klima kan bli svært tøff for fylket Kva skjer når vi skal ta ut «grana»? 25% av dagens produktive granskog på Vestlandet er i terreng brattare enn det vi i dag reknar som faregrense for jordskred (27 grader) Meir ekstremnedbør og mildare vintrar kan gje oss tøffe overraskingar

40 Takk for merksemda! Aktuell tilleggslitteratur: Aall, C. (2014): Med hodet i sanden. Kronikk i Bergens Tidende, søndag Walnum, H.J, Aall, C. (2013) Klimaløsningene kan være en del av problemet. Kronikk i forskning.no Carlo Aall,

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11. Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.2013 Nordfjordeid Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Kva har skjedd sidan førre

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva sier forskningen om klimatilpasning? Om klimasårbarhet og NORADAPT-prosjektet Innlegg under oppstartmøte Framtidens byer Nydalen 21-22. august 2008 Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden SAMMENDRAG Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70

Detaljer

-utslepp: Stor vekst i utslepp frå forbruk. Framtidige CO 2. Annegrete Bruvoll

-utslepp: Stor vekst i utslepp frå forbruk. Framtidige CO 2. Annegrete Bruvoll Økonomiske analyser 5/2006 Framtidige CO 2 -utslepp: Annegrete Bruvoll Norske utslepp av klimagassar er dels knytte til produksjonsaktivitetar, dels til konsumaktivitetar i Norge. Mykje av det vi produserer

Detaljer

TRENGER NORGE EN KLIMALOV?

TRENGER NORGE EN KLIMALOV? TRENGER NORGE EN KLIMALOV? 1 I februar 2015 la regjeringen fram nye mål for norsk klimapolitikk for 2030. Målene er også Norges bidrag inn mot klimatoppmøtet i Paris i desember i år. Innholdet er sikret

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Slik kan Norge gjøre en forskjell Rapport nr. 04/2015 Slik kan Norge gjøre en forskjell 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen 2 Slik kan Norge gjøre en forskjell 3 Slik kan Norge gjøre en forskjell REDAKSJON: Anders Bjartnes

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Gruveslambanken i Langfjorden ved Kirkenes, 2011 Naturvernforbundet 17.12.2014, Mads Løkeland 1 INNHALD Innleiing... 4 Konklusjon...

Detaljer

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 8/99 Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv internasjonale erfaringer med

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning

En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning Hvilke stemmer og holdninger blir representert i norsk pressedekning av klimaendringer? Katherine Berrios Duarte Masteroppgave i medievitenskap Institutt for

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Vi som beveger verda

Vi som beveger verda FELTRAPPORT Kven: Davor Vidas, Ole Kristian Fauchald, Morten Walløe Tvedt og Øystein Jensen, alle juristar og forskarar ved Fridtjof Nansens Institutt Kva: kartleggje korleis internasjonal rett må endrast

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

men vi tilpassar oss alt klimaendringane

men vi tilpassar oss alt klimaendringane men vi tilpassar oss alt klimaendringane Døme på faktisk klimatilpassing i Sogn og Fjordane Idun A. Husabø Kontekst Behov for nasjonal strategi for klimatilpassing Utkast til utgreiing lagt fram i mai

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer