Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding"

Transkript

1 Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: kl 14:43. Side 1 av 98

2 A. INNLEIING Innleiing Rådmannen har ordet Hovudtrekk i årsmeldinga Oppsummering av nokre finansielle nøkkeltal for Kvam herad Inndeling av dokumentet... 7 B. REKNESKAP Økonomiske hovudoversikter og notar Revisjonsmelding Innleiande kommentar Vedtaksnivå Forskrifter og KOSTRA Obligatoriske oversikter og oppstillingar Hovudoversikt drift Hovudoversikt investering Anskaffelse og bruk av midlar Balanserekneskap Låne-porteffølgjen til Kvam herad pr Obligasjonsportefølgjen til Kvam herad pr Spesifikasjon av endring i arbeidskapitalen Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Rekneskapsskjema 2A - Investeringsrekneskapen Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen Garantiar Pensjonsnote til kommunerekneskapen Note til VAR-området Note til aksjeportefølge C. INTERN ÅRSMELDING Innleiing til komitedelen Definisjonar Om KOSTRA Om Kostra fakta-ark Om rekneskapstal for komiteane Overordna nøkkeltal Finansielle nøkkeltal for Ramme for komitèane Samla oversikt, utgifter og inntekter pr komite Oversikt personell Balansert målstyring KOMITÈANE UTVIKLINGSKOMITÈ Økonomi - oversikt på postnivå VAR-området Avlaup Renovasjon Kulturminne, natur og nærmiljø Planavdeling Bygg Samferdsle Brann- og ulykkesvern Feiing Bustader Landbrukskontoret (Tal for 2001 i parentes) Næring Arealforvalting: Viltforvaltning Administrasjon og fellesutgifter Aktivitet i dei politiske organ Fellestenester rådhuset Økonomi- og personalforvaltning Skatte-innkrevaren IKT-avdelinga Utskrift: kl 14:43. Side 2 av 98

3 6.7.6 Arkiv Kommuneplan: OPPVEKST OG KULTUR Økonomi - oversikt på postnivå Barnehage Grunnskule Grunnskulen Vaksenopplæringa Musikk- og kultur skulen PPT Kultur Bibliotek Kino Kyrkje HELSE OG SOSIAL...66 HELSE OG SOSIAL Stillingsoversikt Helse og sosial Kommunehelse Pleie- og omsorgstenesta Sosialkontor Sosialkontoret Barnevern Finans, skatt og rammetilskot Finans, skatt og rammetilskot PROSJEKT Kommentarar til utvalde prosjekt Utbyggjing av aldersbustader Tettstadutvikling i Norheimsund VA Kvamskogen Arbeidet med omstilling i Ålvik Detaljert om prosjekt Oversikt over prosjekt Aktive prosjekt vedtak og finansiering Vedlegg Budsjettjusteringar Utgifter og inntekter drift pr. funksjon Utskrift: kl 14:43. Side 3 av 98

4 A. Innleiing 1. Innleiing 1.1 Rådmannen har ordet Rekneskapen for 2002 Med dette dokumentet vert rekneskapen for Kvam herad for 2002 lagt fram. Vi har bak oss eit år som har gjeve mange utfordringar. Kommune-Noreg er under press. Ikkje minst er distrikts-kommunane pressa. Det går for tida ei sentraliseringsbølgje over landet og vi merkar at offentlege ressursar vert kanalisert inn mot sentrum. Kvam herad er på mange måtar i ein mellomposisjon i høve til sentraliseringa som skjer. Vi har mange av kjenneteika på distrikt i stagnasjon eller tilbakegang. Vi har lite nyetablering i næringslivet. Folketalet er redusert og vi har markert nedgang i fødselstalet. Samtidig som dette skjer ser vi at vi drar nytte av å liggja i den sentrale pereferien. Nærleiken til Bergen, og at vi har levande bygder, gjer at det av folk utanfor kommunen, vert sett på som eit attraktivt samfunn. Vi må gjera dei rette grepa for å ta vare på denne fordelen. Spesielt må vi vera merksame på at via sentralisering skjer det ei regionalisering i distrikta. Norheimsund er utpeika som eitt av fem regionssenter i Hordaland. Men er vi ikkje aktive sjølve, kan det verta lite som vert tilført regionssenteret. Vår gode plassering i forhold til Bergen gjer at vi stort sett har greidd å skaffa oss dei fagfolk vi treng. Kvam herad er ein god organisasjon som arbeider godt. Kvam herad framstår i dag, i høve omverda vår, som ein god og veldreven kommune som er utviklingsorientert og framtidsretta. Vi får m.a. mykje positiv tilbakemelding på heimesida vår, som vi etablerte i Vi arbeider for fult med å realisere 24-timars kommunen på nettet, der våre brukarar skal kunne utføre sine tenester 24 timar i døgeret. Organisasjonsprosjektet 3K (Kvalitet og Kostnader i Kvam) har vist oss at det slett ikkje står så dårleg til på organisasjonssida, men at det kan vere noko å hente på å ta i bruk teknologi i våre arbeidsprosessar, samt å serviceinnstille- og brukarrette organisasjonen. Parallelt med at Kvam herad utvider bruken av teknologi kjem dette heile lokalsamfunnet til gode. I desember 2002 vedtok Kvam heradsstyre å gå inn for å byggja ut breiband i heile kommunen. Stadfester Kvam heradsstyre dette i jun 03 vil dette verta realisert i I tillegg til omorganisering, effektivisering og trongare kommune-økonomi har Kvam herad ei stor utfordring i samband med store investeringar. Investeringsnivået som heradet har i dag kjem til å føra til at store deler av budsjettet for framtida vil verta bunde i nye driftsutgifter, renter og avdrag. I budsjettet for 2004 vil vi mått ha fokus på langsiktig planlegging for å ta vare på økonomien til Kvam herad på ein sunn måte. I rekneskapen for 2002 ser vi at lånegjelda har auka vesentleg. Rein lånegjeld har auka frå 158 mill kr. til 224 mill kr. Berre avskrivingane på denne summen er over 2 mill kr. pr. år. I tillegg kjem renter og driftskostnader. Utskrift: kl 14:43. Side 4 av 98

5 Årsmelding kring KOSTRA (kommune stat rapportering) I 2001 var første året der årsmeldinga vert bygt opp kring KOSTRA rapporteringa. KOSTRA inneber at det ikkje utelukkande vert lagt vekt på økonomiske vurderingar (finansielle), men også nøkkeltal for prioriteringar, dekningsgrad og produktivitet etter kvart vil dette verta supplert med kvalitetsmål (balansert målstyring). KOSTRA treng framleis tid for å gå seg til. KOSTRA-tala må difor lesast med varsemd, men gjev likevel indikasjonar på kvar vi ligg samanlikna med andre. Den som ønskjer sjå nærare på detaljane i desse tala, evt samanlikne Kvam med andre kommunar, finn alle opplysningar på Kvam herad si utmerka heimeside, Den finansielle stoda Ser ein på den finansielle sida av rapporteringa, vil ein merke seg at drifta totalt sett er under kontroll for Heradet har eit rekneskapsmessig overskot (mindreforbruk) på 5,0 mill kr. Komite for utvikling hadde eit mindreforbruk på 1,0 mill kr., Komitè for Oppvekst hadde eit meirforbruk på 3,1 mill kr. og Komitè for Helse og sosial hadde eit mindreforbruk på 1,9 mill kr. Samla var difor komitèane akkurat i balanse. Netto overskotet stamma difor frå finanstransaksjonar, dvs renteinntekter. Kvam herad har i dag ca 80 prosjekt som er aktive. Ynskje om nye investeringar er sterkt. Det er viktig at vi no tek oss ein pust i bakken og skaffar oss oversikt over konsekvensane av det høge invvesteringsnivået. Samla sett er kostnader til prosjekt over 400 mill kr. Over halparten av midlane (211 mill kr.) gjeld prosjektet P30991 Utbyggjing av aldersbustader. Det blir ei stor utfordring å koma ned på beina etter at dette prosjektet er gjennomført. Avslutning I år prøver vi å skilja mellom rekneskapsmelding og årsmeldinga. Dette heftet er rekneskapsmeldinga som også vil innehalda korte årsmeldingar frå sektoarane. Det vil parallelt verta gitt ut ei årsmelding som er retta mot eit større publikum enn kommunestyre og kontrollutval. Kvar sektor utarbeidd meir detaljerte årsmeldingar. I tillegg vil vert det lagt ut på internett ein del detaljerte tabellar. Utskrift: kl 14:43. Side 5 av 98

6 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga 60,0 50,0 40,0 Andel (%) 30,0 20,0 10,0 Kvam Norge 0, >80 Aldersgruppe Kvam har relativt få personar i yrkesaktiv alder, mange eldre og lågt fødselstal i 2002 Figuren viser aldersfordeling i Kvam herad i forhold til Norge (eks. Oslo). Konklusjonen er at vi er færre enn gjennomsnittleg i gruppa Dvs. i yrkesaktiv alder. Elles er det eit særtrekk at vi er betydeleg overrepresentert når det gjeld aldersgruppene over 67 dvs. pensjonistar. Dersom vi hadde studert tala endå nærare ville vi sett at andelen 0-åringar går ned, dvs at fødselskulla i Kvam går meir ned enn i landet. I Kvam var det i ,2% av folketalet som var 0-åringar (1,3% på landsbasis), mot 1,0% i 2002 (landet 1,2%). Over lang tid vi dette få store verknader for folketalet i Kvam Oppsummering av nokre finansielle nøkkeltal for Kvam herad 1. Det rekneskapsmessige mindreforbruket er på 5,0 mill kr. 2. Brutto driftsresultat viser eit resultat som er 1,1 mill dårlegare enn budsjett (-4,6 mill mot budsjett 3,5) 3. Resultatet av eksterne finanstransaksjonar (renter m.m.) er 3,8 mill betre enn budssjettert (-1,3 mill kr. mot budsjett 5,1 mill kr.). Resten av mindreforbruket stammar frå netto auka bruk av fond. 4. Netto driftsresultat er på 5,0 mill kr. mot budsjett 2,3 mill kr. Det utgjer 1,3% av driftsinntektene, (-0,3% for samanlikningsgr. i KOSTRA.) 5. Eigenkapitalen er redusert med 41 mill kr. frå 323 til 282 mill kr. Årsaka er delvis at frå og med 2002 vert pensjonsforpliktelsar ført i vår balanse. Vi har i dag ståande inne 231 mill kr. i forsikringsselskapa, vi forpliktar for 309 mill kr. Differansen vert reduksjon i vår eigenkapital. 6. Langsiktig gjeld har auka frå 183 mill kr, til 559 mill kr., av dette er 309 mill kr. pensjonsgjeld. I tillegg er det teke opp eit nytt lån på 75 mill kr. 7. Rammetilskot og skatt er redusert med 0,4 mill kr frå opprinneleg budsjett (228,2 mill kr.) til endeleg budsjett (227,8 mill kr). Kommunens frie inntekter er over gjennomsnittet. 8. Kvam brukte 3,8 mill kr. av disp.fond i drift. Dette er eingongspengar. 9. Det er investert for 66,2 mill kr. mot budsjettert 99,0 mill kr. 10. Kvam herad finansier netto 58,8 % av investeringane med lån, mot 81,6% i samanlikningsgruppa (her spelar det truleg inn kor langt i eldressatsinga kommunae er komne.). Utskrift: kl 14:43. Side 6 av 98

7 11. Kvam herad brukar mykje midlar på pleie og omsorg. 37,0 % av totale netto driftsinntekter mot 35,8 % for samanlikningsgruppa. Vi brukar 30,8 % på skule, om lag det same som samanlikningsgruppa (32%). På administrasjon enn gjennomsnittet, 10,0%, mot 10,5 % for samanlikningsgruppa Budsjettstyring Komitè 1 Utvikling Komiteen har eit mindreforbruk på 1,0 mill kr. Det er mindreforbruk (0,8 mill kr) på administrasjon, Resten av funksjonsgruppene innanfor komiteen har eit mindreforbruk. Komitè 2 Oppvekst. Komiteen har eit meirforbruk på 3,1 mill kr. Meirforbruket er knytt til Grunnskule (1,9 mill kr.), Barnehage (1,3 mill kr.). Medan Kulur har mindreforbruk på 0,1 mill kr. Komitè 2 Helse og sosial. Komiteen har mindreforbruk på 1,9 mill kr. Mindreforbruket knytt til Kommuehelseteneste (0,9 mill kr,) og 1,1 mill kr. til Sosialkontoret. Peie- og omsorg har eit meirforbruk på 0,2 mill kr. Finans skatt og rammetilskot Området viser eit overskot på 0,1 mill kr. 1.3 Inndeling av dokumentet Dette dokumentet er delt i tre deler. 1. Den obligatoriske rekneskapen 2. Den lokale inndelinga av rekneskapen 3. Vedlegg Den obligatoriske rekneskapen, og overordna nøkkeltal I denne delen av rekneskapen er vist alle obligatoriske rekneskapsskjema og notar slik det er krav om i forhold til kommunale rekneskapsforskrifter. Rekneskapen er delt i driftsrekneskap, investeringsrekneskap og balanse. I tillegg inneheld denne delen overordna nøkkeltal. Dvs. at det er teke med nøkkeltal frå KOSTRA om befolkning og finansielle storleikar. Våre tal er samanlikna med Gruppe 11, som vi høyrer til, gjennomsnittet i Hordaland og landsgjennomsnittet eksklusiv Oslo. Den lokale inndelinga av rekneskapen Denne delen viser rekneskapen i samsvar med lokal politisk organisering. Rekneskapen er delt inn etter komitèar. Her er aktiviteten innanfor kvar fagkomitè drøfta kort. I denne delen er prosjekt halde utanfor komitèane. Det er gjort fordi prosjekt er utviklingsarbeid og ikkje ein del av den normale drifta. Ved å halda utanfor prosjekt får vi fram normal drift som vil vera råd å samanlikna år for år. Utskrift: kl 14:43. Side 7 av 98

8 B. Rekneskap 2002 Utskrift: kl 14:43. Side 8 av 98

9 2. Økonomiske hovudoversikter og notar 2.1 Revisjonsmelding Utskrift: kl 14:43. Side 9 av 98

10 Utskrift: kl 14:43. Side 10 av 98

11 2.2 Innleiande kommentar Vedtaksnivå I budsjettet for 2002 er vedtaksnivået: 1. Hovudoversikter for drift. (tabell på side 12, pkt Hovudoversikt drift ) 2. Hovudoversikt for investering (tabell side 13 pkt Hovudoversikt investering 3. Funksjonsområde innanfor budsjettansvaret for kvar komitè (tabell side 20 prt Rekneskapsskjema 1B ) Forskrifter og KOSTRA I samband med innføring av KOSTRA er forskriftene for kommunal rekneskapsføring endra. Forskriftene for årsrekneskap og årsmelding vart fastsett av Kommunal- og reionaldepartementet 15. desember Årsrekneskapen skal vera sett saman av driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversikter og note-opplysningar. Oversiktene skal normalt minst visa beløp for siste avlagde rekneskap i tillegg til årets rekneskap. I dette kapitlet er sett opp alle obligatoriske oversikter, oppstillingar og notar. For hovudoversiktane og notane er det gitt korte kommentarar rett under tabellane eller der det er mogeleg å plassera det mellom tabellane. Netto driftsresultat Mill kr ,9 11,6 10,3 8,6 6,6 5 0, Figuren viser netto driftsresultat for 2002 er 5,0 mill kr. (Det er viktig å merka seg at resultatet for 2001 er misvisande pga. av forskriftsendring for betaling av avdrag) Utskrift: kl 14:43. Side 11 av 98

12 2.3 Obligatoriske oversikter og oppstillingar Hovudoversikt drift A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT DRIFTSINNTEKTER Rek. 02 Bud. 02 Oppr. bud 02 Rek. 01 LN03 Brukerbetalinger LN04 Andre salgs- og leieinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelser LN06 Rammetilskudd fra staten LN07 Andre statlige overføringer LN08 Andre overføringer LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eiendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skatter LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep LN18 Overføringer LN19 Avskrivninger LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 Brutto driftsresultat D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak LN26 Mottatte avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivninger LN36 Netto driftsresultat I AVSETNINGER Bruk av avsetninger LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetninger J Avsetninger LN44 Overført til investeringsregnskapet LN46 Avsetninger disposisjonsfond LN47 Avsetninger til budne fond LN49 Sum avsetninger K LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Utskrift: kl 14:43. Side 12 av 98

13 A. Økonomisk oversikt drift. Oversikten viser aggregerte tal for driftsrekneskapen til heradet i Kvar post er oppført med eit linjenummer (td. LN07). (LN12) (B) viser driftsinntektene til heradet, medan (LN21) viser samla driftsutgifter. Linje (LN25) (LN34) viser eksterne transaksjonar. Linje (LN38) (LN49) viser avsetningar. Linje (LN51) viser Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk dvs. det vi kan kalla bokført underskot/overskot. Rekneskapen viser kr i mindreforbruk (overskot). Det er verdt å merka seg at etter forskriftene er det innført avskrivingar (LN19). For at ikkje rekneskapet skal innehalda både avskrivingar og avdrag er avskrivingane trekt ut att på (LN35) Hovudoversikt investering B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING INVESTERINGSINNTEKTER Rek. 02 Bud. 02 Oppr.bud 02 Rek.01 LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjoner LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringar LN08 Renteinntekter og utbytte LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond LN23 Avsetninger til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov FINANSIERING O=M+ N-L LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN30 Salg av aksjer og andeler LN31 Overføringar fra driftsregnskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Kommentar: Hovudoversikta viser korleis kostnadene i investeringsrekneskapen fordeler seg på ulike ressurstypar, og korleis dei vert finansierte. Oversikta viser at alle investeringane er finansierte, slik som det er krav om. Utskrift: kl 14:43. Side 13 av 98

14 2.3.3 Anskaffelse og bruk av midlar C. ANSKAFFELSE OG BRUK AV MIDLAR LN01 Anskaffelse av midlar LN2 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) LN3 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) LN4 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar LN5 Sum anskaffelse av midler S LN07 Anvendelse av midlar LN8 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) LN9 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar LN11 Sum anvendelse av midler T LN13 Anskafelse - bruk av midlar U=W LN14 Endring i ubrukte lånemidlar LN15 Endring i arbeidskapital V D. AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR Avsetningar Bruk av avsetningar Netto avsetningar W=U Kommentarar til tabellen over: Tabellen er ein finansieringsanalyse. Han viser korleis Kvam herad har skaffa midlar gjennom drift, investeringar og ved eksterne finanstransaksjonar (lån, innbet. avdrag, renteinntekter og aksjeutbytte). Vidre viser tabellen korleis desse midlane er brukt eller Sum bruk av midlar. (LN10) Utbetaling av eksterne finanstransaksjonar er, renteutgifter og avdrag. I tabell D. Avsetningar og bruk av avsetningar viser tabellen ei netto avsetning på kr Hovudårsaka til at det har gått meir pengar inn i kassen til Kvam herad enn ut, er at vi har fått innbetalt 31 mill frå BKK i samband med nedsal i selskapet, og teke opp lån på 75 mill kr. Utskrift: kl 14:43. Side 14 av 98

15 2.3.4 Balanserekneskap BALANSEREGNSKAP R-2002 R-2001 EIGELUTER (A) Anleggsmidlar Faste egiendommar og anlegg Utstyr, maskinar og transportmidlar Utlån Aksjer og andelar Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Obligasjoner Kasse, bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGELUTER (A + B) EIGENKAPITAL OG GJELD (C) EIGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto SUM EIGENKAPITAL (D) GJELD Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD (D) SUM EIGENKAPITAL OG GJELD (C + D) BALANSENS NETTOSUM - - (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiane SUM MEMORIAKONTI 0 0 Utskrift: kl 14:43. Side 15 av 98

16 Kommentarar til hovudoversikt balanse: Oppsette over balansen er etter dei nye forskriftene i samsvar med internasjonal standard. Balansen gjev no uttrykk for reelle verdia og eigenkapital. Balansen er auka med ca. 337 mill. kr frå 559 mill kr. til 896 mill kr. Den største auken skuldast nye reglar for føring av pensjonsforpliktelsar og fordringar. På aktivasida utgjer dette 231 mill kr. på passivasida utgjer det 309 mill kr. På aktivasida har fast eigedom gått opp med 39 mill kr. Bakgrunnen er investering i nybygg. Kasse, bankinnskot har auka med 45 mill kr., det meste er knytt til at vi på slutten av året tok opp eit nytt lån på 70 mill kr. På passivasida er i tillegg til pensjonsforpliktelsar på 309 mill kr. det auke i ubundne inveteringsfond på 25 mill kr. Eigenkapitalen er redusert med 41 mill kr. Hovudgrunnen til nedgongen er skilnaden i pensjonsforpliktelsar og pensjonsfordringar. Figuren under viser utvikling i brutto langsiktig gjeld i perioden Langsiktig gjeld Kvam herad Mill kr Merknad: På grunn av at pensjonsforpliktelsane er teke med er ikkje lånegjelda råd å samanlikna med tidlegare år. Figuren under viser utvikling i netto langsiktig gjeld i perioden Langsiktig gjeld eks låneavdr.fond og pensjon Merknad: Figuren viser netto lånegjeld for perioden Vi sert at gjelda aukar 66 mill kr. i låneopptaket er 70+5 = 75 mill kr., avdrag er 9 mill kr. Utskrift: kl 14:43. Side 16 av 98

17 2.3.5 Låne-porteffølgjen til Kvam herad pr Konto Konto, tekst Beløp Nom rente Bindingstid Obligasjonslån ,69 % Husbank p.t ingen Husbank p.t ingen Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS NIBOR-reg. 3-mnd. reg Kommunalbanken A/S p.t ingen Kommunalbanken A/S Husb. Flyktningar p.t ingen Husb. HVPU p.t ingen Totalt brutto gjeld Låneavdragsfond p.t Totalt gjeld ek sklusiv låneavdragsfond Obligasjonsportefølgjen til Kvam herad pr Vpnr Namn Pålydande Pålydande Kommune Vest-Agder Fylkeskommune Bergen kommune Lier komm Jevnaker komm Sum Bank CBK DnB Gjensidige NOR Sparebank Toten Sparebank DnB DnB Spareb. NOR Spareb. NOR Sum Totalt Avkastning på obligasjonsportefølgjen Kvam herad hadde i 2002 ei avkastning på obligasjonsportefølgjen på 7,23%. Som forvaltar brukar Kvam herad; CAPITAL Asset Management ASA, Bergen Utskrift: kl 14:43. Side 17 av 98

18 2.3.7 Spesifikasjon av endring i arbeidskapitalen Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Omløpsmidlar LN1 Endring i betalingsmiddel ,47 LN2 Endring ihenderhaverobligasjonar og sertifikat ,66 LN3 Endring kortsiktige fordringar ,40 LN4 Endring i materialbeholdning 0,00 LN5 Endring omløpsmidler ,53 LN6 Endring kortsiktig gjeld ,72 LN7 Endring arbeidskapital ,81 Tabellen viser spesifikasjon av arbeidskapitalen på grunnlag av balansen. (LN07) Endring i arbeidskapitalen er lik (LN15) i tabell C Anskaffelse og bruk av midlar. Notar til balanserekneskapen NOTAR TIL BALANSEREGNSKAP Disposisjonsfond LN01 Disposisjonsfond pr LN02 + Avsatt til disp.fond i driftsreknskapet LN03 - Bruk av disp.fond i investeringsreknskapet LN04 - Bruk av disp.fond i driftsreknskapet LN05 Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond LN06 Ubundne investeringsfond pr LN07 + Avsatt til ubundne investeringsfond LN08 - Bruk av ubundne investeringsfond LN09 Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond LN10 Bundne investeringsfond pr LN11 + Avsett til bundne investeringsfond LN13 Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond LN14 Bundet driftsfond pr LN15 + Avsatt til bundne driftsfond LN16 - Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet LN17 Bundet driftsfond pr Utskrift: kl 14:43. Side 18 av 98

19 Kommentar til tabellen over: Tabellen viser endring av fond. Det er verdt å merka seg at tabellen ikkje viser i kva grad fonda er bunde opp i vedtak. Fond er delt i 4 grupper. 1. Disposisjonsfond. 2. Ubundne investeringsfond. 3. Bundne investeringsfond. 4. Bundne driftsfond Rekneskapsskjema 1A Driftsinntekter R-2002 R.B-2002 O.B-2002 R Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag lån Netto finansinntekter / -utgifter Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare overskot Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling Sum fordelt til drift (skjema 1B) Rekneskapsmessig meirbruk/mindrebruk Kommentar: Skjema viser korleis vi skafffar midlar, og brukar dei. Punkt 19 viser kor mykje vi har til fordeling og punkt 20 kor mykje vi fordeler til bruk for komitèane. Utskrift: kl 14:43. Side 19 av 98

20 2.3.9 Rekneskapsskjema 1B Rekneskapsskjema 1 B - Til fordeling drift (Bevilgningar til drift gjennom året) Tema R- 02 R.B.- 02 O.B.- 02 R- 02 Vatn avløp og renovasjon/avfall Kulturminne, natur og nærmiljø Samferdsle Bustader Tilretteleggjing og bistand for næringslivet Brann og ulykkesvern Administrasjon og fellesutgifter Sum komite 1 - Utvikling Barnehager Grunnskule Kultur Kyrkje Sum komite 2 - Oppvekst Kommunehelse Pleie- og omsorgstenesta Sosialkontor Barnevern Sum komite 3 - Helse og sosial Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Kommentar Tabellen viser kor mykje som vert stilt til disposisjon for kvar komitè. Rekneskapstala er inklusive prosjekt, og eksklusiv bruk og avsetning til fond. Utskrift: kl 14:43. Side 20 av 98

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2001 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 04.06.02 kl 12:44. Side 1 av 142 A. INNLEIING... 5 1. Innleiing... 5 1.1 Rådmannen har ordet... 5 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.3 Inndeling av dokumentet...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer