KVartalsrapport 3. KVartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVartalsrapport 3. KVartal 2012"

Transkript

1 KVartalsrapport 3. kvartal 2012

2 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling 13 Notar 21 Resultatrekneskap i % av gjennomsnittleg GFK 22 Kvartalvis resultatutvikling konsern i % av gjennomsnittleg GFK GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS 2 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

3 Hovudtal Tal i mill. kroner MORBANK KONSERN RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin.eigendelar tilgjengeleg for sal, etter skatt Totalresultat BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån Gruppenedskriving på utlån Nedskriving på garantiar Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital NØKKELTAL Lønsemd 1,58 % 1,59 % 1,69 % Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,69 % 1,59 % 1,59 % 0,34 % 0,34 % 0,32 % Andre driftsinnt. (eks. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,35 % 0,39 % 0,39 % 1,08 % 1,05 % 0,98 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,91 % 1,04 % 1,07 % 55,79 % 54,33 % 48,68 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 44,67 % 52,69 % 54,23 % 57,61 % 56,86 % 42,34 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 39,37 % 55,00 % 55,90 % 0,79 % 0,79 % 1,33 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,41 % 0,85 % 0,84 % 0,17 % 0,37 % 1,22 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,29 % 0,51 % 0,37 % 0,11 % 0,26 % 0,88 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,31 % 0,15 % 2,34 % 5,07 % 16,54 % Eigenkapitalavkastning før skatt 19,09 % 7,22 % 5,24 % 1,50 % 3,65 % 11,91 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 13,75 % 4,31 % 2,17 % 2,14 % 5,09 % 12,09 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 13,92 % 5,71 % 2,80 % Soliditet 14,42 % 13,65 % 14,94 % Kapitaldekningsprosent 13,85 % 12,99 % 13,83 % 13,29 % 12,61 % 13,81 % Kjernekapitalprosent 12,83 % 12,01 % 12,77 % 7,24 % 7,32 % 8,03 % Eigenkapitalprosent 7,27 % 7,11 % 6,84 % 0,80 % 0,40 % 0,11 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,10 % 0,28 % 0,53 % 0,95 % 0,95 % 0,96 % Nedskriving i % av brutto utlån (balanseført) 0,78 % 0,69 % 0,82 % Balanseutvikling 2,94 % 5,29 % 3,06 % Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 5,66 % 7,74 % 7,41 % 2,38 % 0,82 % 4,84 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 6,50 % 7,09 % 5,76 % 6,19 % 9,81 % 5,93 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 5,93 % 9,82 % 6,18 % 69,36 % 65,84 % 73,29 % Innskot i % av brutto utlån 57,03 % 57,34 % 58,23 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

4 Kvartalsrapport Alle tal som er kommentert gjeld for konsernet om ikkje anna er oppgitt. Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor. Hovudlinjer pr. 3. kvartal 2012 Resultat før skatt 345 mill. kr (129 mill. kr) Totalresultat 252 mill. kr (102 mill. kr) Netto renteinntekter auka med 12,6% Resultat finansielle instrument 74 mill. kr (-21 mill. kr) Driftskostnadene redusert med 7,5% Nedskriving på utlån 33 mill. kr (85 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 13,9% p.a. (5,7% p.a.) Resultat pr. 3. kvartal 2012 Resultatet før skatt pr. 3. kvartal 2012 er på 345 mill. kr og er 216 mill. kr høgre enn for same periode i fjor. Dette skuldast god vekst i netto renteinntekter, vinst frå finansielle instrument, reduksjon i driftskostnadene og lågare nedskriving på utlån. Totalresultatet er på 252 mill. kr mot 102 mill. kr for same periode i fjor. I tillegg til postane forklart ovanfor er resultat frå verksemd og anleggsmidlar halde for sal på 0 mill. kr pr. 3. kvartal i år, medan det var eit tap på 16 mill. kr same periode i fjor. I tillegg er det pr. 3. kvartal i år eit resultat frå finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal på 3 mill. kr medan det var eit resultat på 25 mill. kr for same periode i fjor. Resultatet pr. 3. kvartal er historisk godt, noko grafen nedanfor understrekar Totalresultat heilår Totalresultat pr. 3. kv Pr. 3. kv Pr. 3. kv Pr. 3. kv.-12 Resultat for 3. kvartal 2012 isolert Totalresultatet for 3. kvartal isolert sett er på 85 mill. kr mot 73 mill. kr for 2. kvartal i år. Den positive utviklinga i 3. kvartal skuldast god vekst i rentenettoen, vinst frå finansielle instrument og lågare driftskostnader. Samtidig er nedskriving på utlån 21 mill. kr i 3. kvartal mot 6 mill. kr i 2. kvartal i år. Netto renteinntekter Netto renteinntekter er på 454 mill. kr og er 51 mill. kr eller 12,6% høgre enn for same periode i fjor. Auken skuldast primært vekst i innskot og utlån frå kundar og auka kundemargin. Rentenetto i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital er på 1,69% mot 1,59% for same periode i fjor. Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter er på 168 mill. kr mot 77 mill. kr for tilsvarande periode i fjor. Auken skuldast at det i år er inntektsført vinst frå finansielle instrument med 74 mill. kr medan det for same periode i fjor var eit netto tap på 21 mill. kr. Endring i netto vinst frå finansielle instrument skuldast primært verdiendring på fastrenteutlån, sertifikat/obligasjonar, aksjar og vinst frå valutaforretningar. For nærmare spesifikasjon sjå note 3. Netto provisjonsinntekter frå kundar er på 66 mill. kr mot 62 mill. kr for same periode i fjor. Auken skuldast vekst i inntekter frå forsikring og garantiar. Andre driftsinntekter er 28 mill. kr og er redusert med 7 mill. kr samanlikna med same periode i fjor. Reduksjonen skuldast primært at inntekter frå leveranse av tenester til Gjensidige Bank er redusert frå 9 mill. kr til 1 mill. kr. Samtidig har inntekter frå eigedomsmekling auka frå 15 til 18 mill. kr. Driftskostnader Driftskostnadene er på 245 mill. kr og er redusert med 20 mill. kr eller 7,5% i forhold til same periode i fjor. Reduksjonen er eit resultat av ei rekke tiltak for å redusere kostnader i konsernet. Dette har gitt god effekt og det er til dømes ein reduksjon i personalkostnadene på 5,1%. Ved utgangen av 3. kvartal 2012 er tal årsverk i konsernet på 269 og er redusert med 34 samanlikna med utgangen av 3. kvartal i fjor. Reduksjonen i tal årsverk skuldast mellom anna at det meste av leveranseavtalen til Gjensidige Bank vart avslutta ved utgangen av Om lag 10 årsverk var sysselsett med leveransar 4 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

5 til Gjensidige Bank i Andre postar som er redusert er IT kostnader, ulike eksterne honorar, kostnader for pengetransport og straum. Driftskostnadene utgjer 0,91% av gjennomsnittleg forvaltningskapital mot 1,04% for same periode i fjor. Kostnadsprosenten, eksklusiv netto resultat frå finansielle instrument er 44,7 mot 52,7 for same periode i fjor. Inkludert resultat frå finansielle instrument er kostnadsprosenten 39,4 mot 55,0 pr. 3. kvartal i fjor. Nedskriving på utlån og garantiar Konsernet har kostnadsført netto 33 mill. kr i nedskriving på utlån og garantiar mot 85 mill. kr for same periode i fjor. Samla nedskrivingar på utlån og garantiar i balansen pr er på 252 mill. kr mot 257 mill. kr pr Av balanseførte nedskrivingar pr gjeld 160 mill. kr nedskriving på individuelle utlån og garantiar og 92 mill. kr gruppenedskrivingar. Gruppenedskrivingane er estimert og er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen. Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal er på 0 mill. kr pr. 3. kvartal 2012 mot eit tap på 16 mill. kr pr. 3. kvartal i fjor. Silver Statt AS Banken overtok vinteren 2010/2011 aksjane i Silver Statt AS som ledd i inndriving av krav. Silver Statt var då eigar av to fryseskip. Det eine skipet vart selt i 2011 og det andre skipet vart realisert i 2. kvartal Resultatet frå verksemda etter skatt er tilnærma 0 mill. kr i forvaltningskapitalen skuldast vekst i utlån til kundar. Utlån til kundar Brutto utlån til kundar er på 32,1 mrd. kr. Veksten siste året er 2,0 mrd. kr eller 6,5%. Utlånsveksten hittil i år er på 1,5 mrd. kr eller 5,1%. Dei siste 12 månadane har utlån til personmarknaden (PM) auka med 9,8% og utlån til bedriftsmarknaden (BM) (inkl. utlån til offentleg og finansiell sektor) er om lag uendra. Hittil i år er utlånsveksten til PM på 7,8% medan utlån til BM er om lag uendra. Utlån til kundar Brutto utlån 3. kv kv kv BM/Off./Fin. Innskot Innskot frå kundar er på 18,3 mrd. kr. Veksten dei siste 12 månadane er på 1,0 mrd. kr eller 5,9%. Hittil i år er innskota auka med 2,9%. PM «Bos Angler» og Pepito AS Banken overtok i 1. kvartal 2012 skipet «Bos Angler» som ledd i inndriving av krav. I 1. kvartal vart skipet overført til banken sitt dotterselskap Pepito AS. Formålet med å overføre båten til dette selskapet var å drifte skipet fram til realisering. I 2. kvartal 2012 vart skipet selt til ein ekstern kjøpar. Resultateffekten av «Bos Angler» og Pepito AS, sett under eitt, er tilnærma 0 mill. kr i Andre innrekna inntekter og kostnader Det er pr. 3. kvartal 2012 inntektsført 3 mill. kr i verdiauke på langsiktige aksjeplasseringar med verdiendring mot eigenkapitalen, mot 25 mill. kr pr. 3. kvartal i fjor. Innskot frå kundar kv kv kv Balansen Konsernet har ein forvaltningskapital på 36,3 mrd. kr pr Forvaltningskapitalen har auka med 1,9 mrd. kr dei siste 12 mnd. (+5,7%). Auken i 0 Totale innskot PM BM/Off./Fin. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

6 Dei siste 12 månadane har innskot frå PM auka med 9,1% og innskot frå BM har auka med 1,5%. Hittil i år er innskotsveksten frå PM på 5,8% og innskot frå BM (inkl. innskot frå offentleg og finansiell sektor) redusert med 1,2%. Innskotsdekninga for konsernet er redusert samanlikna med i fjor og er no på 57,0% mot 58,2% pr Kredittrisiko Brutto misleghaldne lån over 90 dagar er på 422 mill. kr og er auka med 43 mill. kr samanlikna med tal pr Andel lån til bedriftsmarknaden av samla utlån er redusert og utgjer 32,1% pr mot 34,3% pr Andel høgrisikoengasjement er redusert samanlikna med Behovet for ansvarleg kapital knytt til kredittrisiko er på mill. kr og er redusert med 17 mill. kr eller 1,0% frå Likviditet og finansiering Banken har fokus på innskotsdekning, likviditetsreserve og forfallsstruktur på funding i styring av likviditeten. Konsernet har pr. 3. kvartal 2012 ein likviditetsreserve på 3,8 mrd. kr plassert i kortsiktige innskot i Norges Bank og andre bankar og i fritt omsettelege obligasjonar og sertifikat. Banken nyttar bustadlån til å skrive ut obligasjonar med førerett (OMF) gjennom det heileigde dotterselskapet Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Bustadkredittselskapet har pr lagt ut OMF pålydande 5,8 mrd. kr. Banken eig 1,4 mrd. kr av utlagde OMF og av desse er 1,2 mrd. kr nytta i staten si bytteordning. Bustadkredittselskapet har ein samla sikringsmasse på 7,5 mrd. kr. Det er pr ei overdekning av sikringsmasse i selskapet på om lag 1,7 mrd. kr og selskapet er i posisjon til å legge ut nye OMF for deler av denne overdekninga. Dotterselskap Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Selskapet har pr samla utlån på 7,1 mrd. kr og ein eigenkapital på 432 mill. kr. Aktiviteten i selskapet er vesentleg utvida det siste året og selskapet har eit resultat før skatt på 39,5 mill. kr mot 11,0 mill. kr for same periode i fjor. Bankeigedom Sogn og Fjordane AS Bankeigedom Sogn og Fjordane AS er eit 100% eigd dotterselskap og eig dei største bankbygga i konsernet. Resultat før skatt er på 4,5 mill. kr mot 2,8 mill. kr for same periode i fjor. Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Selskapet har hatt god utvikling og inntektene er auka med 3,4 mill. kr til 18,4 mill. kr pr. 3. kvartal Resultat før skatt pr. 3. kvartal er på 5,7 mill. kr mot 4,4 mill. kr for same periode i fjor. Soliditet og avkastning Eigenkapitalen til konsernet er pr på 2,6 mrd. kr og er auka med 231 mill. kr samanlikna med tal pr Eigenkapitalen er auka med resultatet for perioden med frådrag av utdelt utbyte. 6 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

7 Konsernet har ein kapitaldekning pr på 13,9% og ein kjernekapitaldekning på 12,8%. Rein kjernekapitaldekning (ekskl. fondsobligasjon) er på 11,7%. Kapitaldekninga er på 14,9%, om vi inkluderer resultatet etter skatt pr. 3. kvartal 2012 med frådrag for forventa utbyte for Totalresultatet etter skatt pr gir ein eigenkapitalsavkastning på 13,9% p.a. mot 5,7% p.a. pr Rating Moody s har tildelt Sparebanken Sogn og Fjordane langsiktig rating A3 med «Stable outlook». OMF-programmet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane har langsiktig rating Aaa. Oppsummering og framtidsutsikter Resultatet pr. 3. kvartal 2012 er vesentleg betre enn for same periode i fjor. Det skuldast god vekst i rentenettoen, positivt resultat frå finansielle instrument, reduksjon i driftskostnadene og lågare nedskriving på utlån. For 3. kvartal isolert er det positiv utvikling i samla inntekter samanlikna med 2. kvartal i år og driftskostnadene er redusert både i forhold til tidlegare kvartal i år og 3. kvartal i fjor. Banken har kontinuerleg fokus på å betre innteninga og i 2012 har mange av tiltaka gjeve god effekt. Kostnadsprosenten pr. 3. kvartal 2012 er på 39,4% og dette er vesentleg betre enn i fjor. Kapitaldekningsprosenten har utvikla seg positivt gjennom 2012 og er på 13,9% ved utgangen av 3. kvartal. Styret er godt nøgd med resultatet pr. 3. kvartal og reknar med eit tilfredsstillande resultat også for resten av Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Anne Kristin Hjelle Jordal Sindre Kvalheim Aage Indrebø Arvid Andenæs Adm. dir. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

8 Resultatrekneskap MORBANK KONSERN Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto vinst på finansielle instrument Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Av- og nedskriving på varige driftsmidlar og immaterielle eigendelar Sum driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og netto vinst driftsmidlar Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt 1B Resultat for perioden Majoriteten sin del av perioderesultatet Minoriteten sin del av perioderesultatet TOTALRESULTAT Resultat for perioden Andre innrekna inntekter og kostnader Resultat finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal Andre innrekna inntekter og kostnader for perioden, etter skatt Totalresultat Majoriteten sin del av perioderesultatet Minoriteten sin del av perioderesultatet Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

9 Balanse MORBANK KONSERN EIGENDELAR Note Kontantar og krav på sentralbankar Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån Individuelle nedskrivingar Gruppenedskrivingar Netto utlån til kundar 4,5,6, Sertifikat og obligasjonar Aksjar Finansielle derivat Investering i tilknytta selskap Investering i dotterselskap Immaterielle eigendelar og goodwill Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Verksemd og anleggsmidlar haldne for sal 1B Andre eigendelar Sum eigendelar GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Finansielle derivat Verdipapirgjeld Betalbar skatt Anna gjeld Avsetningar Ansvarleg lånekapital/fondsobligasjonar Sum gjeld Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Sum eigarandelskapital Grunnfond Gåvefond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett til utbytte og gåver Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Betinga forpliktingar Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Anne Kristin Hjelle Jordal Sindre Kvalheim Aage Indrebø Arvid Andenæs Adm. dir. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 3.kv.12 2.kv.12 1.kv.12 4.kv.11 3.kv.11 2.kv.11 1.kv.11 4.kv.10 3.kv.10 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Utbytte og verdiendring finansielle instrument Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd /anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal, etter skatt TOTALRESULTAT Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

11 Eigenkapitaloppstilling EIGARANDELSKAPITAL GRUNNFONDSKAPITAL MORBANK Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Grunnfondskapital Gåvefond Tilgjengeleg for sal Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett utbyte og gåver Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse Sum Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse EIGARANDELSKAPITAL GRUNNFONDSKAPITAL Konsern Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Grunnfondskapital Gåvefond Tilgjengeleg for sal Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett utbyte og gåver Sum Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse

12 Kontantstraumoppstilling MORBANK KONSERN Resultat før skatt 1) Av- og nedskriving Nedskriving på utlån og garantiar Tap/vinst avgang varige driftsmidlar Betalt skatt Andre ikkje kontanttransaksjonar Justering for andre postar utanom kontantstraumen A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Reduksjon/auke i aksjar og andelar i andre foretak Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar Investering i varige driftsmidlar, immaterielle eigendelar og goodwill Sal av varige driftsmidlar B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i innskot frå og gjeld til kundar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i ansvarleg lånekapital Utbytte og gåveutbetalingar, utgang minoritet C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Kontantar og krav på sentralbankar Innskot i andre finansinstitusjonar Sum ) Resultat før skatt i samsvar med offisielt resultatrekneskap Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal før skatt Resultat før skatt nytta i kontantstraumoppstillinga Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

13 Notar til rekneskapen NOTE 1 A REKNESKAPSPRINSIPP OG REKNESKAPSESTIMAT Grunnlag for presentasjon Morbank- og konsernrekneskapen for Sparebanken Sogn og Fjordane er utarbeidd i samsvar med internasjonale rekneskapsstandarar (IFRS). Delårsrekneskapen er presentert i samsvar med IAS 34 «Delårsrapportering». Alle tal er oppgitt i mill. kroner, dersom ikkje anna er oppgitt. Generelt For meir informasjon om rekneskapsprinsipp og informasjon om rekneskapsestimat viser vi til årsrapporten for 2011 for Sparebanken Sogn og Fjordane. NOTE 1 B VERKSEMD OG ANLEGGSMIDLAR HALDE FOR SAL Silver Statt AS Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) overtok vinteren 2010/2011 aksjane i Silver Statt AS for 1 krone, som ledd i restrukturering av banken sitt engasjement med selskapet. Silver Statt AS var då eigar av to fryseskip. SSF sin strategi er at eigarskap som følgje av mislighaldne engasjement i utgangspunktet skal ha kort varigheit, normalt ikkje lengre enn eitt år. Banken selde og fekk oppgjer for skipet «Silver Statt» i 2011 og skipet «Silver Stockholm» vart realisert i 2. kvartal Silver Statt AS er presentert på linjene «Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal», etter skatt i resultatrekneskapen og «Verksemd og anleggsmidlar halde for sal» i balansen. Det er påløpt realisasjonskostnader i 2012, men det var tatt høgde for desse kostnadene i 2011 ved vurdering av verdien på engasjementet med Silver Statt AS. Resultateffekten av Silver Statt AS er følgjeleg tilnærma 0 mill. kr i I balansen er Silver Statt AS vurdert til verkeleg verdi med 0 mill. kr. «Bos Angler» og Pepito AS Som ledd i inndriving av krav overtok banken i januar 2012 eigedomsretten til seismikkskipet «Bos Angler». I april 2012 vart skipet «Bos Angler» selt til banken sitt heileigde dotterselskap Pepito AS. Formålet med å overføre skipet til Pepito AS var å drifte båten i dette selskapet fram til endeleg realisasjon. Skipet «Bos Angler» vart i mai 2012 selt frå Pepito AS til ein ekstern kjøpar. «Bos Angler» og Pepito AS er presentert på linjene «Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal», etter skatt i resultatrekneskapen og «Verksemd og anleggsmidlar halde for sal» i balansen. Engasjementet med den førre eigaren av «Bos Angler» var nedskrive til verkeleg verdi pr og det var tatt høgde for realisasjonskostnader ved vurdering av verdien. Kostnader som har påløpt i 2012 er i tråd med vurderinga, som vart gjort pr Resultateffekten frå «Bos Angler» og Pepito AS er i 2012 tilnærma 0 mill. kr. I balansen er Pepito AS vurdert til verkeleg verdi med 0 mill. kr. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

14 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING Geografiske segment Alle segment opererer i Norge. Allmenn informasjon om segment Inndeling i ulike segment gjenspeglar måten føretaket er organisert på. Bedriftsmarknad/offentleg tilbyr eit bredt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til små og mellomstore bedrifter og offentleg sektor. Personmarknad tilbyr eit bredt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til personkundar. Finans har ansvar for finansiering og likviditetsstyring. Andre består av leveransar av tenester til Gjensidige Bank og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Bustadkreditt tilbyr bustadlån til personmarknaden og utferdar særskilt sikre obligasjonar med fortrinnsrett. Eigedomsmekling tilbyr meklingstenester ved kjøp og sal av eigedomar. Bankeigedom forvaltar dei største eigedomane til konsernet. RESULTAT Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum konsern 454 Finans 4 Bedriftsmarknad/ Off./Fin. 211 Personmarknad 194 Andre 0 Bustadkreditt 46 Eigedomsmekling 0 Bankeigedom 1 Eliminerte postar 0 Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigendelar Sum eigendelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital (inkl. resultat for perioden) Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

15 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING, framhald Resultat Sum konsern Finans Bedriftsmarknad/ Off./Fin. Andre Personmarknad Bustadkreditt Eigedomsmekling Bankeigedom Eliminerte postar Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigendelar Sum eigendelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

16 NOTE 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Morbank Konsern NETTO PROVISJONSINNTEKTER Betalingsformidling Verdipapiromsetnad Garantiprovisjon Valutaforretningar og utanlandsbetaling Forsikringstenester Andre provisjonsinntekter Sum gebyr og provisjonsinntekter Interbankprovisjon Betalingsformidling Sum provisjonkostnader Netto provisjonsinntekter NETTO VINST/TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENT Netto vinst på valuta Netto vinst på finansielle derivat Netto vinst på finansielle instrument, handelsportefølje Netto vinst på utlån til verkeleg verdi Netto vinst på innskot til verkeleg verdi Netto vinst på sertifikat og obligasjoner Netto vinst på aksjar Netto vinst på finansiell gjeld Netto vinst på finansielle instrument, bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi Netto vinst på finansielle instrument til verkeleg verdi ANDRE INNTEKTER Eigedomsinntekter Inntekter frå Gjensidige Bank ASA Eigedomsmekling Kredittforetak Sparebankstiftinga Andre driftsinntekter Sum andre inntekter SUM NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER NOTE 4 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR MORBANK KONSERN Auke/reduksjon i individuell nedskriving Auke/reduksjon i gruppenedskriving Konstaterte tap i perioden dekka av tidlegare nedskrivingar Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuelle nedskrivingar Inngang på tidlegare års konstaterte tap Justering for verksemd halde for sal = Tapskostnader for perioden Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVartalsrapport 4. KVartal 2012

KVartalsrapport 4. KVartal 2012 KVartalsrapport 4. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 30.09.10 30.09.11 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 380 387 Netto renteinntekter 403 390 526 56 46-21 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,72% 0,98% 0,80% Resultat etter

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.06.11 30.06.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66% 0,87% 0,80% Resultat etter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66 % 0,82 % 0,80 % Resultat

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 52 808 59 164 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Vekst i forvaltningskapital 39,03 % 67,75 % 64,56 % Vekst i utlån til kundar 38,18 % 65,96 % 64,57 %

Vekst i forvaltningskapital 39,03 % 67,75 % 64,56 % Vekst i utlån til kundar 38,18 % 65,96 % 64,57 % KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013 Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 19 141 6 265 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,37 % 0,79 % 1,08

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Hovudtal Tal i mill. kroner MORBANK KONSERN 31.12.11 31.03.11 31.03.12 RESULTATREKNESKAP 31.03.12 31.03.11 31.12.11 517 128 136 Netto renteinntekter 146 133 539 20 5 53

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Voss, 28. oktober 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer