KVartalsrapport 3. KVartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVartalsrapport 3. KVartal 2012"

Transkript

1 KVartalsrapport 3. kvartal 2012

2 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling 13 Notar 21 Resultatrekneskap i % av gjennomsnittleg GFK 22 Kvartalvis resultatutvikling konsern i % av gjennomsnittleg GFK GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS 2 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

3 Hovudtal Tal i mill. kroner MORBANK KONSERN RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin.eigendelar tilgjengeleg for sal, etter skatt Totalresultat BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån Gruppenedskriving på utlån Nedskriving på garantiar Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital NØKKELTAL Lønsemd 1,58 % 1,59 % 1,69 % Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,69 % 1,59 % 1,59 % 0,34 % 0,34 % 0,32 % Andre driftsinnt. (eks. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,35 % 0,39 % 0,39 % 1,08 % 1,05 % 0,98 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,91 % 1,04 % 1,07 % 55,79 % 54,33 % 48,68 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 44,67 % 52,69 % 54,23 % 57,61 % 56,86 % 42,34 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 39,37 % 55,00 % 55,90 % 0,79 % 0,79 % 1,33 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,41 % 0,85 % 0,84 % 0,17 % 0,37 % 1,22 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,29 % 0,51 % 0,37 % 0,11 % 0,26 % 0,88 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,31 % 0,15 % 2,34 % 5,07 % 16,54 % Eigenkapitalavkastning før skatt 19,09 % 7,22 % 5,24 % 1,50 % 3,65 % 11,91 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 13,75 % 4,31 % 2,17 % 2,14 % 5,09 % 12,09 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 13,92 % 5,71 % 2,80 % Soliditet 14,42 % 13,65 % 14,94 % Kapitaldekningsprosent 13,85 % 12,99 % 13,83 % 13,29 % 12,61 % 13,81 % Kjernekapitalprosent 12,83 % 12,01 % 12,77 % 7,24 % 7,32 % 8,03 % Eigenkapitalprosent 7,27 % 7,11 % 6,84 % 0,80 % 0,40 % 0,11 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,10 % 0,28 % 0,53 % 0,95 % 0,95 % 0,96 % Nedskriving i % av brutto utlån (balanseført) 0,78 % 0,69 % 0,82 % Balanseutvikling 2,94 % 5,29 % 3,06 % Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 5,66 % 7,74 % 7,41 % 2,38 % 0,82 % 4,84 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 6,50 % 7,09 % 5,76 % 6,19 % 9,81 % 5,93 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 5,93 % 9,82 % 6,18 % 69,36 % 65,84 % 73,29 % Innskot i % av brutto utlån 57,03 % 57,34 % 58,23 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

4 Kvartalsrapport Alle tal som er kommentert gjeld for konsernet om ikkje anna er oppgitt. Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor. Hovudlinjer pr. 3. kvartal 2012 Resultat før skatt 345 mill. kr (129 mill. kr) Totalresultat 252 mill. kr (102 mill. kr) Netto renteinntekter auka med 12,6% Resultat finansielle instrument 74 mill. kr (-21 mill. kr) Driftskostnadene redusert med 7,5% Nedskriving på utlån 33 mill. kr (85 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 13,9% p.a. (5,7% p.a.) Resultat pr. 3. kvartal 2012 Resultatet før skatt pr. 3. kvartal 2012 er på 345 mill. kr og er 216 mill. kr høgre enn for same periode i fjor. Dette skuldast god vekst i netto renteinntekter, vinst frå finansielle instrument, reduksjon i driftskostnadene og lågare nedskriving på utlån. Totalresultatet er på 252 mill. kr mot 102 mill. kr for same periode i fjor. I tillegg til postane forklart ovanfor er resultat frå verksemd og anleggsmidlar halde for sal på 0 mill. kr pr. 3. kvartal i år, medan det var eit tap på 16 mill. kr same periode i fjor. I tillegg er det pr. 3. kvartal i år eit resultat frå finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal på 3 mill. kr medan det var eit resultat på 25 mill. kr for same periode i fjor. Resultatet pr. 3. kvartal er historisk godt, noko grafen nedanfor understrekar Totalresultat heilår Totalresultat pr. 3. kv Pr. 3. kv Pr. 3. kv Pr. 3. kv.-12 Resultat for 3. kvartal 2012 isolert Totalresultatet for 3. kvartal isolert sett er på 85 mill. kr mot 73 mill. kr for 2. kvartal i år. Den positive utviklinga i 3. kvartal skuldast god vekst i rentenettoen, vinst frå finansielle instrument og lågare driftskostnader. Samtidig er nedskriving på utlån 21 mill. kr i 3. kvartal mot 6 mill. kr i 2. kvartal i år. Netto renteinntekter Netto renteinntekter er på 454 mill. kr og er 51 mill. kr eller 12,6% høgre enn for same periode i fjor. Auken skuldast primært vekst i innskot og utlån frå kundar og auka kundemargin. Rentenetto i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital er på 1,69% mot 1,59% for same periode i fjor. Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter er på 168 mill. kr mot 77 mill. kr for tilsvarande periode i fjor. Auken skuldast at det i år er inntektsført vinst frå finansielle instrument med 74 mill. kr medan det for same periode i fjor var eit netto tap på 21 mill. kr. Endring i netto vinst frå finansielle instrument skuldast primært verdiendring på fastrenteutlån, sertifikat/obligasjonar, aksjar og vinst frå valutaforretningar. For nærmare spesifikasjon sjå note 3. Netto provisjonsinntekter frå kundar er på 66 mill. kr mot 62 mill. kr for same periode i fjor. Auken skuldast vekst i inntekter frå forsikring og garantiar. Andre driftsinntekter er 28 mill. kr og er redusert med 7 mill. kr samanlikna med same periode i fjor. Reduksjonen skuldast primært at inntekter frå leveranse av tenester til Gjensidige Bank er redusert frå 9 mill. kr til 1 mill. kr. Samtidig har inntekter frå eigedomsmekling auka frå 15 til 18 mill. kr. Driftskostnader Driftskostnadene er på 245 mill. kr og er redusert med 20 mill. kr eller 7,5% i forhold til same periode i fjor. Reduksjonen er eit resultat av ei rekke tiltak for å redusere kostnader i konsernet. Dette har gitt god effekt og det er til dømes ein reduksjon i personalkostnadene på 5,1%. Ved utgangen av 3. kvartal 2012 er tal årsverk i konsernet på 269 og er redusert med 34 samanlikna med utgangen av 3. kvartal i fjor. Reduksjonen i tal årsverk skuldast mellom anna at det meste av leveranseavtalen til Gjensidige Bank vart avslutta ved utgangen av Om lag 10 årsverk var sysselsett med leveransar 4 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

5 til Gjensidige Bank i Andre postar som er redusert er IT kostnader, ulike eksterne honorar, kostnader for pengetransport og straum. Driftskostnadene utgjer 0,91% av gjennomsnittleg forvaltningskapital mot 1,04% for same periode i fjor. Kostnadsprosenten, eksklusiv netto resultat frå finansielle instrument er 44,7 mot 52,7 for same periode i fjor. Inkludert resultat frå finansielle instrument er kostnadsprosenten 39,4 mot 55,0 pr. 3. kvartal i fjor. Nedskriving på utlån og garantiar Konsernet har kostnadsført netto 33 mill. kr i nedskriving på utlån og garantiar mot 85 mill. kr for same periode i fjor. Samla nedskrivingar på utlån og garantiar i balansen pr er på 252 mill. kr mot 257 mill. kr pr Av balanseførte nedskrivingar pr gjeld 160 mill. kr nedskriving på individuelle utlån og garantiar og 92 mill. kr gruppenedskrivingar. Gruppenedskrivingane er estimert og er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen. Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal er på 0 mill. kr pr. 3. kvartal 2012 mot eit tap på 16 mill. kr pr. 3. kvartal i fjor. Silver Statt AS Banken overtok vinteren 2010/2011 aksjane i Silver Statt AS som ledd i inndriving av krav. Silver Statt var då eigar av to fryseskip. Det eine skipet vart selt i 2011 og det andre skipet vart realisert i 2. kvartal Resultatet frå verksemda etter skatt er tilnærma 0 mill. kr i forvaltningskapitalen skuldast vekst i utlån til kundar. Utlån til kundar Brutto utlån til kundar er på 32,1 mrd. kr. Veksten siste året er 2,0 mrd. kr eller 6,5%. Utlånsveksten hittil i år er på 1,5 mrd. kr eller 5,1%. Dei siste 12 månadane har utlån til personmarknaden (PM) auka med 9,8% og utlån til bedriftsmarknaden (BM) (inkl. utlån til offentleg og finansiell sektor) er om lag uendra. Hittil i år er utlånsveksten til PM på 7,8% medan utlån til BM er om lag uendra. Utlån til kundar Brutto utlån 3. kv kv kv BM/Off./Fin. Innskot Innskot frå kundar er på 18,3 mrd. kr. Veksten dei siste 12 månadane er på 1,0 mrd. kr eller 5,9%. Hittil i år er innskota auka med 2,9%. PM «Bos Angler» og Pepito AS Banken overtok i 1. kvartal 2012 skipet «Bos Angler» som ledd i inndriving av krav. I 1. kvartal vart skipet overført til banken sitt dotterselskap Pepito AS. Formålet med å overføre båten til dette selskapet var å drifte skipet fram til realisering. I 2. kvartal 2012 vart skipet selt til ein ekstern kjøpar. Resultateffekten av «Bos Angler» og Pepito AS, sett under eitt, er tilnærma 0 mill. kr i Andre innrekna inntekter og kostnader Det er pr. 3. kvartal 2012 inntektsført 3 mill. kr i verdiauke på langsiktige aksjeplasseringar med verdiendring mot eigenkapitalen, mot 25 mill. kr pr. 3. kvartal i fjor. Innskot frå kundar kv kv kv Balansen Konsernet har ein forvaltningskapital på 36,3 mrd. kr pr Forvaltningskapitalen har auka med 1,9 mrd. kr dei siste 12 mnd. (+5,7%). Auken i 0 Totale innskot PM BM/Off./Fin. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

6 Dei siste 12 månadane har innskot frå PM auka med 9,1% og innskot frå BM har auka med 1,5%. Hittil i år er innskotsveksten frå PM på 5,8% og innskot frå BM (inkl. innskot frå offentleg og finansiell sektor) redusert med 1,2%. Innskotsdekninga for konsernet er redusert samanlikna med i fjor og er no på 57,0% mot 58,2% pr Kredittrisiko Brutto misleghaldne lån over 90 dagar er på 422 mill. kr og er auka med 43 mill. kr samanlikna med tal pr Andel lån til bedriftsmarknaden av samla utlån er redusert og utgjer 32,1% pr mot 34,3% pr Andel høgrisikoengasjement er redusert samanlikna med Behovet for ansvarleg kapital knytt til kredittrisiko er på mill. kr og er redusert med 17 mill. kr eller 1,0% frå Likviditet og finansiering Banken har fokus på innskotsdekning, likviditetsreserve og forfallsstruktur på funding i styring av likviditeten. Konsernet har pr. 3. kvartal 2012 ein likviditetsreserve på 3,8 mrd. kr plassert i kortsiktige innskot i Norges Bank og andre bankar og i fritt omsettelege obligasjonar og sertifikat. Banken nyttar bustadlån til å skrive ut obligasjonar med førerett (OMF) gjennom det heileigde dotterselskapet Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Bustadkredittselskapet har pr lagt ut OMF pålydande 5,8 mrd. kr. Banken eig 1,4 mrd. kr av utlagde OMF og av desse er 1,2 mrd. kr nytta i staten si bytteordning. Bustadkredittselskapet har ein samla sikringsmasse på 7,5 mrd. kr. Det er pr ei overdekning av sikringsmasse i selskapet på om lag 1,7 mrd. kr og selskapet er i posisjon til å legge ut nye OMF for deler av denne overdekninga. Dotterselskap Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Selskapet har pr samla utlån på 7,1 mrd. kr og ein eigenkapital på 432 mill. kr. Aktiviteten i selskapet er vesentleg utvida det siste året og selskapet har eit resultat før skatt på 39,5 mill. kr mot 11,0 mill. kr for same periode i fjor. Bankeigedom Sogn og Fjordane AS Bankeigedom Sogn og Fjordane AS er eit 100% eigd dotterselskap og eig dei største bankbygga i konsernet. Resultat før skatt er på 4,5 mill. kr mot 2,8 mill. kr for same periode i fjor. Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Selskapet har hatt god utvikling og inntektene er auka med 3,4 mill. kr til 18,4 mill. kr pr. 3. kvartal Resultat før skatt pr. 3. kvartal er på 5,7 mill. kr mot 4,4 mill. kr for same periode i fjor. Soliditet og avkastning Eigenkapitalen til konsernet er pr på 2,6 mrd. kr og er auka med 231 mill. kr samanlikna med tal pr Eigenkapitalen er auka med resultatet for perioden med frådrag av utdelt utbyte. 6 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

7 Konsernet har ein kapitaldekning pr på 13,9% og ein kjernekapitaldekning på 12,8%. Rein kjernekapitaldekning (ekskl. fondsobligasjon) er på 11,7%. Kapitaldekninga er på 14,9%, om vi inkluderer resultatet etter skatt pr. 3. kvartal 2012 med frådrag for forventa utbyte for Totalresultatet etter skatt pr gir ein eigenkapitalsavkastning på 13,9% p.a. mot 5,7% p.a. pr Rating Moody s har tildelt Sparebanken Sogn og Fjordane langsiktig rating A3 med «Stable outlook». OMF-programmet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane har langsiktig rating Aaa. Oppsummering og framtidsutsikter Resultatet pr. 3. kvartal 2012 er vesentleg betre enn for same periode i fjor. Det skuldast god vekst i rentenettoen, positivt resultat frå finansielle instrument, reduksjon i driftskostnadene og lågare nedskriving på utlån. For 3. kvartal isolert er det positiv utvikling i samla inntekter samanlikna med 2. kvartal i år og driftskostnadene er redusert både i forhold til tidlegare kvartal i år og 3. kvartal i fjor. Banken har kontinuerleg fokus på å betre innteninga og i 2012 har mange av tiltaka gjeve god effekt. Kostnadsprosenten pr. 3. kvartal 2012 er på 39,4% og dette er vesentleg betre enn i fjor. Kapitaldekningsprosenten har utvikla seg positivt gjennom 2012 og er på 13,9% ved utgangen av 3. kvartal. Styret er godt nøgd med resultatet pr. 3. kvartal og reknar med eit tilfredsstillande resultat også for resten av Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Anne Kristin Hjelle Jordal Sindre Kvalheim Aage Indrebø Arvid Andenæs Adm. dir. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

8 Resultatrekneskap MORBANK KONSERN Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto vinst på finansielle instrument Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Av- og nedskriving på varige driftsmidlar og immaterielle eigendelar Sum driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og netto vinst driftsmidlar Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt 1B Resultat for perioden Majoriteten sin del av perioderesultatet Minoriteten sin del av perioderesultatet TOTALRESULTAT Resultat for perioden Andre innrekna inntekter og kostnader Resultat finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal Andre innrekna inntekter og kostnader for perioden, etter skatt Totalresultat Majoriteten sin del av perioderesultatet Minoriteten sin del av perioderesultatet Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

9 Balanse MORBANK KONSERN EIGENDELAR Note Kontantar og krav på sentralbankar Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån Individuelle nedskrivingar Gruppenedskrivingar Netto utlån til kundar 4,5,6, Sertifikat og obligasjonar Aksjar Finansielle derivat Investering i tilknytta selskap Investering i dotterselskap Immaterielle eigendelar og goodwill Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Verksemd og anleggsmidlar haldne for sal 1B Andre eigendelar Sum eigendelar GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Finansielle derivat Verdipapirgjeld Betalbar skatt Anna gjeld Avsetningar Ansvarleg lånekapital/fondsobligasjonar Sum gjeld Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Sum eigarandelskapital Grunnfond Gåvefond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett til utbytte og gåver Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Betinga forpliktingar Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Anne Kristin Hjelle Jordal Sindre Kvalheim Aage Indrebø Arvid Andenæs Adm. dir. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 3.kv.12 2.kv.12 1.kv.12 4.kv.11 3.kv.11 2.kv.11 1.kv.11 4.kv.10 3.kv.10 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Utbytte og verdiendring finansielle instrument Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd /anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat finansielle eigendelar tilgjengeleg for sal, etter skatt TOTALRESULTAT Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

11 Eigenkapitaloppstilling EIGARANDELSKAPITAL GRUNNFONDSKAPITAL MORBANK Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Grunnfondskapital Gåvefond Tilgjengeleg for sal Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett utbyte og gåver Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse Sum Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse EIGARANDELSKAPITAL GRUNNFONDSKAPITAL Konsern Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Grunnfondskapital Gåvefond Tilgjengeleg for sal Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett utbyte og gåver Sum Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse Balanse Vedteke gåveutdeling Resultat for rekneskapsåret Totalresultat tilgjengeleg for sal Balanse

12 Kontantstraumoppstilling MORBANK KONSERN Resultat før skatt 1) Av- og nedskriving Nedskriving på utlån og garantiar Tap/vinst avgang varige driftsmidlar Betalt skatt Andre ikkje kontanttransaksjonar Justering for andre postar utanom kontantstraumen A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Reduksjon/auke i aksjar og andelar i andre foretak Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar Investering i varige driftsmidlar, immaterielle eigendelar og goodwill Sal av varige driftsmidlar B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i innskot frå og gjeld til kundar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i ansvarleg lånekapital Utbytte og gåveutbetalingar, utgang minoritet C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Kontantar og krav på sentralbankar Innskot i andre finansinstitusjonar Sum ) Resultat før skatt i samsvar med offisielt resultatrekneskap Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal før skatt Resultat før skatt nytta i kontantstraumoppstillinga Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

13 Notar til rekneskapen NOTE 1 A REKNESKAPSPRINSIPP OG REKNESKAPSESTIMAT Grunnlag for presentasjon Morbank- og konsernrekneskapen for Sparebanken Sogn og Fjordane er utarbeidd i samsvar med internasjonale rekneskapsstandarar (IFRS). Delårsrekneskapen er presentert i samsvar med IAS 34 «Delårsrapportering». Alle tal er oppgitt i mill. kroner, dersom ikkje anna er oppgitt. Generelt For meir informasjon om rekneskapsprinsipp og informasjon om rekneskapsestimat viser vi til årsrapporten for 2011 for Sparebanken Sogn og Fjordane. NOTE 1 B VERKSEMD OG ANLEGGSMIDLAR HALDE FOR SAL Silver Statt AS Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) overtok vinteren 2010/2011 aksjane i Silver Statt AS for 1 krone, som ledd i restrukturering av banken sitt engasjement med selskapet. Silver Statt AS var då eigar av to fryseskip. SSF sin strategi er at eigarskap som følgje av mislighaldne engasjement i utgangspunktet skal ha kort varigheit, normalt ikkje lengre enn eitt år. Banken selde og fekk oppgjer for skipet «Silver Statt» i 2011 og skipet «Silver Stockholm» vart realisert i 2. kvartal Silver Statt AS er presentert på linjene «Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal», etter skatt i resultatrekneskapen og «Verksemd og anleggsmidlar halde for sal» i balansen. Det er påløpt realisasjonskostnader i 2012, men det var tatt høgde for desse kostnadene i 2011 ved vurdering av verdien på engasjementet med Silver Statt AS. Resultateffekten av Silver Statt AS er følgjeleg tilnærma 0 mill. kr i I balansen er Silver Statt AS vurdert til verkeleg verdi med 0 mill. kr. «Bos Angler» og Pepito AS Som ledd i inndriving av krav overtok banken i januar 2012 eigedomsretten til seismikkskipet «Bos Angler». I april 2012 vart skipet «Bos Angler» selt til banken sitt heileigde dotterselskap Pepito AS. Formålet med å overføre skipet til Pepito AS var å drifte båten i dette selskapet fram til endeleg realisasjon. Skipet «Bos Angler» vart i mai 2012 selt frå Pepito AS til ein ekstern kjøpar. «Bos Angler» og Pepito AS er presentert på linjene «Resultat verksemd og anleggsmidlar halde for sal», etter skatt i resultatrekneskapen og «Verksemd og anleggsmidlar halde for sal» i balansen. Engasjementet med den førre eigaren av «Bos Angler» var nedskrive til verkeleg verdi pr og det var tatt høgde for realisasjonskostnader ved vurdering av verdien. Kostnader som har påløpt i 2012 er i tråd med vurderinga, som vart gjort pr Resultateffekten frå «Bos Angler» og Pepito AS er i 2012 tilnærma 0 mill. kr. I balansen er Pepito AS vurdert til verkeleg verdi med 0 mill. kr. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

14 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING Geografiske segment Alle segment opererer i Norge. Allmenn informasjon om segment Inndeling i ulike segment gjenspeglar måten føretaket er organisert på. Bedriftsmarknad/offentleg tilbyr eit bredt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til små og mellomstore bedrifter og offentleg sektor. Personmarknad tilbyr eit bredt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til personkundar. Finans har ansvar for finansiering og likviditetsstyring. Andre består av leveransar av tenester til Gjensidige Bank og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Bustadkreditt tilbyr bustadlån til personmarknaden og utferdar særskilt sikre obligasjonar med fortrinnsrett. Eigedomsmekling tilbyr meklingstenester ved kjøp og sal av eigedomar. Bankeigedom forvaltar dei største eigedomane til konsernet. RESULTAT Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum konsern 454 Finans 4 Bedriftsmarknad/ Off./Fin. 211 Personmarknad 194 Andre 0 Bustadkreditt 46 Eigedomsmekling 0 Bankeigedom 1 Eliminerte postar 0 Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigendelar Sum eigendelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital (inkl. resultat for perioden) Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

15 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING, framhald Resultat Sum konsern Finans Bedriftsmarknad/ Off./Fin. Andre Personmarknad Bustadkreditt Eigedomsmekling Bankeigedom Eliminerte postar Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigendelar Sum eigendelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

16 NOTE 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Morbank Konsern NETTO PROVISJONSINNTEKTER Betalingsformidling Verdipapiromsetnad Garantiprovisjon Valutaforretningar og utanlandsbetaling Forsikringstenester Andre provisjonsinntekter Sum gebyr og provisjonsinntekter Interbankprovisjon Betalingsformidling Sum provisjonkostnader Netto provisjonsinntekter NETTO VINST/TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENT Netto vinst på valuta Netto vinst på finansielle derivat Netto vinst på finansielle instrument, handelsportefølje Netto vinst på utlån til verkeleg verdi Netto vinst på innskot til verkeleg verdi Netto vinst på sertifikat og obligasjoner Netto vinst på aksjar Netto vinst på finansiell gjeld Netto vinst på finansielle instrument, bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi Netto vinst på finansielle instrument til verkeleg verdi ANDRE INNTEKTER Eigedomsinntekter Inntekter frå Gjensidige Bank ASA Eigedomsmekling Kredittforetak Sparebankstiftinga Andre driftsinntekter Sum andre inntekter SUM NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER NOTE 4 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR MORBANK KONSERN Auke/reduksjon i individuell nedskriving Auke/reduksjon i gruppenedskriving Konstaterte tap i perioden dekka av tidlegare nedskrivingar Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuelle nedskrivingar Inngang på tidlegare års konstaterte tap Justering for verksemd halde for sal = Tapskostnader for perioden Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011 Voss, 17. januar 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer