Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE 19/09 OPPTAK AV LÅN TIL VIDERE UTLÅN - HUSBANKEN 20/09 JUSTERTE GEBYRSATSER AREALPLAN OG BYGGESAK 21/09 FORPROSJEKT - OMKJØRINGSVEI STOKKE SENTRUM 22/09 SKOLELOKALER - UTLEIE - OPPSIGELSE AV AVTALE, OPPHEVELSE AV REGLER. 23/09 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN M.FL. 24/09 FJERNING AV GABIOLER I JERNBANEPARKEN 25/09 EVALUERING AV GJELDSRÅDGIVERSTILLING Ettersendes 26/09 INNKJØPSREGLEMENT FOR STOKKE KOMMUNE Ettersendes 27/09 BUDSJETTKONTROLL 1. TERTIAL DRIFT Ettersendes 28/09 BUDSJETTKONTROLL INVESTERINGER PR. 1. TERTIAL 2009 Ettersendes 29/09 EVENTUELT

2 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 14. mai 2009 Nils Ingar Aabol ordfører sign. Mette Gravdal møtesekretær

3 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/65 Arkiv: 033 Saksbehandler: Mette Gravdal REFERATER/ORIENTERINGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Formannskap Side 3 av 30

4 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/868 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/09 Eldrerådet /09 B.råd for mennesker m nedsatt funk.evne / Arbeidsmiljøutvalget /09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /09 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /09 Hovedutvalg for administrasjon /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Årsrapporten for 2008 tas til etterretning. 2. Stokke kommunes regnskap for 2008 godkjennes. 3. Regnskapsmessig underskudd på 26,3 mill kr dekkes inn i budsjett for 2009 med 16,3 mill kr og i budsjett 2010 med 10 mill kr. 4. Punkt 11 i kommunestyrets budsjettvedtak for 2009 (K.sak 90/08) som lyder I henhold til Kommunelovens 48 4.ledd søkes det KR-Dep om inndekking av underskudd for 2008 med inntil 10 år oppheves da forutsetningene for å søke inndekking etter denne bestemmelsen ikke lenger er tilstede. Sammendrag: Kommunen er i Kommunelovens 48 pålagt å legge frem regnskap og årsberetning. 43% av aktivitetsmålene for 2008 ble nådd. Antallet årsverk økte med 1 til 629 årsverk i Kommunen hadde et netto driftsresultat (underskudd) på 42,8 mill kr i 2008, og et regnskapsmessig underskudd på 26,3 mill kr. Underskuddet må dekkes inn i kommende budsjettår. Side 4 av 30

5 Saksutredning Vedlegg: 1. Årsrapport og årsregnskap 2008 (datert ). 2. Revisjonsberetning 2008 (datert ) Bakgrunn for saken: Kommunen er i Kommunelovens 48 pålagt å legge frem regnskap og årsberetning. I følge reglementet for formannskapet skal formannskapet legge frem forslag til årsrapport for kommunestyret. Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret ved behandling av årsregnskapet. Kommuneloven likestiller behandlingen av årsregnskapet med årsbudsjett og kommuneplan. Rådmannen fremlegger regnskapet med forslag til innstilling. Kontrollutvalgets behandling skal foreligge for formannskapet når det avgir sin innstilling. Faktiske opplysninger: Årsrapporten: Alle virksomhetene samt toppledelse og stab har bidratt til en felles årsrapport inkludert en oversikt over rådmannens bruk av delegert myndighet. I tillegg er det utarbeidet en økonomisk analyse. Av totalt 54 målformuleringer innenfor kommunens virksomheter, ble 23 av målene nådd. Dette tilsvarer en måloppnåelse på 43 %, som er 10 % lavere enn i Rådmannens bruk av delegert myndighet i form av antall administrative beslutninger, viser at det er gjort 9446 beslutninger på delegasjon. Dette er en økning på 8 % fra Økningen skyldes i hovedsak flere registrerte utlån av teknisk hjelpemidler i Virksomhet plei, omsorg og rehabilitering. Antallet politiske saker i styrer og utvalg var til sammen 377 som er like mange som i I 2008 var det 629 årsverk totalt. Dette er en økning på 1 årsverk (netto) ift I desember 2008 var det registrert 888 ansatte. Av disse er 81 % kvinner, og 2/3 av alle ansatte er deltidsansatte. Regnskapet: Iflg regnskapsforskriftene skal kommunestyret få seg forelagt regnskapet på samme nivå som det budsjettet ble vedtatt på. Det som fremlegges er summer på utgift, inntekt og netto for hver virksomhet. For utfyllende opplysninger til regnskapet henvises til årsrapportens kapittel 13 Økonomisk analyse. Denne delen av årsrapporten utgjør administrasjonssjefens årsberetning. Revisjonen har hatt tilgang til det detaljerte regnskapet. Kommunen hadde et netto driftsresultat (underskudd) på 42,8 mill kr i 2008, og et regnskapsmessig underskudd på 26,3 mill kr. Underskuddet må dekkes inn i kommende budsjettår. Bokført/ urealisert tap på finansplasseringer utgjør ca 21 mill kr og sammenholdt med budsjettert inntektsforventning på 16 mill kr utgjør dette en mindreinntekt på 37 mill kr. Side 5 av 30

6 Ressursbruken i virksomhetene samlet viser et mindreforbruk/ merinntekter på 4,6 mill kr ifht revidert budsjett for Dette skyldes i hovedsak betydelige innsparingstiltak iverksatt tidlig på året. Merinntekter refusjon sykepenger og mindreutgifter ifm vakanser utgjør alene over 2 mill kr. Merinntekter på skatt og rammetilskudd utgjør ca 2 mill kr og merinntekter rentekompensasjonstilskudd og vertskommunetilskudd utgjør samlet 2,4 mill kr. Mva kompensasjonsinntekten viste 0,7 mill kr mindre enn budsjettert. Vurdering: Graden av måloppnåelse i årsrapporten er gradvis blitt lavere de siste årene. Det kan være at ambisjonene har vært større en de ressursene som har vært til rådighet. Aktiviteten har likevel vært høy på de fleste områder. Regnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig underskudd på 26,3 mill kr som må dekkes inn i fremtidige budsjetter. I økonomiplanen for er det satt av 5 mill kr hvert år til underskuddsdekning. Det er benyttet 15,5 mill kr av bufferfondet i Fondet utgjør ca 16 mill kr pr og dette er disponert i driftsbudsjettet for Fondet vil dermed være oppbrukt ved utgangen av Så lenge kommunen har underskudd fra tidligere regnskapsår vil det ikke være anledning til å foreta bufferfondsavsetning av finansavkastning. Budsjettert avsetning til bufferfond på 8,5 mill kr i 2009 må derfor benyttes til inndekking av underskudd. Den økonomiske situasjonen pr mai tilsier at det i budsjettet for 2009 kan settes av ca 16,3 mill kr til inndekking av underskuddet. De resterende 10 mill kr av underskuddet vil kunne dekkes i budsjettet for 2010 uten at det må iverksettes ytterligere driftsreduksjoner utover det som allerede ligger i økonomiplanen. Dette forutsetter at budsjettert finansavkastning oppnås. Avkastning ved utgangen av april utgjør ca 4,5 mill kr og det er dermed nødvendig med en snittavkastning på ca 1,6 mill kr pr måned resten av året for å nå budsjettet i Det forutsettes også at alle merinntekter og mindreutgifter som oppstår i 2009 benyttes til inndekking av underskudd. Kommunen vil da ikke bli registrert i ROBEK (Register for betinget kontroll). Dersom den økonomiske situasjonen endrer seg vesentlig utover i året, slik at den planlagte underskuddsinndekking ikke lar seg gjennomføre, vil dette kunne medføre at kommunen likevel blir registrert i ROBEK. Dersom det ikke er rom for å dekke inn resterende underskudd i budsjettet for 2010 vil dette også medføre umiddelbar registrering i ROBEK. Investeringsregnskapet viser et finansieringsunderskudd på 22 mill kr og dette skyldes at det ikke er tatt opp lån i 2008-regnskapet. Lånet ble tatt opp i januar 2009 og dekker dermed opp mesteparten av dette underskuddet. Gjenstående investeringsbevilgninger og finansieringsunderskudd overføres til 2009-regnskapet og vil bli fulgt opp i investeringsrapport 1 / Økonomiske konsekvenser: Det regnskapsmessige underskuddet begrenser kommunens handlefrihet i budsjettåret 2009 og Bufferfondet vil være tømt ved utgangen av Driftsreduksjonene som er iverksatt og planlegges iverksatt må videreføres inntil underskuddet er dekket inn og kommunens økonomiske situasjon er forbedret. Side 6 av 30

7 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/880 Arkiv: B38 Saksbehandler: Torunn Årset OPPTAK AV LÅN TIL VIDERE UTLÅN - HUSBANKEN Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Det tas opp et Startlån i Husbanken på kr 10 mill 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele det totale lånebeløpet på flere låneopptak Sammendrag: Ordningen med etableringslån ble gjenopptatt i Stokke kommune fra Fra ble det etablert en ny låneordning Startlån som erstattet tidligere etableringslån. Fra og med 2001 er det foretatt låneopptak med kr 23 mill til videreutlån. Midlene er snart oppbrukt og det er pr dato tilgjengelig 1,7 mill kr til videre utlån. Det er stor etterspørsel etter denne typen lån i dagens marked, og det er derfor behov for å øke lånerammen for å imøtekomme behovet for denne typen lånefinansiering. Side 7 av 30

8 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Retningslinjer for startlån fra Husbanken ( ) Vedlegg: Ingen. Bakgrunn for saken: Ordningen med etableringslån ble gjenopptatt i Stokke kommune fra Fra ble det etablert en ny låneordning Startlån som erstattet tidligere etableringslån. Fra og med 2001 er det foretatt låneopptak med kr 23 mill til videreutlån. Midlene er snart oppbrukt og det er pr dato tilgjengelig 1,7 mill kr til videre utlån. Det er stor etterspørsel etter denne typen lån i dagens marked, og det er derfor behov for å øke lånerammen for å imøtekomme behovet for denne typen lånefinansiering. Faktiske opplysninger: I boligsosial handlingsplan legges det opp til en mer aktiv bruk av Startlån for hjelp til vanskeligstilte brukere. Startlån kan både gis som toppfinansiering og totalfinansiering. Ved vurdering av lånesøknader blir alle økonomiske forhold vurdert og lån kan gis dersom lånesøker er i stand til å betjene gjelden. Bankene er restriktive til utlån dersom lånesøker har eller har hatt kredittanmerkninger. I dagens lånemarked er denne praksisen ytterligere innskjerpet, og situasjonen for de som ønsker å etablere seg med egen bolig er blitt vesentlig vanskeligere. Husbankordningen som kommunene formidler er derfor ofte eneste mulighet for en gruppe boligsøkere. Dersom videreutlån av Husbankmidler medfører tap, kan dette delvis dekkes ved å benytte avsatte fondsmidler. Kommunen kan sette av 20 % av det som mottas av de ulike tilskuddsordningene fra Husbanken (etablering, utbedring og tilpasningstilskudd). Fondsmidlene utgjør kr ,- pr Vurdering: Et øket engasjement og totalfinansiering av bolig fører til et større økonomisk ansvar og muligheten for tap for kommunen er større. Kommunen har tapsrisiko for de første 25 % av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisiko for de resterende 75 %. Kommunen har hittil ikke blitt påført tap fra ordningen ble gjeninnført i I dagens lånemarked er ordningen med Startlån en viktig finansieringskilde for en rekke boligsøkere. Før en lånesøknad innvilges blir alle økonomiske forhold ved søkeren vurdert, og lånet må kunne betjenes både på kort og lang sikt. Økonomiske konsekvenser: Låneopptaket gir en merutgift til renter og avdrag med ca ,- kr pr år når hele lånet er tatt opp. Kommunens inntekter på utlånet vil gi en margin på 0,25 % som tilsvarer påslaget det er anledning til å ta over utlånsrenten. Inntekten fra utlån vil derfor øke med kr ,- når alle midlene er lånt ut. For å unngå at kommunen må betale renter / avdrag på lånemidler som ikke er videreutlånt, kan lånet tas opp i flere omganger og tilpasses lånesøknadene som kommer inn fortløpende. Konklusjon: Det tas opp et lån i Husbanken på til sammen 10 mill kr. For å unngå unødvendige renteutgifter tas lånet opp i flere omganger. Midler som ikke er lånt ut videre ved utgangen av året 2009 benyttes til videreutlån i Side 8 av 30

9 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/844 Arkiv: GBNR 000/000 Saksbehandler: Morten Lysheim JUSTERTE GEBYRSATSER AREALPLAN OG BYGGESAK Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/09 Det faste utvalg for plansaker /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Gjeldende gebyrsatser for byggesaker og delingssaker økes med 10 % med virkning fra Gjeldende gebyrsatser for plansaker økes med 50 % med virkning fra Sammendrag: Gjeldende gebyrregulativ for byggesaker, plansaker og oppmålingssaker ble vedtatt av kommunestyret den For bygge- og plansaker ble det vedtatt å videreføre regulativet fra 2007 også i Bakgrunnen for dette var at inntektene lå nær opp til selvkost. For oppmålingssaker ble gebyrene fordoblet fra 2007 til Det foreslås nå å øke gebyrinntektene for byggesaker med 10 %. Ut fra selvkostprinsippet samt prinsippet om at deler av midlene som er satt av på fond skal brukes, vil det ikke være anledning til å øke med mer enn 10 % selv om kommunen har et lavt gebyrnivå i forhold til de fleste andre kommuner i Vestfold. For plansaker er det foreslått en økning med 50 % fordi gebyrinntektene her er vesentlig lavere enn selvkost og fordi gebyrene ligger lavt i forhold til andre kommuner i Vestfold. Gebyrøkningene vil få virkning fra og vil gi en samlet merinntekt på ca. kr ,- i For oppmålingssaker foreslås det ingen økninger. Gebyrene vil imidlertid bli indeksregulert etter en egen prisindeks for denne type saker. Bakgrunnen for at det ikke foreslås endringer i kommunens oppmålingsgebyr er at disse ligger vesentlig høyere enn andre kommuner i Vestfold. Side 9 av 30

10 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Gebyrregulativ for andre kommuner i Vestfold. Selvkostberegning Vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken: Av en sammenligning med andre kommuner i Vestfold fremgår at Stokke kommune har et relativt lavt gebyrnivå for byggesaksbehandling og plansaksbehandling. Som et ledd i å bedre kommunens økonomi, foreslås det derfor å øke gebyrene med virkning ut I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 vil det bli fremlagt egen sak om gebyrer, blant annet som følge av ny plan- og bygningslov og ny matrikkellov. Tabellen nedenfor viser hva en del kommuner i Vestfold tar i gebyr for behandling av ulike søknadspliktige tiltak. Satsene gjelder for Kommune Enebolig Meldingssak Næringsbygg 1000 kvm Plansak med areal 20 daa Stokke 8.200, , , ,- Sandefjord , , , ,- Re , , , ,- Tønsberg 6.815, , , ,- Nøtterøy , , , ,- Tjøme , , , ,- Holmestrand , , , ,- Horten , , , ,- Larvik , , , ,- Andebu 5.692, , , ,- Faktiske opplysninger: Hjemmelsgrunnlaget for gebyrfastsetting fremgår av plan- og bygningslovens 109: Ved regulativ kan fastsettes gebyr til kommunen for behandling av søknad om deling, tillatelse, kontroll, utferdigelse av attester og for andre arbeid som det etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler kommunen å utføre. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand etter 97 nr. 2 første ledd. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Ved regulativ kan også fastsettes gebyr for avskrifter og attester fra de særlige skjønnsretter. Offentlige tjenester som nevnt i første ledd første og annet punktum, kan gjøres betinget av at gebyr er innbetalt. Side 10 av 30

11 Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt eller delvis dekkes inn ved årsavgift. Vurdering: Bygge- og delingssaker En sammenligning med andre kommuner i Vestfold viser at Stokke kommune tar lave gebyrer for behandling av byggesaker. Isolert sett ville det da være naturlig å justere gebyrene relativt mye opp for å få disse bedre tilpasset sammenlignbare kommuner. Det er imidlertid slik at det ikke er anledning til å ta gebyrer som overskrider selvkost. En gjennomgang av selvkostberegningen og kommunens samlede utgifter knyttet til byggesaksbehandling ut fra dagens situasjon, viser at det vil være anledning til å øke gebyrene med 10 % uten at selvkostprinsippet brytes.. Dette vil gi en inntekt i gebyrene på ca ,- for resten av Det er da lagt til grunn at også det tidligere oppsparte fondet som skyldes tidligere overskudd fra inntekter knyttet til byggesaksbehandling benyttes til å dekke utgifter. Disse beregningene viser, slik administrasjonen ser det, at byggesaksbehandlingen i Stokke kommune drives effektivt og med relativt lav bemanning. Med en større økning av gebyrene, eksempelvis %, vil Stokke kommune ligge på omtrent samme nivå som sammenlignbare kommuner i Vestfold. Dette ville i tilfelle kunne gi merinntekter som igjen kan finansiere økte personalressurser til å ta seg av oppgaver som ligger til byggesaksavdelingen. Det vil bli fremlagt egen sak om gebyrer i forbindelse med budsjettet for Prinsipper for selvkost vil bli gjennomgått på nytt i denne anledning. Plansaker Når det gjelder plansaker er det budsjettert med en inntekt i 2009 på kr ,-. Dette er langt under selvkost. Det foreslås derfor at gebyrene økes med 50 % slik at disse tilpasses sammenlignbare kommuner i Vestfold. Dette vil gi en merinntekt i 2009 på ca. kr ,-. Det nevnes at ny planlov fra vil gi en utfordring i forhold til gebyrinntektene. Dette skyldes at større planer etter ny lov skal reguleres av kommunen selv. Det vil da ikke være anledning til å ta gebyr for disse planene. (områderegulering). Oppmålingssaker: Gebyr for oppmålingssaker ble nær fordoblet fra 2007 til Selv om de fleste kommuner i Vestfold har justert sine oppmålingsgebyr fra 2009, tar Stokke kommune klart høyest gebyrer i fylket. Det foreslås derfor ikke noen justering nå. Det vil imidlertid bli fremlagt egen sak om oppmålingsgebyr i forbindelse med budsjettet for Dette er nødvendig blant annet som følge av ny matrikkellov. Økonomiske konsekvenser: Økning av gebyrer for byggesaker, delingssaker og plansaker som foreslått vil gi en merinntekt i 2009 på til sammen ca. kr ,-. Konklusjon: Rådmannen foreslår en økning av gebyrene for byggesaker og plansaker med henholdsvis 10 % og 50 % med virkning fra For oppmålingssaker foreslås ingen endringer. Side 11 av 30

12 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/811 Arkiv: Q13 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen FORPROSJEKT - OMKJØRINGSVEI STOKKE SENTRUM Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/09 Eldrerådet /09 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: Trasevalg og kostnadsrammer for ny omkjøringsvei tas til etterretning, jamfør vedlagte forprosjekt utført av Rambøll AS. Prosjektet settes på vent i til det blir avklart hvordan utviklingen blir på Sandefjord Lufthavn Torp. Sammendrag: Kommunens administrasjon har, med bakgrunn i kommuneplanens arealdel vedtatt i kommunestyret K sak 81/04, hvor man ønsket å vurdere omkjøringsveien for Stokke sentrum i nord, fått utarbeidet et forprosjekt for ny omkjøringsvei fra Sundland og frem til RV303. Det er utarbeidet 2 alternative løsninger: alternativ 1 fører veien i kulvert under jernbanen, alternativ 2 innebærer en broløsning over jernbanen. Side 12 av 30

13 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Saksmappen inneholder saksdokumentet samt forslag til løsning for kulvert og bro inkludert tegninger av løsningene Vedlegg: 1. Rapport fra Rambøll 2. Tegninger, profiler og kostnadskalkyle Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i møte at man ønsket og legge inn muligheten for en ny omkjøringsvei for Stokke sentrum i langsiktig kommuneplan(k-sak 81/04), for å redusere problemet som gjennomgangstrafikk og togpasseringen 2 ganger i timen medfører. Man hadde i 2004 en ÅDT på ca 3000 passeringer i Storgata -og man fryktet at når Lågerødåsen, sentrum syd, sentrum øst og Melsomvikveien ble ferdig utbygget, ville ÅDT nå opp i Disse områdene er fremdeles ikke ferdig utbygget, mens Statens vegvesen har i 2008ÅDT til Faktiske opplysninger: Trafikken gjennom Stokke sentrum er et miljøproblem og belastningen på beboere og brukere av sentrum er svært stor. Næringslivet i sentrum har imidlertid motforestillinger mot omkjøringsveien da de frykter omsetningssvikt som følge av mindre trafikk. Statens vegvesen har i møter med Stokke kommune opplyst at det ikke er avsatt midler til omlegging av FV 560 (Storgata) innenfor dagens rammer og heller ikke innefor det som finnes av planer frem til 2019 innenfor vedtatte NTP (nasjonal trafikk plan). Forprosjektet fra Rambøll indikerer at prisnivået vil ligge mellom 90 og 120 mill basert på 2008 priser avhengig av hvilken løsning Stokke kommune velger Vurdering: Forprosjektet fra Rambøll As viser at det er mulig å gjennomføre omlegging av FV560 med ny trase fra Sundland til RV303 nord for Stokke sentrum ankepunktet blir imidlertid kostnadene som begge alternativene utgjør. Prisen vil bli svært høy og mulighetene for å få gjennomført prosjektet syntes, ut fra dagens realiteter, svært små. Et annet moment som også bør tas med i denne vurderingen er at det kan åpne seg et annet og betraktelig billigere alternativ for omkjøringsvei hvis det blir noe av planene om å flytte terminal og administrasjon på Torp flyplass. Da må det utredes bedre veiforbindelse mellom sentrum, Torp og Tassebekk Økonomiske konsekvenser: Ingen som følge av denne saken Konklusjon: Rådmannen informerer HMK om resultatet av forprosjektet for omkjøringsvei nord for Stokke sentrum, men anbefaler at man ikke viderefører dette prosjektet før man har oversikt over hva en utbygging av Sandefjord Lufthavn Torp kan medføre av løsninger for Stokke kommune når det gjelder infrastruktur. Side 13 av 30

14 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/2047 Arkiv: 151 Saksbehandler: Egil Gjerde SKOLELOKALER - UTLEIE - OPPSIGELSE AV AVTALE, OPPHEVELSE AV REGLER. Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Revidert avtale mellom Stokke idrettslag og barneskolene i Stokke datert , vedr. skolenes bruk av idrettsanlegget ved Stokke ungdomsskole og Stokke idrettsalgs rett til disponering av lokaler ved skolene sies opp. 2. Regler for utleie av skolerom datert oppheves. 3. Potensielle leietagere i Stokke kommune inviteres til samarbeid om ny avtale og nye regler for leie/bruk av idrettsforeningenes anlegg og skolenes lokaler. Sammendrag: Kommunestyret har vedtatt at innenbygds leietagere skal betale for leie av skolelokaler. Kommunestyre har tidligere inngått avtale og vedtatt regler som inneholder punkter om fri leie. Avtalen må sies opp og reglene oppheves for at kommunestyrets vedtak om leie skal kunne gjennomføres. Potensielle leietagere inviteres til samarbeid om nye avtaler og regler. Side 14 av 30

15 Saksutredning Vedlegg: 1. Overenskomst mellom Stokke kommune og Stokke Idrettslag om den linjedelte ungdomsskolens og idrettslagets gjensidige bruksrett av idrettsplassen / gymnastikksalene. Vedtatt i kommunestyret i sak 129/63, , tinglyst Avtale mellom Stokke Idrettslag og barneskolene i Stokke om skolenes bruk av idrettsplassen og lagets bruk av klasserom mv. Vedtatt i kommunestyret i sak 130/63, Revidert avtale mellom Stokke idrettslag og barneskolene i Stokke, vedtatt i kommunestyret i sak 226/72, Regler for utleie av skolerom. Vedtatt i kommunestyret i sak 5/85, 18. februar 1985, gjort gjeldende fra i rundskriv 16/85. Bakgrunn for saken: I Særsak budsjett 2009 Leie for skolelokaler, sak 89/08 i Kommunestyret ble det gjort slikt vedtak: 1. Fra settes leie av skolelokaler for innenbygds foreninger og lag til kr. 100 pr. time. Revidert avtale mellom Stokke idrettslag og barneskolene i Stokke og regler for utleie av skolerom har punkter om fri leie for innenbygds organisasjoner. Avtalen må sies opp og reglene endres. Begge dokumenter er vedtatt av kommunestyret. Faktiske opplysninger: I sak 129/63, , vedtok kommunestyret Overenskomst mellom Stokke idrettslag og Stokke kommune. Overenskomsten ble tinglyst ved Jarlsberg sorenskriverembete. I overenskomsten heter det bl.a. at (i punkt 1.) Stokke Linjedelte Ungdomsskole får disponere idrettslagets gressbane [korrigert til grussbane (sic!)] og (i punkt 3.) Stokke idrettslag får disponere gymnastikksalene på skolen minst 3 dager i uken I punkt 5 heter det: Det forutsettes at skolens bruk av idrettsplassen skjer uten leie, - til gjengjeld holder skolen gymnastikklokalene med varme, dusj, avkledningsrom, apparater og renhold for idrettslaget, - slik at det gjensidige leieforholdet opprettes uten bruk av ydelser målt i penger. Punkt 7: Denne avtalen kan bli endret, men det gjensidige leieforhold idrettsplassen/gymnastikklokalene er uoppsigelig I samme møte, sak 130/63, vedtak kommunestyret avtale mellom Stokke Idrettslag og barneskolene i Stokke om skolenes bruk av idrettsplassen og lagets bruk av klasserom mv. I sak 226/72 vedtok kommunestyret en avtale som er en revidering av avtalen mellom idrettslaget og barneskolene. I den reviderte avtalen gis (i punkt 1) barneskolene i Stokke rett til å disponere idrettslagets grusbane og løpebane, grasbane, skøytebane, klubbhuset, lysløypa i Bøkeskogen og Moabakken. Som gjenytelse har idrettslaget (punkt 4) rett til å disponere klasserom ved barneskolene til 10 møter pr. år, skolenes filmapparat, Stokke (nå Bokemoa) skoles gymnastikksal 2 dager pr. uke, Melsom skoles gymnastikksal 1 Side 15 av 30

16 dag pr. uke og Stokke svømmehall 3 timer pr. uke. Punkt 5: De gjensidige rettigheter som følger denne avtale blir å betrakte som en bytteavtale, uten noen form for økonomisk oppgjør. I sak 5/85, vedtok kommunestyret regler for utleie av skolerom. Reglene ble sendt ut som rundskriv nr I reglene heter det bl.a. at innenbygds foreninger og lag kan benytte skolerom uten å svare for leie og renhold. Vurdering: Både overenskomst, avtale og regler for utleie inneholder punkter om fri leie. Punktene hindrer gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 89/08. Overenskomsten mellom Stokke Idrettslag og Stokke Linjedelte Ungdomsskole kan ikke sies opp. Avtalen med barneskolene har ikke slik klausul. Regler for utleie av skolerom gjelder til de er opphevet eller nye regler er vedtatt. Avtalen bør sies opp og reglene bør oppheves. Både avtale og regler bør oppdateres slik at de er i samsvar med dagens situasjon. Bl.a. er det uheldig at avtalene bare gjelder Stokke Idrettslag. Alle idrettsforeninger og andre potensielle leietagere bør få være med i utforming av ny avtale og nye regler. Økonomiske konsekvenser: I budsjettet er det lagt inn en årlig inntekt på kr for leie av skolelokaler. Denne inntekten vil ikke kunne realiseres dersom avtalen ikke sies opp og regler for utleie endres. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at revidert avtale mellom Stokke idrettslag og barneskolene i Stokke datert , vedr. skolenes bruk av idrettsanlegget ved Stokke ungdomsskole og Stokke idrettsalgs rett til disponering av lokaler ved skolene sies opp og at regler for utleie av skolerom datert oppheves. Side 16 av 30

17 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/232 Arkiv: 273 F40 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN M.FL. Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/09 Eldrerådet /09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Stokke kommune slutter seg til det framlagte forslag til administrativ og økonomisk håndtering av en felles oppreisningsordning for kommunene og fylkeskommunen i Vestfold basert på tidligere behandlede vedtekter for ordningen i sak 91/08 den 15. desember Kommunestyret gir Oppreisningsutvalget myndighet til å fatte vedtak i saker om økonomisk kompensasjon (oppreisning) til tidligere barnehjemsbarn, barn i fosterhjem eller i spesialinstitusjoner hvor kommunen har hatt plasseringsansvaret og hvor personen har vært utsatt for overgrep av fysisk eller psykisk karakter. 3. Kommunen gir sin tilslutning til tilskuddsordningen som er beskrevet i saksutredningen. 4. Kommunen gir sin tilslutning til budsjettet, og de frister som er fastsatt for overføring av midler. Kommunen er inneforstått med at budsjettet kan justeres noe i fbm fastsettelse av lønn. 5. Utgifter til Stokke kommunes andel i 2009 dekkes av uforutsatte utgifter konto nr Sammendrag: Med bakgrunn i ordførersamlinger/ torsdagsmøter i mars og september 2008 har fylkesstyret i KS Vestfold henvendt seg til kommunene og fylkeskommunen i Vestfold med anmodning om å slutte seg til en felles oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar Med henvendelsen fulgte forslag til vedtekter for felles ordning som kommunene og fylkeskommunen ble bedt om å ta stilling til/slutte seg til. Pr. dato har samtlige kommuner og fylkeskommunen med unntak av Larvik kommune sluttet seg til ordningen. Larvik har gitt beskjed om at de vil behandle anmodningen i løpet av den nærmeste måneden. Ordningen er ment å starte opp høsten 2009 og saken med budsjett og driftsplan blir behandlet i alle kommuner før sommeren. Side 17 av 30

18 Saksutredning Vedlegg: 1. Vedtekter for ordningen 2. Budsjett 2009 og Utgiftsfordeling 4. Rutinebeskrivelse Bakgrunn for saken: Denne saken fremmes med bakgrunn i at kommunen/fylkeskommunen tidligere har behandlet og sluttet seg til en felles ordning for oppreisning til tidligere barnehjemsbarn, barn i fosterhjem og på spesialinstitusjoner som har vært utsatt for fysiske og psykiske overgrep og hvor kommuner/fylkeskommunen i Vestfold har hatt plasseringsansvaret. Saken omhandler tema knyttet til å etablere og drifte et felles sekretariat og et Oppreisningsutvalg som skal informere om ordningen, motta og saksbehandle søknader og treffe beslutninger om økonomisk kompensasjon som oppreisning for urett som er begått. Faktiske opplysninger: Status for arbeidet: Med bakgrunn i ordførersamlinger/ torsdagsmøter i mars og september 2008 har fylkesstyret i KS Vestfold henvendt seg til kommunene og fylkeskommunen i Vestfold med anmodning om å slutte seg til en felles oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar Med henvendelsen fulgte forslag til vedtekter for felles ordning som kommunene og fylkeskommunen ble bedt om å ta stilling til/slutte seg til. Pr. dato har samtlige kommuner og fylkeskommunen med unntak av Larvik kommune sluttet seg til ordningen. Larvik har gitt beskjed om at de vil behandle anmodningen i løpet av den nærmeste måneden. Kommunene og fylkeskommunen var innkalt til møte 10. mars 2009 for å ta stilling til videre framdrift i saken. Det var forutsatt at representantene hadde fullmakt til å beslutte framdrift. Det ble enstemmig besluttet følgende: Det etableres en arbeidsgruppe med mandat å fremme forslag til opplegg for felles sekretariat og felles oppreisningsutvalg for oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn m.fl. i Vestfold. Forslaget skal inneholde: Opplegg for felles sekretariat med angivelse av plassering, bemanning og kostnader, samt kostnadsfordeling mellom kommunene/fylkeskommunen Sekretariatets ansvar, oppgaver og myndighet Hvordan oppnevning av Oppreisningsutvalget skal skje Plassering av arbeidsgiveransvaret for sekretariatet Framdrift for etablering og gjennomføring av ordningen. Forslaget presenteres som en felles sak til politiske organer i deltakende kommuner og fylkeskommunen. Forslaget tar utgangspunkt i vedtektene. Side 18 av 30

19 Arbeidsgruppa fremmer sitt forslag for kommunene/fylkeskommunen innen Arbeidsgruppen har hatt slik sammensetning: - Svein-Vidar Thorgersen, rådmann i Svelvik kommune - Trine Bakkeli, helse-, sosial- og omsorgssjef i Holmestrand kommune - Thor Smith-Stickler, kommunaldirektør i Tønsberg kommune - Guro Winsvold, fung. stabsdirektør i Vestfold fylkeskommune - Cathrine Løken Bergheim, seniorrådgiver hos fylkesmannen i Vestfold. KS Vestfold har vært sekretariat for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har hatt to møter hvor den har lagt føringer for sekretariatets arbeid og godkjent det anbefalte forslaget til etablering og drift av ordningen. Arbeidsgruppens forslag er lagt frem for deltakende kommuner og fylkeskommunen i møte 4. mai Fellessekretariat for ordningen organisering/budsjett Med utgangspunkt i vedtektene ønsker arbeidsgruppen å etablere et sekretariat med kontorsted Tønsberg. Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune har opplyst at deres sentraladministrasjoner ikke har kontorplass til sekretariatet. Dette tilsier at sekretariatet må leie lokaler i privat bygg Ansvar, oppgaver og myndighet Sekretariatets ansvar, oppgaver og myndighet er: - Å formidle informasjon om ordningen - Å bistå søkere i søkerfasen - Å foreta aktuelle undersøkelser knyttet til saksbehandlingen av søknader, herunder kjøpe konsulenttjenester ved behov. - Å saksbehandle søknader og innstille overfor Oppreisningsutvalget. I forbindelse med saksbehandlingen innhentes også opplysninger/informasjon fra den kommunen som er berørt (plasseringsansvarlig kommune). - Å oversende Oppreisningsutvalgets vedtak til kommunene for effektuering av utbetaling. - Å drifte oppreisningskontoret (budsjett/regnskap/øvrige driftsoppgaver). Sekretariatet har ingen myndighet ut over å informere om ordningen, bistå søkere og innstille overfor Oppreisningsutvalget. Det vil bli utarbeidet rutinebeskrivelse for saksbehandling, saksgang og gjennomføring av møtevirkesomhet i Oppreisningsutvalget. Bemanning, kompetanse, arbeidsgivertilknytning Arbeidsgruppen vil med utgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende ordninger andre steder i landet foreslå at sekretariatet ved oppstart bemannes med to ansatte: - 1 daglig leder/saksbehandler - 1 saksbehandler Det forutsettes at sekretariatet kan søke om utvidelse av bemanningen dersom den stipulerte behandlingstiden på 6 måneder overskrides vesentlig. Erfaringer fra andre fellessekretariater med et antall kommuner som Vestfold er at en ved full drift vil ha behov for 3 saksbehandlere. I budsjettforslaget for 2010 er det lagt inn en ny stilling fra 01. mai. Side 19 av 30

20 Arbeidsgruppen ser det som viktig at sekretariatet opptrer uavhengig og troverdig i forhold til kommuneadministrasjonene. Da sekretariatet opprettes for en forholdsvis kort periode, vil det være lite hensiktsmessig å etablere et eget interkommunalt foretak for ordningen. Arbeidsgruppen rår derfor til at sekretariatet får en teknisk arbeidsgivertilknytning til en av deltakende kommuner (uten at rådmannen har noen instruksjonsmyndighet forhold til sekretariatet). Arbeidsgruppen foreslår at stillingene lyses ut eksternt. Det er i budsjettforslagene foreslått av regnskapstjenester kjøpes fra fylkeskommunen eller en kommune (Tønsberg), og at revisjon kjøpes fra det selskapet som reviderer fylkeskommunens /kommunens regnskap. Driftsperiode Vedtektene for ordningen forutsetter en søkerperiode på 1 år fra ordningen er gjort kjent på aktuell målgruppe gjennom annonser og annet informasjonsarbeid. Arbeidsgruppen foreslår at perioden er til Med utgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende ordninger bør sekretariatet bemannes fra til ferdigbehandling av alle søknader (senest ). Som vedlegg til saken legges det frem budsjett 2009 og 2010 for ordningen. Sekretariatet vil senest sende budsjett 2011 til deltakerkommunene slik at dette kan innarbeides i kommunenes budsjett. Oppreisningsutvalg Vedtektene forutsetter at det etableres et oppreisningsutvalg som består av tre personer. Videre er det i vedtektene satt krav til kompetanse hos medlemmene. Leder av Oppreisningsutvalget skal være jurist med kompetanse fra domstolsarbeid eller tilsvarende. Et av de øvrige medlemmene skal ha barnevernfaglig kompetanse og kjennskap til offentlig forvaltning. Sekretariatet vil saksbehandle søknader og innstille overfor Oppreisningsutvalget fortløpende. Med utgangspunkt i erfaringer fra andre ordninger vil det trolig være hensiktsmessig at utvalg har møter med ca. 3 ukers mellomrom. Arbeidsgruppen anbefaler at godtgjørelse til Oppreisningsutvalgets medlemmer skjer etter stipulert arbeidstid til forberedelse og deltakelse i møtene. Det vil si at utvalgsmedlemmene honoreres etter medgått tid og en på forhånd avtalt timesats. For å lette arbeidet med å rekruttere personer til Oppreisningsutvalget kan arbeidsgruppen forespørre aktuelle personer. - Leder: Jurist med erfaring fra domstolsarbeid eller tilsvarende - Medlem: Psykolog - Medlem: Barnevernsfaglig kompetanse Det er forutsatt i vedtektene at Oppreisningsutvalgets medlemmer oppnevnes for hele perioden. Utbetaling av oppreisningsbeløp myndighetsoverføring klagebehandling Den felles ordningen går ut på at det etableres et felles sekretariat som mottar søknader og forbereder saker for Oppreisningsutvalget, og at utvalget fatter vedtak om oppreisningsbeløp. Ved opprettelse av en felles ordning er målet blant annet å bidra til likebehandling av oppreisningssaker i Vestfold. Side 20 av 30

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: Fra 1000 til 1315 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SME-14/7155-2 42749/14 22.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR MILJØVERN OG KOMMUNALTEKNIKK. Saksnr Innhold Side 13/09 FORPROSJEKT - OMKJØRINGSVEI STOKKE SENTRUM 5/ 6

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR MILJØVERN OG KOMMUNALTEKNIKK. Saksnr Innhold Side 13/09 FORPROSJEKT - OMKJØRINGSVEI STOKKE SENTRUM 5/ 6 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR MILJØVERN OG KOMMUNALTEKNIKK Møteinnkalling Møtested: Teknisk møterom 3 etg. Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 51 30, el. E-post:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 16.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET DIALOGKONFERANSE KL. 08.30. KOMMUNESTYREMØTE 13.30-16.00 DET BLIR EN ORIENTERING FRA STEIAPROSJEKTET

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2009/1787 32021/2009 Hans Tore Hoff Oppreisningsordning - forslag til vedtekter mv. Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer