MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 109/09 110/09 111/09 112/09 113/09 114/09 115/09 116/09 117/09 118/09 ORIENTERINGER DELEGERTE SAKER HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I OPPLAND OG HANDLINGSPLAN FOR TRFIKKSIKKERHET HØRING MILJØSTASJON SYNFJELLET SØKNAD OM FINANSIERINGSBISTAND LØYPEMASKIN - VEST TORPA UL OG NORDRE LAND IL OVERFØRING AV ANSVAR FOR BYGGELEDELSE AV FUGLETÅRN I DOKKADELTAET OPPGRADERING FOR LIK PYNTING AV MILJØGATA ERVERV AV PARSELL AV GNR 95 BNR 5 KJØP AV NYTT BARNEVERNPROGRAM SØKNAD OM STØTTE TIL LAG OG FORENINGER

2 119/09 120/09 121/09 122/09 LOKALER TIL VOKSENOPPLÆRINGEN OG FLYTNINGTJENESTEN OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR NY BARNEHAGE PÅ DOKKA ETABLERING OG UTVIKLING AV KARRIERESENTER I GJØVIKREGIONEN. ØKONOMIPLANDRØFTINGER-INVESTERINGER 123/09 Unntatt offentlig Ofl 23 SALG AV KONSESJONSKRAFT - FORVALTNINGSSTRATEGI NORDRE LAND KOMMUNE, den 01. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 109/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 6524/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1889 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Status profileringsprosjekt v/stine Røen. 2. Tilbakemelding fra RO på gjennomgang i Miljøarbeidertjenesten. 3. Regjeringens krisepakke status v/asbjørn Strømsjordet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 04. september Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

4 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 110/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7136/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2074 Saksbeh.: Liv Furuseth Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER 09/ DS 16/09 TDEI//AKH EIEN 124/301 Anne Lene og André Klaseie Søknad innvilget SVAR PÅ SØKNAD OM KJØP AV TOMT G4 TONLIA, GNR. 124 BNR / DS 17/09 TDEI//AKH EIEN 39/44 Lena Maskin AS Søknad innvilget SVAR PÅ SØKNAD OM KJØP AV AREAL PÅ GNR. 39 BNR / DS 18/09 TDEI//AKH EIEN 39/44 Dokka Fasteners AS Søknad innvilget SVAR PÅ SØKNAD OM KJØP AV AREAL PÅ VINJARMOEN GNR. 39 BNR / DS 19/09 SIF//JON U62 &18 Dokka Catering v/geir Otto Andersson Søknad innvilget SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING KLINKENBERGHAUGEN ALLBRUKSHUS NORDRE LAND KOMMUNE, den 25.september 2009 Jarle Snekkestad rådmann

5 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 111/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7243/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1501 Saksbeh.: Asbjørn Strømsjordet Arkivnøkkel.: Q00 &13 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Saksbehandler: ASB Utskrift til: HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I OPPLAND OG HANDLINGSPLAN FOR TRFIKKSIKKERHET HØRING Sammendrag: Rådmannen anbefaler at Handlingsprogram for fylkesveger og Handlingsplan for trafikksikkerhet vedtas med tilegg for fylkesveg 193 og 194. Vedlegg: Handlingsprogram for fylkesveger Høringsdokument Handlingsplan for trafikksikkerhet Høringsdokument Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Handlingsprogram for fylkesveger for perioden versjon 30.juni 2009 er sendt ut for høring og tilbakemelding innen Følgende tiltak er lagt inn i handlingsprogrammet for Nordre Land kommune. Punkt side 27, Mindre utbedringer RV 250 Dokka sentrum fra regulert rundkjøring som fører til Rema x rv 33 RV 250 Svingstad sør Svingstad nord RV 250 Finni Elverom (breddeutvidelse) RV 250 Elverom Valhovd (breddeutvidelse) Punkt side 29 Gang og sykkelveger nye fylkesveger Side 5

6 RV 33 Nordsinni ungdomslokale Baggerudmoen Punkt side 29 Gang og sykkelveger nåværende fylkesveger FV 193 Esso Dokka Mølle FV 162 Østsinnilinna Punkt Trafikksikkerhetstiltak nye fylkesveger RV 250 X fv. 193 ved Landmo, kryssutbedring I høringsdokumentet er også RV 34 Grime Fallselva prioritert med 28 poeng. Det forutsettes 50 % bompengefinansiering i henhold til tidligere fylkestingsvedtak. Handlingsplan for Trafikksikkerhet inneholder visjoner og muligheter, samt beskrivelse av innsatsområder, strategier og tiltak. Vurdering: Rådmannen er av den oppfatning at de prioriteringer som ligger inne i handlingsprogrammet fortsatt bør prioriteres høyt. Rådmannen mener også at det bør legges til utbedring av fv 193 og 194 (fra X 250, over Dokka bru Vest- Torpa samt Ullsakerbygda). Dokka bru er sporete og kan gjennom vinterbrøyting gi til dels farlige kjøreforhold, rådmannen mener det er nødvendig med en utbedring. Rådmannen ser også at Fv 193 og 194 er veldig nedslitt, og kjøretøyer inklusiv daglig busstrafikk påføres store slitasjer gjennom vegstrekninger som er helt nedslitt. Rådmannen vurderer det hensiktsmessig både i form av bosetting og sikkerhet at dette prioriteres. Trafikksikkerhetsmessig er det også viktig at gang og sykkelveger prioriteres, det er i høringsprogrammet referert til FV 162 Østsinnilinna. Her vil 14 elever kunne gå trygt til skolen, dagens situasjon er at det dekkes skoleskyss for disse elevene. Rådmannen mener det er viktig ikke bare av økonomisk karakter, de samme skoleelevene bruker også denne strekningen for å komme seg frem og tilbake til fritidsaktiviteter. Rådmannen er også av den oppfatning at handlingsplan for trafikksikkerhetsplan inneholder visjoner som han støtter opp om. De konkrete tiltakene ønsker rådmannen å overlate til politisk nivå. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet vedtar handlingsprogram for fylkesveger med følgende tilegg. o Fylkesveg 193 og 194 spilles inn som prioritet nr 1 fra Nordre Land kommune Side 6

7 o Utbedring av kjørebanen over Dokka spilles inn som prioritet nr 2 2. Formannskapet vedtar handlingsplan for trafikksikkerhet med eventuelle tilegg. NORDRE LAND KOMMUNE, den 01. oktober Jarle Snekkestad Rådmann Asbjørn Strømsjordet Side 7

8 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 112/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 6856/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2005 Saksbeh.: Asbjørn Strømsjordet Arkivnøkkel.: M65 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /09 Formannskapet /09 Saksbehandler: ASB Utskrift til: MILJØSTASJON SYNFJELLET Sammendrag: Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk vedtar bygging av miljøstasjon i Synfjellet. Saken sendes til formannskap og kommunestyre for bevilgning og finansiering av prosjektet. Vedlegg: Kart med inntegnet miljøstasjon Kostnadsoverslag ved bygging av miljøstasjon Tegning av miljøstasjon. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Reguleringsplan for område R6. Saksopplysninger: Nordre Land kommune har i dag en renovasjonsordning for fritidsboliger som baserer seg på oppsetting av 8m2 containere i Synfjellet. Gjennom de siste årene har vi gjennom ordningen levert innsamlet avfall som restavfall. Det er nå strammet inn på kravene til sortering, og med de leveranser vi har i dag får vi en betydelig mengde avviksrapporter fra GLT Avfall som er mottak for restavfall. Det er også dessverre sånn at mengden avfall har økt i takt med utbygging av hytter i Synfjellet. Det kan derfor se ut som avfall fra byggeplasser leveres i container beregnet for restavfall fra abonnenter tilknyttet renovasjonsordningen.

9 Miljømessige hensyn er også viktig i denne saken. Vi får til stadighet klager på fulle containere, og dersom containere er fulle settes avfall igjen utenfor containere. Det er ofte problemer med beitedyr og andre dyr som drar søppel utover store områder. Med alle ekstra tømminger som er nødvendig betyr dette også en betydelig merkostnad for Nordre Land kommune. Miljøstasjonen skal bygges på en eiendom som i dag tilhører Kristian Koll. Det er inngått en muntlig avtale med Kristian Koll om et leiebeløp på kr pr år, leietiden er 10 år. Etter 10 år eller når Nordre Land kommune har innbetalt kr vil skjøte på eiendommen bli overlevert Nordre Land kommune. Dette formaliseres skriftlig etter et eventuelt vedtak. Miljøstasjonen skal sikres med bom og adgangskontroll, det vil også bli søkt om mulighet for videoovervåkning av miljøstasjonen. Nordre Land kommune har i dag en avtale med SØAS om drift og vedlikehold av renseanlegget som ligger på samme område. Samme person som har oppsyn her vil også følge opp miljøstasjonen. Nordre Land kommune vil også få noen kostnader i form av brøyting og vedlikehold, samtidig som det vil være naturlig å kjøpe en andel i allerede utbygd vei inn til området. Dette er tatt inn i kostnadsoverslaget som er vedlagt. Vurdering: Rådmannen ser dette som et godt tiltak spesielt rettet mot miljømessige hensyn, samtidig som det nå er mulighet for å legge til rette for noe sortering av spesialavfall, rådmannen ser også at det blir en mer rettferdig ordning for abonnentene, da det kostnadsmessig vil bety en innsparing for den enkelte på sikt, dette fordi totalkostnaden som er beregnet inn i selvkostberegningen kommer til å gå ned. Rådmannen ser også at de fleste abonnenter kommer til å få en lengre vei fra sin hytte til mottaksstedet for avfall, men til gjengjeld kan de nå få sortert og levert avfall på en forsvarlig måte. Dette mener rådmannen må oppveie det med avstand. Rådmannen er også av den oppfatning at en dialog med GLT for å se på mulighet for mottak ved Åmot gjenvinningsstasjon også bør vurderes. Dette vil også oppveie noe for det med avstand Samtidig som det kan dekke flere abonnenter, og dermed kunne fjerne flere containere i område Nord-Torpa. Rådmannen mener også at det er viktig å sikre seg det aktuelle område for plassering av miljøstasjon, og synes løsning med leie i 10 år er en akseptabel løsning, da dette ender med et eierskap etter innbetaling av kr Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å legge saken fram for formannskapet med slik innstilling til kommunestyret: 1. Det bevilges kr til bygging av miljøstasjon i Synfjellet som omtalt i saken. Side 9

10 2. Etablering av Miljøstasjonen finansieres gjennom låneopptak. NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. september Bente Øverby Kommunalsjef Asbjørn Strømsjordet Behandling i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk: Vedtak: 1. Det bevilges kr til bygging av miljøstasjon i Synfjellet som omtalt i saken. 2. Etablering av Miljøstasjonen finansieres gjennom låneopptak. Side 10

11 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 113/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7029/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1498 Saksbeh.: Svein Ladehaug Arkivnøkkel.: 223 C20 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Vest Torpa UL Nordre Land IL SØKNAD OM FINANSIERINGSBISTAND LØYPEMASKIN - VEST TORPA UL OG NORDRE LAND IL Sammendrag: Nordre Land kommune har mottatt søknader fra Vest Torpa UL og Nordre Land IL om ulike former for tilskudd og bistand til finansiering av løypemaskiner. Formannskapet vedtok i 2007 retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til maskinelt utstyr til løypebrøyting. Rådmannen mener søknadenes omfang og innhold reiser prinsipielt viktige spørsmål og legger derfor likevel saken frem for formannskapet. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og vedtatte retningslinjer imøtekommes søknaden fra Vest Torpa UL med et tilskudd på kr ,-. Gjennom innsamlingsaksjonen Prosjekt Ottar har Nordre Land IL allerede mottatt tilskudd til ny løypemaskin til bruk på Østsinniåsen. Søknaden fra Nordre Land IL avslås derfor. Rådmannen foreslår videre at kommunen, etter søknad, vurderer å garantere for lån til kjøp av løypemaskiner. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad fra Vest Torpa UL, datert (mottatt ). Finansieringsbistand løypemaskin. Søknad fra Nordre Land IL, datert (mottatt ). Finansiering av løypemaskin. F-sak 83/07. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til kjøp av materiell for løypebrøyting. D-sak 24/08. Søknad fra Prosjekt Ottar om pengestøtte til ny løypemaskin. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. Regjerningsnotat (internett). Ny ordning for momskompensasjon til frivilligheten.

12 Saksopplysninger: Vest Torpa UL (VTUL) søker om: Alt 1. NLK kjøper maskin som VTUL nå leier og avlaster VTUL med kr ,- i mva. VTUL betaler inn oppsparte midler (kr.?) som forskuddsleie og inngår mva-fri og rentefri leieavtale med kommunen over for eksempel 10 år avlaster VTUL for finansiell kostnad og risiko. VTUL står for drivstoff, smøring, vedlikehold (og brøyting av løyper). Alt 2. NLK kjøper løypemaskin som VTUL nå leier og avlaster VTUL med kr ,- i mva. VTUL betaler maskinens kostnad på kr eksl. mva inn til kommune som deretter overdrar maskinen vederlagsfritt til VTUL. Nordre Land IL (NLI) søker om: Totalkostnad for løypemaskin inkl. mva kr NLI betaler egenandel på kr Søker kommune om tilskudd på kr , samt rentefritt lån på kr Lånet forutsettes å være avdragsfritt i 1 år etter innkjøp for deretter å bli tilbakebetalt med kr pr år. Formannskapet vedtok i sak 83/07 Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til kjøp av materiell for løypebrøyting. Her begrenses kommunens bidrag til opp til kr pr. maskin (og opp til kr pr. år til formålet). Retningslinjene ble utformet på bakgrunn av at formannskapet i sak 4/07 vedtok kr i tilskudd til Veståsen Løypelag. Med utgangspunkt i retningslinjene og etter vedtak i delegert sak 24/08 har NLI, gjennom innsamlingsaksjonen Prosjekt Ottar, mottatt et tilskudd på kr ,- til ny løypemaskin til bruk på Østsinniåsen. I tillegg til denne tilskuddsordningen bidrar Nordre Land kommune i 2009 med kr ,- til brøyting av skiløyper. Etter vedtak i hovedutvalg for levekår fordeles disse midlene etter antall brøytede km uten å ta hensyn til løypebrøyternes faktiske kostnader, hvilken kvalitet løypene har eller hva slags utstyr løypene prepareres med. Vurdering: Saken omfatter to søknader fra to forskjellige søkere. Da formålet er nærmest identisk og flere vurderinger gjelder begge søknadene, ser rådmannen det som hensiktsmessig å behandle disse i en og samme sak. Siden søknadene inneholder flere alternative former for bistand som reiser prinsipielt viktige spørsmål, velger rådmannen å legge saken frem for formannskapet på tross av at formannskapet i sak 83/07 vedtok Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til kjøp av materiell for løypebrøyting. For å avlaste laget for mva. foreslår VTUL at kommunen kjøper løypemaskin, får refundert momsen, og deretter leier ut eller videreselger maskinen til VTUL. Rådmannen er kjent med at flere andre kommuner har gjennomført, eller forsøkt å gjennomføre lignende avtaler med lag/foreninger. Men det viser seg at revisjonen, ved å henvise til Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. ikke godkjenner slike avtaler. I lovens 4.3. står det; det ytes ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg Side 12

13 eller annen fast eiendom for salg eller utleie. Rådmannen ser det derfor som uaktuelt å inngå denne typen avtaler. Rådmannen viser også til at regjeringen varsler en ny ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Ordningen trer i kraft 1. januar 2010, og skal sikre bedre rammevilkår for frivillig arbeid. Om ordningen vil gi full kompensasjon for alle momsutgifter, og om ordningen vil gjelde for regnskapsåret 2009, er foreløpig usikkert, men rådmannen oppfordrer søkerne til å følge etableringen av ordningen nøye. Å imøtekomme søknadene fra VTUL og NLI utover det de vedtatte retningslinjene fra 2007 åpner for, vil i praksis si at en allerede nå, to år etter at retningslinjene ble vedtatt, setter disse til side og innfører en ny praksis. Dette vil kunne oppfattes som forskjellsbehandling av de løypebrøyterne som har fått tilskudd iht. retningslinjene og skape presedens for evt. kommende søknader. Rådmannen er inneforstått med at kommunens bidrag til løypebrøyting er begrenset, og at økende krav til både antall km skiløyper og kvaliteten på disse, kan føre til at kommunen på et tidspunkt må vurdere et større engasjement, fortrinnsvis i form av økte tilskudd. Rådmannen mener at dette temaet bør sees på som en del av kommunens samlede tilrettelegging for fysisk aktivitet, og avklares i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, som skal revideres i Ut i fra kommunens økonomiske situasjon og kravet om likebehandling av både tidligere og kommende søknader, foreslår rådmannen at søknaden NLI avslås og at VTUL, i tråd med vedtatte retningslinjer, får et tilskudd på kr ,-. For ytterligere i noen grad å komme søkerne i møte, foreslår rådmannen at kommunen, etter egen søknad, kan vurdere å garantere for låneopptak i forbindelse med kjøp at kostbart materiell til brøyting av skiløyper. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Søknaden fra Vest Torpa UL om bistand til finansiering av løypemaskin imøtekommes med et tilskudd på kr ,-. Tilskuddet belastes andre næringstilskudd og utbetales når søkeren bekrefter at innkjøpet vil bli gjennomført. Bistand utover dette avslås. 2. Søknaden fra Nordre Land IL om tilskudd og rentefritt lån til kjøp av løypemaskin avslås. 3. Nordre Land kommune kan, på bakgrunn av egen søknad, vurdere å garantere for lån til innkjøp av maskinelt utstyr til brøyting av skiløyper. Side 13

14 Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for dem. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. september Jarle Snekkestad Rådmann Svein Ladehaug Side 14

15 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 114/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7061/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/629 Saksbeh.: John Løvmoen Arkivnøkkel.: K11 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Formannskapet /09 Saksbehandler: JOH Utskrift til: OVERFØRING AV ANSVAR FOR BYGGELEDELSE AV FUGLETÅRN I DOKKADELTAET Sammendrag: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS (DNV AS) ber om å bli tildelt rollen som byggeleder og driftsansvarlig for bygging og drift av nytt fugletårn ved friområdet og småbåthavna ved Våten. Under forutsetning om at DNVAS planlegger og bygger fugletårnet innenfor Fylkesmannens miljømessige og økonomiske rammer, mener rådmannen at DNV AS kan delegeres dette ansvaret. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): F-sak 44/09 Betalingsanmodning fra Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS av Saksopplysninger: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS (DNV AS) ber, i brev av , om at DNV AS blir tildelt rollen som byggeleder og driftsansvarlig for bygging og drift av nytt fugletårn ved friområdet og småbåthavna ved Våten. Nordre Land formannskap vedtok i møtet 22. april 2009, (sak F- 44/09); 1. Nordre Land kommune står som formell byggherre for fugletårnet, og har ansvar for søknads- og byggeprosessen. 2. Nordre Land kommune administrerer fremtidig tilsyn/vedlikehold av fugletårnet.

16 Fylkesmannen vil sørge for nødvendig finansiering, både i oppføringsfasen og for fremtidig vedlikehold av tårnet. Nordre Land kommune har vært i kontakt med Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland v/ Kolbjørn Hoff. Fylkesmannen bekrefter at de vil delfinansiere prosjektet med kr ,- av en totalkostnad på kr ,-. Restfinansieringen skal besørges av Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS (DNV AS), med kr ,-. Vurdering: Under forutsetning av at DNV AS planlegger og bygger fugletårnet innenfor Fylkesmannens miljømessige og økonomiske rammer, mener rådmannen at rollen som byggeleder og driftsansvarlig for nytt fugletårn ved friområdet og småbåthavna ved Våten kan overføres til DNV AS. Dette innebærer også at kr ,- (overført fra Fylkesmannen i Oppland til Nordre Land kommune, som del av fylkesmannens finansiering på kr ,-) transporteres til Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS (DNV AS) konto Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Under forutsetning av at DNV AS planlegger og bygger fugletårnet innenfor Fylkesmannens miljømessige og økonomiske rammer overføres rollen som byggeleder og driftsansvarlig for nytt fugletårn ved friområdet og småbåthavna ved Våten til Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. september Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen Side 16

17 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 115/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7198/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/636 Saksbeh.: Stine Røen Arkivnøkkel.: Q10 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Saksbehandler: STR Utskrift til: OPPGRADERING FOR LIK PYNTING AV MILJØGATA Sammendrag: Etter ferdigstillelsen av Miljøgata med åpning i oktober 2008, og oppgradering av julegata i 2008, har det fremkommet at lyktestolpene i utvidelsen av gata mot Bergfossenteret ikke har mulighet for montering av banner, blomster og julebelysning slik resten av Miljøgata har. Rådmannen mener det vil være riktig å gjøre nødvendige investeringer for å få til en enhetlig fremstilling av Miljøgata, men en tydelig start og slutt. Videre er rådmannen av den oppfatning at oppgraderingen av Miljøgata kan knyttes til tiltak Videreutvikle Dokka som handelssted i kommunens strategisk nærings- og utviklingsplan. Oppgraderingen kan finansieres fra de generelle DA-midlene, men henvisning til kulepunkt 4 i retningslinjene; Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv. Formannskapet, som fondsbestyrer, anbefales å bevilge kr ,-,- til oppgraderingen for lik pynting av Miljøgata fra de generelle DA-midlene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune Saksopplysninger: Etter ferdigstillelsen av Miljøgata i oktober 2008, og oppgradering av julegata til åpningen i 2008, har det fremkommet at utvidelsen av gata mot Bergfossenteret ikke har mulighet for montering av banner, blomster og julebelysning slik resten av Miljøgata har.

18 Administrasjonen har derfor etter innspill fra Landsbylauget BA innhentet priser for innkjøp og montering av nødvendig utstyr for ytterligere 8 lyktestolper i den sydligste delen av Miljøgata, fra litt nord for Bergfossenteret og til enden av Miljøgata syd. I tillegg har Teknisk Drift og Eiendom spilt inn at det er behov for å kjøpe inn nye flaggbannere til hele gata og to lyskjegler (pyramider) for å markere starten på julegata ved den sydlige enden av Miljøgata. Det er satt opp følgende budsjett og finansieringsplan: Kostnader Beløp Finansiering Beløp Stjernearmatur, kr ,- pr. stk + mva ,- VOKKS AS 6.250,- Oppheng for stjernearmatur, kr. 750,- pr stk. + mva, ,- MVA-komp ,- 2 pr. stolpe Oppheng til bannere, kr. 690,- pr stk. + mva, 2 pr ,- DA-midler stolpe Lyskjegler til julegata, kr ,- pr. stk + mva ,- trenger 2 stk. Sokler og omformere til julegatemaster, kr , ,- pr. stk. + mva Montering av uttak strøm inkl, mva (noe usikkert ,- hvor mange timer) Flaggbannere, kr. 450,- pr. stk inkl. mva, trenger ,- stk (sydde bannere) Blomsterpotter til lyktestolpe, kr , pr. stk ,- mva Diverse utforutsett 6.575,- Totalt ,- Totalt ,- Administrasjonen har valgt å spesifisere momskompensasjonen, da det er foreslått å benytte DA-midler til tiltaket. DA-midlene er kompensasjon til næringslivet for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, og administrasjonen mener derfor det vil være galt å bevilge et tilskudd inklusive moms som kommunen senere vil å kompensasjon for. Tilbudet som er innhentet for flaggbannere er for sydde bannere, mens trykte flaggbannere vil være noe rimeligere, men også av litt dårligere kvalitet. Kommunen har fått tilbakemelding fra daglig leder i VOKKS AS om at de bidrar med kr ,- og mva for montering av uttak for strøm på de nye lyktestolpene. I tillegg har eier av Bergfossenteret stilt sine lyktestolper til disposisjon for pynting på tilsvarende måte som for resten av gata, under forutsetning av at senteret kan beholde sine egne banner på innsiden av stolpene som i dag. Videre bidrar også Teknisk Drift og Eiendom med arbeidsinnsats for å redusere kostnadene knyttet til tiltaket, hva dette vil utgjøre i beløp er ikke beregnet i tabellen ovenfor fordi det er innhentet priser for sokler og omformere hvor egeninnsats var en forutsetning for pristilbudet. Landsbylauget har sagt seg villig til å betale for nye bannere som må kjøpes, totalt 18 bannere, 6 bannere pr. sesong, som utgjør en investering kr ,- inkl. mva. Side 18

19 Vurdering: I Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune er handelsstand pekt ut som et satsingsområde. Rådmannen mener at tiltaket faller inn under punkt Videreutvikling av Dokka som hadelssted, ved at kommunen får en fullverdig Miljøgata, hvor utvidelsen av gata også vil bli pyntet på lik linje som resten av gata. Videre mener rådmannen at tiltaket vil være med på å bygge opp under visjonen for SNU; Ekte Landsbyliv, ved at hele Miljøgata pyntes, og som på en god måte vil vise begynnelsen og slutten på gata. Tiltaket vil gi Dokka sentrum en helhet, som vil komme handelsstanden i hele gata tilgode. At flere er med på å bidra til gjennomføringen av tiltaket mener rådmannen er positivt, og er med på å bygge opp under verdier vi ønsker skal prege Landsbyen Dokka. Rådmannen mener at tiltaket kan finansieres fra tilretteleggende DA-midler, og at søknaden faller innenfor kulepunkt 4 i retningslinjene; Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv. Administrasjonens innstilling: Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å bevilge kr til oppgradering av utvidelsen av Miljøgata. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Bevilgningen, på kr ,-, tilføres området Teknisk Drift og Eiendom som ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.. NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. september 2009 Jarle Snekkestad Rådmann Stine Røen Side 19

20 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 116/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7002/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2029 Saksbeh.: Kjell Erik Hatterud Arkivnøkkel.: 611 &50 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Saksbehandler: KEH Utskrift til: Ottar Elverum, 2881 Aust-Torpa Økonomiavdelingen ERVERV AV PARSELL AV GNR 95 BNR 5 Sammendrag: Nordre Land kommune er tilbudt å erverve en parsell på ca 6 da fra eiendommen Elverum, gnr 95 bnr 5. Parsellens beliggenhet er ved Torpa barne- og ungdomskole. P.g.a. nærhet til øvrige kommunale eiendommer i området og mulighet for å ha kontroll med bruken av dette området framover, anbefaler rådmannen å erverve parsellen. Rådmannen anbefaler formannskap/kommunestyre å erverve den aktuelle parsellen for en omforent pris på kr 20,- pr kvm. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Vedlegg: Kart over det aktuelle området Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Ottar Elverum eier eiendommen Elverum, gnr 95 bnr 5, på Aust Torpa. Ottar Elverum har tilbudt Nordre Land kommune å kjøpe en parsell av denne eiendommen. Parsellen er beliggende mellom Torpa barne- og ungdomskole og RV 250 på vestre side av Pusrudelva. Området ligger i vedtatt reguleringsplan for Elverom og er regulert til Friluftsområde / skiløype. Den aktuelle parsellen er ca 6 da. De eksakte grensene vil ikke bli fastlagt før eventuell fradeling finner sted. Lysløypa som er beliggende i området rundt skolen går over deler av parsellen. Likeledes krysser grøftetraseen for fjernvarme fra Torpa biovarme sitt anlegg over parsellen.

21 Det meste av parsellen har vært dyrket mark. Selger og kjøper har drøftet seg fram til en omforent pris pr kvm på kr 20,-. Vurdering: Det aktuelle arealet ligger i umiddelbar nærhet til TBUS og kommunens øvrige eiendommer i Elverom. Dersom kommunen erverver denne parsellen vil det bli enklere å få til et penere og mer ryddig førsteinntrykk av skoleområdet. Med litt tilrettelegging bør deler, i første omgang den nedre delen, av parsellen være et aktuelt lekeområde å bruke både for skole og barnehage. Barnehagen bruker området noe i dag også, og med større antall barn i Mariringen vil behovet for større uteområde øke, så de vil bli en aktiv bruker av området også i framtiden. Skolen er også meget positiv til tanken om å kunne planlegge en aktiv bruk av området. En tilrettelegging betyr ikke nødvendigvis mer enn å få opp et gjerde og holde vegetasjonen nede, men uansett hva som gjøres vil dette være lettere å gjennomføre som eier. Traseen for fjernvarme krysser over parsellen. Det er Torpa biovarme som eier denne fjernvarmeledningen, men den forsyner utelukkende kommunale bygg i området. Det vil derfor være gunstig for Nordre Land kommune å få kontroll på framtidig bruk av dette området. Området er regulert til friluftsområde/skiløype. Etter rådmannens syn kan det bli aktuelt å vurdere en omregulering av den øverste delen av området til boligformål. Nordre Land kommune har noen kommunale boliger på motsatt side av Pusrudelva og kommunalt vann- og avløpsnett er derfor i nærområdet. Av de kommunale boligene som er på Doktorhaugen er en omdisponert til barnebolig og en er solgt. Dette kan bety at kommunen på sikt bør bygge noen nye utleieboliger og med omregulering anser rådmann dette området som best egnet for kommunale boliger. Dersom bygging skulle bli aktuelt må lysløypetraseen justeres noe, men dette vurderes ikke som noe stort problem. Rådmannen mener at den prisen som er framforhandlet er en fornuftig pris i dette området. Rådmannen vil derfor anbefale at Nordre Land kommune erverver den aktuelle parsellen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slik forslag til vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver en parsell på inntil 6 da fra eiendommen Elverum, gnr 95 bnr 5, på Aust Torpa til en avtalt pris pr kvm på kr 20,-. 2. Omkostninger ved fradeling og overdragelse betales av kjøper. Side 21

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Torpa barne- og ungdomsskole Fra saknr.: 109/09 Til saknr.: 123/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.12.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 20.02.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/08 Til saknr.: 23/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 12.06.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.05.2013 kl. 09.00 STED: Rådhuset Søndre Land kommune Tidsramme: Kl 09.00 11.00 orientering og diskusjon Kl 11.00 12.00 felles lunsj Program

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 13.10 kl. 15.30 SV: tirsdag 13.10 kl. 16.00 SP og KRF: mandag 12.10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 07.03.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 25/12 Til saknr.: 38/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 19.06.2013 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.: 59/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 23.06.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 51/10 Til saknr.: 59/10 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 05.03.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.04.2008 Fra kl. 15.00 Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 34/08 Til saknr.: 47/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 SAK NR.: 82/14 EALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 2017 Behandling i Hovedutvalg for levekår 16.10.2014 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 03.02.2011 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.05.2014 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 40/14 Til saknr.: 53/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.09.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 83/15 Til saknr.: 92/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.09.2015 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 74/15 Til saknr.: 82/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer