(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR MARS Utgis hver 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14."

Transkript

1

2 ffiishets (jang Utgitt av Fiskeridirektøren NR MARS ARGANG Utgis hver 4. dag Side: INNHOLD: 8 Et vendepunkt i fiskerifrbindesene Nrge-EF. 9 Mt gjennmbrt fr Autine på kystbåtar ned ti 40 ft? 4 Oppæring, vedikehad g gd eiing er viktig fr gd Autine-drift. 4 <<Med averden på krken». 45 Mer sid i Lften g på søre Sunnmøre, men mindre på andre fet enn i fjr. 46 Lver g frskrifter. 49 Nrge-EF avtaen er kar. 60 Utførseen av viktige fisk- g fiskeprdukter jan.-des Nrges utførse av sjøprd.. jan.-. febr Et vendepunkt i fiskerifrbindesene Nrge-EF Etter fem frhandingsrunder underskrev Nrge g EF 6. mars et avtaefrsag m kvter fr det gjensidige fiske i 978. Den nrske regjering har at aj(septert frsaget, EF's ministerråd vi ta standpunkt ti frsaget i begynnesen av apri. memtiden trer avtaen midertidig i kraft. Med denne avtaen er frhåpentigvis fiskerifrbindesene mem Nrge g EF kmmet i et bedre spr. Fra nrsk side var det pprinneig mået å få age gjensidighetsavtaer med Strbritannia g Danmark g «utfasingsavtaer» med de øvrige EF-Iand sm har fisket i nrsk sne. Det be imidertid kart at medemsandene vi'e a EF føre frhandingene m avtaer med tredjeand. På grunn av den interne uenighet i EF km det ikke i gang frhandinger m gjensidig fiske i 977. «Knsutasjner» i begynnesen av 977 m hvike bestander i Nrdsjøen sm er fees mem Nrge g EF g snefrdeingen fr sike bestander førte ti visse framskritt, men partene st g står frtsatt frhdsvis angt fra hverandre i spørsmået m snefrdeingen. påvente av en intern avkaring i EF be det Jaget en stistands-avtae fr det gjensidige fisket, først fr januar 977, g senere frenget kvartasvis fr hee 977. Av frskjeige årsaker gikk Nrges fiske i EF-snen drastisk ned i 977, samtidig sm EF's fiske i nrsk sne be ppretthdt på samme høye nivå sm i 976. Denne uhedige utvikingen var man fra nrsk side pptatt av å stppe, g EF be gjrt kjent med at uansett de interne EF-prbemer måtte mfanget av det gjensidige fisket fr 978 avtaes frå årets begynnese. Fut så raskt gikk det ikke, men nå er en avtae Idar. // Sm det går fram av en versikt på annet sted i «Fiskets Gang» gir ikke avtaen baanse i kvantumet mem Nrge g EF. Ti dette må det knyttes t bemerkninger: Fr det første har partene agt ti grunn utkastet ti rammeavtae mem Nrge g EF der det er frutsetningen at baanse i det gjensidige fisket først ska nås ved utgangen av 98. Fr det andre kan en ikke sammenigne tnn mt tnn, 'f.eks. reke g tbis. Verdien må atid bringes inn i betraktningen. Av EF's kvantum er mtrent havparten industrifisk, vesentig t bis. Frhandingsresutatet må gså vurderes ut i fra andre sider, e!<sempevis m avtaen ivaretar Nrges krtsiktige såve sm angsiktige interesser. Et resutat fremkmmet etter reee frhandinger vi sevføgeig ha både svake g sterke sider. Oppmerksmheten har vært rettet mt det dårige resutatet fr våre 5-6 inebåter ved Vest- g Øst-Grønand. En ugunstig bestandssituasjn, i tiegg ti andre frhd har her spit ufrhdsmessig sterkt inn. Fr disse båtene er det i dag en mager trøst at det er innskrevet i avtaen at så snart EF-fiskerne utenm grønenderne begynner å fiske trsk i disse farvann. har EF i reaiteten irp'jiktet seg ti gså å gi Nrge en trskekvte. Det er her imidertid en åpenbar fare fr at kua dør mens graset grr (fisken vkser). Kvtene i Nrdsjøen av trsk, hyse, hvitting g rødspette har kar vervekt fr EF, g større vervekt enn det Nrge kan akseptere sm en «varig» deing av disse ressursene. Det synes imidertid kart at en «varig» snekvtedeing av feesbestandene i Nrdsjøen vi bi vanskeig g kan derfr ta tid. Av psitive sider må b.a. nevnes en brukbar rekekvte ved Vest-Grønand, sid- g makrekvter vest fr 4 v.., brisingkvte i Nrdsjøen, tistrekkeige kvter ir bandiskefåten, en kar vervekt fr Nrge i makrefisket i Nrdsjøen g fritt kmuefiske i EF-snen. Med det ansvar sm den nye havretten gir kyststatene var det nå nødvendig fr Nrge g EF sm i feesskap ska frvate det særdees prduktive havmrådet sm Nrdsjøen er, å begynne på dette vanskeige arbeidet. Også av hensyn ti det mfattende fiske på hverandres ekskusive bestander, var det tvingende nødvendig å få fiskerifrbindesene Nrw ge-ef inn i et bedre spr. Det bir pp ti frhandingene fr senere år å rette pp sider av resutatet fr 978 sm en kunne ha ønsket anneredes. Men erfaringsmessig vet man at det vi ppstå andre prbemer. et frnuftig samarbeid bør sike prbemer kunne øses ti det beste fr de t parters fiskere. Av hensyn ti de mer angsiktige fiskerifrbindeser mem Nrge g EF-, bør rammeavtaen sm fastsår grunnaget fr det gjensidige fisket - i første mgang fr en O-årsperide - settes i kraft. Det er grunn ti å håpe avtaen kan bi karert i EF i øpet av våren. så fa vi frhandingene m neste års kvter ha et fastere fundament å bygge på. Frhandingene bør utvismt gså starte tidigere enn i år. Aerede på frsmmeren vi ICES anbefainger m ttakvter fr 979 freigge, g dermed bør frhandingene kunne starte ike ver smmerferien. K.V.

3 Mt gjennmbrt fr Autine på <ystbåtar ned ti 40 ft? Håp m kntrahering av prøvefartøy innan utgangen av 978 nnan året er ute håpar vi at det ska vere kntrahert ein kystinebåt på rundt 45 ft sm ska' spesiabyggast med tanke på Autine, seier saseiar Bjørn Bang i O. Mustad. Og direktør Jn Erik Saugen kan egge ti: «Mustad er gså viig ti å yte sin skjerv ti eit sikt prøvefartøy gjerne saman med ein fiskar». Innti i fjr var det ikkje mntert Autine på inebåtar under 80 ft. Men nå er Autine så gdt utvika at prdusenten, O. Mustad, ser fram ti å nytte systemet gså på kystinebåtar ned ti 40 ft, utstyrt med sheterdekk. Ti nå har det ikkje vre råd å bruke Autine på mindre kystfartøy på grunn av størresen på krk g bruk, g på arrangement g utfrming av arbeidsdekk. Nå er sike prbem øyst på papiret, det står berre att å bygge ein båt der systemet bir prøvd i praksis. Den 45- ftingen sm er prsjektert vi kunne fiske på bankane utanfr Vestandet, Trøndeag g Hegeand g i Trms g Finnmark. Båttypen har skapt str interesse i Kanada, Isand, Færøyane g Skttand. Fr mekaniseringa av inefisket betyr dette at ein gså kan eigne g spitte m brd i fartøy sm tra-. disjnet driv kystinefiske. Desse båtane driv sm kjent med eigning i and g misser på den måten verdfu tid, i tiegg ti at dei har stre eigne-utgifter g vanskar med å få fk ti eigne-arbeidet. Utvikinga av Autine fr mindre kystinebåtar har skapt str interesse gså utanands. Under nrske tihøve ser det ut ti at eit sikt anegg kan tenast inn på tre år berre i eigneutgifter. Her ser vi kreis ein eignemaskin bir mata med agn. Driftseksempe. Det er utarbeidd eit driftseksempe fr ein 45 fts kystinebåt utstyrt med Autine. Fartøyet er tenkt bygd med sheterdekk, stabiiserings/singretank, becker-rr g baugprpe. Styrhuset bir passert heit framme, g frigjer dermed eit strt pe akterdekk sik det går Denne skissa viser kreis ein har tenkt seg ein kyst'inebåt på 45 ft utstyrt med Autine. Styrehuset er passert framme g frigjer såeis str pass på akterdekket. Båten ska gså vere utstyrt med sheterdekk. F. G. nr. 5, 9. mars 978 9

4 fram av skissa. Mannskapet kan variere frå 4-6 mann. Båten er utrekna å kste,7 mi. krner. Av dette vi Autine-systemet utgjere m ag krner krk i døgnet Båten vi få ein agringskapasitet på krk hengande på magasin ferdig ti bruk. Eit mannskap på fem vi vere i stand ti å sette g hae krk i døgnet fem dagar i veka. Dersm ein reknar med 0 kg fisk pr. 00 krk, vi dette gje mem g 4 tnn i veka. Ved vaneg inedrift vie dette tisvare m ag 70 stampar i veka med ein eignepris på m ag krner med eigd hjep i and. nn~ening på år. Nrges bidrag ti Med t inesesngar på 8-0 veker, saman med garn g juksasesng i året, vi ein etter prisane i dag måtte betae kring krner berre i eigneutgifter. føgje dette eksempet vie ein spare inn investeringa av eignemaskin på år, berre med hjep av eigneutgiftene. Bruket ein tenker seg på ein sik båt er -4 garns spun pyester ine, frsyn i teryen/pyester g krk n. 6-7 rett eer skeiv. Ein kan atså nytte eignemaskin med eit inebruk sm kan fiske trsk, brsme g hyse på dei tradisjnee kystfiskbankane i knkurranse med stampinebåtar, går det fram av driftseksempet sm Mustad har utarbeidd. Verdens Matvareprgram Fr 977 hadde Nrge 7,9 mi. krner ti dispsisjn fr Matvareprgrammet, hvrav 4,9 mi. krner var verført fra 976. Av ttabeøpet be,6 mi. krner brukt i 977, mens 4, mi. krner bir verført ti 978. Av det verførte beøp på 4, mi. krner er det aerede innkmmet bestiinger fr fett g kippfisk, fr evering ti WFP i 978. Det ud ispnerte beøp på 6,7 mi. krner skydes i det at vesentige at de påtenkte everanser av FPC (matme) er bitt frsinket. Av de,6 mi. krner sm Nrge bidr med ti Matvareprgrammet i 977, utgjrde 0 mi. krner den såkate kntantande (minst / av det rdinære bidrag), sm ska dekke administrasjnsmkstninger, transprt, kae innkjøp av matvarer i tifee katastrfer, etc. 9,6 mi. krner be brukt ti innkjøp av tørrfisk, kippfisk, fiskehermetikk, herdet fett g fiskeme (FPC). Sm rdinært bidrag ti Verdens Matvareprgram i 978 er det beviget 85 mi. krner. Riktig søknad øker muighetene fr erstatning av redskapstap. Frsinkeser ved innmeding av redskapstap g skader på fiskeredskap sm utenandske fartøy har påført nrske fiskebåter, kan redusere muigheten fr å få erstatning. Fiskeridirektøren har derfr sendt ut en ny meding m hvrdan tap g skade på fiskeredskap ska behandes. Fiskerne må være særig ppmerksm på føgende: - Redskapstap må mgående medes ti Kystvakten, sm deretter sender sin rapprt ti Fiskeridirektratet så snart sm muig. - Skaden må gså anmedes snarest ti pitiet i distriktet sm så tar pp frkaring av den skadeidte. Det er utarbeidet et spesiet anmedings-skjema der det ska gis svar på en de viktige spørsmå i frbindese med skaden eer tapet. Dette skjemaet bir brukt av pitiet når anmeding bir mttatt. Pitiet sender så sin rapprt ti Fiskeridirektratet snarest. - Fr å få erstatning er det meget viktig at redskapene har vært merket i samsvar med frskriftene. - Både fr å få frskttserstatning g endeig erstatning, er det avgjørende at en kjenner skadevderens nasjnaitet g navn, hest gså registreringsnummer. Da det kan ta ang tid å få utbetat erstatning av skadevderen, kan det søkes m frskttserstatning gjennm Fiskeridirektratet når det er fastsått at skaden er påført av utenandske fartøy. Tråøyve ti nybygg sm erstattar «Hardy» Jstein Støbakk, m.f., Gdøy, kan rekne med øyve ti å drive tråfiske etter reker med eit nybygg på innti 64, ft. Vidare kan det gså reknast med øyve ti å drive tråfiske etter trsk med fartøyet. Det er eit vikår fr desse øyva at m/s «Hardy» bir trekt ut av fisket før nybygget vert tatt i bruk. Nybygget får øyve ti å bi utstyrt med fryserm på innti 450 kbm, inkudert innfrysingstune. Løyve ti å bygge m mjs «Bracn» Fiskeridepartementet har gitt Bjarne A. Agrøy m.f., Agrøy, øyve ti å bygge m m/s «Bracn». Vikåret er at fartøyet sin astekapasitet etter mbygginga ikkje bir større enn h. «Sigurdsn» Kbjørn Tennøy, Aukra, kan rekne med å få øyve ti fiske med trå med m/s «Sigurdsn». Vikåret er at Sigurd Ntøy A/S avstår frå knsesjn på nytt fartøy ti erstatning fr «Sigurdsn». Tråøyvet gjed ikkje tråing etter kmue, tbis, augepå m.m. aust av O-meridianen g sør fr 64 grader. 40 F. G. nr. 5, 9. mars 978 7,6 mi. krner, vesentig på herdet Tråøyve ti mjs

5 dag er nrske inebåtar utstyrt fr mekanisert inedrift, såkaa Autine-system. tiegg er det evert 0 anegg ti Isand, ti Færøyane g ti Kanada. USA, Aaska g Skttand står fr tur. Fr prdusenten, O. Mustad, har med andre rd den nrske marknaden vre viktigast. stasjn i Gjøvik gir vi gså ppæring i bruk av maskinar g vedikehad av inebruk g maskiner. Ae båtar sm får evert anegg får ha eit par mann på - dagars kurs ved prøvestasjnen. Dessutan bir ein instruktør med ut på fetet saman med mannskapet når anegget er instaert. bir hadne gdt vedike. Mannskapet si innstiing g eiinga m brd er viktigast fr at vedikehadet ska gå gdt g fisket dermed bi så effektivt sm råd. fjr vart det innført eit førebuande vedikehadsprgram sm mfattar ei 50 punkts sjekkiste. Ein heiårsbåt «Psykgiske barrierer» Det er ingen grunn ti å egge skju på at ein de mannskap nærmast har hatt psykgiske barrierer å vervinne før dei har gdtatt Autine-systemet. Det er da gså feire viktige vikår sm må ppfyast dersm den mekaniserte inedrifta ska gå tifredsstiande. Direktør Jn Erik Saugen i Mustad frkarer dette sik: - Vi ser det sm svært viktig at mannskapet får ppæring i bruk av systemet g ppæring i vedikehåd m brd. Vidare er ppæring av service-persne viktig. - På kva måte skjer dette? - Den beste ppæringa får ein ved å utpassere - nøkkefk på ein gdt innkøyrd Autine-båt. «Bømmefisk» sm nyeg vart evert, gjrde det på det denne måten. Men ved Mustad sin eigen prøve- Stigande interesse. nteressa fr Autine har bitt stadig sterkare nrd i andet. Nrd-Nrge er det søkt m ån ti 5-0 fartøy i streiken 90-0 ft, dei feste er kmbifartøy med Autine sm påtenkt utstyr. Muigheitene ti ån bremsar ikeve på utvikinga. «Øyiner» var sm kjent den første båten bygd spesiet fr mekanisert inedrift, denne båten ska nå frengast frå 85 ti 0 ft. Feire iknande båtar føgjer etter. Skepsisen g mtvijen ti Autine-systemet har ikkje vre reint iten, men dei resutat sm systemet har gitt, synest nå å vertyde sjøv innbitte mtstandarar. Barnesjukdmane er fr det meste ver, g dermed vert systemet enda sikrare i drift. Oppæring, ved i <ehd g gd eiing er vi<tig fr gd Autine-drift F. G. nr. 5, 9. mars Ingeniør Terje Dukæt eier kursa fr mannskap sm kjem ti Gjøvik. Her passar han på at krka.ne gå~ riktig inn på magasinet etter at dei har kvitta seg med.. «fisken». 0 mi. krner er investert i Autine-prsjektet Avgjerande faktrar. Når anegget er kme i drift, er det avgjerande at bruk g maskinar

6 Stre investeringar. Det var Knrad Haram sm i si prisen gså høg. Prisen vi variere nk, men / mi. krner må ein større inebåt rekne med. Frdeane med Autine igg mem anna i spart arbeid, g større høve fr mannskapet ti å kvie. Men frameis er det rm fr kår ver MED SENERE ENDRINGER. ska sjekkast O ganger pr. år av ein service-mann. Vedikehadskstnaden er rekna å ve re O 000 krner i gjennmsnitt pr. båt. festa seg gdt på inekrken. ppæring i bruken av Autine. Her viser direktør Jn Erik Saugen at agnet har På Gjøvik har Mustad bygd ein eigen prøvebane der mannskapet fra båtane får har mannskapet fått grundig ppæring i bruken m brd i ein annan båt. 4 F. G. nr. 5, 9. mars 978 tid hadde ideen ti Autine-systemet, g i det siste tiåret har O. Mustad arbeidd seg fram ti eit høgt utvika system. Dette har ksta kring 0 mi. krner. Av dette har det «Bømmefisk» er den nyaste inebåten sm har fått Autine m brd. På førehand frbetringar, nk prdusenten er ffentege gitt stønad på kring mi. krner. Ettersm det ennå bir prdusert etter måten få anegg, er det med den vestige merkebøye frstås at dette er den merkebøye sm er festet ti den vestigste ende av fiskeredskapet. Føgeig ska det med den østige merkebøye frstås at dette er den merkebøye sm er festet ti den østigste ende av fiskeredskapet. Ovennevnte gjeder gså m der iføge bestemmesenes pkt. 5 bare benyttes endebøye. Når det benyttes bare merkebøye ska avstanden fra merkebøyen ti enden av mi. Det ska bemerkes at bestemmesen m avstanden på nautisk mi har sammenheng med Tråervens 9 sm bestemmer at når fartøyer fisker med garn eer iner, skai tråfiskere ikke drive fiske nærmere enn nautisk mi fra fartøyene eer disses redskaper. Av det vennevnte føger at avstanden fra merkebøyen, g i dette tifee frstås det sted der merkebøyen fyter i verfaten, ti enden av fiskeredskapet ikke må verstige nautisk mi.» MERKING AV FISKEREDSKAPER. BESTEMMELSER OM SALTVANNSFISKERIENE. KRONPRINS REGENTENS RESOLUSJON AV ein søknad frå Bjarne Lngva m.f., Åesund, m å få frenge m/s «Gunnar Lngva» med innti 4 m. Det er eit vikår at astermma bir Da det har inntruffet at gjedende bestemmeser m merking av fiskeredskaper er bitt tket fei, ska Fiskeridirektøren meddee føgende: meir enn tiatt kvantum i ringntfisket. Dette kvantumet vert sett ti h. fiskeredskapet ikke verstige nautisk «Gunnar Lngva» får avbenda sik at dei ikkje rmmer øyve ti frengning << Etter merkebestemmesenes, ska Fiskeridepartementet har innviga

7 direktør Nis Hide. <<Med averden på <r<en>> Mustad -bedriften prduserer frskjeige= fiskekrker sagseder Arne Frsberg. Kunderegisteret på Gjøvik teer rundt 500 kunder, g dersm en tar med seskapets avdeinger i Singapre g USA, kmmer kundetaet pp i Kunderegisteret bir dermed ganske variert, fra sprtshanderen på Gjøvik ti basarhanderen i det indre av Afrika. Ttat har Mustad mkring 0 prsent av verdens msetning av krker. Da ser en brt fra Japan, Svjet g Kina, der en har meget usikre ppysninger m msetningen. Kvaitetsprdukter. Hvrdan kan en nrsk bed rift hevde seg så gdt på fiskekrkmarkedet? J, sier bedriftens fk, det vi knkurrerer på er kvaitet, det vi si rustbestandighet g riktig herdingsgrad fr de frskjeige frmå, dessuten everingsevne, prduktspekter g pris. Jevn kvaitet F. G. nr. 5, 9. mars Hvr mye prduserer så verdens største fiskekrkprdusent? - Bekager, men det kan vi ikke frtee. Bedriften har hatt fr vane å hde hemmeig hvr str msetningen g kapasiteten er, sier adm. - Hvrfr det? - J, bransjen består av et ite anta prdusenter sm hver fr seg har utviket sine prduksjnsmetder g prduksjnsutstyr, g ae er meget frsiktige med å sippe ut mye kan jeg si, at vi prduserer fere tnn fiskekrker m dagen. Frsøk å frestie dere et tnn het få, i ae fa ikke av den typen sm det går 000 av på gram. De feste fiskekrker ser svært enke ut. Mer eer mindre tifedig bøyd i den ene enden g et øye i den andre. Sikt må det være enket å age. Med dette utgangspunkt km «Fiskets Gang»s medarbeider på besøk ti verdens største fiskeprdusent, O. Mustad & Søn på Gjøvik. Etter å ha sett de frskjeige edd i prduksjnen av fiskekr~ker med egne øyne, har medarbeideren avgjrt skiftet mening. En bitte iten fiskekrk er faktisk en meget mstendeig histrie å prdusere, ve g merke dersm den ska fye kravene ti tppkvaitet. Mustad prduserte fr en tid siden hee frskjeige sag fiskekrker. Dette be fr mye av gjerne mem t hvedgrupper, såkate singe krker g dube/trebe krker. De førstnevnte kan dees inn i sprtskrker g yrkeskrker, mens de andre hvedsakig brukes av sukprdusenter. Fere tnn krker m dagen. Mustads fiskekrker bir sgt ti i at mkring 5 and, frteer ppysninger m seg sev. Men så fiskekrker - det skue ikke bi frskjeige krk. styr på. dag nøyer en seg med varianter, i tiegg kmmer en de spesiavarianter sm enkete det gde, g nesten umuig å hde kunder gjerne vi ha. Det skies 97 prsent bir eksprtert. Adm. direktør Nis Hide i O. Mustad & Søn har bkstaveig tat «averden på krken». Fiskekrkens histrie går minst år tibake, g utvikingen er skidret i bka sm Hide viser fram: «Med averden på krken» av Hans Jørgen Hurum. franske fabrikkene prduserer gde krker, det samme gjør den ameri- på krkene er viktig, g her hevder Mustad å ha et frtrinn framfr andre krkprdusenter. - Hvem knkurrerer dere hardest med, sagseder Frsberg? - Våre viktigste knkurrenter er Japan, t fabrikanter i Frankrike g en fabrikant i USA. Japanernes styrke igger særig i ave priser. De

8 kanske fabrikanten. Mustad står sterkest på markeder der kvaiteten er avgjørende, men svakest der prisen teer mest, sier Frsberg. Mustad har 00 prsent dekning på det nrske markedet. Lyse utsikter. Mustad ser ikke med frykt på framtida. den industriaiserte verden fører økt fritid g gd øknmi ti større interesse fr sprtsfiske sm rekreasjnsfrm. Derfr kan en vente økning i etterspørseen etter utstyr g fiskekrker. yrkesfisket vi større vekt på inefiske øke etterspørseen etter krk. Internasjna bedrift. Mustad-bedriften be startet i 8, g prduksjnen be ganske raskt rettet mt utenandske markeder. Men det var ikke fiskekrker sm gjrde at bedriften fikk ftefeste i utandet, det var hestesksøm. På det meste har Mustad hatt 5 utenandske prduksjnsbedrifter knyttet ti seg, g de feste er i drift i dag gså. bedriftens pinertid hadde Mustad medarbeidere sm reiste rundt i verden g var brte i år m gangen. Sik er det sevsagt ikke i dag, men frtsatt er reisevirksmheten str. Mustad har eget trådtrekkeri fr behanding av ståtråden ti krkprduksjnen. Det bir kjøpt inn tråd i fire dimensjner, g tråden bir så trukket m ti frskjeige dimensjner, het ned ti 0,5 mm. tiegg bir tråden varmebehandet fr å ppnå riktig struktur g strekkfasthet. (Ft: Lars Rivenes). Mange yrkeshemmeigheter. Frtsatt igger det et «hemmeighetens sør» ver fiskekrkprduksjnen hs Mustad. Firmaet har sev utviket en str de av den avanserte maskinparken, g vi nødig a sine knkurrenter ta de i hemmeighetene. Av samme årsak har bedriften att være å patentere sine systemer. dag fregår en str de av pakkingen maskinet. Tidigere måtte hver krk pakkes fr hånd, ne sm krevde en svært str arbeidsstyrke bare i dette eddet. 00 er i dag ansatt i Mustadbedriften i Nrge, men da må det gså nevnes at bedriften prduserer mye annet enn fiskekrker, fr eksempe en ang rekke jernvareartiker, varme- g destruksjnsanegg, jern-, stå-, maskin- g pateknstruksjner, tegnestifter, binders, knappenåer g hårnåer, gideåser, margarin g kaffe. FORSØKSFISKE ETTER MAKRELL Fiskeridirektratet ska eie båter ti frsøksfiske etter makre med drivgarn i ti uker i apri- mai d.å. Aktuee mråder: Osfjrden- Ryvingen, Ryvingen- vest av Feistein, Sv av Utsira ti Buandet. De feste krkene bir agd maskinet, men j større krker, j mer håndarbeid. Disse 5 tms haikrkene ages nesten het fr hånd. (Ft: Lars Rivenes). Tibud med ppysninger m fartøy, garnbruk m.m. g eiefrangende basert på fri je g 50 / av fangst, sendes Fiskeridirektøren, pstbks 85, 500 Bergen, innen.. d.å. 44 F. G. nr. 5, 9. mars 978

9 Mer sid i Lften g på søre Sunnmøre, men mindre på andre fet enn i fjr Vintersidundersøkese med mjs «Børvåg» Vintersidundersøkesene med m/s «Børvåg» er avsutta. Dette rutinetktet i regi av Havfrskningsinstituttet har sm frmå å karegge sammensetningen av gytebestanden, registrere gytevandringer g kartegge gytefetene. «Fiskets Gang» har kikket på rapprten fra tktet, skrevet av Gunneiv San, gt g Jstein Røttingen. Rapprten knkuderer med at registreringene i år viser større mengder sid i Lften g på søre Sunnmøre, mens registreringene på samtige andre fet var dårigere enn i fjr. Ttat skue det gi ne svakere gytebestand i år sammeniknet med 977. Dette er ikeve bare førsteinntrykket. Undersøkesene gikk i år uker tidigere enn i fjr, g dette gjør sammenikningen usikker. Den endeige vurderingen kan først gjøres når resutatene fra tktet med m/s «Havdrøn>> er kare. ga fangst. Det be gjrt tråfrsøk i Austnes.fjrden, bmha g med 94 h, g tråha i Buksnesfjrden, bmha g på henhdvis 60 g 00 hk Tråhaene med fangst be gjrt i mørkningen eer etter mørkets frembrudd. Det be pparbeidet 9 si deprøver. Adersana. yse viste at disse frdete seg med 8 prsent 974-, 47 prsent 97-, prsent 97-, g prsent 969-årskassen g prsent frdet på andre årskasser, heter det i rapprten. M/S «Børvåg» er en 0 fts tråer sm fr anedningen var utstyrt med drivgarnsenke, garn, g peagisk trå, en 4 favners stjernetrå. Leiteutstyret var et EK-Idd, et EH-Idd g en Sb -snar, at Simrad ti)'pe. Tktpanen gikk ut på å dekke kyststrekningen Bergen-Trmsø i tiden fram ti 9.. fr så å ha et nærmere samarbeid med' M/S «Havdrøn» på tur søretter. M/s «Havdrøn» sk-ue drive sideundersøke ser H medi mars, g hadde dis 'Pensasjn fra fredningsbestemmesene ti å fiske innti h sid. M/s «Børvåg» S'kue være behje-peig med dette. Resutatene. Kartet viser ruta sm «Børvåg» fugte g fiskestasjnene. Tktet startet. januar fra Bergen, g de t første ukene arbeidet en nrdver H Trmsø. 0. januar begynte gså «Havdrøn» sideundersøkeser fra Trmsø, g begge båtene arbeidet sammen sørver ti Møre. «Havdrøn» frtsatte undersøkesene utenfr Møre, mens «Børvåg» suttet av i Bergen 7. februar. På første deen av tktet brukte en bare garn fr å same inn prøver, mens en på andr e deen av tktet gså brukte peagisk trå fr å ta større fangster. Det be registrert strsid i Sifjrd på Senja, i Lften ved Reine på Buksnesfjrden, på Sennesvika, utenfr Stamsund, utenfr Henningsvær, på Leirsen g i Austnesfjrden, g på søre Sunnmøre med spredt registrering ved Vaabane, Ørasøyane, Lestabukta g ved Leinøy, g gd registrering i mrådet me m Svinøy g Runde. Garnfangster av såpass størresesrden at de indirekte frekmster av sid be dessuten t~ att ved Træna, Nrdøyan, Haten g Oderveggen. En hadde gd registrering av umden sid ved Harstad g på Søasundet. Det be gjrt d rivgarnfrsøk, 7 av d isse 65' 5' 0 ' M/S "BORVÅG" A Fiskest. med fangst 6 -- uten -- 5 ~ F. G. nr. 5, 9. mars

10 medhd av a i v av 7. juni 955 m satvannsfiskeriene, kg. resusjn av. januar 97 g Fiskeridepartementets frskrifter av s.d. fastsatte Fiskeridirektøren den 0. mars 97 føgende frskrifter: (Fastsatt av Fiskeridirektøren 7. februar 978 i medhd av a i v av 7. juni 955 m satvannsfiskeriene, jfr. kg. resusjn av. januar 97, Fiskeridepartementets frskrift av. I. Unntak fra disse bestemmeser kan tiates frutsatt at fykesfiskaraget g det firma sm mttar taren er enig. IV. 46 F. G. nr. 5, 9. mars 978 Etter samråd med vedkmmende fykesfiskarag g det firma sm mttar taren fra tråerne har Fiskeridirektøren den 7. februar 978 utferdiget føgende nærmere frskrifter g fastsatt fet fr I. Ved hvert års utgang ska firma sm mttar taren fra tråerne sende inn ti Fiskeridirektøren ppgaver ver de fet sm har vært tråt i øpet av året, g ppgaver ver de fet sm aktes tråt kmmende år med angivese av tidsrm fr høstingen fr hvert fet. På basis av sike ppgaver ska Fiskeridirektøren fastsette fet g tidsrm fr taretråing kmmende år.. Når taretråing fregår på et fet ska tråingen så vidt muig drives kntinuerig ti fetet er ferdigtråt. Fiske ska kunne drives innenfr de utagte feter fr taretråing i den utstrekning det ikke kmmer ti frtrengse fr taretråerne.. mrådet fra 58 5' N ti 59 0' N mem 5 0' O g 5 40' O.. mråder på nrdsiden av Karmøy innenfr en inje trukket fra Tømmerhammer på fastandet ti psisjn 59,8' N g 5 7' O g derfra ti Heganeset på Karmøy. Karmøysundet begrenses mrådet mt sør av en inje trukket fra Osnesgaven ykt ti Møerdden g fra midten av Gardsøya ver Kiingøy g angs men ti Haugakubben på fastandet.. Når et tarefet innenfr føgende mråder har vært tråt et år, ska fetet være fredet mt taretråing gjennm hee de neste kaenderår. FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING NÆRMERE BESTEMTE OMRÅDER ROGALAND.. Føgende fiske ska kunne drives uhindret på tarefetet i det tidsrm sm de er utagt fr taretråing :. Ntfiske etter sei g makre. Taretråerne må vike på steder hvr det ska kastes eer hvr det fregår sik kasting.. Hummerfiske i hee mai g hee ktber 978. Taretråerne må innrette seg etter dette g kun tråe på steder hvr det ikke drives hummerfiske. Fet 9 sm er begrenset av føgende injer: Fra 58 57,95' N, 5,' O ti 59,8' N, 5 4,6' O, derfra ti Sandhm ykt, derfra ti 59,' N, 5 6,7' O, derfra ti 58 57,95' N, 5 5,' O g derfra ti utgangspunktet. Fet 7 sm er begrenset av føgende injer: Fra Okseftskjær ykt ti 58 54,5' N, 5 4,8' O, derfra ti 58 55,7' N, 5 4,8' O, derfra ti 58 57' N, 5 5,5' O g derfra ti utgangspunktet. Fet sm er begrenset av føgende injer: Fra Prestaskjær 58 57,55' N, 5 6,5' O ti 58 57,87' N 5 5,47' O, derfra ti 58 58,8' N, 5,65' O, derfra ti 58 58,6' N, 5 6,55' O, derfra ti 59 N, 5 8' O, g derfra ti Einarvarden 59 N, 5 4,05 ' O.. Taretråing innenfr det mrådet sm er angitt i Fiskeridirektørens frskrift av 0. mars 97 punkt,, er ikke tiatt i 978. mrådet under punkt,, i nevnte frskrift er avsatt feter fr taretråing. 978 er i dette mrådet utagt fr taretråing føgende feter: januar 97 g Fiskeridirektørens frskrift av 0. mars 97.) taretråing 978 frannevnte mråder: Frskrifter m reguering av fiske g taretråing i nærmere bestemte mråder i Rgaand i 978. Ved kg. resusjn av 7. februar 978 er det i medhd av v av 4. desember 95 m fangst av se fastsatt føgende frskrifter m fangst av grønandsse g kappmyss i 978:. På Newfundandsfetet er det frbudt å fange eer drepe grønandsse i tiden FORSKRIFTER OM FANGST AV SEL OG KLAPPMYSS 978. Renteendringen gjøres gjedende fr både game g nye ån.. Denne resusjn trer i kraft med virkning fra. januar 978. Fra samme tidspunkt ppheves kngeig resusjn av 4. ktber 974 g kngeig resusjn av 9. nvember Føgende rentesatser ska gjede fr Statens Fiskarbanks utån :. Fr. priritetsån ti fartøyer, redskaper, anegg i and g fiskeppdrettsanegg 7 / prsent p.a.. Fr byggeån 8 / prsent p.a.. Fr driftsån ti fiske g fangst 8 prsent p.a. 4. Fr. priritetsån ti fartøyer g tivirkningsanegg 6 prsent p.a. Med hjemme i 0 i v av 8. apri 97 m Statens Fiskarbank g Frskrifter fr Statens Fiskarbanks fnd fr. priritetsån, gitt i medhd av Fiskarbankvens, punkt g 5 ved kg. resusjn av 6. mai 975, er det ved kg. resusjn av 0. februar 978 fastsatt føgende frskrifter m rentesatser fr Statens Fiskarbanks utån: NYE RENTESATSER FOR STATENS FISKARBANKS UTLÅN. Denne frskrift trer kraft 0. februar 978 g gjeder ti. desember 978. Fiskeridirektøren vi henstie ti fiskerne g taretråerne m å ta hensyn ti hverandres interesser, sik at det ikke skapes unødige hindringer fr nen av partene.

11 k. 400 GMT. Den kanadiske reginae fiskeridirektør fr Newfundand kan etter knsutasjner med de nrske g kanadiske førere av fangstfartøyene, endre nevnte åpningsdater fr fangsten, fr kappmyss dg ikke utver. mars. fangstsesngen er det mem k. 400 GMT g k GMT frbudt å fange, drepe eer å få grønandsse på dette fet. tidsrmmet ti g med. mars er det frbudt å fange, drepe eer å få kappmyss mem k. 00 GMT g k GMT g etter nevnte dat mem k. 400 g k GMT. rnessige grunner tiates dessuten tatt innti 880 dyr. tiegg herti kan fanges innti vksene kappmysshanner. Fangst av ett år game g edre grønandsse er frbudt, dg sik at etter 0. apri k. 400 GMT kan fartøyer sm ikke har fått fu fangst av grønandsseunger ha adgang ti å fye sin kvte ved fangst av edre grønandsse. De fartøyer sm nytter denne adgang må straks gi meding ti Fis<eridirektøren med ppgaver ver fangstens størrese g sammensetning. Østisen (øst fr 0 00' østig engde) tiates fanget maksimum grønandsse. henhd ti verenskmst mem Nrge g Canada av 5. jui 97, endret ved nteveksing av 8. g. desember 975, har kanadiske myndigheter gitt nrske fartøyer sm driver sefangst ved Newfundand rett ti å fange se (grønandsse g kappmyss). I. På Newfundandsfetet tiates fanget maksimum grønandsse g maksimum kappmyss. Videre tiates tatt etter 7. mars innti 000 kappmyss sm nrske g kanadiske fartøyer knkurrerer fritt m. Av vksne grønandsse g kappmysshunner (ett år game g edre) sm må avives av sikkerhetsmessige grunner tiates tatt innti henhdsvis 5 prsent av grønandssekvten g innti 7 / prsent av kappmysskvtene. Vesterisen tiates fanget maksimum unger av grønandsse g maksimum kappmyssunger. Av vksne kappmysshunner (ett år game g edre) sm må avives av sikkerhet9-. nrdige farvann øst fr Kap Farve : Danmarkstredet, Vesterisen g Nrdisen er det frbudt å fange eer å drepe grønandsse g kappmyss før. mars k GMT g etter 5 mai k. 400 GMT. Østisen er det frbudt å fange eer å drepe grønandsse eer kappmyss før. mars k GMT g etter 0. apri k. 400 GMT. Fiskeridepartementet kan frenge fangsttiden fr dette fet dersm fangstfrhdene gjør det nødvendig, dg ikke utver 7. mai k. 400 GMT. Det er frbudt fr nrske fartøyer sm ska drive sefangst i Vesterisen å avgå fra Nrge før 4. mars k. 800 nrsk tid. Med Vesterisen frstås i disse bestemmeser drivismrådet utenfr Øst-Grønands kyst mem 77 00' nrdig bredde g en inje trukket fra Kap Nrd (Hrn) på Isand rettvisende vest ti et punkt 66 8' nrdig bredde g 0 00' vestig engde g herfra i en rett inje ti midt i Strfjrdens munning (Grønand). før 0. mars k GMT g etter 4. apri k. 400 GMT g kappmyss før. 0. mars k. 000 GMT g etter 4. apri V. Fr å påse at bestemmesene i denne resusjn verhdes kan Fiskeridepartementet ppnevne inspektører. Inspektørene skai ha rett ti å freta inspeksjn av fartøy g redskaper, å kntrere bruken av fangstredskapene g eers freta det sm er nødvendig fr å påse verhdesen av de gjedende regueringsbestemmeser. Skipperen eer annen ansvarshavende m brd i fartøyer sm detar i sefangst ska gi inspektøren adgang ti fartøyet g eers være behjepeig med at inspeksjnen kan bi utført tifredsstiende. Nærmere instruks fr inspektørene fastsettes av Fiskeridepartementet. Den sm frsettig eer uaktsmt vertrer bestemmesene i denne resusjn eer medvirker herti, straffes verensstemmende med 6 i v av 4. desember 95 m fangst av se, med PØ~~r eer fen~se innti ~ m?.n~<;f~r. IV. Det er frbudt å freta mer enn en fangsttur ti fangstfetet i Vesterisen. Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestemmese. Sik dispensasjn kan bare gis i de tifee et fartøy på grunn av tvingende mstendigheter må frate fangstfetet uten å ha ppnådd tifredsstiende fangstresutat. Strkbbe er innti videre ttafredet i Østisen, øst fr 7 00' østig engde i mrådet nrd fr 75 00' nrdig bredde, g øst fr 0 00' østig engde i mrådet sør fr 75 00' nrdig bredde. Frdeingen av fangstkvtene fretas etter nærmere bestemmese av Fiskeridepartementet. Videre kan departementet fr Newfundandsfetets vedkmmende fastsette maksimakvter fr hvert fartøy av vksne grønandsse g vksne kappmysshunner sm kan tas når det gjeder de egne nrske kvter av disse searter. f ; G. nr. 5, 9.- ' mar~ medhd av v av 4. desember 95 m fangst av se g kg. resusjn av 9. januar 97 har Fiskeridepartementet. januar 97 g 0. februar 976 fastsatt føgende frskrifter m utøvese av sefangst: FORSKRIFTER OM UTØVELSE AV SELFANGST. Nrsk sefangst er eers ikke tiatt St. Lawrencegufen. e) ppti, men ikke innenfr grunninjen mem Outer Gannet Isand, 54 00'00" nrdig bredde, 56 '" vestig engde, g East Rck (White Bear) 54 7'06" nrdig bredde 56 5' 08" vestig engde. d) ppti mi fra nærmeste and mem Dube Isand g 5 5'0" nrdig bredde, 55 '58" vestig engde, g Outer Gannet Isand, 54 00'00" nrdig bredde, 56 '" vestig engde, g c) inne i Beie Ise-stredet ppti en inje mem Barge Pint g Cape Nrman Light, men ikke nærmere enn 5 mi fra nærmeste and utenfr Newfundand mem Cape Nrman g Cape Baud, g ikke nærmere enn mi fra nærmeste and mem Barge Pint g Dube Isand, herunder Beie Ise g b) utenfr en inje trukket mem Gu Isand 50 00'0" nrdig bredde, 55 '5" vestig engde g Turr set 49 50'" nrdig bredde g 54 08'45" vestig engde, men ikke nærmere enn mi fra nærmeste and, g a) i de ytre 9 mi av sjøterritriet på Canadas Atanterhavskyst mem 48 00' nrdig bredde g 55 0' nrdig bredde, g Uvig fanget se eer verdien herav kan inndras i henhd ti inndragningsbestemmesene i straffeven av. rnai 90.

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr. 1-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

HVALKJØTT pr. November 2007

HVALKJØTT pr. November 2007 BEHANDLING AV HVALKJØTT pr. November 2007 Partering av hva ombord Renskjæring av unser Fin hvabiff INNHOLD {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} FORORD PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto.

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto. ÅRSRAPPORT 05 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2005 4 Banene 2005 8 Pengefyten 2005 10 Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland

.,~ :'0- -.. Vega i Nordland Vega er en øy sm ligger en times fergetur ut mt havet, vest fr Brønnøysund i Nrdland. I 1985 km de første elgene padlende av egen fri vilje til Vega. Fire år senere ble de første elgene skutt under øyas

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer