KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS"

Transkript

1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER I KOMMUNEREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS RAMMEVERK FOR GKRS Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Endelig rekneskapsstandard Likestilt med forskrift Førebels standard Bør (les skal) følgjast. Høyringsutkast Kan (les bør) følgjast Notat Notat kan (les bør) følgjas Spørsmål og svar Artiklar Kommuneloven med forskrifter 7 1

2 KOMMUNEREGNSKAPET RAMMEVERK OG GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER o Bevilgningskontroll o Effektivitet o Bærekraftig økonomisk utvikling Mål for kommunal økonomiforvaltning Grunnleggende regnskapsprinsipper o Arbeidskapitalprinsippet o Bruttoprinsippet o Anordningsprinsippet o Beste estimat o Forsiktighetsprinsippet Kommuneregnskapets fundament Kvalitetskrav o Relevant o Pålitelig o Forståelig o Sammenlignbar o Vesentlig God kommunal regnskapsskikk Kommuneregnskapet avlagt på dette grunnlaget gir brukerne: Nyttig økonomisk informasjon 9 Figur 1 Rammeverk for kommuneregnskapet 2.0 MÅL FOR KOMMUNAL VIRKSOMHET OG ØKONOMIFORVALTNING 2.1 Mål for kommunal virksomhet Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene Hovedhensyn: a) Økonomisk internstyring som sikrer forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv ressursutnyttelse, b) nasjonal styring av kommune- og fylkeskommuneforvaltningen, og c) sikring av reell demokratisk innflytelse på kommunens økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og framtid 2.2 Bærekraftig økonomisk utvikling Bærekraftig utvikling er en utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine Tilsvarer generasjonsprinsippet 2.3 Økonomisk handlefrihet Den lokale økonomiske handlefriheten skal tillegges vekt ved utforming av regnskapsregler 2.4 Handlingsregler En kommunes tjenestenivå skal ikke opprettholdes eller økes ved å bygge ned formuen Handlingsreglene: Balansekravet Skillet mellom drift og investering Begrensningene i bruk av lånemidler og nedbetaling av lånegjeld For vårt formål: Formuesbevaringsprinsippet = Handlingsreglene 10 2

3 3.0 FINANSIELT ORIENTERT REGNSKAPSSYSTEM Kommuneregnskapet er et finansielt orientert system, med fokus på betalbare strømmer Det finansielt orienterte regnskapet er bevilgningsorientert Budsjett Regnskap Handling Figur 2 Forhold mellom budsjett og regnskap FORMÅL MED KOMMUNEREGNSKAPET Det overordnede formålet med regnskapet er å gi brukerne nyttig økonomisk informasjon a) Bevilgningskontroll Vise sammenheng mellom faktisk tilgang og bruk av midler og budsjett b) Effektivitet kostnader som et grunnlag for å vurdere måloppnåelse c) Bærekraftig økonomisk utvikling Vise kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser, både på kort og lang sikt Generasjonsprinsippet Regnskapets bevilgningsutgangspunkt innbærer at informasjon som er nyttig ved bevilgningskontroll er spesielt vektlagt ved utforming av kommunale regnskapsregler 12 3

4 3.3 BRUKERE Innbyggere Skattebetalere Investorer Gebyrbetalere Politikere Administrasjonen Kommunalt ansatte Figur 4 Brukere av kommuneregnskapet Kommunestyret/fylkestinget er kommuneregnskapets primærbruker Alle brukere kan ikke få tilfredsstilt hele sitt informasjonsbehov gjennom regnskapet, men får det dekka gjennom t.d. KOSTRA Vanligvis vil også andre brukergruppers viktigste informasjonsbehov være dekket ved å ta utgangspunkt i kommunestyrets/fylkestingets informasjonsbehov KVALITETSKRAV Kvalitative krav til regnskapsinformasjon tar utgangspunkt i brukernes informasjonsbehov Kvalitetskravene: Relevant Kan påvirke brukernes beslutninger Pålitelig Brukerne kan stole på opplysningene i regnskapet Forståelig Også kompliserte forhold må presenteres på en mest mulig forståelig måte for brukerne Sammenlignbar Kvalitet knyttet til sammenligning mellom kommuner og mellom regnskapsperioder Konsistent prinsippanvendelse Vesentlig Informasjonen er vesentlig og nytten ved informasjonen overstiger ikke kostnadene ved å frembringe informasjonen 14 4

5 4.0 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER OG GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK Arbeidskapitalprinsippet All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Bruttoprinsippet Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Beste estimat I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år. Forsiktighetsprinsippet Urealisert tap skal regnskapsføres ARBEIDSKAPITALPRINSIPPET All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Tilgang = Inntekter og innbetalinger Enhver økning i arbeidskapital, med unntak av periodens låneopptak som ikke er regnskapsført i investeringsregnskapet (ubrukte lånemidler) Bruk = Utgifter og utbetalinger Enhver reduksjon i arbeidskapital Bevilgningsregnskapet registrerer alle endringer i arbeidskapital Alle endringer i arbeidskapitalen skal regnskapsføres i bevilgningsregnskapet Unntak Bruk av lån Prinsippendringer 16 5

6 5.0 MÅLING Vurderingsbase Måleattributter Fortid Nåtid Fremtid Inngangsverdi Historisk kost Gjenanskaffelseskost Utgangsverdi Tidsdimensjonen Mulige alternativ Dagens salgspris, Markedsverdi Estimert fremtidig salgspris Realisasjonsverdi Anvendelsesverdi Nåverdi av fremtidige kontantstrømmer ANORDNINGSPRINSIPPET Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes Når er en utgift kjent? Hva er vedkommende år? Er et år mer vedkommende enn et annet? 18 6

7 HVA/NÅR ER KJENT? Utgangspunkt: Transaksjonstidspunktet Risiko og kontroll Kan en inntekt/utgift være kjent før transaksjonstidspunktet? Er fremskutt regnskapsføring aktuelt? Når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført OG Transaksjonen kan måles med tilstrekkelig pålitelighet Hva innebærer dette? Rimelig sikkert Rimelig sikkert tilsvarer en sannsynlighet på over 90% Tilstrekkelig pålitelighet Kun i sjeldne tilfeller at transaksjoner som er rimelig sikre ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet 19 HVA ER VEDKOMMENDE ÅR Lovteksten kan forstås slik at utgifter og inntekter må anses mer vedkommende en periode enn en annen. Transaksjoner kan alltid knyttes til en bestemt aktivitet eller periode. Når midler disponeres i kommunene anvendes disse til å gjennomføre kommunale aktiviteter i inneværende periode eller i senere perioder. I tilfeller der verken transaksjonen eller den tilknyttede aktiviteten er gjennomført, kan heller ikke utgiften anses som kjent etter denne forståelsen. Enkelte transaksjoner vil ikke være konkret knyttet til en aktivitet, men er gjennom bevilgninger, avtaler eller lignende knyttet til en bestemt regnskapsperiode. I disse tilfellene må denne perioden være inntruffet. Er Vedkommende år tilstrekkelig omtalt i notatet? 20 7

8 OPPSUMMERING ANORDNINGSPRINSIPPET Periodisering dreier seg om å bestemme tidspunkt for regnskapsføring I hvilken periode en utgift/inntekt skal regnskapsføres Anordningsprinsippet Bestemmer periodiseringen i kommuneregnskapet Når er utgiften/inntekten kjent? Hovedregel: Regnskapsføring på transaksjonstidspunktet Da har kommunen pådratt seg en ubetinget betalingsforpliktelse Kjennetegnes med risiko- og kontrollovergang Unntak: Regnskapsføring før transaksjonstidspunktet Rimelig sikkert (> 90 %) Måles med tilstrekkelig sikkerhet (nesten alltid) Eventuell tilknyttet aktivitet gjennomført eller periode inntruffet 21 HVA BLIR KONSEKVENSENE AV RAMMEVERKET? Avhenger av hvilket gjennomslag det får i praksis Først og fremst er verktøy for GKRS i utarbeidelsen av nye standarder? Verktøy for kommunene og revisor til å finne løsninger på nye problemstillinger Som ikke er regulert i lov, forskrift eller KRS 22 8

9 DET KOMMUNALE REGNSKAPSSYSTEM GRUNNLEGGENDE SAMMENHENGER Den kommunale regnskapsmodellen Økonomiske midler som disponeres og anvendelsen av disse Regnskapsoppstillinger Driftsregnskap og Investeringsregnskap Resultatbegrepene i bevilgningsregnskapet Balanseregnskap Balanseført egenkapital grunnleggende sammenhenger 23 INNTEKTS- OG UTGIFTSNOTATENE Transaksjonstidspunkt når risiko og kontroll er overført En reell transaksjon forutsetter at det skjer en virkelig overføring av risiko og kontroll. Gjensidige transaksjoner overdragelse av en eiendel/gode fra en part til en annen hvor denne yter et spesifikt vederlag Ensidige transaksjoner overdragelse av en eiendel/gode fra en part til en annen uten krav om å motta en spesifikk fordel (vederlag). Innbetalinger og utbetalinger Er definert i budsjettforskrifta 2 og omfatter ikke betalingstransaksjoner 24 9

10 VEDLEGG 2: FLYTDIAGRAM ANORDNINGSPRINSIPPET Medfører inntekten, innbetalingen, utgiften eller utbetalingen endring i arbeidskapital? Ja Nei Er transaksjonen gjennomført? Ja Nei Er det rimelig sikkert at transaksjonen blir gjennomført? Kan transaksjonen måles med tilstrekkelig pålitelighet? Er tilknyttet aktivitet gjennomført eller tilknyttet periode inntruffet? Ja Ja Nei Nei Nei Ja Regnskapsføring i bevilgningsregnskapet Ingen regnskapsføring i bevilgningsregnskapet 25 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Levering av tjenester Kommunale tjenester skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når tjenesten er utført, det vil si at inntekten er opptjent Salg av varer Inntekter fra kommunens salg av varer skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når varen er levert, det vil si at inntekten er opptjent Renteinntekter Renteinntekter skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil være etter hvert som renteinntekten i henhold til avtale tilfaller kommunen, det vil si er opptjent

11 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Gevinst ved salg av finansielle omløpsmidler Gevinst ved salg av finansielle omløpsmidler skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen vil som hovedregel være gjennomført når salgstransaksjonen er gjennomført. På dette tidspunktet tilfaller gevinsten kommunen i henhold til avtale eller underliggende økonomisk realitet, det vil si er opptjent Salg av anleggsmidler Salg av kommunens anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når anleggsmidlet er levert Betingede tilskudd Betingede tilskudd skal inntektsføres senest når midlene mottas. Dersom midlene ikke er mottatt skal tilskuddet inntektsføres i takt med at utgiftene knyttet til den tilskuddsberettigede aktiviteten påløper, dvs. på transaksjonstidspunktet Betaling før og etter transaksjonstidspunktet Betaling før og etter transaksjonstidspunktet regnskapsføres mot kortsiktig fordring (omløpsmiddel) eller kortsiktig gjeld. 27 EKSEMPEL BETINGEDE TILSKUDD Bygging av omsorgsbustader Kostnad 100 mill Tilskudd Husbanken 36 mill utbetales tidligst 2014 Lån 64 mill Kostnad 35 mill 35 mill 35 mill 0 mill Tilskudd 12 mill 12 mill 12 mill Lån 23 mill 23 mill 23 mill Kortsiktig fordring 12 mill 24 mill 36 mill 0 mill Likviditetsproblem? Finansielt orientert regnskap? 28 11

12 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET ENSIDIGE TRANSAKSJONER Skatt på alminnelig inntekt og formue Kommunal eiendomsskatt Rammetilskudd Skatt på alminnelig inntekt og formue skal etter anordningsprinsippet inntektsføres når kommunen får en rett på å få overført sin andel av skatteinntektene, det vil si med de beløp som i følge månedsoppgjøret skal overføres til kommunen. Eiendomsskatten skal etter anordningsprinsippet inntektsføres når kommunen har skrevet ut eiendomsskatten. Rammetilskuddet skal etter anordningsprinsippet inntektsføres i den perioden rammetilskuddet fastsettes for og utbetales. Den delen av rammetilskuddet som utgjør det inntektsutjevnende tilskuddet skal inntektsføres i samme periode som skatteinntektene for tilsvarende periode Gaver En gave skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når kommunen overtar disposisjonsretten til midlene. 29 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET ENSIDIGE TRANSAKSJONER VERDIBASERT INNTEKT Utbytte fra aksjeselskaper og allmennaksjeselskap er Utdeling fra IKS og interkommunale samarbeid Overføring fra kommunalt foretak Urealisert vinning markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjeutbytte skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på det tidspunkt utbytte er vedtatt av generalforsamlingen. Utdeling fra IKS og interkommunale samarbeid skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på det tidspunkt utdeling er vedtatt av representantskapet i IKS eller styrende organ i interkommunale samarbeid. Overføring fra kommunalt foretak skal etter anordningsprinsippet inntektsføres i kommunen når beslutning om overføring er fattet og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet. Urealisert verdistigning knyttet til markedsbaserte finansielle omløpsmidler er å anse som opptjent, og dermed kjent etter anordningsprinsippet, i samsvar med økningen i verdipapirenes markedsverdi og skal inntektsføres på balansetidspunktet

13 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET - INNBETALINGER 3.1 Innlån Innlån skal inntektsføres på det tidspunkt hvor utgiften lånemidlene skal finansiere, er påløpt. Regnskapsføringen av innlån er å betrakte som et unntak både fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet. 3.2 Avdrag og innløsning av utlån 3.3 Refusjoner av tidligere forskutteringer Avdrag på kommunale utlån skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt kommunens fordring på skyldneren reduseres, det vil si at avdraget faktisk er betalt. Refusjoner av kommunale forskutteringer skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt kommunens fordring reduseres, det vil si at refusjonen faktisk er mottatt. 31 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Kjøp av tjenester Kommunalt tjenestekjøp skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når tjenesten er utført Kjøp av varer Varekjøp skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når varen er levert Lønn og godtgjørelser Lønn og andre godtgjørelser skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil si når den ansatte har levert de ytelser han/hun i henhold til arbeidsavtalen er forpliktet til

14 PENSJON Premieavviket er unntak fra anordningsprinsippet (Justisdepartementet lovavdelingen ) Årets pensjonspremien utgiftsføres i bevilgningsregnskapet etter arbeidskapitalprinsippet. Pensjonspremie + Premieavvik = årets pensjonskostnad Gitt at lovgiver har ønsket å belaste bevilgningsregnskapet med pensjonskostnaden fremfor de årlige pensjonspremiene, kan regnskapsføringen beskrives som en praktisk tilnærming til anordningsprinsippet. 33 SLUTTVEDERLAG Regnskapsføring av sluttvederlag skal derfor gjøres når det er rimelig sikkert at sluttvederlaget skal ytes og det kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Sluttvederlag er knyttet til at den ansatte faktisk slutter. Regnskapsføring av sluttvederlag kan derfor tidligst skje på det tidspunkt det foreligger en oppsigelse. Hva med AFP? 34 14

15 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Renteutgifter Renteutgifter skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil som hovedregel være når utgiften er påløpt, dvs. når rentene skal godskrives kreditor i henhold til avtale, eller i samsvar med underliggende økonomisk realitet Kjøp av anleggsmidler varige driftsmidler Kjøp av anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når anleggsmidlet er levert. 35 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Kjøp av finansielle anleggsmidler Tap ved salg av omløpsmidler Kjøp av finansielle anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når det finansielle anleggsmidlet er overført til kommunen. Tap ved salg av finansielle omløpsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen vil som hovedregel være gjennomført når salget er gjennomført i henhold til avtale eller underliggende økonomiske realitet

16 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Tilskudd til andres aktiviteter Betaling før og etter transaksjonstidspunktet Tilskudd til andres aktiviteter skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres når kommunen påtar seg en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til den tilskuddsberettigede. Det vil som hovedregel være på når kommunen har vedtatt å yte tilskuddet, det er rimelig sikkert at tilskuddet vil bli utbetalt, det kan måles med tilstrekkelig pålitelighet og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet. Betaling før og etter transaksjonstidspunktet regnskapsføres mot kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld. 37 TILSKUDD TIL ANDRES AKTIVITETER I kommunestyret bevilger Dalsig kommune et tilskudd til AS Kulturhuset på 4 mill pr år i 5 år. Utbetalingen skjer en gang pr halvår. Når skal kommunen utgiftsføre tilskuddet? Når betalingsforpliktelsen oppstår? Når tilskuddet utbetales? Når Tilskuddet blir vedtatt i kommunestyret? På transaksjonstidspunktet? Før transaksjonstidspunktet? Er det knyttet betingelser til tilskuddet? Er tilskuddet knyttet til en spesiell periode? 38 16

17 TILSKUDD TIL ANDRES AKTIVITETER Langs en nasjonal turistveg skal Statens Vegvesen bygges ulike opplevelses installasjoner og et eget senter. 5 omliggende kommuner blir bedt om å bidra med 5 mill kvar fordelt over åra 2011 til 2015 med 1 mill kvart år. A kommune gjør vedtak om 5 mill, 1 mill hvert år. B kommune gjør samme vedtak, men tilføyer vilkår om at utbygger dokumenterer at prosjektets fremdrift stemmer med innbetalingskravet. C kommune gjør samme vedtak, men tilføyer vilkår om at de andre kommunene også stiller opp. D kommune gjør samme vedtak, men tilføyer at det skal finansieres med årlige konsesjonskraftmidler. E kommune gjør samme vedtak, men at det forutsetter budsjettdekning de 4 påfølgende år 39 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET - ENSIDIGE TRANSAKSJONER Gaver Gaveoverføringer fra kommunen til andre skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når gaven bevilges Overføringer til kommunalt foretak For gaver som ikke er penger eller nære substitutter til penger vil utgiftsføring følge av periodiseringsreglene for varer eller anleggsmidler, og således være uavhengig av hva som defineres som gavetidspunktet. Overføringer fra kommunen til egne kommunale foretak skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. på det tidspunkt hvor kommunestyret har vedtatt overføringen og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet

18 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET - UREALISERTE TAP Finansielle omløpsmidler Tap på fordringer Urealisert tap på finansielle omløpsmidler skal etter forsiktighetsprinsippet utgiftsføres på det tidspunkt hvor verdireduksjonen inntreffer. Regnskapsføringen av det urealiserte tapet er å betrakte som en overstyring av anordningsprinsippet. Tap på fordringer skal etter forsiktighetsprinsippet utgiftsføres på det tidspunkt hvor verdireduksjonen (tapet) inntreffer. Regnskapsføringen av tap på fordringer er å betrakte som en overstyring av anordningsprinsippet. 41 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET UTBETALINGER 3.1 Utlån Kommunale utlån skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt hvor kontrollen med likviditeten er overført til skyldner og kommunen har påtatt seg en risiko for mislighold. 3.2 Avdrag på og innløsning av innlån Avdrag på kommunale innlån skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres i samsvar med avtalt tilbakebetalingsplan, dvs. på det tidspunkt kommunen har en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til kreditor. Utgiftsført avdrag må uavhengig av tilbakebetalingsplan minst tilsvare minimumsavdrag etter kommuneloven 50 nr. 7. Ved forskuddsbetaling i forhold til avtalt avdragsplan, samt innløsning av kommunale innlån regnskapsføres forskuddsbetalingen det året likviditetsoverføringen finner sted. 3.3 Forskutteringer Kommunale forskutteringer skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil si at forskuttering i form av likviditetsoverføring til forskuddsmottaker regnskapsføres som utlån, mens forskuttering i form av betaling direkte til leverandør regnskapsføres når kommunen har pådratt seg en forpliktelse på vegne av forskuddsmottaker

19 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET USIKRE FORPLIKTELSER 2.4 Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser vil som hovedregel være kjent etter anordningsprinsippet når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført, forpliktelsen kan estimeres med tilstrekkelig pålitelighet og forpliktelsen har en klar årsakssammenheng med en gjennomført aktivitet eller inntruffet periode. 43 USIKRE FORPLIKTELSER Kommunens maskin ødelegger flere biler, skaden er taksert til , kommunen er selvassurandør. Kommunens brøytebil ødelegger gjerder, mange erstatningskrav og flere ventes når snøen er burte. Antatt beløp Fremtidige kostnader med tilsyn og kontroll av nedlagt avfallsdeponi kvart år i 20 år. Gammelt avfallsdeponi har avrenning til naturen, hele deponiet må graves opp og fjernes. Giftig avfall i fjorden etter mange år med kloakk og avrenning frå nedlagt industri. Hva med kommunens fremtidige kostnader med at en unge blir født? 44 19

20 FLYTDIAGRAM ANORDNINGSPRINSIPPET Medfører inntekten, innbetalingen, utgiften eller utbetalingen endring i arbeidskapital? Er transaksjonen gjennomført? Ja Ja Regnskapsføring i bevilgningsregnskapet Nei Nei Er det rimelig sikkert at transaksjonen blir gjennomført? Kan transaksjonen måles med tilstrekkelig pålitelighet? Er tilknyttet aktivitet gjennomført eller tilknyttet periode inntruffet? Husk høringsfrist 15. desember 2010! Notatene finnes på under Rammeverk Takk for meg Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ingen regnskapsføring i bevilgningsregnskapet 45 20

21 EKSEMPEL SLUTTPAKKE? Rådmann Peder Ås (62) inngår en avtale med Lillevik kommune om fratredelse som innebærer at Ås fra august neste år både får alderspensjon og en treårig konsulentavtale med kommunen. Inntil den tid er han sykmeldt eller i permisjon. Ås skal leies inn som konsulent og godtgjøres tilsvarende 80 % av nåværende lønn, justert årlig med lønnsutviklingen i kommunen. Hans private foretak skal ha kontor i rådhuset. Alle kostnader som husleie og vanlig kontorutstyr dekkes av kommunen. Kommunen dekker også kostnader til IT-oppkobling mv. i Ås privatbolig. 47 EKSEMPEL - ERSTATNING 18 millioner kroner til 41 barnehjemsbarn 41 tidligere barnehjemsbarn er trodd på at de ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt i Kristiansund. Nå betaler kommunen ut til sammen 18 millioner kroner i erstatning. Utbetalingene varierer fra kroner og opp til kroner per person, sier kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth i Kristiansund. Mange har samtidig søkt om Stortingets billighetserstatning, som er en statlig erstatning for tidligere barnehjemsbarn uansett hvor de bor i landet. De som har fått innvilget begge disse søknadene, får den kommunale erstatningen avkortet. Kommunal Rapport

Hva betyr anordnings prinsippet?

Hva betyr anordnings prinsippet? Hva betyr anordnings prinsippet? Av Ailin Aastvedt Forsker 1/Statsautorisert revisor telemarksforsking.no 1 Hva mener dere? 4) Er innholdet i anordningsprinsippet klart og tydelig? 80 % 70 % 60 % 50 %

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 9

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 9 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 9 Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4

Detaljer

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) (HU) Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.2014 1 INNLEDNING OG

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Transparency and Accountability. - og regnskap i offentlig sektor.

Transparency and Accountability. - og regnskap i offentlig sektor. VERSJON04.01.10 Transparency and Accountability - og regnskap i offentlig sektor. Av Ailin Aastvedt Innlegg FIBE-konferansen januar 2010 1 Rammeverk og grunnleggende prinsipper for regnskap har i liten

Detaljer

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010)

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Innholdsfortegnelse: 1 Bakgrunn, formål og virkeområde... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser 1 3. REGNSKAP 3.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 48-49 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15. desember 2000

Detaljer

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune Økonomireglement sammenfattet versjon 14.01.11 Økonomireglement for Steinkjer kommune Behandling: Sist revidert 16.06.10 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET s. 2 2. REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer