KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS"

Transkript

1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER I KOMMUNEREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS RAMMEVERK FOR GKRS Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Endelig rekneskapsstandard Likestilt med forskrift Førebels standard Bør (les skal) følgjast. Høyringsutkast Kan (les bør) følgjast Notat Notat kan (les bør) følgjas Spørsmål og svar Artiklar Kommuneloven med forskrifter 7 1

2 KOMMUNEREGNSKAPET RAMMEVERK OG GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER o Bevilgningskontroll o Effektivitet o Bærekraftig økonomisk utvikling Mål for kommunal økonomiforvaltning Grunnleggende regnskapsprinsipper o Arbeidskapitalprinsippet o Bruttoprinsippet o Anordningsprinsippet o Beste estimat o Forsiktighetsprinsippet Kommuneregnskapets fundament Kvalitetskrav o Relevant o Pålitelig o Forståelig o Sammenlignbar o Vesentlig God kommunal regnskapsskikk Kommuneregnskapet avlagt på dette grunnlaget gir brukerne: Nyttig økonomisk informasjon 9 Figur 1 Rammeverk for kommuneregnskapet 2.0 MÅL FOR KOMMUNAL VIRKSOMHET OG ØKONOMIFORVALTNING 2.1 Mål for kommunal virksomhet Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene Hovedhensyn: a) Økonomisk internstyring som sikrer forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv ressursutnyttelse, b) nasjonal styring av kommune- og fylkeskommuneforvaltningen, og c) sikring av reell demokratisk innflytelse på kommunens økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og framtid 2.2 Bærekraftig økonomisk utvikling Bærekraftig utvikling er en utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine Tilsvarer generasjonsprinsippet 2.3 Økonomisk handlefrihet Den lokale økonomiske handlefriheten skal tillegges vekt ved utforming av regnskapsregler 2.4 Handlingsregler En kommunes tjenestenivå skal ikke opprettholdes eller økes ved å bygge ned formuen Handlingsreglene: Balansekravet Skillet mellom drift og investering Begrensningene i bruk av lånemidler og nedbetaling av lånegjeld For vårt formål: Formuesbevaringsprinsippet = Handlingsreglene 10 2

3 3.0 FINANSIELT ORIENTERT REGNSKAPSSYSTEM Kommuneregnskapet er et finansielt orientert system, med fokus på betalbare strømmer Det finansielt orienterte regnskapet er bevilgningsorientert Budsjett Regnskap Handling Figur 2 Forhold mellom budsjett og regnskap FORMÅL MED KOMMUNEREGNSKAPET Det overordnede formålet med regnskapet er å gi brukerne nyttig økonomisk informasjon a) Bevilgningskontroll Vise sammenheng mellom faktisk tilgang og bruk av midler og budsjett b) Effektivitet kostnader som et grunnlag for å vurdere måloppnåelse c) Bærekraftig økonomisk utvikling Vise kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser, både på kort og lang sikt Generasjonsprinsippet Regnskapets bevilgningsutgangspunkt innbærer at informasjon som er nyttig ved bevilgningskontroll er spesielt vektlagt ved utforming av kommunale regnskapsregler 12 3

4 3.3 BRUKERE Innbyggere Skattebetalere Investorer Gebyrbetalere Politikere Administrasjonen Kommunalt ansatte Figur 4 Brukere av kommuneregnskapet Kommunestyret/fylkestinget er kommuneregnskapets primærbruker Alle brukere kan ikke få tilfredsstilt hele sitt informasjonsbehov gjennom regnskapet, men får det dekka gjennom t.d. KOSTRA Vanligvis vil også andre brukergruppers viktigste informasjonsbehov være dekket ved å ta utgangspunkt i kommunestyrets/fylkestingets informasjonsbehov KVALITETSKRAV Kvalitative krav til regnskapsinformasjon tar utgangspunkt i brukernes informasjonsbehov Kvalitetskravene: Relevant Kan påvirke brukernes beslutninger Pålitelig Brukerne kan stole på opplysningene i regnskapet Forståelig Også kompliserte forhold må presenteres på en mest mulig forståelig måte for brukerne Sammenlignbar Kvalitet knyttet til sammenligning mellom kommuner og mellom regnskapsperioder Konsistent prinsippanvendelse Vesentlig Informasjonen er vesentlig og nytten ved informasjonen overstiger ikke kostnadene ved å frembringe informasjonen 14 4

5 4.0 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER OG GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK Arbeidskapitalprinsippet All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Bruttoprinsippet Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Beste estimat I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år. Forsiktighetsprinsippet Urealisert tap skal regnskapsføres ARBEIDSKAPITALPRINSIPPET All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Tilgang = Inntekter og innbetalinger Enhver økning i arbeidskapital, med unntak av periodens låneopptak som ikke er regnskapsført i investeringsregnskapet (ubrukte lånemidler) Bruk = Utgifter og utbetalinger Enhver reduksjon i arbeidskapital Bevilgningsregnskapet registrerer alle endringer i arbeidskapital Alle endringer i arbeidskapitalen skal regnskapsføres i bevilgningsregnskapet Unntak Bruk av lån Prinsippendringer 16 5

6 5.0 MÅLING Vurderingsbase Måleattributter Fortid Nåtid Fremtid Inngangsverdi Historisk kost Gjenanskaffelseskost Utgangsverdi Tidsdimensjonen Mulige alternativ Dagens salgspris, Markedsverdi Estimert fremtidig salgspris Realisasjonsverdi Anvendelsesverdi Nåverdi av fremtidige kontantstrømmer ANORDNINGSPRINSIPPET Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes Når er en utgift kjent? Hva er vedkommende år? Er et år mer vedkommende enn et annet? 18 6

7 HVA/NÅR ER KJENT? Utgangspunkt: Transaksjonstidspunktet Risiko og kontroll Kan en inntekt/utgift være kjent før transaksjonstidspunktet? Er fremskutt regnskapsføring aktuelt? Når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført OG Transaksjonen kan måles med tilstrekkelig pålitelighet Hva innebærer dette? Rimelig sikkert Rimelig sikkert tilsvarer en sannsynlighet på over 90% Tilstrekkelig pålitelighet Kun i sjeldne tilfeller at transaksjoner som er rimelig sikre ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet 19 HVA ER VEDKOMMENDE ÅR Lovteksten kan forstås slik at utgifter og inntekter må anses mer vedkommende en periode enn en annen. Transaksjoner kan alltid knyttes til en bestemt aktivitet eller periode. Når midler disponeres i kommunene anvendes disse til å gjennomføre kommunale aktiviteter i inneværende periode eller i senere perioder. I tilfeller der verken transaksjonen eller den tilknyttede aktiviteten er gjennomført, kan heller ikke utgiften anses som kjent etter denne forståelsen. Enkelte transaksjoner vil ikke være konkret knyttet til en aktivitet, men er gjennom bevilgninger, avtaler eller lignende knyttet til en bestemt regnskapsperiode. I disse tilfellene må denne perioden være inntruffet. Er Vedkommende år tilstrekkelig omtalt i notatet? 20 7

8 OPPSUMMERING ANORDNINGSPRINSIPPET Periodisering dreier seg om å bestemme tidspunkt for regnskapsføring I hvilken periode en utgift/inntekt skal regnskapsføres Anordningsprinsippet Bestemmer periodiseringen i kommuneregnskapet Når er utgiften/inntekten kjent? Hovedregel: Regnskapsføring på transaksjonstidspunktet Da har kommunen pådratt seg en ubetinget betalingsforpliktelse Kjennetegnes med risiko- og kontrollovergang Unntak: Regnskapsføring før transaksjonstidspunktet Rimelig sikkert (> 90 %) Måles med tilstrekkelig sikkerhet (nesten alltid) Eventuell tilknyttet aktivitet gjennomført eller periode inntruffet 21 HVA BLIR KONSEKVENSENE AV RAMMEVERKET? Avhenger av hvilket gjennomslag det får i praksis Først og fremst er verktøy for GKRS i utarbeidelsen av nye standarder? Verktøy for kommunene og revisor til å finne løsninger på nye problemstillinger Som ikke er regulert i lov, forskrift eller KRS 22 8

9 DET KOMMUNALE REGNSKAPSSYSTEM GRUNNLEGGENDE SAMMENHENGER Den kommunale regnskapsmodellen Økonomiske midler som disponeres og anvendelsen av disse Regnskapsoppstillinger Driftsregnskap og Investeringsregnskap Resultatbegrepene i bevilgningsregnskapet Balanseregnskap Balanseført egenkapital grunnleggende sammenhenger 23 INNTEKTS- OG UTGIFTSNOTATENE Transaksjonstidspunkt når risiko og kontroll er overført En reell transaksjon forutsetter at det skjer en virkelig overføring av risiko og kontroll. Gjensidige transaksjoner overdragelse av en eiendel/gode fra en part til en annen hvor denne yter et spesifikt vederlag Ensidige transaksjoner overdragelse av en eiendel/gode fra en part til en annen uten krav om å motta en spesifikk fordel (vederlag). Innbetalinger og utbetalinger Er definert i budsjettforskrifta 2 og omfatter ikke betalingstransaksjoner 24 9

10 VEDLEGG 2: FLYTDIAGRAM ANORDNINGSPRINSIPPET Medfører inntekten, innbetalingen, utgiften eller utbetalingen endring i arbeidskapital? Ja Nei Er transaksjonen gjennomført? Ja Nei Er det rimelig sikkert at transaksjonen blir gjennomført? Kan transaksjonen måles med tilstrekkelig pålitelighet? Er tilknyttet aktivitet gjennomført eller tilknyttet periode inntruffet? Ja Ja Nei Nei Nei Ja Regnskapsføring i bevilgningsregnskapet Ingen regnskapsføring i bevilgningsregnskapet 25 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Levering av tjenester Kommunale tjenester skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når tjenesten er utført, det vil si at inntekten er opptjent Salg av varer Inntekter fra kommunens salg av varer skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når varen er levert, det vil si at inntekten er opptjent Renteinntekter Renteinntekter skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil være etter hvert som renteinntekten i henhold til avtale tilfaller kommunen, det vil si er opptjent

11 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Gevinst ved salg av finansielle omløpsmidler Gevinst ved salg av finansielle omløpsmidler skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen vil som hovedregel være gjennomført når salgstransaksjonen er gjennomført. På dette tidspunktet tilfaller gevinsten kommunen i henhold til avtale eller underliggende økonomisk realitet, det vil si er opptjent Salg av anleggsmidler Salg av kommunens anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når anleggsmidlet er levert Betingede tilskudd Betingede tilskudd skal inntektsføres senest når midlene mottas. Dersom midlene ikke er mottatt skal tilskuddet inntektsføres i takt med at utgiftene knyttet til den tilskuddsberettigede aktiviteten påløper, dvs. på transaksjonstidspunktet Betaling før og etter transaksjonstidspunktet Betaling før og etter transaksjonstidspunktet regnskapsføres mot kortsiktig fordring (omløpsmiddel) eller kortsiktig gjeld. 27 EKSEMPEL BETINGEDE TILSKUDD Bygging av omsorgsbustader Kostnad 100 mill Tilskudd Husbanken 36 mill utbetales tidligst 2014 Lån 64 mill Kostnad 35 mill 35 mill 35 mill 0 mill Tilskudd 12 mill 12 mill 12 mill Lån 23 mill 23 mill 23 mill Kortsiktig fordring 12 mill 24 mill 36 mill 0 mill Likviditetsproblem? Finansielt orientert regnskap? 28 11

12 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET ENSIDIGE TRANSAKSJONER Skatt på alminnelig inntekt og formue Kommunal eiendomsskatt Rammetilskudd Skatt på alminnelig inntekt og formue skal etter anordningsprinsippet inntektsføres når kommunen får en rett på å få overført sin andel av skatteinntektene, det vil si med de beløp som i følge månedsoppgjøret skal overføres til kommunen. Eiendomsskatten skal etter anordningsprinsippet inntektsføres når kommunen har skrevet ut eiendomsskatten. Rammetilskuddet skal etter anordningsprinsippet inntektsføres i den perioden rammetilskuddet fastsettes for og utbetales. Den delen av rammetilskuddet som utgjør det inntektsutjevnende tilskuddet skal inntektsføres i samme periode som skatteinntektene for tilsvarende periode Gaver En gave skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når kommunen overtar disposisjonsretten til midlene. 29 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET ENSIDIGE TRANSAKSJONER VERDIBASERT INNTEKT Utbytte fra aksjeselskaper og allmennaksjeselskap er Utdeling fra IKS og interkommunale samarbeid Overføring fra kommunalt foretak Urealisert vinning markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjeutbytte skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på det tidspunkt utbytte er vedtatt av generalforsamlingen. Utdeling fra IKS og interkommunale samarbeid skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på det tidspunkt utdeling er vedtatt av representantskapet i IKS eller styrende organ i interkommunale samarbeid. Overføring fra kommunalt foretak skal etter anordningsprinsippet inntektsføres i kommunen når beslutning om overføring er fattet og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet. Urealisert verdistigning knyttet til markedsbaserte finansielle omløpsmidler er å anse som opptjent, og dermed kjent etter anordningsprinsippet, i samsvar med økningen i verdipapirenes markedsverdi og skal inntektsføres på balansetidspunktet

13 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET - INNBETALINGER 3.1 Innlån Innlån skal inntektsføres på det tidspunkt hvor utgiften lånemidlene skal finansiere, er påløpt. Regnskapsføringen av innlån er å betrakte som et unntak både fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet. 3.2 Avdrag og innløsning av utlån 3.3 Refusjoner av tidligere forskutteringer Avdrag på kommunale utlån skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt kommunens fordring på skyldneren reduseres, det vil si at avdraget faktisk er betalt. Refusjoner av kommunale forskutteringer skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt kommunens fordring reduseres, det vil si at refusjonen faktisk er mottatt. 31 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Kjøp av tjenester Kommunalt tjenestekjøp skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når tjenesten er utført Kjøp av varer Varekjøp skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når varen er levert Lønn og godtgjørelser Lønn og andre godtgjørelser skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil si når den ansatte har levert de ytelser han/hun i henhold til arbeidsavtalen er forpliktet til

14 PENSJON Premieavviket er unntak fra anordningsprinsippet (Justisdepartementet lovavdelingen ) Årets pensjonspremien utgiftsføres i bevilgningsregnskapet etter arbeidskapitalprinsippet. Pensjonspremie + Premieavvik = årets pensjonskostnad Gitt at lovgiver har ønsket å belaste bevilgningsregnskapet med pensjonskostnaden fremfor de årlige pensjonspremiene, kan regnskapsføringen beskrives som en praktisk tilnærming til anordningsprinsippet. 33 SLUTTVEDERLAG Regnskapsføring av sluttvederlag skal derfor gjøres når det er rimelig sikkert at sluttvederlaget skal ytes og det kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Sluttvederlag er knyttet til at den ansatte faktisk slutter. Regnskapsføring av sluttvederlag kan derfor tidligst skje på det tidspunkt det foreligger en oppsigelse. Hva med AFP? 34 14

15 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Renteutgifter Renteutgifter skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil som hovedregel være når utgiften er påløpt, dvs. når rentene skal godskrives kreditor i henhold til avtale, eller i samsvar med underliggende økonomisk realitet Kjøp av anleggsmidler varige driftsmidler Kjøp av anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når anleggsmidlet er levert. 35 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Kjøp av finansielle anleggsmidler Tap ved salg av omløpsmidler Kjøp av finansielle anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når det finansielle anleggsmidlet er overført til kommunen. Tap ved salg av finansielle omløpsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen vil som hovedregel være gjennomført når salget er gjennomført i henhold til avtale eller underliggende økonomiske realitet

16 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Tilskudd til andres aktiviteter Betaling før og etter transaksjonstidspunktet Tilskudd til andres aktiviteter skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres når kommunen påtar seg en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til den tilskuddsberettigede. Det vil som hovedregel være på når kommunen har vedtatt å yte tilskuddet, det er rimelig sikkert at tilskuddet vil bli utbetalt, det kan måles med tilstrekkelig pålitelighet og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet. Betaling før og etter transaksjonstidspunktet regnskapsføres mot kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld. 37 TILSKUDD TIL ANDRES AKTIVITETER I kommunestyret bevilger Dalsig kommune et tilskudd til AS Kulturhuset på 4 mill pr år i 5 år. Utbetalingen skjer en gang pr halvår. Når skal kommunen utgiftsføre tilskuddet? Når betalingsforpliktelsen oppstår? Når tilskuddet utbetales? Når Tilskuddet blir vedtatt i kommunestyret? På transaksjonstidspunktet? Før transaksjonstidspunktet? Er det knyttet betingelser til tilskuddet? Er tilskuddet knyttet til en spesiell periode? 38 16

17 TILSKUDD TIL ANDRES AKTIVITETER Langs en nasjonal turistveg skal Statens Vegvesen bygges ulike opplevelses installasjoner og et eget senter. 5 omliggende kommuner blir bedt om å bidra med 5 mill kvar fordelt over åra 2011 til 2015 med 1 mill kvart år. A kommune gjør vedtak om 5 mill, 1 mill hvert år. B kommune gjør samme vedtak, men tilføyer vilkår om at utbygger dokumenterer at prosjektets fremdrift stemmer med innbetalingskravet. C kommune gjør samme vedtak, men tilføyer vilkår om at de andre kommunene også stiller opp. D kommune gjør samme vedtak, men tilføyer at det skal finansieres med årlige konsesjonskraftmidler. E kommune gjør samme vedtak, men at det forutsetter budsjettdekning de 4 påfølgende år 39 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET - ENSIDIGE TRANSAKSJONER Gaver Gaveoverføringer fra kommunen til andre skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når gaven bevilges Overføringer til kommunalt foretak For gaver som ikke er penger eller nære substitutter til penger vil utgiftsføring følge av periodiseringsreglene for varer eller anleggsmidler, og således være uavhengig av hva som defineres som gavetidspunktet. Overføringer fra kommunen til egne kommunale foretak skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. på det tidspunkt hvor kommunestyret har vedtatt overføringen og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet

18 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET - UREALISERTE TAP Finansielle omløpsmidler Tap på fordringer Urealisert tap på finansielle omløpsmidler skal etter forsiktighetsprinsippet utgiftsføres på det tidspunkt hvor verdireduksjonen inntreffer. Regnskapsføringen av det urealiserte tapet er å betrakte som en overstyring av anordningsprinsippet. Tap på fordringer skal etter forsiktighetsprinsippet utgiftsføres på det tidspunkt hvor verdireduksjonen (tapet) inntreffer. Regnskapsføringen av tap på fordringer er å betrakte som en overstyring av anordningsprinsippet. 41 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET UTBETALINGER 3.1 Utlån Kommunale utlån skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt hvor kontrollen med likviditeten er overført til skyldner og kommunen har påtatt seg en risiko for mislighold. 3.2 Avdrag på og innløsning av innlån Avdrag på kommunale innlån skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres i samsvar med avtalt tilbakebetalingsplan, dvs. på det tidspunkt kommunen har en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til kreditor. Utgiftsført avdrag må uavhengig av tilbakebetalingsplan minst tilsvare minimumsavdrag etter kommuneloven 50 nr. 7. Ved forskuddsbetaling i forhold til avtalt avdragsplan, samt innløsning av kommunale innlån regnskapsføres forskuddsbetalingen det året likviditetsoverføringen finner sted. 3.3 Forskutteringer Kommunale forskutteringer skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil si at forskuttering i form av likviditetsoverføring til forskuddsmottaker regnskapsføres som utlån, mens forskuttering i form av betaling direkte til leverandør regnskapsføres når kommunen har pådratt seg en forpliktelse på vegne av forskuddsmottaker

19 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET USIKRE FORPLIKTELSER 2.4 Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser vil som hovedregel være kjent etter anordningsprinsippet når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført, forpliktelsen kan estimeres med tilstrekkelig pålitelighet og forpliktelsen har en klar årsakssammenheng med en gjennomført aktivitet eller inntruffet periode. 43 USIKRE FORPLIKTELSER Kommunens maskin ødelegger flere biler, skaden er taksert til , kommunen er selvassurandør. Kommunens brøytebil ødelegger gjerder, mange erstatningskrav og flere ventes når snøen er burte. Antatt beløp Fremtidige kostnader med tilsyn og kontroll av nedlagt avfallsdeponi kvart år i 20 år. Gammelt avfallsdeponi har avrenning til naturen, hele deponiet må graves opp og fjernes. Giftig avfall i fjorden etter mange år med kloakk og avrenning frå nedlagt industri. Hva med kommunens fremtidige kostnader med at en unge blir født? 44 19

20 FLYTDIAGRAM ANORDNINGSPRINSIPPET Medfører inntekten, innbetalingen, utgiften eller utbetalingen endring i arbeidskapital? Er transaksjonen gjennomført? Ja Ja Regnskapsføring i bevilgningsregnskapet Nei Nei Er det rimelig sikkert at transaksjonen blir gjennomført? Kan transaksjonen måles med tilstrekkelig pålitelighet? Er tilknyttet aktivitet gjennomført eller tilknyttet periode inntruffet? Husk høringsfrist 15. desember 2010! Notatene finnes på under Rammeverk Takk for meg Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ingen regnskapsføring i bevilgningsregnskapet 45 20

21 EKSEMPEL SLUTTPAKKE? Rådmann Peder Ås (62) inngår en avtale med Lillevik kommune om fratredelse som innebærer at Ås fra august neste år både får alderspensjon og en treårig konsulentavtale med kommunen. Inntil den tid er han sykmeldt eller i permisjon. Ås skal leies inn som konsulent og godtgjøres tilsvarende 80 % av nåværende lønn, justert årlig med lønnsutviklingen i kommunen. Hans private foretak skal ha kontor i rådhuset. Alle kostnader som husleie og vanlig kontorutstyr dekkes av kommunen. Kommunen dekker også kostnader til IT-oppkobling mv. i Ås privatbolig. 47 EKSEMPEL - ERSTATNING 18 millioner kroner til 41 barnehjemsbarn 41 tidligere barnehjemsbarn er trodd på at de ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt i Kristiansund. Nå betaler kommunen ut til sammen 18 millioner kroner i erstatning. Utbetalingene varierer fra kroner og opp til kroner per person, sier kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth i Kristiansund. Mange har samtidig søkt om Stortingets billighetserstatning, som er en statlig erstatning for tidligere barnehjemsbarn uansett hvor de bor i landet. De som har fått innvilget begge disse søknadene, får den kommunale erstatningen avkortet. Kommunal Rapport

Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet

Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet GKRS har utarbeidet fire (4) notater om Grunnleggende prinsipper : 1. Rammeverk og grunnleggende prinsipper (40 sider) 2. Grunnleggende sammenhenger

Detaljer

Hva betyr anordnings prinsippet?

Hva betyr anordnings prinsippet? Hva betyr anordnings prinsippet? Av Ailin Aastvedt Forsker 1/Statsautorisert revisor telemarksforsking.no 1 Hva mener dere? 4) Er innholdet i anordningsprinsippet klart og tydelig? 80 % 70 % 60 % 50 %

Detaljer

Kommuneregnskapet. Rammeverk og grunnleggende prinsipper. Telemarksforsking

Kommuneregnskapet. Rammeverk og grunnleggende prinsipper. Telemarksforsking Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper telemarksforsking.no 1 Overordnet notat Bakgrunn for det regnskapssystemet vi har Særegenheter ved kommunal sektor Kommunelovens økonomibestemmelser

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet

Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet ved Ailin Aastvedt, Telemarksforsking Overordnet notat Bakgrunn for det regnskapssystemet vi har Særegenheter ved kommunal sektor Kommunelovens økonomibestemmelser

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Aaadfjoerlsssssssssssssssssss. Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper

Aaadfjoerlsssssssssssssssssss. Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Aaadfjoerlsssssssssssssssssss Kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 R 1 OPPSUMMERING 3 1.0 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL MED NOTATET 6 1.2 REGNSKAPSSYSTEM OG RAMMEVERK 6

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

Utgift, utbetaling og tap. Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet

Utgift, utbetaling og tap. Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING 3 1.0 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 5

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet

Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Utskriftsdato: 6.12.2017 05:03:57 Status: Gjeldende Dato: 15.12.2011 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst. i kommuneregnskapet

Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst. i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Juni 2004 Foreningen for god kommunal

Detaljer

Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet

Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Utskriftsdato: 22.12.2017 12:28:30 Status: Gjeldende Dato: 15.12.2011 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer Dok.id.: 1.2.1.2.4.2.7 KRS 8 - Leieavtaler Utgave: 1.00 Skrevet av: Gjelder fra: 02.05.2012 Godkjent av: Elin Nystuen Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 Kommunal regnskapsstandard nr 8 Foreløpig

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Nytt fra GKRS. Ann Katharine Gardner. Medlem NKRF Regnskapskomite og fagkomiteen GKRS

Nytt fra GKRS. Ann Katharine Gardner. Medlem NKRF Regnskapskomite og fagkomiteen GKRS Nytt fra GKRS Ann Katharine Gardner Medlem NKRF Regnskapskomite og fagkomiteen GKRS Nytt fra GKRS i 2017 Status som endelig standard KRS 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Detaljer

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Nytt fra GKRS. Knut Erik Lie, utredningsleder. NKRFs fagkonferanse 2012

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Nytt fra GKRS. Knut Erik Lie, utredningsleder. NKRFs fagkonferanse 2012 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Nytt fra GKRS Knut Erik Lie, utredningsleder Hvem er GKRS? Styret Svein Henry Berdal (NKK) leder Thor Bernstrøm (KRD) Reidar Enger (NKRF) Rune Bye (KS) Ole Bernt

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) (HU) Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.2014 1 INNLEDNING OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014

Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014 Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014 1 Økonomisk oversikt drift 2 Balanseregnskap 3 Noter 4 Resultatregnskap per avdeling 5 Budsjettavvik med kommentarer 0 Organisering og regnskapsprinsipper

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08190-2 Saksbehandler Tone Mediaas Reitlo Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 17.12.2013 212/13 Høring - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Litt om prinsippene i kommuneregnskapet

Litt om prinsippene i kommuneregnskapet Torstein Dahle Litt om prinsippene i kommuneregnskapet FOLKEVALGTOPPLÆRING 2015 2019 Fredag 30. oktober 2015 Bergen kommunes årsmelding 2014, side 118 2 Bergen kommunes regnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap

Detaljer

OPPLÆRING FOLKEVALGTE ØKONOMISTYRING. Kommunestyresal

OPPLÆRING FOLKEVALGTE ØKONOMISTYRING. Kommunestyresal OPPLÆRING FOLKEVALGTE ØKONOMISTYRING Kommunestyresal 19.11.15 NOEN VIKTIGE SÆRTREKK VED KOMMUNENE Skal styres av folkevalgte organer. Ingen eiere. Best mulig bruk av tildelte samfunnsmessige ressurser

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2013 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

5. I standarden brukes benevnelsen «kommuner» både om kommuner og fylkeskommuner.

5. I standarden brukes benevnelsen «kommuner» både om kommuner og fylkeskommuner. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) Revidert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015. Denne standarden erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005. Standarden

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN

kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200500447-41 GOMI 05/3739-2 BED 10.02.2006 Dispensasjon til selvforsikring,

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen presenteres i to varianter. Den første gir en oversikt over kapitlene, mens den andre er mer detaljert og angir innholdet i kapitlene (på tresifret kapittelnivå).

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Hvem er GKRS? Styret Svein Henry Berdal (NKK) leder Thor Bernstrøm (KMD) Reidar Enger (NKRF) Rune Bye (KS) Ole Bernt Langset

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS BUDSJETTERING OG REKNESKAPSFØRING AV INVESTERINGAR Utkast

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer