KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS"

Transkript

1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER I KOMMUNEREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS RAMMEVERK FOR GKRS Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Endelig rekneskapsstandard Likestilt med forskrift Førebels standard Bør (les skal) følgjast. Høyringsutkast Kan (les bør) følgjast Notat Notat kan (les bør) følgjas Spørsmål og svar Artiklar Kommuneloven med forskrifter 7 1

2 KOMMUNEREGNSKAPET RAMMEVERK OG GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER o Bevilgningskontroll o Effektivitet o Bærekraftig økonomisk utvikling Mål for kommunal økonomiforvaltning Grunnleggende regnskapsprinsipper o Arbeidskapitalprinsippet o Bruttoprinsippet o Anordningsprinsippet o Beste estimat o Forsiktighetsprinsippet Kommuneregnskapets fundament Kvalitetskrav o Relevant o Pålitelig o Forståelig o Sammenlignbar o Vesentlig God kommunal regnskapsskikk Kommuneregnskapet avlagt på dette grunnlaget gir brukerne: Nyttig økonomisk informasjon 9 Figur 1 Rammeverk for kommuneregnskapet 2.0 MÅL FOR KOMMUNAL VIRKSOMHET OG ØKONOMIFORVALTNING 2.1 Mål for kommunal virksomhet Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene Hovedhensyn: a) Økonomisk internstyring som sikrer forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv ressursutnyttelse, b) nasjonal styring av kommune- og fylkeskommuneforvaltningen, og c) sikring av reell demokratisk innflytelse på kommunens økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og framtid 2.2 Bærekraftig økonomisk utvikling Bærekraftig utvikling er en utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine Tilsvarer generasjonsprinsippet 2.3 Økonomisk handlefrihet Den lokale økonomiske handlefriheten skal tillegges vekt ved utforming av regnskapsregler 2.4 Handlingsregler En kommunes tjenestenivå skal ikke opprettholdes eller økes ved å bygge ned formuen Handlingsreglene: Balansekravet Skillet mellom drift og investering Begrensningene i bruk av lånemidler og nedbetaling av lånegjeld For vårt formål: Formuesbevaringsprinsippet = Handlingsreglene 10 2

3 3.0 FINANSIELT ORIENTERT REGNSKAPSSYSTEM Kommuneregnskapet er et finansielt orientert system, med fokus på betalbare strømmer Det finansielt orienterte regnskapet er bevilgningsorientert Budsjett Regnskap Handling Figur 2 Forhold mellom budsjett og regnskap FORMÅL MED KOMMUNEREGNSKAPET Det overordnede formålet med regnskapet er å gi brukerne nyttig økonomisk informasjon a) Bevilgningskontroll Vise sammenheng mellom faktisk tilgang og bruk av midler og budsjett b) Effektivitet kostnader som et grunnlag for å vurdere måloppnåelse c) Bærekraftig økonomisk utvikling Vise kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser, både på kort og lang sikt Generasjonsprinsippet Regnskapets bevilgningsutgangspunkt innbærer at informasjon som er nyttig ved bevilgningskontroll er spesielt vektlagt ved utforming av kommunale regnskapsregler 12 3

4 3.3 BRUKERE Innbyggere Skattebetalere Investorer Gebyrbetalere Politikere Administrasjonen Kommunalt ansatte Figur 4 Brukere av kommuneregnskapet Kommunestyret/fylkestinget er kommuneregnskapets primærbruker Alle brukere kan ikke få tilfredsstilt hele sitt informasjonsbehov gjennom regnskapet, men får det dekka gjennom t.d. KOSTRA Vanligvis vil også andre brukergruppers viktigste informasjonsbehov være dekket ved å ta utgangspunkt i kommunestyrets/fylkestingets informasjonsbehov KVALITETSKRAV Kvalitative krav til regnskapsinformasjon tar utgangspunkt i brukernes informasjonsbehov Kvalitetskravene: Relevant Kan påvirke brukernes beslutninger Pålitelig Brukerne kan stole på opplysningene i regnskapet Forståelig Også kompliserte forhold må presenteres på en mest mulig forståelig måte for brukerne Sammenlignbar Kvalitet knyttet til sammenligning mellom kommuner og mellom regnskapsperioder Konsistent prinsippanvendelse Vesentlig Informasjonen er vesentlig og nytten ved informasjonen overstiger ikke kostnadene ved å frembringe informasjonen 14 4

5 4.0 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER OG GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK Arbeidskapitalprinsippet All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Bruttoprinsippet Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Beste estimat I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år. Forsiktighetsprinsippet Urealisert tap skal regnskapsføres ARBEIDSKAPITALPRINSIPPET All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. Tilgang = Inntekter og innbetalinger Enhver økning i arbeidskapital, med unntak av periodens låneopptak som ikke er regnskapsført i investeringsregnskapet (ubrukte lånemidler) Bruk = Utgifter og utbetalinger Enhver reduksjon i arbeidskapital Bevilgningsregnskapet registrerer alle endringer i arbeidskapital Alle endringer i arbeidskapitalen skal regnskapsføres i bevilgningsregnskapet Unntak Bruk av lån Prinsippendringer 16 5

6 5.0 MÅLING Vurderingsbase Måleattributter Fortid Nåtid Fremtid Inngangsverdi Historisk kost Gjenanskaffelseskost Utgangsverdi Tidsdimensjonen Mulige alternativ Dagens salgspris, Markedsverdi Estimert fremtidig salgspris Realisasjonsverdi Anvendelsesverdi Nåverdi av fremtidige kontantstrømmer ANORDNINGSPRINSIPPET Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes Når er en utgift kjent? Hva er vedkommende år? Er et år mer vedkommende enn et annet? 18 6

7 HVA/NÅR ER KJENT? Utgangspunkt: Transaksjonstidspunktet Risiko og kontroll Kan en inntekt/utgift være kjent før transaksjonstidspunktet? Er fremskutt regnskapsføring aktuelt? Når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført OG Transaksjonen kan måles med tilstrekkelig pålitelighet Hva innebærer dette? Rimelig sikkert Rimelig sikkert tilsvarer en sannsynlighet på over 90% Tilstrekkelig pålitelighet Kun i sjeldne tilfeller at transaksjoner som er rimelig sikre ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet 19 HVA ER VEDKOMMENDE ÅR Lovteksten kan forstås slik at utgifter og inntekter må anses mer vedkommende en periode enn en annen. Transaksjoner kan alltid knyttes til en bestemt aktivitet eller periode. Når midler disponeres i kommunene anvendes disse til å gjennomføre kommunale aktiviteter i inneværende periode eller i senere perioder. I tilfeller der verken transaksjonen eller den tilknyttede aktiviteten er gjennomført, kan heller ikke utgiften anses som kjent etter denne forståelsen. Enkelte transaksjoner vil ikke være konkret knyttet til en aktivitet, men er gjennom bevilgninger, avtaler eller lignende knyttet til en bestemt regnskapsperiode. I disse tilfellene må denne perioden være inntruffet. Er Vedkommende år tilstrekkelig omtalt i notatet? 20 7

8 OPPSUMMERING ANORDNINGSPRINSIPPET Periodisering dreier seg om å bestemme tidspunkt for regnskapsføring I hvilken periode en utgift/inntekt skal regnskapsføres Anordningsprinsippet Bestemmer periodiseringen i kommuneregnskapet Når er utgiften/inntekten kjent? Hovedregel: Regnskapsføring på transaksjonstidspunktet Da har kommunen pådratt seg en ubetinget betalingsforpliktelse Kjennetegnes med risiko- og kontrollovergang Unntak: Regnskapsføring før transaksjonstidspunktet Rimelig sikkert (> 90 %) Måles med tilstrekkelig sikkerhet (nesten alltid) Eventuell tilknyttet aktivitet gjennomført eller periode inntruffet 21 HVA BLIR KONSEKVENSENE AV RAMMEVERKET? Avhenger av hvilket gjennomslag det får i praksis Først og fremst er verktøy for GKRS i utarbeidelsen av nye standarder? Verktøy for kommunene og revisor til å finne løsninger på nye problemstillinger Som ikke er regulert i lov, forskrift eller KRS 22 8

9 DET KOMMUNALE REGNSKAPSSYSTEM GRUNNLEGGENDE SAMMENHENGER Den kommunale regnskapsmodellen Økonomiske midler som disponeres og anvendelsen av disse Regnskapsoppstillinger Driftsregnskap og Investeringsregnskap Resultatbegrepene i bevilgningsregnskapet Balanseregnskap Balanseført egenkapital grunnleggende sammenhenger 23 INNTEKTS- OG UTGIFTSNOTATENE Transaksjonstidspunkt når risiko og kontroll er overført En reell transaksjon forutsetter at det skjer en virkelig overføring av risiko og kontroll. Gjensidige transaksjoner overdragelse av en eiendel/gode fra en part til en annen hvor denne yter et spesifikt vederlag Ensidige transaksjoner overdragelse av en eiendel/gode fra en part til en annen uten krav om å motta en spesifikk fordel (vederlag). Innbetalinger og utbetalinger Er definert i budsjettforskrifta 2 og omfatter ikke betalingstransaksjoner 24 9

10 VEDLEGG 2: FLYTDIAGRAM ANORDNINGSPRINSIPPET Medfører inntekten, innbetalingen, utgiften eller utbetalingen endring i arbeidskapital? Ja Nei Er transaksjonen gjennomført? Ja Nei Er det rimelig sikkert at transaksjonen blir gjennomført? Kan transaksjonen måles med tilstrekkelig pålitelighet? Er tilknyttet aktivitet gjennomført eller tilknyttet periode inntruffet? Ja Ja Nei Nei Nei Ja Regnskapsføring i bevilgningsregnskapet Ingen regnskapsføring i bevilgningsregnskapet 25 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Levering av tjenester Kommunale tjenester skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når tjenesten er utført, det vil si at inntekten er opptjent Salg av varer Inntekter fra kommunens salg av varer skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når varen er levert, det vil si at inntekten er opptjent Renteinntekter Renteinntekter skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil være etter hvert som renteinntekten i henhold til avtale tilfaller kommunen, det vil si er opptjent

11 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Gevinst ved salg av finansielle omløpsmidler Gevinst ved salg av finansielle omløpsmidler skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen vil som hovedregel være gjennomført når salgstransaksjonen er gjennomført. På dette tidspunktet tilfaller gevinsten kommunen i henhold til avtale eller underliggende økonomisk realitet, det vil si er opptjent Salg av anleggsmidler Salg av kommunens anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når anleggsmidlet er levert Betingede tilskudd Betingede tilskudd skal inntektsføres senest når midlene mottas. Dersom midlene ikke er mottatt skal tilskuddet inntektsføres i takt med at utgiftene knyttet til den tilskuddsberettigede aktiviteten påløper, dvs. på transaksjonstidspunktet Betaling før og etter transaksjonstidspunktet Betaling før og etter transaksjonstidspunktet regnskapsføres mot kortsiktig fordring (omløpsmiddel) eller kortsiktig gjeld. 27 EKSEMPEL BETINGEDE TILSKUDD Bygging av omsorgsbustader Kostnad 100 mill Tilskudd Husbanken 36 mill utbetales tidligst 2014 Lån 64 mill Kostnad 35 mill 35 mill 35 mill 0 mill Tilskudd 12 mill 12 mill 12 mill Lån 23 mill 23 mill 23 mill Kortsiktig fordring 12 mill 24 mill 36 mill 0 mill Likviditetsproblem? Finansielt orientert regnskap? 28 11

12 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET ENSIDIGE TRANSAKSJONER Skatt på alminnelig inntekt og formue Kommunal eiendomsskatt Rammetilskudd Skatt på alminnelig inntekt og formue skal etter anordningsprinsippet inntektsføres når kommunen får en rett på å få overført sin andel av skatteinntektene, det vil si med de beløp som i følge månedsoppgjøret skal overføres til kommunen. Eiendomsskatten skal etter anordningsprinsippet inntektsføres når kommunen har skrevet ut eiendomsskatten. Rammetilskuddet skal etter anordningsprinsippet inntektsføres i den perioden rammetilskuddet fastsettes for og utbetales. Den delen av rammetilskuddet som utgjør det inntektsutjevnende tilskuddet skal inntektsføres i samme periode som skatteinntektene for tilsvarende periode Gaver En gave skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når kommunen overtar disposisjonsretten til midlene. 29 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET ENSIDIGE TRANSAKSJONER VERDIBASERT INNTEKT Utbytte fra aksjeselskaper og allmennaksjeselskap er Utdeling fra IKS og interkommunale samarbeid Overføring fra kommunalt foretak Urealisert vinning markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjeutbytte skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på det tidspunkt utbytte er vedtatt av generalforsamlingen. Utdeling fra IKS og interkommunale samarbeid skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på det tidspunkt utdeling er vedtatt av representantskapet i IKS eller styrende organ i interkommunale samarbeid. Overføring fra kommunalt foretak skal etter anordningsprinsippet inntektsføres i kommunen når beslutning om overføring er fattet og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet. Urealisert verdistigning knyttet til markedsbaserte finansielle omløpsmidler er å anse som opptjent, og dermed kjent etter anordningsprinsippet, i samsvar med økningen i verdipapirenes markedsverdi og skal inntektsføres på balansetidspunktet

13 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I INNTEKTSNOTATET - INNBETALINGER 3.1 Innlån Innlån skal inntektsføres på det tidspunkt hvor utgiften lånemidlene skal finansiere, er påløpt. Regnskapsføringen av innlån er å betrakte som et unntak både fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet. 3.2 Avdrag og innløsning av utlån 3.3 Refusjoner av tidligere forskutteringer Avdrag på kommunale utlån skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt kommunens fordring på skyldneren reduseres, det vil si at avdraget faktisk er betalt. Refusjoner av kommunale forskutteringer skal etter anordningsprinsippet inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt kommunens fordring reduseres, det vil si at refusjonen faktisk er mottatt. 31 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Kjøp av tjenester Kommunalt tjenestekjøp skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når tjenesten er utført Kjøp av varer Varekjøp skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når varen er levert Lønn og godtgjørelser Lønn og andre godtgjørelser skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil si når den ansatte har levert de ytelser han/hun i henhold til arbeidsavtalen er forpliktet til

14 PENSJON Premieavviket er unntak fra anordningsprinsippet (Justisdepartementet lovavdelingen ) Årets pensjonspremien utgiftsføres i bevilgningsregnskapet etter arbeidskapitalprinsippet. Pensjonspremie + Premieavvik = årets pensjonskostnad Gitt at lovgiver har ønsket å belaste bevilgningsregnskapet med pensjonskostnaden fremfor de årlige pensjonspremiene, kan regnskapsføringen beskrives som en praktisk tilnærming til anordningsprinsippet. 33 SLUTTVEDERLAG Regnskapsføring av sluttvederlag skal derfor gjøres når det er rimelig sikkert at sluttvederlaget skal ytes og det kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Sluttvederlag er knyttet til at den ansatte faktisk slutter. Regnskapsføring av sluttvederlag kan derfor tidligst skje på det tidspunkt det foreligger en oppsigelse. Hva med AFP? 34 14

15 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Renteutgifter Renteutgifter skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil som hovedregel være når utgiften er påløpt, dvs. når rentene skal godskrives kreditor i henhold til avtale, eller i samsvar med underliggende økonomisk realitet Kjøp av anleggsmidler varige driftsmidler Kjøp av anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når anleggsmidlet er levert. 35 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Kjøp av finansielle anleggsmidler Tap ved salg av omløpsmidler Kjøp av finansielle anleggsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført når det finansielle anleggsmidlet er overført til kommunen. Tap ved salg av finansielle omløpsmidler skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen vil som hovedregel være gjennomført når salget er gjennomført i henhold til avtale eller underliggende økonomiske realitet

16 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET GJENSIDIGE TRANSAKSJONER Tilskudd til andres aktiviteter Betaling før og etter transaksjonstidspunktet Tilskudd til andres aktiviteter skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres når kommunen påtar seg en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til den tilskuddsberettigede. Det vil som hovedregel være på når kommunen har vedtatt å yte tilskuddet, det er rimelig sikkert at tilskuddet vil bli utbetalt, det kan måles med tilstrekkelig pålitelighet og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet. Betaling før og etter transaksjonstidspunktet regnskapsføres mot kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld. 37 TILSKUDD TIL ANDRES AKTIVITETER I kommunestyret bevilger Dalsig kommune et tilskudd til AS Kulturhuset på 4 mill pr år i 5 år. Utbetalingen skjer en gang pr halvår. Når skal kommunen utgiftsføre tilskuddet? Når betalingsforpliktelsen oppstår? Når tilskuddet utbetales? Når Tilskuddet blir vedtatt i kommunestyret? På transaksjonstidspunktet? Før transaksjonstidspunktet? Er det knyttet betingelser til tilskuddet? Er tilskuddet knyttet til en spesiell periode? 38 16

17 TILSKUDD TIL ANDRES AKTIVITETER Langs en nasjonal turistveg skal Statens Vegvesen bygges ulike opplevelses installasjoner og et eget senter. 5 omliggende kommuner blir bedt om å bidra med 5 mill kvar fordelt over åra 2011 til 2015 med 1 mill kvart år. A kommune gjør vedtak om 5 mill, 1 mill hvert år. B kommune gjør samme vedtak, men tilføyer vilkår om at utbygger dokumenterer at prosjektets fremdrift stemmer med innbetalingskravet. C kommune gjør samme vedtak, men tilføyer vilkår om at de andre kommunene også stiller opp. D kommune gjør samme vedtak, men tilføyer at det skal finansieres med årlige konsesjonskraftmidler. E kommune gjør samme vedtak, men at det forutsetter budsjettdekning de 4 påfølgende år 39 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET - ENSIDIGE TRANSAKSJONER Gaver Gaveoverføringer fra kommunen til andre skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når gaven bevilges Overføringer til kommunalt foretak For gaver som ikke er penger eller nære substitutter til penger vil utgiftsføring følge av periodiseringsreglene for varer eller anleggsmidler, og således være uavhengig av hva som defineres som gavetidspunktet. Overføringer fra kommunen til egne kommunale foretak skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. på det tidspunkt hvor kommunestyret har vedtatt overføringen og en eventuell tilknyttet periode har inntruffet

18 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET - UREALISERTE TAP Finansielle omløpsmidler Tap på fordringer Urealisert tap på finansielle omløpsmidler skal etter forsiktighetsprinsippet utgiftsføres på det tidspunkt hvor verdireduksjonen inntreffer. Regnskapsføringen av det urealiserte tapet er å betrakte som en overstyring av anordningsprinsippet. Tap på fordringer skal etter forsiktighetsprinsippet utgiftsføres på det tidspunkt hvor verdireduksjonen (tapet) inntreffer. Regnskapsføringen av tap på fordringer er å betrakte som en overstyring av anordningsprinsippet. 41 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET UTBETALINGER 3.1 Utlån Kommunale utlån skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført på det tidspunkt hvor kontrollen med likviditeten er overført til skyldner og kommunen har påtatt seg en risiko for mislighold. 3.2 Avdrag på og innløsning av innlån Avdrag på kommunale innlån skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres i samsvar med avtalt tilbakebetalingsplan, dvs. på det tidspunkt kommunen har en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til kreditor. Utgiftsført avdrag må uavhengig av tilbakebetalingsplan minst tilsvare minimumsavdrag etter kommuneloven 50 nr. 7. Ved forskuddsbetaling i forhold til avtalt avdragsplan, samt innløsning av kommunale innlån regnskapsføres forskuddsbetalingen det året likviditetsoverføringen finner sted. 3.3 Forskutteringer Kommunale forskutteringer skal etter anordningsprinsippet utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil si at forskuttering i form av likviditetsoverføring til forskuddsmottaker regnskapsføres som utlån, mens forskuttering i form av betaling direkte til leverandør regnskapsføres når kommunen har pådratt seg en forpliktelse på vegne av forskuddsmottaker

19 OVERSIKT OVER KONKLUSJONENE I UTGIFTSNOTATET USIKRE FORPLIKTELSER 2.4 Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser vil som hovedregel være kjent etter anordningsprinsippet når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført, forpliktelsen kan estimeres med tilstrekkelig pålitelighet og forpliktelsen har en klar årsakssammenheng med en gjennomført aktivitet eller inntruffet periode. 43 USIKRE FORPLIKTELSER Kommunens maskin ødelegger flere biler, skaden er taksert til , kommunen er selvassurandør. Kommunens brøytebil ødelegger gjerder, mange erstatningskrav og flere ventes når snøen er burte. Antatt beløp Fremtidige kostnader med tilsyn og kontroll av nedlagt avfallsdeponi kvart år i 20 år. Gammelt avfallsdeponi har avrenning til naturen, hele deponiet må graves opp og fjernes. Giftig avfall i fjorden etter mange år med kloakk og avrenning frå nedlagt industri. Hva med kommunens fremtidige kostnader med at en unge blir født? 44 19

20 FLYTDIAGRAM ANORDNINGSPRINSIPPET Medfører inntekten, innbetalingen, utgiften eller utbetalingen endring i arbeidskapital? Er transaksjonen gjennomført? Ja Ja Regnskapsføring i bevilgningsregnskapet Nei Nei Er det rimelig sikkert at transaksjonen blir gjennomført? Kan transaksjonen måles med tilstrekkelig pålitelighet? Er tilknyttet aktivitet gjennomført eller tilknyttet periode inntruffet? Husk høringsfrist 15. desember 2010! Notatene finnes på under Rammeverk Takk for meg Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ingen regnskapsføring i bevilgningsregnskapet 45 20

21 EKSEMPEL SLUTTPAKKE? Rådmann Peder Ås (62) inngår en avtale med Lillevik kommune om fratredelse som innebærer at Ås fra august neste år både får alderspensjon og en treårig konsulentavtale med kommunen. Inntil den tid er han sykmeldt eller i permisjon. Ås skal leies inn som konsulent og godtgjøres tilsvarende 80 % av nåværende lønn, justert årlig med lønnsutviklingen i kommunen. Hans private foretak skal ha kontor i rådhuset. Alle kostnader som husleie og vanlig kontorutstyr dekkes av kommunen. Kommunen dekker også kostnader til IT-oppkobling mv. i Ås privatbolig. 47 EKSEMPEL - ERSTATNING 18 millioner kroner til 41 barnehjemsbarn 41 tidligere barnehjemsbarn er trodd på at de ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt i Kristiansund. Nå betaler kommunen ut til sammen 18 millioner kroner i erstatning. Utbetalingene varierer fra kroner og opp til kroner per person, sier kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth i Kristiansund. Mange har samtidig søkt om Stortingets billighetserstatning, som er en statlig erstatning for tidligere barnehjemsbarn uansett hvor de bor i landet. De som har fått innvilget begge disse søknadene, får den kommunale erstatningen avkortet. Kommunal Rapport

Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet

Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Kommuneregnskapet GKRS har utarbeidet fire (4) notater om Grunnleggende prinsipper : 1. Rammeverk og grunnleggende prinsipper (40 sider) 2. Grunnleggende sammenhenger

Detaljer

Hva betyr anordnings prinsippet?

Hva betyr anordnings prinsippet? Hva betyr anordnings prinsippet? Av Ailin Aastvedt Forsker 1/Statsautorisert revisor telemarksforsking.no 1 Hva mener dere? 4) Er innholdet i anordningsprinsippet klart og tydelig? 80 % 70 % 60 % 50 %

Detaljer

Kommuneregnskapet. Rammeverk og grunnleggende prinsipper. Telemarksforsking

Kommuneregnskapet. Rammeverk og grunnleggende prinsipper. Telemarksforsking Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper telemarksforsking.no 1 Overordnet notat Bakgrunn for det regnskapssystemet vi har Særegenheter ved kommunal sektor Kommunelovens økonomibestemmelser

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet

Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet Grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet ved Ailin Aastvedt, Telemarksforsking Overordnet notat Bakgrunn for det regnskapssystemet vi har Særegenheter ved kommunal sektor Kommunelovens økonomibestemmelser

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Aaadfjoerlsssssssssssssssssss. Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper

Aaadfjoerlsssssssssssssssssss. Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Aaadfjoerlsssssssssssssssssss Kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 R 1 OPPSUMMERING 3 1.0 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL MED NOTATET 6 1.2 REGNSKAPSSYSTEM OG RAMMEVERK 6

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Nytt fra GKRS. Knut Erik Lie, utredningsleder. NKRFs fagkonferanse 2012

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Nytt fra GKRS. Knut Erik Lie, utredningsleder. NKRFs fagkonferanse 2012 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Nytt fra GKRS Knut Erik Lie, utredningsleder Hvem er GKRS? Styret Svein Henry Berdal (NKK) leder Thor Bernstrøm (KRD) Reidar Enger (NKRF) Rune Bye (KS) Ole Bernt

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) (HU) Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.2014 1 INNLEDNING OG

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Litt om prinsippene i kommuneregnskapet

Litt om prinsippene i kommuneregnskapet Torstein Dahle Litt om prinsippene i kommuneregnskapet FOLKEVALGTOPPLÆRING 2015 2019 Fredag 30. oktober 2015 Bergen kommunes årsmelding 2014, side 118 2 Bergen kommunes regnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap

Detaljer

OPPLÆRING FOLKEVALGTE ØKONOMISTYRING. Kommunestyresal

OPPLÆRING FOLKEVALGTE ØKONOMISTYRING. Kommunestyresal OPPLÆRING FOLKEVALGTE ØKONOMISTYRING Kommunestyresal 19.11.15 NOEN VIKTIGE SÆRTREKK VED KOMMUNENE Skal styres av folkevalgte organer. Ingen eiere. Best mulig bruk av tildelte samfunnsmessige ressurser

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS BUDSJETTERING OG REKNESKAPSFØRING AV INVESTERINGAR Utkast

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen presenteres i to varianter. Den første gir en oversikt over kapitlene, mens den andre er mer detaljert og angir innholdet i kapitlene (på tresifret kapittelnivå).

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN

kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200500447-41 GOMI 05/3739-2 BED 10.02.2006 Dispensasjon til selvforsikring,

Detaljer

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER Ingvar Linde Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite BAKGRUNN FOR GOD KOMMUNAL REKNESKAPSSKIKK KL 48 nr 1. Årsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2015 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2015 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET 1 NEDLASTING AV REKNESKAPSMAPPE PLANLEGGING Er det sett opp Oppgåvefordelingsliste? (13.2) Sett fristar Gjer avtal med revisjonen Årsmelding (frist 31.3.) Revisjonsmelding (frist

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Hvem er GKRS? Styret Svein Henry Berdal (NKK) leder Thor Bernstrøm (KMD) Reidar Enger (NKRF) Rune Bye (KS) Ole Bernt Langset

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser 1 3. REGNSKAP 3.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 48-49 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15. desember 2000

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

GKRS Standarder. Endringer og viktige elementer. AILIN AASTVEDT Telemarksforsking

GKRS Standarder. Endringer og viktige elementer. AILIN AASTVEDT Telemarksforsking GKRS Standarder Endringer og viktige elementer 10.12.2008 AILIN AASTVEDT telemarksforsking.no 1 Nytt fra GKRS KRS 9 Nedskrivning av anleggsmidler Notat om klassifikasjon av finansielle instrumenter Brev

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 9

Statlig RegnskapsStandard 9 Statlig RegnskapsStandard 9 Transaksjonsbaserte inntekter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av transaksjonsbasert inntekt... 4 Inntekt fra gebyrer...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Hvem er GKRS? Styret Svein Henry Berdal (NKK) leder Thor Bernstrøm (KMD) Reidar Enger (NKRF) Rune Bye (KS) Ole Bernt Langset

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer