Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Det vil innledningsvis bli gitt en orientering om Randsfjordforbundet ved Gunnar Haslerud. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 57/12 11/1349 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. VURDERING AV ALTERNATIVE TOMTER 58/12 10/285 GJENNOPPBYGGING VESTSIDA OPPVEKSTSENTER - VURDERING AV PROSJEKTKOSTNAD 59/12 12/1162 UTBYTTE FRA GJENSIDIGE / OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND 60/12 12/1155 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NM /12 12/1260 REVISJON AV KOMMUNAL BEREDSKAPSPLAN /12 12/162 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 63/12 12/1199 SLT HANDLINGSPLAN /12 12/298 REVISJONSRAPPORT - OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 65/12 11/658 UTREDNING OM MULIG KOMMUNESAMMENSLÅING - VIDERE OPPFØLGING 66/12 12/54 SØKNAD OM UTVIDELSE/ENDRING AV SKJENKEBEVILLING - HOVLI SYKEHJEM 67/12 12/94 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET MØTE DEN Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef

3 Sak 57/12 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. VURDERING AV ALTERNATIVE TOMTER Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar til orientering utredningen fra RAM arkitektur A/S om alternative plasseringer for ny barnehage i Fluberg/Odnes. 2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med planene om etablering av ny barnehage basert på alternativet friluftsbarnehagens nedre område. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 10/12 Behandling: Saksprotokoll fra behandlingen i formannskapets møte den ble utdelt i møtet. Det ble utdelt nye kart hvor de aktuelle alternativene iht formannskapets innstilling er avmerket. Videre ble følgende uttalelser utdelt: Fellesbrev fra SU Odnes barnehage og Odnes vel, datert (det ble gjort oppmerksom på at denne uttalelsen beklageligvis ikke ble med i formannskapets behandling ) Foreldrerepresentanter fra Fluberg barnhage, avdelingene Husmus og Skogmus, datert Rektor på Odnes skole, datert Fluberg vel, datert Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet forslag om kun å utrede alternativ b) fra formannskapets innstilling (egen tomt i nærheten av Odnes skole). Forslaget ble senere trukket, og Evensen støttet da innstillingen fra formannskapet. Side 3 av 33

4 Sak 57/12 Varaordfører Rune Selj (H) opplyste at han hadde vært i kontakt med samferdselskontoret i fylket, og at det i gjeldende planer ikke inngår noen forslag på noen gang- og sykkelveg i Flubergområdet, men at dette måtte komme som innspill i neste rullering. Representant Ina Lindalen (AP) ba om pause i forhandlingene for å gjennomføre gruppemøte, noe som ble innvilget. Etter gruppemøte, gjorde representanten Ina Lindalen (AP) oppmerksom på at Arbeiderpartiet støtter innstillingen fra formannskapet. Deretter ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende alternativer vedr. lokalisering av utbygging av ny barnehage i Fluberg/Odnes: a) Innenfor det eksisterende arealet for Odnes skole/helsehuset. b) Egen tomt i nærheten av Odnes skole (sørvest for Odnes skole) c) Fluberg 1 (ved Friluftsbarnehagen) 2. Rådmannen bes om å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet snarest mulig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 97/12 Behandling: Jon Odden fremmet forslag om at den ledige tomten etter rivingen av prestgårdslåven i Fluberg ikke vurderes som noe alternativ, dvs. at pkt. 2 i innstillingen utgår. Dette med begrunnelse i begrensninger som følge av arealet, beliggenheten og usikkerhet knyttet til planer for disponeringen av området. Erik Bjørnsveen ba om at formannskapet får seg forelagt et kart over det aktuelle området før det tas stillingen til om den aktuelle tomten vurderes som et nytt alternativ. Kart over det aktuelle området ble fremskaffet og utdelt i møtet. Størrelsen av området er oppgitt å utgjør ca 8 dekar. Fung. barnehagesjef Knut Åge Berge var til stede for å redegjøre nærmere for saken. Det å ta med dette tomtealternativet vil ikke forsinke prosessen i det videre arbeidet. Etter å ha undersøkt nærmere om det faktiske tomtearealet og de bindinger som er Side 4 av 33

5 Sak 57/12 lagt, viser det seg at arealet er nærmere 6 dekar. Fung. barnehagesjef vurderer derfor dette som et lite egnet tomteareale. Det ble deretter foretatt en votering mellom innstillingens pkt. 2 og forslaget fra Jon Odden, og forslaget om å ikke ta med tomten på prestgårdslåven som et nytt alternativ (jfr. innstillingens pkt. 2) ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble resterende del av innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet tar til etterretning orienteringen om prosessen med å vurdere aktuelle tomtealternativer for ny barnehage i Fluberg / Odnes. Utredningen av tomtealternativene skal gjøres innenfor en ramme på kr Utgiftene finansieres innenfor rammen av revidert investeringsbudsjett som legges fram i forbindelse med behandling av tertialrapporten per 30. april. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 147/12 Behandling: Under debatten fremkom det ulike synspunkter både til støtte for innstillingen, men også til fordel for å fortsatt vurdere plassering i nærheten eller i tilknytning til Odnes skole, samt fortsatt vurdere det øvre området i Fluberg. Det ble fra administrasjonens side gjort rede for den vurderingen som er lagt til grunn for at etablering av ny barnehage i tilknytning til Odnes skole vurderes som lite aktuelt (grunnet arealmessige begrensninger). Gerd Myklebust Wang fremmet følgende endringsforslag til innstilingens pkt. 2: Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med planene om etablering av ny barnehage basert på alternativet i tilknytning til Odnes skole. Det ble foretatt votering mellom innstillingen og endringsforslaget, og innstillingen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Det ble fremmet forslag om å gjennomføre en befaring for kommunestyret i det aktuelle området i Fluberg (både øvre og nedre) dette før kommunestyret behandler saken i sitt møte Side 5 av 33

6 Sak 57/12 den Ordfører gjorde oppmerksom på at siden det er formannskapet som er planutvalg, bør det være formannskapet som gjennomfører en slik befaring. Videre at befaringen også omfatter Odnes-området. Formannskapet ga tilslutning til ordførerens forslag, og ville avtale nærmere tidspunkt for befaringen før kommunestyrets behandling av saken den Vedtak: 1. Kommunestyret tar til orientering utredningen fra RAM arkitektur A/S om alternative plasseringer for ny barnehage i Fluberg/Odnes. 2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med planene om etablering av ny barnehage basert på alternativet friluftsbarnehagens nedre område. Vedlegg: Utredning fra RAM arkitektur A/S om alternative tomter for ny barnehage i Fluberg / Odnes. Uttalelse fra Statens vegvesen av Bakgrunn: Kommunestyret vedtok 12. mars 2012 å be rådmannen utrede følgende tre alternativer for plassering av ny barnehage i Fluberg / Odnes: 1. På skoletomta ved Odnes skole 2. På andre siden av Odnesvegen ved Odnes skole (Tatermyrbakken). 3. Ved friluftsbarnehagen i Fluberg Rådmannen engasjerte RAM arkitekter A/S for å gjøre en vurdering av disse tomtealternativene. Utredningen følger vedlagt. RAM arkitekter A/S har følgende rangering av tomtealternativene ut fra tomtens egnethet for barnehage: 1. På skoletomta ved Odnes skole 2. Ved friluftsbarnehagen, nedre område 3. Ved friluftsbarnehagen, øvre område 4. Tatermyrbakken med nedlagt høyspentllinje 5. Tatermyrbakken med høyspentlinje over bakken Side 6 av 33

7 Sak 57/12 Vurdering: Odnes skole I utredningen gis det uttrykk for at det er tilstrekkelig areal med den foreslått plasseringen ved Odnes skole. Skissen har imidlertid en forutsetning om at atkomstveien flyttes slik at den krysser privat eiendom. Løsningen forutsetter dermed en avtale om grunnavståelse. Det vil være viktig med en nær dialog med skolen slik at en kommer fram til løsninger for utmiljøet som ivaretar skolens og elevenes behov. Ved friluftsbarnehagen Alternativet med å legge barnehagen mellom friluftsbarnehagen og samfunnshuset anbefales i utredningen framfor en plassering ovenfor friluftsbarnehagen. Topografien ovenfor friluftsbarnehagen, som gjør det vanskelig å plassere et bygg på 900 kvadratmeter på en flate, er den viktigste begrunnelsen for denne anbefalingen. Videre pekes det på at atkomstveien kan bli forholdsvis lang. Rådmannen har innhentet uttalelse fra Statens vegvesen angående de trafikkmessige konsekvensene av de ulike alternativene (se vedlegg). Vegvesenet fraråder kommunen å gå videre med alternativet ovenfor friluftsbarnehagen siden det innebærer at det må bygges et nytt kryss langs FV 34. Tatermyrbakken. Kostnader i forbindelse med nedgraving av høyspentledningen og kostnadene ved tilrettelegging av tomten gjør at denne tomten antageligvis blir dyrere å opparbeide sammenlignet med de to andre alternativene. På den annen side blir atkomstveien kort. Tilknyningen til hovedvei synes også å være uproblematisk. I utredningen pekes det på en usikkerhet knyttet til mulige innsektsplager som følge av et vannhull i området. Dette vannhullet kan antageligvis fylles igjen. Andre forhold Arkitektfirmaets utredning handler i første rekke om tomtenes egnethet. Andre mer lokalpolitiske og samfunnsmessige vurderinger knyttet til barnehagens beliggenhet var ikke en del av mandatet, og er i mindre grad berørt. Plassering i Fluberg eller Odnes er eksempel på et slikt lokalpolitisk spørsmål som vil være en viktig premiss i vurderingen av tomtealternativer. Rådmannen har i tidligere saksutredning pekt på at det er fordeler å ulemper med begge alternativene. Det som taler for en plassering i Odnes er blant annet nærheten til skolen og at en beliggenhet her vil være en ytterligere styrke Side 7 av 33

8 Sak 57/12 for Odnes som det største lokalsamfunnet i kommunen utenom Hov Fall. Fordelen med Fluberg er at den vil ligge mer sentralt i forhold til brukernes bosted og arbeidsvei. Siden de fleste kjører i retning av Hov, Gjøvik og Hadeland for å komme på jobb vil en plassering i Odnes for mange innebære en omvei til barnehagen. Med en plassering i Fluberg kan barnehagen være et aktuelt alternativ også for de som bor i Hov-Fall, og således bety en avlastning for barnehagene i dette området. Konklusjon Rådmannen anbefaler at barnehagen plasseres på tomten rett nedenfor friluftsbarnehagen. Bakgrunnen for å anbefale en plassering i Fluberg framfor Odnes handler i første rekke om at dette er mer sentralt i forhold til de potensielle brukernes bosted og arbeidsvei. Det legges videre vekt på at en plassering i Fluberg gir en større fleksibilitet i det kommunale barnehagetilbudet i årene framover. Prognosene tyder på at behovet for barnehageplasser er på vei nedover. Det kan bety at det om noen år ikke er behov for så mye som barnehageplasser i Fluberg Odnes. Med en plassering av barnehagen i Fluberg vil barnehagen kunne være et altrernativ for de som bor i Hov. Det vil i mindre grad være tilfelle hvis barnehagen plasseres ved skolen i Odnes. Med en plassering av barnehagen i Odnes kan en i framtiden riskikere at både denne barnehagen og de to barnehagene i Hov har ledig kapasitet uten at det er grunnlag for å legge ned noen av barnehagene. Side 8 av 33

9 Sak 58/12 GJENNOPPBYGGING VESTSIDA OPPVEKSTSENTER - VURDERING AV PROSJEKTKOSTNAD Saksbehandler: Morten Normann Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 10/285 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar gjennoppbygging av Vestsida Skole med tillegg av barnehage innenfor en budsjettramme på ,- eks. mva. Merkostnaden ut over forsikringssum, på ,- eks mva dekkes inn gjennom låneopptak. 2. Finanskostnader på ,- knyttet til låneopptak må innarbeides i budsjettrammen for skolesektoren. 3. Eksisterende banehagebygg selges så snart dette fristilles fra barnehagebruk. Inntekt fra salg benyttes til å nedbetale lån. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 148/12 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar gjenoppbygging av Vestsida Skole med tillegg av barnehage innenfor en budsjettramme på ,- eks. mva. Merkostnaden ut over forsikringssum, på ,- eks mva dekkes inn gjennom låneopptak. 2. Finanskostnader på ,- knyttet til låneopptak må innarbeides i budsjettrammen for skolesektoren. 3. Eksisterende banehagebygg selges så snart dette fristilles fra barnehagebruk. Inntekt fra salg benyttes til å nedbetale lån. Side 9 av 33

10 Sak 58/12 Vedlegg: - Tegninger Bakgrunn: I formannskapsmøte ble følgende vedtatt Formannskapet tar til etterretning at det etableres en arbeidsgruppe som skal legge frem et grunnlag for gjenoppbygging. Gruppen består av ordfører og representanter fra skole, barnehage, Vestsida, Bygg og eiendom, komité 1 og komité 3. I kommunestyremøte den ble følgende vedtatt: I forbindelse med gjennoppbyggingen av Vestsida skole, planlegges oppvektsenter med felles ledelse av skole, SFO og barnehage med rektor som leder. I kommunestyremøte ble følgende vedtatt Kommunestyret vedtar at Vestsida skole gjenoppbygges som et oppvekstsenter i tråd med arbeidsgruppens forslag, jfr. alternativ 1 i saksutredningen. Kommunestyret ber om å få seg forelagt sak om det endelige kostnadsoverslaget etter at det er innhentet anbud. Skadeskjønnets verdifastsettelser ble som følgende: Gjenoppføringspris eks mva ,- Påbudsskjønn eks. mva ,- Totalt ,- - I møte i arbeidsgruppen ble det orientert om at det er satt i gang arbeid med å få på plass prosjektledelse. - I møte i arbeidsgruppen gir arbeidsgruppen tilslutning til å gjennomføre prosjektet som hoved- eller generalentreprise. - I møte i arbeidsgruppen Kalkyle på ,- eks mva viste et stort avvik i forhold til forsikringssum. Arbeidsgruppen ønsket ikke å legge frem en sak med det grunnlaget for kommunestyret. Arbeidet ble satt på vent som følge av den økonomiske gjennomgangen i kommunen. Arbeidsgruppen gav administrasjonen i oppgave å utarbeide et forslag til løsning for hvordan skolen kan gjenoppbygges, og barnehagen kan bygges, innenfor forsikringssummen. Løsning må være god nok for både skole og barnehage. Kostnad knyttet til barnehagen vil være et tillegg. Forslag skal presenteres arbeidsgruppen på neste møte, Side 10 av 33

11 Sak 58/12 - Forslag til løsning ble presentrt for arbeidsgruppen i møte I arbeidet med forslaget hadde skole og barnehage vært strekt delaktige i prosessen. Kostnaden for prosjektet hadde etter dette arbeidet kommet ned i ,- eks mva. Dette er ca 1 mill. over forsikringssummen. Arbeidsgruppen gav sin tilslutning til arbeidet, og gav administrasjonen i oppdrag å gjennomføre detaljprosjektering som grunnlag for anbudsinnhenting. - I møte med arbeidsgruppen ble videre arbeid med detaljprosjektering presentert for arbeidsgruppen. Gjennom arbeidet med detaljprosjektering hadde det vist seg nødvendig å gjennomføre noen endringer i forhold til det som var presentert Endringene gjelder økt areal for å dekke de nødvendige behovene som brukerne av oppvekstsenteret har. Disse endringene sammen med prisstigning viste en økning i antatt prosjektkostnad på ca 1,8mill. Kalkulert kostnad for gjennoppbygging av skolen med tillegg av bygging av ny barnehage er ,- Dette gir en merkostnad i forhold til forsikringssum på eks. mva. - Arbeidsgruppen var ikke fornøyd med økningen i kalkulert kostnad for gjennoppbygging. Det ble likevel besluttet at arbeidet med detaljprosjekteringen skulle fortsette, og at prosjektet skulle legges ut på offentlig anbud. Når anbudene var kommet inn skulle dette fremmes for formannskap/kommunestyre for beslutning om endelig vedtak. - Ved anbudsåpning den viste samlet entreprise en kostnad på ,- eks mva. Vurdering: Det har i arbeidet med gjenoppbygging av Vestsida skole vært utredet to mulige alternativer for gjenoppbygging. Den første løsningen ble vurdert for kostbar og derfor ble det utredet en alternativ gjenoppbygging innenfor forsikringssummen. Etter anbudsåpning viser kostnaden at byggekostnaden for gjenoppbygging av skolen med tillegg av barnehagen kommer på ,- eks mva. i tillegg til forsikringssummen. Ved en oppretting av oppvekstsenter vil behovet for nåværende barnehagelokaler falle bort. Dette vil gi reduserte driftskostnader for eiendomsavdelingen på ca ,-. Det økte arealet for oppvekstssenteret vil gi en utgiftsøkning på ca ,- Totalt gir dette driftsbesparelser på ca ,- ved oppretting av oppvekstsenter. Side 11 av 33

12 Sak 58/12 Det vil og være mulig å selge eksisterende barnehagebygg. Det er ikke gjort noen prisvurdering på dette, men det antas å kunne selges for noen hundre tusen. Dette vil kunne brukes til å dekke opp deler av et eventuelt låneopptak. Et slikt låneopptak vil medføre en finanskostnad på ca ,-, som vil komme i tillegg til vedtatte budsjettkutt på ca ,-. Dette medfører at driftsbudskjettet for skolesektoren må tas ned med ,- (= ½ årsverk). Side 12 av 33

13 Sak 59/12 UTBYTTE FRA GJENSIDIGE / OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 12/1162 Saksnr.: Utvalg Møtedato 149/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at årets utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA på kr ,- tilføres Forsikringsfondet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 149/12 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at årets utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA på kr ,- tilføres Forsikringsfondet. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Søndre Land kommune mottok 11. juli 2012 kr ,- som utbytte for driftsåret 2011 fra Gjensidige Forsikring ASA. Vurdering: Søndre Land kommune har Forsikringsfond, som er et fritt driftsfond. Dette fondet brukes i utgangspunktet til forskjellige sikkerhetstiltak. Disponibelt på fondet pr. dags dato er kr ,44. Rådmannen foreslår at årets utbytte; kr ,- tilføres Forsikringsfondet. Side 13 av 33

14 Sak 60/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NM 2012 Saksbehandler: Dag Johansen Arkiv: 223 C22 Arkivsaksnr.: 12/1155 Saksnr.: Utvalg Møtedato 153/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1) Kommunestyret vedtar å gi Lausgarda Salongskytterlag et tilskudd på kr 5000,- til innkjøp av premier til NM 15m rifle, ) Pengene belastes kulturbudsjettet , med tilsvarende overføring ved budsjettjustering fra fond Til idrettsformål , som reduseres fra kr 15978,- til kr 10978,- Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 153/12 Behandling: Administrasjonen ble bedt om å finne muligheter til å finansiere et tilskudd på kr før behandlingen av saken i kommunestyrets møte Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) Kommunestyret vedtar å gi Lausgarda Salongskytterlag et tilskudd på kr 5000,- til innkjøp av premier til NM 15m rifle, ) Pengene belastes kulturbudsjettet , med tilsvarende overføring ved budsjettjustering fra fond Til idrettsformål , som reduseres fra kr 15978,- til kr 10978,- Vedlegg: Ett: NM 2012 søknad om økonomisk støtte. Side 14 av 33

15 Sak 60/12 Bakgrunn: Lausgarda Salongskytterlag er av Norges Skytterforbund tildelt NM i 15m rifle NMarrangementet skal gjennomføres på lagets innendørsbane på Hov stadion i tidsrommet 2-4. november Arrangementet vil samle om lag 250 aktive skyttere fra juniorer til veteraner av begge skjønn. Vurdering: Et NM-arrangement er et prestisjefyllt og krevende arrangement. Det er en stor annerkjennelse til laget som får i oppdrag å gjennomføre arrangementet. Et NM-arrangement vil også sette fokus på kommunen på en positiv måte, og det vil ha ringvirkninger for turistnæring og næringsdrivende for øvrig i kommunen og distriktet. Det er også store kostnader forbundet med et slikt arrangement. Av søknaden går det fram at opprusting av skyteanlegget vil få tilskudd fra Oppland fylkeskommune, gjennom ordningen med støtte til store idrettsanrrangement. Lausgarda Salongskytterlags søknad gjelder i første rekke støtte til innkjøp av premier og medaljer. Arrangementet vil ha en positiv effekt på et samlet idrettsmiljø i Søndre Land. I kommunen er det et stort og godt etablert skytermiljø, først og fremst gjennom Det Frivillige skyttervesen, men nå også gjennom lag tilsluttet Norges Skytterforbund. Søndre Land vil kunne befeste sin stilling som en stor skytterkommune. På denne bakgrunn vurderes det som viktig at Søndre Land kommune støtter arrangementet økonomisk. Side 15 av 33

16 Sak 61/12 REVISJON AV KOMMUNAL BEREDSKAPSPLAN 2012 Saksbehandler: Line Bøe Arkiv: X26 Arkivsaksnr.: 12/1260 Saksnr.: Utvalg Møtedato 155/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Kommunal beredskapsplan datert juni 2012 vedtas. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 155/12 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunal beredskapsplan datert juni 2012 vedtas. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. Vedlegg: Hovedvedlegg: Kommunal beredskapsplan Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Vedlegg 2 Krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Vedlegg 3 Skjemaer til loggføring til beredskapsplanen Side 16 av 33

17 Sak 61/12 Bakgrunn: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret stiller krav om at beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Flere av disse momentene lå inne i Plan for kommunal kriseledelse av Denne planen er nå revidert og revisjonen av planen har hatt særlig fokus på samspillet mellom informasjonskontoret og kriseledelsen, for å sikre en god og riktig informasjonsstrøm til befolkning og media i tilfelle krise. Planen har fått en egen del kaldt krisekommunikasjonsplan. Beredskapsplanens formål er å skape handling når en uønsket hendelse inntreffer. Planen skal være et verktøy for kriseledelsen slik at den i samarbeid med aktuelle instanser kan håndtere fremtidige kriser på en god måte. Beredskapsplanen er en handlingsrettet plan som har som utgangpunk å beskytte befolkningen og materielle verdier, samt begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Kommunal beredskapsplan er per definisjon en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap (se planens kap. 2.0: Kommunale fagplaner for beredskap), utarbeidet av kommunens tjenesteområder, og risiko- og sårbarhetsanalysen utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble utarbeidet i 1997 og denne er også for tiden under revisjon. Planen er primært utarbeidet for bruk ved kriser og uønskede hendelser i fredstid, men planen skal kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig. Arbeidet med planen har involvert de interne medlemmene i beredskapsrådet og er sendt de eksterne medlemmene av beredskapsrådet for kommentarer. Vurdering: Rådmannen mener utkastet til plan nå er godt gjennomarbeidet og at Rådmannen bør gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i planen ved behov. Rådmannen foreslår at planen godkjennes. Side 17 av 33

18 Sak 62/12 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/162 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Trafikksikkerhetsplanen for for Søndre Land kommune vedtas og de prioriterte tiltakene i TS-planen søkes gjennomført i økonomiplanen for eller etter hvert som budsjettmidler stilles til rådighet for trafikksikkerhetsarbeidet. 2. Prioriteringslisten over tiltak revideres årlig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 16/12 Behandling: Det ble nærmere redegjort for bakgrunnen for saken, og at arbeidet har vært noe forsinket. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til ny trafikksikkerhetsplan sendes ut på høring/ legges ut til ettersyn i 6 uker Side 18 av 33

19 Sak 62/12 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 135/12 Behandling: Det ble påpekt at en i forbindelse med den videre oppfølgingen av trafikksikkerhetsplanen må avklare spørsmålet sammenhengende fortau fra FV 247 til krysset i Hov sentrum (jfr. tiltak nr. 1). Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Trafikksikkerhetsplanen for for Søndre Land kommune vedtas og de prioriterte tiltakene i TS-planen søkes gjennomført i økonomiplanen for eller etter hvert som budsjettmidler stilles til rådighet for trafikksikkerhetsarbeidet. 2. Prioriteringslisten over tiltak revideres årlig. Vedlegg: Forslag til traffikksikkerhetsplan for Som vedlegg til planen følger også et sammendrag av innkomne høringsuttalelser og innspill. Som utrykte vedlegg til saken ligger de innkomne høringsuttalelsene og innspillene. Bakgrunn: Det vises til møte i formannskapet den , sak 16/12, der forslag til revidert trafikksikkerhetsplan for Søndre land kommune ble vedtatt utsendt på høring/lagt ut til offentlig ettersyn. Planen har nå vært ute på høring og alle innspill er opplistet i eget vedlegg som et notat til trafikksikkerhetsutvalget i kommunen (TS-utvalget). Forslag til revidert trafikksikkerhetsplan for perioden er nå ferdig utarbeidet av trafikksikkerhetsutvalget, og planen kan etter vedtak i kommunestyret inngå som en delplan under kommuneplan. Vurdering: Rådmannen er av den oppfatning at det har vært en god respons på planarbeidet og at det har innkommet mange gode forslag til trafikksikkerhetstiltak i Søndre Land kommune. Mange av tiltakene berører først og fremst fylkesveiene i Søndre Land kommune, noe som er naturlig da det er der det er mest trafikk og flest mennesker som blir berørt. Side 19 av 33

20 Sak 62/12 Mange av de mottatte forslagene på tiltak har store kostnader knyttet til gjennomføring, og rådmannen har derfor fordelt tiltakene på fylkesveier og kommunale veger på hver sin prioriteringsliste. Tiltakene har blitt vurdert av TS-utvalget og prioriteringslisten er TSutvalgets innstilling til kommunestyrets behandling, men det er jo opp til kommunestyret og prioritere i henhold til eget ønske. Det legges til grunn at tiltakslisten skal revideres årlig og kommunestyret gis anledning til å avsette budsjettmidler til rådighet for gjennomføring av tiltak som blir prioritert i henhold til vedtatte liste. Bevilgning av budsjettmidler vil da kunne enten skje gjennom den ordinære budsjettprosessen eller gjennom disponering av aktuelle tilskuddsmidler. De tiltak som kommunestyret velger å stille midler til rådighet for vil være tiltak innenfor kommunens veier og plasser. For kostnader som er knyttet til tiltak på fylkesveiene er det hovedsakelig fylkeskommunen som vil stå for finansieringen, men det er også mulighet for felles løsninger hvor kostnadene kan fordeles mellom Søndre Land kommune og fylket etter avtale. Det er imidlertid viktig å minne beslutningtagerne i Oppland fylke om hvilke prioriteringer som er viktig for trafikksikringsarbeidet i Søndre Land, og i det arbeidet er trafikksikkerhetsplanen et viktig dokument. Side 20 av 33

21 Sak 63/12 SLT HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Silje Ludvigsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/1199 Saksnr.: Utvalg Møtedato 156/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar SLT Handlingsplan til orientering. 2. Kommunestyret velger følgende representant til SLT styringsgruppe/politirådet i Søndre Land: Lars Nybakke Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 156/12 Behandling: Det ble fremmet forslag på følgende kandidater som representant til SLTstyringsgruppe/Politirådet: Lars Nybakke Ann Kristin Dybhavn Det ble enighet om å foreslå Lars Nybakke, og ordfører tar kontakt før behandlingen av saken i kommunestyret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret tar SLT Handlingsplan til orientering. 2. Kommunestyret velger følgende representant til SLT styringsgruppe/politirådet i Søndre Land: Lars Nybakke Side 21 av 33

22 Sak 63/12 Vedlegg: Viser til koordinators presentasjon av SLT Handlingsplan , fremlagt i Kommunestyrmøtet den 18. juni Selve planen er tidligere utsendt i forbindelse med det samme kommunestyretmøtet, og sendes derfor ikke ut igjen på nytt. Bakgrunn: Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre Land lensmannskontor; SLT-modellen. SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak. SLT arbeidet inngår som en del av kommunens satsing på barn og unge. I mars 2011 ble modellen revidert. Mandat for SLT ble utarbeidet og vedtatt av styringsgruppa. SLT styringsgruppe fungerer også som kommunens Politiråd. For å strukturere det forebyggende arbeidet ble det utarbeidet handlingsplan for SLT /Poltitiråd i Søndre Land kommune. Planen er i første omgang gjeldende for ett år, men skal senere utarbeides for to og to år av gangen. På den måten vil det til enhver tid sittende kommunestyre få to planperioder. Hovedmålet for SLT/Politirådet er å etablere et bærekraftig kriminalitetsforebyggende arbeid for å unngå menneskelige lidelser som følge av kriminalitet og rusmisbruk. Koordinering av ressurser sett i et helhetlig perspektiv er sentralt i dette arbeidet. Det er krav til SLT styringsgruppe/politirådet om to politiske representanter. Ordføreren er et av medlemmene. Kommunestyret må dermed velge én representant til SLT/Politiråd. Vurdering: Styringsgruppa/Politirådet har per nå åtte medlemmer. Kommunetyrets representant blir det niende medlemmet. SLT styringsgruppe/politirådet skal - sørge for framdrift i SLT-arbeidet og etablere overordnede rammer for kommunens totale innsats for forebygging av kriminalitet - sørge for nødvendige økonomiske og personalmessige ressurser - sikre innføring av kriminalitetsforebygging i kommunens og politiets planverk - avholde minimum 2 møter i halvåret Side 22 av 33

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer