Investorpresentasjon. Årsregnskapet 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investorpresentasjon. Årsregnskapet 2013"

Transkript

1 Investorpresentasjon Årsregnskapet 2013

2 Innhold 1 Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 2

3 Hovedpunkter Bank 2 Etablert i 2005 som eneste bank i Norge som spesialiserer seg på lån til privatpersoner og bedrifter som ikke kvalifiserer for lån i andre banker Forvaltningskapital på 2,4 mrd. og egenkapital på 245 mkr. 1 Lønnsomhet, soliditet og finansiering Økende driftsresultater siden 2011 og ROE opp mot 21 % i 2012 og 2013 Lave utlånstap og god pantesikkerhet i utlånsporteføljen Ren kjernekapitaldekning på 22,2 % 1 Innskuddsdekning på 121 % 1 (eneste finansieringskilde) Fremtidsutsikter Forventer økt etterspørsel etter bankens finansieringsløsninger; solid kapitaldekning gjør banken godt posisjonert for ytterligere vekst Sterkt fokus på ytterligere reduksjon av misligholdet Strategi basert på fortsatt sterkt fokus på bankens kjernevirksomhet, høyere belåningsgrader og satsning på lån uten sikkerhet Utstedelse av fondsobligasjoner med 50 mkr. gir et godt kapitalgrunnlag for bankens vekstambisjoner 1 Pr etter foreslått utbytte 3

4 Sterk posisjon i et attraktivt marked Forvaltningskapital 2,4 mrd. pr Egenkapital 245 mkr. Kjernekapitaldekning 22,2 % Sterk posisjon i et attraktivt marked Etablert i 2005 som eneste bank i Norge som spesialiserer seg på lån til privatpersoner, selvstendig næringsdrivende, bedrifter og prosjekter som ikke kvalifiserer for lån i andre banker Godtar betalingsanmerkninger Krever tilfredsstillende betjeningsevne og sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller realkausjon ROE 21 %, 17,9 %, 5,6 % og 13,6 % for hhv. 2013, 2012, 2011 og 2010 Kostnadsprosent 41 %, 46 %, 54 % og 54 % for hhv. 2013, 2012, 2011 og 2010 Innskuddsdekning 121 % (eneste finansieringskilde) Lave tap og sterkt fokus på reduksjon av misligholdte lån i porteføljen Opplever økende etterspørsel etter sine finansieringsløsninger Solid kapitaldekning gjør banken godt posisjonert for ytterligere vekst 4

5 Kapitaldekning før og etter utstedelse av fondsobligasjonene Beregninger basert på tall per Utstedelse av 50 mkr. i fondsobligasjoner Før transaksjonen ( ) Ren kjernekapital: 18,32 % Kjernekapital: 18,32 % Kapitaldekning: 18,32 % Transaksjon Utstedelse av 50 mkr. i nye fondsobligasjoner (T1) Før % Etter % 4.15 % Etter transaksjonen Ren kjernekapital: 18,32 % Kjernekapital: 22,47 % Kapitaldekning: 22,47 % T2 T % % CET1 Før emisjon Etter emisjon 5

6 Rating Fondsfinans har en skyggerating på Bank 2 på BBB Fondsfinans BBB DNB Markets BBB SpareBank 1 Markets BBB Nordea Markets BBB Swedbank First A- Utdrag fra Fondsfinans kredittrating høsten 2013 Kredittratingen reflekterer en bank med solid kapitaldekning, god inntjening og en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Bank 2 scorer høyt på disse parameterne sammenlignet med banker av tilsvarende størrelse (NOK 2 til 2,5 mrd.). Hadde Bank 2 vært en «normal» sparebank tilsier nøkkeltallene en kredittrating ett eller to nivåer høyere Bank 2 skiller seg ut med høyt mislighold og relativt høye tap på utlån. Fra 2007 til 2012 har tapene ligget på 0,90 % av utlån, mot et gjennomsnitt på 0,20 % for banker generelt. De relativt sett høye tallene må sees i sammenheng med bankens utlånspolitikk og forretningsstrategi bankkunder med høyere risiko for mislighold er blant bankens kundegrupper. Høyt mislighold er ikke ensbetydende med høye utlånstap. Bank 2 har vesentlig lavere tap i forhold til mislighold enn øvrige banker. Høyt (kalkulert) mislighold kompenseres med en restriktiv utlånspolicy og belåningsgrad; alle lån gjøres med sikkerhet i tilfredsstillende panteobjekt. Gjennomsnittlig belåningsgrad i porteføljen er 56 %. Bank 2 har i tillegg til en solid kapitaldekning (kapitalmål: %) som samlet sett gjør at banken er rustet til å absorbere relativt store/uforutsette tap. En stresstest viser at banken tåler et verdifall i eiendomsmarkedet på inntil % En forenklet stresstest viser at banker tåler inntil 5 % tap på utlån, eller ca. 80mkr. før ansvarlig kapital faller ned mot regulatoriske krav. I «finanskriseårene» steg tapene til hhv 1.97 % (22 mkr.) og 1.84% (17 mkr.), som viser at Bank 2 er relativt sårbar i forhold markedskonjunkturer. En stresstest på eiendomsmarkedet tilsier at banken tåler verdifall på inntil 25 % ti 30 % Bank 2 kan vise til resultater som tyder på at banken kan «leve godt» med vedvarende høyt mislighold; mislighold og tap kompenseres i stor grad med høye marginer og lav belåningsgrad. Lav tapsprosent i forhold til mislighold vitner om god vurderingsevne og oppfølging av lånekunder, noe som er en forutsetning for å lykkes med bankens forretningsmodell og for å opprettholde en kredittrating på BBB. 6

7 Innhold Introduksjon 2 Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 7

8 Om Bank 2 Bank 2 ble etablert i 2005 og er den eneste banken i Norge som har spesialisert seg på å gi lån til privatpersoner, selvstendig næringsdrivende, bedrifter og prosjekter som ikke kvalifiserer for lån i andre banker. Lånesøkere med tilfredsstillende betjeningsevne og sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller realkausjon der dette forutsettes kan få lån og hjelp i banken, selv om de har betalingsanmerkninger Bank 2 bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har fått likviditetsmessige utfordringer eller kommet i en misligholdssituasjon kan få tilbud om en økonomisk omstart. Banken er godt posisjonert for å være en foretrukket samarbeidspartner for landets ordinære banker, og kan tilby supplerende låneprodukter som kan bidra til økonomisk friskmelding av flest mulig bankkunder Bank 2 har som målsetting å bli Norges mest lønnsomme bank gjennom fornøyde kunder og engasjerte medarbeidere 8

9 Markeder Bank 2 driver sin virksomhet innen privat- og bedriftsmarkedet, og gir lån til privatpersoner, selvstendig næringsdrivende, bedrifter og prosjekter som av ulike årsaker ikke får finansiering i andre banker Privatmarkedet - Refinansiering og mellomfinansiering Bedriftsmarkedet - Prosjektfinansiering, refinansiering og likviditetslån - Mange banker har endret sin utlånspraksis, og etablert strengere krav og retningslinjer for hvem de går lån til Større deler av bedriftsmarkedet er tilgjengelig for Bank 2 9

10 Strategisk perspektiv Fortsatt konsolidering og forbedring av eksisterende kjernevirksomhet, med fortsatt høy organisk vekst som gir grunnlag for stabil og forutsigbar utvikling Videre utvikling av virksomheten skal primært være på områder og produkter som ligger nært opp til nåværende virksomhet - Høyere belåningsgrader og lån uten sikkerhet Nye satsningsområder må over tid generere minst like høy egenkapitalavkastning som kjernevirksomheten Konkrete kjøpsmuligheter eller forslag om samarbeid som banken blir presentert for skal vurderes på en opportunistisk måte Utvikle en salgsorganisasjon med fokus på gode relasjoner til samarbeidspartnere og på å gi verdiskapende rådgivning og oppfølging overfor kundene 10

11 Hovedmål satsningsområder ( ) Vekst og lønnsomhet Organisasjonskultur og arbeidsmiljø Omdømme- og merkevarebygging Kompetanse, rådgivning og kundekontakt Agenter, allianser og partnere Stort potensial for betydelig vekst og økt lønnsomhet med dagens organisasjon og finansielle posisjon Tydeligere inndeling av PM og BM og økt satsning på BM Nysatsning på lån uten sikkerhet Målsetning om et kontantutbytte på minst 50 % av årsresultatet etter skatt Høyt utbytte vil kunne gi bedre likviditet i aksjen, og øke interessen ved fremtidige aksjeemisjoner Skal bygge en organisasjonskultur rundt bankens kjerneverdier, strategiske mål og kritiske suksessfaktorer Kjerneverdier: engasjert, løsningsorientert, ansvarlig Strategiske mål: Skape den mest lønnsomme banken i Norge Kritiske suksessfaktorer: Fornøyde kunder, omdømme, engasjerte medarbeidere, kvalitet og kompetanse, utvikle muligheter, god distribusjon Bankens mål om vekst og økt lønnsomhet er avhengig av riktig arbeid med omdømme- og merkevarebygging I strategiperioden planlegger banken strategiske endringer for å styrke omdømmet og merkevaren Banken har medarbeidere med meget høy faglig kompetanse innen kunderådgivning og kredittarbeid Banken har utelukkende ansatt senior medarbeidere med solid erfaring fra tilsvarende arbeid i andre banker Banken har igangsatt arbeid for å videreutvikle alle medarbeideres faglige kompetanse Et overordnet mål for denne utviklingen er å mobilisere alle kunderettede aktiviteter med formål om å skape økt utlånsvolum Utlånsmarkedet er preget av produktsalg gjennom samarbeidspartnere Agentene har ofte en sterkere lokal tilstedeværelse og markedskontakt med sterkere salgsfokus sammenlignet med banker flest Banken vil i tillegg til bruk av agenter øke arbeidet med direktesalg og indirekte salg gjennom strategiske allianser og partnere 11

12 Bankens 20 største aksjonærer 20 største aksjonærer Antall aksjer Eierandel VALSET INVEST AS OG JON H. NORDBREKKEN ,18 % CRYPTIC AS OG JON ARE NORDBREKKEN ,98 % MORO AS ,42 % BRYN INVEST AS ,05 % AAGE THOEN LIMITED AS MED FLERE ,88 % BRAS KAPITAL AS ,22 % CARLOT AS ,22 % ARTEL HOLDING A/S ,08 % AS HAMANG PAPIRFABRI ,05 % BYHOLT AS OG HELGE ROAR DALEN ,39 % KNIGHTFIELD AS ,77 % SKAGENKAIEN HOLDING ,45 % DANSKE INVEST NORGE ,80 % RASMUSSENGRUPPEN AS ,60 % MELLEM NES INVEST AS ,42 % INDIGO INVEST ,37 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,33 % VIKING GRUPPEN AS ,30 % IVAR S LØGE AS ,20 % J.S SEDAL INVEST AS ,09 % Sum 20 største ,79 % Øvrige ,21 % Sum totalt ,00 % Pr

13 Styret Aage Thoen (leder) Jon H. Nordbrekken (nestleder) Jan Lien (styremedlem) Cecilie Johnsen (styremedlem) Kristin Mortensen (styremedlem) Wenche Ødeskaug (ansattes representant) Skule Langsether (ansattes vararepresentant) 13

14 Bankens organisasjon og ledelse Helge Dalen Adm. direktør Økonomi og forretningsutvikling Sverre Gulbransen Økonomidirektør/CFO Skule Langsether Økonomikonsulent Jorunn Møller Adm.sekretær Bente Belseth Depotansvarlig Drift og personale Hege K. Berg-Larsen Administrasjonssjef / Controller Wenche Ødeskaug Leder Dagligbank Trine H. Kruse Kunderådgiver/ kundemottaker Silje Ødegaard Kunderådgiver/ kundemottaker Marina Lehikoinen Kunderådgiver/ kundemottaker Atle Ryssmo Leder BM Lars I. Krohn Snr Kunderådgiver BM May Johnsen Snr Kunderådgiver BM Eirik Jacobsen Snr Kunderådgiver BM Aud N. Dokmo Snr Kunderådgiver BM Kreditt Sverre I. Pedersen Kredittsjef Unn Benco Leder PM Geirr Mosgaard-Lier Snr Kunderådgiver PM Andreas Carlson Snr Kunderådgiver PM Arne Berger Snr Kunderådgiver PM Nina Husø Snr Kunderådgiver PM Britt Pedersen Snr Kunderådgiver PM Lena K. Heimstad Marked Espen Dege Spesialengasjement Hege Olsen Depotmedarbeider Amalfi Sandlie Kantineansvarlig Cecilie Njåstad Snr Kunderådgiver PM 14

15 Ledergruppen Helge Dalen Adm. direktør Diplomøkonom i bank og finans fra BI + flere management programmer 2012-d.d. Adm. direktør i Bank 2 ASA Adm. banksjef Drangedal og Tørdal Sparebank Kontorsjef Gjerstad Sparebank Styreverv i Sparebankforeningen i Norge, FNO og Terra Boligkreditt AS Sverre I. Pedersen Kredittsjef Siviløkonom fra NHH 2008-d.d. Kredittsjef Bank Kredittsjef Telespar/Fornebu Sparebank Selvstendig rådgiver Seksjonssjef Oslo kommune Prosjektleder Forbrukerrådet Selvstendig økonomisk rådgiver Organisasjonskons. Bennett Reiseburau Konsulent Industridepartementet Sverre Gulbransen Økonomidir. / CFO Autorisert porteføljeforvalter fra NHH, MBA fra BI, cand. scient. med aktuarkompetanse fra UiO 2011-d.d. CFO Bank CFO Silver Pensjonsforsikring Frittstående aktuarkonsulent , Ulike stillinger innen økonomi/finans Storebrand Livsforsikring Ansvarshavende aktuar David Livsforsikring , 1995 Vit.ass. forsikringsmatematikk UiO Hege Kathrine Berg- Larsen Adm.sjef / controller Markedskommunikasjon NMH, Bankakademiet, autorisert finansiell rådgiver HG, Human Resource Management HiO d.d. Administrasjonssjef og Controller Bank Leder av Retail Banking Kaupthing Bank hf. NUF Autorisert finansiell rådgiver Fornebubanken Kundeansvarlig Sparebanken NOR, Gjensidige NOR, DnB NOR 15

16 Innhold Introduksjon Om Bank 2 3 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 16

17 Viktige aspekter for investor Rating - A- fra Swedbank, og BBB fra Fondsfinans, DNB, Nordea og SpareBank1 Utvikling i nøkkeltall - Driftsresultat og resultat etter skatt inne i en positiv trend, med en egenkapitalavkastning etter skatt på 21 % i Rentenetto på 4,4 % som forventes å øke ytterligere i takt med en gradvis reallokering fra finansielle investeringer til utlån - Kostnadsprosent på 41 %, banken vil tilstrebe en ytterligere reduksjon av kostnadsnivået - Konservativ kredittpolicy har bidratt til en betydelig reduksjon i utlånstap og mislighold de siste årene - Tilfredsstillende kapitalisering, med kapitaldekning på 22,2 % og et kapitalmål på % Kundetilfredshet 1-95 % av kundene oppgir at de fikk løst sine økonomiske problemer - 80 % mener at deres økonomiske situasjon er blitt bedre - 79 % vil anbefale Bank 2 til andre - Kundene er godt fornøyd med kundeopplevelsen hos Bank 2 (score 76, skala 0-100) 1) Kundeundersøkelse av Norfakta (2012) 17

18 Viktige aspekter for investor Kursutvikling Bank 2-aksjen 3,00 3,00 3,50 1,80 2,20 Kursnivået for aksjen var ca. 1,80 kroner pr. aksje i begynnelsen av 2013 I april ble det utbetalt utbytte med 0,25 kroner pr. aksje Kursen steg forholdsvis jevnt frem til primo november, hvor aksjen ble omsatt for ca. 2,20 kroner pr. aksje Den påfølgende måneden steg etterspørselen, og det ble omsatt et betydelig antall aksjer for 3 kroner pr. aksje Kursen lå på dette nivået frem til 18. mars, da ble aksjen omsatt for 3,50 kroner pr. aksje 18

19 Resultatregnskap for 2013 hovedtall Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt på 21 % mot 17,9 % i fjor Resultat før tap på 59 mkr. mot 49 mkr. i fjor Rentenetto på 99 mkr. mot 88 mkr. i fjor Kostnadsprosent på 41 mot 47 i fjor Tap på utlån på 20 mkr. mot 6 mkr. i fjor Finansinntekter og opp-/nedskrivninger fra investeringsporteføljen på 54 mkr. mot 44 mkr. i fjor Resultat etter skatt på 48 mkr. mot 39 mkr. i fjor Utlånsvekst på 340 mkr., tilsvarende 25 % av utlån til kunder pr , mot 212 mkr. i fjor Mislighold på 10,1 % av utlånsvolumet, mot 9,1 % i fjor Forvaltningskapital på mkr. mot mkr. i fjor Innskuddsdekning på 121 % mot 143 % i fjor Kapitaldekning på 22,2 % mot 20,9 % i fjor Resultat pr. aksje etter skatt 0,50 kr. mot 0,40 kr. i fjor Foreslått utbytte pr. aksje 0,35 kr. mot 0,25 kr i fjor Bokført verdi pr. aksje 2,54 kr. mot 2,39 kr. i fjor 19

20 Innhold Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor 4 Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 20

21 Bankens virksomhet i hovedtall Forvaltningskapital Annet Overskuddslikviditet Brutto utlån Innskudd Forvaltningskapitalen utgjør 2-2,5 mrd. kroner Overskuddslikviditeten reallokeres gradvis fra finansielle investeringer til utlån, som er vesentlig mer lønnsomt Bankens funding i form av innskudd har har vært relativt stabil de siste årene 21

22 Bankens virksomhet i hovedtall forts. Driftsresultat (NOKm) Resultat etter skatt (NOKm) Bankens driftsresultater viser en klart voksende trend fra 2011 Resultatene etter skatt viser også en voksende trend etter å ha vært volatile pga. høy markedsrisiko og en lite diversifisert investeringsportefølje Resultatene ventes å øke fremover, i takt med en gradvis reallokering fra finansielle investeringer til utlån 22

23 Bankens virksomhet i hovedtall forts. Resultat pr. aksje etter skatt (NOK) Utbytte pr. aksje (NOK) 0,70 0,52 0,27 0,34 0,15 0,40 0,50 0,25 0,25 0,35-0,25 0, Bank 2 har en uttalt målsetning om å kunne utbetale årlige kontantutbytter fremover som ivaretar hensynet til en betryggende kapitalsituasjon, hensynet til aksjonærene, og for å styrke likviditeten i aksjen God soliditet, høy avkastning på egenkapitalen og god utnyttelse av arbeidskapitalen tilsier at det vil være betryggende å dele ut et kontantutbytte for 2013 på 35 øre pr. aksje, som tilsvarer 70 % av resultat etter skatt 23

24 Bankens virksomhet i hovedtall forts. Avkastning investeringsporteføljen 10,1% 6,3% 5,5% 5,1% 7,7% 2,7% -4,0% Avkastning i porteføljen av overskuddslikviditet utgjorde 7,7 %, mot 5,1 % i 2012 Økningen beror i all hovedsak på realisering av kursgevinster ved salg av obligasjoner, reverserte nedskrivninger av bankens obligasjoner i AMSC, samt høyere avkastning etter reallokering fra senior bankobligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett til bankinnskudd, investment grade obligasjoner og rentefond 24

25 Bankens virksomhet i hovedtall forts. Egenkapitalavkastning etter skatt Rentenetto 10,3% 33,4% 13,6% 17,9% 21,0% 4,3% 3,8% 3,0% 3,6% 3,6% 4,1% 4,4% 5,6% -9,8% Egenkapitalavkastningen utgjorde 21 % mot 17,9 % i 2012 Rentenettoen øker i takt med en gradvis reallokering fra finansielle investeringer til utlån Utgjør ca. 4,4 % p.t. 25

26 Bankens virksomhet i hovedtall forts. Tap på utlån Mislighold 17,8% 1,97 % 1,84 % 15,3% 15,4% 14,8% 1,33 % 10,3% 9,1% 10,1% 0,63 % 0,36 % 0,25 % 0,44 % Bankens målsetning er å holde tap på utlån under 0,5 % av brutto utlån Tapene i 2013 er preget av én enkelt nedskrivning på 10 mill. kroner Banken har god sikkerhet for utlånene, og risikoen for tap anses for å være relativt liten Økt mislighold i 2013 beror i hovedsak på ett enkelt engasjement som det i januar ble funnet en løsning for Banken har et sterkt fokus på å opprettholde den nedadgående trenden i misligholdet siden

27 Bankens virksomhet i hovedtall forts. Kostnadsprosent Kapitaldekning 43,5% 43,6% 54,6% 54,2% 54,2% 46,5% 41,2% 20,3% 18,3% 19,3% 23,7% 19,8% 20,9% 22,2% Kostnadsprosenten er redusert fra 54 % i 2011 til 42 % i 2013 Banken har et kontinuerlig fokus på kostnadseffektiv drift, og har målsatt en ytterligere reduksjon Banken er godt kapitalisert og rigget for skalerbar utlånsvekst og utvikling av nye produkter 27

28 Innhold Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet 5 Kapitalforhold Finansiell informasjon 28

29 Kapitalforhold Bankens strategiske kapitalmål utgjør % Bank 2 har i kraft av sin forretningsidé en noe høyere samlet risikoprofil enn en vanlig bank, noe som kompenseres med høyere marginer, god soliditet og god risikostyring Banken skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som utgjør den høyeste verdien av a) beregnet kapitalbehov under Pilar 1 og 2 med tillegg av 1 %-poeng, og b) krav til kapital etter CRD IV, inkludert en motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % og en buffer tilsvarende bufferen for systemviktige institusjoner på 1 % i 2015 og 1 % i ,2 % kapitaldekning pr Banken tilfredsstiller nye krav etter CRD IV med god margin 29

30 Finansieringen av Bank 2 Banken vil i hovedsak være finansiert ved innskudd (ingen fastrenteinnskudd) Innskuddene skal være godt diversifisert mht. kunder og beløpsstørrelser Innskuddsdekningen skal utgjøre minimum 100 % Ekstern finansiering skal bidra til å stabilisere likviditet, finansiere utlånsvekst og diversifisering Bank 2 utstedte 50 mill. kroner i fondsobligasjoner i 2013 for å gi større fleksibilitet knyttet til organisk vekst eller oppkjøp av virksomheter / porteføljer 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Gjeldsprofil Sertifikater / obligasjoner Egenkapital Innskudd

31 Innhold Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold 6 Finansiell informasjon 31

32 Resultatregnskap NOKm Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 4 5 Netto gebyr- og provisjonsinntekter -2-5 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 0 1 Andre driftsinntekter 0 0 Nedskr. og gevinst/tap på investeringer til kostpris eller tilgj. for salg Sum andre inntekter 2 1 Sum driftsinntekter Personalkostnader Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og imm. eiendeler 2 2 Andre driftskosnader 5 5 Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. Og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Sum tap, nedskrivning / reversering av nedskrivning, og gevinst/tap langsiktige verdipapirer -5-8 Resultat før skatt Skatt Resultat fra avviklet virksomhet Årsresultat Totalresultat Avsatt til utbytte Overført til annen opptjent egenkapital

33 Balanse NOKm Kontanter og fordringer på sentralbanker 0 0 Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner, før nedskrivninger Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til kunder Utsatt skatt, goodwill og immatrielle eiendeler 12 4 Varige driftsmidler 1 1 Andre eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Innskudd fra kunder Utstedte verdipapirer 50 0 Ansvarlig lån 0 0 Fondsobligasjoner 0 50 Andre forpliktelser Gjeld Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser 6 7 Forpliktelser

34 Disclaimer Bank 2 er ikke ansvarlig overfor leser eller tredjepart for økonomisk tap eller annen skade som beror på at innholdet er feil, vises eller presenteres feil eller helt uteblir på grunn av feil fra Bank 2 s side, eller som skyldes helt andre forhold. Dette gjelder alle tilfeller hvor informasjon kan vises feilaktig, vises med feil verdier eller helt uteblir, uansett om dette skyldes tekniske årsaker eller andre forhold. Kilden er Bank 2 med mindre annet er oppgitt. 34

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014 Investorpresentasjon Regnskap 1. halvår 2014 Innhold 1 Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 2 Hovedpunkter Bank 2 Etablert i 2005

Detaljer

Hovedtall for året 2011. Årsberetning 2011. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Revisors beretning

Hovedtall for året 2011. Årsberetning 2011. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Revisors beretning ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedtall for året 2011 3 Årsberetning 2011 4 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 23 Beretning fra Kontrollkomiteen 43 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013 1 BANK2

ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013 1 BANK2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 1 BANK2 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR ÅRET 2013 3 ÅRSBERETNING 2013 4 RESULTATREGNSKAP 15 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 19 REGNSKAPSPRINSIPPER 21 NOTER 25 BERETNING

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Årsrapport 2012 2 Innhold Side Året 2012 3 Konsernledelse 5 Hovedtall konsern 6 Styrets beretning 2012 7 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer