Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter til regnskapet 19 Vedtekter 42

3 Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Visjon og mål. Selskapets visjon er å være en ledende leverandør av kreditt til mindre og mellomstore norske sparebanker, og et fundinginstrument for regionbankene. KfS låner i kapitalmarkedet og låner ut til bankene. Dette bidrar til å skaffe dem rimeligere og mer langsiktige lån. Etablering KfS ble stiftet i Eierandelskapitalen på 50 millioner kroner ble tegnet av 49 sparebanker og Eiendomskreditt AS. KfS er registrert med organisasjonsnummer Offentlig godkjenning og tilsyn KfS er underlagt Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr 40. Vedtektene kan ikke endres uten samtykke av Finanstilsynet. Finanstilsynet fører tilsyn med KfS. Virksomhetsbeskrivelse Utlån Lån gis som gjeldsbrevlån direkte til bankene. Lån til bankene blir gitt med like lang løpetid som de korresponderende innlån. Normal løpetid er mellom et og fem år. Lånene løper uten avdrag til forfall. Produktene er standardiserte normalt med rentefastsettelse for tre måneder. Styret fastsetter en kredittramme. For å få kredittramme må en bank ha rating på BBB- eller bedre i et flertall av de ratinger som KfS bruker ved kredittvurdering og rangering av bankene. For tiden anvendes fem ulike ratinger. En bank vil likevel kunne bli nektet lån dersom særlige risikoforhold tilsier det. Allerede innvilgede lån løper imidlertid til forfall. Etter de regler styret har fastsatt kan en bank få kredittramme på inntil bankens tellende ansvarlige kapital dog begrenset av den ansvarlige kapital i KfS. Den enkelte bank må, innenfor sin samlede kredittramme, fordele sine låneopptak i KfS på flere ulike forfallstidspunkter for å redusere refinansieringsrisikoen. For tiden gjelder at et enkelt låneopptak ikke kan utgjøre mer enn 1/3-del av bankens kredittramme i KfS. Ved utbetaling trekkes et medlemsinnskudd på tre prosent av lånebeløpet. Ved innfrielse blir medlemsinnskuddet tilbakebetalt under forutsetninger gitt i vedtektene, blant annet skal lånet ikke ha påført KfS 3

4 tap. I praksis betyr dette at en låntakerbank ikke vil påføre KfS tap med mindre banken går overende med en underbalanse på mer enn tre prosent av bankens gjeld. KfS er et non-profit foretak. Marginen på utlån legges derfor på et nivå som dekker kostnader, utbytte på eierandelskapitalen og skatt. Det gjennomføres en prisdifferensiering mellom låntakerne slik at de som er best ratet får lavere pris enn de som er svakest ratet. Innlån Utlånene finansieres med obligasjonslån i markedet. Dersom muligheten skulle by seg kan det bli aktuelt å bruke de internasjonale kapitalmarkeder. Obligasjonslån vil som hovedregel bli notert på ABM (Alternative Bond Market). De viktigste kjøperne av obligasjonslån og sertifikater er pengemarkeds- og obligasjonsfond, forsikringsselskaper, pensjonskasser, Folketrygdfondet og banker. All gjeld i KfS, unntatt ansvarlig lån, er likestilt. For at KfS skal misligholde lån må samtlige av følgende forhold inntreffe: a) En eller flere av sparebankene misligholder sine forpliktelser b) Banken som misligholder blir 1) ikke overtatt av annen bank og 2) ikke reddet av Sikringsfondet og banken blir satt under offentlig administrasjon og det vedtas at også bankens senior kreditorer må ta tap. c) Bankens senior kreditorer må påføres tap på mer enn tre prosent før KfS får et reelt tap fordi medlemsinnskuddet på tre prosent ikke betales tilbake ved mislighold. d) Det reelle tapet som blir påført KfS må: 1) overstige resultat før renterefusjon og tap, deretter 2) overstige alle medlemsinnskuddene på tre prosent, deretter 3) overstige hele eierandelskapitalen på 50 millioner kroner, annen egenkapital og eventuelle ansvarlige lån. e) KfS sine eiere og medlemsbanker velger å ikke oppkapitalisere foreningen, men lar den heller bli satt under administrasjon. Kapitalforvaltning I forvaltning av egne midler legger KfS stor vekt på sikkerhet og forutsigbar avkastning. Midlene plasseres derfor i det vesentligste i utlån til / innskudd i bank og omsettelige rentebærende papirer av god kvalitet. 4

5 Soliditet Den ansvarlige kapital i KfS kan bestå av eierandelskapital, egne fond, medlemsinnskudd og ansvarlige lån. Medlemsinnskudd på tre prosent trekkes ved utbetaling av lån og tilbakebetales etter innfrielse av lånene under forutsetninger gitt i vedtektene. Således blir KfS automatisk kapitalisert opp etter hvert som utlånsportefølje og forvaltningskapital vokser. Under forutsetning av at det ikke oppstår tap som ikke kan dekkes av løpende inntjening, vil kapitaldekningen ikke kunne komme lavere enn 15 prosent. Kapitaldekning, uten hensyn til ansvarlige lån, er beregnet å utvikle seg omtrent slik: Forvaltningskapital Kapitaldekning 5 milliarder kroner 19,0 % 10 milliarder kroner 16,7 % 15 milliarder kroner 15,9 % 20 milliarder kroner 15,5 % Beregningen er basert på at medlemsinnskudd knyttet til siste års innfrielser er blitt tilbakebetalt. Før tilbakebetaling vil kapitaldekningen være høyere. Juridisk struktur, styrende organer og ledelse Juridisk struktur KfS er organisert som en kredittforening. Konsesjon er gitt av Finansttilsynet med hjemmel i Lov om Finansieringsvirksomhet. Konsesjonen er gitt på nærmere angitte vilkår. En kredittforening, som er organisert etter samvirkeprinsippet, vil ikke ha eiere på samme måte som for eksempel et aksjeselskap. I en slik forening vil ikke avkastning på egenkapitalen, men brukernytten være det bærende motiv for virksomheten. Brukerne, eller medlemmene, vil i fellesskap være eiere av foreningen uten at det enkelte medlem har eierskap til noen definert andel av egenkapitalen. KfS er etablert med en eierandelskapital på 50 millioner kroner. Styrende organer Representantskapet er foreningens høyeste organ. KfS er gitt dispensasjon etter FIL 3 10 til å ha et representantskap som består av kun åtte medlemmer. Det velges fire varamedlemmer. To av representantskapets medlemmer og et av varamedlemmene skal velges av egenkapitalbeviseierne. Styret består av minst fem og høyst syv medlemmer som velges for to år om gangen og inntil to varamedlemmer som velges for ett år. Minst en fjerdedel av styrets medlemmer må tilfredsstille kravet om ikke å være ansatt eller ha tillitsverv i andre finansinstitusjoner. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Administrasjonssamarbeid For å kunne tilby medlemsbankene attraktive lånevilkår er det av stor betydning at foreningen drives med lave kostnader. Det er relativt få men store transaksjoner som krever høy kompetanse, men få ansatte. KfS har funnet 5

6 det formålstjenlig å inngå avtale om administrasjonssamarbeid med Eiendomskreditt AS som samlet har nødvendig kompetanse, ressurser og systemer til å håndtere foreningens behov. Avtalen om samarbeid som er inngått mellom KfS og Eiendomskreditt AS innebærer samlokalisering, samme IT-plattform og IT-systemer. Tre av lederne i Eiendomskreditt har deltidsansettelse i KfS og avtalen regulerer også dette forhold. Ledelsen i KfS Administrerende direktør er Trond Tostrup (69) i deltidsstilling. Han kom i 2011 fra stillingen som administrerende banksjef gjennom 23 år i Sparebanken Øst. Han var banksjef i Bergen Bank Han var styremedlem i KfS fra 2004 og styreformann fra 2006 til Følgende ledere i Eiendomskreditt er knyttet til KfS: Direktør Jan Kaare Hellevang (49) har befalsutdannelse fra Sjøforsvaret, bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI og Executive Mastergrad innen Strategisk ledelse, Prosjektledelse og Strategisk markedsføring samme sted. Han har tidligere innehatt stillinger som blant annet adm. direktør i Vesta Finans AS / Skandiabanken Bilfinans AS og som salgssjef Norge, Skandiabanken AB Norge. Han har fra 2005 hatt ledende stillinger innenfor Gjensidige, senest som adm. direktør i Gjensidige Bank ASA hvor han ledet etablering og oppbygging av banken. Han ledet der også etablering og oppbygging av datterselskapet Gjensidige Bank Boligkreditt AS. Finansdirektør Lars W. Lynngård (53) er siviløkonom og har vært ansatt i Eiendomskreditt fra Før det har han vært ansatt i Vestenfjelske Bykreditt AS fra 1987 til 1996 som bl.a. finanssjef og i Norgeskreditt AS som avdelingsdirektør fra 1996 til Økonomidirektør Johan K. Lyngvær (63) er siviløkonom og autorisert regnskapsfører. Han har vært ansatt i Eiendomskreditt AS fra 1998 og har fra 1983 hatt tilsvarende stillinger i henholdsvis Vestenfjelske Bykreditt AS og Norgeskreditt AS. 6

7 Finansielle hovedtall Resultat (i hele 1000 kr) Netto renteinntekter Driftskostnader Nedskrivning/tilbakeføring av nedskrivning på obligasjoner Resultat av ordinær drift/resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Renterefusjon Balanse (i hele 1000 kr) Sikringsobligasjoner, kortsiktige plasseringer og diverse fordringer Brutto utlån Immaterielle eiendeler Sum eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Andre avsetninger Ansvarlig lånekapital Bokført egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Risikovektet balanse Tellende ansvarlig kapital Kjernekapital Nøkkeltall (i % av GFK) Netto renteinntekter 0,10 % 0,11 % 0,12 % Renterefusjon 0,03 % 0,04 % 0,04 % Driftskostnader 0,06 % 0,07 % 0,06 % Resultat før skatt 0,04 % 0,07 % 0,05 % Resultat etter skatt 0,03 % 0,05 % 0,04 % Kapitaldekning 21,11 % 23,11 % 22,74 % 7

8 Årsberetning Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av resultatet blir derfor tilbakebetalt til låntakerne i form av renterefusjon. Det gis ikke renterefusjon på lån gitt etter Endelig beslutning om utbetaling av renterefusjonen foretas først ved disponering av resultatet ved utgangen av året. Fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. Tall for 2012 er angitt i parentes. Resultat av ordinær drift etter skatt ble 1,72 millioner kroner, sammenlignet med 3,33 millioner kroner i Dette resultatet utgjør 0,03 prosent (0,05) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto renteinntekter ble 6,74 millioner kroner (7,19). Det er da avsatt 1,92 millioner kroner (2,70) i renterefusjon til låntakerne. Før avsetning av renterefusjon utgjorde netto renteinntekter 8,66 millioner kroner (9,89). Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør netto renteinntekter 0,13 prosent (0, 15) før renterefusjon og 0,10 prosent (0, 11) etter renterefusjon. KfS holder en andel av sine likviditetsreserver i form av obligasjoner utstedt av norske banker. Dette ga gevinst ved salg på til sammen 0,29 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var gevinster og tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på porteføljen på til sammen 2,06 millioner kroner. Lønn og generelle administrasjonskostnader ble 4,07 millioner kroner, mot 4,14 millioner kroner i Totale driftskostnader ble 4,27 millioner kroner, sammenlignet med 4,36 millioner kroner i Dette utgjorde 0,06 prosent (0,07) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet før skatt ble 2,76 millioner kroner (4,89) og utgjør 0,04 prosent (0,07) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital på 5,07 prosent (9,24) som tilsvarer 2,84 prosentpoeng (7,69) over risikofri rente. Årets skattekostnad utgjør 1,04 millioner kroner, mot 1,56 millioner kroner i Årets resultat etter skatt ble 1,72 millioner kroner og gir en avkastning på gjennomsnittlig eierandelskapital på 3,16 prosent (6,29). Disponering av resultatet Av årets resultat foreslås 1,00 millioner kroner avsatt til utbytte (2,0 prosent) og de resterende 0,72 millioner kronene foreslås overført til annen egenkapital. Den frie egenkapitalen utgjør etter dette 4,69 millioner kroner. 8

9 Utlånsutvikling Det ble i 2013 utbetalt nye lån til sparebanker på til sammen NOK mill. Samtidig forfalt det i 2013 utlån med til sammen NOK mill. Samlet fikk KfS en økning i utlånsporteføljen på NOK 301 mill. i Ved årsskiftet er det 60 sparebanker som er låntakere i foreningen med til sammen 175 lån på samlet NOK mill. Innlån Det er i 2013 emittert obligasjoner for NOK mill. I tillegg er det emittert sertifikatlån for NOK 475 mill. Av nye innlån er ca. 61% av volumet med løpetid på 3 år eller lenger. Dette er noe mindre enn tidligere år og skyldes redusert etterspørsel etter lange lån fra sparebankene. KfS ønsker å bidra til at obligasjoner utstedt av foreningen oppfattes som attraktive verdipapirer. Dette søkes oppnådd ved utstedelse av obligasjoner i store serier, med varierende løpetider og rentebetingelser, og ved at obligasjonene blir noterte på Nordic ABM (Alternative Bond Market). I tillegg prøver KfS å bidra til likviditet i obligasjonene primært gjennom tilbakekjøp av obligasjoner med kort løpetid til forfall. Kapitalforvaltningen Som følge av den svært tette sammenfall i avdragsprofil på innlån og utlån har ikke KfS behov for å holde store likviditetsreserver. KfS sin kapital plasseres i utlån, bankinnskudd og i rentebærende papirer utstedt av den norske stat, kommuner, banker, kredittforetak, samt av solide norske ikke finansielle foretak innenfor fastsatte kredittrammer. KfS har ikke investert i aksjer eller egenkapitalbevis. Kapitalforvaltning (Mill. kroner per ) Pålydende verdi Risikovekt Debitorgruppe % Bankinnskudd % Bank- og finansobligasjoner % Ansvarlig lån i bank Totalt Risiko og risikostyring Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og kontroll av risiko. Kredittrisiko KfS har risiko knyttet til den enkelte banks evne til å betjene sine lån. Med det tilsyn som bankene i dag er underlagt, anses risikoen for betalingsmislighold og tap som minimal. Markedsrisiko KfS er eksponert for markedsrisiko gjennom plassering av overskuddslikviditet og gjennom bruk av sikringsinstrumenter. Det er etablert rammer for markedsrisiko knyttet til kredittrisiko og kursfall-/rentesrisiko 9

10 på finansielle plasseringer. I kredittrammene inngår også eksponering for motpartsrisiko i derivatkontrakter. Alle derivatkontrakter per var rentebytteavtaler i norske kroner. KfS har ingen handelsportefølje i finansielle instrumenter. Obligasjoner og sertifikater holdes enten som likviditetsreserver eller som sikringsinstrumenter. Likviditetsreservene er definert som bankportefølje og bokføres etter porteføljeprinsippet til laveste verdi av bokført verdi eller markedsverdi. Likviditetsporteføljen av obligasjoner hadde per en gjennomsnittlig restløpetid på 2,25 år. Renterisiko KfS har ikke nevneverdig renterisiko. Alle innlån løper med flytende rente eller er konvertert til flytende rente gjennom rentebytteavtaler. Alle utlån er gitt med flytende rente. Valutarisiko KfS har hele sin virksomhet i norske kroner og har derfor ingen valutarisiko. Refinansierings- og likviditetsrisiko I KfS er det naturlig å skille mellom refinansieringsrisiko og likviditetsrisiko. Utlån til bankene blir gitt med like lang løpetid som de korresponderende innlån. KfS har ingen plikt til å sikre refinansiering av bankenes lån og foreningen har derfor ingen refinansieringsrisiko. Denne ligger hos bankene. Likviditetsrisiko er primært knyttet til muligheten for at en eller flere banker ikke klarer å innfri lån på forfallsdato. I tillegg har man risikoen for feil i den enkelte bank som gir forsinket tilbakebetaling. Minimal likviditetsrisiko er et viktig element for KfS. Det er derfor etablert retningslinjer, oppfølgingsprosedyrer og andre tiltak, herunder krav til likviditetsreserver, som skal bidra til å sikre obligasjonseierne rettidig betaling. For beskrivelse av øvrige risikoområder og oppfølging av disse vises til note 2. Egenkapitalbeviskapital og egenkapitalbeviseiere KfS har en egenkapitalbeviskapital på 50 millioner kroner fordelt på egenkapitalbevis pålydende kroner. Egenkapitalbevisene er ved utgangen av 2013 eiet av til sammen 45 sparebanker og Eiendomskreditt. Egenkapitalbevisenes omsettelighet er begrenset og betinget av samtykke fra KfS sitt styre, jfr. allmennaksjeloven 4-15 til Egenkapitalbevisene er registrert i Verdipapirsentralen. Egenkapitalbevisene er ikke børsnotert. 10

11 Egenkapitalbeviseierne med antall egenkapitalbevis er per : Arendal og Omegns Sparekasse 740 Skudenes & Aakra Sparebank 560 Aurland Sparebank 460 Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 920 Aurskog Sparebank 920 Sparebank 1 Nordvest Berg Sparebank 460 Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 920 Blaker Sparebank 460 Sparebank 1 Ringerike-Hadeland 920 Eiendomskreditt AS Sparebank 1 Søre Sunnmøre 920 Etne Sparebank 550 Sparebank 1 Østfold Akershus Evje og Hornnes Sparebank 460 Sparebanken Hedmark 920 Fana Sparebank 920 Sparebanken Hemne 550 Flekkefjord Sparebank 920 Sparebanken Narvik 920 Haltdalen Sparebank 920 Sparebanken Sogn og Fjordane Harstad Sparebank 920 Sparebanken Telemark 920 Haugesund Sparebank 920 Sparebanken Vest Hegra Sparebank 690 Sparebanken Øst Helgeland Sparebank Spareskillingsbanken 920 Hjelmeland Sparebank 920 Søgne og Greipstad Sparebank Klæbu Sparebank 920 Time Sparebank 920 Larvikbanken 920 Tolga-Os Sparebank 690 Lillesands Sparebank 460 Valle Sparebank 460 Luster Sparebank 460 Vik Sparebank 920 Meldal Sparebank 460 Voss Sparebank Modum Sparebank 920 Ørland Sparebank 460 Nesset Sparebank 460 Åfjord Sparebank 460 Det har ikke vært endringer i eiersammensetningen etter årsskiftet. Soliditet Foreningen har en egenkapitalbeviskapital på 50 millioner kroner. Samlet egenkapital utgjør 54,7 millioner kroner. I tillegg til egenkapitalbeviskapitalen kommer medlemsinnskudd på tre prosent som trekkes ved utbetaling av lån. Medlemsinnskuddet teller med som ansvarlig kapital med 50 prosent som kjernekapital og 50 prosent som tilleggskapital. Ved utgangen av 2013 utgjorde medlemsinnskuddet 247,6 millioner kroner (263,0). Etter tillegg av medlemsinnskudd (50 prosent) utgjør tellende kjernekapital 176,7 millioner kroner (184,3) og tilleggskapitalen 123,8 millioner kroner (131,5), som gir en total tellende ansvarlig kapital på kr 300,5 millioner kroner (315,8). Dette gir en kapitaldekning på 21,11 prosent (23,11), hvorav kjernekapitalen utgjør 12,41 prosent (13,48). Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjorde 6,90 milliarder kroner (6,58) ved utgangen av Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det åtte deltidsansatte personer i KfS. Av disse er fire menn og fire kvinner. Antall årsverk i 2013 utgjorde 3,2 (2,4). Sykefraværet har vært 1,2 prosent av arbeidstiden. 11

12 KfS søker å vektlegge likestilling mellom kjønn ved rekruttering til stillinger i ledelsen og ved rekruttering til styrende organer. Det legges også vekt på å unngå all form for diskriminering ved ansettelser og i andre sammenhenger. Arbeidsmiljøet anses for godt. Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Når det gjelder utbetalinger til ansatte og tillitsmenn vises til note 14. Godtgjørelser til de ansatte er basert på fast lønn og det foreligger ikke bonusordninger for ansatte eller tillitsvalgte. Hele styret fungerer som godtgjørelsesutvalg etter 3 i forskrift av om godtgjørelsesordninger. Samfunnsansvar Regnskapsloven krever at KfS skal redegjøre for hvordan det forholder seg til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Arbeidstakerrettigheter: KfS har retningslinjer og rutiner knyttet til arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Dette er nedfelt i personalhåndboken, etiske retningslinjer, policy for helse, miljø og sikkerhet, herunder rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Korrupsjonsbekjempelse: KfS har utarbeidet egne retningslinjer og rutiner for å hindre økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Menneskerettigheter: KfS har ikke egne retningslinjer knyttet til etisk handel m.v, men dette dekkes delvis av etiske retningslinjer. Risikoen for uetiske innkjøp vurderes som lavt ettersom vi er en lokal tjenesteprodusent. Miljø: Ansattes behov for tjenestereiser er beskjeden, samtidig som det er gode offentlige kommunikasjonsmidler til vårt kontor. Til oppvarming benyttes kun elektrisk kraft. KfS har tatt i bruk nye moderniserte lokaler i Prosedyrer og oppfølging: På vesentlige områder har KfS etablert internkontroll. Rutiner og retningslinjer revideres og behandles av styret i KfS. Ansatte får opplæring i fastsatte rutiner og retningslinjer. Fremtidsutsikter Til tross for enkelte tegn til svakere konjunkturer fremstår norsk økonomi som solid ved inngangen til Vi forventer derfor en moderat vekst i bankenes utlån og samlede finansieringsbehov. Prisforskjellen mellom obligasjoner med fortrinnsrett og ordinære senior bankobligasjoner ble i 2013 redusert, noe som har økt bankenes interesse for å finansiere seg med senior innlån. Denne trenden har fortsatt inn i 2014 og KfS har merket økt interesse for lån fra sparebankene. Vi forventer derfor at den positive utlånsutviklingen fra 2013 vil fortsette i Innføring av nytt regelverk vedrørende "bail-in" for senior lån vil kunne medføre utfordringer for enkelte bankers mulighet til å ta opp seniorlån til normale vilkår. Dette vil kunne påvirke KfS positivt gjennom økt låneetterspørsel. Som følge av implementering av CRD IV i norsk lovgiving vil KfS måtte tilpasse seg nytt regelverk gjennom 12

13 enkelte vedtektsendringer. Dette ansees ikke å påvirke vår forretningsmodell, sikkerheten for långiverne eller ren kjernekapitaldekning negativt. Nye vedtekter er under utarbeidelse og det forventes at disse vil bli vedtatt av selskapets representantskap våren Bergen, 3. mars

14 Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter til regnskapet 19 Note 1 Regnskapsprinsipper 19 Note 2 Styring og kontroll av risiko offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3) 22 Note 3 Geografisk fordeling av utlån og antall banker (mill.kr) 26 Note 4 Risikoklassifisering 27 Note 5 Verdipapir 29 Note 6 Pålydende av sertifikat- og obligasjonslån 29 Note 7 Innlån 29 Note 8 Restløpetid og rentereguleringstidspunkt for eiendeler og gjeld 31 Note 9 Rentederivatavtaler pr Note 10 Over- og underkurs ved innlån og aktivert gevinst/tap ved realisasjon av sikringsforretninger 323 Note 11 Renter av utlån til og fordringer på kunder 33 Note 12 Nærstående parter 33 Note 13 Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner 33 Note 14 Utbetalinger og lån til ansatte og tillitsmenn i selskapet 34 Note 15 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader 35 Note 16 Skattekostnader 35 Note 17 Egenkapitalbeviskapital 35 Note 18 Egenkapitalbevegelse 36 Note 19 Kapitaldekning 36 14

15 Resultatregnskap (i hele 1000 kr) Noter Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner - - og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre gebyrer og provisjonskostnader Gevinst/tap(-) på sertifikater og obligasjoner Lønn m.v Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Disponering Avsatt til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum disponeringer

16 Balanse (i hele 1000 kr) Eiendeler Noter Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Nedbetalingslån til sparebanker Sum netto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke-betalte inntekter Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

17 Gjeld og egenkapital Noter Sertifikatgjeld Egne ikke amortiserte sertifikater Obligasjonsgjeld Egne ikke amortiserte obligasjoner Andre langsiktige låneopptak Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, Annen gjeld Påløpte kostnader Avsetninger til forpliktelser og kostnader Andre avsetninger Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Rentebytteavtaler Bergen, 3. mars

18 Kontantstrømoppstilling (i hele 1000 kr) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Av og nedskrivninger på verdipapirer Utbetaling til leverandører for varer og tjenester Utbetaling til ansatte mv Utbetaling av renter Innbetaling av renter Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av sertifikater og obligasjoner Utbetaling av nedbetalingslån til kunder Innbetaling av avdrag på nedbetalingslån Utbetaling ved kjøp av obligasjoner og sertifikater Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld/sertifikater Innbetaling av medlemsinnskudd Tilbakebetaling av medlemsinnskudd Utbetalinger ved innfrielse av obligasjonsgjeld/sertifikater Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

19 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt De anvendte regnskapsprinsippene er i samsvar med kravene i regnskapsloven, aktuelle årsoppgjørsforskrifter og god regnskapsskikk. En del av nedenstående punkter er for tiden ikke aktuelle for KfS, men beskriver den regnskapsmessige behandling hvis postene blir aktuelle i fremtiden. Årsregnskapet følger i hovedsak de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Opplysninger om nærstående parter I samsvar med regnskapsloven 7-30b, vil KfS i den utstrekning det er mulig gi de opplysningene som forutsettes om nærstående parter. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet korrigert for over- og underkurs. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Utlån. Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. I perioder etter første måling verdivurderes utlån til amortisert kost etter effektiv rentemetode, som et uttrykk for virkelig verdi på utlånet. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning er klassifisert som tapskostnad. Renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. Virkelig verdi - markedsverdi. Verdipapirer som ikke er benyttet til sikringsforretninger, er vurdert til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Markedsverdi er satt til omsetningsverdi på børs og der det ikke foreligger børskurser er verdien satt i samarbeid med megler. Sikringsbokføring Sikringsbokføring er benyttet for å oppnå KfS sin målsetting om at regnskapet skal reflektere de underliggende økonomiske realiteter av alle transaksjoner. Sikringsbokføring innebærer at verdiendringer på sikringsobjekt og sikringstransaksjon blir bokført i samme periode. 19

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1. Innhold Årsberetning og regnskap 2008 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur,

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

PILAR 3. Sparebanken Øst 31.12.12

PILAR 3. Sparebanken Øst 31.12.12 PILAR 3 Sparebanken Øst 31.12.12 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 4 4. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 4.1 Ansvarlig

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

PILAR 3. Sparebanken Øst 31.12.11

PILAR 3. Sparebanken Øst 31.12.11 PILAR 3 Sparebanken Øst 31.12.11 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 4 4. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 4.1 Ansvarlig

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer