Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter til regnskapet 19 Vedtekter 42

3 Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Visjon og mål. Selskapets visjon er å være en ledende leverandør av kreditt til mindre og mellomstore norske sparebanker, og et fundinginstrument for regionbankene. KfS låner i kapitalmarkedet og låner ut til bankene. Dette bidrar til å skaffe dem rimeligere og mer langsiktige lån. Etablering KfS ble stiftet i Eierandelskapitalen på 50 millioner kroner ble tegnet av 49 sparebanker og Eiendomskreditt AS. KfS er registrert med organisasjonsnummer Offentlig godkjenning og tilsyn KfS er underlagt Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr 40. Vedtektene kan ikke endres uten samtykke av Finanstilsynet. Finanstilsynet fører tilsyn med KfS. Virksomhetsbeskrivelse Utlån Lån gis som gjeldsbrevlån direkte til bankene. Lån til bankene blir gitt med like lang løpetid som de korresponderende innlån. Normal løpetid er mellom et og fem år. Lånene løper uten avdrag til forfall. Produktene er standardiserte normalt med rentefastsettelse for tre måneder. Styret fastsetter en kredittramme. For å få kredittramme må en bank ha rating på BBB- eller bedre i et flertall av de ratinger som KfS bruker ved kredittvurdering og rangering av bankene. For tiden anvendes fem ulike ratinger. En bank vil likevel kunne bli nektet lån dersom særlige risikoforhold tilsier det. Allerede innvilgede lån løper imidlertid til forfall. Etter de regler styret har fastsatt kan en bank få kredittramme på inntil bankens tellende ansvarlige kapital dog begrenset av den ansvarlige kapital i KfS. Den enkelte bank må, innenfor sin samlede kredittramme, fordele sine låneopptak i KfS på flere ulike forfallstidspunkter for å redusere refinansieringsrisikoen. For tiden gjelder at et enkelt låneopptak ikke kan utgjøre mer enn 1/3-del av bankens kredittramme i KfS. Ved utbetaling trekkes et medlemsinnskudd på tre prosent av lånebeløpet. Ved innfrielse blir medlemsinnskuddet tilbakebetalt under forutsetninger gitt i vedtektene, blant annet skal lånet ikke ha påført KfS 3

4 tap. I praksis betyr dette at en låntakerbank ikke vil påføre KfS tap med mindre banken går overende med en underbalanse på mer enn tre prosent av bankens gjeld. KfS er et non-profit foretak. Marginen på utlån legges derfor på et nivå som dekker kostnader, utbytte på eierandelskapitalen og skatt. Det gjennomføres en prisdifferensiering mellom låntakerne slik at de som er best ratet får lavere pris enn de som er svakest ratet. Innlån Utlånene finansieres med obligasjonslån i markedet. Dersom muligheten skulle by seg kan det bli aktuelt å bruke de internasjonale kapitalmarkeder. Obligasjonslån vil som hovedregel bli notert på ABM (Alternative Bond Market). De viktigste kjøperne av obligasjonslån og sertifikater er pengemarkeds- og obligasjonsfond, forsikringsselskaper, pensjonskasser, Folketrygdfondet og banker. All gjeld i KfS, unntatt ansvarlig lån, er likestilt. For at KfS skal misligholde lån må samtlige av følgende forhold inntreffe: a) En eller flere av sparebankene misligholder sine forpliktelser b) Banken som misligholder blir 1) ikke overtatt av annen bank og 2) ikke reddet av Sikringsfondet og banken blir satt under offentlig administrasjon og det vedtas at også bankens senior kreditorer må ta tap. c) Bankens senior kreditorer må påføres tap på mer enn tre prosent før KfS får et reelt tap fordi medlemsinnskuddet på tre prosent ikke betales tilbake ved mislighold. d) Det reelle tapet som blir påført KfS må: 1) overstige resultat før renterefusjon og tap, deretter 2) overstige alle medlemsinnskuddene på tre prosent, deretter 3) overstige hele eierandelskapitalen på 50 millioner kroner, annen egenkapital og eventuelle ansvarlige lån. e) KfS sine eiere og medlemsbanker velger å ikke oppkapitalisere foreningen, men lar den heller bli satt under administrasjon. Kapitalforvaltning I forvaltning av egne midler legger KfS stor vekt på sikkerhet og forutsigbar avkastning. Midlene plasseres derfor i det vesentligste i utlån til / innskudd i bank og omsettelige rentebærende papirer av god kvalitet. 4

5 Soliditet Den ansvarlige kapital i KfS kan bestå av eierandelskapital, egne fond, medlemsinnskudd og ansvarlige lån. Medlemsinnskudd på tre prosent trekkes ved utbetaling av lån og tilbakebetales etter innfrielse av lånene under forutsetninger gitt i vedtektene. Således blir KfS automatisk kapitalisert opp etter hvert som utlånsportefølje og forvaltningskapital vokser. Under forutsetning av at det ikke oppstår tap som ikke kan dekkes av løpende inntjening, vil kapitaldekningen ikke kunne komme lavere enn 15 prosent. Kapitaldekning, uten hensyn til ansvarlige lån, er beregnet å utvikle seg omtrent slik: Forvaltningskapital Kapitaldekning 5 milliarder kroner 19,0 % 10 milliarder kroner 16,7 % 15 milliarder kroner 15,9 % 20 milliarder kroner 15,5 % Beregningen er basert på at medlemsinnskudd knyttet til siste års innfrielser er blitt tilbakebetalt. Før tilbakebetaling vil kapitaldekningen være høyere. Juridisk struktur, styrende organer og ledelse Juridisk struktur KfS er organisert som en kredittforening. Konsesjon er gitt av Finansttilsynet med hjemmel i Lov om Finansieringsvirksomhet. Konsesjonen er gitt på nærmere angitte vilkår. En kredittforening, som er organisert etter samvirkeprinsippet, vil ikke ha eiere på samme måte som for eksempel et aksjeselskap. I en slik forening vil ikke avkastning på egenkapitalen, men brukernytten være det bærende motiv for virksomheten. Brukerne, eller medlemmene, vil i fellesskap være eiere av foreningen uten at det enkelte medlem har eierskap til noen definert andel av egenkapitalen. KfS er etablert med en eierandelskapital på 50 millioner kroner. Styrende organer Representantskapet er foreningens høyeste organ. KfS er gitt dispensasjon etter FIL 3 10 til å ha et representantskap som består av kun åtte medlemmer. Det velges fire varamedlemmer. To av representantskapets medlemmer og et av varamedlemmene skal velges av egenkapitalbeviseierne. Styret består av minst fem og høyst syv medlemmer som velges for to år om gangen og inntil to varamedlemmer som velges for ett år. Minst en fjerdedel av styrets medlemmer må tilfredsstille kravet om ikke å være ansatt eller ha tillitsverv i andre finansinstitusjoner. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Administrasjonssamarbeid For å kunne tilby medlemsbankene attraktive lånevilkår er det av stor betydning at foreningen drives med lave kostnader. Det er relativt få men store transaksjoner som krever høy kompetanse, men få ansatte. KfS har funnet 5

6 det formålstjenlig å inngå avtale om administrasjonssamarbeid med Eiendomskreditt AS som samlet har nødvendig kompetanse, ressurser og systemer til å håndtere foreningens behov. Avtalen om samarbeid som er inngått mellom KfS og Eiendomskreditt AS innebærer samlokalisering, samme IT-plattform og IT-systemer. Tre av lederne i Eiendomskreditt har deltidsansettelse i KfS og avtalen regulerer også dette forhold. Ledelsen i KfS Administrerende direktør er Trond Tostrup (69) i deltidsstilling. Han kom i 2011 fra stillingen som administrerende banksjef gjennom 23 år i Sparebanken Øst. Han var banksjef i Bergen Bank Han var styremedlem i KfS fra 2004 og styreformann fra 2006 til Følgende ledere i Eiendomskreditt er knyttet til KfS: Direktør Jan Kaare Hellevang (49) har befalsutdannelse fra Sjøforsvaret, bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI og Executive Mastergrad innen Strategisk ledelse, Prosjektledelse og Strategisk markedsføring samme sted. Han har tidligere innehatt stillinger som blant annet adm. direktør i Vesta Finans AS / Skandiabanken Bilfinans AS og som salgssjef Norge, Skandiabanken AB Norge. Han har fra 2005 hatt ledende stillinger innenfor Gjensidige, senest som adm. direktør i Gjensidige Bank ASA hvor han ledet etablering og oppbygging av banken. Han ledet der også etablering og oppbygging av datterselskapet Gjensidige Bank Boligkreditt AS. Finansdirektør Lars W. Lynngård (53) er siviløkonom og har vært ansatt i Eiendomskreditt fra Før det har han vært ansatt i Vestenfjelske Bykreditt AS fra 1987 til 1996 som bl.a. finanssjef og i Norgeskreditt AS som avdelingsdirektør fra 1996 til Økonomidirektør Johan K. Lyngvær (63) er siviløkonom og autorisert regnskapsfører. Han har vært ansatt i Eiendomskreditt AS fra 1998 og har fra 1983 hatt tilsvarende stillinger i henholdsvis Vestenfjelske Bykreditt AS og Norgeskreditt AS. 6

7 Finansielle hovedtall Resultat (i hele 1000 kr) Netto renteinntekter Driftskostnader Nedskrivning/tilbakeføring av nedskrivning på obligasjoner Resultat av ordinær drift/resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Renterefusjon Balanse (i hele 1000 kr) Sikringsobligasjoner, kortsiktige plasseringer og diverse fordringer Brutto utlån Immaterielle eiendeler Sum eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Andre avsetninger Ansvarlig lånekapital Bokført egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Risikovektet balanse Tellende ansvarlig kapital Kjernekapital Nøkkeltall (i % av GFK) Netto renteinntekter 0,10 % 0,11 % 0,12 % Renterefusjon 0,03 % 0,04 % 0,04 % Driftskostnader 0,06 % 0,07 % 0,06 % Resultat før skatt 0,04 % 0,07 % 0,05 % Resultat etter skatt 0,03 % 0,05 % 0,04 % Kapitaldekning 21,11 % 23,11 % 22,74 % 7

8 Årsberetning Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av resultatet blir derfor tilbakebetalt til låntakerne i form av renterefusjon. Det gis ikke renterefusjon på lån gitt etter Endelig beslutning om utbetaling av renterefusjonen foretas først ved disponering av resultatet ved utgangen av året. Fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. Tall for 2012 er angitt i parentes. Resultat av ordinær drift etter skatt ble 1,72 millioner kroner, sammenlignet med 3,33 millioner kroner i Dette resultatet utgjør 0,03 prosent (0,05) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto renteinntekter ble 6,74 millioner kroner (7,19). Det er da avsatt 1,92 millioner kroner (2,70) i renterefusjon til låntakerne. Før avsetning av renterefusjon utgjorde netto renteinntekter 8,66 millioner kroner (9,89). Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør netto renteinntekter 0,13 prosent (0, 15) før renterefusjon og 0,10 prosent (0, 11) etter renterefusjon. KfS holder en andel av sine likviditetsreserver i form av obligasjoner utstedt av norske banker. Dette ga gevinst ved salg på til sammen 0,29 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var gevinster og tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på porteføljen på til sammen 2,06 millioner kroner. Lønn og generelle administrasjonskostnader ble 4,07 millioner kroner, mot 4,14 millioner kroner i Totale driftskostnader ble 4,27 millioner kroner, sammenlignet med 4,36 millioner kroner i Dette utgjorde 0,06 prosent (0,07) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet før skatt ble 2,76 millioner kroner (4,89) og utgjør 0,04 prosent (0,07) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital på 5,07 prosent (9,24) som tilsvarer 2,84 prosentpoeng (7,69) over risikofri rente. Årets skattekostnad utgjør 1,04 millioner kroner, mot 1,56 millioner kroner i Årets resultat etter skatt ble 1,72 millioner kroner og gir en avkastning på gjennomsnittlig eierandelskapital på 3,16 prosent (6,29). Disponering av resultatet Av årets resultat foreslås 1,00 millioner kroner avsatt til utbytte (2,0 prosent) og de resterende 0,72 millioner kronene foreslås overført til annen egenkapital. Den frie egenkapitalen utgjør etter dette 4,69 millioner kroner. 8

9 Utlånsutvikling Det ble i 2013 utbetalt nye lån til sparebanker på til sammen NOK mill. Samtidig forfalt det i 2013 utlån med til sammen NOK mill. Samlet fikk KfS en økning i utlånsporteføljen på NOK 301 mill. i Ved årsskiftet er det 60 sparebanker som er låntakere i foreningen med til sammen 175 lån på samlet NOK mill. Innlån Det er i 2013 emittert obligasjoner for NOK mill. I tillegg er det emittert sertifikatlån for NOK 475 mill. Av nye innlån er ca. 61% av volumet med løpetid på 3 år eller lenger. Dette er noe mindre enn tidligere år og skyldes redusert etterspørsel etter lange lån fra sparebankene. KfS ønsker å bidra til at obligasjoner utstedt av foreningen oppfattes som attraktive verdipapirer. Dette søkes oppnådd ved utstedelse av obligasjoner i store serier, med varierende løpetider og rentebetingelser, og ved at obligasjonene blir noterte på Nordic ABM (Alternative Bond Market). I tillegg prøver KfS å bidra til likviditet i obligasjonene primært gjennom tilbakekjøp av obligasjoner med kort løpetid til forfall. Kapitalforvaltningen Som følge av den svært tette sammenfall i avdragsprofil på innlån og utlån har ikke KfS behov for å holde store likviditetsreserver. KfS sin kapital plasseres i utlån, bankinnskudd og i rentebærende papirer utstedt av den norske stat, kommuner, banker, kredittforetak, samt av solide norske ikke finansielle foretak innenfor fastsatte kredittrammer. KfS har ikke investert i aksjer eller egenkapitalbevis. Kapitalforvaltning (Mill. kroner per ) Pålydende verdi Risikovekt Debitorgruppe % Bankinnskudd % Bank- og finansobligasjoner % Ansvarlig lån i bank Totalt Risiko og risikostyring Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og kontroll av risiko. Kredittrisiko KfS har risiko knyttet til den enkelte banks evne til å betjene sine lån. Med det tilsyn som bankene i dag er underlagt, anses risikoen for betalingsmislighold og tap som minimal. Markedsrisiko KfS er eksponert for markedsrisiko gjennom plassering av overskuddslikviditet og gjennom bruk av sikringsinstrumenter. Det er etablert rammer for markedsrisiko knyttet til kredittrisiko og kursfall-/rentesrisiko 9

10 på finansielle plasseringer. I kredittrammene inngår også eksponering for motpartsrisiko i derivatkontrakter. Alle derivatkontrakter per var rentebytteavtaler i norske kroner. KfS har ingen handelsportefølje i finansielle instrumenter. Obligasjoner og sertifikater holdes enten som likviditetsreserver eller som sikringsinstrumenter. Likviditetsreservene er definert som bankportefølje og bokføres etter porteføljeprinsippet til laveste verdi av bokført verdi eller markedsverdi. Likviditetsporteføljen av obligasjoner hadde per en gjennomsnittlig restløpetid på 2,25 år. Renterisiko KfS har ikke nevneverdig renterisiko. Alle innlån løper med flytende rente eller er konvertert til flytende rente gjennom rentebytteavtaler. Alle utlån er gitt med flytende rente. Valutarisiko KfS har hele sin virksomhet i norske kroner og har derfor ingen valutarisiko. Refinansierings- og likviditetsrisiko I KfS er det naturlig å skille mellom refinansieringsrisiko og likviditetsrisiko. Utlån til bankene blir gitt med like lang løpetid som de korresponderende innlån. KfS har ingen plikt til å sikre refinansiering av bankenes lån og foreningen har derfor ingen refinansieringsrisiko. Denne ligger hos bankene. Likviditetsrisiko er primært knyttet til muligheten for at en eller flere banker ikke klarer å innfri lån på forfallsdato. I tillegg har man risikoen for feil i den enkelte bank som gir forsinket tilbakebetaling. Minimal likviditetsrisiko er et viktig element for KfS. Det er derfor etablert retningslinjer, oppfølgingsprosedyrer og andre tiltak, herunder krav til likviditetsreserver, som skal bidra til å sikre obligasjonseierne rettidig betaling. For beskrivelse av øvrige risikoområder og oppfølging av disse vises til note 2. Egenkapitalbeviskapital og egenkapitalbeviseiere KfS har en egenkapitalbeviskapital på 50 millioner kroner fordelt på egenkapitalbevis pålydende kroner. Egenkapitalbevisene er ved utgangen av 2013 eiet av til sammen 45 sparebanker og Eiendomskreditt. Egenkapitalbevisenes omsettelighet er begrenset og betinget av samtykke fra KfS sitt styre, jfr. allmennaksjeloven 4-15 til Egenkapitalbevisene er registrert i Verdipapirsentralen. Egenkapitalbevisene er ikke børsnotert. 10

11 Egenkapitalbeviseierne med antall egenkapitalbevis er per : Arendal og Omegns Sparekasse 740 Skudenes & Aakra Sparebank 560 Aurland Sparebank 460 Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 920 Aurskog Sparebank 920 Sparebank 1 Nordvest Berg Sparebank 460 Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 920 Blaker Sparebank 460 Sparebank 1 Ringerike-Hadeland 920 Eiendomskreditt AS Sparebank 1 Søre Sunnmøre 920 Etne Sparebank 550 Sparebank 1 Østfold Akershus Evje og Hornnes Sparebank 460 Sparebanken Hedmark 920 Fana Sparebank 920 Sparebanken Hemne 550 Flekkefjord Sparebank 920 Sparebanken Narvik 920 Haltdalen Sparebank 920 Sparebanken Sogn og Fjordane Harstad Sparebank 920 Sparebanken Telemark 920 Haugesund Sparebank 920 Sparebanken Vest Hegra Sparebank 690 Sparebanken Øst Helgeland Sparebank Spareskillingsbanken 920 Hjelmeland Sparebank 920 Søgne og Greipstad Sparebank Klæbu Sparebank 920 Time Sparebank 920 Larvikbanken 920 Tolga-Os Sparebank 690 Lillesands Sparebank 460 Valle Sparebank 460 Luster Sparebank 460 Vik Sparebank 920 Meldal Sparebank 460 Voss Sparebank Modum Sparebank 920 Ørland Sparebank 460 Nesset Sparebank 460 Åfjord Sparebank 460 Det har ikke vært endringer i eiersammensetningen etter årsskiftet. Soliditet Foreningen har en egenkapitalbeviskapital på 50 millioner kroner. Samlet egenkapital utgjør 54,7 millioner kroner. I tillegg til egenkapitalbeviskapitalen kommer medlemsinnskudd på tre prosent som trekkes ved utbetaling av lån. Medlemsinnskuddet teller med som ansvarlig kapital med 50 prosent som kjernekapital og 50 prosent som tilleggskapital. Ved utgangen av 2013 utgjorde medlemsinnskuddet 247,6 millioner kroner (263,0). Etter tillegg av medlemsinnskudd (50 prosent) utgjør tellende kjernekapital 176,7 millioner kroner (184,3) og tilleggskapitalen 123,8 millioner kroner (131,5), som gir en total tellende ansvarlig kapital på kr 300,5 millioner kroner (315,8). Dette gir en kapitaldekning på 21,11 prosent (23,11), hvorav kjernekapitalen utgjør 12,41 prosent (13,48). Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjorde 6,90 milliarder kroner (6,58) ved utgangen av Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det åtte deltidsansatte personer i KfS. Av disse er fire menn og fire kvinner. Antall årsverk i 2013 utgjorde 3,2 (2,4). Sykefraværet har vært 1,2 prosent av arbeidstiden. 11

12 KfS søker å vektlegge likestilling mellom kjønn ved rekruttering til stillinger i ledelsen og ved rekruttering til styrende organer. Det legges også vekt på å unngå all form for diskriminering ved ansettelser og i andre sammenhenger. Arbeidsmiljøet anses for godt. Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Når det gjelder utbetalinger til ansatte og tillitsmenn vises til note 14. Godtgjørelser til de ansatte er basert på fast lønn og det foreligger ikke bonusordninger for ansatte eller tillitsvalgte. Hele styret fungerer som godtgjørelsesutvalg etter 3 i forskrift av om godtgjørelsesordninger. Samfunnsansvar Regnskapsloven krever at KfS skal redegjøre for hvordan det forholder seg til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Arbeidstakerrettigheter: KfS har retningslinjer og rutiner knyttet til arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Dette er nedfelt i personalhåndboken, etiske retningslinjer, policy for helse, miljø og sikkerhet, herunder rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Korrupsjonsbekjempelse: KfS har utarbeidet egne retningslinjer og rutiner for å hindre økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Menneskerettigheter: KfS har ikke egne retningslinjer knyttet til etisk handel m.v, men dette dekkes delvis av etiske retningslinjer. Risikoen for uetiske innkjøp vurderes som lavt ettersom vi er en lokal tjenesteprodusent. Miljø: Ansattes behov for tjenestereiser er beskjeden, samtidig som det er gode offentlige kommunikasjonsmidler til vårt kontor. Til oppvarming benyttes kun elektrisk kraft. KfS har tatt i bruk nye moderniserte lokaler i Prosedyrer og oppfølging: På vesentlige områder har KfS etablert internkontroll. Rutiner og retningslinjer revideres og behandles av styret i KfS. Ansatte får opplæring i fastsatte rutiner og retningslinjer. Fremtidsutsikter Til tross for enkelte tegn til svakere konjunkturer fremstår norsk økonomi som solid ved inngangen til Vi forventer derfor en moderat vekst i bankenes utlån og samlede finansieringsbehov. Prisforskjellen mellom obligasjoner med fortrinnsrett og ordinære senior bankobligasjoner ble i 2013 redusert, noe som har økt bankenes interesse for å finansiere seg med senior innlån. Denne trenden har fortsatt inn i 2014 og KfS har merket økt interesse for lån fra sparebankene. Vi forventer derfor at den positive utlånsutviklingen fra 2013 vil fortsette i Innføring av nytt regelverk vedrørende "bail-in" for senior lån vil kunne medføre utfordringer for enkelte bankers mulighet til å ta opp seniorlån til normale vilkår. Dette vil kunne påvirke KfS positivt gjennom økt låneetterspørsel. Som følge av implementering av CRD IV i norsk lovgiving vil KfS måtte tilpasse seg nytt regelverk gjennom 12

13 enkelte vedtektsendringer. Dette ansees ikke å påvirke vår forretningsmodell, sikkerheten for långiverne eller ren kjernekapitaldekning negativt. Nye vedtekter er under utarbeidelse og det forventes at disse vil bli vedtatt av selskapets representantskap våren Bergen, 3. mars

14 Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter til regnskapet 19 Note 1 Regnskapsprinsipper 19 Note 2 Styring og kontroll av risiko offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3) 22 Note 3 Geografisk fordeling av utlån og antall banker (mill.kr) 26 Note 4 Risikoklassifisering 27 Note 5 Verdipapir 29 Note 6 Pålydende av sertifikat- og obligasjonslån 29 Note 7 Innlån 29 Note 8 Restløpetid og rentereguleringstidspunkt for eiendeler og gjeld 31 Note 9 Rentederivatavtaler pr Note 10 Over- og underkurs ved innlån og aktivert gevinst/tap ved realisasjon av sikringsforretninger 323 Note 11 Renter av utlån til og fordringer på kunder 33 Note 12 Nærstående parter 33 Note 13 Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner 33 Note 14 Utbetalinger og lån til ansatte og tillitsmenn i selskapet 34 Note 15 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader 35 Note 16 Skattekostnader 35 Note 17 Egenkapitalbeviskapital 35 Note 18 Egenkapitalbevegelse 36 Note 19 Kapitaldekning 36 14

15 Resultatregnskap (i hele 1000 kr) Noter Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner - - og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre gebyrer og provisjonskostnader Gevinst/tap(-) på sertifikater og obligasjoner Lønn m.v Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Disponering Avsatt til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum disponeringer

16 Balanse (i hele 1000 kr) Eiendeler Noter Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Nedbetalingslån til sparebanker Sum netto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke-betalte inntekter Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

17 Gjeld og egenkapital Noter Sertifikatgjeld Egne ikke amortiserte sertifikater Obligasjonsgjeld Egne ikke amortiserte obligasjoner Andre langsiktige låneopptak Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6, Annen gjeld Påløpte kostnader Avsetninger til forpliktelser og kostnader Andre avsetninger Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Rentebytteavtaler Bergen, 3. mars

18 Kontantstrømoppstilling (i hele 1000 kr) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Av og nedskrivninger på verdipapirer Utbetaling til leverandører for varer og tjenester Utbetaling til ansatte mv Utbetaling av renter Innbetaling av renter Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av sertifikater og obligasjoner Utbetaling av nedbetalingslån til kunder Innbetaling av avdrag på nedbetalingslån Utbetaling ved kjøp av obligasjoner og sertifikater Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld/sertifikater Innbetaling av medlemsinnskudd Tilbakebetaling av medlemsinnskudd Utbetalinger ved innfrielse av obligasjonsgjeld/sertifikater Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

19 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt De anvendte regnskapsprinsippene er i samsvar med kravene i regnskapsloven, aktuelle årsoppgjørsforskrifter og god regnskapsskikk. En del av nedenstående punkter er for tiden ikke aktuelle for KfS, men beskriver den regnskapsmessige behandling hvis postene blir aktuelle i fremtiden. Årsregnskapet følger i hovedsak de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Opplysninger om nærstående parter I samsvar med regnskapsloven 7-30b, vil KfS i den utstrekning det er mulig gi de opplysningene som forutsettes om nærstående parter. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet korrigert for over- og underkurs. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Utlån. Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. I perioder etter første måling verdivurderes utlån til amortisert kost etter effektiv rentemetode, som et uttrykk for virkelig verdi på utlånet. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall for enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning er klassifisert som tapskostnad. Renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. Virkelig verdi - markedsverdi. Verdipapirer som ikke er benyttet til sikringsforretninger, er vurdert til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Markedsverdi er satt til omsetningsverdi på børs og der det ikke foreligger børskurser er verdien satt i samarbeid med megler. Sikringsbokføring Sikringsbokføring er benyttet for å oppnå KfS sin målsetting om at regnskapet skal reflektere de underliggende økonomiske realiteter av alle transaksjoner. Sikringsbokføring innebærer at verdiendringer på sikringsobjekt og sikringstransaksjon blir bokført i samme periode. 19

20 Sikringsforretninger har til hensikt å nøytralisere eksisterende rente- eller valutarisiko. For at en avtale skal kunne klassifiseres som en sikringsforretning, kreves det en nær sammenheng mellom prisutviklingen for sikringsforretningen og verdiutviklingen for den posten som sikres. Rente- og valutaavtaler som er benyttet for å sikre balanseposter eller andre finansielle instrumenter, er vurdert i sammenheng med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse forretningene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Gevinst/tap ved salg/innløsning av enkeltposter periodiseres i forhold til den aktuelle sikringsperiode. Rentesikring Renterisikoen styres slik at det er størst mulig samsvar mellom rentereguleringstidspunkt for eiendeler og gjeld. Renteposisjonene er knyttet til innlån, utlån, obligasjoner utstedt av andre samt renteinstrumenter. Postene skal samlet gi en renteposisjon innenfor de rammer som til enhver tid er gitt av styret. Rente- og valutaavtaler KfS anvender ulike typer finansielle instrumenter utenom balansen for å styre rente- og valutarisiko. Rente- og valutaavtaler er avtaler som inngås enten med kunder eller banker om fastsettelse av fremtidige rentevilkår og/ eller valutakurser. Disse avtalene omfatter valuta-terminforretninger, valutaswapper, valutaopsjoner, FRAer, REPOer og renteswapper. Alle de inngåtte avtaler er sikringsforretninger. Rente- og valutakursdifferanser i avtalene er periodisert på samme måte som postene sikringsforretningene skal dekke. Verdipapirer Ved kjøp og salg av verdipapirer og finansielle avtaler, benyttes oppgjørsdato som bokføringsdato. Sertifikater og obligasjoner emittert av andre Alle sertifikat- og obligasjonsplasseringer er enten klassifisert som omløpspapirer eller som sikringsportefølje som inngår i styringen av renterisikoen i balansen. Porteføljen av omløpspapirer er vurdert samlet til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdien av sikringsporteføljen er i balansen oppført til anskaffelseskost korrigert for periodisert kursdifferanse. Gevinst og tap ved realisasjon blir balanseført og periodisert som en korreksjon til løpende rentekostnader over gjenværende løpetid for det sikrede innlånet. Salgs- og gjenkjøpsavtaler for obligasjoner, hvor erververen av obligasjonene er forpliktet til å selge obligasjonene tilbake til avhenderen, behandles regnskapsmessig som lån. Egne obligasjoner I samsvar med Finanstilsynets forskrifter er oppkjøpte egne ikke-amortiserte obligasjoner fratrukket obligasjonsgjelden med pålydende verdi. Eventuell over- eller underkurs ved tilbakekjøpt amortiseres frem til renteregulering eller forfall for lånet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost tillagt oppskrivninger og fratrukket nedskrivninger og akkumulerte, ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger, basert på kostpris tillagt oppskrivninger, er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Dersom driftsmidlenes virkelige verdier er vesentlig 20

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert)

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2011

Regnskap 3. kvartal 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008

Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008 Pressemelding Kredittforeningen for Sparebanker ( KfS ) Regnskap 1. halvår 2008 Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) låner inn kapital fra obligasjonsmarkedet og låner midlene ut til norske sparebanker.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2012 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 17

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017 (urevidert)

Rapport 3. kvartal 2017 (urevidert) Rapport 3. kvartal 2017 (urevidert) Nøkkeltall 3. kv. 3. kv. Hittil i år Hittil i fjor Året Resultat (mill.kr) 2017 2016 2017 2016 2016 Netto renteinntekter 1,71 1,41 4,96 4,22 5,91 Lønn og generelle adm.kostnader

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert)

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert) Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert) Nøkkeltall 2. kvartal 2. kvartal 1.halvår 1.halvår Året Resultat (mill.kr) 2017 2016 2017 2016 2016 Netto renteinntekter 1,76 1,35 3,25 2,81 5,91 Lønn og

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2015 1 Innhold Om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Styrende organer og organisasjon 7 Finansielle hovedtall 8 Årsberetning 9 Regnskaps- og notehenvisning 15 Resultatregnskap 16 Balanse

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 Q3 2017 Q3 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 201 1 067 921

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer