ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Rådmannens kommentarer m/utfordringer Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold Generelt Folketallsutvikling Sysselsetting og pendling Kommunen som arbeidsgiver Organisasjon HMS Sykefravær Medarbeidere markering Kompetanseutvikling Seniorpolitiske tiltak Lærlinger Kjønnsfordeling lederstillinger Antall stillinger/faste arbeidstakere Likestilling og rekrutteringsarbeid Sommerjobb for ungdom Interkommunalt samarbeid Drift Måloppnåelse Organisering av tjenesteproduksjonen Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift Rammeområde 2 Undervisning, barnehage og kultur Rammeområde 3 Helse og sosialtjenesten Rammeområde 4 Plan, teknisk og næring Investeringer Kommunens økonomi Frie inntekter, finansposter, mv Drifts- og finansutgifter Driftsregnskap resultat Balanseregnskap pr Dyrøy kommune 2

3 1. Innledning Rådmannens årsmelding er et obligatorisk dokument i hht kommunelovens 48, pkt 5. I lovteksten heter det bl. a. at det i dette dokumentet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke framgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsmeldingen for 2012 er for det meste laget etter samme mal som foregående år. Rådmannen ønsker imidlertid at årsmeldingen skal være «levende», og tar gjerne i mot tilbakemeldinger for ytterligere forbedringer. Rådmannen har imidlertid et eget avsnitt som går på kommunen som arbeidsgiver (pkt 4) og et eget avsnitt på interkommunalt samarbeid (pkt 5) Pkt. 2-3 omhandler felles forhold, mens det i pkt. 6 er redegjort for drifta på de enkelte driftsområder med enhetsledernes vurderinger. I pkt. 7-8 er det gitt en oppsummering av hovedtallene i både investerings- og driftsregnskapet. 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer Dyrøy kommune klarte også i 2012 å tilpasse drifta i forhold til sine disponible inntektsrammer, og kan legge fram et driftsregnskap med et regnskapsmessig mindre forbruk på nesten 1 million kroner. Dette positive resultatet har flere årsaker. Rådmannen vil først og fremst trekke fram følgende; God budsjettstyring i enhetene Nøkternhet Realistiske budsjett Tidligere forklaringer på at Dyrøy kommune klarer seg relativt bra, selv om inntektsgrunnlaget har blitt redusert år for år, gjelder imidlertid fortsatt. «Enkelhet» er et stikkord. Kommunen har en enkel struktur med f eks kun en skole og en barnehage, og et komprimert sentrum for det meste av virksomheten, som har gitt og fortsatt gir grunnlag for rasjonell drift. Vi forsøker også å ha fokus på enkelhet i drifta, kombinert med nøkternhet. I tillegg ytes det stor innsats fra de ansatte og det utvises stor evne til omstilling. Kommunen har klart å knytte til seg godt kvalifiserte medarbeidere som er opptatt av å utvikle gode tjenestetilbud til innbyggerne. De ansatte er kommunens viktigste ressurs! Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at Dyrøy kommune har et tilfredsstillende tjenestetilbud på de fleste områder, og at drifta i 2012 jevnt over har vært god. Dyrøy kommune løser også en del av sitt tjenestetilbud og forvaltningsoppgaver gjennom et bredt interkommunalt samarbeid (både etter vertskommune og samarbeidskommune modellen). Dette samarbeidet fungerer veldig bra. Det interkommunale samarbeidet er nærmere beskrevet i årsmeldingen i eget avsnitt. Dyrøy kommune 3

4 Utfordringer; Rådmannen ser for seg blant annet følgende utfordringer i årene fremover; Befolkningsutviklingen Samhandlingsreformen Framtidige pensjonsutgifter Store tunge reformer/oppgaver blir ikke fullfinansiert Stor gjeldsbelastning Stort investeringsbehov (blant annet vannverk og omsorgssenteret) Oppfølging av kommunens planstrategi Rådmannen vil avslutningsvis presisere viktigheten til fortsatt å ha sterkt fokus på økonomistyring, og at driften ivaretas innenfor gjeldende lov og avtaleverk, og at kommunens innbyggere får en best mulig service. Rådmannens ansvar og oppgaver presiseres i kommunelovens 23 nr 2. Her fremgår det at rådmannen skal sørge for at administrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. styring og kvalitetskontroll. Rådmannen vil i årene fremover ha et mye større fokus på internkontroll, jf. helhetlig virksomhetsstyring. Oppfølging av kommunens planstrategi vil gi rådmannen kapasitetsutforinger i årene fremover. Dette gjelder først og fremst overordnede planer som kommuneplanen samfunnsdel og arealdel, ulike beredskapsplaner/ros analyse og ulike sektor/tema planer. Gjennomføringen må skje i en styrt prosess over flere år. Bistand fra ekstern kompetanse vil nok være nødvendig å innhente. Det må derfor settes av nødvendige midler til dette viktig e arbeidet. Rådmannen takker alle medarbeidere for stor innsats og godt samarbeid i Ny rådmann begynte i stillingen Rådmannen vil takke tidligere rådmann for vel utført arbeid, og samtidig ønske lykke til som pensjonist. Brøstadbotn, Ørjan Higraff Rådmann Dyrøy kommune 4

5 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold 3.1 Generelt Det er blitt stadig mer utfordrende å drive en kommune i Norge. Kommunene tillegges nye og krevende oppgaver som ofte ikke er fullfinansiert fra statens side, og ikke minst administrativt øker kravene, bl. a når det gjelder planarbeid, rapportering, systemdokumentasjon, tilsyn, rettighetskrav mv. Det økonomiske driftsgrunnlaget svekkes stadig, særlig for mange distriktskommuner. Endringer i fordelingsnøklene for fordeling av rammetilskudd til kommunene har gått i disfavør av små kommuner siden midt på 1990-tallet. Samtidig gir reduksjon i folketallet reduserte inntekter. Sentrale myndigheter «markedsfører» at det er lagt inn årlig realvekst i bevilgningene til kommunene, noe som sikker er rett på makronivå, men veksten er ikke større enn det som skal til for å betjene en økt befolkning for landet totalt sett. Her ligger hovedforklaringen på at de fleste små kommunene må gjennomføre kontinuerlig omstilling, noe som naturligvis er utfordrende i en allerede nøktern budsjettsituasjon. Dette skaper store forventninger ovenfor innbyggere og samarbeidspartnere, som kommunene har store utfordringer med å oppfylle. Det oppstår derfor et såkalt «forventnings gap». Finanskrisen i «den store verden» påvirker også Dyrøy kommune. Dette gjelder først og fremst gjennom betydelige økte pensjonskostnader. 3.2 Folketallsutvikling Alder/år år år år år år år år år og eldre Totalt Fra 2013 viser tabellen prognosen fra SSB. Dyrøy kommune 5

6 Tabellen viser folketallsutviklingen fra 2000 til 2012, og hvordan SSB ser utviklingen fram til Befolkningsutviklingen bør ha et sterkt fokus i årene fremover, både gjennom aktivt nærings og utviklingsarbeid, utvikling av gode velferdstjenester og vektlegging av kommunens omdømme. 3.3 Sysselsetting og pendling Arbeidsplasser fordelt på bransjer Bransje Dyrøy Norge Jord/skog/fiske 8,2 2,7 Industri og olje 12,7 10,6 Byggevirksomhet 5,5 7,7 Varehandel 6,6 14,4 Overnatting/servering 2,1 3,2 Offentlig adm. 14,0 6,0 Undervisning 6,6 8,0 Helse- og sosial 33,0 20,0 Tjenester 11,3 27,4 Sum Kilde: SSB 4. kvartal 2011 Dyrøy kommune 6

7 4. Kommunen som arbeidsgiver 4.1 Organisasjon Dyrøy kommune har to beslutningsnivå som består av enhetsledere for «selvstendige» enheter og rådmannen. Enhetene er tjenesteytende enheter så har fått delegert selvstendig ansvar og myndighet innenfor eget budsjett og til å drifte enheten så effektivt som mulig. Enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og økonomi. Enhetslederne for enhetene rapporter direkte til rådmannen. For å bistå både rådmannen og enhetslederne er organisasjonen knyttet sammen med stab/støtteenheter som personal, økonomi og fellesenheter. Personal/service og økonomi er også enheter. Dyrøy kommune har 7 selvstendige enheter. Kommunen hadde totalt 118 årsverk fordelt på 144 ansatte. Kommunen har en «godt voksen» alderssammensetning, og vil om noen år få rekrutteringsutfordringer. Faste stillinger og aldersfordeling pr Antall ansatte Antall årsverk K M Sum K M Sum ,66 25,43 118,09 80,56 % 19,44 % 100 % 78,47 % 21,53 % 100 % Under 30 år år år år Over 60 år Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 10 6, , , , ,04 6,94 % 5,78 % 22,22 % 20,85 % 28,47 % 29,85 % 31,94 % 34,18 % 10,42 % 9,35 % 4.2 HMS Det er laget en egen detaljert årsrapport til AMU over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune i Kommunens IA (inkluderende arbeidsliv) arbeid legges også fram i denne rapporten. Det har i 2012 vært jobbet med å få gjennomført vernerunder og avviksmeldinger på enhetene. IA måldokument (strategi) og oppfølgingsrutiner for sykemeldte ble revidert og vedtatt i AMU Det har vært jobbet med sykefravær/nærværsarbeid på enhetene i h.h.t. vedtatte mål, strategier og rutiner i NAV arbeidslivssenter har gjennomført møter med enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud. Det har vært gjennomført tiltak i h.h.t. samarbeidsplanen med bedriftshelsetjenesten i I 2012 var det avsatt HMS midler på totalt kr som AMU fordelte på enhetene etter søknad slik: Krybber i barnehagen totalt kr , Påkledningsbenker barnehagen kr 4.800, ergonomiske hjelpemidler IT kr , Påkledningsbenker skolen kr 4.800, kontorstoler PLO kr 9.000, Nye bord og skap til møterom 2 kommunehuset, kjøkkeninnredning m.m. kommunehuset totalt kr Dyrøy kommune 7

8 Formannskapet har i 2012 avsatt ca. kr 500 pr. årsverk til miljøfremmende tiltak. Hver enhet har fått overført sin andel til fri disponering. 4.3 Sykefravær Egenmelding 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % Sykemeldt 0-16 dgr 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % Sykemeldt over 16 dager 7,6 % 6,4 % 7,3 % 8,4 % Totalt sykefravær 7,7 % 9,5 % 8,3 % 9,2 % 10,7 % Rådmannen registrerer at utviklingen i sykefraværet er urovekkende høyt for hele kommunen. Rådmannen registrerer at størrelsen på sykefraværet varierer veldig fra enhet til enhet. En god del av sykefraværet skyldes alvorlig sykdom blant ansatte. Det må settes i gang nødvendige tiltak for å nå AMUs målsetting om 6 % sykefravær. Samarbeidet med legene bør bli bedre. Det må bli ei nærmere oppfølging av de sykemeldte, samt at de som faktisk er på jobb får et større fokus (nærhet). Rådmannen vil innkalle partene til samarbeidsmøte i løpet av 2013 og det kan søkes om HMS-midler fra KLP. 4.4 Medarbeidere markering Den enkelte enhet har bursdagsfeiring med kaffe/kake, sang/gratulasjoner og evt. gave i h.h.t. innarbeidet praksis på den enkelte enhet. Dekkes i hovedsak gjennom spleiselagsordninger. På siste kommunestyremøte før jul inviteres de som skal ha glassreven etter 15 års tjeneste i Dyrøy kommune, og de som skal ha «gullklokke»/gavesjekk etter 30 års tjeneste i Dyrøy kommune. Det serveres grøt og kake. I 2012 var de to ansatte som fikk glassreven etter 15 års tjeneste i Dyrøy kommune. Det legges ut bilde på kommunens nettside av de ansatte, ordfører og rådmann. På bildet: To ansatte ble hedret for 15 års tjeneste i Dyrøy kommune. Foto: Dyrøy kommune Dyrøy kommune 8

9 4.5 Kompetanseutvikling Den enkelte enhetsleder skal på bakgrunn av gjennomført kompetansekartlegging utarbeide kompetanseplan/årsplan for sin enhet, jf. vedtatt opplæringsplan for Dyrøy kommune. Det gjennomføres kompetanseheving på den enkelte enhet i h.h.t. avsatte midler bl.a. gjennom kompetanseløftet i skolen og PLO. Kommunestyret vedtok «Kompetanseplan pleie og omsorg » og «Tidlig innsats for livslang læring -Kvalitetsplan for barnehagene i Midt-Troms ». Enhetsleder skole/sfo, enhetsleder barnehage og enhetsleder PLO har i 2012 fått innvilget deltagelse på lederutviklingskurs innen sitt område. Arbeidet med kommunens lønnspolitiske plan ble i igangsatt i 2012, og forventes og bli vedtatt i løpet av I oppfølgningen av denne planen skal arbeidet med kommunens strategiske opplærings og kompetanseplan igangsettes. Felles opplæringstiltak 2012 Kurs i offentlighetsloven og forvaltningsloven v/fagakademiet. Her fikk Dyrøy kommune innvilget kr i OU-midler fra KS, slik at kommunens andel ble ca. kr De fleste ledere/saksbehandlere og ansatte i servicetorget deltok. Pippi Power kurs med ca. 15 deltagere i hovedsak fra PLO og barnehagen. 4.6 Seniorpolitiske tiltak Partene er enige om at eldre arbeidstakere er en ressurs. Eldre arbeidstakere kan ha noen behov som avviker fra øvrige arbeidstakere. Det viser seg ofte at denne gruppen arbeidstakere er motiverte for å stå lengre i arbeidslivet hvis forholdene legges til rette for dette. Partene er enige om å drøfte seniortiltak med den enkelte arbeidstaker ved fylte 60 år. Det var ingen søknader om seniorpolitiske tiltak i form av lønn eller redusert arbeidstid. Tilrettelegging av arbeidsforholdene skjer på den enkelte arbeidsplass. 4.7 Lærlinger Dyrøy kommune har en intensjon om å ta inn 1-2 lærlinger annet hvert år. I 2012 var det totalt tatt inn 3 lærlinger og en lærekandidat i PLO. Inntak av lærlinger er en viktig ressurs både for kommunen og kommunens næringsliv. Det bør inntas lærlinger innenfor andre yrkesgrupper. Gjennom kommunale midler og statlige stimuleringstiltak bør inntak av læringer ha høy prioritet. Henviser her til kommunens behov for nye medarbeidere i årene fremover. 4.8 Kjønnsfordeling lederstillinger Ca. 80 % av kommunens ansatte er kvinner. Kommunens toppledelse består av 3 menn og 1 kvinne. De øvrige enhetslederne består av 4 kvinner og 1 mann. Dyrøy kommune 9

10 4.9 Antall stillinger/faste arbeidstakere St.Str. 0-39% 40-59% 60-99% 100 % Sum st% Ant. Pers. Sum st% Ant. Pers. Sum st% Ant. Pers. Antall , , , , , , Økn/nedg 0, , , (Hentet fra stillingsoversikter) Merknader: KF samt prosjektstillinger er medtatt. Legekontoret er med i 2007 med 3,5 St For øvrig er den største økningen i 100 % stillinger i barnehagen. Rådmannen registrerer at mange ansatte i kommunen jobber deltid. Mange ønsker dette, mens altfor mange ønsker større stillinger (uønsket deltid). Dette er først og fremst ansatte som jobber i pleie og omsorgsenheten. Rådmannen vil nå foreta en gjennomgang av hele driften slik at de ansatte som ønsker større stillinger (helst innen 100 % stillinger) skal få dette innvilget. Kommunens personalpolitikk må legge til rette for at uønsket deltid ikke forekommer, jf. bestemmelsene i HTA. Dette vil også gi bedre service ovenfor våre innbyggere 4.10 Likestilling og rekrutteringsarbeid Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. I h.h.t. veiledning for bedre likestillingsredegjørelser fra likestillings- og diskrimineringsombudet kommenteres bl.a. følgende punkter ut fra situasjonen i Dyrøy kommune: Hovedmengden av kvinnelige ansatte jobber i pleie- og omsorgstjenesten og renhold, men også i undervisning og administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. Avlønning av ansatte i HTA kap. 4 er sentral lønnsfastsetting. Kvinner i deltidsstilling tjener mindre enn ansatte som jobber full tid. De som arbeider i turnus har større netto lønnsutbetaling enn de som har dagtjeneste med samme stillingsstørrelse, pga turnustilleggene. Uttak av foreldrepermisjon skjer i hovedsak av kvinner. De fleste menn tar ut fedrekvoten. Velferdspermisjoner tas ut i hht kommunens permisjonsreglement, og det er ikke forskjell på kvinner og menn. Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt spesielle tiltak som skal fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i strid med loven. Slike vurderinger foretas fortløpende i saksbehandlingen. Dyrøy kommune vil framover ha fokus på likestilling for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Dyrøy kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift. I samarbeid med NAV er det flere personer med nedsatt funksjonsevne eller med annen etnisitet som er i arbeid hos Dyrøy kommune. Det er også flere ansatte med annen etnisitet som på bakgrunn av sine kvalifikasjoner er fast ansatt i kommunen. Dyrøy kommune 10

11 Rekrutteringsarbeid Dyrøy kommune har klart å rekruttere medarbeidere, jf. gitte kvalifikasjonskrav. Alle faste sykepleierstillinger, førskolelærerstillinger og lærerstillinger er besatt. Det ble ansatt enhetsleder PLO i fast stilling med sykepleierutdanning. Det ble ansatt byggeleder av vannverksutbyggingen og evt. andre byggeprosjekter i 100 % stilling midlertidig i inntil 3 år. Det ble ansatt fagleder (inspektør) på skolen i 100 % fast stilling med lærerutdanning etter 2 utlysningsrunder av stillingen. Det ble ansatt kvalifisert helsesøster i vikariat for den fast ansatte. Det ble ansatt sykepleiere fast stilling som fagleder PLO og i fast 100 % sykepleierstilling i hjemmetjenesten. Her var det flere kvalifiserte søkere enn det var ledige stillinger. Konsulent rus og boligsosialt arbeid tiltrådte 100 % stilling i Utdannet spesialsykepleier. Det ble ikke foretatt oppsigelser av ansatte i Gjennom interkommunalt samarbeid med Sørreisa kommune og Lenvik kommune har vi ivaretatt både tjenestetilbud og rekruttering av medarbeidere (kompetanse) på en særdeles god måte Sommerjobb for ungdom Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skolelever hjemmehørende i Dyrøy prioriteres. Det foretas ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetens budsjett. Det var ansatt 8 ferievikarer på teknisk uteseksjon/renhold i Det var ansatt 23 ferievikarer (ungdom) i PLO i I tillegg kommer andre vikarer og utvidelse av stillinger til fast deltidsansatte under ferieavviklingen i PLO. Det var tatt inn 2 sommerverter i Nordavindshagen/kultur i Dyrøy kommune 11

12 5. Interkommunalt samarbeid Budsjett og regnskap kommenteres særskilt under de enkelte ansvar. Midt-Troms regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom de åtte kommunene Dyrøy, Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Styringsstrukturen for samarbeidet består av tre ledd: Midt-Tromstinget(MTT), regionrådet(rr) og administrativt råd(ar). Regionen har vel innbyggere. Regionrådet besår av ordførerne i de respektive kommunene. Administrativt råd består av rådmennene i de samme kommunene. Samarbeidet i Midt-Troms er organisert med utgangspunktet i kommunelovens 27, som sier at to eller flere kommuner kan opprette felles styre for å løse felles oppgaver. Alle kommunene deltar ikke i alle samarbeidsordningene. I regionen er det en rekke samarbeids-/fagforum, bl.a. IKT-forum, økonomiforum, landbruksforum, næringsforum, personalforum, barnevernforum mv. Midt-Troms kommunene samarbeider ikke på alle arbeidsområder. Når det gjelder PPT og skolefaglig/barnehage nettverk samarbeider vi med Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv kommune. Kommunene Dyrøy, Bardu, Lavangen og Ibestad samarbeid om interkommunalt veterinær - samarbeid. Lokalisert til Salangen og Bardu. Dyrøy kommune er med i samarbeidet Midt-Troms arbeidsgiverkontroll med kommunene Bardu, Berg, Målselv, Torsken og Tranøy. Samarbeidsavtalene om etablering av demensteam, ø-hjelpssenger og kommuneoverlegefunksjon, med Lenvik kommune som vertskommune, ble vedtatt i 2012 og trer i kraft våren Dyrøy og Sørreisa legekontor Organisering Legetjenesten i Dyrøy er organisert i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa, hvor sistnevnte er vertskommune. Revidert avtale ble underskrevet av ordførerne. Alle ansatte i tjenesten har saker i Dyrøy, noe som betyr at alle har kjennskap til kommunen og til ulike faginstanser der. Tjenesten er bemannet med 5 leger + turnuslege. Vi har til sammen 5, 1 stilling som hjelpepersonell og 0,5 stilling som leder for tjenesten. Kontoret i Dyrøy er bemannet med to leger alle dager. I Sørreisa med 3 leger + turnuslege. Tjenesten har hatt stabil bemanning på hjelpepersonellsiden. Når det gjelder legene, har vi hatt litt sykemeldinger og spesielt desember måned ble krevende for de legene som var igjen. Kontoret har nå gjennomgått sitt andre år etter sammenslåingen. En rekke ting begynner å falle på plass. Også 2012 var et år med endringer og utfordringer. Følgende kan nevnes; Dyrøy kommune 12

13 Fra februar 2012 innførte vi systemet «Time Samme Dag», og vi fikk vår egen hjemmeside, dyroyogsorreisalegekontor.no. Samtidig startet vi opp med timebestillinger og reseptbestillinger via sms, og via vår hjemmeside. Her har vi avtale med Helserespons.no. Dette ble gjort for å gi et bedre tilbud til pasientene, samt redusere stressnivået i resepsjonen ved å redusere innkommende telefoner. For pasientene er det bedre å sende en sms, enn å sitte i lang telefonkø. Den nye fastlege formskriften som ble vedtatt i august 2012 krever også at kontoret skal kunne ta i mot timebestillinger elektronisk. Fra mars 2012 fikk vi installert betalingsterminal ved begge kontor. Mai 2012 fikk vi innført E-resept. Dette har vært en prosess ledet av helsedirektoratet, og har nå blitt innført over hele landet. Det har vært gjennomført 7601 vanlige konsultasjoner, 477 kontrollkonsultasjoner og 1495 øyeblikkelig hjelp- konsultasjoner, og 86 sykebesøk. I tillegg kommer all annen kontakt pr telefon, brev og det vi kaller «enkel pasientkontakt» med blodprøver og lignende, til sammen Barneverntjenesten Organisering Barneverntjenesten er i Dyrøy er organisert i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa, hvor sistnevnte er vertskommune. Tjenesten har vel 5 stillinger. Revidert avtale ble underskrevet av ordførerne. Tjenesten har leder som har vedtaksmyndighet i begge kommunene i forhold til hjelpetiltak og akutte vedtak. Alle ansatte i tjenesten har saker i Dyrøy, noe som betyr at alle har kjennskap til kommunen og til ulike faginstanser der. Tjeneste og oppgave Barneverntjenestens oppgaver følger av 1.1 i lov om barneverntjenester og sammenfattes slik; Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Samarbeid Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste deltar i Barnevernforum, som er et samarbeidsforum mellom kommunene i Midt-Troms. Vi deltar i «Tverrfaglig Forum Dyrøy». Dette er fora som er ment å være forebyggende og består av skole, barnehage, barneverntjenesten, PPT, helsestasjonen og ruskonsulent. Samarbeidsmøter i enkeltsaker som da bestandig er knyttet til allerede eksisterende Dyrøy kommune 13

14 sak Det er et utstrakt samarbeid med den enkelte familie, og da både med møter i kommunens lokaler, men også i form at hjemmebesøk. Barneverntjenestens aktivitet i Dyrøy kommune Dyrøy Antall meldinger Barn på hjelpetiltak Barn på omsorgstiltak Tjenesten beskriver utfordringene som økende, og da særlig i forhold til tre områder; vold, sedelighetssaker og problematikk i forhold til adferd hos barn og ungdom. Finnsnes interkommunale legevaktsentral/legevakt Beskrivelse Tjenesten dekker en befolkning på innbyggere i 6 kommuner (Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken) Kommunene har i hht til forskrift en organisert legevaktsentral med ett felles telefonnummer hele døgnet alle dager i året. Finnsnes legevaktsentral/legevakt har samdrift og er samlokalisert ved DMS, Finnsnes Finnsnes legevaktsentral/legevakt bemannes med 2 sykepleier og 1 lege hele døgnet alle dager i året. Deler av døgnet på hele og høytidsdager er det tilknyttet en bakvakt lege. Finnsnes interkommunale legevakt har åpent alle ukedager etter kl helg og høytidsdager. Daglegevakt på uke dager er kun organisert for de som bor og oppholder seg i Lenvik kommune. Etter kl bemannes Legevaktsentralen og legevakt med 1 sykepleier og 1 lege. Det er tilknyttet 50 % administrasjonsressurs til faglederfunksjon og 20 % til medisinsks faglig lege funksjon. Tjenesten oppfyller forskriftskrav om organisert øyeblikkelig-hjelp tjeneste for befolkningen som bor og oppholder seg i regionen, herunder tilgjengelighet i helseradionett, og ivaretakelse av utrykninger. Kravene oppfylles gjennom å forplikte fastleger og turnusleger å delta i legevakt uten om ordinær åpningstid. Det gis fritak fra legevakt når legen av helsemessige eller vesentlig sosiale grunner ber om det, og også for leger som har fylt 55 år. I 2013 har det vært ca 17 fastleger og 5 turnusleger som har vært tilknyttet vaktordning ved legevakta. Sykepleierne er kommunalt ansatt i 3-delt turnus. Legevakta er en attraktiv arbeidsplass for sykepleierne i regionen og har en stabil sykepleiergruppe med lang erfaring i akutt sykepleie. Noen av sykepleierne har videre utdanning i akutt sykepleie. Statistikk 2012 Konsultasjoner på legevakt: Utrykninger/sykebesøk 210 Dyrøy kommune 14

15 Skogbruk Organisering Dyrøy og Sørreisa samarbeider om en 100 % stilling som fagleder skogbruk. Stillingen er delt med 50 % på hver kommune med Dyrøy som vertskommune. Hver tirsdag er det kontordag/ utedag i Sørreisa. Tilstedeværelsen i Sørreisa er større enn dette, spesielt i barmarks tida. Fra kontorsted i Brøstadbotn jobbes det med saker tilknyttet begge kommunene. Tjeneste og oppgaver Da stillingen ble etablert inngikk kommunene en avtale der arbeidsoppgavene ble beskrevet. I hovedsak er arbeidsoppgavene tilknyttet aktivitetsdelen av skogbruket. Det er skogkultur, skogplanting og skogrydding i plantefelt, skogsvegbygging og andre tiltak i skogbruket. Dette gjelder begge kommunene. Andre oppgaver er tilknyttet viltforvaltning. I Dyrøy er dette saksbehandler i saker tilknyttet elgforvaltning. I Sørreisa også saksbehandler i vilt saker, i hovedsak tilknyttet elgforvaltning. Samarbeid Stillinga som omfatter Dyrøy og Sørreisa medfører mye kontakt med skogeierne som er de som sier ja eller nei til tiltak på deres eiendommer. Aktivitet I barmarks tida tilbringes mye av arbeidstiden ute i skogen. Kontakt med skogeiere, befaringer osv. er avgjørende for å skaffe arbeidsoppdrag og dermed beholde aktiviteten i skogbruket. Dette gjelder spesielt innenfor skogkultur. Neste steg er å lede den praktiske aktiviteten ved å vise nye felt som skal plantes eller ryddes, skaffe materiell, veilede, drive oppfølging og utbetale lønn. I de to kommunene ble det plantet skogplanter fordelt på ca gran og resten furu. Fordeler vi aktiviteten mellom kommunene viser den at av utsatte planter ble plantet i Sørreisa og i Dyrøy. I tillegg ble det foretatt lauvrydding i ca. 250 dekar med plantefelt. Samla sett fikk Dyrøy og Sørreisa tildelt ca. kr til dette formålet. Skogplanting og lauvrydding i plantefelt ble utført av 6 personer. Skogsveger Når det gjelder skogsbygging ble det i 2012 ferdigstilt 300 meter traktor veg i Sørreisa. Ellers ble det søkt om og innvilget midler til to skogsbilveganlegg i Sørreisa kommune. Det er flere prosjekt på gang i begge kommunene som det jobbes med. Dyrøy kommune 15

16 Dyrøy Brannvesen Dyrøy brannvesen er et deltidsbrannvesen dimensjonert etter minstekravene i Lov om brannvern og etter forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Styrken består av 16 deltidsmannskaper uten vaktordning. Alle mannskapene bærer personsøker og møter opp på brannstasjon ved utløst alarm. 110 sentralen i Tromsø er områdets vaktsentral. I 1994 inngikk Dyrøy og Sørreisa kommune en slokkeavtale, og i 1998 ble det inngått en utvidet samarbeidsavtale, en avtale som er styrende i forhold til øvelser, brannsyn og beredskap. Brannsjefen og brannmester i Sørreisa har også samme funksjon i Dyrøy brannvesen. Avtalen ivaretar også assistanse ved behov og varslingsrutiner. Vakthavende overbefal i Sørreisa er også overbefal for Dyrøy brannvesen. Sørreisa er vertskommune i forhold til brannberedskap inngikk kommunene i Dyrøy og Sørreisa en avtale om felles feier. Feieren er ansatt av Dyrøy kommune, men ligger under brannsjefen i Sørreisa sin ledelse. Fordelingsnøkkelen er 30/70. Avtalen er inngått med hjemmel i forskrift om Feiing og tilsyn med fyringsanlegg og forskrift om tilsyn av Piper og ildsteder. Feier foretar årlig feiing med feierperiode fra tidlig vår til sein høst. Dyrøy kommune 16

17 6. Drift 6.1 Måloppnåelse I årsbudsjettet for 2012 var det formulert en driftsmålsetning om å opprettholde og videreutvikle gode tjenestetilbud til kommunens innbyggere i samsvar med behov. Dette er naturligvis en målsetning som ikke er lett målbar, men vi har mange indikasjoner på at tjenestetilbudet er på et tilfredsstillende nivå. Vi får generelt mange gode tilbakemeldinger og vi har svært få klagesaker. Rådmannens vurdering er at kommunen har et engasjert og faglig godt personale som yter stor innsats og engasjement. Det arbeides godt på alle områder, med god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Samtidig er det viktig å være bevisst på at det alltid vil være forbedringspotensial som vi ved systematisk arbeid må søke etter. Det bør gis honnør til alle ansatte at tjenestene ytes innenfor tildelt rammer. I årsbudsjettet for 2012 var det satt en økonomisk målsetting om et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntektene. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 3,5 %. Rådmannen er særdeles fornøyd med dette resultatet. 6.2 Organisering av tjenesteproduksjonen Dyrøy kommune har organisert tjenesteproduksjonen i budsjettet på fire rammeområder: 1. Sentraladministrasjon og fellesdrift 2. Undervisning, barnehage og kultur 3. Helse og sosialtjenesten 4. Plan, teknisk drift og næring Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, hvor kommunens tjenesteproduksjon skjer. Nedenfor gis en beskrivelse av drift og økonomi i Dyrøyseminarsenteret KF som er et kommunalt foretak i hht kommuneloven kapittel 11, avlegger egen årsberetning og regnskap Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift Regnskap Tabellen viser nettotall i regnskapet på rammeområde 1. Enhet Regnskap 2012 Rev. budsj Regnskap 2011 Rammeområde Rammeområde 1 dekker ca. 25 budsjettansvar, herunder utgifter til politisk virksomhet, kontroll og revisjon, felles administrasjon og ledelse (servicekontor, rådmann, personal, økonomi), EDB-drift, næringstiltak, tilskudd til kirka og diverse felles formål. Dyrøy kommune 17

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 -

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 - SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill ÅRSMELDING 2014-0 - INNHOLDSFORTEGNELSE Sidetall Rådmannens årsmelding 3 Økonomisk analyse 7 Kommunebarometeret 10 Etisk standard 11 Likestilling

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 ======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING... 1 RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 11 VIRKSOMHET 22

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer