ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Rådmannens kommentarer m/utfordringer Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold Generelt Folketallsutvikling Sysselsetting og pendling Kommunen som arbeidsgiver Organisasjon HMS Sykefravær Medarbeidere markering Kompetanseutvikling Seniorpolitiske tiltak Lærlinger Kjønnsfordeling lederstillinger Antall stillinger/faste arbeidstakere Likestilling og rekrutteringsarbeid Sommerjobb for ungdom Interkommunalt samarbeid Drift Måloppnåelse Organisering av tjenesteproduksjonen Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift Rammeområde 2 Undervisning, barnehage og kultur Rammeområde 3 Helse og sosialtjenesten Rammeområde 4 Plan, teknisk og næring Investeringer Kommunens økonomi Frie inntekter, finansposter, mv Drifts- og finansutgifter Driftsregnskap resultat Balanseregnskap pr Dyrøy kommune 2

3 1. Innledning Rådmannens årsmelding er et obligatorisk dokument i hht kommunelovens 48, pkt 5. I lovteksten heter det bl. a. at det i dette dokumentet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke framgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsmeldingen for 2012 er for det meste laget etter samme mal som foregående år. Rådmannen ønsker imidlertid at årsmeldingen skal være «levende», og tar gjerne i mot tilbakemeldinger for ytterligere forbedringer. Rådmannen har imidlertid et eget avsnitt som går på kommunen som arbeidsgiver (pkt 4) og et eget avsnitt på interkommunalt samarbeid (pkt 5) Pkt. 2-3 omhandler felles forhold, mens det i pkt. 6 er redegjort for drifta på de enkelte driftsområder med enhetsledernes vurderinger. I pkt. 7-8 er det gitt en oppsummering av hovedtallene i både investerings- og driftsregnskapet. 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer Dyrøy kommune klarte også i 2012 å tilpasse drifta i forhold til sine disponible inntektsrammer, og kan legge fram et driftsregnskap med et regnskapsmessig mindre forbruk på nesten 1 million kroner. Dette positive resultatet har flere årsaker. Rådmannen vil først og fremst trekke fram følgende; God budsjettstyring i enhetene Nøkternhet Realistiske budsjett Tidligere forklaringer på at Dyrøy kommune klarer seg relativt bra, selv om inntektsgrunnlaget har blitt redusert år for år, gjelder imidlertid fortsatt. «Enkelhet» er et stikkord. Kommunen har en enkel struktur med f eks kun en skole og en barnehage, og et komprimert sentrum for det meste av virksomheten, som har gitt og fortsatt gir grunnlag for rasjonell drift. Vi forsøker også å ha fokus på enkelhet i drifta, kombinert med nøkternhet. I tillegg ytes det stor innsats fra de ansatte og det utvises stor evne til omstilling. Kommunen har klart å knytte til seg godt kvalifiserte medarbeidere som er opptatt av å utvikle gode tjenestetilbud til innbyggerne. De ansatte er kommunens viktigste ressurs! Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at Dyrøy kommune har et tilfredsstillende tjenestetilbud på de fleste områder, og at drifta i 2012 jevnt over har vært god. Dyrøy kommune løser også en del av sitt tjenestetilbud og forvaltningsoppgaver gjennom et bredt interkommunalt samarbeid (både etter vertskommune og samarbeidskommune modellen). Dette samarbeidet fungerer veldig bra. Det interkommunale samarbeidet er nærmere beskrevet i årsmeldingen i eget avsnitt. Dyrøy kommune 3

4 Utfordringer; Rådmannen ser for seg blant annet følgende utfordringer i årene fremover; Befolkningsutviklingen Samhandlingsreformen Framtidige pensjonsutgifter Store tunge reformer/oppgaver blir ikke fullfinansiert Stor gjeldsbelastning Stort investeringsbehov (blant annet vannverk og omsorgssenteret) Oppfølging av kommunens planstrategi Rådmannen vil avslutningsvis presisere viktigheten til fortsatt å ha sterkt fokus på økonomistyring, og at driften ivaretas innenfor gjeldende lov og avtaleverk, og at kommunens innbyggere får en best mulig service. Rådmannens ansvar og oppgaver presiseres i kommunelovens 23 nr 2. Her fremgår det at rådmannen skal sørge for at administrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. styring og kvalitetskontroll. Rådmannen vil i årene fremover ha et mye større fokus på internkontroll, jf. helhetlig virksomhetsstyring. Oppfølging av kommunens planstrategi vil gi rådmannen kapasitetsutforinger i årene fremover. Dette gjelder først og fremst overordnede planer som kommuneplanen samfunnsdel og arealdel, ulike beredskapsplaner/ros analyse og ulike sektor/tema planer. Gjennomføringen må skje i en styrt prosess over flere år. Bistand fra ekstern kompetanse vil nok være nødvendig å innhente. Det må derfor settes av nødvendige midler til dette viktig e arbeidet. Rådmannen takker alle medarbeidere for stor innsats og godt samarbeid i Ny rådmann begynte i stillingen Rådmannen vil takke tidligere rådmann for vel utført arbeid, og samtidig ønske lykke til som pensjonist. Brøstadbotn, Ørjan Higraff Rådmann Dyrøy kommune 4

5 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold 3.1 Generelt Det er blitt stadig mer utfordrende å drive en kommune i Norge. Kommunene tillegges nye og krevende oppgaver som ofte ikke er fullfinansiert fra statens side, og ikke minst administrativt øker kravene, bl. a når det gjelder planarbeid, rapportering, systemdokumentasjon, tilsyn, rettighetskrav mv. Det økonomiske driftsgrunnlaget svekkes stadig, særlig for mange distriktskommuner. Endringer i fordelingsnøklene for fordeling av rammetilskudd til kommunene har gått i disfavør av små kommuner siden midt på 1990-tallet. Samtidig gir reduksjon i folketallet reduserte inntekter. Sentrale myndigheter «markedsfører» at det er lagt inn årlig realvekst i bevilgningene til kommunene, noe som sikker er rett på makronivå, men veksten er ikke større enn det som skal til for å betjene en økt befolkning for landet totalt sett. Her ligger hovedforklaringen på at de fleste små kommunene må gjennomføre kontinuerlig omstilling, noe som naturligvis er utfordrende i en allerede nøktern budsjettsituasjon. Dette skaper store forventninger ovenfor innbyggere og samarbeidspartnere, som kommunene har store utfordringer med å oppfylle. Det oppstår derfor et såkalt «forventnings gap». Finanskrisen i «den store verden» påvirker også Dyrøy kommune. Dette gjelder først og fremst gjennom betydelige økte pensjonskostnader. 3.2 Folketallsutvikling Alder/år år år år år år år år år og eldre Totalt Fra 2013 viser tabellen prognosen fra SSB. Dyrøy kommune 5

6 Tabellen viser folketallsutviklingen fra 2000 til 2012, og hvordan SSB ser utviklingen fram til Befolkningsutviklingen bør ha et sterkt fokus i årene fremover, både gjennom aktivt nærings og utviklingsarbeid, utvikling av gode velferdstjenester og vektlegging av kommunens omdømme. 3.3 Sysselsetting og pendling Arbeidsplasser fordelt på bransjer Bransje Dyrøy Norge Jord/skog/fiske 8,2 2,7 Industri og olje 12,7 10,6 Byggevirksomhet 5,5 7,7 Varehandel 6,6 14,4 Overnatting/servering 2,1 3,2 Offentlig adm. 14,0 6,0 Undervisning 6,6 8,0 Helse- og sosial 33,0 20,0 Tjenester 11,3 27,4 Sum Kilde: SSB 4. kvartal 2011 Dyrøy kommune 6

7 4. Kommunen som arbeidsgiver 4.1 Organisasjon Dyrøy kommune har to beslutningsnivå som består av enhetsledere for «selvstendige» enheter og rådmannen. Enhetene er tjenesteytende enheter så har fått delegert selvstendig ansvar og myndighet innenfor eget budsjett og til å drifte enheten så effektivt som mulig. Enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og økonomi. Enhetslederne for enhetene rapporter direkte til rådmannen. For å bistå både rådmannen og enhetslederne er organisasjonen knyttet sammen med stab/støtteenheter som personal, økonomi og fellesenheter. Personal/service og økonomi er også enheter. Dyrøy kommune har 7 selvstendige enheter. Kommunen hadde totalt 118 årsverk fordelt på 144 ansatte. Kommunen har en «godt voksen» alderssammensetning, og vil om noen år få rekrutteringsutfordringer. Faste stillinger og aldersfordeling pr Antall ansatte Antall årsverk K M Sum K M Sum ,66 25,43 118,09 80,56 % 19,44 % 100 % 78,47 % 21,53 % 100 % Under 30 år år år år Over 60 år Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 10 6, , , , ,04 6,94 % 5,78 % 22,22 % 20,85 % 28,47 % 29,85 % 31,94 % 34,18 % 10,42 % 9,35 % 4.2 HMS Det er laget en egen detaljert årsrapport til AMU over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune i Kommunens IA (inkluderende arbeidsliv) arbeid legges også fram i denne rapporten. Det har i 2012 vært jobbet med å få gjennomført vernerunder og avviksmeldinger på enhetene. IA måldokument (strategi) og oppfølgingsrutiner for sykemeldte ble revidert og vedtatt i AMU Det har vært jobbet med sykefravær/nærværsarbeid på enhetene i h.h.t. vedtatte mål, strategier og rutiner i NAV arbeidslivssenter har gjennomført møter med enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud. Det har vært gjennomført tiltak i h.h.t. samarbeidsplanen med bedriftshelsetjenesten i I 2012 var det avsatt HMS midler på totalt kr som AMU fordelte på enhetene etter søknad slik: Krybber i barnehagen totalt kr , Påkledningsbenker barnehagen kr 4.800, ergonomiske hjelpemidler IT kr , Påkledningsbenker skolen kr 4.800, kontorstoler PLO kr 9.000, Nye bord og skap til møterom 2 kommunehuset, kjøkkeninnredning m.m. kommunehuset totalt kr Dyrøy kommune 7

8 Formannskapet har i 2012 avsatt ca. kr 500 pr. årsverk til miljøfremmende tiltak. Hver enhet har fått overført sin andel til fri disponering. 4.3 Sykefravær Egenmelding 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % Sykemeldt 0-16 dgr 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % Sykemeldt over 16 dager 7,6 % 6,4 % 7,3 % 8,4 % Totalt sykefravær 7,7 % 9,5 % 8,3 % 9,2 % 10,7 % Rådmannen registrerer at utviklingen i sykefraværet er urovekkende høyt for hele kommunen. Rådmannen registrerer at størrelsen på sykefraværet varierer veldig fra enhet til enhet. En god del av sykefraværet skyldes alvorlig sykdom blant ansatte. Det må settes i gang nødvendige tiltak for å nå AMUs målsetting om 6 % sykefravær. Samarbeidet med legene bør bli bedre. Det må bli ei nærmere oppfølging av de sykemeldte, samt at de som faktisk er på jobb får et større fokus (nærhet). Rådmannen vil innkalle partene til samarbeidsmøte i løpet av 2013 og det kan søkes om HMS-midler fra KLP. 4.4 Medarbeidere markering Den enkelte enhet har bursdagsfeiring med kaffe/kake, sang/gratulasjoner og evt. gave i h.h.t. innarbeidet praksis på den enkelte enhet. Dekkes i hovedsak gjennom spleiselagsordninger. På siste kommunestyremøte før jul inviteres de som skal ha glassreven etter 15 års tjeneste i Dyrøy kommune, og de som skal ha «gullklokke»/gavesjekk etter 30 års tjeneste i Dyrøy kommune. Det serveres grøt og kake. I 2012 var de to ansatte som fikk glassreven etter 15 års tjeneste i Dyrøy kommune. Det legges ut bilde på kommunens nettside av de ansatte, ordfører og rådmann. På bildet: To ansatte ble hedret for 15 års tjeneste i Dyrøy kommune. Foto: Dyrøy kommune Dyrøy kommune 8

9 4.5 Kompetanseutvikling Den enkelte enhetsleder skal på bakgrunn av gjennomført kompetansekartlegging utarbeide kompetanseplan/årsplan for sin enhet, jf. vedtatt opplæringsplan for Dyrøy kommune. Det gjennomføres kompetanseheving på den enkelte enhet i h.h.t. avsatte midler bl.a. gjennom kompetanseløftet i skolen og PLO. Kommunestyret vedtok «Kompetanseplan pleie og omsorg » og «Tidlig innsats for livslang læring -Kvalitetsplan for barnehagene i Midt-Troms ». Enhetsleder skole/sfo, enhetsleder barnehage og enhetsleder PLO har i 2012 fått innvilget deltagelse på lederutviklingskurs innen sitt område. Arbeidet med kommunens lønnspolitiske plan ble i igangsatt i 2012, og forventes og bli vedtatt i løpet av I oppfølgningen av denne planen skal arbeidet med kommunens strategiske opplærings og kompetanseplan igangsettes. Felles opplæringstiltak 2012 Kurs i offentlighetsloven og forvaltningsloven v/fagakademiet. Her fikk Dyrøy kommune innvilget kr i OU-midler fra KS, slik at kommunens andel ble ca. kr De fleste ledere/saksbehandlere og ansatte i servicetorget deltok. Pippi Power kurs med ca. 15 deltagere i hovedsak fra PLO og barnehagen. 4.6 Seniorpolitiske tiltak Partene er enige om at eldre arbeidstakere er en ressurs. Eldre arbeidstakere kan ha noen behov som avviker fra øvrige arbeidstakere. Det viser seg ofte at denne gruppen arbeidstakere er motiverte for å stå lengre i arbeidslivet hvis forholdene legges til rette for dette. Partene er enige om å drøfte seniortiltak med den enkelte arbeidstaker ved fylte 60 år. Det var ingen søknader om seniorpolitiske tiltak i form av lønn eller redusert arbeidstid. Tilrettelegging av arbeidsforholdene skjer på den enkelte arbeidsplass. 4.7 Lærlinger Dyrøy kommune har en intensjon om å ta inn 1-2 lærlinger annet hvert år. I 2012 var det totalt tatt inn 3 lærlinger og en lærekandidat i PLO. Inntak av lærlinger er en viktig ressurs både for kommunen og kommunens næringsliv. Det bør inntas lærlinger innenfor andre yrkesgrupper. Gjennom kommunale midler og statlige stimuleringstiltak bør inntak av læringer ha høy prioritet. Henviser her til kommunens behov for nye medarbeidere i årene fremover. 4.8 Kjønnsfordeling lederstillinger Ca. 80 % av kommunens ansatte er kvinner. Kommunens toppledelse består av 3 menn og 1 kvinne. De øvrige enhetslederne består av 4 kvinner og 1 mann. Dyrøy kommune 9

10 4.9 Antall stillinger/faste arbeidstakere St.Str. 0-39% 40-59% 60-99% 100 % Sum st% Ant. Pers. Sum st% Ant. Pers. Sum st% Ant. Pers. Antall , , , , , , Økn/nedg 0, , , (Hentet fra stillingsoversikter) Merknader: KF samt prosjektstillinger er medtatt. Legekontoret er med i 2007 med 3,5 St For øvrig er den største økningen i 100 % stillinger i barnehagen. Rådmannen registrerer at mange ansatte i kommunen jobber deltid. Mange ønsker dette, mens altfor mange ønsker større stillinger (uønsket deltid). Dette er først og fremst ansatte som jobber i pleie og omsorgsenheten. Rådmannen vil nå foreta en gjennomgang av hele driften slik at de ansatte som ønsker større stillinger (helst innen 100 % stillinger) skal få dette innvilget. Kommunens personalpolitikk må legge til rette for at uønsket deltid ikke forekommer, jf. bestemmelsene i HTA. Dette vil også gi bedre service ovenfor våre innbyggere 4.10 Likestilling og rekrutteringsarbeid Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. I h.h.t. veiledning for bedre likestillingsredegjørelser fra likestillings- og diskrimineringsombudet kommenteres bl.a. følgende punkter ut fra situasjonen i Dyrøy kommune: Hovedmengden av kvinnelige ansatte jobber i pleie- og omsorgstjenesten og renhold, men også i undervisning og administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. Avlønning av ansatte i HTA kap. 4 er sentral lønnsfastsetting. Kvinner i deltidsstilling tjener mindre enn ansatte som jobber full tid. De som arbeider i turnus har større netto lønnsutbetaling enn de som har dagtjeneste med samme stillingsstørrelse, pga turnustilleggene. Uttak av foreldrepermisjon skjer i hovedsak av kvinner. De fleste menn tar ut fedrekvoten. Velferdspermisjoner tas ut i hht kommunens permisjonsreglement, og det er ikke forskjell på kvinner og menn. Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt spesielle tiltak som skal fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i strid med loven. Slike vurderinger foretas fortløpende i saksbehandlingen. Dyrøy kommune vil framover ha fokus på likestilling for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Dyrøy kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift. I samarbeid med NAV er det flere personer med nedsatt funksjonsevne eller med annen etnisitet som er i arbeid hos Dyrøy kommune. Det er også flere ansatte med annen etnisitet som på bakgrunn av sine kvalifikasjoner er fast ansatt i kommunen. Dyrøy kommune 10

11 Rekrutteringsarbeid Dyrøy kommune har klart å rekruttere medarbeidere, jf. gitte kvalifikasjonskrav. Alle faste sykepleierstillinger, førskolelærerstillinger og lærerstillinger er besatt. Det ble ansatt enhetsleder PLO i fast stilling med sykepleierutdanning. Det ble ansatt byggeleder av vannverksutbyggingen og evt. andre byggeprosjekter i 100 % stilling midlertidig i inntil 3 år. Det ble ansatt fagleder (inspektør) på skolen i 100 % fast stilling med lærerutdanning etter 2 utlysningsrunder av stillingen. Det ble ansatt kvalifisert helsesøster i vikariat for den fast ansatte. Det ble ansatt sykepleiere fast stilling som fagleder PLO og i fast 100 % sykepleierstilling i hjemmetjenesten. Her var det flere kvalifiserte søkere enn det var ledige stillinger. Konsulent rus og boligsosialt arbeid tiltrådte 100 % stilling i Utdannet spesialsykepleier. Det ble ikke foretatt oppsigelser av ansatte i Gjennom interkommunalt samarbeid med Sørreisa kommune og Lenvik kommune har vi ivaretatt både tjenestetilbud og rekruttering av medarbeidere (kompetanse) på en særdeles god måte Sommerjobb for ungdom Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skolelever hjemmehørende i Dyrøy prioriteres. Det foretas ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetens budsjett. Det var ansatt 8 ferievikarer på teknisk uteseksjon/renhold i Det var ansatt 23 ferievikarer (ungdom) i PLO i I tillegg kommer andre vikarer og utvidelse av stillinger til fast deltidsansatte under ferieavviklingen i PLO. Det var tatt inn 2 sommerverter i Nordavindshagen/kultur i Dyrøy kommune 11

12 5. Interkommunalt samarbeid Budsjett og regnskap kommenteres særskilt under de enkelte ansvar. Midt-Troms regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom de åtte kommunene Dyrøy, Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Styringsstrukturen for samarbeidet består av tre ledd: Midt-Tromstinget(MTT), regionrådet(rr) og administrativt råd(ar). Regionen har vel innbyggere. Regionrådet besår av ordførerne i de respektive kommunene. Administrativt råd består av rådmennene i de samme kommunene. Samarbeidet i Midt-Troms er organisert med utgangspunktet i kommunelovens 27, som sier at to eller flere kommuner kan opprette felles styre for å løse felles oppgaver. Alle kommunene deltar ikke i alle samarbeidsordningene. I regionen er det en rekke samarbeids-/fagforum, bl.a. IKT-forum, økonomiforum, landbruksforum, næringsforum, personalforum, barnevernforum mv. Midt-Troms kommunene samarbeider ikke på alle arbeidsområder. Når det gjelder PPT og skolefaglig/barnehage nettverk samarbeider vi med Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv kommune. Kommunene Dyrøy, Bardu, Lavangen og Ibestad samarbeid om interkommunalt veterinær - samarbeid. Lokalisert til Salangen og Bardu. Dyrøy kommune er med i samarbeidet Midt-Troms arbeidsgiverkontroll med kommunene Bardu, Berg, Målselv, Torsken og Tranøy. Samarbeidsavtalene om etablering av demensteam, ø-hjelpssenger og kommuneoverlegefunksjon, med Lenvik kommune som vertskommune, ble vedtatt i 2012 og trer i kraft våren Dyrøy og Sørreisa legekontor Organisering Legetjenesten i Dyrøy er organisert i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa, hvor sistnevnte er vertskommune. Revidert avtale ble underskrevet av ordførerne. Alle ansatte i tjenesten har saker i Dyrøy, noe som betyr at alle har kjennskap til kommunen og til ulike faginstanser der. Tjenesten er bemannet med 5 leger + turnuslege. Vi har til sammen 5, 1 stilling som hjelpepersonell og 0,5 stilling som leder for tjenesten. Kontoret i Dyrøy er bemannet med to leger alle dager. I Sørreisa med 3 leger + turnuslege. Tjenesten har hatt stabil bemanning på hjelpepersonellsiden. Når det gjelder legene, har vi hatt litt sykemeldinger og spesielt desember måned ble krevende for de legene som var igjen. Kontoret har nå gjennomgått sitt andre år etter sammenslåingen. En rekke ting begynner å falle på plass. Også 2012 var et år med endringer og utfordringer. Følgende kan nevnes; Dyrøy kommune 12

13 Fra februar 2012 innførte vi systemet «Time Samme Dag», og vi fikk vår egen hjemmeside, dyroyogsorreisalegekontor.no. Samtidig startet vi opp med timebestillinger og reseptbestillinger via sms, og via vår hjemmeside. Her har vi avtale med Helserespons.no. Dette ble gjort for å gi et bedre tilbud til pasientene, samt redusere stressnivået i resepsjonen ved å redusere innkommende telefoner. For pasientene er det bedre å sende en sms, enn å sitte i lang telefonkø. Den nye fastlege formskriften som ble vedtatt i august 2012 krever også at kontoret skal kunne ta i mot timebestillinger elektronisk. Fra mars 2012 fikk vi installert betalingsterminal ved begge kontor. Mai 2012 fikk vi innført E-resept. Dette har vært en prosess ledet av helsedirektoratet, og har nå blitt innført over hele landet. Det har vært gjennomført 7601 vanlige konsultasjoner, 477 kontrollkonsultasjoner og 1495 øyeblikkelig hjelp- konsultasjoner, og 86 sykebesøk. I tillegg kommer all annen kontakt pr telefon, brev og det vi kaller «enkel pasientkontakt» med blodprøver og lignende, til sammen Barneverntjenesten Organisering Barneverntjenesten er i Dyrøy er organisert i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa, hvor sistnevnte er vertskommune. Tjenesten har vel 5 stillinger. Revidert avtale ble underskrevet av ordførerne. Tjenesten har leder som har vedtaksmyndighet i begge kommunene i forhold til hjelpetiltak og akutte vedtak. Alle ansatte i tjenesten har saker i Dyrøy, noe som betyr at alle har kjennskap til kommunen og til ulike faginstanser der. Tjeneste og oppgave Barneverntjenestens oppgaver følger av 1.1 i lov om barneverntjenester og sammenfattes slik; Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Samarbeid Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste deltar i Barnevernforum, som er et samarbeidsforum mellom kommunene i Midt-Troms. Vi deltar i «Tverrfaglig Forum Dyrøy». Dette er fora som er ment å være forebyggende og består av skole, barnehage, barneverntjenesten, PPT, helsestasjonen og ruskonsulent. Samarbeidsmøter i enkeltsaker som da bestandig er knyttet til allerede eksisterende Dyrøy kommune 13

14 sak Det er et utstrakt samarbeid med den enkelte familie, og da både med møter i kommunens lokaler, men også i form at hjemmebesøk. Barneverntjenestens aktivitet i Dyrøy kommune Dyrøy Antall meldinger Barn på hjelpetiltak Barn på omsorgstiltak Tjenesten beskriver utfordringene som økende, og da særlig i forhold til tre områder; vold, sedelighetssaker og problematikk i forhold til adferd hos barn og ungdom. Finnsnes interkommunale legevaktsentral/legevakt Beskrivelse Tjenesten dekker en befolkning på innbyggere i 6 kommuner (Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken) Kommunene har i hht til forskrift en organisert legevaktsentral med ett felles telefonnummer hele døgnet alle dager i året. Finnsnes legevaktsentral/legevakt har samdrift og er samlokalisert ved DMS, Finnsnes Finnsnes legevaktsentral/legevakt bemannes med 2 sykepleier og 1 lege hele døgnet alle dager i året. Deler av døgnet på hele og høytidsdager er det tilknyttet en bakvakt lege. Finnsnes interkommunale legevakt har åpent alle ukedager etter kl helg og høytidsdager. Daglegevakt på uke dager er kun organisert for de som bor og oppholder seg i Lenvik kommune. Etter kl bemannes Legevaktsentralen og legevakt med 1 sykepleier og 1 lege. Det er tilknyttet 50 % administrasjonsressurs til faglederfunksjon og 20 % til medisinsks faglig lege funksjon. Tjenesten oppfyller forskriftskrav om organisert øyeblikkelig-hjelp tjeneste for befolkningen som bor og oppholder seg i regionen, herunder tilgjengelighet i helseradionett, og ivaretakelse av utrykninger. Kravene oppfylles gjennom å forplikte fastleger og turnusleger å delta i legevakt uten om ordinær åpningstid. Det gis fritak fra legevakt når legen av helsemessige eller vesentlig sosiale grunner ber om det, og også for leger som har fylt 55 år. I 2013 har det vært ca 17 fastleger og 5 turnusleger som har vært tilknyttet vaktordning ved legevakta. Sykepleierne er kommunalt ansatt i 3-delt turnus. Legevakta er en attraktiv arbeidsplass for sykepleierne i regionen og har en stabil sykepleiergruppe med lang erfaring i akutt sykepleie. Noen av sykepleierne har videre utdanning i akutt sykepleie. Statistikk 2012 Konsultasjoner på legevakt: Utrykninger/sykebesøk 210 Dyrøy kommune 14

15 Skogbruk Organisering Dyrøy og Sørreisa samarbeider om en 100 % stilling som fagleder skogbruk. Stillingen er delt med 50 % på hver kommune med Dyrøy som vertskommune. Hver tirsdag er det kontordag/ utedag i Sørreisa. Tilstedeværelsen i Sørreisa er større enn dette, spesielt i barmarks tida. Fra kontorsted i Brøstadbotn jobbes det med saker tilknyttet begge kommunene. Tjeneste og oppgaver Da stillingen ble etablert inngikk kommunene en avtale der arbeidsoppgavene ble beskrevet. I hovedsak er arbeidsoppgavene tilknyttet aktivitetsdelen av skogbruket. Det er skogkultur, skogplanting og skogrydding i plantefelt, skogsvegbygging og andre tiltak i skogbruket. Dette gjelder begge kommunene. Andre oppgaver er tilknyttet viltforvaltning. I Dyrøy er dette saksbehandler i saker tilknyttet elgforvaltning. I Sørreisa også saksbehandler i vilt saker, i hovedsak tilknyttet elgforvaltning. Samarbeid Stillinga som omfatter Dyrøy og Sørreisa medfører mye kontakt med skogeierne som er de som sier ja eller nei til tiltak på deres eiendommer. Aktivitet I barmarks tida tilbringes mye av arbeidstiden ute i skogen. Kontakt med skogeiere, befaringer osv. er avgjørende for å skaffe arbeidsoppdrag og dermed beholde aktiviteten i skogbruket. Dette gjelder spesielt innenfor skogkultur. Neste steg er å lede den praktiske aktiviteten ved å vise nye felt som skal plantes eller ryddes, skaffe materiell, veilede, drive oppfølging og utbetale lønn. I de to kommunene ble det plantet skogplanter fordelt på ca gran og resten furu. Fordeler vi aktiviteten mellom kommunene viser den at av utsatte planter ble plantet i Sørreisa og i Dyrøy. I tillegg ble det foretatt lauvrydding i ca. 250 dekar med plantefelt. Samla sett fikk Dyrøy og Sørreisa tildelt ca. kr til dette formålet. Skogplanting og lauvrydding i plantefelt ble utført av 6 personer. Skogsveger Når det gjelder skogsbygging ble det i 2012 ferdigstilt 300 meter traktor veg i Sørreisa. Ellers ble det søkt om og innvilget midler til to skogsbilveganlegg i Sørreisa kommune. Det er flere prosjekt på gang i begge kommunene som det jobbes med. Dyrøy kommune 15

16 Dyrøy Brannvesen Dyrøy brannvesen er et deltidsbrannvesen dimensjonert etter minstekravene i Lov om brannvern og etter forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Styrken består av 16 deltidsmannskaper uten vaktordning. Alle mannskapene bærer personsøker og møter opp på brannstasjon ved utløst alarm. 110 sentralen i Tromsø er områdets vaktsentral. I 1994 inngikk Dyrøy og Sørreisa kommune en slokkeavtale, og i 1998 ble det inngått en utvidet samarbeidsavtale, en avtale som er styrende i forhold til øvelser, brannsyn og beredskap. Brannsjefen og brannmester i Sørreisa har også samme funksjon i Dyrøy brannvesen. Avtalen ivaretar også assistanse ved behov og varslingsrutiner. Vakthavende overbefal i Sørreisa er også overbefal for Dyrøy brannvesen. Sørreisa er vertskommune i forhold til brannberedskap inngikk kommunene i Dyrøy og Sørreisa en avtale om felles feier. Feieren er ansatt av Dyrøy kommune, men ligger under brannsjefen i Sørreisa sin ledelse. Fordelingsnøkkelen er 30/70. Avtalen er inngått med hjemmel i forskrift om Feiing og tilsyn med fyringsanlegg og forskrift om tilsyn av Piper og ildsteder. Feier foretar årlig feiing med feierperiode fra tidlig vår til sein høst. Dyrøy kommune 16

17 6. Drift 6.1 Måloppnåelse I årsbudsjettet for 2012 var det formulert en driftsmålsetning om å opprettholde og videreutvikle gode tjenestetilbud til kommunens innbyggere i samsvar med behov. Dette er naturligvis en målsetning som ikke er lett målbar, men vi har mange indikasjoner på at tjenestetilbudet er på et tilfredsstillende nivå. Vi får generelt mange gode tilbakemeldinger og vi har svært få klagesaker. Rådmannens vurdering er at kommunen har et engasjert og faglig godt personale som yter stor innsats og engasjement. Det arbeides godt på alle områder, med god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Samtidig er det viktig å være bevisst på at det alltid vil være forbedringspotensial som vi ved systematisk arbeid må søke etter. Det bør gis honnør til alle ansatte at tjenestene ytes innenfor tildelt rammer. I årsbudsjettet for 2012 var det satt en økonomisk målsetting om et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntektene. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 3,5 %. Rådmannen er særdeles fornøyd med dette resultatet. 6.2 Organisering av tjenesteproduksjonen Dyrøy kommune har organisert tjenesteproduksjonen i budsjettet på fire rammeområder: 1. Sentraladministrasjon og fellesdrift 2. Undervisning, barnehage og kultur 3. Helse og sosialtjenesten 4. Plan, teknisk drift og næring Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, hvor kommunens tjenesteproduksjon skjer. Nedenfor gis en beskrivelse av drift og økonomi i Dyrøyseminarsenteret KF som er et kommunalt foretak i hht kommuneloven kapittel 11, avlegger egen årsberetning og regnskap Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift Regnskap Tabellen viser nettotall i regnskapet på rammeområde 1. Enhet Regnskap 2012 Rev. budsj Regnskap 2011 Rammeområde Rammeområde 1 dekker ca. 25 budsjettansvar, herunder utgifter til politisk virksomhet, kontroll og revisjon, felles administrasjon og ledelse (servicekontor, rådmann, personal, økonomi), EDB-drift, næringstiltak, tilskudd til kirka og diverse felles formål. Dyrøy kommune 17

18 Regnskapet for 2012 viser netto forbruk som budsjettert. Nedgangen i netto forbruk for hele rammeområdet fra året før gjelder i hovedsak det positive premieavviket som blir ført som inntekt/redusert utgift i regnskapet og gir framtidige pensjonsforpliktelser. Dette var i 2012 om lag 3 mill. kroner høyere enn i I tillegg er det i regnskapet bokført internfordeling av fellesutgifter til bl. a selvkostområder. Denne utgiftsfordelingen er ikke budsjettert og medfører mindreforbruk i forhold til budsjett på dette rammeområdet med nesten 1/2 mill. kroner. Kommentarer til drifta Dyrøy kommune har generelt stor nøkternhet i bemanningen, spesielt når det gjelder administrative oppgaver. Vi er derfor ikke «best i klassen» på administrasjon, men dette har vært en bevisst prioritering. I forståelse om dette har politisk ledelse tidligere dimensjonert sine krav til administrasjonen, og vært nøktern i sine forventninger og pålegg om store utredninger og evalueringer. Dette har vi i den senere tid sett en endring på, hvor det i økende grad blir forventet mer fra administrasjonens side. Dette gjelder både fra politisk hold, samt statlige krav om pålegg til rapportering og tilsyn. Rådmannen er bekymret dersom denne utviklingen forsetter. Kommunens forvaltning vurderes imidlertid som forsvarlig. Rådmannen har som mål at saker til politisk behandling skal utredes tilfredsstillende, og at politiske vedtak skal gjennomføres. Spesielt store saker som økonomiplan, budsjett, årsmelding og regnskap, samt store utbyggingssaker har vært prioritert. Arbeidet med kommunens planstrategi ble vedtatt på slutten av året, men arbeidet med delplaner er ikke kommet i gang. Her står vi overfor et omfattende arbeid i årene som kommer. Vi mener å ha tilfredsstillende kontroll med den ordinære drifta, men må som nevnt bekjenne at vi har mangler når det gjelder langsiktig planlegging og oppfølging av systemer og internt regelverk. Vi mener å ha en betryggende personalforvaltning og vi har god oversikt over kommunens økonomiske stilling, økonomiske muligheter og økonomiske begrensninger. Vi mener også å være rimelig god på informasjon, bl. a. mottar vi positive vurderinger av vår hjemmeside. Når det gjelder administrativt verktøy, er bildet variert. Vi har utfordringer på IT-siden og står overfor utskiftningsbehov på programsiden på flere områder, bl. a. innen økonomi og personal. Statlig pålegg om mottak av elektronisk fakturaer fra våre leverandører har vi ikke oppfylt. Dette krever en større investering for å kunne gjennomføres. Det er innført fullelektronisk arkiv, men utarbeidelse av ny arkivplan gjenstår. Planen berører all saksbehandling i organisasjonen og vil være en omfattende prosess. Det har ikke vært turnover i fellesadministrasjonen i Skatteoppkreveren i Dyrøy har i store deler av 2012 hatt ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i Berg kommune. Dyrøy kommune 18

19 Politisk organisering Kommunestyret 15 medlemmer Formannskap 5 medlemmer Kontrollutvalget 3 medlemmer Plan- og naturutvalget 5 medlemmer Oppvekst- og omsorgsutvalget 5 medlemmer Kommunestyret gjennomførte 7 møter og behandlet 85 saker i Formannskapet gjennomførte 12 møter og behandlet 105 saker i Kontrollutvalget legger fram egen årsmelding. Plan- og naturutvalget gjennomførte 6 møter og behandlet 27 saker i Oppvekst- og omsorgsutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 26 saker i På bildet: Kommunestyret i Dyrøy. Foto: Morten Dokka Andre råd og utvalg: Administrasjonsutvalget gjennomførte 9 møter og behandlet 30 saker i Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 4 møte og behandlet 14 saker i Dyrøy kommune 19

20 Eldrerådet gjennomførte 4 møter og behandlet 21 saker i Viltutvalget gjennomførte 2 møter og behandlet 10 saker i I løpet av året startet kommunestyret med videooverføring av møtene. Tjenesten ble kjøpt inn av ekstern leverandør og viste seg populær med mange seere. Formannskapet gikk på høsten over til papirløse møter. Administrasjonen valgte å få utviklet ved hjelp av ekstern leverandør en egen løsning for distribusjon og lagring av møtedokumentene. Noen tekniske hindringer skapte problemer og forsinket full utrulling til hele kommunestyret. Dyrøy menighet Menigheten fikk tilskudd på kr inkludert kalkulatoriske utgifter ihht. tjenesteytingsavtalen, i tillegg ble det gitt tilleggsbevilgning etter søknad på kr Bygningsmasse Kirkebyggene har fått oppgradering med noe vedlikehold/ utbedringer: på taket Brøstad kirke, ny dør på sakristiet på Brøstad kirke, ny teppebanker Rømningsbeslag på alle dører i Drøy kirke Kirkegårdene har hatt enkelt vedlikehold på gjerder, porter, nytt dataprogram for kart og gravregister tatt i bruk Bemanning Alle stillinger deltidsstillinger fra ca. 20 % til 40 % tilsatt menighetspedagog høsten % stilling/ finansiert av staten ledig kirketjenerstilling, stilling satt vakant grunnet økonomi, det arbeides dugnad som kirketjener for ca. kr pr år ny prest tilsatt av staten 100 % stilling fra høsten 2012 tjenesteyting av Dyrøy kommune på kirkegårdsarbeid/ ca. 50 % stilling Administrasjon Kirkeregnskapene legges inn i kommunens regnskapsprogram fra Møter med kommunale politikere om økonomi og bevilgning til kirkedrift høsten Vedlikehold kirkelige bygg og anlegg lagt inn i kommunens vedlikeholdsprogram fra Regnskap Det ligger an til et mindre forbruk på ca. kr Det settes sannsynligvis til vedlikeholdsfond til kirker. Dyrøy kommune 20

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Samhandlingskonferanse i Mosjøen 15. oktober 2009 Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Først litt om NSDM Erfaringer ved utplassering av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer