Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg Tilskuddet belastes art 1470 funksjon ansvar prosjektart KT541

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det er i budsjettet for 2015 avsatt kr ,- til fordeling som tilskudd til nærmiljøanlegg. I 2015 er det kommet inn 50 søknader. Dette er en liten nedgang fra året før da det kom 53 søknader. Den totale søknadssummen er kr ,- Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. To søkere, Eidsbakkane vel 2 og Bakkane vel, har levert to søknader hver. Disse er i henhold til retningslinjene behandlet under ett. Denne budsjettposten er først og fremst beregnet å gå til velforeninger som skal bygge, oppgradere eller vedlikeholde lekeplasser. Budsjettposten blir også brukt til lag og foreninger som gjennomfører større tiltak i nærmiljøet som f.eks. skateanlegg, basketbaner, balløkker, ballbinger med mer. I beregning av størrelsen på tilskudd er det ellers forsøkt tatt hensyn til størrelsen på investeringen, størrelsen på anlegget/lekeplassen, antall lekeplasser i velforeningen og antall brukere av lekeparken/anlegget. I tillegg til det direkte tilskuddet til velforeningene kan det også nevnes at Karmøy kommune dekker kollektivt medlemskap og forsikring for alle velforeningene i Karmøy kommune gjennom Velforbundet. Dette har vært fast praksis siden ordningen med kollektiv forsikring ble innført. Dette er en kostnad som har utgjort omlag kr ,- per år. Ved kollektivt medlemskap vil foreningene oppnå en rekke fordeler som ansvars- og ulykkesforsikring, hjemmeside, medlemsregister, regnskapsprogram, mulighet for å søke om støtte m.m. Det er en tendens i samfunnet at det stadig oftere rettes et såkalt objektivt erstatningsansvar mot personer og organisasjoner. Med kollektiv ansvarsforsikring sikrer en det økonomiske ansvaret når noe skjer på dugnad eller på de områder en velforening opererer. Dette kan være helt avgjørende for at personer vil være villige til å påta seg et verv i en velforening. Av de kr ,- avsatt til tilskudd til nærmiljøanlegg er det foreslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen. Etter vurdering av alle søknader er det foreslått å tildele alle berettigede søkere minimum kr.6.000,- Vea turlag er innstilt med kr.0,- De har også søkt om tilskudd etter ordningen for «tilskudd til friluftsanlegg» for samme formål. I dialog med naturforvalter er en kommet frem til det gis best uttelling for søker å bli vurdert under denne tilskuddsposten. Salvøy velforening og Skår velforening har søkt om ulike tiltak blant annet turstier. Turstier blir ikke vektlagt her, men søknadene blir også vurdert etter ordningen for «tilskudd til friluftsanlegg». Et tilskudd på kr.6.000,- er beskjedent i forhold til hva et godkjent lekeapparat koster. En enkel lekeplattform med trapp og rutsjebane koster fra kr ,- og oppover. Det betyr at det kreves en stor grad av egenfinansiering fra velforeningene ved kjøp av lekeapparater. Et alternativ til å gjøre det på denne måten hadde vært å prioritere enkelte søkere og gi andre søke avslag på sin

3 søknad. Det vil fremstå som et drastisk tiltak og vil kunne ta vekk det lokale engasjementet som finnes. En velger derfor å fortsette den tidligere praksisen. Søker Tilskuddet skal brukes til: Søknad Forslag Austreid og Lia velforening Kjøp av lekeapparat fortrinnsvis et føysestativ, men òg rutsjebane. Bakkane vel Bytte ut noen av lekeapparatene på den ene lekeplassen. Materiell til reparasjon/ny sandkasse og bark. Gjerdet rundt lekeplassen er ødelagt, så her må vi få nytt på plass Bjørgene grendahus sa Brekke velforening Bråtå vel Buhagen velforening Bygnes vest velforening Eidsbakkane 2 velforening Ershaug III velforening Finklavegen velforening Furuveien velforening Grusvegen velforening Hinderaker & Visnes vel Sandvolleyballbanen hvor det må etterfylles med dyr spesialsand hvert år i spillområdet, samt transport av sand. Vedlikehold av lekeparker. Ny sandkasse, fotballmål, bod. Sand på sandstrand på øst siden, grill, benker og avfallsbeholder. Ferdigstillelse av lekeplass på feltet med moldvoll rundt det nye føysestativet, skifte ut vippene, nye fotballnett og annet forefallende. Oppgradering av felles område nede ved sjøen: nytt bord og benker og grillmuligheter. Vedlikehold av eksisterende anlegg og bedre tilkomst til sjøeiendom som velforeningen er eier av. Grillhytte ved fellesareal ved sjøen. Nytt gjerde rundt lekeplass og fornying av lekeapparater. Vedlikehold av lekeplasser. Vi skal blant annet i år kjøpe inn bark for vedlikehold av parkanlegget. Vedlikehold av alle lekeapparater, gjerder og uteområder. Vi ønsker å fortsette oppgradering/vedlikehold av lekeplasser/balløkke og grøntarealer. Spesielt tenker vi på trygge lekeapparater for barn og ungdom. Vi ønsker i 2015 å utvide lekeparken med flere border og benker, samt et nytt lekeapparat. Lekeapparater. Spesielt sklie, babyhuske, vippe, rekkverk rundt lekeparken mot veien, grillplass og trebenker. Innkjøp og utbytting til nye godkjente lekeapparater til lekeparken. Generelt vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg samt videre opprustning av nevnte anlegg. Oppføring av klatrehytte for de yngste samt to parkbenker. Påfyll av sand. Nytt sandvolleyballnett

4 Høyveien velforening Håvik velforening Jovika velforening Kalvatre velforening Klubben vel Krossnesveien velforening Vi søker om støtte til lekeapparater, sikring av lekeplass, bord og benker. Nytt leke/klatrestativ til den oppgraderte lekeplassen i Vierveien. Bygging av ny redskapsbod og levegger rundt terrassen. Maling av eksisterende og nytt utstyr i lekepark. Pluss diverse drift av parken. Nye kurvballoppheng (ødelagt) Oppfiksing av lekeparker (råtne materialer etc) grusing, postkassestativ og beplantning. Oppgradering av en utrangert lekepark. Miljøtiltak på byggefeltet, forbedre forholdene for barn som går til/fra skole på en trafikkbelastet vei. Blant annet planlegges det innkjøp av bålgryte, platting i Krossbua, bekledning av redskapsbod og fotballmål til en ballbinge i fremtiden. Kvalavåg velforening Reparasjon/ nye lekeapparat. Vi har en båt fra 1980, som gjerne skulle blitt byttet ut med noe nytt. Kvilhaug velforening Karmlund velforeningen Tilskuddet skal brukes til apparater og høyt gjerde rundt bane samt asfalt. Lekeplassen på Fiskå har stått til forfall i over 15 år. Dette er den eneste lekeplassen mellom Håvik terrasse og Veldetun. Vi har startet med dugnader i høst, men da alt av lekeapparater har feil/er råtne, trenger vi nå økonomisk hjelp Munkejordtunet vel Mykje velforening Nonsvarden velforening Norheimstølen velforening Salvøy velforening Maling og utbedring av 2 stk lekeplasser og fellesområde, bod til plenklipper og diverse utstyr, bygging av gatetunskilt, oppbygging av platting og peis på fellesområde. Reparasjon av skateramper. Det er stor bruk og tilsvarende slitasje på rampene ved grendahuset. Dette med fører til at det må skiftes plater og stenderverk på skaterampene for at de skal være i sikkerhetsmessig stand. Oppgradering av lekeparken med lekeapparater og benker og border. Benker og border til Nonsvardsfjellet/utkikkspunkt. Vedlikehold og utbedring av lekeplass og fellesarealer. Innkjøp av nye deler til lekeapparater for barn. Etablere tursti rundt øya for å gjøre friområdene mer tilgjengelige for innbyggerne; grus og lemmer over myrterreng. Lekeapparat til Søratre lekepark. Høyst nødvendig reparasjon av treverk som gjerder i lekeparker og platting på badestrand

5 Sandhåland velforening Velforeningen jobbar for trivsel i bygdene Sandhåland og omkringliggende. Nytt for året er tre gjerde rundt fotball banen som ble opparbeidet for 2 år siden. Vi vil støype kumlokk rundt en vannbrønn. Skipanes velforening Nye lekeapparater til små barn, nytt gjerde mot sør, utvide fotballbanen og maling. Skår velforening Stien: skår grendehus/ gamle Sundveg - ferdiggjøring. Steinbenk / trebenk ved Slettevannet. Stranda: tilskudd til sand, griller, 3 nye rastebord, badebrygge. Lekepark i Breidablikkv: fjerne alt det gamle. Få nye apparater og ny sand Snorrebekken velforening Stangelandsstølen velforening Stemmemyr velforening Storesund velforening Tilskuddet skal brukes til å oppgradere lekeparken i gata vår. Vi må ruste opp flere lekeplasser, supplerer med nye lekeapparater. Midler skal benyttes til og holde de 5 lekeplassene som er på feltet samt utstyr til fotballbane. Det skal i tillegg lages redskapsbod til oppbevaring av diverse leker og utstyr. Det søkes om midler for å reparere/vedlikeholde løkke i Trondsveien og flere lekeplasser på Storesundsfeltet. Ønsker også å søke om midler til noen få nye lekeapparater. Søker også om midler til graving/opprydning av 2 lekeplasser som gror igjen Sveiven velforening Innkjøp og oppføring av nye lekeapparater Syre velforening Oppgradere lekeplass ved båthavnen på Syre. Lage ny fotball løkke for de minste med nye barnefotballmål samt en ny rutsjebane Tjøsvoll vest vel Torvvika velforening Tostem-Enden velforening Vedlikehold av eksisterende lekeplass. Vi ser det som nødvendig å lage nytt gjerde rundt lekeområdet. Vi ønsker også å investere i nytt lekeapparat beregnet for den minste aldersgruppen. Vippehuske og benk til lekeplass. Duk, bark og planter i skråningene på lekeplass og ved aktivitetsflaten. Lage aktivitet og utstyre lekepark som holder bra nivå for barna på Tostemfeltet. Den største lekeparken har vi fått meget god kvalitet på Vea turlag Drenering av stier rundt Aureivatn, Tistreivatn mot Åkra. Grusing og drenering av stier. Klipping av greiner på eksisterende stier. Bygge gangbroer. Sette ut benker og bord. Oppgradere, drenere bratt brekke på vei mot vanntank

6 Veamarken velforening Vedavågen bygdautvalg Veldetun velforening Velforeningen Sandskeivegen/Smalavegen Ytreland og Sund velforening Tilskuddet skal brukes til vedlikehold og oppgradering av alle velforeningens felles områder. Dette innbefatter lekeplasser, fotballøkker og andre allmenninger. Vedavågen bygdautvalg ønsker og oppgrader sentrum av Vea, med park, krokketbane boccabane og sittegrupper, da det er et stort krokket miljø på Vea så vi syntes det er på sin plass med egen bane i sentrum. Oppgradering av lekeplasser og andre miljøtiltak på Veldetun. Vi ønsker å fortsette utviklingen av våre lekeparker og ønsker derfor å få asfaltert gangveg opp til rampe ved plattingen. Nye lekeapparater er også noe som vil bli prioritert. Oppgradere fotballbane på Ytreland nærmiljøpark, med nytt dekk og vant for landhockey, fotball, basketball og isbane om vinteren. Øygardshaugen velforening Midlene skal brukes til opprustning av eksisterende lekeplasser; maling, sand, materialer, lekeapparater Åkra øst velforening Århaugbakken velforening Vi holder på å bytte ut lekeapparatene i de to lekeparkene vi drifter. Vårt mål er å skifte to i året. Den ene lekeplassen har apparater hvor materialene råtner. De vil vi erstatte, enten planke for planke eller helt nye apparater. Øverste lekeplass ønsker vi klatrehus med rysjebane, et supplement til eksisterende føyser og sandkasse

7 SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den , saksnr. 15/15 Behandling: Saken utsatt til møte 10. juni, jf vedtak i sak 22/15. Vedtak:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser 2012 2015 [Skriv inn tekst] Side 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Styringsdokumenter... 3 1.3 Mandat... 5 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 64 H &46 Arkivsaksnr.: 4/36 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur.6.5 Formannskapet.6.5 NYTT KLUBBHUS ETTER BRANN HELGANES MOTORSPORTSENTER

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPLASSEN. Kristiansand kommune Parkvesenet www.blomsterbyen.no www.kristiansand.kommune.no

MØTEPLASSEN. Kristiansand kommune Parkvesenet www.blomsterbyen.no www.kristiansand.kommune.no MØTEPLASSEN Informasjons og veiledningshefte om barns leke og aktivitetsarealer for velforeninger og borettslag, skoler og barnehager, planleggere og utbyggere. Kristiansand kommune Parkvesenet www.blomsterbyen.no

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer