1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 S T Y R E T S B E R E T N I N G"

Transkript

1 COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side Øvrige informasjoner side Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning og revisjonsutvalgets melding side Konsernregnskap TRONDOS side Dette er TRONDOS side 12 ARTEN AV VIRKSOMHETEN OG HVOR DEN DRIVES Coop Trondheim og Omegn BA, TRONDOS, driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Skaun og Klæbu. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygge- og jernvarer, elektrisk, sport, klær/sko, møbel/interiør og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av året følgende kjedebutikker innenfor Coop: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria Coop Byggmix 22 Coop Prix 5 Coop Mega 2 S-butikker I 2007 var Coop Norden AB konsepteier og grossist/ varedistributør for ovennevnte kjeder. I Norge utøves virksomheten gjennom datterselskapet Coop Norge AS. Coop Norden AB eies av fellesorganisasjonene i forbrukersamvirket i de 3 nordiske land, hvorav Coop NKL BA eier 20 %. TRONDOS er andelshaver sammen med 140 andre samvirkelag i Coop NKL BA. Helt på slutten av 2007 inngikk eierne i Coop Norden AB en avtale om å reversere fusjonen fra 2002, og tilbakeføre virksomheten til de enkelte lands fellesorganisasjoner med virkning fra Det betyr at Coop NKL BA overtar eiendeler og virksomhet i Coop Norge AS. alt vesentlige er plassert i obligasjons- og pengemarkedet, og 180,8 millioner kroner i aksjemarkedet. I tillegg eier TRONDOS 100 % av aksjene i Din Bil AS, som til sammen utgjør konsernet. Datterselskapet eier og driver et bilanlegg sentralt beliggende på Sluppen i Trondheim. De er forhandler av Saab personbiler, og driver for øvrig med salg av brukte kjøretøyer, salg av deler og rekvisita og verksteddrift. Vel halvparten av anlegget er leid ut til andre virksomheter innen bilbransjen. GRUNNLAGET FOR FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er gjort opp ut fra forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. ØKONOMISK UTVIKLING Verdensøkonomien fortsatte den sterke veksten fra tidligere år inn i 2007, og samlet BNP-vekst på om lag 5 %, er nesten på samme nivå som i Også i 2007 var det de ny - industrialiserte landene som sto for de største bidrag til veksten. Oljeprisene økte mye gjennom året, og det var klare tegn til økende inflasjon i flere viktige land. Kanskje enda viktigere var at prisene på råvarer for matvareproduksjon økte kraftig i Likevel kom det i 2. halvår noen foruroligende tegn fra kreditt- og eiendomsmarkedene i USA og Europa. Bankene meldte om store tap på boliglån, og boligprisene falt betydelig i USA, men også i flere land i Europa. Konsekvensene var kraftig innstramning i tilgang på ny kreditt, og et markert fall i dollarkursen. Aksjemarkedene falt også mye det siste halvåret, men økte med om lag 9 % målt i dollar over året på global basis. I Norge vokste BNP for Fastlands-Norge med i overkant av 5 %, som er den høyeste vekst på svært mange år. De sterkeste vekstimpulser kom fra meget høy aktivitet i offshorenæringene, og i privat forbruk. Arbeidsmarkedet var meget stramt, med klare tegn på sterk lønnsvekst. Pengemarkedsrentene økte markert med 1,6 % - poeng gjennom året som følge av hevninger i styringsrenten i Norges Bank, og gjennom effekter av kredittkrisen internasjonalt. Boligprisene gikk markert opp i 1. halvår, for så å falle tilbake og avslutte på samme nivå som ved utgangen av Varehandelen hadde et rekordår i 2007, med en omsetningsvekst på om lag 8 %. I 2007 hadde også varegruppen dagligvarer en pen omsetningsøkning med vel 6 %. Varehandelen i Trondheimsområdet kunne i 2007 nyte godt av de generelt gode tider, samtidig som området har en befolkningsvekst klart over resten av regionen og landsgjennomsnittet. Det var relativt liten tilgang av nye anlegg i På slutten av året åpnet det 2 nye faghandelsanlegg på Lade i nærheten av vårt kjøpesenter City Lade. Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en omsetning på 33,3 milliarder kroner, og som er en økning i 2007 på 4,75 %. Dette er nok klart i underkant av markedsveksten. Resultatet antas å bli noe bedre i kroner enn i Medlemsmassen økte med til pr I Norge fortsetter den nødvendige strukturprosessen for å slå sammen samvirkelagene i større og mer konkurransekraftige enheter. I 2007 ble det 13 færre lag, som følge av sammenslåinger, og pr er det 141 samvirkelag i Norge. Coop i de 3 skandinaviske land forsetter imidlertid et felles innkjøpsarbeid gjennom det nystiftede selskapet Coop Trading AS, og med mulig deltagelse fra den sterke forbrukerkooperasjonen i Finland. Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff, 2 kafeteriaer, 1 sportsbutikk og 1 kiosk. TRONDOS eier de fleste eiendommer hvorfra butikkvirksomheten drives, og til sammen eier TRONDOS 36 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS ca. 140 eksterne utleieforhold, med en samlet husleieinntekt på 35,7 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRONDOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 825,0 millioner kroner. Denne kapitalen, sammen med oppbygd egenkapital, gjør at TRONDOS har en samlet finanskapital på 2 082,1 millioner kroner pr Det Styret i Trondos: Bak fra venstre: Torgeir Svenning, Tore Høiem, Børge Tingstad, Per Ivar Selbekk, Siri Gerhardsen og Rolf Michelsen. Foran fra venstre: Liv Ulstad, Styrets leder Lisbeth Bull Husby og Ann Guri Tiller.

2 TRONDOS I 2007 Årets drift Butikkene solgte varer for 2 854,4 millioner kroner i Dette er 114,3 millioner kroner (4,2 %) mer enn året før. Markedsveksten for våre varegrupper var på 7,2 %. TRONDOS kom under markedsveksten både på dagligvarer og spesialvarer. For dagligvarer er ny konkurranse for Coop Obs! City Syd en del av forklaringen. TRONDOS har moderat omsetningsvekst innen byggevarer, som er hovedårsaken til at TRONDOS kommer ut svakere enn markedet for spesialvarer. Videre hadde TRONDOS en klart svakere utvikling innen varegruppen elektrisk. Det var nokså lik omsetningsutvikling på de enkelte profiler og butikkanlegg i Coop Obs! City Lade økte omsetningen med 4,6 % til 870,0 millioner kroner. Coop Obs! City Syd oppnådde 818,6 millioner kroner, som er 3,6 % mer enn året før. Coop Prix butikkene med en vekst på 5,4 % kom noe bedre ut enn Coop Mega butikkene med 2,5 %, som nok skyldes endringer i butikkanleggene. Coop Prix fikk en større anleggsbase gjennom åpning av en ny og større butikk i Buvika som åpnet , mens veksten for Coop Mega butikkene ble noe lavere som følge av byggearbeider i umiddelbar nærhet av Coop Mega Valentinlyst. Bruttofortjenesten økte med 26,5 millioner kroner (4,9 %). Margin i forhold til salget kom på 20,06 %, som er 0,13 % - poeng bedre enn året før. Varetellingen viste litt lavere opptalte beholdninger (- 2,1 %) enn i 2006, men dessverre i likhet med 2006, økte svinnet en del. Årets svinnprosent er over gjennomsnittet for de siste 5 årene. I posten andre inntekter på 70,7 millioner kroner (+ 5,4 millioner kroner), er husleieinntektene den største posten, og de økte med 3,4 millioner kroner til 35,7 millioner kroner. I andre inntekter inngår gevinst ved salg av eiendom med 5,2 millioner kroner, mot 2,5 millioner kroner på slike poster i Inntekter fra spilleautomater utplassert i butikkene opphørte fra som følge av lovendring. Lønnskostnadene kom opp i 281,7 millioner kroner, noe som er 16,3 millioner kroner (6,1 %) mer enn i Indirekte personalkostnader som blant annet pensjonskostnader, resultatbonus ansatte og sosiale arrangement utgjør samlet 1,8 % - poeng av økningen fra fjorår. Utførte timeverk er om lag uendret fra året før. Dette gir en økning i omsatt varevolum pr. time på 2,5 %. Avskrivninger av eiendommer og butikkutstyr økte med 0,5 millioner kroner til 57,3 millioner kroner. Annen driftskostnad øker med 16,0 millioner kroner, eller 10,8 %, til 164,4 millioner kroner. Av økningen kommer 9 millioner kroner i utgiftsføringer i forbindelse med implementering av nytt IT - system. Videre øker kostnadene til drift og vedlikehold av eiendommene også i 2007, da disse kostnader er opp med 5,4 millioner kroner (29 %). Energikostnadene er markert ned med 4,1 millioner kroner, eller 19,5 %, pga. svært lave priser i Ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat for 2007 på 139,9 millioner kroner. Det er 0,8 millioner kroner lavere enn året før. Direkte og indirekte engangskostnader på millioner kroner i forbindelse med et stort IT - prosjekt, er hovedårsaken til at man ikke har bedring i driftsresultatet i et år med sterk vekst for varehandelen. TRONDOS har i 2007 skiftet så godt som alle sine 2 IT - systemer og utstyr. Denne store og risikable operasjonen er gjennomført uten større ulemper for driften. Prosjektet er også nesten innenfor planene m.h.t. kostnader og fremdrift. Prosjektet går videre inn i 2008, hvor de nye systemer er tenkt å gi forbedringer i våre forretningsprosesser. Likevel er årets driftsresultat et uttrykk for et normalresultat. Det er også inntekter i årets regnskap som ikke er varige. Det gjelder en tidsbegrenset etableringsrabatt fra Coop NKL i forbindelse med etableringen av nye Coop Obs! City Lade i 2004 som løper ut i 2008 (jfr. note 9). Energiprisene vil sikkert også ligge høyere i årene framover, enn det de gjorde i Netto finansresultat endte på 54,4 millioner kroner, som er 1,9 millioner kroner svakere enn året før. Finansinntektene har i 2007 en helt annen sammensetning. Aksjegevinster på 12,6 millioner kroner er markert ned fra året før da de var på 36,6 millioner kroner. På den andre siden er renteinntektene opp med 34,2 millioner kroner til 72,8 millioner kroner. Pengemarkedsrentene økte markert (1,6 % - poeng) gjennom året, noe som gjorde at også rentekostnad medlemsinnskudd økte med 13,6 millioner kroner til 31,0 millioner kroner. Dette gir en samlet avkastning på finanskapitalen på 4,7 %, som er på linje med den i 2007 raskt økende pengemarkedsrenten. Til sammenligning var rentekostnad på medlemsinnskuddene 3,7 %. Balanse pr Bokført verdi av eiendelene øker med 137,9 millioner kroner (5,0 %) til 2 902,5 millioner kroner pr Det var relativt moderate investeringer i varige driftsmidler i 2007, med en tilgang på 18,4 millioner kroner. Største post er 5,7 millioner kroner i utstyr og programvare i forbindelse med utskifting av våre IT - løsninger. Varebeholdningene på 123,6 millioner kroner etter nedskrivninger er ned 4,0 millioner kroner (- 3,2 %) fra året før. Finanskapitalen øker med 176,9 millioner kroner, som er en økning på 9,3 %. Av økningen er 12,6 millioner kroner i aksjer. Aksjer utgjør ved årets slutt totalt 180,8 millioner kroner, noe som igjen er 8,7 % av samlet finanskapital (8,8 % året før). Det alt vesentlige av finanskapitalen er plassert i rentemarkedene. Medlemsinnskuddene pr er på 825,0 millioner kroner. Dette er en økning på 47,4 millioner kroner (6,1 %). Kjøpeutbytte for 2006 på 87,4 millioner kroner og renter for 2007 på 31,8 millioner kroner tilførte medlemsinnskuddene til sammen 119,2 millioner kroner i 2007, hvor tilsvarende tall i 2006 var 101,6 millioner kroner. Gjennomsnittlig rente på medlemsinnskuddene var på 3,7 % (2,2 % i 2006). Opptjent kjøpeutbytte for 2007 som tilføres medlemskonto pr er 93,3 millioner kroner (87,4 millioner kroner i 2006), hvorav 76,6 millioner kroner (72,6 millioner kroner i 2006) er opptjent gjennom kjøp i TRONDOS. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på (3 424 i 2006). De nye medlemmer har innbetalt 0,4 millioner kroner i ansvarsinnskudd, slik at total ansvarskapital er 10,2 millioner kroner. Samlet egenkapital er opp 91,6 millioner kroner (5,8 %) til 1 666,3 millioner kroner, som er 57,4 % av totalkapitalen. HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET 2007 Internkontroll HMS Konkrete mål- og tiltaksplaner, samt interne rapporteringsrutiner, bidrar til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS - tilstanden i TRONDOS stadig forbedres i nødvendig utstrekning. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS - arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er blitt oppdatert i løpet av året. Arbeidsmiljøutvalget/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS - tilstanden i virksomheten. TRONDOS la ned egen bedriftshelsetjeneste pr. 1. oktober 2007, og tegnet egen avtale med Brattøra Bedriftshelsetjeneste fra samme dato. Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten sett under ett hadde et sykefravær i 2007 på 8,2 %. Det betyr at sykefraværet har økt med 0,1 % - poeng sammenliknet med Målsettingen for året var en nedgang i sykefraværet på 1 % - poeng, hvilket vi i 2007 ikke har lyktes med. Rapporter som er innkommet tilsier at sykefraværet ikke skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: Fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte samt kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, samt forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging. Dette i tråd med de nye sykelønnsbestemmelsene som trådte i kraft 1. mars Det er ikke skjedd arbeidsulykker av alvorlig karakter i løpet av året. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Kjernevirksomheten i Coop er kjøp og salg av varer. Våre vesentligste miljøaspekter innebærer transport, avfall, energiforbruk og de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Av positive aspekter bør nevnes Coop s innsats for å endre forbruket mot mer miljøvennlige produkter, og den følgende holdningsendring dette kan medføre hos forbruker. Følgende mål gjelder for miljøarbeidet i Coop: Coop skal være i fremste rekke når det gjelder miljøengasjement. Forbrukeren skal ha kjøpetrygghet gjennom et sortiment av mer miljøvennlige produkter. Alle våre valg og handlinger skal være basert på prinsippene for en bærekraftig utvikling. Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø.

3 LIKESTILLING Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; representantskap, kretsstyrer og styret. Ved interne omstillinger, ansettelser, kompetanseutvikling og ved innplassering i stillings- og lønnssystemer, tilstreber ledelsen at likestillingsperspektivet ivaretas. Representantskapet, som er TRONDOS høyeste organ, hadde i 2007 en kvinneandel på 42 %. Samlet kvinneandel i TRONDOS 12 kretsstyrer er på 46 %. TRONDOS hovedstyre har en kvinneandel på 57 %. Styrets leder er kvinne. Lagets administrative ledergruppe er sammensatt av syv medlemmer, som alle er menn. TRONDOS hadde ved siste årsskifte i alt ansatte. Av disse er 63 % kvinner og 37 % menn. Antall faste ansatte er 700. Av disse er 59 % kvinner og 41 % menn. Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Ved siste årsskifte viser våre lønnsstatistikker at gjennomsnittslønnen for butikkansatte medarbeidere er lik for både kvinner og menn. Det samme gjelder for butikkledere, hvor lønnen består av en fast del pluss en variabel del basert på oppnådde resultater. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Representantskapet % 58 % Kretsstyrene (i alt 12) % 54 % Hovedstyret 7 57 % 43 % Adm.ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 37 % Fast ansatte heltid % 64 % Fast ansatte deltid % 18 % Midlertidig ansatte (ekstrahjelp/vikarer) % 36 % Adm. stillinger % 49 % Butikkledere % 79 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 12 8 % 92 % Sykefravær 8,2 % 9,47 % 6,87 % DIN BIL AS Bokført egenkapital ved siste årsskiftet var 13,9 millioner kroner, som er 37,4 % (30,8 % i 2006) av totalkapitalen. Likviditeten er meget tilfredsstillende. ØKONOMISK UTVIKLING 2008 Ved inngangen til 2008 er det uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor stor tapene blir i de amerikanske bankene, og hvilke konsekvenser det får for amerikansk og internasjonal økonomi. De første ukene av 2008 viser fall i en rekke viktige nøkkeltall og indikatorer i USA, så som boligpriser, detaljhandel og sysselsetting. Det er frykt for en resesjon i USA (nedgang i BNP over minst 2 kvartaler), og som følge av det er aksjekursene markert ned med % på global basis de første uker av Den amerikanske sentralbank har kommet med drastiske rentekutt (- 1,25 % - poeng) for å stabilisere situasjonen. Den svake utvikling i USA vil nok smitte over på de utviklede land i Europa og Japan. Avgjørende for den globale økonomiske vekst i månedene framover, vil være hvor uavhengig de nye økonomiene i Asia er blitt av utviklingen i USA og de øvrige vestlige land. Klimaspørsmål blir også av stor viktighet i Det pågår i regi av FN meget omfattende og viktige forhandlinger om internasjonale og forpliktende tiltak for å redusere utslippene av CO². Videre er det viktig hvordan det globale klima i 2008 slår ut på avlinger, og dermed på de svært viktige priser på matvarer. Norge ventes også i 2008 å nyte godt av høye oljepriser og dermed fortsatt meget høy aktivitet i offshoresektoren. På den andre siden vil øvrige deler av norsk næringsliv oppleve lavere vekst og lønnsomhet. Eksportnæringene vil nok merke lavere etterspørsel, og samtidig en særnorsk sterk lønns- og kostnadsvekst. Investeringene i boliger og næringseiendommer vil ventelig dempes av høyere renter og strammere kredittvilkår. Varehandelen vil i 2008 antagelig heller ikke få et tilsvarende godt år som siste år. Sterk lønnsvekst vil nok gi forbrukerne større kjøpekraft, men høyere renter og usikkerhet som følge av den internasjonale utviklingen, kan nok føre til at noe av kjøpekraften går til sparing. Omsetningsveksten i 2008 ventes å komme ut i området 4-5 % (jfr. 8 % i 2007). Lønnsomheten i varehandelen vil nok bli negativt påvirket av høyere lønns- og kostnadsvekst, herunder også høyere energipriser. Et vesentlig moment for varehandelen i årene framover vil være lovverk og avgifter rundt bruk av bil i byene. Dette både som følge av fokuset på de utslippsforpliktelser av CO² Norge vil og må påta seg, og de enorme kostnader til å bygge veier som følge av trafikkveksten som den raskt voksende befolkning i byene skaper. TRONDOS I 2008 Omsetningen for 2008 er budsjettert til 2,9 milliarder kroner. Dette tilsier en forventet vekst på ca. 3,0 % målt mot Resultat før skatt er budsjettert til 153,4 millioner kroner i Investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2008 er på 94,1 millioner kroner. Vi forventer en betydelig konkurranseøkning i årene fremover. Det planlegges en kraftig økning av antall kvadratmeter detaljhandelsareal i vårt markedsområde. En nedgang i konjunkturene, samtidig som at mye nytt detaljhandelsareal taes i bruk, vil sette press på våre marginer og resultater. For å møte en sterkere konkurranse vil vi ha sterk fokus på å bygge en enda mer kraftfull og kompetansesterk organisasjon. Vi har investert betydelig de siste årene i et nytt IT - system som gir oss mulighet til å effektivisere vår virksomhet. Dette skal gi oss økt konkurransekraft som vi igjen kan bruke i markedet i konkurranse med våre konkurrenter til våre medlemmers beste. Gjennom økt spesialisering, kompetanseutvikling og gode lønnsog pensjonsordninger, mener vi at TRONDOS også i fremtiden vil være en attraktiv arbeidsgiver å jobbe for. Dette vil være viktig i et marked hvor kompetent og stabil arbeidskraft vil være en knapphetsfaktor. Vi har mange butikk- og eiendomsprosjekt under utvikling. Mange av disse tar tid å realisere på grunn av sin kompleksitet og størrelse, og de vil påvirke våre resultater de første årene etter at de er ferdigstilt. For langsiktig å styrke vår posisjon er det allikevel viktig å få flest mulig av dem gjennomført så raskt som mulig. Coop Norden som selskap er oppløst fra 1. januar 2008, og er erstattet med nye nordiske innkjøpsselskap på dagligvarer og faghandel. Den virksomheten norsk kooperasjon la inn i selskapet Coop Norden i 2002 er tilbakeført til Norge, og dette vil bidra til at samvirkelagene i Norge kan få tilført økt konkurransekraft fra vår fellesorganisasjon Coop NKL. Det vil skje mye med samvirkelagsstrukturen både i Midt-Norge og i Norge for øvrig i årene fremover. For vår del er vi pr. dato i fusjonsforhandlinger med Coop Inn-Trøndelag og Coop Meråker. Til sammen har disse to samvirkelagene nesten 800 millioner kroner i omsetning, og nesten medlemmer. Fusjonerer vi med Coop Inn-Trøndelag og Coop Meråker har vi lagt grunnlaget for et enda større samvirkelag i Midt-Norge, ett samvirkelag som helt sikkert vil være med å prege detaljhandels- og samfunnsutviklingen i vår region. Vi kommer også i 2008 til å møte både gamle og nye konkurrenter med aggressiv prissetting, effektiv butikkdrift og dyktige medarbeidere. I tillegg til våre lave priser, vil våre medlemmer også for sitt kjøp i 2008 få utbetalt 3 % kjøpeutbytte. Denne overskuddsdelingen er noe som virkelig skiller oss fra våre konkurrenter. ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD (1000 KR): Årets overskudd anvendes slik: Reservefond Renter ansvarsinnskudd 844 Kjøpeutbytte for Til disposisjonsfond Datterselskapet hadde et nytt år med framgang både i omsetning og resultat. Omsetningen i 2007 kom opp i 73,0 millioner kroner, som er 8,4 millioner kroner (13 %) mer enn året før da omsetningen økte med 11,8 millioner kroner. Omsetningsøkningen i 2007 kommer hovedsaklig fra et meget godt salg av Saab personbiler. Driftsresultatet er opp 0,7 millioner kroner til 3,1 millioner kroner, og årsresultatet (etter skatt) endte på 2,2 millioner kroner (1,6 millioner kroner i 2006) Trondheim Rolf Michelsen Lisbeth Bull Husby Børge Tingstad nestleder styrets leder Siri Gerhardsen Liv Ulstad Ann Guri Tiller Torgeir Svenning Torbjørn Skei adm. direktør 3

4 2 Ø v r i g e I n f o r m a s j o n e r STYRET Styret har i 2007 avholdt til sammen 16 styremøter og behandlet 86 saker. Styret har sammen med ledelsen hatt sterk fokus på resultatfremmende tiltak, fusjonsforhandlingene med Coop Inn-Trøndelag, oppfølging av de viktigste eiendoms-/butikkprosjektene og implementering av nytt IT - system. I tillegg har styret som vanlig hatt stor oppmerksomhet rundt oppfølging av den daglige driften og utviklingen i den lokale og nasjonale konkurransesituasjonen. De viktigste sakene, foruten ordinære løpende saker, var i den rekkefølge de ble behandlet: Avtale vedrørende finansiering av ny E6 Sør/nytt veikryss ved City Syd på Tiller. Salg av eiendommen gamle Buvika avd. 650, gnr./ bnr. 8/9, 9/11, 9/12 i Skaun Kommune. Resultatbonusordning for TRONDOS ansatte driftsårene Revidert investerings- og driftsbudsjett for Årsregnskap, samt styrets beretning, for Nedleggelse av avd. 82 Mona Lisa. Justering av fullmakt til å anmelde kunder og ansatte. Fremtidig samvirkelagstruktur i Trøndelag. Nedsettelse av Forhandlingsutvalg i fm. fusjonsforhandlinger med Coop Inn-Trøndelag. Utvidelse av Coop Mega Valentinlyst - investeringer, ombygging og leie av tilleggsareal. Lokalt lønnsoppgjør. Selektiv medlemskommunikasjon og innføring av det 5. medlemsbrev pr. år. Ny pensjonsordning for TRONDOS ansatte. Organisasjonsjustering - ny fremtidig overordnet organisering av TRONDOS. Budsjettmålsettinger og -forutsetninger for Høring vedr. strategiplan Coop Eiendom AS. Foreløpig forskyvning av strategiarbeidet. Budsjett Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Ny førtidspensjonsavtale for A-utvalg. Pensjonsavtaler for adm. direktør. REPRESENTANTSKAPET Representantskapet, som består av 45 medlemmer, hadde 2 møter i Det ble i alt behandlet 15 saker. De viktigste sakene i den rekkefølgen de ble behandlet var: Årsregnskap og styrets beretning for Fastsettelse av revisors honorar for Nedleggelse av avd. 82 Mona Lisa. Honorar medlemstillitsvalgte. Valg. Revidert drifts- og investeringsbudsjett for Budsjett for Forhåndsgaranti kjøpeutbytte REVISJONSUTVALGET Revisjonsutvalget hadde 3 møter i Utvalget deltok som vanlig under varetellingen. De viktigste saker som ble behandlet var: Årsoppgjøret Tertialregnskap Diverse kontrollrapporter. Gjennomgang av styreprotokoller. 4 VÅRE ANSATTE Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2007 utført timeverk, noe som tilsvarer 676 årsverk. De ansatte har med sin innsats bidratt til økt verdiskapning også i 2007, noe som ved årets slutt utløste resultatbonus til alle fastansatte. Resultatbonusen utgjør omlag en halv månedslønn. Kompetanseutvikling I løpet av året er det blitt gjennomført en rekke kurstiltak og konferanser for ansatte. Av tiltakene nevnes: Lederaspirantutdanning, Lederseminar, Butikkøkonomutdanning, Introduksjonskurs for nyansatte, Ledertrening for ledere i Coop Mega, Verne/ HMS-kurs, Salg & Servicekurs, Vare-/bransjekurs og Kjedekurs m.fl. Ny pensjonsordning Dette som følge av nye bestemmelser i "Lov om foretakspensjon". Ny innskuddsbasert pensjonsordning trådte i kraft fra 1. januar Ansatte som var medlem av den gamle ytelsesbaserte pensjonsordning, valgte selv om de ønsket å forbli i denne ordning, eller gå over til innskuddsbasert ordning fra Nye ansatte etter nevnte dato blir medlem i innskuddsbasert ordning. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes blant annet: Arrangement for ansatte, juletrefest for ansattes barn, samt pensjonisttreff. I tillegg arrangerte TRONDOS et sosialt arrangement i kombinasjon med et lederseminar høsten Utvalgsarbeid Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 8 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til blant annet: Avtaleverket. Lønnsforhandlinger. Organisasjonsendringer. Åpningstider i butikkene. Prosjektet IT i varestrømmen. Arbeidstidsrammer. Endringer i butikkdrift. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2007 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt flere møter i løpet av året hvor blant annet følgende saker er blitt behandlet: Regnskap- og budsjettuttalelser. Rapportering/oppfølging av IK-HMS-arbeidet, blant annet tiltaksplaner, vernerunder, arbeidsskader- og sykefraværsrapporter. Årsrapporter fra hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste. Rapporter om skader og nestenulykker. Eiendomssaker. Aktuelle driftssaker. Hovedverneombud i 2007 har vært Erik Dahl Sætereng. FORRETNINGSDRIFTEN 1. S-Nærkjøp Antall butikker : 2 : 4,6 millioner kroner Profil : Dagligvarebutikk. Gruppen består av 2 små nærbutikker i Flora og Forradalen. Gruppen hadde 5,8 % omsetningsøkning og ett lite overskudd før kjøpeutbytte og adm. kostnader. 2. Coop Prix Antall butikker : 22 : 671 millioner krone. Profil : Minipris på dagligvarer. Antall butikker er uendret. Gruppen hadde 5,4 % i omsetningsvekst. Utviklingen var noe varierende på butikkene. Økning lik markedet eller bedre hadde Coop Prix Øya, Ila, Kvål, Byneset, Vikhammer, Hommelvik, Buvika, Hell og Stjørdal. Resterende hadde mindre økning enn markedet generelt. Coop Prix Buvika hadde første hele driftsår i Salgslokalet er på 800 m² og har et større vareutvalg spesielt på ferskvarer. Butikken hadde meget god omsetningsutvikling. Resultatet for gruppen var noe lavere enn i 2006, men er samlet på et nivå som er tilfredsstillende. 3. Coop Mega Antall butikker : 5 : 323 millioner kroner Profil : Supermarked, med sterk profil på ferskvarer. Antall butikker er uendret. Gruppen hadde en omsetningsutvikling litt under markedet, og en liten tilbakegang i resultat. Coop Mega Valentinlyst hadde også i 2007 dårlig utvikling pga. stor byggeaktivitet rundt senteret. Bygging av en 12 etasjes boligblokk gjorde adkomsten for kundene til sentret meget vanskelig. I tillegg medførte det mye støy og vanskelige forhold for ansatte og kunder. Coop Mega Moholt fikk økt konkurranse men hadde likevel bedre omsetningsutvikling enn markedet, og fikk et godt resultat. Coop Mega Nidarvoll, som er vår minste Coop Mega, har fortsatt litt for lav omsetning. Butikken hadde en god resultatforbedring i Coop Mega Melhus hadde også i 2007 et bra år, omsetningsutvikling over markedet og godt resultat. Coop Mega Stjørdal hadde sitt første hele driftsår etter utvidelse/ombygging. Omsetningsutvikling litt under markedet, men med et tilfredsstillende resultat. 4. Coop Obs! Hypermarked (inklusive bygg varehus) Antall butikker : 2 : millioner kroner Profil : Hypermarked Relativt uendret konkurransesituasjon gjennom året Noen endringer i nærmarkedet for Coop Obs! City Lade på slutten av året. De to hypermarkedene i Trondheim er fortsatt størst av Coop Obs! Hypermarkedene i Norge. Salgsveksten var størst på sport og dagligvarer. Resultatene samlet for hver av enhetene er tilfredsstillende. 5. Domus Interiør Antall butikker : 1 : 41 millioner kroner Profil : Møbler og interiør til hjemmet. Etter hovedombygging på sluttet av foregående år har kundetilstrømningen vist en gledelig utvikling i Butikken står fortsatt uten kjedetilknytning. Vekst i omsetning har vært moderat mens resultat har vist en positiv utvikling.

5 6. Diverse butikker Antall butikker : 4 : 67 millioner kroner Gruppen består av Shell Bilby n, Kroa Bilby n, Kafe Melhus og Kiosk Olavshallen. Shell Bilby n er den klart største. Gruppen hadde bedre resultat enn tidligere år. Mona Lisa ble solgt med virkning fra 1. juli pga. dårlig omsetningsutvikling og resultat. 7. Faghandel Stjørdal Antall butikker : 2 : 62 millioner kroner Gruppen består av Coop Sport i Kjøpmannsgata samt Coop Byggmix på Tangen. Året har vært preget av stabil drift. På slutten av året fikk Coop Byggmix noe forsterket konkurranse. Omsetningsutviklingen har vært moderat med et akseptabelt driftsresultat. EIENDOMMENE Foruten generell forvaltning har året vært preget av mange mindre endringer og ombygginger. Det som på mange måter har preget året er omfattende framtidsrettet prosjektarbeid. Kapasiteten er styrket med en ny stilling med ansvar for utleie/senterdrift. Alle eiendommene omfatter i dag ca kvm. bygningsmasse hvorav vel 85 % anvendes i egen butikkdrift. I tall er dette fordelt på ca. 40 interne og ca. 140 eksterne leieforhold. Av aktiviteter under året 2007 nevnes: Avslutning nybygg i Buvika. Ferdigstilling og utleie av arealer 3. plan City Syd. Ferdigstilling av parkeringsanleggene ved Coop Mega Melhus. Ombygging og endret utleie Vikhammer. Oppgradering av underetasjen Kolstad. Ombygging og utskifting av tekniske anlegg ved diverse eiendommer. Omfattende prosjekter under utredning: Planlegging av utvidelse City Syd med nye butikker og nye parkeringsanlegg. Utvidelse og ombygging av City Lade. Ombygging av Stjørdal sentrum, Kjøpmannsgata , som følge av ny sentrumsplan. Utvikling av ny butikkløsning og utøkning av utleiearealer i Hommelvik. Utvidelse og ombygging av Coop Obs! Bygg Syd. Planlegging av ombygging og utvidelse Coop Mega Valentinlyst. Eiendomsavdelingen har utført løpende oppgradering og vedlikehold av eiendomsmassen. Arealer for utleie som ved årsskiftet står ledig er svært lavt. Resultatet er belastet med mange mindre endringer, samt prosjekteringskostnader. Resultatet er i tråd med budsjett og er tilfredsstillende. ORGANISASJONSSEKTOREN TRONDOS har i 2007 hatt en god utvikling på medlemssiden, med en økning i medlemsmassen på nye medlemmer, noe som er i overkant av økningen de foregående år. Det er registrert flest nye medlemmer i områder med unge beboere og studenter, samt i sentrumsnære områder av Trondheim by. Vi har ved utgangen av 2007, medlemmer, hvilket betyr at TRONDOS i dag er landets nest største samvirkelag. I august fikk TRONDOS medlem nummer Dette ble markert med en hyggelig overraskelse til medlemmet, samt at vi hadde en markering av begivenheten ute i alle våre dagligvarebutikker hvor vi hadde fokus rettet mot de yngste. Kombinasjonen av et godt utbygd butikknett, konkurransedyktighet på pris/produkt, dyktige butikkmedarbeidere, aktive medlemstillitsvalgte, 3 % kjøpeutbytte og gunstige medlemsfordeler forøvrig, mener vi er årsaken til den gode medlemstilgangen. Kjøpeutbytte, samt rabatter fra samarbeidspartnere, ble det største i lagets historie. I alt 93,3 millioner kroner ble tilført medlemmenes konti. Alle 12 kretser har fulgt opp kretsarbeidet på en utmerket måte, og i tråd med lagets vedtekter. Det er registrert godt besøkte kretsarrangementer, der kretsårsmøtene og kundetreffene skal fremheves som de største arrangementene. Av saker som er drøftet spesielt med medlemstillitsvalgte i 2007, er utvikling av lagets eiendommer for å tilpasse TRONDOS til en stadig økende konkurransesituasjon. Det har også i 2007 vært drevet opplæring av medlemstillitsvalgte. Også i 2007, var oppslutningen om våre medlemsreiser god. 34 deltakere deltok på tur til Sør-England, mens 52 personer var med på tur til Polen. Kretsene i laget har arrangert to større samlinger (årsmøte og kundetreff) for medlemmer, der orientering om laget er gjennomført. Oppdatering av kretstillitsvalgte om lagets drift er gjort fortløpende, og gjennom deltakelse i kretsenes styremøter. Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer i Coop er følgende i 2007: Lisbeth Bull Husby: Børge Tingstad: Eldar Hernes: Liv Ulstad: Siri Gerhardsen: Rolf Michelsen: Torbjørn Skei: SLUTTORD styreleder i Coop NKL BA og nestleder i styret i Coop Norden AB medlem av Representantskapet Coop NKL BA og leder av Arbeidsutvalg Coop Distriktslag Midt-Norge medlem av Representantskapet Coop NKL BA medlem av Representantskapet Coop NKL BA og varamedlem for Arbeidsutvalg Coop Distriktslag Midt-Norge medlem av Representantskapet Coop NKL BA og leder av valgkomité Coop Distriktslag Midt-Norge vararepresentant til Representantskapet i Coop NKL BA medlem av Representantskapet Coop NKL BA og styremedlem i Coop Norge AS 2007 ble resultatmessig et godt år for TRONDOS, spesielt hensyntatt at det er kostnadsført betydelige utviklings- og engangskostnader i tilknytning til innføring av nytt IT - system og store utviklingsprosjekt på butikk- og eiendomssiden. TRONDOS hadde i 2007 omsetningsvekst på alle vareområder, men vi er allikevel ikke helt fornøyd med omsetningsveksten. Detaljhandelsveksten i markedet er enorm, og vi har i 2007 ikke vokst like mye som totalmarkedet. Det jobbes derfor med tiltak for ytterligere å løfte omsetningen, redusere kostnadene og med å styrke Ordfører i representantskapet i TRONDOS, Eldar Hernes oss kompetanse- og kapasitetsmessig på noen områder. I august 2007 nådde vi en milepæl i TRONDOS sin historie ved at medlem nummer melde seg inn, og det i et markedsområde hvor det er ca husstander. I løpet av 2007 fikk vi hele nye medlemmer, noe styret er meget godt fornøyd med. Vi har i 2007 hatt fusjonssamtaler med noen av våre nabosamvirkelag. Vi forventer å ha en avklaring på disse fusjonsforhandlingene i løpet av våren De samvirkelagene som det føres fusjonsforhandlinger med representerer i underkant av 800 millioner kroner i årlig omsetning, noe som medfører at disse samvirkelagene sammen med TRONDOS ved en eventuell fusjon vil ha en samlet omsetning i størrelsesorden 3,7 milliarder kroner. Til tross for gode resultater i 2007 har TRONDOS fortsatt områder vi kan bli bedre på. Styret mener i 2007 å ha hatt fokus på de områder som skal bidra til å øke TRONDOS sin konkurransekraft, og styrke selskapets posisjon, i årene fremover. Det er for styret viktig å kunne tilby medlemmene varer med god kvalitet til en lav pris, samtidig som vi skaper et resultat som gir grunnlag for 3 % kjøpeutbytte også i årene fremover. Styret vil til slutt få takke alle som har bidratt til at 2007 ble et godt år for TRONDOS. Takken går til alle ansatte, tillitsvalgte på alle plan, og ikke minst til alle våre medlemmer og andre kunder. 5

6 3 R E G N S K A P T R O N D O S RESULTATREGNSKAP 2007 Alle tall i resultatregnskapet er i 1000 kr % Noter Endr. Salgsinntekt ,2 Annen driftsinntekt ,3 Varekostnad ,0 Lønnskostnad ,1 Avskrivning ,9 Annen driftskostnad ,8 Driftsresultat ,6 Finansinntekt ,6 Finanskostnad ,7 Netto finansresultat ,4 Ordinært resultat før skattekostnad ,4 Skattekostnad ,6 Ordinært resultat ,8 NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Alle tall i notene er i 1000 kr. Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven 1998 og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp. Spesielt om enkelte poster i balanse og resultatregnskap: Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Finansielle anleggsmidler: Andelsinnskudd Coop NKL BA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til kostpris eventuelt nedskrevet med varig verdifall. Andel av egenkapital Coop NKL BA er vist i note 6. Investeringer: Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner: Beregnede netto pensjonsforpliktelser pr er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av beregnet brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd: Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i Trondos. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter: Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. BALANSE pr Alle tall i balansen er i 1000 kr EIENDELER: Noter Utv % ANLEGGSMIDLER: Immatrielle eiendeler : Utsatt skattefordel ,9 Sum immatrielle eiendeler ,9 Varige driftsmidler: Tomter,bygninger og annen fast eiendom 11, ,8 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ,2 Sum varige driftsmidler ,9 Finansielle anleggsmidler: Investering i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap 4,5, ,0 Investering i aksjer og andeler ,0 Sum finansielle anleggsmidler ,0 OMLØPSMIDLER: Varer: 8, ,2 Kundefordringer: ,0 Investeringer: Markedsbaserte aksjer 3, ,5 Markedsbaserte obligasjoner 3,13, ,3 Sum investeringer: ,3 Bankinnskudd, kontanter og lignende Plasseringskonto Coop NKL BA ,3 Bankinnskudd, kontanter ,1 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende ,1 Sum eiendeler ,0 EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital ,7 Sum innskutt egenkapital ,7 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ,8 Sum opptjent egenkapital ,8 Sum Egenkapital ,8 GJELD: Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser ,4 Sum pensjonsforpliktelser ,4 Kortsiktig gjeld: Medlemsinnskudd 3, ,1 Leverandørgjeld ,3 Betalbar skatt ,1 Skyldig offentlige avgifter ,6 Kjøpeutbytte ,3 Annen kortsiktig gjeld ,2 Sum kortsiktig gjeld ,5 Sum egenkapital og gjeld ,0 Note 2. Fond i h.h.t. Vedtektenes 21 I h.h.t. ovennevnte bestemmelse inngår følgende fond i posten annen egenkapital. Saldo Årets tilføring: Reservefond Utbyttefond Medlemsinnkuddene på 825 mill. har en rente som følger endringene i de korte rentene, men Trondos har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. Trondos har ved årsskiftet 136 mill. (128 mill. i 2006) på plasseringskonto i Coop NKL BA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. Note 3. Finansiell markedsrisiko Trondos har en obligasjonsbeholdning på mill., som vil kunne falle/stige i verdi, dersom de lange renter stiger/faller. Hele obligasjonsbeholdningen er i NOK, og har en durasjon på 1,7 pr Videre har Trondos en aksjebeholdning på 181 mill., hvorav 85 mill. i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. 6 Note 4. Sammenslåtte poster i regnskapet Posten Investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap, (jfr. note 5) Sum balansepost

7 Posten Finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen finansinntekt Sum resultatpost Posten Finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum resultatpost Note 5. Fordringer og mellomværende med tilknyttet selskap og datterselskap Trondos yter et lån på til City Syd AS. Lånet er avdragsfritt. Renten er lik pengemarkedsrenten. Lånet har pant i og gir rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselskap og tilknyttet selskap. Note 6. Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår ansvarsinnskudd Coop NKL BA med 56,1 mill. (56,1 mill. i 2006). Trondos' andel av Coop NKL BA's andelskapital pr var 8,0 %. Coop NKL BA's bokførte egenkapital på samme tidspunkt var mill. Trondos mottok 1,7 mill. i renter av andelsinnskuddet i 2007 (1,7 mill. i 2006). Note 7. Salgsinntekter, bruttofortjeneste Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofiler: Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Diverse Sum salgsinntekter 689 mill. 671 mill. 323 mill. 71 mill mill. Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. Bruttofortjeneste 2007 % 2006 % 2005 % Netto omsetn. butikker (i mill. kr.) ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste (i mill. kr.) ,1 % ,9 % ,5 % Note 8. Varer/varekostnad Varebeholdningen på ( i 2006) er i sin helhet ferdigvarer. I varekostnaden er fratrukket en ekstra rabatt for 2007 fra Coop NKL BA på 16,3 mill. (15,6 mill. i 2006). Denne rabatt er avhengig av det økonomiske resultatet i Coop NKL BA. De fremtidige ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arbg. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,70% 4,40% Forventet avkastning på fondsmidler 5,75% 5,40% Forventet lønnsregulering 4,50% 4,50% Forventet G-regulering 4,25% 4,25% Forventet regulering av pensjoner,60% 3,25% Forventet årlig avgang - Før 40 år 2,00% 2,00% - Etter 40 år 0% 0% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Uttakstilbøyelighet AFP er estimert til 50%. Dette er kostnader og forpliktelse i h.h.t. avtalen mellom livselskapet og Trondos. Trondos har avtale med de ansatte om egenandel. For 2007 utgjorde det 1 318, som går til reduksjon i pensjonskostnadene. Note 11. Varige driftsmidler Varige driftsmidler 2007 Maskiner og Eiendom/ Inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang til kostpris Totale avskr. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 9. Annen driftsinntekt I denne posten inngår gevinster ved salg av driftsmidler, hovedsakelig eiendommer, med 5,2 mill. (2,5 mill. i 2006). Videre inngår 8,5 mill. (8,1 mill. i 2006) i etableringsrabatt fra Coop NKL BA, i forbindelse med oppgradering av Coop Obs! City Lade. Iflg. avtalen vil Trondos motta slik rabatt i 4 år fra åpningen i Note 10. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser og pensjonsforpliktelser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum resultatpost Antall årsverk: 676 Ytelser til ledende personer (tall i kroner) Andre Lønn: Pensjon: godtgj.: Totalt: Administrerende direktør: Tillitsvalgte: Styret Representantskapet Under andre godtgjørelser for adm.dir. inngår resultatbonus med kr , og styrehonorar i datterselskap med kr Adm.dir. har samme ordning som alle ansatte m.h.t. resultatbonus (prosent av lønn). Adm.dir. har avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Revisor Kostnadsført ordinært revisjonshonorar i 2007 utgjør kr eks. mva. Pensjonsforpliktelser Trondos har, i tillegg til ordningen med AFP, 3 pensjonsavtaler. 1. Avtale omfattende 489 ansatte og 131 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 2. Avtale omfattende 8 ledere og 1 pensjonist, med rett til definerte ytelser i alderen år. 3. Avtale med adm.dir., med rett til definerte ytelser fra 77 år. Investeringer og salg av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Note 12. Datterselskap, tilnyttet selskap m.v. Eier- og Bokført Andel EK Andel res Firma: Ansk.år stemmeand: Kostpris: verdi: pr Din Bil AS % City Syd AS % ANS Østre Rosten % ANS Østre Rosten 64 er hjemmelshaver til eiendommen Østre Rosten 64 (lokalene til Coop Obs! Bygg Syd), og har ikke eiendeler eller virksomhet utover det. Selskapet er helt integrert i Trondos, og regnskapsføres etter bruttometoden. Eiendommen er avskrevet etter samme plan som for øvrige eiendommer i Trondos (5 %). Alle selskap har forretningskontor i Trondheim. Note 13. Verdipapirer vurdert til markedsverdi Kostpris: Markedsverdi: Aksjer: Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond: Note 14. Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond Markedsverdi og verdi Debitor: Valuta: i balansen: Rente: Durasjon: Den norske stat NOK ,7 % 3,2 Fylke- og kommuner NOK ,8 % 3,0 Banker og kredittforetak NOK ,8 %,1 Selskapsobligasjoner NOK ,4 % 0,8 Pengemarkedsfond NOK ,9 % 0,0 Sum markedsverdi NOK ,5 %,7 Påløpte renter Sum verdi i balansen

8 Note 15. Andelskapital, antall medlemmer Trondos er et samvirkelag (= andelslag) med åpent medlemsskap. Hvert medlem har en stemme. Pr er antall medlemmer , og andelskapitalen 10,2 mill. Note 16. Skatt Årets skattekostnad framkommer slik: Grunnlag Skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avsetning kjøpeutbytte og felleseid andelskapital Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag inntekt For lite avsatt skatt tidligere år 04 Skattbar formue Årets betalbare skatt på inntekt og formue Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel: Negative forskjeller som utlignes: Pensjonsforpliktelser (utlign. mot ubeskattede salgsgev. driftsm., verdipapirer og utg.førte offentlige veiarb.) Forskjeller som ikke utlignes: Rest pensjonsforpliktelser Driftsmidler Varebeholdning, fordringer, tap på kontrakter og utgiftsførte offentlige veiarbeider Sum forskjeller som ikke utlignes Utsatt skattefordel med 28 % effektiv skattesats Note 17. Pantstillelser og forpliktelser Pantstillelser: 2007 Gjeld sikret med pant: Medlemsinnskudd Pant for datterselskapets gjeld Bokført verdi eiendeler sikret ved pant: Varebeholdning Tomter 255 Bundne skattetrekksmidler: Forpliktelser: I utbyggingsavtalen med Trondheim kommune om utbygging av Haakon VII's gt. 9 (City Lade), er Trondos forpliktet til å yte et tilskudd på 33 % (begrenset oppad til 2,5 mill.) av kostnadene ved en eventuell opparbeidelse av gang - og sykkelforbindelse til Leangen - området. Dette er ikke ført som gjeld pr Kontantstrømanalyse Alle tall i kontantstrømanalysen er i 1000 kr LIKVIDER TILFØRT FRA DRIFTEN Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Betalbar skatt Renter ansvarsinnskudd og kjøpeutbytte Endring i varer/fordringer/kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra driften LIKVIDER BRUKT PÅ ANLEGGSMIDLER Salg av anleggsmidler Endringer i finansielle anleggsmidler Investeringer i varige driftsmidler Kretsens medlemstall Medl. pr. Medl. pr. Medl. pr. Ant. rep. Ant. rep. Krets /09 07/08 Stjørdal Byneset Heimdal Hommelvik Klæbu Malvik Ranheim Buvika Kolstad Melhus Trondheim, vest Trondheim, øst Diverse Tot.ant.medl Revisjonsberetning for 2007 Til Revisjonsutvalget og Representantskapet i Coop Trondheim og Omegn BA Vi har revidert årsregnskapet for Coop Trondheim og Omegn BA for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr for morselskapet og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av lagets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av lagets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Trondheim, 28. februar 2008 ERNST & YOUNG AS Helge G. Lorentzen statsautorisert revisor Netto likviditetsendring brukt på anleggsmidler LIKVIDER FRA FINANSIERING Endring i pensjonsforpliktelser Endring i medlemsinnskudd Endring i ansvarsinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Trondheim Rolf Michelsen Lisbeth Bull Husby Børge Tingstad nestleder styrets leder Siri Gerhardsen Liv Ulstad Ann Guri Tiller Torgeir Svenning Torbjørn Skei adm. direktør Revisjonsutvalgets melding Til representantskapet Vi viser til revisors beretning vedrørende regnskapet for 2007 og meddeler at revisjonsutvalget har hatt møte med ledelse og revisorer. Vi tilrår at det fremlagte årsregnskap og konsernregnskap for 2007 fastsettes som lagets regnskap Trondheim 28. februar 2008 Åke Brandslet Aage Johansen Per Olav Aamo leder 8

9 4 K O N S E R N R E G N S K A P T R O N D O S RESULTATREGNSKAP 2007 Konsern % Alle tall i regnskapet er i 1000 kr Noter Endr. Salgsinntekt ,4 Annen driftsinntekt , Varekostnad ,2 Lønnskostnad ,2 Avskrivning ,9 Annen driftskostnad ,8 Driftsresultat ,1 Finansinntekt ,9 Finanskostnad ,0 Netto finansresultat ,1 Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ,1 Ordinært resultat ,4 NOTER KONSERNREGNSKAP 2007 Alle tall i notene er i 1000 kr. Note 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven 1998 og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp. Spesielt om enkelte poster i balanse og resultatregnskap: Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Finansielle anleggsmidler: Andelsinnskudd Coop NKL BA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til kostpris eventuelt nedskrevet med varig verdifall. Andel av egenkapital Coop NKL BA er vist i note 5. Investeringer: Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner: Beregnede netto pensjonsforpliktelser pr er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd: Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i Trondos. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter: Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. BALANSE pr Konsern Alle tall i balansen er i 1000 kr Noter Utv.% Eiendeler: ANLEGGSMIDLER: Immatrielle eiendeler: Utsatt skattefordel ,2 Sum immatrielle eiendeler ,2 Varige driftsmidler: Tomter,bygninger og annen fast eiendom 10, ,9 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner 10, ,4 Sum varige driftsmidler ,2 Finansielle anleggsmidler: Investering i og lån til tilknyttet selskap 4, ,0 Investering i aksjer og andeler ,0 Sum finansielle anleggsmidler ,0 OMLØPSMIDLER: Varer: 7, ,2 Fordringer: Kundefordringer ,5 Andre fordringer Sum fordringer ,1 Investeringer: Markedsbaserte aksjer 3, ,5 Markedsbaserte obligasjoner 3,12, ,3 Sum investeringer ,3 Bankinnskudd, kontanter og lignende: Plasseringskonto Coop NKL BA ,3 Bankinnskudd, kontanter ,7 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende ,4 Sum eiendeler ,9 EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital ,7 Sum innskutt egenkapital ,7 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ,9 Sum opptjent egenkapital ,9 Sum egenkapital ,9 GJELD: Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser ,0 Sum pensjonsforpliktelser ,0 Sum annen langsiktig gjeld ,8 Kortsiktig gjeld: Medlemsinnskudd 3, ,1 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld ,9 Betalbar skatt ,1 Skyldig offentlige avgifter ,1 Kjøpeutbytte ,3 Annen kortsiktig gjeld ,2 Sum kortsiktig gjeld ,2 Sum egenkapital og gjeld ,9 Note 2. Konsolidering av datterselskap Konsernet består av Trondos og Din Bil AS, som eies 100 % av Trondos, samt ANS Østre Rosten 64, som eies 100 % av Trondos og Din Bil AS. Interne mellomværende, aksjeeie og vesentlige transaksjoner mellom selskapene er eliminert. Aksjene i datterselskapet er eliminert på grunnlag av bokført verdi i morselskapets regnskap på tidspunkt for etablering av konsernregnskap ( ). Note 3. Finansiell markedsrisiko Trondos har en obligasjonsbeholdning på mill., som vil kunne falle/stige i verdi, dersom de lange renter stiger/faller. Hele obligasjonsbeholdningen er i NOK, og har en durasjon på 1,7 pr Videre har Trondos en aksjebeholdning på 181 mill., hvorav 85 mill. i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 825 mill. har en rente som følger endringene i de korte rentene, men Trondos har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. Trondos har ved årsskiftet 136 mill. (128 mill. i 2006) på plasseringskonto i Coop NKL BA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. 9

10 Note 4. Sammenslåtte poster i regnskapet Posten Investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap (jfr. note 11) Sum balansepost Posten Finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen finansinntekt Sum resultatpost Posten Finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum resultatpost Note 5. Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår ansvarsinnskudd Coop NKL BA med 56,1 mill. (56,1 mill. i 2006). Trondos' andel av Coop NKL BA's andelskapital pr var 8,0 %. Coop NKL BA's bokførte egenkapital på samme tidspunkt var mill. Trondos mottok 1,7 mill. i renter av andelsinnskuddet i 2007 (1,7 mill. i 2006 ). Note 6. Salgsinntekter, bruttofortjeneste Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte virksomhetsområder: Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Øvrige butikker Salg av nye og brukte personbiler Verkstedarbeide og delesalg Sum salgsinntekter mill. 671 mill. 323 mill. 71 mill. 53 mill. 20 mill mill. Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. Bruttofortjeneste 2007 % 2006 % 2005 % Netto omsetn. butikker (i mill. kr) ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste (i mill. kr) ,2 % ,0 % ,6 % Note 7. Varer Varebeholdningen på ( i 2006) er i sin helhet ferdigvarer. I varekostnaden er fratrukket en ekstra rabatt for 2007 fra Coop NKL BA på 16,3 mill. (15,6 mill. i 2006 ). Denne rabatt er avhengig av det økonomiske resultatet i Coop NKL BA. Note 8. Annen driftsinntekt I denne posten inngår gevinster ved salg av driftsmidler, hovedsakelig eiendommer, med 5,2 mill. (2,5 mill. i 2006). Videre inngår 8,5 mill. (8,1 mill. i 2006) i etableringsrabatt fra Coop NKL BA, i forbindelse med oppgradering av Coop Obs! City Lade. Iflg. avtalen vil Trondos motta slik rabatt i 4 år fra åpningen i Note 9. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser og pensjonsforpliktelser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum resultatpost Antall årsverk: 698 Ytelser til ledende personer (tall i kroner) Andre Lønn Pensjon godtgj. Totalt Administrerende direktør Tillitsvalgte: Styret Representantskapet Under andre godtgjørelser for adm.dir. inngår resultatbonus med kr , og styrehonorar i datterselskap med kr Adm.dir. har samme ordning som alle ansatte m.h.t. resultatbonus (prosent av lønn). Adm.dir. har avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Revisor Kostnadsført ordinært revisjonshonorar i 2007 utgjør kr eks. mva. I tillegg kommer honorar for skatterådgivning med kr eks. mva. Pensjonsforpliktelser Trondos har, i tillegg til ordningen med AFP, 3 pensjonsavtaler. 1. Avtale omfattende 490 ansatte og 128 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 2. Avtale omfattende 8 ledere og 1 pensjonist, med rett til definerte ytelser i alderen år. 3. Avtale med adm.dir., med rett til definerte ytelser fra 77 år. De fremtidige ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arbg. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,70% 4,40% Forventet avkastning på fondsmidler 5,75% 5,40% Forventet lønnsregulering 4,50% 4,50% Forventet G - regulering 4,25% 4,25% Forventet regulering av pensjoner,60% 3,25% Forventet årlig avgang - Før 40 år 2,00 % 2,00 % - Etter 40 år 0 % 0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Uttakstilbøyelighet AFP er estimert til 50%. Note 10. Varige driftsmidler Varige driftsmidler 2007 Maskiner og Eiendom/ Inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost 1/ Oppskriving pr. 1/ Tilgang i året Avgang til kostpris Nedskriving pr. 31/12 Totale avskr. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Investeringer og salg av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Note 11. Lån til tilknyttet selskap Trondos yter et lån på til City Syd AS (tilknyttet selskap). Lånet er avdragsfritt. Renten er lik pengemarkedsrenten. Lånet har pant i og gir rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselsk og tilknyttet selskap. Note 12. Verdipapirer vurdert til markedsverdi Kostpris: Markedsverdi: Aksjer: Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond: Note 13. Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond Markedsverdi og verdi Debitor: Valuta: i balansen Rente: Durasjon: Den norske stat NOK ,7 % 3,2 Fylke- og kommuner NOK ,8 % 3,0 Banker og kredittforetak NOK ,8 %,1 Selskapsobligasjoner NOK ,4 % 0,8 Pengemarkedsfond NOK ,9 % 0,0 Sum markedsverdi NOK ,5 %,7 Påløpte renter Sum verdi i balansen Note 14. Skatt Årets skattekostnad framkommer slik: Grunnlag Skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avsetning kjøpeutbytte og felleseid andelskapital Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag inntekt For lite avsatt skatt tidligere år 04 Skattbar formue Årets betalbare skatt på inntekt og formue Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad

11 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel: Negative forskjeller som utlignes: Pensjonsforpliktelser (utlignes mot pensj.midl./salgsgev.) Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Driftsmidler Omløpsmidler og gjeld Verdipapirer 0 Sum forskjeller som ikke utlignes Utsatt skattefordel med 28% effektiv skattesats Note 15. Pantstillelser og forpliktelser Gjeld sikret med pant: Medlemsinnskudd Annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Bokført verdi eiendeler sikret ved pant: Varebeholdning Maskiner og driftsløsøre Tomter Bundne skattetrekksmidler Forpliktelser: I utbyggingsavtalen med Trondheim Kommune om utbygging av Haakon VII's gt. 9 (City Lade), er Trondos forpliktet til å yte et tilskudd på 33 % (begrenset oppad til 2,5 mill.) av kostnadene ved en eventuell opparbeidelse av gang - og sykkelforbindelse til Leangen - området. Dette er ikke ført som gjeld pr Kontantstrømanalyse Alle tall i kontantstrømanalysen er i 1000 kr LIKVIDER TILFØRT FRA DRIFTEN Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Betalbar skatt Renter ansvarsinnskudd og kjøpeutbytte Endring i varer/fordringer/kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra driften LIKVIDER BRUKT PÅ ANLEGGSMIDLER Salg av anleggsmidler Endringer i finansielle anleggsmidler Investeringer i varige driftsmidler Netto likviditetsendring brukt på anleggsmidler LIKVIDER FRA FINANSIERING Endring i pensjonsforpliktelser Endring i medlemsinnskudd/annen langsiktig gjeld Endring i ansvarsinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Din Bil AS har gjenkjøpsforpliktelser knyttet til leasing av personbiler. Ved utgangen av år 2007 gjelder dette 49 biler. Sum gjenkjøpsforpliktelse er på 11,1 mill. N Ø K K E L T A L L T R O N D O S Resultatutvikling (Før skattekostnad) År Res. mill. kr , , , , , , , , ,3 Omsetningsøkning (Før skattekostnad) (Mill. kr.) År Oms. mill. kr Økn. % , , , , , , , , ,2 Medlemsinnskudd (Inkl. ansvarsinnskudd) År Innsk. mill. kr End. % , , , , , , , , ,1 Medlemsutvikling (Antall medlemmer) År Medl. End. % , , , , , , , , ,7 11

12 5 D E T T E E R C O O P T R O N D H E I M O G O M E G N B A Coop Trondheim og Omegn BA, TRONDOS, ble dannet som en sammenslutning mellom 7 samvirkelag i og rundt Trondheim. Disse lagene kan føre sin virksomhet mange år tilbake, og det eldste, Hommelvik S-lag, ble stiftet så tidlig som i TRONDOS er et samvirkelag, andelslag, som eies av medlemmer som hver har en andel på kr. 100,-, slik at samlet andelskapital er 10,2 millioner kroner. TRONDOS er tilsluttet Coop NKL BA som er en fellesorganisasjon for landets 141 samvirkelag. Coop har en samlet netto detaljomsetning på ca. 33,3 milliarder kroner og medlemmer pr TRONDOS formål er å forsyne medlemmer med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til lavest mulige priser. Driften skal gi gode økonomiske resultater som gir grunnlag for kjøpeutbytte. Kjøpeutbytte registreres gjennom bruk av Medlemskortet. I 2007 var det i alt medlemmer i TRONDOS som brukte kortet, og de handlet for millioner kroner inkl. merverdiavgift i eget lag, og for 305 millioner kroner i andre samvirkelag. TRONDOS har butikker i Trondheim, Klæbu, Malvik, Skaun, Melhus og Stjørdal kommune. VIRKSOMHET: Hovedkontor, Haakon VII s gt Trondheim Obs!-Sektor Netto oms. i 2007: millioner kroner S-Sektor Netto oms. i 2007: millioner kroner Faghandel Stjørdal Coop Byggmix Coop Sport Coop Obs! City Syd Bensinstasjon Byggvarehus Domus Interiør Elektro Hypermarked Kafeteria Sport Coop Obs! City Lade Bensinstasjon Bygg Elektro Hypermarked Kafeteria Sport S-Nærkjøp Flora Forradalen Coop Prix Buvika Byneset Flatåsen Heimdal Hell Hommelvik Ila Jakobsli Kattem Klæbu Kolstad Kvål Olderdalen Ranheim Ringvålveien Rognheim Sjetnemarka Skatval Stjørdal Sverresborg Vikhammer Øya Coop Mega Melhus Moholt Nidarvoll Stjørdal Valentinlyst Andre Kafeteria Melhus Kiosk Olavshallen Kroa Bilby n Shell Bilby n MEDLEMSORGANISASJONEN REVISJONSUTVALG 3 medlemmer medlemmer KRETSÅRSMØTER 12 kretser KRETSSTYRET REPRESENTANTSKAPET 45 medlemmer personer er nå medlemmer i TRONDOS. Det er mange gode grunner til å melde seg inn, da du oppnår store fordeler med medlemskapet. Her vil vi nevne kjøpeutbytte, sparing, reiser, billige hotellovernattinger, rabatt på bensin, mobil og telefoni og en rekke fordeler som er knyttet til Medlemskortet. Du kan melde deg inn ved vårt Medlemskontor på City Lade, Haakon VII s gt. 9, tlf , eller i en av våre butikker. STYRET 7 medlemmer 12 Skipnes Kommunikasjon,

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer