1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 S T Y R E T S B E R E T N I N G"

Transkript

1 COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side Øvrige informasjoner side Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning og revisjonsutvalgets melding side Konsernregnskap TRONDOS side Dette er TRONDOS side 12 ARTEN AV VIRKSOMHETEN OG HVOR DEN DRIVES Coop Trondheim og Omegn BA, TRONDOS, driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Skaun og Klæbu. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygge- og jernvarer, elektrisk, sport, klær/sko, møbel/interiør og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av året følgende kjedebutikker innenfor Coop: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria Coop Byggmix 22 Coop Prix 5 Coop Mega 2 S-butikker I 2007 var Coop Norden AB konsepteier og grossist/ varedistributør for ovennevnte kjeder. I Norge utøves virksomheten gjennom datterselskapet Coop Norge AS. Coop Norden AB eies av fellesorganisasjonene i forbrukersamvirket i de 3 nordiske land, hvorav Coop NKL BA eier 20 %. TRONDOS er andelshaver sammen med 140 andre samvirkelag i Coop NKL BA. Helt på slutten av 2007 inngikk eierne i Coop Norden AB en avtale om å reversere fusjonen fra 2002, og tilbakeføre virksomheten til de enkelte lands fellesorganisasjoner med virkning fra Det betyr at Coop NKL BA overtar eiendeler og virksomhet i Coop Norge AS. alt vesentlige er plassert i obligasjons- og pengemarkedet, og 180,8 millioner kroner i aksjemarkedet. I tillegg eier TRONDOS 100 % av aksjene i Din Bil AS, som til sammen utgjør konsernet. Datterselskapet eier og driver et bilanlegg sentralt beliggende på Sluppen i Trondheim. De er forhandler av Saab personbiler, og driver for øvrig med salg av brukte kjøretøyer, salg av deler og rekvisita og verksteddrift. Vel halvparten av anlegget er leid ut til andre virksomheter innen bilbransjen. GRUNNLAGET FOR FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er gjort opp ut fra forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. ØKONOMISK UTVIKLING Verdensøkonomien fortsatte den sterke veksten fra tidligere år inn i 2007, og samlet BNP-vekst på om lag 5 %, er nesten på samme nivå som i Også i 2007 var det de ny - industrialiserte landene som sto for de største bidrag til veksten. Oljeprisene økte mye gjennom året, og det var klare tegn til økende inflasjon i flere viktige land. Kanskje enda viktigere var at prisene på råvarer for matvareproduksjon økte kraftig i Likevel kom det i 2. halvår noen foruroligende tegn fra kreditt- og eiendomsmarkedene i USA og Europa. Bankene meldte om store tap på boliglån, og boligprisene falt betydelig i USA, men også i flere land i Europa. Konsekvensene var kraftig innstramning i tilgang på ny kreditt, og et markert fall i dollarkursen. Aksjemarkedene falt også mye det siste halvåret, men økte med om lag 9 % målt i dollar over året på global basis. I Norge vokste BNP for Fastlands-Norge med i overkant av 5 %, som er den høyeste vekst på svært mange år. De sterkeste vekstimpulser kom fra meget høy aktivitet i offshorenæringene, og i privat forbruk. Arbeidsmarkedet var meget stramt, med klare tegn på sterk lønnsvekst. Pengemarkedsrentene økte markert med 1,6 % - poeng gjennom året som følge av hevninger i styringsrenten i Norges Bank, og gjennom effekter av kredittkrisen internasjonalt. Boligprisene gikk markert opp i 1. halvår, for så å falle tilbake og avslutte på samme nivå som ved utgangen av Varehandelen hadde et rekordår i 2007, med en omsetningsvekst på om lag 8 %. I 2007 hadde også varegruppen dagligvarer en pen omsetningsøkning med vel 6 %. Varehandelen i Trondheimsområdet kunne i 2007 nyte godt av de generelt gode tider, samtidig som området har en befolkningsvekst klart over resten av regionen og landsgjennomsnittet. Det var relativt liten tilgang av nye anlegg i På slutten av året åpnet det 2 nye faghandelsanlegg på Lade i nærheten av vårt kjøpesenter City Lade. Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en omsetning på 33,3 milliarder kroner, og som er en økning i 2007 på 4,75 %. Dette er nok klart i underkant av markedsveksten. Resultatet antas å bli noe bedre i kroner enn i Medlemsmassen økte med til pr I Norge fortsetter den nødvendige strukturprosessen for å slå sammen samvirkelagene i større og mer konkurransekraftige enheter. I 2007 ble det 13 færre lag, som følge av sammenslåinger, og pr er det 141 samvirkelag i Norge. Coop i de 3 skandinaviske land forsetter imidlertid et felles innkjøpsarbeid gjennom det nystiftede selskapet Coop Trading AS, og med mulig deltagelse fra den sterke forbrukerkooperasjonen i Finland. Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff, 2 kafeteriaer, 1 sportsbutikk og 1 kiosk. TRONDOS eier de fleste eiendommer hvorfra butikkvirksomheten drives, og til sammen eier TRONDOS 36 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS ca. 140 eksterne utleieforhold, med en samlet husleieinntekt på 35,7 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRONDOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 825,0 millioner kroner. Denne kapitalen, sammen med oppbygd egenkapital, gjør at TRONDOS har en samlet finanskapital på 2 082,1 millioner kroner pr Det Styret i Trondos: Bak fra venstre: Torgeir Svenning, Tore Høiem, Børge Tingstad, Per Ivar Selbekk, Siri Gerhardsen og Rolf Michelsen. Foran fra venstre: Liv Ulstad, Styrets leder Lisbeth Bull Husby og Ann Guri Tiller.

2 TRONDOS I 2007 Årets drift Butikkene solgte varer for 2 854,4 millioner kroner i Dette er 114,3 millioner kroner (4,2 %) mer enn året før. Markedsveksten for våre varegrupper var på 7,2 %. TRONDOS kom under markedsveksten både på dagligvarer og spesialvarer. For dagligvarer er ny konkurranse for Coop Obs! City Syd en del av forklaringen. TRONDOS har moderat omsetningsvekst innen byggevarer, som er hovedårsaken til at TRONDOS kommer ut svakere enn markedet for spesialvarer. Videre hadde TRONDOS en klart svakere utvikling innen varegruppen elektrisk. Det var nokså lik omsetningsutvikling på de enkelte profiler og butikkanlegg i Coop Obs! City Lade økte omsetningen med 4,6 % til 870,0 millioner kroner. Coop Obs! City Syd oppnådde 818,6 millioner kroner, som er 3,6 % mer enn året før. Coop Prix butikkene med en vekst på 5,4 % kom noe bedre ut enn Coop Mega butikkene med 2,5 %, som nok skyldes endringer i butikkanleggene. Coop Prix fikk en større anleggsbase gjennom åpning av en ny og større butikk i Buvika som åpnet , mens veksten for Coop Mega butikkene ble noe lavere som følge av byggearbeider i umiddelbar nærhet av Coop Mega Valentinlyst. Bruttofortjenesten økte med 26,5 millioner kroner (4,9 %). Margin i forhold til salget kom på 20,06 %, som er 0,13 % - poeng bedre enn året før. Varetellingen viste litt lavere opptalte beholdninger (- 2,1 %) enn i 2006, men dessverre i likhet med 2006, økte svinnet en del. Årets svinnprosent er over gjennomsnittet for de siste 5 årene. I posten andre inntekter på 70,7 millioner kroner (+ 5,4 millioner kroner), er husleieinntektene den største posten, og de økte med 3,4 millioner kroner til 35,7 millioner kroner. I andre inntekter inngår gevinst ved salg av eiendom med 5,2 millioner kroner, mot 2,5 millioner kroner på slike poster i Inntekter fra spilleautomater utplassert i butikkene opphørte fra som følge av lovendring. Lønnskostnadene kom opp i 281,7 millioner kroner, noe som er 16,3 millioner kroner (6,1 %) mer enn i Indirekte personalkostnader som blant annet pensjonskostnader, resultatbonus ansatte og sosiale arrangement utgjør samlet 1,8 % - poeng av økningen fra fjorår. Utførte timeverk er om lag uendret fra året før. Dette gir en økning i omsatt varevolum pr. time på 2,5 %. Avskrivninger av eiendommer og butikkutstyr økte med 0,5 millioner kroner til 57,3 millioner kroner. Annen driftskostnad øker med 16,0 millioner kroner, eller 10,8 %, til 164,4 millioner kroner. Av økningen kommer 9 millioner kroner i utgiftsføringer i forbindelse med implementering av nytt IT - system. Videre øker kostnadene til drift og vedlikehold av eiendommene også i 2007, da disse kostnader er opp med 5,4 millioner kroner (29 %). Energikostnadene er markert ned med 4,1 millioner kroner, eller 19,5 %, pga. svært lave priser i Ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat for 2007 på 139,9 millioner kroner. Det er 0,8 millioner kroner lavere enn året før. Direkte og indirekte engangskostnader på millioner kroner i forbindelse med et stort IT - prosjekt, er hovedårsaken til at man ikke har bedring i driftsresultatet i et år med sterk vekst for varehandelen. TRONDOS har i 2007 skiftet så godt som alle sine 2 IT - systemer og utstyr. Denne store og risikable operasjonen er gjennomført uten større ulemper for driften. Prosjektet er også nesten innenfor planene m.h.t. kostnader og fremdrift. Prosjektet går videre inn i 2008, hvor de nye systemer er tenkt å gi forbedringer i våre forretningsprosesser. Likevel er årets driftsresultat et uttrykk for et normalresultat. Det er også inntekter i årets regnskap som ikke er varige. Det gjelder en tidsbegrenset etableringsrabatt fra Coop NKL i forbindelse med etableringen av nye Coop Obs! City Lade i 2004 som løper ut i 2008 (jfr. note 9). Energiprisene vil sikkert også ligge høyere i årene framover, enn det de gjorde i Netto finansresultat endte på 54,4 millioner kroner, som er 1,9 millioner kroner svakere enn året før. Finansinntektene har i 2007 en helt annen sammensetning. Aksjegevinster på 12,6 millioner kroner er markert ned fra året før da de var på 36,6 millioner kroner. På den andre siden er renteinntektene opp med 34,2 millioner kroner til 72,8 millioner kroner. Pengemarkedsrentene økte markert (1,6 % - poeng) gjennom året, noe som gjorde at også rentekostnad medlemsinnskudd økte med 13,6 millioner kroner til 31,0 millioner kroner. Dette gir en samlet avkastning på finanskapitalen på 4,7 %, som er på linje med den i 2007 raskt økende pengemarkedsrenten. Til sammenligning var rentekostnad på medlemsinnskuddene 3,7 %. Balanse pr Bokført verdi av eiendelene øker med 137,9 millioner kroner (5,0 %) til 2 902,5 millioner kroner pr Det var relativt moderate investeringer i varige driftsmidler i 2007, med en tilgang på 18,4 millioner kroner. Største post er 5,7 millioner kroner i utstyr og programvare i forbindelse med utskifting av våre IT - løsninger. Varebeholdningene på 123,6 millioner kroner etter nedskrivninger er ned 4,0 millioner kroner (- 3,2 %) fra året før. Finanskapitalen øker med 176,9 millioner kroner, som er en økning på 9,3 %. Av økningen er 12,6 millioner kroner i aksjer. Aksjer utgjør ved årets slutt totalt 180,8 millioner kroner, noe som igjen er 8,7 % av samlet finanskapital (8,8 % året før). Det alt vesentlige av finanskapitalen er plassert i rentemarkedene. Medlemsinnskuddene pr er på 825,0 millioner kroner. Dette er en økning på 47,4 millioner kroner (6,1 %). Kjøpeutbytte for 2006 på 87,4 millioner kroner og renter for 2007 på 31,8 millioner kroner tilførte medlemsinnskuddene til sammen 119,2 millioner kroner i 2007, hvor tilsvarende tall i 2006 var 101,6 millioner kroner. Gjennomsnittlig rente på medlemsinnskuddene var på 3,7 % (2,2 % i 2006). Opptjent kjøpeutbytte for 2007 som tilføres medlemskonto pr er 93,3 millioner kroner (87,4 millioner kroner i 2006), hvorav 76,6 millioner kroner (72,6 millioner kroner i 2006) er opptjent gjennom kjøp i TRONDOS. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på (3 424 i 2006). De nye medlemmer har innbetalt 0,4 millioner kroner i ansvarsinnskudd, slik at total ansvarskapital er 10,2 millioner kroner. Samlet egenkapital er opp 91,6 millioner kroner (5,8 %) til 1 666,3 millioner kroner, som er 57,4 % av totalkapitalen. HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET 2007 Internkontroll HMS Konkrete mål- og tiltaksplaner, samt interne rapporteringsrutiner, bidrar til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS - tilstanden i TRONDOS stadig forbedres i nødvendig utstrekning. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS - arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er blitt oppdatert i løpet av året. Arbeidsmiljøutvalget/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS - tilstanden i virksomheten. TRONDOS la ned egen bedriftshelsetjeneste pr. 1. oktober 2007, og tegnet egen avtale med Brattøra Bedriftshelsetjeneste fra samme dato. Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten sett under ett hadde et sykefravær i 2007 på 8,2 %. Det betyr at sykefraværet har økt med 0,1 % - poeng sammenliknet med Målsettingen for året var en nedgang i sykefraværet på 1 % - poeng, hvilket vi i 2007 ikke har lyktes med. Rapporter som er innkommet tilsier at sykefraværet ikke skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: Fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte samt kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, samt forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging. Dette i tråd med de nye sykelønnsbestemmelsene som trådte i kraft 1. mars Det er ikke skjedd arbeidsulykker av alvorlig karakter i løpet av året. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Kjernevirksomheten i Coop er kjøp og salg av varer. Våre vesentligste miljøaspekter innebærer transport, avfall, energiforbruk og de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Av positive aspekter bør nevnes Coop s innsats for å endre forbruket mot mer miljøvennlige produkter, og den følgende holdningsendring dette kan medføre hos forbruker. Følgende mål gjelder for miljøarbeidet i Coop: Coop skal være i fremste rekke når det gjelder miljøengasjement. Forbrukeren skal ha kjøpetrygghet gjennom et sortiment av mer miljøvennlige produkter. Alle våre valg og handlinger skal være basert på prinsippene for en bærekraftig utvikling. Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø.

3 LIKESTILLING Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; representantskap, kretsstyrer og styret. Ved interne omstillinger, ansettelser, kompetanseutvikling og ved innplassering i stillings- og lønnssystemer, tilstreber ledelsen at likestillingsperspektivet ivaretas. Representantskapet, som er TRONDOS høyeste organ, hadde i 2007 en kvinneandel på 42 %. Samlet kvinneandel i TRONDOS 12 kretsstyrer er på 46 %. TRONDOS hovedstyre har en kvinneandel på 57 %. Styrets leder er kvinne. Lagets administrative ledergruppe er sammensatt av syv medlemmer, som alle er menn. TRONDOS hadde ved siste årsskifte i alt ansatte. Av disse er 63 % kvinner og 37 % menn. Antall faste ansatte er 700. Av disse er 59 % kvinner og 41 % menn. Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Ved siste årsskifte viser våre lønnsstatistikker at gjennomsnittslønnen for butikkansatte medarbeidere er lik for både kvinner og menn. Det samme gjelder for butikkledere, hvor lønnen består av en fast del pluss en variabel del basert på oppnådde resultater. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Representantskapet % 58 % Kretsstyrene (i alt 12) % 54 % Hovedstyret 7 57 % 43 % Adm.ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 37 % Fast ansatte heltid % 64 % Fast ansatte deltid % 18 % Midlertidig ansatte (ekstrahjelp/vikarer) % 36 % Adm. stillinger % 49 % Butikkledere % 79 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 12 8 % 92 % Sykefravær 8,2 % 9,47 % 6,87 % DIN BIL AS Bokført egenkapital ved siste årsskiftet var 13,9 millioner kroner, som er 37,4 % (30,8 % i 2006) av totalkapitalen. Likviditeten er meget tilfredsstillende. ØKONOMISK UTVIKLING 2008 Ved inngangen til 2008 er det uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor stor tapene blir i de amerikanske bankene, og hvilke konsekvenser det får for amerikansk og internasjonal økonomi. De første ukene av 2008 viser fall i en rekke viktige nøkkeltall og indikatorer i USA, så som boligpriser, detaljhandel og sysselsetting. Det er frykt for en resesjon i USA (nedgang i BNP over minst 2 kvartaler), og som følge av det er aksjekursene markert ned med % på global basis de første uker av Den amerikanske sentralbank har kommet med drastiske rentekutt (- 1,25 % - poeng) for å stabilisere situasjonen. Den svake utvikling i USA vil nok smitte over på de utviklede land i Europa og Japan. Avgjørende for den globale økonomiske vekst i månedene framover, vil være hvor uavhengig de nye økonomiene i Asia er blitt av utviklingen i USA og de øvrige vestlige land. Klimaspørsmål blir også av stor viktighet i Det pågår i regi av FN meget omfattende og viktige forhandlinger om internasjonale og forpliktende tiltak for å redusere utslippene av CO². Videre er det viktig hvordan det globale klima i 2008 slår ut på avlinger, og dermed på de svært viktige priser på matvarer. Norge ventes også i 2008 å nyte godt av høye oljepriser og dermed fortsatt meget høy aktivitet i offshoresektoren. På den andre siden vil øvrige deler av norsk næringsliv oppleve lavere vekst og lønnsomhet. Eksportnæringene vil nok merke lavere etterspørsel, og samtidig en særnorsk sterk lønns- og kostnadsvekst. Investeringene i boliger og næringseiendommer vil ventelig dempes av høyere renter og strammere kredittvilkår. Varehandelen vil i 2008 antagelig heller ikke få et tilsvarende godt år som siste år. Sterk lønnsvekst vil nok gi forbrukerne større kjøpekraft, men høyere renter og usikkerhet som følge av den internasjonale utviklingen, kan nok føre til at noe av kjøpekraften går til sparing. Omsetningsveksten i 2008 ventes å komme ut i området 4-5 % (jfr. 8 % i 2007). Lønnsomheten i varehandelen vil nok bli negativt påvirket av høyere lønns- og kostnadsvekst, herunder også høyere energipriser. Et vesentlig moment for varehandelen i årene framover vil være lovverk og avgifter rundt bruk av bil i byene. Dette både som følge av fokuset på de utslippsforpliktelser av CO² Norge vil og må påta seg, og de enorme kostnader til å bygge veier som følge av trafikkveksten som den raskt voksende befolkning i byene skaper. TRONDOS I 2008 Omsetningen for 2008 er budsjettert til 2,9 milliarder kroner. Dette tilsier en forventet vekst på ca. 3,0 % målt mot Resultat før skatt er budsjettert til 153,4 millioner kroner i Investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2008 er på 94,1 millioner kroner. Vi forventer en betydelig konkurranseøkning i årene fremover. Det planlegges en kraftig økning av antall kvadratmeter detaljhandelsareal i vårt markedsområde. En nedgang i konjunkturene, samtidig som at mye nytt detaljhandelsareal taes i bruk, vil sette press på våre marginer og resultater. For å møte en sterkere konkurranse vil vi ha sterk fokus på å bygge en enda mer kraftfull og kompetansesterk organisasjon. Vi har investert betydelig de siste årene i et nytt IT - system som gir oss mulighet til å effektivisere vår virksomhet. Dette skal gi oss økt konkurransekraft som vi igjen kan bruke i markedet i konkurranse med våre konkurrenter til våre medlemmers beste. Gjennom økt spesialisering, kompetanseutvikling og gode lønnsog pensjonsordninger, mener vi at TRONDOS også i fremtiden vil være en attraktiv arbeidsgiver å jobbe for. Dette vil være viktig i et marked hvor kompetent og stabil arbeidskraft vil være en knapphetsfaktor. Vi har mange butikk- og eiendomsprosjekt under utvikling. Mange av disse tar tid å realisere på grunn av sin kompleksitet og størrelse, og de vil påvirke våre resultater de første årene etter at de er ferdigstilt. For langsiktig å styrke vår posisjon er det allikevel viktig å få flest mulig av dem gjennomført så raskt som mulig. Coop Norden som selskap er oppløst fra 1. januar 2008, og er erstattet med nye nordiske innkjøpsselskap på dagligvarer og faghandel. Den virksomheten norsk kooperasjon la inn i selskapet Coop Norden i 2002 er tilbakeført til Norge, og dette vil bidra til at samvirkelagene i Norge kan få tilført økt konkurransekraft fra vår fellesorganisasjon Coop NKL. Det vil skje mye med samvirkelagsstrukturen både i Midt-Norge og i Norge for øvrig i årene fremover. For vår del er vi pr. dato i fusjonsforhandlinger med Coop Inn-Trøndelag og Coop Meråker. Til sammen har disse to samvirkelagene nesten 800 millioner kroner i omsetning, og nesten medlemmer. Fusjonerer vi med Coop Inn-Trøndelag og Coop Meråker har vi lagt grunnlaget for et enda større samvirkelag i Midt-Norge, ett samvirkelag som helt sikkert vil være med å prege detaljhandels- og samfunnsutviklingen i vår region. Vi kommer også i 2008 til å møte både gamle og nye konkurrenter med aggressiv prissetting, effektiv butikkdrift og dyktige medarbeidere. I tillegg til våre lave priser, vil våre medlemmer også for sitt kjøp i 2008 få utbetalt 3 % kjøpeutbytte. Denne overskuddsdelingen er noe som virkelig skiller oss fra våre konkurrenter. ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD (1000 KR): Årets overskudd anvendes slik: Reservefond Renter ansvarsinnskudd 844 Kjøpeutbytte for Til disposisjonsfond Datterselskapet hadde et nytt år med framgang både i omsetning og resultat. Omsetningen i 2007 kom opp i 73,0 millioner kroner, som er 8,4 millioner kroner (13 %) mer enn året før da omsetningen økte med 11,8 millioner kroner. Omsetningsøkningen i 2007 kommer hovedsaklig fra et meget godt salg av Saab personbiler. Driftsresultatet er opp 0,7 millioner kroner til 3,1 millioner kroner, og årsresultatet (etter skatt) endte på 2,2 millioner kroner (1,6 millioner kroner i 2006) Trondheim Rolf Michelsen Lisbeth Bull Husby Børge Tingstad nestleder styrets leder Siri Gerhardsen Liv Ulstad Ann Guri Tiller Torgeir Svenning Torbjørn Skei adm. direktør 3

4 2 Ø v r i g e I n f o r m a s j o n e r STYRET Styret har i 2007 avholdt til sammen 16 styremøter og behandlet 86 saker. Styret har sammen med ledelsen hatt sterk fokus på resultatfremmende tiltak, fusjonsforhandlingene med Coop Inn-Trøndelag, oppfølging av de viktigste eiendoms-/butikkprosjektene og implementering av nytt IT - system. I tillegg har styret som vanlig hatt stor oppmerksomhet rundt oppfølging av den daglige driften og utviklingen i den lokale og nasjonale konkurransesituasjonen. De viktigste sakene, foruten ordinære løpende saker, var i den rekkefølge de ble behandlet: Avtale vedrørende finansiering av ny E6 Sør/nytt veikryss ved City Syd på Tiller. Salg av eiendommen gamle Buvika avd. 650, gnr./ bnr. 8/9, 9/11, 9/12 i Skaun Kommune. Resultatbonusordning for TRONDOS ansatte driftsårene Revidert investerings- og driftsbudsjett for Årsregnskap, samt styrets beretning, for Nedleggelse av avd. 82 Mona Lisa. Justering av fullmakt til å anmelde kunder og ansatte. Fremtidig samvirkelagstruktur i Trøndelag. Nedsettelse av Forhandlingsutvalg i fm. fusjonsforhandlinger med Coop Inn-Trøndelag. Utvidelse av Coop Mega Valentinlyst - investeringer, ombygging og leie av tilleggsareal. Lokalt lønnsoppgjør. Selektiv medlemskommunikasjon og innføring av det 5. medlemsbrev pr. år. Ny pensjonsordning for TRONDOS ansatte. Organisasjonsjustering - ny fremtidig overordnet organisering av TRONDOS. Budsjettmålsettinger og -forutsetninger for Høring vedr. strategiplan Coop Eiendom AS. Foreløpig forskyvning av strategiarbeidet. Budsjett Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Ny førtidspensjonsavtale for A-utvalg. Pensjonsavtaler for adm. direktør. REPRESENTANTSKAPET Representantskapet, som består av 45 medlemmer, hadde 2 møter i Det ble i alt behandlet 15 saker. De viktigste sakene i den rekkefølgen de ble behandlet var: Årsregnskap og styrets beretning for Fastsettelse av revisors honorar for Nedleggelse av avd. 82 Mona Lisa. Honorar medlemstillitsvalgte. Valg. Revidert drifts- og investeringsbudsjett for Budsjett for Forhåndsgaranti kjøpeutbytte REVISJONSUTVALGET Revisjonsutvalget hadde 3 møter i Utvalget deltok som vanlig under varetellingen. De viktigste saker som ble behandlet var: Årsoppgjøret Tertialregnskap Diverse kontrollrapporter. Gjennomgang av styreprotokoller. 4 VÅRE ANSATTE Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2007 utført timeverk, noe som tilsvarer 676 årsverk. De ansatte har med sin innsats bidratt til økt verdiskapning også i 2007, noe som ved årets slutt utløste resultatbonus til alle fastansatte. Resultatbonusen utgjør omlag en halv månedslønn. Kompetanseutvikling I løpet av året er det blitt gjennomført en rekke kurstiltak og konferanser for ansatte. Av tiltakene nevnes: Lederaspirantutdanning, Lederseminar, Butikkøkonomutdanning, Introduksjonskurs for nyansatte, Ledertrening for ledere i Coop Mega, Verne/ HMS-kurs, Salg & Servicekurs, Vare-/bransjekurs og Kjedekurs m.fl. Ny pensjonsordning Dette som følge av nye bestemmelser i "Lov om foretakspensjon". Ny innskuddsbasert pensjonsordning trådte i kraft fra 1. januar Ansatte som var medlem av den gamle ytelsesbaserte pensjonsordning, valgte selv om de ønsket å forbli i denne ordning, eller gå over til innskuddsbasert ordning fra Nye ansatte etter nevnte dato blir medlem i innskuddsbasert ordning. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes blant annet: Arrangement for ansatte, juletrefest for ansattes barn, samt pensjonisttreff. I tillegg arrangerte TRONDOS et sosialt arrangement i kombinasjon med et lederseminar høsten Utvalgsarbeid Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 8 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til blant annet: Avtaleverket. Lønnsforhandlinger. Organisasjonsendringer. Åpningstider i butikkene. Prosjektet IT i varestrømmen. Arbeidstidsrammer. Endringer i butikkdrift. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2007 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt flere møter i løpet av året hvor blant annet følgende saker er blitt behandlet: Regnskap- og budsjettuttalelser. Rapportering/oppfølging av IK-HMS-arbeidet, blant annet tiltaksplaner, vernerunder, arbeidsskader- og sykefraværsrapporter. Årsrapporter fra hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste. Rapporter om skader og nestenulykker. Eiendomssaker. Aktuelle driftssaker. Hovedverneombud i 2007 har vært Erik Dahl Sætereng. FORRETNINGSDRIFTEN 1. S-Nærkjøp Antall butikker : 2 : 4,6 millioner kroner Profil : Dagligvarebutikk. Gruppen består av 2 små nærbutikker i Flora og Forradalen. Gruppen hadde 5,8 % omsetningsøkning og ett lite overskudd før kjøpeutbytte og adm. kostnader. 2. Coop Prix Antall butikker : 22 : 671 millioner krone. Profil : Minipris på dagligvarer. Antall butikker er uendret. Gruppen hadde 5,4 % i omsetningsvekst. Utviklingen var noe varierende på butikkene. Økning lik markedet eller bedre hadde Coop Prix Øya, Ila, Kvål, Byneset, Vikhammer, Hommelvik, Buvika, Hell og Stjørdal. Resterende hadde mindre økning enn markedet generelt. Coop Prix Buvika hadde første hele driftsår i Salgslokalet er på 800 m² og har et større vareutvalg spesielt på ferskvarer. Butikken hadde meget god omsetningsutvikling. Resultatet for gruppen var noe lavere enn i 2006, men er samlet på et nivå som er tilfredsstillende. 3. Coop Mega Antall butikker : 5 : 323 millioner kroner Profil : Supermarked, med sterk profil på ferskvarer. Antall butikker er uendret. Gruppen hadde en omsetningsutvikling litt under markedet, og en liten tilbakegang i resultat. Coop Mega Valentinlyst hadde også i 2007 dårlig utvikling pga. stor byggeaktivitet rundt senteret. Bygging av en 12 etasjes boligblokk gjorde adkomsten for kundene til sentret meget vanskelig. I tillegg medførte det mye støy og vanskelige forhold for ansatte og kunder. Coop Mega Moholt fikk økt konkurranse men hadde likevel bedre omsetningsutvikling enn markedet, og fikk et godt resultat. Coop Mega Nidarvoll, som er vår minste Coop Mega, har fortsatt litt for lav omsetning. Butikken hadde en god resultatforbedring i Coop Mega Melhus hadde også i 2007 et bra år, omsetningsutvikling over markedet og godt resultat. Coop Mega Stjørdal hadde sitt første hele driftsår etter utvidelse/ombygging. Omsetningsutvikling litt under markedet, men med et tilfredsstillende resultat. 4. Coop Obs! Hypermarked (inklusive bygg varehus) Antall butikker : 2 : millioner kroner Profil : Hypermarked Relativt uendret konkurransesituasjon gjennom året Noen endringer i nærmarkedet for Coop Obs! City Lade på slutten av året. De to hypermarkedene i Trondheim er fortsatt størst av Coop Obs! Hypermarkedene i Norge. Salgsveksten var størst på sport og dagligvarer. Resultatene samlet for hver av enhetene er tilfredsstillende. 5. Domus Interiør Antall butikker : 1 : 41 millioner kroner Profil : Møbler og interiør til hjemmet. Etter hovedombygging på sluttet av foregående år har kundetilstrømningen vist en gledelig utvikling i Butikken står fortsatt uten kjedetilknytning. Vekst i omsetning har vært moderat mens resultat har vist en positiv utvikling.

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Øst SA a PÅ HYLLEPRIS MAKS 1 PRODUKT PR. KUPONG GYLDIG T.O.M. 5.10.2014 1 L Coop Øst SA Årsberetning 2014 Nb! Husk at du må benytte medlemskortet ditt for å få glede av

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2010 Coop Vestfold og Telemark SA C o o p V e s t f o l d o g Te l e m a r k S A Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Nedre Eiker kommune Krets 5 Coop Obs! Buskerud Tønsberg kommune Krets

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer