Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side 1

2 SAKSLISTE: Saksnr 16/2011 Protokoll fra møte /2011 Meldinger 15/2011 Månedsrapport økonomi februar /2011 Eiermelding fra styret i RfD /2011 Årsmelding Lier drift /2011 NAV/Sosialtjenesten - Orientering om kommunerevisjonens vurdering av internkontrollen 19/2011 Barneverntjenesten - Orientering om kommunrevisjonens vurdering av internkontrollen 20/2011 Arbeidsledighet ved utgangen av mars /2011 Finansrapport /2011 Årsrapport og regnskap 2010 Dokumenter i egen forsendelse 20/2011 Kommunal overtagelse av St. Hallvardhallen 21/2011 Sluttrapport - Dambråtan barnehage, utvidelse Side 2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/870 Arkiv: Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 16/2011 Formannskapet Protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 17/2011 Meldinger Side 10

11 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/618 Saksbehandler: Trond Larsen 15/2011 Formannskapet Månedsrapport økonomi februar 2011 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole ,9 % 20 Barnehage ,2 % 30 Omsorg ,9 % 40 Helse- og sosialtjenester ,1 % 50 Kultur ,2 % 60 Infrastruktur - Bygg, VA, V ,6 % 70 Plan/Samfunn ,9 % 80 Fellestjenester, ledelse og ,4 % 90 Fellesområdet - Overordn., ,0 % Hele utvalget Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref ,8 % 20 Driftsutgifter inkl mva ref ,6 % 20 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref ,2 % Hele utvalget Det er fortsatt tidlig på året og prognosene er usikre. Det gjenstår noe periodiseringsarbeid som gjør at avvikene på noen områder ikke er reelle bla. barnehage og fellestjenester, ledelse og politikk. De aller fleste tjenesteområdene melder om å gå i balanse. De områdene som melder om utfordringer er Omsorgstjenestene og Helse- og sosialtjenestene. Omstillingsarbeidet i Omsorgstjenestene innebærer et målrettet arbeid i virksomhetene med å identifisere tiltak for å øke kvaliteten, samtidig med stort fokus på riktig bruk av ressursene. Avviket vil bli justert etter hvert som tiltakene realiseres. Ny transportavtale etter gjennomført anbudsrunde gir en høyere kostnad enn budsjettert, men har også i seg muligheter til å klare den forventetede innsaring. Administrering av BPA-ordningen har en usikkerhet i seg, både med hensyn til tidspunkt for gevinst og størrelsen av gevinsten. I Helse- og sosialtjenestene er kostnadsnivået i Barneverntjenesten videreført i 2011, og det meldes om et stort potensielt underskudd. Ny Barnevernsjef tiltrer i begynnelsen av april og arbeidet med å få kontroll med kostnadene vil ha høy prioritet. NAV/Sosialtjenesten fikk tilført 4 mill kr. i 2011, og etter de to første månedene har utgiftsnivået vært på budsjettert nivå. På fellesområdet er det frie inntekter, med skatt og rammetilskudd, som er hovedårsaken til avviket. Utbetaling av rammetilskuddet er avhengig av skatteinntekten for kommunen, og avregning for skatteinngang på landsbasis. Posten er derfor vanskelig å periodisere på månedsbasis. Foreløpig er det for tidlig å kunne si noe om sluttresultatet, først i Mars vil vi se skatteinntekten med skatteøren for Det har ikke kommet signaler som indikerer svikt i de frie inntektene. (se også kapittel om skatteinngang under) Side 11

12 Risikomatrise Risikomatrisen skal gi en grov og overordnet oversikt over kjente utfordringer med sannsynlighetsangivelse. Matrisen gir en oversikt over de største utfordringene. Risikomatrisen inneholder følgende poster: Årseffekt - Beregnet netto driftsresultat (uten tiltak) Sannsynlighet - Sannsynligheten for årseffekten inntreffer (ses også i sammenhenng med mulighet for å sette inn tiltak) Justert - Sum hvis trenden bedres eller tiltak får full effekt Risiko (+) ogmulighets (-) matrise for påvirkningav nettodriftsresultat i 2010 (tall i hele 1000 NOK) Sannsy Tjenesteområde Beløp nlighet Just beløp Omsorg Strukturtiltak omsorg % Helse- ogsosialtjenester Barnevern % Sum Omsorgstjenestene Omsorgstjenestene er godt i gang med omstillingsprosessen, men alle tiltak er ikke konkretisert. Beløpet i risikomatrisen viser summen som det må finnes løsning for, målet er å gå i balanse. Barneverntjenesten I 2010 gikk barnevern med et underskudd på i underkant av 10 mill kr, og virksomheten melder om tilsvarende potensielt underskudd i Årsaken til ligger i økning av antall barn i hjelpe-/omsorgstiltak. Dette området vil ha stort fokus i 2011, både i forhold til hvor terskelen for å sette i verk tiltak og når tiltak bør kunne avsluttes. Side 12

13 Skatteinngang 2011 Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen i inngangen er på landsbasis. Siste tilgjengelige landstall er som regel fra måneden før. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med tertialrapportene. Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år Budsjett 2010 Pr. Januar Pr. Februar Pr. Mars Pr. April Pr. Mai Pr. Juni Pr. Juli Pr. August Pr. September Pr. Oktober Pr. November Pr. Desember Kommunen -5,30 % 8,8 % 8,3 % Landet -5,30 % 8,4 % 8,6 % 1. Iforholdtilregnskap2010 Skatteøren for kommunene reduseres med 1,5% i forhold til 2010, og er tilpasset en skatteandel på 40%. Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd. Dette gjør at skatteveksten er budsjettert negativ i forhold til Skatt i januar er på skatteøren for 2010, og vil ikke være representativ for utviklingen resten av året. Februar hadde isolert en skattevekst på -6,1%, totalt har Lier en skatteinngang i tråd med budsjettet. Det er for tidlig til å kunne trekke noen konklusjoner, de siste årene har de siste månedene vært avgjørende for sluttresultatet. Det er ikke kommet noen signaler om endringer i forventet skatteinngang. Side 13

14 Skatteinngang Lier kommune Skatteinngang Akkumulert - Lier Mill. kr 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn. Skatt ,8 75,3 180,5 182,6 303,7 306,6 375,8 380,4 485,8 486,4 599,1 605,8 Budsjett ,3 Skatt ,9 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 vekst % fra ,8% 8,3% 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Endrings % Skatteinngang pr. mnd - Lier Mill. kr 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatt ,8 2,5 105,2 2,1 121,1 2,9 69,1 4,6 105,4 0,7 112,6 6,7 Budsjett ,0 2,0 92,0 2,0 114,0 2,0 65,0 4,0 97,0 2,0 103,0 5,3 Skatt ,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % endring fra ,8% -6,1% 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % Endrings % Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen Fra 2005 ble det innført symmetrisk inntektsutjevning mellom kommunene. Dette innebærer at kommunens inntekter i stor grad blir påvirket av hvordan sektorens samlede skatteinntekter utvikler seg. Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60% av skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon. Side 14

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/1262 Saksbehandler: Einar F. Heitmann 16/2011 Formannskapet Eiermelding fra styret i RfD 2010 Eiermeldingen legges fram til orientering. Side 15

16 Lysstoffrør. Vakkert, men allikevel definert som farlig avfall. Eiermelding fra styret i RfD Driftsåret Eiermelding for 2010 Side 1 Side 16

17 1. Definisjoner og avgrensninger opp mot eierstrategi og selskapsavtale. Styret legger tre sentrale styrende dokumenter til grunn for sitt arbeid: Selskapsavtale Eierstrategi Selskapsstrategi Eierstrategi og Selskapsavtale er to adskilte dokumenter, men har det samme innhold under punktene som beskriver krav til hhv Selskapsstrategi og årlig eiermeldig. Om Selskapsstrategien står det: Selskapet skal ha en egen selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes eierstrategi, samt vedtekter for selskapet. Selskapsstrategien skal oppdateres minst en gang pr valgperiode, og formelt vedtas av representantskapet. Selskapsstrategien erstatter eierkommunenes avfallsplaner og skal være eierkommunenes omforente avfallsstrategi. Om Eiermeldingen står det: Selskapet skal årlig levere eiermelding som behandles av representantskapet og fremlegges for eierkommunene. Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. Eierstrategien er et uttrykk for hvilke forventninger eierne har i forhold til sitt eierskap i RfD. Selskapsstrategien er et konkret uttrykk for hva styret og selskapet anser som sitt oppdrag etter dette. 2. Måloppnåelser for 2010 Selskapsstrategien for RfD har følgende retningsgivere: Visjon: Landets beste kildesorterere. RfD skal bidra til at husstandene i eierkommunene blir landets beste på kildesortering. Det bidrar til at de 9 eierkommunene når sine miljø- og klimamål. Forretningsidè: RfD skal tilby en renovasjonstjeneste som møter miljøkrav, er kostnadseffektiv og brukervennlig. Verdier: Imøtekommende Troverdig Leveringsdyktig. Eiermelding for 2010 Side 2 Side 17

18 Basert på dette er det definert resultatmål innenfor følgende områder: Miljø Kostnader Brukervennlighet og brukertilfredshet Synlighet og aktiv rolle som samfunnsaktør Selskapsstrategien ble vedtatt høsten 2009, og ambisjonene som følger av den vil bli implementert i perioden 2010 til Avfallsmengder og gjenvinningsgrader.: Mengde og sluttbehandling tonn tot % av tot tonn tot % av tot tonn tot % av tot tonn tot % av tot Materialgjenv ,53 % ,88 % ,24 % ,21 % Forbrenning ,71 % ,52 % ,31 % ,11 % Deponi ,77 % ,60 % ,46 % ,69 % Total Mål, % av total Materialgjenv 65 Forbrenning 30 Deponi 5 Målsetting om fordeling mellom materialgjenvinning, forbrenning og deponering er ikke fullt ut nådd. I 2010 ble det gjennomført ettersortering av restavfall fra gjenvinningsstasjonen i to fraksjoner, hhv brennbart og ikke brennbart. Det ikkebrennbare gikk til deponi. Dette har gitt en signifikant forbedring fra 2009 til Grad av materialutnyttelse møter fortsatt ikke våre mål. Plukkanalyser viser at abonnenter fortsatt kaster avfall som kan materialgjenvinnes i restavfallet, og dette forklarer den lave materalgjenvinnings-% og tilsvarende høye forbrennings-%. Anbefalt tiltak her er å øke innsats på tilpassede motivasjonskampanjer rettet mot husholdninger, da systemene for god sortering finnes. Innsamling av plastemballasje på husstandsnivå. I forbindelse med oppstart av ny innsamlingskontraktsommeren 2009 ble det samtidig innført henting av plastemballasje på husstandsnivå. Dette som følge av at det gjennom plukkanalyser var påvist mye plast i restavfallet, som igjen indikerte at returpunktene ikke ble benyttet i tilstrekkelig grad. I 2010 har vi tall materiale for ett helt driftsår, og det viser at innsamlet mengde plast har økt med 135% fra nivået i 2007 til nivået i Eiermelding for 2010 Side 3 Side 18

19 Tonn innsamlet plastemballasje Plastemballasje, t Økn fra forrige år 8 % 73 % 26 % Økn fra % 87 % 135 % Ut fra de tall vi sitter med nå, ansees dette tiltaket å ha hatt den tilsiktede virkning. Brukerundersøkelser bekrefter at dette er et tiltak som abonnenter setter pris på. 3. Spesielle tiltak fokusert i Valg av ny revisor. Administrasjonen har vinteren 2010 gjennomført en offentlig anbudskonkurranse for tilsetting av ny revisor for selskapet. Evaluering av anbefalt tildeling ble gjort av styret og fremlagt for representantskapet i deres møte Innstillingen ble tatt til følge og som ny revisor ble Deloitte Drammen AS valgt. Papir i Modum Høsten 2009 ble det vedtatt at Modum Kommunen skal gå over til samme innsamlingsordning for papp/papir som de øvrige 8 kommunene. Innsamling i regi av RfD tok til fra og med 1. Juli Hovedbegrunnelser for dette er miljøhensyn, brukervennlighet og kostnadsnivå. Gjennomføringen ansees som vellykket, noe som bekreftes gjennom og brukerundersøkelser og plukkanalyser. Fjerning av miljøstasjoner. Miljøstasjoner er synonymt med mottakscontainerefor farlig avfall plassert ut på bensinstasjoner i 5 av 9 kommuner. Ordningen kom med inn i RfD som del av en allerede innarbeidet ordning fra kildesorteringsprosjektet. Løsningen har vist seg som lite egnet av ulike årsaker: Det skilles ikke på næringsavfall og husholdningsavfall Det er en relativt dyr ordning, jfr kr/tonn innsamlet Den møter ikke moderne krav relatert risiko Det er ikke mottakskontroll på hva som settes inn i containerene. Alle miljøstasjoner er tatt inn og denne delen av renovasjonsordningen er terminert. Farlig avfall kan fortsatt leveres på gjenvinningsstasjoner, og det er startet et analyseprosjekt for utvikling av et alternativt innsamlingssystem. Kostnadsreduksjon. RfD har på oppdrag fra representantskapet vurdert tiltak for reduksjon av kostnader. Innenfor gjeldende løpende kontrakter er det lite rom for umiddelbare kostnadsreduserende tiltak da tjenesteinnholdet er definert og fastlagt ved kontraktsinngåelsen. To konkrete tiltak er im utredet: Fjerning av tilbud om innsamling av kvist og hageavfall Fjerning av ordning med ukestømming av matavfall i 3 sommermåneder. Begge tiltak vil redusere noe på gebyret. Fjerning av ordning med ukestømming av matavfall i sommermånedene vil dessuten ha en positiv klima-/miljøeffekt. Således er Eiermelding for 2010 Side 4 Side 19

20 begge tiltak godt i samsvar med de miljø- og kostnadsambisjoner som er nedfelt i hhv eierstrategi og selskapsstrategi. Behandling av tiltakene i representantskapet ble utsatt. Påstanader om sosial dumping i RenoNorden, RfDs avtalepartner på innsamling av husholdningsavfall. Høsten 2010 ble det store medieoppslag knyttet opp til påstander om sosial dumping i RenoNorden. Anklagene gikk ikke på Reno Nordens aktiviteter i forhold til RfD. Sakens alvor gjorde im at administrasjonen iverksatte en systemrevisjon hos Reno Norden/Drammen. Revisjonen ble utført av selskapets revisor. Det ble ikke avdekket forhold som på noen måte kan karrakteriseres som sosial dumping. Dette gjelder for Drammenskontoret og for Reno Norden som helhet. Det ble im påvist enkelte gjennomgående administrative avvik som nå er rettet opp. Klimaregnskap Det er vedtatt at RfD skal fremlegge et klima- og miljøregnskap relatert til sin virksomhet. Det er utviklet et verktøy som gir en oppsummering av de samlede klimabelastninger for 2010, gitt som sum CO 2 ekvivalenter. Verktøyet gir ogs\å beslutningsstøtte der ulike nye ordninger vurderes opp mot hverandre mhp klimabelastninger. For 2010 ble virksomheten drevet på en måte som sparte klimaet for en belastning tilsvarende tonn CO 2 -ekvivalenter. For 2011 vil tilsvarende tall bli beregnet og da kan tall for 2010 og 2011 settes opp mot hverandre og vise en trend. Selskapsstrategi. Selskapsstrategi for RfD er vedtatt for 2010 til Denne beskriver ambisjoner og mål som er samsvarende med de føringer som ligger i eierstrategi for selskapet. Strategien beskriver ambisjoner for perioden 2010 til Det iverksettes tiltak med sikte på å nå de oppsatte mål for planperioden. Spesiell vekt blir lagt på miljø, kostnader og brukervennlighet. Se vedlagt score card. 4. Dialogplattform med eierne. Dialogplatformen opp mot eierne skjer i ulike formelle og uformelle fora og møter. Representantskapet. Det er avholdt 2 møter i representantskapet i Dette er øverste selskapsorgan og møteinnhold er definert i Lov om interkommunale selskaper samt i selskapsavtalen. Leder i representantskapet i 2010 er ordfører i Sande kommune Karl E Haslestad. Kontaktutvalg. Dette er et uformelt organ sammensatt av representanter fra eierkommunenes administrasjon. Det er vedtatt en administrativ instruks for kontaktutvalget som legges til grunn for arbeidet. Det har vært avholdt 3 møter i Kontaktutvalget i Eiermelding for 2010 Side 5 Side 20

21 Møter forøvrig. I forbindelse med budsjettering og påfølgende gebyrberegning som gjøres pr kommune, avholdes det etter behov møter med aktuelle kommuner. Fra RfD møter normalt daglig leder, men ved spesielle saker kan representanter fra administrasjonen møte så vel som fra styret. Score Card. ref Score Card RfD 2010 Mål satt i 2009 Oppnådd i 2010 Kommentar A Avfallsreduksjon 5% reduksjon i forh til 2009 tall B Materialgjenvinning 65% av husholdn avfall skal materialgj vinnes C Energiutnyttelse 30% av husholdn avfalles skal energiutnyttes. Økt med 2,2% fra 2009 til : 44,2% 2010: 44,2% 2009: 36.3% 2010: 48,1% Gjenspeiler generell forbrukeradferd og befolkningsvekst. Lav andel grunnet feilsortering over i restavfall på Nivå 1 Høy andel restavfall skyldes feilsortering på Nivå 1 D Deponering 5% av husholdn avfallet skal deponeres. 2009: 19,4% 2010: 7,7% Ytterligere nedgang må skje ved sorteringsforbedring på Nivå 3 E Feilsortering i matavfallet Redusere feilsortering fra 9% til 5% F Klimautslipp Reduksjon av klimautslipp med 5% i forh til 2009 nivået. For 2010: Nettogevins på tonn CO2 ekv Verifisering av 2010 resultat i løpet av mars Det foreligger ikke klimatall for 2009, men først pr 2010 G Farlig avfall Øke innsamlet mengde med 50% i forhold til 2009 H Mottatte avviksmeldinger Reduksjon på 50% i forhold til 2009 I Kundetilfredshet Score skal økes med 5% i forh til 2009 J Løsning med nedgravde beholdere Minst 20 nedgravde løsninger i større fellesløsninger K Besøk på Økt antall besøk med 20% L Oppslutning om miljøundervisning i skolene Full oppslutning M Positive oppslag i medier Øke med 20% i forh til % økning fra 2009 til 2010 Oppnådd reduksjon: 52% 2009 : : 75 Økning 1,3% poeng 3 installasjoner pr 2010 Resultat foreligger ikke.l Full oppslutning For 2010: Positive: 49 Negative: 20 Leserinnl fra RfD: 10 Balanserte: 2 Miljøstasjoner fjernet i 2010, nytt innsaml system under utredning Ny renovatør fra medio Ureflektert total tilfredshet, 800 repondenter. KTI score = Tilfreds. RfDs score ligger på landsgjennomsnitt. Krever investeringsvilje fra borettslag og større fellesløsningter Ikke mulig med dagens programvare. Ny programvare i løpet av Ikke foretatt måling for 2009 Eiermelding for 2010 Side 6 Side 21

22 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/1261 Saksbehandler: Thorgeir Bjerknes 17/2011 Formannskapet Årsmelding Lier drift 2010 Årsmeldingen legges fram til orientering. Side 22

23 ÅRSMELDING LIER DRIFT 2010 Side 23

24 INNHOLD 1.INNLEDNING 2.DAGLIG LEDER HAR ORDET 3.ØKONOMISK OVERSIKT MED KOMMENTARER FOR LIER DRIFT SAMLET OG AVDELINGSVIS 4.UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Side 24

25 1. INNLEDNING Årsmeldingen fra Lier drift for 2010 er den tolvte i rekken. Årsmeldingen skal gi et bilde av utviklingstrekkene i enheten og er med å gi signaler om hvilken retning og utvikling enheten skal ha. I årsmeldingen er resultatene fra 2010 sammenlignet med resultater fra tidligere år (tilbake til 2006). 2 DAGLIG LEDER HAR ORDET Lier drift har de senere år optimalisert/effektivisert driften kontinuerlig, med det for øye å få mer penger ut av hver krone. Dette gjelder både administrasjonen og selve produksjonsapparatet. Den relativt lave administrasjonen er mulig da det aller meste av omsetningen skjer mot kommunens egne virksomheter, da spesielt Anlegg og Eiendom som er kommunens bestillerenhet. Arbeidet med å organisere Vann og Avløp som bestiller/utfører er nå ferdig og fra og med med er det etablert funksjonskontrakt mellom Anlegg og Eiendom Lier drift også innenfor dette området. Det betyr at rammen er overført til Anlegg og eiendom som benytter deler av denne til å bestille VA tjeneste tilbake fra Lier drift. Det betyr at Bestiller /utfører modellen nå er innført i.hht tidligere vedtak, for vei, bygningsdrift, renhold og nå VA. Vaskeridrift (dvs all vask av institusjonstøy, etc) utføres inntil videre med en rammeoverføring, og skjer i underetasjen på Frogner sykehjem. Det ble innefor renholdsorganisasjonen Miljøservice gjort ytterligere tilpassninger i 2010, med bakgrunn i erfaringen som ble tatt ut fra det 3 års prøve-/effektiviseringsprosjektet som ble gjennomført i perioden Renholdet av enkelte skoler fortsetter på sen ettermiddag/kveld (gjelder de skolene hvor det er mange elever) og hver renholder har faste bygg (dvs at det ikke lenger veksles mellom å jobbe seint/tidlig). Dette gir ett større eierskap til eget bygg/arbeidsplass og dialogen mellom bruker/renholder er enklere, noe vi registrerer via positive tilbakemeldinger. Lier drift har hatt og har stor oppmerksomhet på økonomi og økonomioppfølging, og leverer igjen ett økonomisk resultat bedre enn budsjett, dog noen mindre enn i Det ble gitt en rabatt til Anlegg og Eiendom på NOK 1,4 mill NOK innefor området eiendomsdrift, dvs renhold/vaktmesterområdet. De økonomiske resultatene er mer detaljert kommentert under pkt 3. under. Det har de siste årene vært jobbet systematisk med sykefraværsoppfølging i Lier drift, og sykefraværet i 2010 er rekordlavt på 9,83%. Miljøservice er den avdelingen som har den største forbedringen. Ett godt arbeidsmiljø, gode kollegaer, gode relasjoner ledelse/ansatte og systematisk jobbing med denne utfordringen er forhold som har gjort dette mulig. Utviklingen er synliggjort i stolpediagrammet på neste side, hvor hele virksomheten (Lier drift) er vist med blå farge og Miljøservice er vist med rød farge (Miljøservice har over halvert sykefraværet siste 4 år). Side 25

26 Utviklingen i sykefravær siste 4 år Når det gjelder eksternsalg viser den nedenfor oppsatte tabellen utviklingen av eksternsalg i Lier drift over de siste 7 år, denne viser en jevn utvikling i perioden Reduksjonen i 2008 skyldes helt konkret en reduksjon av et årsverk ved verkstedet på BILBO. Av større nye kunder nevnes spesielt effekten av avtalen med Røyken kommunen, hvor det er inngått en tre års avtale om salting av deres mest trafikkerte (de med mest problemer vintertid), kontrakten har en verdi på ca 300 pr. år og kommer i tillegg til de øvrige avtalene som tidligere er gjort med Røyken kommune (feiing/skraping/etc). I tillegg er det kommet et stort antall private kunder som ønsker salting av veier/biloppstillingsplasser, etc NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK , , , ,-* ,-* ,-* *pga sykdom er kapasiteten redusert med 1 årsverk på verkstedet, dette årsverket er ikke erstattet og påvirker selvfølgelig eksternsalget som fra verkstedet sunket med ca ,-. Hensyntatt dette ligger eksternsalget over 2007 nivået, som er det året med størst eksterne inntekter inntil i år. Resultatet i Lier drift ble ett overskudd på NOK ,-, noe virksomheten er godt fornøyd med. Dette tatt i betraktning av at det i 2010 ble gitt en rabatt til Anlegg og Eiendom på NOK 1,4 mill NOK i desember. Overskuddet eks vann/avløp er på NOK ,-. Rabatten er i sin helhet medgått til å dekke underskuddet innenfor infrastrukturområdet i Anlegg og eiendom, og inngår følgelig i kostnadsreduksjonen vedtatt i omstillingsprosjektet. 3. ØKONOMISK OVERSIKT MED KOMMENTARER FOR LIER DRIFT SAMLET OG AVDELINGSVIS Lier drift samlet Interne inntekter Eksterne inntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat Rammeoverføringer ( ) ( ) Side 26

27 Kommentar: Lier drift leverer et samlet positivt resultat på kr ,-. Resultatet uten VA avdelingen er på kr ,-. Resultatet inkluderer en rabatt til Anlegg og Eiendom på kr. 1,4 mill innenfor området eiendomsdrift (dvs renhold/vaktmester). I 2010 har, på lik linje med 2009, aktivitetsnivået vært spesielt høyt når det gjelder kommunale samferdselsprosjekter. Dette er prosjekter som gjennomføres uten påslag og gir da ingen resultatbidrag til Lier drift, da det er handling mellom kommunale virksomheter. Administrasjonsavdelingen Rammeoverføringer Interne salgsinntekter Eksterne salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kommentar De siste vedtatte økninger av eksternsalg i Lier drift ligger i sin helhet regnskapsmessig ført på administrasjonsavdelingen, dette betyr at rammeoverføringen er redusert med dette beløpet. Det betyr at overskuddene i de øvrige avdelingen må sees i sammenheng med dette. Utover dette er bedriftshelsetjeneste for hele Lier drift ført på denne avdelingen for enkelthets skyld. Verkstedet, som er en internleverandør til hele Lier drift, ble i 2008 flyttet fra 442 (vei) til administrasjonsavdelingen 440, da dette er en internleverandør til alle avdelinger. Dette er grunnen til de relativt store endringene både på inntekt/kostnadssiden i regnskapet fra 2007 til VA (Vann/Avløp) avdelingen Rammeoverføringer Interne salgsinntekter ( ) Eksterne salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat (83 156) ( ) ( ) Kommentar VA avdelingen er i år den avdelingen som leverer det dårligste resultatet i Lier drift, årsaken til dette er flere men den største er sannsynlig at VA avdelingen ikke er blitt kompensert de faktiske kostnadene som innføring av tvungen tømmeordning av private avløpsanlegg har medført. I tillegg nevnes følgende forhold økt kjøp av vann fra Glitrevannverket, høyere energikostnader enn budsjettert, en del forsikringsoppgjør under egenandels grensen på ,- (pga tilstopping/store nedbørsmengder, etc) samt en del mindre tekniske oppgraderinger av el.installasjonene på de ulike pumpestasjonene. Side 27

28 Vei/Maskin avdelingen Rammeoverføringer Interne salgsinntekter Eksterne salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat Kommentar Dette er den avdelingen i Lier drift som har det største eksternsalget. Hovedproduktene mot det eksterne markedet er feiing, salting, strøing, opparbeidelse av private veier, salg av fresemasse. Avdelingen har hatt stor oppmerksomhet på kommunale prosjekter og det er i disse prosjektene benyttet interne priser (dvs. priser uten påslag). Av prosjekter som er gjennomført i 2010 er: Bygging av parkeringsplass v/eiksetra (v/martinsløkka) Sykkel og gangvei langs Gjellebekkveien etappe II Åmotveien oppbygging/grøfting/reasfaltering Riving av klorhus skapertjern/gullaug Sanering Gjellbekk pumpestasjon Denne økte aktiviteten gir positiv effekt på avdeling 440, hvor verkstedet er organisert, dette i form av at bruken av maskiner har vært større enn forutsatt og dette gir igjen noe økte inntekter. Miljøservice (renholdsavdelingen) Rammeoverføringer Interne salgsinntekter Eksterne salgsinntekter Andre inntekter (6 000) Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ( ) Kommentar Resultatet i 2010 inkluderer en rabatt til Anlegg og Eiendom på kr 0,8 mill. Det ble registrert 7 stk avviksmeldinger på kvalitet fra brukere i Fordelt på 3 brukersteder. Alle avvikene er fulgt opp og rettet. Det er hele tiden vært fokus på at Miljøservice skal levere den kvaliteten som er bestilt Side 28

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 Innledning s. 3 Årsberetning 2014 Økonomiske analyser s. 6 Økonomiske perspektiver s. 15 Rapportering iht. finansreglement s. 17 Redegjørelse om likestilling og mangfold i kommunen

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/00529-25 123 15.3.2013 1 Innledning... 2 2 Økonomi...

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer