Lier kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side 1

2 SAKSLISTE: Saksnr 16/2011 Protokoll fra møte /2011 Meldinger 15/2011 Månedsrapport økonomi februar /2011 Eiermelding fra styret i RfD /2011 Årsmelding Lier drift /2011 NAV/Sosialtjenesten - Orientering om kommunerevisjonens vurdering av internkontrollen 19/2011 Barneverntjenesten - Orientering om kommunrevisjonens vurdering av internkontrollen 20/2011 Arbeidsledighet ved utgangen av mars /2011 Finansrapport /2011 Årsrapport og regnskap 2010 Dokumenter i egen forsendelse 20/2011 Kommunal overtagelse av St. Hallvardhallen 21/2011 Sluttrapport - Dambråtan barnehage, utvidelse Side 2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/870 Arkiv: Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 16/2011 Formannskapet Protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 17/2011 Meldinger Side 10

11 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/618 Saksbehandler: Trond Larsen 15/2011 Formannskapet Månedsrapport økonomi februar 2011 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole ,9 % 20 Barnehage ,2 % 30 Omsorg ,9 % 40 Helse- og sosialtjenester ,1 % 50 Kultur ,2 % 60 Infrastruktur - Bygg, VA, V ,6 % 70 Plan/Samfunn ,9 % 80 Fellestjenester, ledelse og ,4 % 90 Fellesområdet - Overordn., ,0 % Hele utvalget Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref ,8 % 20 Driftsutgifter inkl mva ref ,6 % 20 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref ,2 % Hele utvalget Det er fortsatt tidlig på året og prognosene er usikre. Det gjenstår noe periodiseringsarbeid som gjør at avvikene på noen områder ikke er reelle bla. barnehage og fellestjenester, ledelse og politikk. De aller fleste tjenesteområdene melder om å gå i balanse. De områdene som melder om utfordringer er Omsorgstjenestene og Helse- og sosialtjenestene. Omstillingsarbeidet i Omsorgstjenestene innebærer et målrettet arbeid i virksomhetene med å identifisere tiltak for å øke kvaliteten, samtidig med stort fokus på riktig bruk av ressursene. Avviket vil bli justert etter hvert som tiltakene realiseres. Ny transportavtale etter gjennomført anbudsrunde gir en høyere kostnad enn budsjettert, men har også i seg muligheter til å klare den forventetede innsaring. Administrering av BPA-ordningen har en usikkerhet i seg, både med hensyn til tidspunkt for gevinst og størrelsen av gevinsten. I Helse- og sosialtjenestene er kostnadsnivået i Barneverntjenesten videreført i 2011, og det meldes om et stort potensielt underskudd. Ny Barnevernsjef tiltrer i begynnelsen av april og arbeidet med å få kontroll med kostnadene vil ha høy prioritet. NAV/Sosialtjenesten fikk tilført 4 mill kr. i 2011, og etter de to første månedene har utgiftsnivået vært på budsjettert nivå. På fellesområdet er det frie inntekter, med skatt og rammetilskudd, som er hovedårsaken til avviket. Utbetaling av rammetilskuddet er avhengig av skatteinntekten for kommunen, og avregning for skatteinngang på landsbasis. Posten er derfor vanskelig å periodisere på månedsbasis. Foreløpig er det for tidlig å kunne si noe om sluttresultatet, først i Mars vil vi se skatteinntekten med skatteøren for Det har ikke kommet signaler som indikerer svikt i de frie inntektene. (se også kapittel om skatteinngang under) Side 11

12 Risikomatrise Risikomatrisen skal gi en grov og overordnet oversikt over kjente utfordringer med sannsynlighetsangivelse. Matrisen gir en oversikt over de største utfordringene. Risikomatrisen inneholder følgende poster: Årseffekt - Beregnet netto driftsresultat (uten tiltak) Sannsynlighet - Sannsynligheten for årseffekten inntreffer (ses også i sammenhenng med mulighet for å sette inn tiltak) Justert - Sum hvis trenden bedres eller tiltak får full effekt Risiko (+) ogmulighets (-) matrise for påvirkningav nettodriftsresultat i 2010 (tall i hele 1000 NOK) Sannsy Tjenesteområde Beløp nlighet Just beløp Omsorg Strukturtiltak omsorg % Helse- ogsosialtjenester Barnevern % Sum Omsorgstjenestene Omsorgstjenestene er godt i gang med omstillingsprosessen, men alle tiltak er ikke konkretisert. Beløpet i risikomatrisen viser summen som det må finnes løsning for, målet er å gå i balanse. Barneverntjenesten I 2010 gikk barnevern med et underskudd på i underkant av 10 mill kr, og virksomheten melder om tilsvarende potensielt underskudd i Årsaken til ligger i økning av antall barn i hjelpe-/omsorgstiltak. Dette området vil ha stort fokus i 2011, både i forhold til hvor terskelen for å sette i verk tiltak og når tiltak bør kunne avsluttes. Side 12

13 Skatteinngang 2011 Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen i inngangen er på landsbasis. Siste tilgjengelige landstall er som regel fra måneden før. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med tertialrapportene. Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år Budsjett 2010 Pr. Januar Pr. Februar Pr. Mars Pr. April Pr. Mai Pr. Juni Pr. Juli Pr. August Pr. September Pr. Oktober Pr. November Pr. Desember Kommunen -5,30 % 8,8 % 8,3 % Landet -5,30 % 8,4 % 8,6 % 1. Iforholdtilregnskap2010 Skatteøren for kommunene reduseres med 1,5% i forhold til 2010, og er tilpasset en skatteandel på 40%. Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd. Dette gjør at skatteveksten er budsjettert negativ i forhold til Skatt i januar er på skatteøren for 2010, og vil ikke være representativ for utviklingen resten av året. Februar hadde isolert en skattevekst på -6,1%, totalt har Lier en skatteinngang i tråd med budsjettet. Det er for tidlig til å kunne trekke noen konklusjoner, de siste årene har de siste månedene vært avgjørende for sluttresultatet. Det er ikke kommet noen signaler om endringer i forventet skatteinngang. Side 13

14 Skatteinngang Lier kommune Skatteinngang Akkumulert - Lier Mill. kr 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn. Skatt ,8 75,3 180,5 182,6 303,7 306,6 375,8 380,4 485,8 486,4 599,1 605,8 Budsjett ,3 Skatt ,9 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 vekst % fra ,8% 8,3% 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Endrings % Skatteinngang pr. mnd - Lier Mill. kr 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatt ,8 2,5 105,2 2,1 121,1 2,9 69,1 4,6 105,4 0,7 112,6 6,7 Budsjett ,0 2,0 92,0 2,0 114,0 2,0 65,0 4,0 97,0 2,0 103,0 5,3 Skatt ,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % endring fra ,8% -6,1% 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % Endrings % Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen Fra 2005 ble det innført symmetrisk inntektsutjevning mellom kommunene. Dette innebærer at kommunens inntekter i stor grad blir påvirket av hvordan sektorens samlede skatteinntekter utvikler seg. Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60% av skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon. Side 14

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/1262 Saksbehandler: Einar F. Heitmann 16/2011 Formannskapet Eiermelding fra styret i RfD 2010 Eiermeldingen legges fram til orientering. Side 15

16 Lysstoffrør. Vakkert, men allikevel definert som farlig avfall. Eiermelding fra styret i RfD Driftsåret Eiermelding for 2010 Side 1 Side 16

17 1. Definisjoner og avgrensninger opp mot eierstrategi og selskapsavtale. Styret legger tre sentrale styrende dokumenter til grunn for sitt arbeid: Selskapsavtale Eierstrategi Selskapsstrategi Eierstrategi og Selskapsavtale er to adskilte dokumenter, men har det samme innhold under punktene som beskriver krav til hhv Selskapsstrategi og årlig eiermeldig. Om Selskapsstrategien står det: Selskapet skal ha en egen selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes eierstrategi, samt vedtekter for selskapet. Selskapsstrategien skal oppdateres minst en gang pr valgperiode, og formelt vedtas av representantskapet. Selskapsstrategien erstatter eierkommunenes avfallsplaner og skal være eierkommunenes omforente avfallsstrategi. Om Eiermeldingen står det: Selskapet skal årlig levere eiermelding som behandles av representantskapet og fremlegges for eierkommunene. Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. Eierstrategien er et uttrykk for hvilke forventninger eierne har i forhold til sitt eierskap i RfD. Selskapsstrategien er et konkret uttrykk for hva styret og selskapet anser som sitt oppdrag etter dette. 2. Måloppnåelser for 2010 Selskapsstrategien for RfD har følgende retningsgivere: Visjon: Landets beste kildesorterere. RfD skal bidra til at husstandene i eierkommunene blir landets beste på kildesortering. Det bidrar til at de 9 eierkommunene når sine miljø- og klimamål. Forretningsidè: RfD skal tilby en renovasjonstjeneste som møter miljøkrav, er kostnadseffektiv og brukervennlig. Verdier: Imøtekommende Troverdig Leveringsdyktig. Eiermelding for 2010 Side 2 Side 17

18 Basert på dette er det definert resultatmål innenfor følgende områder: Miljø Kostnader Brukervennlighet og brukertilfredshet Synlighet og aktiv rolle som samfunnsaktør Selskapsstrategien ble vedtatt høsten 2009, og ambisjonene som følger av den vil bli implementert i perioden 2010 til Avfallsmengder og gjenvinningsgrader.: Mengde og sluttbehandling tonn tot % av tot tonn tot % av tot tonn tot % av tot tonn tot % av tot Materialgjenv ,53 % ,88 % ,24 % ,21 % Forbrenning ,71 % ,52 % ,31 % ,11 % Deponi ,77 % ,60 % ,46 % ,69 % Total Mål, % av total Materialgjenv 65 Forbrenning 30 Deponi 5 Målsetting om fordeling mellom materialgjenvinning, forbrenning og deponering er ikke fullt ut nådd. I 2010 ble det gjennomført ettersortering av restavfall fra gjenvinningsstasjonen i to fraksjoner, hhv brennbart og ikke brennbart. Det ikkebrennbare gikk til deponi. Dette har gitt en signifikant forbedring fra 2009 til Grad av materialutnyttelse møter fortsatt ikke våre mål. Plukkanalyser viser at abonnenter fortsatt kaster avfall som kan materialgjenvinnes i restavfallet, og dette forklarer den lave materalgjenvinnings-% og tilsvarende høye forbrennings-%. Anbefalt tiltak her er å øke innsats på tilpassede motivasjonskampanjer rettet mot husholdninger, da systemene for god sortering finnes. Innsamling av plastemballasje på husstandsnivå. I forbindelse med oppstart av ny innsamlingskontraktsommeren 2009 ble det samtidig innført henting av plastemballasje på husstandsnivå. Dette som følge av at det gjennom plukkanalyser var påvist mye plast i restavfallet, som igjen indikerte at returpunktene ikke ble benyttet i tilstrekkelig grad. I 2010 har vi tall materiale for ett helt driftsår, og det viser at innsamlet mengde plast har økt med 135% fra nivået i 2007 til nivået i Eiermelding for 2010 Side 3 Side 18

19 Tonn innsamlet plastemballasje Plastemballasje, t Økn fra forrige år 8 % 73 % 26 % Økn fra % 87 % 135 % Ut fra de tall vi sitter med nå, ansees dette tiltaket å ha hatt den tilsiktede virkning. Brukerundersøkelser bekrefter at dette er et tiltak som abonnenter setter pris på. 3. Spesielle tiltak fokusert i Valg av ny revisor. Administrasjonen har vinteren 2010 gjennomført en offentlig anbudskonkurranse for tilsetting av ny revisor for selskapet. Evaluering av anbefalt tildeling ble gjort av styret og fremlagt for representantskapet i deres møte Innstillingen ble tatt til følge og som ny revisor ble Deloitte Drammen AS valgt. Papir i Modum Høsten 2009 ble det vedtatt at Modum Kommunen skal gå over til samme innsamlingsordning for papp/papir som de øvrige 8 kommunene. Innsamling i regi av RfD tok til fra og med 1. Juli Hovedbegrunnelser for dette er miljøhensyn, brukervennlighet og kostnadsnivå. Gjennomføringen ansees som vellykket, noe som bekreftes gjennom og brukerundersøkelser og plukkanalyser. Fjerning av miljøstasjoner. Miljøstasjoner er synonymt med mottakscontainerefor farlig avfall plassert ut på bensinstasjoner i 5 av 9 kommuner. Ordningen kom med inn i RfD som del av en allerede innarbeidet ordning fra kildesorteringsprosjektet. Løsningen har vist seg som lite egnet av ulike årsaker: Det skilles ikke på næringsavfall og husholdningsavfall Det er en relativt dyr ordning, jfr kr/tonn innsamlet Den møter ikke moderne krav relatert risiko Det er ikke mottakskontroll på hva som settes inn i containerene. Alle miljøstasjoner er tatt inn og denne delen av renovasjonsordningen er terminert. Farlig avfall kan fortsatt leveres på gjenvinningsstasjoner, og det er startet et analyseprosjekt for utvikling av et alternativt innsamlingssystem. Kostnadsreduksjon. RfD har på oppdrag fra representantskapet vurdert tiltak for reduksjon av kostnader. Innenfor gjeldende løpende kontrakter er det lite rom for umiddelbare kostnadsreduserende tiltak da tjenesteinnholdet er definert og fastlagt ved kontraktsinngåelsen. To konkrete tiltak er im utredet: Fjerning av tilbud om innsamling av kvist og hageavfall Fjerning av ordning med ukestømming av matavfall i 3 sommermåneder. Begge tiltak vil redusere noe på gebyret. Fjerning av ordning med ukestømming av matavfall i sommermånedene vil dessuten ha en positiv klima-/miljøeffekt. Således er Eiermelding for 2010 Side 4 Side 19

20 begge tiltak godt i samsvar med de miljø- og kostnadsambisjoner som er nedfelt i hhv eierstrategi og selskapsstrategi. Behandling av tiltakene i representantskapet ble utsatt. Påstanader om sosial dumping i RenoNorden, RfDs avtalepartner på innsamling av husholdningsavfall. Høsten 2010 ble det store medieoppslag knyttet opp til påstander om sosial dumping i RenoNorden. Anklagene gikk ikke på Reno Nordens aktiviteter i forhold til RfD. Sakens alvor gjorde im at administrasjonen iverksatte en systemrevisjon hos Reno Norden/Drammen. Revisjonen ble utført av selskapets revisor. Det ble ikke avdekket forhold som på noen måte kan karrakteriseres som sosial dumping. Dette gjelder for Drammenskontoret og for Reno Norden som helhet. Det ble im påvist enkelte gjennomgående administrative avvik som nå er rettet opp. Klimaregnskap Det er vedtatt at RfD skal fremlegge et klima- og miljøregnskap relatert til sin virksomhet. Det er utviklet et verktøy som gir en oppsummering av de samlede klimabelastninger for 2010, gitt som sum CO 2 ekvivalenter. Verktøyet gir ogs\å beslutningsstøtte der ulike nye ordninger vurderes opp mot hverandre mhp klimabelastninger. For 2010 ble virksomheten drevet på en måte som sparte klimaet for en belastning tilsvarende tonn CO 2 -ekvivalenter. For 2011 vil tilsvarende tall bli beregnet og da kan tall for 2010 og 2011 settes opp mot hverandre og vise en trend. Selskapsstrategi. Selskapsstrategi for RfD er vedtatt for 2010 til Denne beskriver ambisjoner og mål som er samsvarende med de føringer som ligger i eierstrategi for selskapet. Strategien beskriver ambisjoner for perioden 2010 til Det iverksettes tiltak med sikte på å nå de oppsatte mål for planperioden. Spesiell vekt blir lagt på miljø, kostnader og brukervennlighet. Se vedlagt score card. 4. Dialogplattform med eierne. Dialogplatformen opp mot eierne skjer i ulike formelle og uformelle fora og møter. Representantskapet. Det er avholdt 2 møter i representantskapet i Dette er øverste selskapsorgan og møteinnhold er definert i Lov om interkommunale selskaper samt i selskapsavtalen. Leder i representantskapet i 2010 er ordfører i Sande kommune Karl E Haslestad. Kontaktutvalg. Dette er et uformelt organ sammensatt av representanter fra eierkommunenes administrasjon. Det er vedtatt en administrativ instruks for kontaktutvalget som legges til grunn for arbeidet. Det har vært avholdt 3 møter i Kontaktutvalget i Eiermelding for 2010 Side 5 Side 20

21 Møter forøvrig. I forbindelse med budsjettering og påfølgende gebyrberegning som gjøres pr kommune, avholdes det etter behov møter med aktuelle kommuner. Fra RfD møter normalt daglig leder, men ved spesielle saker kan representanter fra administrasjonen møte så vel som fra styret. Score Card. ref Score Card RfD 2010 Mål satt i 2009 Oppnådd i 2010 Kommentar A Avfallsreduksjon 5% reduksjon i forh til 2009 tall B Materialgjenvinning 65% av husholdn avfall skal materialgj vinnes C Energiutnyttelse 30% av husholdn avfalles skal energiutnyttes. Økt med 2,2% fra 2009 til : 44,2% 2010: 44,2% 2009: 36.3% 2010: 48,1% Gjenspeiler generell forbrukeradferd og befolkningsvekst. Lav andel grunnet feilsortering over i restavfall på Nivå 1 Høy andel restavfall skyldes feilsortering på Nivå 1 D Deponering 5% av husholdn avfallet skal deponeres. 2009: 19,4% 2010: 7,7% Ytterligere nedgang må skje ved sorteringsforbedring på Nivå 3 E Feilsortering i matavfallet Redusere feilsortering fra 9% til 5% F Klimautslipp Reduksjon av klimautslipp med 5% i forh til 2009 nivået. For 2010: Nettogevins på tonn CO2 ekv Verifisering av 2010 resultat i løpet av mars Det foreligger ikke klimatall for 2009, men først pr 2010 G Farlig avfall Øke innsamlet mengde med 50% i forhold til 2009 H Mottatte avviksmeldinger Reduksjon på 50% i forhold til 2009 I Kundetilfredshet Score skal økes med 5% i forh til 2009 J Løsning med nedgravde beholdere Minst 20 nedgravde løsninger i større fellesløsninger K Besøk på Økt antall besøk med 20% L Oppslutning om miljøundervisning i skolene Full oppslutning M Positive oppslag i medier Øke med 20% i forh til % økning fra 2009 til 2010 Oppnådd reduksjon: 52% 2009 : : 75 Økning 1,3% poeng 3 installasjoner pr 2010 Resultat foreligger ikke.l Full oppslutning For 2010: Positive: 49 Negative: 20 Leserinnl fra RfD: 10 Balanserte: 2 Miljøstasjoner fjernet i 2010, nytt innsaml system under utredning Ny renovatør fra medio Ureflektert total tilfredshet, 800 repondenter. KTI score = Tilfreds. RfDs score ligger på landsgjennomsnitt. Krever investeringsvilje fra borettslag og større fellesløsningter Ikke mulig med dagens programvare. Ny programvare i løpet av Ikke foretatt måling for 2009 Eiermelding for 2010 Side 6 Side 21

22 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/1261 Saksbehandler: Thorgeir Bjerknes 17/2011 Formannskapet Årsmelding Lier drift 2010 Årsmeldingen legges fram til orientering. Side 22

23 ÅRSMELDING LIER DRIFT 2010 Side 23

24 INNHOLD 1.INNLEDNING 2.DAGLIG LEDER HAR ORDET 3.ØKONOMISK OVERSIKT MED KOMMENTARER FOR LIER DRIFT SAMLET OG AVDELINGSVIS 4.UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Side 24

25 1. INNLEDNING Årsmeldingen fra Lier drift for 2010 er den tolvte i rekken. Årsmeldingen skal gi et bilde av utviklingstrekkene i enheten og er med å gi signaler om hvilken retning og utvikling enheten skal ha. I årsmeldingen er resultatene fra 2010 sammenlignet med resultater fra tidligere år (tilbake til 2006). 2 DAGLIG LEDER HAR ORDET Lier drift har de senere år optimalisert/effektivisert driften kontinuerlig, med det for øye å få mer penger ut av hver krone. Dette gjelder både administrasjonen og selve produksjonsapparatet. Den relativt lave administrasjonen er mulig da det aller meste av omsetningen skjer mot kommunens egne virksomheter, da spesielt Anlegg og Eiendom som er kommunens bestillerenhet. Arbeidet med å organisere Vann og Avløp som bestiller/utfører er nå ferdig og fra og med med er det etablert funksjonskontrakt mellom Anlegg og Eiendom Lier drift også innenfor dette området. Det betyr at rammen er overført til Anlegg og eiendom som benytter deler av denne til å bestille VA tjeneste tilbake fra Lier drift. Det betyr at Bestiller /utfører modellen nå er innført i.hht tidligere vedtak, for vei, bygningsdrift, renhold og nå VA. Vaskeridrift (dvs all vask av institusjonstøy, etc) utføres inntil videre med en rammeoverføring, og skjer i underetasjen på Frogner sykehjem. Det ble innefor renholdsorganisasjonen Miljøservice gjort ytterligere tilpassninger i 2010, med bakgrunn i erfaringen som ble tatt ut fra det 3 års prøve-/effektiviseringsprosjektet som ble gjennomført i perioden Renholdet av enkelte skoler fortsetter på sen ettermiddag/kveld (gjelder de skolene hvor det er mange elever) og hver renholder har faste bygg (dvs at det ikke lenger veksles mellom å jobbe seint/tidlig). Dette gir ett større eierskap til eget bygg/arbeidsplass og dialogen mellom bruker/renholder er enklere, noe vi registrerer via positive tilbakemeldinger. Lier drift har hatt og har stor oppmerksomhet på økonomi og økonomioppfølging, og leverer igjen ett økonomisk resultat bedre enn budsjett, dog noen mindre enn i Det ble gitt en rabatt til Anlegg og Eiendom på NOK 1,4 mill NOK innefor området eiendomsdrift, dvs renhold/vaktmesterområdet. De økonomiske resultatene er mer detaljert kommentert under pkt 3. under. Det har de siste årene vært jobbet systematisk med sykefraværsoppfølging i Lier drift, og sykefraværet i 2010 er rekordlavt på 9,83%. Miljøservice er den avdelingen som har den største forbedringen. Ett godt arbeidsmiljø, gode kollegaer, gode relasjoner ledelse/ansatte og systematisk jobbing med denne utfordringen er forhold som har gjort dette mulig. Utviklingen er synliggjort i stolpediagrammet på neste side, hvor hele virksomheten (Lier drift) er vist med blå farge og Miljøservice er vist med rød farge (Miljøservice har over halvert sykefraværet siste 4 år). Side 25

26 Utviklingen i sykefravær siste 4 år Når det gjelder eksternsalg viser den nedenfor oppsatte tabellen utviklingen av eksternsalg i Lier drift over de siste 7 år, denne viser en jevn utvikling i perioden Reduksjonen i 2008 skyldes helt konkret en reduksjon av et årsverk ved verkstedet på BILBO. Av større nye kunder nevnes spesielt effekten av avtalen med Røyken kommunen, hvor det er inngått en tre års avtale om salting av deres mest trafikkerte (de med mest problemer vintertid), kontrakten har en verdi på ca 300 pr. år og kommer i tillegg til de øvrige avtalene som tidligere er gjort med Røyken kommune (feiing/skraping/etc). I tillegg er det kommet et stort antall private kunder som ønsker salting av veier/biloppstillingsplasser, etc NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK , , , ,-* ,-* ,-* *pga sykdom er kapasiteten redusert med 1 årsverk på verkstedet, dette årsverket er ikke erstattet og påvirker selvfølgelig eksternsalget som fra verkstedet sunket med ca ,-. Hensyntatt dette ligger eksternsalget over 2007 nivået, som er det året med størst eksterne inntekter inntil i år. Resultatet i Lier drift ble ett overskudd på NOK ,-, noe virksomheten er godt fornøyd med. Dette tatt i betraktning av at det i 2010 ble gitt en rabatt til Anlegg og Eiendom på NOK 1,4 mill NOK i desember. Overskuddet eks vann/avløp er på NOK ,-. Rabatten er i sin helhet medgått til å dekke underskuddet innenfor infrastrukturområdet i Anlegg og eiendom, og inngår følgelig i kostnadsreduksjonen vedtatt i omstillingsprosjektet. 3. ØKONOMISK OVERSIKT MED KOMMENTARER FOR LIER DRIFT SAMLET OG AVDELINGSVIS Lier drift samlet Interne inntekter Eksterne inntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat Rammeoverføringer ( ) ( ) Side 26

27 Kommentar: Lier drift leverer et samlet positivt resultat på kr ,-. Resultatet uten VA avdelingen er på kr ,-. Resultatet inkluderer en rabatt til Anlegg og Eiendom på kr. 1,4 mill innenfor området eiendomsdrift (dvs renhold/vaktmester). I 2010 har, på lik linje med 2009, aktivitetsnivået vært spesielt høyt når det gjelder kommunale samferdselsprosjekter. Dette er prosjekter som gjennomføres uten påslag og gir da ingen resultatbidrag til Lier drift, da det er handling mellom kommunale virksomheter. Administrasjonsavdelingen Rammeoverføringer Interne salgsinntekter Eksterne salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kommentar De siste vedtatte økninger av eksternsalg i Lier drift ligger i sin helhet regnskapsmessig ført på administrasjonsavdelingen, dette betyr at rammeoverføringen er redusert med dette beløpet. Det betyr at overskuddene i de øvrige avdelingen må sees i sammenheng med dette. Utover dette er bedriftshelsetjeneste for hele Lier drift ført på denne avdelingen for enkelthets skyld. Verkstedet, som er en internleverandør til hele Lier drift, ble i 2008 flyttet fra 442 (vei) til administrasjonsavdelingen 440, da dette er en internleverandør til alle avdelinger. Dette er grunnen til de relativt store endringene både på inntekt/kostnadssiden i regnskapet fra 2007 til VA (Vann/Avløp) avdelingen Rammeoverføringer Interne salgsinntekter ( ) Eksterne salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat (83 156) ( ) ( ) Kommentar VA avdelingen er i år den avdelingen som leverer det dårligste resultatet i Lier drift, årsaken til dette er flere men den største er sannsynlig at VA avdelingen ikke er blitt kompensert de faktiske kostnadene som innføring av tvungen tømmeordning av private avløpsanlegg har medført. I tillegg nevnes følgende forhold økt kjøp av vann fra Glitrevannverket, høyere energikostnader enn budsjettert, en del forsikringsoppgjør under egenandels grensen på ,- (pga tilstopping/store nedbørsmengder, etc) samt en del mindre tekniske oppgraderinger av el.installasjonene på de ulike pumpestasjonene. Side 27

28 Vei/Maskin avdelingen Rammeoverføringer Interne salgsinntekter Eksterne salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat Kommentar Dette er den avdelingen i Lier drift som har det største eksternsalget. Hovedproduktene mot det eksterne markedet er feiing, salting, strøing, opparbeidelse av private veier, salg av fresemasse. Avdelingen har hatt stor oppmerksomhet på kommunale prosjekter og det er i disse prosjektene benyttet interne priser (dvs. priser uten påslag). Av prosjekter som er gjennomført i 2010 er: Bygging av parkeringsplass v/eiksetra (v/martinsløkka) Sykkel og gangvei langs Gjellebekkveien etappe II Åmotveien oppbygging/grøfting/reasfaltering Riving av klorhus skapertjern/gullaug Sanering Gjellbekk pumpestasjon Denne økte aktiviteten gir positiv effekt på avdeling 440, hvor verkstedet er organisert, dette i form av at bruken av maskiner har vært større enn forutsatt og dette gir igjen noe økte inntekter. Miljøservice (renholdsavdelingen) Rammeoverføringer Interne salgsinntekter Eksterne salgsinntekter Andre inntekter (6 000) Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ( ) Kommentar Resultatet i 2010 inkluderer en rabatt til Anlegg og Eiendom på kr 0,8 mill. Det ble registrert 7 stk avviksmeldinger på kvalitet fra brukere i Fordelt på 3 brukersteder. Alle avvikene er fulgt opp og rettet. Det er hele tiden vært fokus på at Miljøservice skal levere den kvaliteten som er bestilt Side 28

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 15.06.2011 Haugestad, umiddelbart etter kommunestyrets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Finansrapport 2/2014 Side 1

Finansrapport 2/2014 Side 1 Finansrapport 2/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Finansrapport 2/2014 Side 2 Finansreglementet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Finansrapport 1/2014 Side 1

Finansrapport 1/2014 Side 1 Finansrapport 1/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 7: Finansformuen og avkastning Finansrapport 1/2014 Side 2 Finansreglementet.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer