Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Utvikling forvaltningskapital siste åtte år Rammevilkår...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2009... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år... 3 1.2 Rammevilkår..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Utvikling forvaltningskapital siste åtte år Rammevilkår Regnskap Resultat Disponering av overskuddet Utvikling av renteinntekt, rentekostnad, andre driftsinntekter og andre driftskostnader Balansen Endring i innskudd og utlån siste åtte år Selskapets vurdering av regnskapet Rettvisende bilde Egenkapitalbevis Eierandelskapital Utbyttepolitikk Utvikling egenkapitalbevis Investorpolitikk Informasjon via internett Eierforhold Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Revisjonsutvalg Intern kontroll og risikostyring Kredittrisiko Finansielle risikoer Operasjonell risiko Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Midt-Norsk Sparebankgruppe ViS Midt-Norge AS Eiendomskreditt Kredittforeningen for sparebanker SDC DnBNOR BBS Gaver og gavefond Marked, kunder og produkter Organisasjon og ledelsesstyring Styring av virksomheten (Corporate Governance) Bemanning og organisasjonsstruktur Ansatte og arbeidsmiljø Kompetanse Likestilling Fortsatt drift Fremtidsutsikter Nøkkeltall Resultat og balanse Resultatregnskap Balanse pr Eiendeler Balanse pr Gjeld og EK Kontantstrømanalyse Noter (Innholdsfortegnelse) Revisjonsberetning Kontrollkomiteens årsrapport Sparebankens tillitsvalgte Gaveutdeling for regnskapsåret

3 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Nesset Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1878 med kontor beliggende i Eidsvåg i Nesset kommune. Bankens forvaltningskapital var pr på MNOK og det ble utført 16 årsverk. Pr hadde vi i overkant av kunder Utvikling forvaltningskapital siste åtte år MNOK Forvaltningskapital Rammevilkår Finansmarkedene har bedret seg betraktelig siden høsten Risikopåslagene har gått kraftig ned. Aksjekursene har steget mye. I tillegg til at dette er en innhenting etter det store fallet i 2008, bidrar også store likviditetstiltak og kraftige rentekutt til denne bedringen. Global industriproduksjon øker igjen og internasjonal handel er i ferd med å ta seg opp. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt høy. De fremvoksende økonomiene i Asia fortsetter å øke aktiviteten. Etter fire kvartaler med nedgang i sesongjustert BNP, er det igjen vekst i økonomien i USA.. Dermed er det kanskje slutt på den verste resesjonen siden 2. verdenskrig. Flere av de fremtredene landene i Europa har også snudd utviklingen. Det er imidlertid flere av våre handelspartnere som høsten 2009 fortsatt hadde nedgang i økonomien.. I Norge var det høsten 2009 igjen vekst i industriproduksjonen. Også eksporten økte. Det er imidlertid nedgang i investeringene i næringslivet og i boliginvesteringene. Da finanskri sen kom over oss for fullt høsten 2008 fryktet man en kraftig stigning i arbeidsledigheten. Finanspolitiske tiltak og lavere renter, sammen med at nedgangen i verdensøkonomien ikke ble så langvarig som fryktet, gjør at ledigheten er på et relativt lavt nivå fortsatt. I tillegg kommer nok også at flere unge velger å studere, at arbeidsinnvandrere har reist fra landet og også at bedrifter holder på arbeidstakere i påvente av økt etterspørsel. 3

4 Veksten i forbruket i Norge kom allerede i 2. kvartal. Lave renter, sammen med lav arbeidsledighet bidrar til sterk vekst i disponibel inntekt. En del av inntektsøkningen har gått til sparing. Deler av denne veksten kan nok trolig tilskrives usikkerheten i forbindelse med virkningene av finanskri sen. Den økte veksten i forbruket sammen med stigende boligpriser kan føre til at låneopptak igjen øker mye og at sparingen faller igjen. I løpet av syv måneder fra siste del av 2008 kuttet Norges Bank styringsrenten med 4,5 % og rentebunnen ble 1,25 %. I hovedsak med bakgrunn i at produksjonen og sysselsettingen falt mindre enn ventet, økte styringsrenten i oktober og i desember og er i dag på 1,75 %. Norges Bank antar at styringsrenten skal opp til 2,5 % mot slutten av Regnskap Resultat 2009 ble et relativt godt regnskapsår for banken, med et resultatet før skatt på 9,29 MNOK eller 0,91 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 0,54 MNOK høyere enn i 2008 da tilsvarende resultat var på 8,75 MNOK og 0,98 %. Avvik i resultat fra fjoråret skyldes i hovedsak: Reduserte tapskostnader Rentenetto Rentenettoen er på 2,37 %, ned fra 2,59 % for I kroner er rentenettoen i 2009 økt med 1,20 MNOK. En økning i kronebeløpet skyldes økt volum. Styret er oppmerksom på at rentenettoen kan falle i årene fremover, og dette må kompenseres med økning i andre driftsinntekter. Utvikling rentenetto siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Utvikling rentenetto 3 2,5 2,32 2, 70 2,79 2,73 2,59 2,59 2,37 2 1,5 Utvikling rentenetto 1 0, Den lave rentenettoen i 2003 s kyldes at kapital kos tnaden ved overtatt ei endel ble tatt i nn i rentenettoen, mens inntekten ble tatt under andre driftsinntekt er. Hens ynt att innt ekten ville rentenettoen har vært på 2,72 %. 4

5 Totale andre inntekter Totale andre driftsinntekter utgjorde 7,35 MNOK mot 8,36 MNOK i fjor. Nedgangen skyldes mindre utbytte og mindre gevinst på omløpsobligasjoner. De totale netto driftsinntektene var pr på 0,72 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Utvikling netto totale andre driftsinntekter siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Netto totale inntekter 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 1,10 1,18 0,86 0,79 0,74 0,94 0,72 Netto totale inntekter 0,40 0,20 0, Kostnader Bankens kostnader er redusert fra 2,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2008 til 1,86 % i Nedgangen skyldes vesentlig reduserte andre driftskostnader. Kostnader i prosent av inntekter var på 60,18 % i 2009, opp fra 59,65 % i Banken har som langsiktig mål å kunne stabilisere seg rundt 55,00 %. Utvikling totale kostnader siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Totale kostnader 3 2,5 2 2,54 2,15 2,30 2,01 2,05 2,11 1,86 1,5 Totale kos tnader 1 0,

6 Mislighold og tap Også i 2009 har misligholdet vært lavt (restanse og overtrekk over 90 dager). Brutto mislighold pr var på 4,41 MNOK, mens netto mislighold (fratrukket individuelle nedskrivninger) var på 3,21 MNOK. Samme tall for 2008 var på 2,92 MNOK og 2,36 MNOK. Netto tap er belastet årets resultat med 3,32 MNOK, tilsvarende 0,32 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens det for 2008 ble belastet tap med 3,95 MNOK, tilsvarende 0,44 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Med bakgrunn i dagens portefølje og risikoprofil forventes tapene å ligge på et nivå fra 0,30 % til 0,50 % årlig. Dette er på et nivå som styret vurderer som akseptabelt Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt ble på kroner Overskuddet disponeres slik: (egenkapitalbeviseiernes brøk er 38,48 %) Overført til gaveutdeling i 2010 kroner Overført til sparebankens fond kroner Utbytte til egenkapitalbeviseierne kroner Overført til utjevningsfond kroner Utvikling av renteinntekt, rentekostnad, andre driftsinntekter og andre driftskostnader Renteinntekter Rentekostnader Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Balansen Forvaltningskapitalen i Nesset Sparebank var ved utgangen av 2009 på 1.055,88 MNOK. Dette er en økning på 103,66 MNOK eller 10,89 % i forhold til året før Brutto utlån Brutto utlån til kunder økte med 8,12 % i Økningen innenfor privatmarkedet var på 67,37 MNOK eller 8,34 % av brutto utlån. Innenfor næringsliv var det en reduksjon på 1,87 MNOK noe som tilsvarer 0,22 % av brutto utlån. Veksten innenfor privatmarkedet har vært jevnt fordelt på eksisterende kunder og nye kunder. 6

7 Innskudd Innskudd fra kunder økte i løpet av året med 11,24 % fra 709,74 MNOK til 789,52 MNOK. Banken hadde ingen meglede innskudd ved utgangen av året. Innskudd finansierte ved utgangen av ,35 % av netto utlån, mot 88,79 % ved utgangen av Obligasjonslån utgjorde ved årsskiftet 100 MNOK, en økning på 15 MNOK fra forrige år Nedskrivninger på utlån Totale nedskrivninger på utlån utgjør ved årsskiftet 8,24 MNOK fordelt med 5,24 MNOK i individuelle nedskrivninger og 3,00 MNOK i gruppevise nedskrivninger Egenkapital og kapitaldekning Bankens egenkapital på 74,36 MNOK består av sparebankens fond på 46,56 MNOK, gavefond 0,30 MNOK, eierandelskapital på 25 MNOK og utjevningsfond på 2,50 MNOK. Ansvarlig lån er på 30 MNOK og fondsobligasjonslån er på 15 MNOK. Av fondsobligasjonslånet på 15 MNOK kan 13,28 MNOK brukes som kjernekapital. Resterende på 1,72 MNOK brukes da som tilleggskapital. Bankens kapitaldekning er ved årsskiftet 20,69 % som fordeler seg på kjernekapital 15,02 % og tilleggskapital 5,67 %. Pr var kapitaldekningen 20,86 %. Lovens krav til kapitaldekning er 8 %. Bankens kapitaldekning er 73,00 MNOK utover lovens krav. Bankens beregningsgrunnlag for kapitaldekning sett i forhold til forvaltningskapitalen var pr på 56,0 %. Pr var den på 56,5 %. ICAAP beregningen for 2009 anslår kapitalkravet til 84,11 MNOK. Basert på dette og at ICAAP beregningen er en worst case beregning, vurderer styret måltallet på 16 prosent kapitaldekning til å ligge godt over kapitalkravet etter Basel II. Viser ellers til bankens Pilar 3 dokument pr som er lagt ut på bankens hjemmeside Endring i innskudd og utlån siste åtte år (i tusen) Innskudd Brutto utlån 7

8 1.4 Selskapets vurdering av regnskapet 2009 var Nesset Sparebank sitt 132. driftsår. Styret konstaterer at Nesset Sparebank for 2009 leverer et godt resultat og dermed fortsetter den gode utviklingen banken har hatt de senere årene, tross uro i finansmarkedet, og et år der store deler av verden var preget av finanskrise. For Nesset Sparebank er det ekstra hyggelig at man for sjette år på rad oppnådde et resultat godt i samsvar med forventinger og budsjett, og som dermed styrker bankens soliditet. Dette sikrer arbeidsplassene og gir grunnlag for at vi kan være en betydelig samfunnsaktør i Nesset og øvrig nærområde. Samtidig har banken resultater og en økonomi som kan gi eierne av egenkapitalbevis god avkastning på deres investeringer i Nesset Sparebank. Året 2009 har vært preget av godt og konstruktivt samarbeid mellom styret og administrasjon i banken. Det er ikke foretatt forandringer i arbeidsstokken i God kostnadsstyring, fokus på intern kontroll, positiv vekst på andre driftsinntekter og opprettholdelse av en sterk rentenetto har gitt gode resultater. Likviditeten ved årsskiftet er svært god med høy innskuddsdekning og funding med god spredning på fremtidige forfall. Styret har i løpet av 2009 fortsatt arbeidet med sterk fokus på rapportering og oversikt over kravene som stilles til bankene etter Basel II reglementet og øvrige endringer i rammevilkår for banknæringen. Særlig fokus har det vært på aktuelle risikoområder for banken, og kravet til totalkapital, det såkalte ICAAP. Her har det som for 2008 både vært jobbet i Midt Norsk Sparebankgruppe og med jevn oppfølging til styret fra administrasjonen gjennom året. Styret har hatt sterk fokus på uroen i finansmarkedet i Sammen med bankens administrasjon har man hatt løpende vurdering av situasjonen for hele tiden å sikre god kontroll av de ulike risikoområdene i banken. Nøkkeltallene fra årets resultat, som er et av de beste i bankens historie, viser at man har lykkes godt i dette arbeidet. Nesset Sparebank fremstår etter 2009 som en robust og selvstendig lokalbank med god kompetanse i ledelse og hos de øvrige ansatte. Nøkkeltallene slik de fremgår av regnskapet viser positiv utvikling med en egenkapitalforrentning på 9,01 %, en kostnadsprosent på 60,18 %, en kapitaldekning på 20,69 % og en kjernekapital på 15,02 %. Bankens forvaltningskapital har kommet opp på 1.055,88 MNOK, som er en vekst fra 952,22 MNOK året før. Nesset Sparebank passerte i juni 2009 for første gang 1 mrd.i forvaltningskapital. Dette er innenfor rammer i vedtatt langsiktig strategi. I tillegg har en hele året hatt en positiv og god likviditet til konkurransedyktig pris i markedet. Rentenettoen er fortsatt under press, men banken har likevel oppnådd en rentenetto på 2,37 % for 2009 som er noe under budsjettert mål, men likevel et tall som står seg relativt godt sammenlignet med andre banker. Nesset Sparebank har en sterk posisjon innenfor Terra Gruppen AS, blant annet når det gjelder inntekter fra forsikringssalget. Dette har også vært en realitet i Styret takker administrasjon og øvrige ansatte for vel gjennomført jobb i Rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende oversikt av bankens finansielle stilling og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Begrepet rettvisende oversikt innebærer at det i årsberetningen blant annet blir gitt: En rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling 8

9 En redegjørelse om både finansielle og ikke finansielle resultatindikatorer som er relevante for virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker En beskrivelse av de mest sentrale risiki virksomheten står ovenfor En redegjørelse dersom det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet En redegjørelse dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat 1.5 Egenkapitalbevis Eierandelskapital Nesset Sparebank hadde ved utgangen av 2009 en eierandelskapital på 25 MNOK fordelt på egenkapitalbevis, hver andel pålydende kroner 100,-. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 2,50 MNOK Utbyttepolitikk Nesset Sparebank har som økonomiske mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Nesset Sparebank legger til grunn at overskuddet fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Nesset Sparebank vektlegger et konkurransedyktig kontantutbytte. For regnskapsåret 2009 blir egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 10,05 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid. Styret foreslår et kontantutbytte på kroner 8,53 per bevis, og en avsetning på kroner 1,52 per egenkapitalbevis til utjevningsfond Utvikling egenkapitalbevis Inntjening pr. bevis 12,30 13,70 12,72 10,17 10,05 - herav kontantutbytte per bevis 10,00 10,25 10,80 10,00 8,53 - herav avsatt til utjevningsfond per bevis 2,30 3,45 1,95 0,17 1,52 Bokført egenkapital per bevis 102,31 106,39 108,31 108,48 110,00 Egenkapitalbevisbrøken 46,84 44,56 42,37 40,31 38, Investorpolitikk Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom hjemmesider på internett, pressemeldinger, samt utsendelse av regnskapsrapporter til eierne Informasjon via internett Banken er tilgjengelig via internett med informasjon som dekker investorer, presse, eiere samt meglerbransjen. Adressen på internett er: 9

10 1.5.6 Eierforhold Nesset Sparebank har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og vi har oppnådd en god spredning av eierne som i dag representerer kunder, regionale investorer, samt norske sparebanker. Antall eiere i 2009 er redusert med 3 til 110. Andelen egenkapitalbevis eiet av investorer i Møre og Romsdal utgjør pr ,1 % mot 82,0 % pr De 20 største eierne er notert med 64,7 % av eierandelskapitalen ved årsskiftet. Av disse er 17 hjemmehørende i Møre og Romsdal. 1.6 Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter i 2009 og møtene skjer etter fastsatt årsplan. Det ble i løpet av året avholdt 2 møter i forstanderskapet. I tillegg har det blitt avholdt fellesmøte med styret, kontrollkomiteen, forstanderskapets formann og revisor. I 2009 har styret som tidligere vektlagt arbeidet med bedre intern kontroll og risikostyring, oppfølgning av store engasjement og svakt klassifiserte næringslivsengasjement. Styret mottar hvert kvartal statusrapporter for de ulike risikoområder i banken. Både revisor og kontrollkomiteen mottar styrepapirene før hvert styremøte. Første varamedlem til styret får tilsendt samme sakspapir som styremedlemmer. Ved valget i 2009 ble det gjenvalg på de 4 styremedlemmene som var på valg, henholdsvis Jan Erik Nerland, Lars Otto Motrø, Anne Grete Klokset og Knut Arne Bugge Revisjonsutvalg I henhold til Sparebanklovens 17 c foreligger det nå en plikt for sparebankene å opprette et revisjonsutvalg og dette skal være på plass senest 30. juni Dette utvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Etter at det ble gitt mulighet for at det samlende styret kan fungere som bankens revisjonsutvalg, har styret i banken innstilt ovenfor bankens forstanderskap at hele styret skal utgjøre bankens revisjonsutvalg. Innstillingen med forslag til vedtak, blir lagt fram for bankens forstanderskap i møte 18. februar Intern kontroll og risikostyring Banken skal arbeide i samsvar med lover og forskrifter som er relevante for finansnæringen, og i samsvar med interne retningslinjer. Styret har med bakgrunn i sitt kontrollansvar fastsatt prinsipper for internkontrollen på ulike aktivitetsområder, og kontroll er etablert i samsvar med lover og forskrifter, pålegg fra Finanstilsynet og retningslinjer gitt av styret. Banken har delt arbeidet med risikostyring inn i følgende risikoområder: Kredittrisiko Finansiell risiko Operasjonell risiko 10

11 Gjennom et samarbeid i Midt Norsk Sparebankgruppe og ViS Midt Norge AS har vi innført et eget policybasert risikostyringssystem Kredittrisiko Kredittrisiko representerer den største risikokategorien for banken og er i vesentlig grad knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapirer da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens retningslinjer på kredittområdet er nedfelt i en kreditthåndbok og en vedtatt kredittpolicy. I henhold til disse dokumentene er det overordnede mål for kredittvirksomheten å ha engasjementsporteføljer med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. Det kan nevnes at dokumentene gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde m.v. Policydokumentet legger også opp til at banken har utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, i markedet eller i banken. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på svakt klassifiserte kunder. Utvikling og tiltak på disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg nevnes at de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene presenteres for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i bankens landbruksportefølje og privatkundeportefølje. Størrelsen på vår næringslivsportefølje og antallet næringslivskunder tilsier at vi har meget god oversikt over vår kredittrisiko. Dette tilsier at vi henfører det vesentligste av våre nedskrivninger til den enkelte kunde. De individuelle nedskrivinger, samt nedskrivninger basert på gruppevise kundeklassifiseringer, gjenspeiler etter vår mening bankens risiko. Bransjefordeling gjennomgås i styremøte årlig. Mislighold, overtrekk og restanser overvåkes nøye og hvert kvartal blir oversiktene rapportert til styret. Styret vurderer bankens kredittrisiko som moderat til lav Store engasjement Store engasjement kan i seg selv utgjøre en stor risiko. Dette gjør seg særlig gjeldende hvis de utgjør en stor andel av den totale portefølje og samtidig er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. (klyngerisiko) Banken har derfor egne retningslinjer for å håndtere denne risikoen. Store engasjement kan etter loven maksimalt utgjøre 25 % av netto ansvarlig kapital og alle store engasjement ut over 10 % av bankens netto ansvarlige kapital skal rapporteres hvert kvartal til tilsynsmyndighetene. Dette betyr at største enkeltengasjement banken kunne ha i 2009 var på 29,8 MNOK. Antall engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital er pr på 3 og i sum utgjør de 52,60 MNOK. I bankens kredittpolicy er det vedtatt at sum totale store engasjement skal ligge under 100 % av bankens netto ansvarlig kapital. Pr er banken på 44,20 %. Styret vurderer bankens klyngerisiko innenfor utlån som lav Finansielle risikoer Dette området er ment å dekke alle risikoer for banken unntatt kredittrisiko og operasjonell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Banken har derfor en likviditetsrisiko. Men siden innskuddene er fordelt på mange innskytere og banken driver godt, anser styret det som lite sannsynlig at store 11

12 mengder kundeinnskudd skal forsvinne ut samtidig. På bakgrunn av dette ser vi på kundeinnskuddene som en langsiktig finansiering. Banken hadde ved årsskiftet obligasjonslån på 100 MNOK, en økning på 15 MNOK sammenlignet med året før. I tillegg har banken et lån i Norges Bank på 20 MNOK med forfall i november Banken hadde ved årsskiftet ingen meglede innskudd. Bankens totale innskudd utgjør ca. 90,5 % av bankens brutto utlån pr Dette er en økning på 2,6 % fra Bankens likviditetsindikator 1 og 2 er pr på henholdsvis 105,9 og 112,9. Gjennomsnitt av likviditetsindikator 1 og 2 blir 109,4. Banken har trekkrettighet i DnB NOR på 47 MNOK og det vesentligste av dette er til enhver tid i reserve. Bankens likviditetsstyring gjennomføres i henhold til vedtatt likviditetspolicy. I tillegg til spredning av fundingkilder legger policydokumentet opp til at vi skal ha rammer innenfor ulike tidsintervall alt etter bankens netto refinansieringsbehov. Banken har også utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, enten i markedet eller i banken. Dette policydokumentet blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Likviditeten følges opp daglig og rapporteres til styret på hvert styremøte. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak og vedtatte kontrollrutiner. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som moderat til lav Innskudd Det ligger ikke noen begrensinger i hvor store innskudd en bank kan ta i mot, men store enkeltinnskudd innebærer en viss likviditetsrisiko. Banken har i likviditetspolicyen sagt at et enkelt innskudd ikke skal overstige 5 % av de totale innskudd. Unntak kan gjøres for kunder som over mange år har hatt et etablert kundeforhold. Ved årsskiftet hadde vi to kundeinnskudd over 5 % av de totale innskudd. Styret vurderes bankens klyngerisiko innenfor innskudd som lav Renterisiko Renterisikoen er i stor grad avhengig av løpetid på bankens balanseposter og da spesielt på lån og innskudd. Banken har ingen fastrenteinnskudd, men fem fastrentelån. Det vil for resterende innskudd og utlån til enhver tid være mulig å endre rentene i takt med endring i markedet ellers. Banken hadde ved årsskiftet tre obligasjonslån på til sammen 100 MNOK, ansvarlig lån på 30 MNOK og fondsobligasjonslån på 15 MNOK. Alle fem lånene har renteregulering kvartalsvis. På bakgrunn av dette er derfor liten risiko forbundet med renteregulering. Rentemarginen rapporteres månedlig til styret. Styret vurderer bankens renterisiko som lav Valutarisiko Banken har ved årsskiftet et valutalån. Nevnte valutalån var ved årsskiftet sikret og oppgjørsbeløp avtalt pr I tillegg har banken valuta for bruk til veksling til fremmed valuta for kunder. Denne beholdningen er svært lav og var ved årsskiftet på 0,16 MNOK. 12

13 Styret vurderer bankens valutarisiko som lav Markedsrisiko (kursrisiko) Banken har ved utgangen av året aksjer og fondsandeler på 23,94 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 15,14 MNOK, er investeringen for en stor del av strategisk karakter, da det meste er investering i tilknytning til Terra Gruppen AS. Bankens markedspolicy tilsier at disse investeringene eksklusiv likvide fondsplasseringer, ikke skal overstige 15 % av EK pr Pr var tallet 12,48 %. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner, plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kraftselskap. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst av verdipapir og valuta var i 2009 på 0,59 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Markedspolicy er vedtatt og blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd Soliditetsrisiko Med soliditetsrisiko forstår vi risikoen for at bankens egenkapital blir for lav, herunder at tilsynsmyndigheter ikke lenger har tiltro til bankens soliditet. Lovens minstekrav for kapitaldekning i banker er 8 %. Bankens kapitaldekning pr er på 20,69 %. Det er bankens vurdering at risikoen for å komme ned i en kapitaldekning som tilsynsmyndighetene finner utilfredsstillende er svært liten, da det etter våre beregninger krever en kombinasjon av svært store utlånstap, store verdipapirtap og dårlig/manglende inntjening i en lengre periode. Gitt de risikostyringsmekanismer vi har i dag og det begrensede marked vi opererer i så anser vi en slik situasjon for å være lite trolig. Styret vurderer at bankens soliditetsrisiko er lav Operasjonell risiko I tillegg til bankens kredittrisiko og finansielle risiko, er banken også utsatt for operasjonell risiko. Dette er risikoen for tap på grunn av utilstrekkelige eller mislykkede interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, kompetansesvikt, menneskelige feil og systemer eller eksterne hendelser. For å avdekke den operasjonelle risikoen har banken etablert rutiner for intern kontroll. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer en gang pr. år til banksjef, som videre rapporterer til styret. Bankens intern kontroll gjennomgås og oppdateres årlig. 13

14 Den største operasjonelle risikoen for banken er en eventuell svikt i IT-løsninger. Vi har også i løpet av året gjennomgått våre rutiner og prosesser tilknyttet de nye systemene. Banken har også fokus på hvordan vi best mulig kan tilpasse oss alle de nye lover og forskrifter som kommer og skal implementeres i de nærmeste årene. Dette medfører en stor kompetanseutfordring for en liten organisasjon som oss. Banken vil bruke ViS Midt Norge AS og Terra Gruppen AS aktivt i dette arbeidet. Det er styrets oppfatning at med den løpende rapporteringen om driften gjennom året, samt gjennomføringen av internkontrollen, er bankens kontrollopplegg for risikohåndtering godt ivaretatt. I løpet av 2009 tok banken i bruk en ny policy for operasjonell risiko og retningslinjer for hendelsesrapportering. Styret vurderer at bankens operasjonelle risiko er lav. 1.7 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Finanskonsernet Terra Gruppen AS er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Nesset Sparebank er blant de 79 aksjonærene med en eierandel på 0,50 %. Terra Gruppen AS og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 236 milliarder kroner, hvorav bankene står for 185,0 milliarder. Terra Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra Gruppen AS vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra Gruppen AS til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra Gruppen AS arbeider for at Nesset Sparebank og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra Gruppen AS løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Totalleverandør av finansielle produkter Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra Gruppen AS en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Orion Securities, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. 14

15 Betydelig eiendomsmegler Terra Gruppen AS har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 80 meglerkontorer, og formidlet ca eiendommer i Leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra Gruppen AS ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Terra Gruppen AS bankene felles økonomi- og regnskapsservice Midt-Norsk Sparebankgruppe I tillegg til samarbeidet i Terra Gruppen AS er det utviklet et nært samarbeid mellom Terrabankene i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne grupperingen skal arbeide for at enkeltansattes og enkeltbankers kompetanse, og samarbeidsgruppens totalkompetanse, aktivt kan anvendes for å løse felles utfordringer og problemstillinger ViS Midt-Norge AS Et selskap eid av 24 sparebanker i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet kan tilby oss tjenester innenfor mange områder relatert til bankvirksomhet. De har i løpet av året vært en viktig støttespiller på det som er kommet av nye lover og regler Eiendomskreditt Et selskap eid av 81 selvstendige sparebanker (98,61 %) og 2 ansatte (1,39 %) i Eiendomskreditt. Selskapet kan tilby oss avlastning av lån, fastrenteinnskudd, garantier m.v Kredittforeningen for sparebanker Selskapet er organisert som en kredittforening med eierandelskapital. Kredittforeningen for sparebanker har som formål å yte mellomlange og langsiktige lån til medlemmene. Vi har gått inn med 0,46 MNOK i eierandelskapital av en totalsum på 50 MNOK. Selskapet har 50 egenkapitalbeviseiere, fordelt på 49 banker og Eiendomskreditt AS. For 2009 fikk vi utbetalt utbytte på kr , SDC På IT-siden er SDC sammen med EDB Business Partner vår viktigste leverandør DnBNOR For likviditet og sikringsinstrumenter bruker vi DnBNOR og First Securities ASA BBS På oppgjørssiden bruker banken BBS. 15

16 1.8 Gaver og gavefond Banken ønsker å være en aktiv aktør med hensyn til å dele ut gaver. Hensikten for banken er å bruke midlene strategisk for å styrke lokalsamfunnet. Dette gjelder på alle plan som for eksempel kultur, idrett og foreningsliv. Banken ser det som meget viktig å ivareta oppvekst og trivsel i et lite lokalsamfunn. En viktig målgruppe for tildelingene er barn og unge. I 2009 har banken bidratt med om lag 1,00 MNOK kroner til slike formål. For bruk i 2010 er det overført 0,51 MNOK til gaver til allmennyttige formål. 1.9 Marked, kunder og produkter I bankens visjon står det at banken skal være en selvstendig, attraktiv og lønnsom finansinstitusjon i Møre og Romsdal. Banken er totalleverandør av tjenester innen områdene Finansiering Innskudd og andre plasseringer Betalingsformidling Finansiell informasjon Økonomisk rådgivning Skadeforsikring Livsforsikring Aksjer og aksjefond Innskuddspensjon, både for privat og næringsliv Skadeforsikringsproduktene har gitt en jevn økning også i Ved årsskiftet hadde banken provisjonsgrunnlag på ca. 24,6 MNOK i årlig premie. På betalingsformidlingsområdet opplever banken en vekst i antall brukere av nettbank, avtalegiro og kort. Manuelle giroer levert i banken holder seg stabilt. Bruken av brevgiro er fallende og sjekk er et produkt som nesten ikke benyttes. Som de aller fleste andre banker har også vi et totalkundekonsept som er veldig godt og populært blant våre kunder. I løpet av året har vi opplevd en jevn økning av totalkunder. Barn og ungdom er et viktig segment for banken. For å ivareta denne kundegruppen tilbyr vi skreddersydde produkter gjennom blant annet: gratis nettbank gratis telebank gratis kort god rente på tenåringskonto, ungdomskonto og studentkonto god rente på Boligsparing for ungdom For tredje året på rad, ble banken i 2009 Norgesmester i forbindelse med BSU-sparing. 16

17 Utvikling portefølje skadeforsikring siste 7 år Portefølje skadeforsikring 30,0 MNOK 25,0 20,0 15,0 15,1 16,1 17,9 19,0 20,9 23,0 24,6 Portef ølje skadef orsikring 10,0 5,0 0, Utvikling nettbank og telebank, antall avtaler siste 5 år Antall avtaler Nettbank Telebank/mobilbank Organisasjon og ledelsesstyring Styring av virksomheten (Corporate Governance) Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlag for virksomhetsstyringen i Nesset Sparebank. Banken har vedtatt en egen policy som omhandler Eierstyring og Selskapsledelse. Denne policyen er i tråd med Norsk Anbefaling. Styret legger vekt på å etterleve punktene i Anbefalingen så langt de passer. Tilpasninger er imidlertid gjort ut i fra det hensyn at en sparebank er en selveiende institusjon, og at styringsstrukturen og sammensetningen av styringsorganene adskiller seg fra aksjeselskaper. Det er styrets oppfatning av bankens virksomhetsstyring er tilfredsstillende og i overensstemmelse med Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse. Policydokumenter er lagt ut på bankens hjemmeside. Banken er en egenkapitalbevisbank med visjon om at vi skal være en selvstendig, attraktiv og lønnsom finansinstitusjon i Møre og Romsdal. Viktig for kundebehandlingen i banken er blant annet forutsetninger om faglige dyktige ansatte, god rådgivning og god etisk standard. Banken har kontinuerlig fokus på etikk og handlingsregler, deriblant en årlig gjennomgang både med de ansatte 17

18 og styre. Det er ikke rapportert brudd på de etiske regler i Det oppleves som om banken har en høy etisk standard internt og i korrespondanse med kunder. De etiske retningslinjer er lagt ut på bankens hjemmeside. Nesset Sparebank er organisert i samsvar med Sparebankloven og Lov om finansinstitusjoner og finansieringsvirksomhet. For å utvikle et godt tillitsforhold mellom banken og de viktigste interessegruppene er det nødvendig med gode styringssystem for virksomheten: et kompetent og uavhengig styre gode interne styringsprosesser en objektiv og uavhengig eksternrevisor åpen og god kommunikasjon med ansatte, eierne og omgivelsene ellers gode interne rutiner for å etterleve strenge etiske prinsipp Styremedlemmene i banken har yrkesbakgrunn fra forskjellige områder. Det kan nevnes: politiker, tidligere forsikringsassurandør serviceleder, medeier i bedriften trygdesjef lærer selvstendig næringsdrivende industriarbeider ansattes representant Bankens styre består av 7 medlemmer, hvorav 1 fra de ansatte. 2 av de 7 valgte medlemmene er kvinner. (28,6 %) Banksjef er ikke medlem av styret. Styret arbeider etter en årsplan og har årlig en vurdering om endringer i arbeidsmåten skal gjennomføres med sikte på forbedringer. Styret gjennomfører årlig en strategisamling. Bankens strategidokument blir revidert årlig. Godtgjørelse til styret er avgrenset til styrehonorar. Banken har ingen spesialavtaler eller annen form for individuelle avlønningsordninger av ledere eller øvrige ansatte. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til banksjef besluttes av styret i styremøte. Styret blir informert en gang i året om de øvrige ansattes lønnsbetingelser. Bankens forstanderskap har 21 medlemmer og er sammensatt av 5 innskytervalgte medlemmer, 5 kommunevalgte medlemmer, 8 egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer og 3 medlemmer valgt av de ansatte. 8 av de 21 valgte medlemmene er kvinner. (38,1 %) Forstanderskapets ordinære årsmøte avvikles vanligvis i februar. Innkalling med fullstendig saksliste kunngjøres ved skriftlig innkalling til forstanderskapets medlemmer. Bankens kontrollkomite består av 3 medlemmer fordelt på 2 menn og 1 kvinne. De ulike valg av tillitsvalgte i banken gjøres i henhold til de retningslinjene som er nedfelt i bankens vedtekter. Egne valgkomiteer for valgmøte for innskyterne og egenkapitalbeviseierne forbereder disse valgene. Det er også en egen valgkomite som forbereder de øvrige valgene i bankens forstanderskap. Bankens revisor arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. Ekstern revisor deltar i fellesmøte/styremøte som gjelder årsoppgjøret. Ekstern revisor skriver en uavhengig attestasjon om bankens intern kontroll. Gjennom årsrapporten og kvartalsrapportene forsøker banken å gi mest mulig informasjon ut til markedsaktørene, eierne og kunder. Dette gjøres for at de skal ha et mest mulig korrekt bilde av bankens situasjon. 18

19 Bemanning og organisasjonsstruktur Ved utgangen av 2009 hadde banken 15 fast ansatte, og av disse var 4 på deltid. Inkludert i dette er 1 renholder i 50 % stilling. I tillegg har banken hatt 1 vikar ansatt i Antall årsverk pr var 15,80. Fordelt på kjønn har banken totalt 9 kvinner og 7 menn i den daglige drift. Ledergruppen i banken består av 3 medlemmer fordelt på 2 menn og 1 kvinne. Etter gjeldende pensjonsordninger har ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Ordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon, ektefelle- og barnepensjon. Netto pensjonskostnader blir medtatt i personalkostnadene i regnskapet. Gjennom tariffavtalen er banken med i ordningen om avtalefestet førtidspensjon (AFP). Dette er en fleksibel førtidspensjon som kan gi ansatte muligheten til å gå av med alderspensjon fra fylte 62 år. Banken hadde pr en medarbeider som benytter AFP-ordningen. Av andre forsikringer de ansatte har kan nevnes: Gruppelivsforsikring Operasjonsforsikring Kri ti sk sy kdom Ansatte og arbeidsmiljø Bankens kjerneverdier lokal, etterrettelig, varm og effektiv er rammen for de aktiviteter banken gjennomfører innenfor personalområdet. For å leve opp til kjerneverdiene er det viktig at bankens personalpolitikk sikrer et vedlikehold og en videreutvikling av ansattes kompetanse som gjør at ansatte er i stand til å skape de individuelle resultater som må til for å nå bankens totale og langsiktige mål. Arbeidsmiljøet anses som godt og det avholdes regelmessig møter mellom ansatte og ledelsen hvor tema omfatter alle forhold som kan videreutvikle banken som en god og attraktiv arbeidsplass. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen møtes ved behov og har drøftelser av saker som er av viktighet for begge parter, blant annet forhold som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes tillitsvalgte har vært godt. På slutten av 2009 ble det i banken skiftet ut vegg til vegg teppe med gulvbelegg på 4 kontorplasser. Dette ble gjort for å oppnå et bedre inneklima. Arbeidet med å skifte til gulvbelegg for de andre kontorplassene i banken vil fortsette i Banken har i løpet av 2009 gjennomgått og oppdatert rutine- og produktbeskrivelser. Bankens sikkerhetsrutiner ble i 2009 oppdatert og gjennomgått med de ansatte. Bankens helse, miljø- og sikkerhetsdokument er gjennomgått og i samarbeid med Hjelp 24 AS er det gjennomført forebyggende helsetiltak for de ansatte. Forbedringstiltak innen HMS gjennomføres når det påvises svakheter. For øvrig har banken en løpende prosess med henblikk på å ha arbeidsplasser med en optimal ergonomi. I løpet av året har banksjef hatt medarbeidersamtale med hver enkelt ansatt. Sykefraværet i 2009 var på 164 dager hvilket tilsvarer 4,89 % av faktiske dagsverk. Sykefravær utover 16 dager utgjør 2,75 %. Fravær på grunn av syke barn utgjør 0,16 %. I 2008 var sykefraværet på 5,02 %. Det er ikke forekommet ulykker med personskade i banken i løpet av Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at det forurenser det ytre miljø. Det tilstrebes en miljøbevist holdning til papirbruk, avfallshåndtering og gjenvinning. 19

20 Kompetanse For å greie å hevde seg i den økende konkurransen i finansmarkedet, er det nødvendig å være tilpasset de markedsmessige forventningene, både på kompetanse og ikke minst tilgjengelighet. Banken sikrer dette blant annet gjennom utvikling av sine medarbeidere for å kunne bli autorisert som finansiell rådgiver og forsikringsrådgiver Finansiell rådgiver Bakgrunnen for autorisering av finansielle rådgivere er for å skape høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. At alle som arbeider innenfor feltet finansiell rådgivning har den nødvendige kompetanse og etterlever god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet. Alle som driver med finansiell rådgivning i banken skal sertifiseres. Med finansiell rådgivning forstås personlig veiledning og anbefalinger knyttet til plasseringer av kundens finansielle formue. Ved utgangen av 2009 har banken 4 ansatte som er sertifisert som finansiell rådgiver etter gammel ordning. Læringsløpet etter ny ordning er startet for 7 ansatte og vi satser på å være ferdig med sertifiseringen før Forsikringsrådgiver Alle som driver med salg av forsikring i banken skal sertifiseres. Denne sertifiseringen består av en kunnskapsrøve og en praktisk prøve Likestilling I bankens ledelse er det 2 menn og 1 kvinne. Styret har 2 kvinnelige og 5 mannlige medlemmer. Både styret og bankens ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting på sikt er å innfri samfunnets forventninger. Banken har en ansettelses- og lønnspolitikk som ikke diskriminerer mellom kjønnene Fortsatt drift Årsregnskapet bygger på forutsetningen om fortsatt drift og det gir etter styrets vurdering en tilfredsstillende beskrivelse av bankens stilling ved årsskiftet. Banken har en soliditet som overstiger myndighetenes krav med god margin Fremtidsutsikter Bankens strategi tilsier god inntjening gjennom begrenset og kontrollert vekst. Banken budsjetterte med en utlånsvekst på 7,0 % og et overskudd før skatt på 7,99 MNOK. Banken oppnådde en utlånsvekst på 8,1 % og et overskudd før skatt på 9,29 MNOK. Konkurransesituasjonen forventes å bli ytterligere skjerpet, med fortsatt press på rentemarginen. Styret antar at det største presset vil komme innenfor godt sikrede boliglån. Av den grunn satser banken på å øke andre inntekter. 20

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Nesset Sparebank på MFK kamp med Nessets 13 åringer. Innholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.1 Resultatregnskapet...3 1.2 Balansen...3 1.3 Risikovurdering...3 1.3.1 Kredittrisiko...3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1.

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1. ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1.3 Regnskap 2010...4 1.3.1 Resultat...4

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2012

Delårsrapport 1. halvår 2012 Delårsrapport 1. halvår 2012 Nesset Sparebank Fotballskole 2012 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning...3 1.1 Regnskapsprinsipper...3 1.2 Resultatregnskapet...3 1.3 Balansen...3 1.4 Risikovurdering...4

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2012... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...3 1.

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...3 1. ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...3 1.2 Rammevilkår...3 1.3 Regnskap 2011...4 1.3.1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2010 1.1-30.6 2.kvartal 2010 2009 2010 2009 2009 % av % av % av kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 kr.1000 kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer