Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Utvikling forvaltningskapital siste åtte år Rammevilkår...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2009... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år... 3 1.2 Rammevilkår..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Utvikling forvaltningskapital siste åtte år Rammevilkår Regnskap Resultat Disponering av overskuddet Utvikling av renteinntekt, rentekostnad, andre driftsinntekter og andre driftskostnader Balansen Endring i innskudd og utlån siste åtte år Selskapets vurdering av regnskapet Rettvisende bilde Egenkapitalbevis Eierandelskapital Utbyttepolitikk Utvikling egenkapitalbevis Investorpolitikk Informasjon via internett Eierforhold Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Revisjonsutvalg Intern kontroll og risikostyring Kredittrisiko Finansielle risikoer Operasjonell risiko Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Midt-Norsk Sparebankgruppe ViS Midt-Norge AS Eiendomskreditt Kredittforeningen for sparebanker SDC DnBNOR BBS Gaver og gavefond Marked, kunder og produkter Organisasjon og ledelsesstyring Styring av virksomheten (Corporate Governance) Bemanning og organisasjonsstruktur Ansatte og arbeidsmiljø Kompetanse Likestilling Fortsatt drift Fremtidsutsikter Nøkkeltall Resultat og balanse Resultatregnskap Balanse pr Eiendeler Balanse pr Gjeld og EK Kontantstrømanalyse Noter (Innholdsfortegnelse) Revisjonsberetning Kontrollkomiteens årsrapport Sparebankens tillitsvalgte Gaveutdeling for regnskapsåret

3 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Nesset Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1878 med kontor beliggende i Eidsvåg i Nesset kommune. Bankens forvaltningskapital var pr på MNOK og det ble utført 16 årsverk. Pr hadde vi i overkant av kunder Utvikling forvaltningskapital siste åtte år MNOK Forvaltningskapital Rammevilkår Finansmarkedene har bedret seg betraktelig siden høsten Risikopåslagene har gått kraftig ned. Aksjekursene har steget mye. I tillegg til at dette er en innhenting etter det store fallet i 2008, bidrar også store likviditetstiltak og kraftige rentekutt til denne bedringen. Global industriproduksjon øker igjen og internasjonal handel er i ferd med å ta seg opp. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt høy. De fremvoksende økonomiene i Asia fortsetter å øke aktiviteten. Etter fire kvartaler med nedgang i sesongjustert BNP, er det igjen vekst i økonomien i USA.. Dermed er det kanskje slutt på den verste resesjonen siden 2. verdenskrig. Flere av de fremtredene landene i Europa har også snudd utviklingen. Det er imidlertid flere av våre handelspartnere som høsten 2009 fortsatt hadde nedgang i økonomien.. I Norge var det høsten 2009 igjen vekst i industriproduksjonen. Også eksporten økte. Det er imidlertid nedgang i investeringene i næringslivet og i boliginvesteringene. Da finanskri sen kom over oss for fullt høsten 2008 fryktet man en kraftig stigning i arbeidsledigheten. Finanspolitiske tiltak og lavere renter, sammen med at nedgangen i verdensøkonomien ikke ble så langvarig som fryktet, gjør at ledigheten er på et relativt lavt nivå fortsatt. I tillegg kommer nok også at flere unge velger å studere, at arbeidsinnvandrere har reist fra landet og også at bedrifter holder på arbeidstakere i påvente av økt etterspørsel. 3

4 Veksten i forbruket i Norge kom allerede i 2. kvartal. Lave renter, sammen med lav arbeidsledighet bidrar til sterk vekst i disponibel inntekt. En del av inntektsøkningen har gått til sparing. Deler av denne veksten kan nok trolig tilskrives usikkerheten i forbindelse med virkningene av finanskri sen. Den økte veksten i forbruket sammen med stigende boligpriser kan føre til at låneopptak igjen øker mye og at sparingen faller igjen. I løpet av syv måneder fra siste del av 2008 kuttet Norges Bank styringsrenten med 4,5 % og rentebunnen ble 1,25 %. I hovedsak med bakgrunn i at produksjonen og sysselsettingen falt mindre enn ventet, økte styringsrenten i oktober og i desember og er i dag på 1,75 %. Norges Bank antar at styringsrenten skal opp til 2,5 % mot slutten av Regnskap Resultat 2009 ble et relativt godt regnskapsår for banken, med et resultatet før skatt på 9,29 MNOK eller 0,91 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 0,54 MNOK høyere enn i 2008 da tilsvarende resultat var på 8,75 MNOK og 0,98 %. Avvik i resultat fra fjoråret skyldes i hovedsak: Reduserte tapskostnader Rentenetto Rentenettoen er på 2,37 %, ned fra 2,59 % for I kroner er rentenettoen i 2009 økt med 1,20 MNOK. En økning i kronebeløpet skyldes økt volum. Styret er oppmerksom på at rentenettoen kan falle i årene fremover, og dette må kompenseres med økning i andre driftsinntekter. Utvikling rentenetto siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Utvikling rentenetto 3 2,5 2,32 2, 70 2,79 2,73 2,59 2,59 2,37 2 1,5 Utvikling rentenetto 1 0, Den lave rentenettoen i 2003 s kyldes at kapital kos tnaden ved overtatt ei endel ble tatt i nn i rentenettoen, mens inntekten ble tatt under andre driftsinntekt er. Hens ynt att innt ekten ville rentenettoen har vært på 2,72 %. 4

5 Totale andre inntekter Totale andre driftsinntekter utgjorde 7,35 MNOK mot 8,36 MNOK i fjor. Nedgangen skyldes mindre utbytte og mindre gevinst på omløpsobligasjoner. De totale netto driftsinntektene var pr på 0,72 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Utvikling netto totale andre driftsinntekter siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Netto totale inntekter 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 1,10 1,18 0,86 0,79 0,74 0,94 0,72 Netto totale inntekter 0,40 0,20 0, Kostnader Bankens kostnader er redusert fra 2,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2008 til 1,86 % i Nedgangen skyldes vesentlig reduserte andre driftskostnader. Kostnader i prosent av inntekter var på 60,18 % i 2009, opp fra 59,65 % i Banken har som langsiktig mål å kunne stabilisere seg rundt 55,00 %. Utvikling totale kostnader siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Totale kostnader 3 2,5 2 2,54 2,15 2,30 2,01 2,05 2,11 1,86 1,5 Totale kos tnader 1 0,

6 Mislighold og tap Også i 2009 har misligholdet vært lavt (restanse og overtrekk over 90 dager). Brutto mislighold pr var på 4,41 MNOK, mens netto mislighold (fratrukket individuelle nedskrivninger) var på 3,21 MNOK. Samme tall for 2008 var på 2,92 MNOK og 2,36 MNOK. Netto tap er belastet årets resultat med 3,32 MNOK, tilsvarende 0,32 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens det for 2008 ble belastet tap med 3,95 MNOK, tilsvarende 0,44 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Med bakgrunn i dagens portefølje og risikoprofil forventes tapene å ligge på et nivå fra 0,30 % til 0,50 % årlig. Dette er på et nivå som styret vurderer som akseptabelt Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt ble på kroner Overskuddet disponeres slik: (egenkapitalbeviseiernes brøk er 38,48 %) Overført til gaveutdeling i 2010 kroner Overført til sparebankens fond kroner Utbytte til egenkapitalbeviseierne kroner Overført til utjevningsfond kroner Utvikling av renteinntekt, rentekostnad, andre driftsinntekter og andre driftskostnader Renteinntekter Rentekostnader Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Balansen Forvaltningskapitalen i Nesset Sparebank var ved utgangen av 2009 på 1.055,88 MNOK. Dette er en økning på 103,66 MNOK eller 10,89 % i forhold til året før Brutto utlån Brutto utlån til kunder økte med 8,12 % i Økningen innenfor privatmarkedet var på 67,37 MNOK eller 8,34 % av brutto utlån. Innenfor næringsliv var det en reduksjon på 1,87 MNOK noe som tilsvarer 0,22 % av brutto utlån. Veksten innenfor privatmarkedet har vært jevnt fordelt på eksisterende kunder og nye kunder. 6

7 Innskudd Innskudd fra kunder økte i løpet av året med 11,24 % fra 709,74 MNOK til 789,52 MNOK. Banken hadde ingen meglede innskudd ved utgangen av året. Innskudd finansierte ved utgangen av ,35 % av netto utlån, mot 88,79 % ved utgangen av Obligasjonslån utgjorde ved årsskiftet 100 MNOK, en økning på 15 MNOK fra forrige år Nedskrivninger på utlån Totale nedskrivninger på utlån utgjør ved årsskiftet 8,24 MNOK fordelt med 5,24 MNOK i individuelle nedskrivninger og 3,00 MNOK i gruppevise nedskrivninger Egenkapital og kapitaldekning Bankens egenkapital på 74,36 MNOK består av sparebankens fond på 46,56 MNOK, gavefond 0,30 MNOK, eierandelskapital på 25 MNOK og utjevningsfond på 2,50 MNOK. Ansvarlig lån er på 30 MNOK og fondsobligasjonslån er på 15 MNOK. Av fondsobligasjonslånet på 15 MNOK kan 13,28 MNOK brukes som kjernekapital. Resterende på 1,72 MNOK brukes da som tilleggskapital. Bankens kapitaldekning er ved årsskiftet 20,69 % som fordeler seg på kjernekapital 15,02 % og tilleggskapital 5,67 %. Pr var kapitaldekningen 20,86 %. Lovens krav til kapitaldekning er 8 %. Bankens kapitaldekning er 73,00 MNOK utover lovens krav. Bankens beregningsgrunnlag for kapitaldekning sett i forhold til forvaltningskapitalen var pr på 56,0 %. Pr var den på 56,5 %. ICAAP beregningen for 2009 anslår kapitalkravet til 84,11 MNOK. Basert på dette og at ICAAP beregningen er en worst case beregning, vurderer styret måltallet på 16 prosent kapitaldekning til å ligge godt over kapitalkravet etter Basel II. Viser ellers til bankens Pilar 3 dokument pr som er lagt ut på bankens hjemmeside Endring i innskudd og utlån siste åtte år (i tusen) Innskudd Brutto utlån 7

8 1.4 Selskapets vurdering av regnskapet 2009 var Nesset Sparebank sitt 132. driftsår. Styret konstaterer at Nesset Sparebank for 2009 leverer et godt resultat og dermed fortsetter den gode utviklingen banken har hatt de senere årene, tross uro i finansmarkedet, og et år der store deler av verden var preget av finanskrise. For Nesset Sparebank er det ekstra hyggelig at man for sjette år på rad oppnådde et resultat godt i samsvar med forventinger og budsjett, og som dermed styrker bankens soliditet. Dette sikrer arbeidsplassene og gir grunnlag for at vi kan være en betydelig samfunnsaktør i Nesset og øvrig nærområde. Samtidig har banken resultater og en økonomi som kan gi eierne av egenkapitalbevis god avkastning på deres investeringer i Nesset Sparebank. Året 2009 har vært preget av godt og konstruktivt samarbeid mellom styret og administrasjon i banken. Det er ikke foretatt forandringer i arbeidsstokken i God kostnadsstyring, fokus på intern kontroll, positiv vekst på andre driftsinntekter og opprettholdelse av en sterk rentenetto har gitt gode resultater. Likviditeten ved årsskiftet er svært god med høy innskuddsdekning og funding med god spredning på fremtidige forfall. Styret har i løpet av 2009 fortsatt arbeidet med sterk fokus på rapportering og oversikt over kravene som stilles til bankene etter Basel II reglementet og øvrige endringer i rammevilkår for banknæringen. Særlig fokus har det vært på aktuelle risikoområder for banken, og kravet til totalkapital, det såkalte ICAAP. Her har det som for 2008 både vært jobbet i Midt Norsk Sparebankgruppe og med jevn oppfølging til styret fra administrasjonen gjennom året. Styret har hatt sterk fokus på uroen i finansmarkedet i Sammen med bankens administrasjon har man hatt løpende vurdering av situasjonen for hele tiden å sikre god kontroll av de ulike risikoområdene i banken. Nøkkeltallene fra årets resultat, som er et av de beste i bankens historie, viser at man har lykkes godt i dette arbeidet. Nesset Sparebank fremstår etter 2009 som en robust og selvstendig lokalbank med god kompetanse i ledelse og hos de øvrige ansatte. Nøkkeltallene slik de fremgår av regnskapet viser positiv utvikling med en egenkapitalforrentning på 9,01 %, en kostnadsprosent på 60,18 %, en kapitaldekning på 20,69 % og en kjernekapital på 15,02 %. Bankens forvaltningskapital har kommet opp på 1.055,88 MNOK, som er en vekst fra 952,22 MNOK året før. Nesset Sparebank passerte i juni 2009 for første gang 1 mrd.i forvaltningskapital. Dette er innenfor rammer i vedtatt langsiktig strategi. I tillegg har en hele året hatt en positiv og god likviditet til konkurransedyktig pris i markedet. Rentenettoen er fortsatt under press, men banken har likevel oppnådd en rentenetto på 2,37 % for 2009 som er noe under budsjettert mål, men likevel et tall som står seg relativt godt sammenlignet med andre banker. Nesset Sparebank har en sterk posisjon innenfor Terra Gruppen AS, blant annet når det gjelder inntekter fra forsikringssalget. Dette har også vært en realitet i Styret takker administrasjon og øvrige ansatte for vel gjennomført jobb i Rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende oversikt av bankens finansielle stilling og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Begrepet rettvisende oversikt innebærer at det i årsberetningen blant annet blir gitt: En rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling 8

9 En redegjørelse om både finansielle og ikke finansielle resultatindikatorer som er relevante for virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker En beskrivelse av de mest sentrale risiki virksomheten står ovenfor En redegjørelse dersom det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet En redegjørelse dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat 1.5 Egenkapitalbevis Eierandelskapital Nesset Sparebank hadde ved utgangen av 2009 en eierandelskapital på 25 MNOK fordelt på egenkapitalbevis, hver andel pålydende kroner 100,-. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 2,50 MNOK Utbyttepolitikk Nesset Sparebank har som økonomiske mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Nesset Sparebank legger til grunn at overskuddet fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Nesset Sparebank vektlegger et konkurransedyktig kontantutbytte. For regnskapsåret 2009 blir egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 10,05 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid. Styret foreslår et kontantutbytte på kroner 8,53 per bevis, og en avsetning på kroner 1,52 per egenkapitalbevis til utjevningsfond Utvikling egenkapitalbevis Inntjening pr. bevis 12,30 13,70 12,72 10,17 10,05 - herav kontantutbytte per bevis 10,00 10,25 10,80 10,00 8,53 - herav avsatt til utjevningsfond per bevis 2,30 3,45 1,95 0,17 1,52 Bokført egenkapital per bevis 102,31 106,39 108,31 108,48 110,00 Egenkapitalbevisbrøken 46,84 44,56 42,37 40,31 38, Investorpolitikk Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom hjemmesider på internett, pressemeldinger, samt utsendelse av regnskapsrapporter til eierne Informasjon via internett Banken er tilgjengelig via internett med informasjon som dekker investorer, presse, eiere samt meglerbransjen. Adressen på internett er: 9

10 1.5.6 Eierforhold Nesset Sparebank har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og vi har oppnådd en god spredning av eierne som i dag representerer kunder, regionale investorer, samt norske sparebanker. Antall eiere i 2009 er redusert med 3 til 110. Andelen egenkapitalbevis eiet av investorer i Møre og Romsdal utgjør pr ,1 % mot 82,0 % pr De 20 største eierne er notert med 64,7 % av eierandelskapitalen ved årsskiftet. Av disse er 17 hjemmehørende i Møre og Romsdal. 1.6 Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter i 2009 og møtene skjer etter fastsatt årsplan. Det ble i løpet av året avholdt 2 møter i forstanderskapet. I tillegg har det blitt avholdt fellesmøte med styret, kontrollkomiteen, forstanderskapets formann og revisor. I 2009 har styret som tidligere vektlagt arbeidet med bedre intern kontroll og risikostyring, oppfølgning av store engasjement og svakt klassifiserte næringslivsengasjement. Styret mottar hvert kvartal statusrapporter for de ulike risikoområder i banken. Både revisor og kontrollkomiteen mottar styrepapirene før hvert styremøte. Første varamedlem til styret får tilsendt samme sakspapir som styremedlemmer. Ved valget i 2009 ble det gjenvalg på de 4 styremedlemmene som var på valg, henholdsvis Jan Erik Nerland, Lars Otto Motrø, Anne Grete Klokset og Knut Arne Bugge Revisjonsutvalg I henhold til Sparebanklovens 17 c foreligger det nå en plikt for sparebankene å opprette et revisjonsutvalg og dette skal være på plass senest 30. juni Dette utvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Etter at det ble gitt mulighet for at det samlende styret kan fungere som bankens revisjonsutvalg, har styret i banken innstilt ovenfor bankens forstanderskap at hele styret skal utgjøre bankens revisjonsutvalg. Innstillingen med forslag til vedtak, blir lagt fram for bankens forstanderskap i møte 18. februar Intern kontroll og risikostyring Banken skal arbeide i samsvar med lover og forskrifter som er relevante for finansnæringen, og i samsvar med interne retningslinjer. Styret har med bakgrunn i sitt kontrollansvar fastsatt prinsipper for internkontrollen på ulike aktivitetsområder, og kontroll er etablert i samsvar med lover og forskrifter, pålegg fra Finanstilsynet og retningslinjer gitt av styret. Banken har delt arbeidet med risikostyring inn i følgende risikoområder: Kredittrisiko Finansiell risiko Operasjonell risiko 10

11 Gjennom et samarbeid i Midt Norsk Sparebankgruppe og ViS Midt Norge AS har vi innført et eget policybasert risikostyringssystem Kredittrisiko Kredittrisiko representerer den største risikokategorien for banken og er i vesentlig grad knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapirer da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens retningslinjer på kredittområdet er nedfelt i en kreditthåndbok og en vedtatt kredittpolicy. I henhold til disse dokumentene er det overordnede mål for kredittvirksomheten å ha engasjementsporteføljer med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. Det kan nevnes at dokumentene gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde m.v. Policydokumentet legger også opp til at banken har utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, i markedet eller i banken. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på svakt klassifiserte kunder. Utvikling og tiltak på disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg nevnes at de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene presenteres for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i bankens landbruksportefølje og privatkundeportefølje. Størrelsen på vår næringslivsportefølje og antallet næringslivskunder tilsier at vi har meget god oversikt over vår kredittrisiko. Dette tilsier at vi henfører det vesentligste av våre nedskrivninger til den enkelte kunde. De individuelle nedskrivinger, samt nedskrivninger basert på gruppevise kundeklassifiseringer, gjenspeiler etter vår mening bankens risiko. Bransjefordeling gjennomgås i styremøte årlig. Mislighold, overtrekk og restanser overvåkes nøye og hvert kvartal blir oversiktene rapportert til styret. Styret vurderer bankens kredittrisiko som moderat til lav Store engasjement Store engasjement kan i seg selv utgjøre en stor risiko. Dette gjør seg særlig gjeldende hvis de utgjør en stor andel av den totale portefølje og samtidig er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. (klyngerisiko) Banken har derfor egne retningslinjer for å håndtere denne risikoen. Store engasjement kan etter loven maksimalt utgjøre 25 % av netto ansvarlig kapital og alle store engasjement ut over 10 % av bankens netto ansvarlige kapital skal rapporteres hvert kvartal til tilsynsmyndighetene. Dette betyr at største enkeltengasjement banken kunne ha i 2009 var på 29,8 MNOK. Antall engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital er pr på 3 og i sum utgjør de 52,60 MNOK. I bankens kredittpolicy er det vedtatt at sum totale store engasjement skal ligge under 100 % av bankens netto ansvarlig kapital. Pr er banken på 44,20 %. Styret vurderer bankens klyngerisiko innenfor utlån som lav Finansielle risikoer Dette området er ment å dekke alle risikoer for banken unntatt kredittrisiko og operasjonell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Banken har derfor en likviditetsrisiko. Men siden innskuddene er fordelt på mange innskytere og banken driver godt, anser styret det som lite sannsynlig at store 11

12 mengder kundeinnskudd skal forsvinne ut samtidig. På bakgrunn av dette ser vi på kundeinnskuddene som en langsiktig finansiering. Banken hadde ved årsskiftet obligasjonslån på 100 MNOK, en økning på 15 MNOK sammenlignet med året før. I tillegg har banken et lån i Norges Bank på 20 MNOK med forfall i november Banken hadde ved årsskiftet ingen meglede innskudd. Bankens totale innskudd utgjør ca. 90,5 % av bankens brutto utlån pr Dette er en økning på 2,6 % fra Bankens likviditetsindikator 1 og 2 er pr på henholdsvis 105,9 og 112,9. Gjennomsnitt av likviditetsindikator 1 og 2 blir 109,4. Banken har trekkrettighet i DnB NOR på 47 MNOK og det vesentligste av dette er til enhver tid i reserve. Bankens likviditetsstyring gjennomføres i henhold til vedtatt likviditetspolicy. I tillegg til spredning av fundingkilder legger policydokumentet opp til at vi skal ha rammer innenfor ulike tidsintervall alt etter bankens netto refinansieringsbehov. Banken har også utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, enten i markedet eller i banken. Dette policydokumentet blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Likviditeten følges opp daglig og rapporteres til styret på hvert styremøte. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak og vedtatte kontrollrutiner. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som moderat til lav Innskudd Det ligger ikke noen begrensinger i hvor store innskudd en bank kan ta i mot, men store enkeltinnskudd innebærer en viss likviditetsrisiko. Banken har i likviditetspolicyen sagt at et enkelt innskudd ikke skal overstige 5 % av de totale innskudd. Unntak kan gjøres for kunder som over mange år har hatt et etablert kundeforhold. Ved årsskiftet hadde vi to kundeinnskudd over 5 % av de totale innskudd. Styret vurderes bankens klyngerisiko innenfor innskudd som lav Renterisiko Renterisikoen er i stor grad avhengig av løpetid på bankens balanseposter og da spesielt på lån og innskudd. Banken har ingen fastrenteinnskudd, men fem fastrentelån. Det vil for resterende innskudd og utlån til enhver tid være mulig å endre rentene i takt med endring i markedet ellers. Banken hadde ved årsskiftet tre obligasjonslån på til sammen 100 MNOK, ansvarlig lån på 30 MNOK og fondsobligasjonslån på 15 MNOK. Alle fem lånene har renteregulering kvartalsvis. På bakgrunn av dette er derfor liten risiko forbundet med renteregulering. Rentemarginen rapporteres månedlig til styret. Styret vurderer bankens renterisiko som lav Valutarisiko Banken har ved årsskiftet et valutalån. Nevnte valutalån var ved årsskiftet sikret og oppgjørsbeløp avtalt pr I tillegg har banken valuta for bruk til veksling til fremmed valuta for kunder. Denne beholdningen er svært lav og var ved årsskiftet på 0,16 MNOK. 12

13 Styret vurderer bankens valutarisiko som lav Markedsrisiko (kursrisiko) Banken har ved utgangen av året aksjer og fondsandeler på 23,94 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 15,14 MNOK, er investeringen for en stor del av strategisk karakter, da det meste er investering i tilknytning til Terra Gruppen AS. Bankens markedspolicy tilsier at disse investeringene eksklusiv likvide fondsplasseringer, ikke skal overstige 15 % av EK pr Pr var tallet 12,48 %. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner, plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kraftselskap. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst av verdipapir og valuta var i 2009 på 0,59 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Markedspolicy er vedtatt og blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd Soliditetsrisiko Med soliditetsrisiko forstår vi risikoen for at bankens egenkapital blir for lav, herunder at tilsynsmyndigheter ikke lenger har tiltro til bankens soliditet. Lovens minstekrav for kapitaldekning i banker er 8 %. Bankens kapitaldekning pr er på 20,69 %. Det er bankens vurdering at risikoen for å komme ned i en kapitaldekning som tilsynsmyndighetene finner utilfredsstillende er svært liten, da det etter våre beregninger krever en kombinasjon av svært store utlånstap, store verdipapirtap og dårlig/manglende inntjening i en lengre periode. Gitt de risikostyringsmekanismer vi har i dag og det begrensede marked vi opererer i så anser vi en slik situasjon for å være lite trolig. Styret vurderer at bankens soliditetsrisiko er lav Operasjonell risiko I tillegg til bankens kredittrisiko og finansielle risiko, er banken også utsatt for operasjonell risiko. Dette er risikoen for tap på grunn av utilstrekkelige eller mislykkede interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, kompetansesvikt, menneskelige feil og systemer eller eksterne hendelser. For å avdekke den operasjonelle risikoen har banken etablert rutiner for intern kontroll. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer en gang pr. år til banksjef, som videre rapporterer til styret. Bankens intern kontroll gjennomgås og oppdateres årlig. 13

14 Den største operasjonelle risikoen for banken er en eventuell svikt i IT-løsninger. Vi har også i løpet av året gjennomgått våre rutiner og prosesser tilknyttet de nye systemene. Banken har også fokus på hvordan vi best mulig kan tilpasse oss alle de nye lover og forskrifter som kommer og skal implementeres i de nærmeste årene. Dette medfører en stor kompetanseutfordring for en liten organisasjon som oss. Banken vil bruke ViS Midt Norge AS og Terra Gruppen AS aktivt i dette arbeidet. Det er styrets oppfatning at med den løpende rapporteringen om driften gjennom året, samt gjennomføringen av internkontrollen, er bankens kontrollopplegg for risikohåndtering godt ivaretatt. I løpet av 2009 tok banken i bruk en ny policy for operasjonell risiko og retningslinjer for hendelsesrapportering. Styret vurderer at bankens operasjonelle risiko er lav. 1.7 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Finanskonsernet Terra Gruppen AS er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Nesset Sparebank er blant de 79 aksjonærene med en eierandel på 0,50 %. Terra Gruppen AS og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 236 milliarder kroner, hvorav bankene står for 185,0 milliarder. Terra Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra Gruppen AS vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra Gruppen AS til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra Gruppen AS arbeider for at Nesset Sparebank og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra Gruppen AS løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Totalleverandør av finansielle produkter Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra Gruppen AS en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Orion Securities, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. 14

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer ÅRSRAPPORT 2012 Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer