Årsmelding Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Ifølge «Trimgjengen» skal turgåing i Austråtlunden være både helsegivende og vanedannende. Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet

2 ÅRSMELDING 2009 Den økonomiske situasjonen Internasjonal økonomi startet fjoråret i krise, men med en klar bedring gjennom året. Likevel ser fasiten ut til å bli at 2009 blir året med den svakest økonomiske veksten siden krigen. Det anslås nå at BNP veksten falt med om lag 5% i Tyskland som er Europas største økonomi. Nedgangen i USAs, som fortsatt er verdens største økonomi, var om lag 2,5%. Fallende produksjon av varer og tjenester ga mindre behov for arbeidskraft og sterk stigning i arbeidsledigheten over hele den vestlige halvkule. I både EU og i USA er arbeidsledigheten nå om lag 10% av den yrkesaktive befolkningen. Utsiktene for inneværende år er lysere for den økonomiske veksten. De fleste økonomer tror på moderat økonomisk vekst i både USA og EU. Arbeidsledigheten vil imidlertid forbli høy også i de nærmeste år. RENTENE 2009 ble et år da sentralbanker i mange land forsøkte å følge i Japans fotspor med å minimere sine signalrenter. I både EU, USA samt flere av våre naboland nådde de korte rentene historiske bunner i første halvår i fjor. Sentralbankrentene i EU og USA ble holdt lave gjennom hele fjoråret all den tid arbeidsledigheten fortsatte å stige gjennom året. Ytterligere pengepolitiske stimuli kom i form av direkte utlån fra ulike regjeringer, omfattende statlige garantier for bankenes innskudd og i siste instans kjøp av verdipapirer mot kontant oppgjør. Disse ekstraordinære tiltakene vil gradvis fases ut. De lange rentene begynte imidlertid å stige i løpet av våren både fordi man fikk tiltro til at det verste snart ville være over for verdensøkonomien og fordi mange markedsaktører fryktet ny inflasjon i kjølvannet av den sterk ekspansive pengepolitikken som sentralbankenes ulike strategier medførte. Ved utgangen av fjoråret var imidlertid kredittetterspørselen svak i både USA og i de fleste europeiske land. Inflasjonsforventingene var relativt lave i de fleste land. Norge fikk mindre problemer enn de fleste av våre handelspartnere, ikke minst takket være store rentekutt og raus finanspolitikk. Likevel ligger vi nå an til et fall i produksjonen for fastlandsøkonomien på 1,1% for Arbeidsledigheten har ikke steget til mer enn i underkant av 3,5% ved utgangen av Kronekursen svingte uvanlig mye i løpet av året. Vi startet 2009 med en svak kronekurs og endte opp med et nivå drøye 10% sterkere enn i desember 2008, når vi måler kronas verdi mot de 44 største importlandene til Norge. Inflasjonen i Norge var nær Norges Banks ønskede inflasjonsmål på 2,5% både når vi ser på totalindeksen som jo ofte preges av svingninger i energiprisene, og når vi ser på den såkalte kjerneinflasjonen, KPI JAE- hvor virkninger av avgiftsendringer og energipriser trekkes ut. Norges Bank senket rentene gjennom første halvår til en ny historisk rentebunn på 1,25% for foliorenten. Som eneste europeiske land økte Norges Bank sine signalrente to ganger i fjor høst. Dermed endte foliorenten på 1,75%. Verdipapirmarkedene var i fjor sterkt preget av svingningene i konjunkturene. Begynnelsen av året var kjennetegnet av sterk frykt for at nedgangskonjunkturen ikke ville la seg stanse. Mange fryktet en global depresjon. Etter hvert fikk imidlertid investorer tilbake troen på fremtiden med stigende kurser som resultat. Svingningene var nært knyttet til utviklingen i finanssektoren. Banker og forsikringsselskap hadde store problemer med å skaffe seg finansiering til normale vilkår ved inngangen til året. Dette preget børsen fordi banker er viktige komponenter i de fleste børsindekser og fordi finansinstitusjoner også er store eiere av verdipapirposter. Når finansinstitusjoner får problemer, må de ofte dumpe verdipapirer i markedet fordi de selv har problemer med å holde risikoen stangen. Mange kredittpapirer var lavt priset i årets første måneder fordi det var en frykt for en selvforsterkende konkursbølge i næringslivet. I siste instans var markedene nervøse for at bankene ikke ville klare å svelge tapene uten å måtte be staten om hjelp. Oslo Børs falt godt under 200 i løpet av årets første kvartal når en måler med den mye brukte indeksen OSEBX til tross for at flere land senket rentene til historiske bunner i årets første måneder. Utover i året, etterhvert som økonomien bedret seg, fikk vi en klar oppgang på de fleste børser. Oslo Børs utmerket seg som et av de beste aksjemarkedene. Ved årsskiftet sto overnevnte indeks i 372. Utsiktene for markedene var ved årsskiftet 2010 gode. Den umiddelbare krisen ser ut til å være over for denne gang. Vekstanslagene for verdensøkonomien er gradvis blitt oppjustert. Mange vil imidlertid hevde at ubalansene med store handelsunderskudd i forgjeldede land fortsatt utgjør en trussel for verdensøkonomien. For verdpapirfond var 2009 et sterkt år med nettotegning på rekordhøye 57,8 milliarder kroner. Samlet beholdning av i norske verdipapirfond var ved utgangen av 2009 hele 415 milliarder kroner. Mot normalt, var det småsparere som kjøpte fond gjennom hele 2009, men også institusjoner og utlendinger kjøpte seg opp i norsk forvaltede fond gjennom året. REGIONAL UTVIKLING Ørland Hovedflystasjon med sine om lag 570 arbeidsplasser er en betydelig økonomisk faktor i Ørland- og Bjugnregionen, hvor Ørland kommune har en av landets to hovedflystasjoner. Forsvarstudie 07 anbefalte å lokalisere all fremtidig jagerflyaktivitet til Bodø og at Ørland dermed ble nedlagt som operativ jagerflybase. Imidlertid ble Ørland Hovedflystasjons fortrinn operativt og øvings- og miljømessig vis a vis Bodø tillagt betydelig vekt i Stortingets langtidsplan for Forsvaret, og konkluderte derfor med at Luftforsvaret skal videreføre drift på to jagerflybaser. Regjeringen sier videre at eventuelle fremtidige endringer i lokalisering av kampfly, luftvern og basesett må ses i lys av prosessen knyttet til fremskaffelsen av nye kampfly. Regjeringen har 2

3 ÅRSMELDING 2009 gått inn for at Norge skal starte forhandlinger om kjøp av amerikanske JSFjagerfly. I Langtidsplanen for Forsvaret har Regjeringen fått følgende mandat i arbeidet med støttevirksomheten og basestrukturen for kampfly i Luftforsvaret: Komiteen mener at støttevirksomheten og basestrukturen tilknyttet Luftforsvaret fortsatt er preget av en arv som representerer en kostnadskrevende spredning av virksomheten. Dersom dette ikke endres, vil utgiftene til å opprettholde basene fortsette å trekke ressurser på bekostning av Forsvarets operative evne. Komiteen deler derfor Regjeringens oppfatning av at Luftforsvaret i fremtiden bør videreføre bredden av sine kapasiteter, men konsentrert til færre baser med utgangspunkt i at like fagmiljøer samlokaliseres der det er rasjonelt. Komiteen støtter Regjeringen i at en samling av kampfly, luftvern og basesett tilknyttet Luftforsvaret til én base i fremtiden vil kunne være fornuftig i et langsiktig perspektiv. Et slikt tiltak vil bidra til å samle viktige struktur- og støtteelementer samt kompetansemiljøer og derigjennom gi god faglig og operativ synergi, både for det enkelte strukturelement og for alle de tre strukturelementene sett i sammenheng. Et slikt tiltak vil også kunne gi betydelig økonomisk innsparing, slik at frigjorte midler kan benyttes til prioritert virksomhet i Forsvaret. Komiteen noterer at Regjeringen legger opp til å vurdere fremtidig lokalisering av kampfly, luftvern og basesett i lys av prosessen knyttet til fremskaffelse av nye kampfly. Komiteen anser denne fremgangsmåten som rasjonell, blant annet gitt den usikkerhet som hefter ved vurderingen av de ulike kampflyalternativene. Komiteen viser til at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak etter at Stortinget har tatt stilling til anskaffelsen av nye kampfly og forutsetter at man i den forbindelse, på identisk grunnlag, foretar en grundig vurdering av alle aktuelle alternativ til lokalisering, inkludert, men ikke avgrenset til Bodø, Evenes og Ørland. Om basestrukturen for jagerfly i Norge blir én base (Ørland, Bodø eller Evenes), eller delt løsning (for eksempel Ørland-Bodø) gjenstår å se. Flystøy, tilgjengelig luftrom, familiepolitikk, kapasitet til alliert trening og nærhet til øvingsområder blir viktige faktorer i de pågående vurderinger. Luftforsvarets svar på Forsvarsdepartementets bestillinger av nye delutredninger foreligger i løpet av første kvartal 2010 med forventet høringsrunde til berørte parter i løpet av andre kvartal Dette innebærer at saken nå er løftet over fra Forsvaret til Forsvarsdepartementet og dermed til politisk vurdering. Når dette skrives forventes det at Stortinget får spørsmålet om fremtidig lokalisering av kampfly til behandling i løpet av 2010, mest trolig mot slutten av året. Det videre arbeid med å sikre utviklingen for Ørland Hovedflystasjon styres av politisk ledelse i Ørland og Bjugn kommune, ledende ansatte og tillitsvalgte ved Ørland Hovedflystasjon og sentrale Stortingspolitikere. De har en krevende jobb foran seg, men lykkes de kan Midt-Norge og Ørland-/ Bjugnregionen bli tilført mange nye spennende arbeidsplasser og en fortsatt stor øvingsaktivitet fra jagerflyskvadroner fra NATO. Et positivt vedtak om videreføring av Ørland Hovedflystasjon forventes å gi en relativt umiddelbar og sterk positiv effekt på lokale investeringer i militær infrastruktur. Vi vil trolig også se tilsvarende effekt på sivile investeringer. Ørland Sparebank har tilbudt Ørland kommune ved ordfører at banken under gitte vilkår vil bidra økonomisk dersom det oppstår ytterligere behov for kompetanse og kapasitet til å støtte det pågående arbeidet. Så langt er det meldt tilbake at behovet ikke er tilstede. Kommunene på Fosen og deler av næringslivet har sammen med Sørog Nord-Trøndelag Fylkeskommuner gått sammen om veiprosjektet «Ei tim te by n». Målsettingen er et felles løft for å bedre veistandarden i Fosenregionen. Prosjektet består av 18 delprosjekter fordelt på tre utbyggingspakker, som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av berørte kommuner. De aktuelle vegstrekninger er analysert og kostnadsberegnet og prosjektet er innarbeidet i Nasjonal Transportplan. Skal Fosenregionen videreutvikle sine næringsmessige konkurransefortrinn er gode kommunikasjonsløsninger mot Trondheim og verden forøvrig av stor betydning. Derfor er dette arbeidet trolig det viktigste som er gjennomført på Fosen de siste 20 til 30 årene med sikte på bedre og mer effektive veiforbindelser. Total kostnadsramme er beregnet til 1,5 milliarder 2005-kroner. Bompengefinansiering skal bidra til 75% egenfinansiering og oppstart er høsten 2010 med planlagt ferdigstillelse i Kommunal delplan for RV 715 Vanvikan-Olsøy er ute på høring og reguleringsplan for RV 715 Vanvikan-Leksvik ble ferdig høsten Reguleringsplan for RV 710 Valset Ingdal ble ferdig høsten Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommune har godkjent prosjektet og bevilget fylkeskommunal andel. Kystekspressen som går i trafikk i mellom Trondheim og Kristiansund har sin viktigste ruteforbindelse mellom Brekstad til Trondheim, målt i antall reisende. Ytterligere forbedret ble tilbudet da pendlerruten mellom Trondheim og Brekstad via Hasselvika startet opp i september Air Norway åpnet rute mellom Ørland og Gardermoen med en 18- seters maskin i mai 2003 og denne er på vingene seks dager i uken. I 2009 hadde selskapet om lag reisende på sine avganger fra Ørland, de fleste med Gardermoen som ankomststed. Dette er en reduksjon på om lag 17% sammenlignet med Rutetilbudet betjenes i dag av Air Norway med base på Brekstad og opereres av North Flying som har base i Ålborg i Danmark. Arbeidet med få Ørland inn på kortbanenettet i Norge slik at ruten kan bli støttet offentlig og opereres med større fly, har pågått en tid. Samferdselsdepartementet har så langt ikke valgt å prioritere Ørland som en del av kortbanenettet i Norge. 3

4 ÅRSMELDING 2009 Mascot Høie, som er Nordens største produsent av dyner og puter sysselsetter i dag omlag 110 personer i Ørland kommune. I 1999 ble Høie en del av Mascot Høie-konsernet og Høie står sterkt i folks bevissthet som synonymt med kvalitet og høy komfort. Mascot Høies produksjon av dyner og puter skjer i Ørland kommune, mens produksjonen av sengetøy videreføres via eksterne leverandører. Konsernomsetningen er omlag 230 mill. kroner og markedsandelen på dyner og puter i Norge ligger på omlag 60 prosent. Av produksjonen er tilnærmet 40 prosent til eksport og da hovedsakelig Sverige, Finland, Danmark, Polen og Tsjekkia. Fra 2008 etablerte selskapet eget kontor for tekstildesign i Nordens tekstilhovedstad, Borås, i Sverige. Etter omstilling med kostnadskutt i 2008/2009 som en følge av finanskrisen forbedret konjukturutviklingen seg nasjonalt og internasjonalt gjennom 2009 noe som har medført økt etterspørsel etter Mascot Høie sine produkter, men uten at det er gjennomført vesentlig endring av arbeidsstokken av den grunn. Ørland Kysthotell kan vise til solid drift over mange år, og 2009 er ikke noe unntak. Kurs- og konferansemarkedet har vært et bevisst satsingsområde for hotellet helt siden oppstarten i Hotellet har fått god mottagelse, og reisetiden fra Trondheim på om lag én time har vist seg konkurransedyktig. Hotellet som nå er utvidet med ytterligere 19 rom har en total romkapasitet på 57 doble rom samt to suiter. Restaurantkapasitet er utvidet med 100 plasser til totalt 240 plasser. Større romkapasitet og samlokaliseringen med det nye Kultursenteret har gitt hotellet nye konkurransefortrinn i det midt-norske kurs- og konferansemarkedet. Det samme har også tilgangen til økt romkapasitet gjennom åpningen av Hovde Gård bidratt til. Bygge- og anleggsbransjen har i 2009 avsluttet en periode med meget høy aktivitet ved flere større byggeprosjekter som for eksempel ny Ungdomsskole, utvidelse av Ørland Kysthotell, bygging av Ørland Kultursenter, nybygg til Fosen Tools og moderniseringen av Hovde Gård. Det er derfor forventet noe lavere aktivitet i 2010 forårsaket av en viss forsiktighet fra næringslivet når det gjelder igangsetting av nye byggeprosjekter grunnet usikkerhet om fremtiden for Ørland Hovedflystasjon. Det hyggelige er at etterspørselen etter boligtomter i Ørland kommune er god. Dette vil sammen med ordinær vedlikeholdsaktivitet ved Ørland Hovedflystasjon og etterslep på vedlikehold i private husholdninger virke positivt på aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Brekstad er det store handelssenteret på Fosen og har en omsetning pr. innbygger på linje med de større sentrene i Midt-Norge utenom Trondheim. Selv om det de senere år er bygget opp betydelig detaljhandelskapasitet i nærliggende kommuner, viser tall over detaljhandel på kommunenivå at Brekstad fortsatt har en positiv utvikling og holder stillingen som Fosens desidert største handelssentrum. Dette betyr at økt handelstilbud på hele Fosen først og fremst svekker handelslekkasjen til Trondheim. Ørland kommune arbeider nå med arealplan for Brekstad sentrum. De valg våre politikere her tar vil i stor grad påvirke hvordan videre utbygging av sentrum skal skje. Nasjonale prognoser fra HSH for handel og tjenester for 2010 peker igjen oppover. Fortsatt lav rente og en allmenn oppfatning av at Norge er på tur ut av lavkonjuktur, gjør at nordmenn igjen finner veien tilbake til butikkene. Utviklingen i jordbruket i Ørland er i større grad enn i mange andre regioner påvirket av tilgangen på alternative arbeidsplasser. God tilgang på attraktive arbeidsplasser har nok redusert innovasjonsevnen innenfor næringen og mye tyder på at dette også påvirker rekrutteringen. Dagens produksjon består i hovedsak av melk, kjøtt og korn. Melkeproduksjonen i kommunen har vært relativt stabil i 2009, noe som delvis er påvirket av at omsetningen av melkekvoter har stoppet opp på grunn av lave priser. Dette har medført noe økt utleie av kvoter. Investeringene i landbruket på Ørlandet i 2009 har vært relativt lave. I de senere år har det vært interesse for samdrift, og nær hvert tredje melkebruk i Ørland kommune er nå involvert i samdrift. Imidlertid må vi konstatere at den strukturendring som er kommet i landbruket ikke er fulgt opp fra myndighetenes side gjennom virkemiddelbruken. Samdriftene får ikke den fordelen de burde fått økonomisk sammenlignet med mindre bruk. Når dette kombineres med det faktum at produsentprisen i nominelle kroner for melk i dag er som den var på midten av 80-tallet, skaper dette usikkerhet hos de som har satset gjennom investering i nye anlegg. Markedssituasjonen for landbruksprodukter nasjonalt er for tiden i god balanse og det er økende etterspørsel etter både kortreist og økologisk mat. I Ørland og Bjugn har ikke dette avspeilet seg i økt produksjon. Tine Midt-Norge, Ørland fikk i 2007 positivt vedtak i hovedstyret i Tine BA om at meieriet foreløpig ikke er nedleggingstruet. Selv om man må forvente nye vurderinger av strukturen på produksjonsanleggene til Tine BA kan man nå se 4 til 5 år frem i tid der meieriet har trygg drift. I dag er det omlag 25 ansatte ved avdelingen på Brekstad. Landbruket stiftet i 2008 samvirkeselskapet Biogass Fosen SA med sikte på å utvinne og utnytte biogassen fra husdyrgjødsel kommersielt. 58 bønder fra Ørland og Bjugn står bak selskapet. Biogass Fosen SA og Fosenkraft AS har stiftet, AgroEnergi AS, som er planlagt 4

5 ÅRSMELDING 2009 å ha eierskap og drift av biogassfabrikk i området ved Ørland Hovedflystasjon. Før investeringsbeslutning fattes skal forprosjektanalyser vurdere blant annet transport og lagringsproblematikk for husdyrgjødsel og man avventer bebudede rammebetingelser for denne type energiproduksjon fra myndighetene. Dessuten skal prosjektet planlegges teknisk og økonomisk. Investeringsbehovet er anslått til mill. kroner. Dersom anlegget realiseres anslår man årsproduksjonen til omlag 8 GWH, som tilsvarer om lag 7 prosent av totalt strømforbruk i Ørland kommune inkludert Ørland Hovedflystasjon. Norsk Forskningsråd har tildelt prosjektet 4 mill. kroner, og det er skrevet samarbeidsavtale med Sintef for to år. FosenKraft AS har i 2009 satt i drift varmepumpesentral på Brekstad i tråd med kommunens energi og miljøplan. Prognose for årsproduksjon er omlag 3 GWH og anlegget forsyner Ørland Kysthotell, Ørland Rådhus, Ørland Kultursenter, Ørland Medisinske senter, Ørland Ungdomsskole og Ørlandshallen med miljøvennlig energi. I tillegg vurderes det å tilknytte boligfelt i nærområdet. Varmepumpesentralen er plassert på utsiden av moloen ved Ørland Kultursenter. Varmepumpen er en sjøvannspumpe som henter sjøvann på 50 meter dybde 1 km ut i sjøen. Grøntvedt Pelagic AS på Uthaug og Kråkvåg er verdens største produsent av tønnemarinert sildefilet, med en produksjon i 2009 på omtrent tønner mot tønner i Det meste går til eksport hvor Sverige, Danmark, Finland, Polen og Tyskland er de viktigste landene % av all videreforedlet sild som omsettes i dagligvareforretninger i Norge, Sverige og Danmark er levert som filet fra Grøntvedt Pelagic AS. De siste årene er det levert solide driftsresultater og 2009 blir ikke noe unntak. Bedriften leier lokaler i et SIVA-bygg på Uthaug og har de siste år investert omlag 40 mill. kroner i nytt produksjons- og kjøleanlegg. Det viktigste lokale og regionale enkelttiltaket innenfor kulturområdet i 2009 er nok ferdigstillingen av Ørland Kultursenter som nå er samlokalisert med Ørland Kysthotell og Ørland Rådhus. Som et resultat av denne store og flotte satsingen kan Ørlendinger, Bjugninger og Fosninger for øvrig nå glede seg over et regionalt kulturhus med fasiliteter i toppklasse. Ørland Kultursenter er et kommunalt eid foretak med eget styre. Foretaket er tuftet på tre grunn-pilarer: Vår historie, vår natur og dagens pulserende samfunn. 14. februar 2009 var offisiell åpning. Ørland folkebibliotek og Ørland kulturskole tok da i bruk nye flotte lokaler. I Ørland Sparebank er vi stolte over å ha bidratt fra bankens gavefond med hele 5 mill. kroner til byggingen av Ørland Kultursenter. Den største gavetildeling fra banken noen sinne. I 2009 åpnet Hovde Gård dørene. De nedslitte, men vakre, bygningene etter Husmorskolen er nå forvandlet til en eventyrlig herregård. Grøntvedt Invest AS med Bjørnar Grøntvedt som eier står bak moderniseringen og utbyggingen. Anlegget med en overnattingskapasitet på 35 enkle og doble rom er bygd opp for å ta i mot kurs, konferanser og selskaper. I tillegg har stedet sin egen restaurant. Dette er en meget spennende nysatsing, hvor målsettingen er å ta markedsandeler i det midt-norske og nasjonale kursog konferansemarkedet. I 2008 ble arbeidet med ny kunstgressbane på Gryta påbegynt. Banen ble ferdigstilt våren Ørland kommune står som eier og Ørland Ballklubb som driver/leietaker. Ørland Sparebank er også inne i dette prosjektet som sponsor og samarbeidspartner. Dette flotte tilbudet gir gode og stabile baneforhold hele året. Ørland Bluesfestival feiret i oktober 2009 sitt 10-års jubileum i Ørland Kultursenter. Arrangementsmessig ble det en ny vellykket årgang både hva gjelder besøk og artistsammensetning. Festivalen er ikke blant de største i Norge, men rangeres blant de absolutt mer spennende. Austrått Golfklubb fikk våren 2009 sitt ni-hulls golfanlegg godkjent etter en imponerende dugnadsinnsats. Dermed ble anlegget offisielt åpnet i personer kjøpte spillerettigheter til anlegget for hele sesongen og i tillegg ble det solgt 150 runder til tilreisende. Anlegget har mottatt gode tilbakemeldinger fra både fastboende og tilreisende. Vi har stor tro på at dette kommer til å bli et meget attraktivt tilbud for eksisterende og nye golfentusiaster som enten bor eller besøker Ørland- og Bjugnregionen. Befolkningsutviklingen i Fosenregionen (Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik) har vært negativ over flere år. Fra 2000 til og med tredje kvartal 2009 har Fosenregionen sett under ett mistet 578 innbyggere og samlet folketall er redusert fra til Det er kun Ørland med + 97 og Leksvik med +7 som i perioden har hatt vekst i befolkningen. For Ørland kommune sitt vedkommende kommer det meste av denne befolkningsveksten fra 2008 til 2009 med en økning på 83 personer. Ørland er eneste kommune på Fosen med fødselsoverskudd nesten hvert år siden Dette skyldes en noe yngre befolkning sammenlignet med øvrige fosenkommuner og dette igjen skyldes i stor grad forsvaret som betydelig arbeidsgiver i Ørland kommune. 5

6 ÅRSMELDING 2009 STRATEGISK SAMARBEID OG LEVERANDØRSTRATEGI Terra-Gruppen AS bankallianse og finanskonsern Ørland Sparebank er gjennom sitt eierskap i finanskonsernet Terra-Gruppen AS deltager i et riksdekkende samarbeid mellom 78 selvstendige og lokalt forankrede sparebanker i Norge og OBOS (Oslo Bolig og Sparelag). Bankalliansen Terra-Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 236 milliarder kroner, hvorav bankene står for 185 milliarder. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra- Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på om lag kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra- Gruppen til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Ørland Sparebank og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra- Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Totalleverandør av finansielle produkter Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Orion Securities samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 80 meglerkontorer, og formidlet ca eiendommer i Leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra- Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi- og regnskapsservice. ViS Midt-Norge Vis Midt-Norge AS er et selskap eid av 24 lokale sparebanker i Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Nordland og hvor alle er aksjonærer i Terra- Gruppen. Nytt regelverk setter stadig større krav til virksomhetsstyring i bankene. ViS Midt-Norge AS tilbyr tjenester til eierne av selskapet i tillegg til at tjenestene gjennom en ny avtale er gjort tilgjengelig for 40 andre banker som er tilknyttet Terra-Gruppen Selskapets kontoradresse er Trondheim. Midt-Norsk Sparebankgruppe I tillegg til samarbeidet i Terra-Gruppen og Vis Midt-Norge har det i mange år vært et nært samarbeid mellom bankene i Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Nordland som har eierskap i Terra-Gruppen. Denne grupperingen har så langt arbeidet for at enkeltansattes og enkeltbankers kompetanse, og samarbeidsgruppens totalkompetanse, aktivt kan anvendes for å løse felles utfordringer og problemstillinger. Kredittforeningen for sparebanker Selskapet er organisert som en kredittforening med grunnfondsbeviskapital. Kredittforeningen for sparebanker har som formål å yte mellomlange og langsiktige lån til medlemmene. Ørland Sparebank har gått inn med 0,46 mill. kroner i grunnfondskapital av en totalsum på 50 mill. kroner. Kun sparebanker kan være medlemmer av foreningen. Sparebankenes Data Central (SDC) På IT-siden er SDC, sammen med EDB Business Partner, bankens viktigste leverandør. DnB NOR DnB NOR er oppgjørsbank for alle Terra-tilknyttede sparebanker. BBS På oppgjørssiden bruker banken BBS. 6

7 ÅRSMELDING 2009 GAVETILDELING OG SPONSORVIRKSOMHET I 2009 besluttet Forstanderskapet å tildele kroner fra bankens gavefondet. Kroner ble bevilget til tiltak i anledning bankens 160-årsjubileum og kroner til lag og foreninger i Ørland kommune på bakgrunn av søknader. På toppen av dette kommer sponsorstøtte fra Ørland Sparebank til enkeltarrangement og ulike lag med til sammen kroner i For driftsåret 2009 er det dermed tildelt gavemidler og sponset aktiviteter for til sammen kroner Forstanderskapet oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av Forstanderskapets leder, styrets leder, soussjef marked og banksjef som fikk fullmakt til å disponere bevilgningen på inntil kroner i anledning bankens 160-årsjubileum innenfor nærmere angitt kriterier. Tema for tildelingen var Fru Inger og hennes samtid. Etter søknad er følgende tildelt gavemidler: Barneskolene, kulturskolen og Futura barnehage. Opphaug skole administrerer prosjektet Ørland Ungdomsskole et treårlig prosjekt Ørland Kultursenter reformasjonskonferanse og prosjekt musikk/dramatisering av Fru Inger til Austraat Ørland/Bjugn Kunstforening Fru Inger drapene på hennes svigersønner Brekstad Kulturfestival konsert Disse tildelingene innebærer at flere hundre barn og voksne i tiden som kommer vil arbeid med temaet Fru Inger og hennes samtid, noe vi håper og tror vil øke forståelsen for viktige deler av egen lokalhistorien og dermed bidra til forsterket stedsidentiteten. Ørland Sparebank har sammen med de tre andre selvstendige sparebankene på Fosen en samarbeidsavtale med Fosna-Folket om tildeling av Fosenpriser. Dette er kulturpris, idrettspris samt fire talentpriser, som skal deles ut hvert år til utvalgte fosninger. REGNSKAPET Året 2009 er bankens 160. regnskapsår. Sammenlignet mot 2008 viser regnskapet vekst i utlån, sterkt forbedret resultat, en kapitaldekning som øker fra 16,98 prosent til 19,05 prosent og en innskuddsdekning som øker fra 60,3% til 67,5 prosent. Bankens soliditet er dermed ytterligere økt, noe som også kommer til uttrykk i DnB NOR sin nasjonale rating av kredittselskaper hvor banken rates A- mot BBB+ året før. Terra Boligkreditt er i 2009 brukt mindre aktivt for å redusere utlån i egen balanse. Samlet utlånsvekst i Terra Boligkreditt og i egen balanse er på 4,5 prosent. Samlet gir dette banken en forvaltningskapital inkludert lån i Terra Boligkreditt på 2,6 milliarder kroner mot 2,4 milliarder kroner året før. Bankens definerte markedsområde ligger fast som det har gjort i mange år. Styret anser derfor 2009 som et år hvor bankens inntjening er tilfredsstillende med et resultat bedre enn budsjett og Resultatforbedringen skyldes god kostnadskontroll og positiv utvikling av bankens omløpsaksjer og obligasjoner. HOVEDTREKK I RESULTATREGNSKAPET Bankens rentenetto viser 2,27 prosent i 2009 mot 2,54 prosent året før som bidrar til at rentenettoen i kroner blir redusert fra 54,2 mill. kroner til 51,4 mill. kroner. Rentenettoen er redusert på grunn av økte kostnader forbundet med bankens høye krav til likviditetsreserver gjennom året, lavere avkastning på bankens egenkapital grunnet lavere rentenivå og at et raskt fallende rentenivå slik vi har hatt i deler av 2009 medfører raskere reduksjon av utlånsrenten til kundene enn rentereduksjonen på bankens obligasjonslån. Ved årsskiftet 2009/2010 er rentenettoen om lag 2,35 prosent, som er i tråd med målsetting. Summen av andre inntekter inkl. kurs-gevinster/-tap viser 13,8 mill. kroner (0,61 prosent), mot 3,4 mill. kroner (0,16 prosent) året før. Dette skyldes i hovedsak positiv utvikling av bankens omløpsaksjer og obligasjoner. Driftskostnadene utgjør 30,7 mill. kroner (1,36 prosent) mot 29,9 mill. kroner (1,40 prosent) i Bankens kostnader i forhold til inntektene eksl. kursgev./tap utgjør 50,3 prosent mot 46,8 prosent året før. Resultat før tap er 34,5 mill. kroner (1,53 prosent), mot 27,8 mill. kroner (1,30 prosent) året før. Tapsføringene viser netto tapsavsetninger på 5,8 mill. kroner (0,26 prosent), herav utgjør individuelle nedskrivning og konstaterte tap 1,7 mill. kroner og økte nedskrivninger på grupper av utlån 4,1 mill. kroner. Resultatet før skatt utgjør 28,8 mill. kroner eller 1,27 prosent, mot 18,4 mill. kroner eller 0,87 prosent i Etter beregnet skatt på 8,6 mill. kroner utgjør resultatet 20,1 mill. kroner (0,89 prosent), mot 12,3 mill. kroner (0,58 prosent) året før. 7

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET Årsmelding 2012 Foto: Geir Gjelseth MÅLBEVISST! Ørlandsjenta Stine Marie Grande (14) fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb er en av landets største skøytetalenter i sin aldersklasse. Tidligere i år tok hun gull

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

2010 pport Årsra Årsrapport 2010 1

2010 pport Årsra Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 1 VISJON: Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER: selvstendig engasjert kunnskapsrik villig til å dele prestasjonsvillig Forside: Akvarell av Hilde Eilertsen Slettvold.

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer