Storebrand Eiendomsfond AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Eiendomsfond AS"

Transkript

1 Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd :37:03

2 2 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet for næringseiendom preget av stor etterspørsel. Flere faktorer var med på å drive opp etterspørselen, men historisk lav rente, raskere beslutninger og økt betalingsvillighet hos investorer bidro sterkt til dette. Mange ønsker eksponering i næringseiendom og eiendom ser ut til å bli en meget attraktiv aktivaklasse de neste årene. Innhold Leder Eiendomsfondet Aksjonærforhold Finansiering Eiendomsporteføljen Markedskommentar UNION Eiendomskapital Årsberetning Regnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Side Året som har gått Stor etterspørsel førte til rekordhøy omsetning av næringseiendom i Det er anslått at det ble gjennomført transaksjoner for ca NOK 44 milliarder i 2005, en økning på ca 100% fra året før og nesten 500% sammenlignet med Etterspørselen har økt i takt med et fallende rentemarked og har ført til rekordlav yield på eiendom i næringsmarkedet. Forventningen om en stigende rente utover i 2006 har foreløpig ikke hindret yielden i å fortsette å falle. Det er anslått at det ble gjennomført transaksjoner for ca NOK 44 milliarder i 2005, en økning på ca 100% fra året før og nesten 500% sammenlignet med Leiemarkedet har også utviklet seg i positivt retning. Leietakere vektlegger i større grad kvalitet fremfor en lav leie pr. kvadratmeter. For eldre bygårder er dermed det generelle leienivået i sentrumsområdene uendret, mens rehabiliterte eiendommer samt nyere bygg blir foretrukket på tross av høyere priser. Inn i 2006 Starten av 2006 har vi brukt godt og har allerede gjennomført to emisjoner samt foretatt en rekke investeringer. Pågangen til fondet vårt er tiltagende og andelen av småinvestorer som tegner seg øker. Bedre likviditet i fond enn i fast eiendom, redusert formueskatt, langsiktig avkastning og fortsatt optimisme til avkastningen i markedet for næringseiendom er elementer ved Storebrand Eiendomsfond som trekkes frem blant våre aksjonærer. I Europa har eiendomsfond lenge vært en trend, en trend som nå ser ut til å sette seg i Norge også. Til tross for kun fire operative måneder i 2005 lykkes vi med å etablere Storebrand Eiendomsfond og fondet er nå godt posisjonert for den videre utviklingen i Prognosene viser at avkastningen for næringseiendom vil bli god de neste årene og at transaksjonsvolumet for 2006 forventes å fortsette slik det avsluttet i Mange ønsker eksponering i næringseiendom og eiendom ser ut til å bli en meget attraktiv aktivaklasse de neste årene. Presset på sentrale deler av kontorlokalene i Oslo er tiltagende, en utvikling vi forventer vil fortsette. Samtidig mener vi at det ligger et stort potensiale i sentrumsnære områder utenfor Oslo. Våre analyser viser at markedet for næringseiendom vil utvikle seg spesielt sterkt i Trøndelags- og vestlandsområdene. Vi har derfor posisjonert oss godt i disse områdene, for å kunne gi våre aksjonærer gleden av den oppgangen vi forventer å se over de nærmeste årene. Lars Even Moe Daglig leder Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand a rsrapport.indd :37:03

3 3 Eiendomsfondet i korte trekk Etableringen av Storebrand Eiendomsfond har vært en suksess, og fondet er nå godt etablert i investormarkedet. Fondet var kun operativt fire måneder i 2005, men vi lykkes likevel med å bygge opp en attraktiv eiendomsportefølje. Pr. 31. desember 2005 hadde fondet kjøpt 10 eiendommer til en samlet verdi av NOK 510 millioner. Siden utgangen av 2005 har fondet kjøpt ytterligere 5 eiendommer og har i dag en samlet portefølje på NOK 1,132 millioner. Kort regnskapsår Eiendomsfondet ble etablert i slutten av 3. kvartal 2005 og 4. kvartal 2005 var derfor oppstartsperioden for fondet. Eiendommene som ble kjøpt i 4. kvartal ble overtatt i slutten av kvartalet og dette førte til lave inntekter i regnskapsåret Oppstartskostnader dominerer derfor regnskapet for dette kvartalet. Eiendomsporteføljen vil derimot få en god løpende avkastning i 2006 og dette vil allerede vise seg i fondets resultater for 1. kvartal Innhentet kapital Ved utløpet av 2005 var det tegnet og innbetalt NOK 275 millioner til Storebrand Eiendomsfond AS, via Storebrand Institusjonell Investor ASA og Storebrand Privat Investor ASA (eierselskapene). I eierselskapene var det per 31. desember 2005 registrert totalt 496 aksjonærer. Gjennomsnittlig tegning pr. aksjonær var ca. NOK Fondets investeringer Med en belåningsgrad på 70% hadde selskapet en investeringsevne på ca. NOK 820 millioner. Fondet hadde pr. 31. desember 2005 kjøpt og overtatt eiendom for ca. NOK 510 millioner, og de fleste av eiendommene ble overtatt i desember Porteføljen hadde en gjennomsnittlig yield på 7,1% og god geografisk spredning. Porteføljen hadde ingen ledighet. Finansiering Eiendomsfondet har en meget konkurransedyktig finansiering som følge av at fondets langsiktige fremmedkapitalfinansiering blant annet baseres på obligasjonslån med pant i deler av den totale eiendomsmassen, og ikke i separate enkelteiendommer som er normalt ved ordinære pantelån. Fondet vil søke å finansiere seg i størst mulig grad med avdragsfrie lån, slik at kontantstrømmen fra eiendommene i størst mulig grad kan utbetales som utbytte til investor. Fondet vil søke å finansiere seg i størst mulig grad med avdragsfrie lån, slik at kontantstrømmen fra eiendommene i størst mulig grad kan utbetales som utbytte til investor. Utvikling i 2006 Eiendomsfondet har allerede gjennomført en emisjon i 2006 hvor eierselskapene hentet inn ytterligere NOK 183 millioner fra 486 private og institusjonelle investorer. Siden årsskiftet har fondet kjøpt ytterligere 5 eiendommer for totalt NOK 622 millioner. Eiendomsporteføljen til fondet var dermed totalt NOK 1,132 millioner pr. 30. april Fondet la nylig ut sitt første obligasjonslån til en verdi av NOK 500 millioner. Obligasjonslånet har en kupong på NIBOR + 0,40% og løper uten avdrag frem til Fondet satte i gang en ny emisjon 2. mai som avsluttes 24. mai Målsettingen er å hente inn opptil NOK 375 millioner i egenkapital. Storebrand a rsrapport.indd :37:05

4 4 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Aksjonærforhold Siden fondet ble etablert i slutten av tredje kvartal 2005 til utgangen av 2005 hentet fondet inn NOK 275 millioner fra 496 aksjonærer. Tilført fremmedkapitalfinansiering hadde fondet en investeringsevne på totalt NOK 820 millioner. Innen utløpet av 2005 hadde fondet investert NOK 510 millioner i eiendom i Norge % Akkumulert tegnet kapital Mill. NOK Q3 05 Q4 05 Investeringstakt Mill. NOK Første emisjon Antall investorer Basert på innskutt egenkapital 28% 15% aksjonærer 16% 30% Total Innhentet kapital Eiendomsfondet ble stiftet 31. august 2005 og gjennomførte to emisjoner i løpet av Den første emisjonen ble avsluttet 20. oktober 2005 og det ble tegnet aksjer for NOK 183 millioner. Den andre emisjonen ble avsluttet 2. desember 2005 og det ble tegnet aksjer for NOK 104 millioner. Med en belåningsgrad på 70% hadde fondet ved utløpet av 2005 en investeringsevne på NOK 820 millioner. Pr. 31. desember 2005 var det tegnet aksjer i fondets eierselskaper for totalt NOK 275 millioner. Aksjekapitalen i selskapet pr. 31. desember 2005 NOK 15 millioner med et overskuddfond på totalt NOK 224 millioner. Med en belåningsgrad på 70% hadde fondet ved utløpet av 2005 en investeringsevne etter fratrukket tegnings- og tilretteleggingshonorarer på NOK 820 millioner. Aksjonærer i fondet Storebrand Eiendomsfond AS er indirekte eiet av aksjonærene i Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Institusjonell Investor ASA. Selskapenes eierandel i fondet var per 31. desember 2005 henholdsvis 94,9% og 5,1%. I eierselskapene var det per 31. desember 2005 registrert totalt 496 aksjonærer. 16% av aksjonærene er privatpersoner som har tegnet seg for fondets minstebeløp på NOK Mesteparten av de øvrige aksjonærene har tegnet seg for beløp mellom NOK og NOK Gjennomsnittlig tegning pr. aksjonær var ca. NOK Eiendomsfondet tar sikte på å gjennomføre kvartalsvise emisjoner i fondets Oppbyggingsfase, som senest forventes avsluttet i juni Fremtidige emisjoner Eiendomsfondet tar sikte på å gjennomføre kvartalsvise emisjoner i fondets Oppbyggingsfase, som senest forventes avsluttet i juni På denne måten har fondet en jevn tilstrømning av kapital som gjør det mulig for fondet å kjøpe eiendom i jevnt tempo. Dette optimaliserer utnyttelsesgraden av kapitalen samt investorenes avkastning. Fondet har allerede gjennomført en emisjon i 2006 hvor eierselskapene hentet inn ytterligere NOK 183 millioner fra 486 private og institusjonelle investorer. Fondet har dermed hentet inn totalt NOK 458 millioner fra totalt 982 investorer. Eiendomsfondet satte i gang en ny emisjon 2. mai som avsluttes 24. mai. Målet er å hente inn opptil NOK 375 millioner > Storebrand a rsrapport.indd :37:05

5 5 Finansiering Fondet har en meget konkurransedyktig finansiering som følge av at fondets langsiktige fremmedkapitalfinansiering blant annet baseres på obligasjonslån med pant i deler av den totale eiendomsmassen, og ikke i separate enkelteiendommer som er normalt ved ordinære pantelån. Fondet la nylig ut sitt første obligasjonslån på samlet NOK 500 millioner. Pantelån Eiendomsfondet vil i oppbyggingsfasen være finansiert med en rammekreditt på NOK 500 millioner. Det legges opp til at fondet skal ha en belåningsgrad på 60-80%, og at belåningsgraden i snitt skal være 70% over tid. Dette setter fondet i stand til å finansiere 70% av eiendomskjøpene ved trekk på denne rammen, mot pant i den enkelte eiendom eller eiendomsselskap. Vinteren 2006 ble rammekreditten midlertidig økt med NOK 300 millioner, og garantirammen ble midlertidig redusert med det samme beløpet. Eiendomsfondet har klart å legge ut fondets første eiendomsobligasjon, og sikrer dermed fondet en meget gunstig finansiering. Obligasjonslån Eiendomsfondet vil søke å legge ut obligasjonslån med pant i deler av den totale eiendomsmassen. Fondet vil legge ut obligasjonslån fortløpende når fondet kan oppnå konkurransedyktig prising i obligasjonsmarkedet. Fondet la nylig ut sitt første obligasjonslån på samlet NOK 500 millioner i markedet med innbetaling 28. april Obligasjonslånet løper med kvartalsvise terminer med en kupong på NIBOR + 0,40%. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet 28. august Avdragsstruktur Eiendomsfondet vil søke å finansiere seg med avdragsfrie lån, slik at kontantstrømmen fra eiendommene i størst mulig grad utbetales som utbytte til investor. Rentesikring Eiendomsfondet vil benytte seg av rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i markedet. Dette gjøres ved å benytte rentebytteavtaler, hvor flytende renter blir byttet mot faste renter med ulike kontraktslengder. Minimum 50% av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret. Fondets rentestrategi legges årlig frem for godkjennelse av investeringskomiteen. Rentestrategien for 2006 ble godkjent i fjerde kvartal. Investeringskomitéen i eiendomsfondet besluttet at 50% av lånet til enhver tid skal være rentesikret. Rentestrategien for 2006 ble godkjent i fjerde kvartal. Investeringskomitéen i eiendomsfondet besluttet at 50% av lånet til enhver tid skal være rentesikret. Pr. 31. desember 2005 var NOK 200 millioner av gjelden i fondet, eller ca. 56% av fondets totale låneportefølje rentesikret. Den gjennomsnittlige rentekostnaden for fondet i 2005 var 3,20% pro anno. Storebrand a rsrapport.indd :37:08

6 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Eiendomsporteføljen Eiendomsfondet skal søke å etablere en diversifisert eiendomsportefølje på NOK 2,5-5 milliarder fordelt på 25 til 50 eiendommer i ulike eiendomssegmenter. Fondet hadde pr. 31. desember 2005 en portefølje på 10 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK 510 millioner. Porteføljen er diversifisert både med hensyn til geografi, segment og leietakere. Fordeling geografi 17% 16% 17% 23% 27% Oslo Akershus Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Vestfold Fordeling eiendomstype 1% 9% 41% 50% Investeringsstrategi Høy etterspørsel etter eiendom, kombinert med lav langsiktig rente i Norge har presset ned yielden 1 i det norske eiendomsmarkedet. I enkelte områder, som for eksempel Oslo, er det registrert rekordlave yielder det siste året. UNION Eiendomskapital har derfor fokusert på å investere i flere og mindre eiendommer utenfor de mest pressede eiendomsmarkedene for å øke direkteavkastningen på porteføljen i fondets oppstartsperiode. Diversifisert portefølje Eiendomsfondet hadde pr. 31. desember 2005 investert i en diversifisert portefølje på 10 eiendommer til en samlet verdi av ca. NOK 510 millioner. Porteføljen hadde en gjennomsnittlig yield på 7,1% og god geografisk spredning. 44% av porteføljen var investert i Trøndelagsfylkene og 39% investert i Oslo/Akershus. Øvrig del av porteføljen var investert i Vestfold. Pr. 31. desember 2005 var eiendomsporteføljen sammensatt av 50% handel og 41% kontor. Den resterende delen av porteføljen bestod av lager samt en mindre andel boligeiendom. Pr er fondets eiendomsportefølje sammensatt av blant annet 50% handel- og 41% kontoreiendommer. Siden årsskiftet har fondet kjøpt ytterligere 4 kontoreiendommer i Oslo og en handelseiendom i Lillestrøm for totalt NOK 622 millioner. Eiendomsporteføljen til fondet var dermed totalt NOK 1,132 millioner pr. 30. april Kontor Handel Lager Bolig 25% 20% 15% 10% 5% 0% Reforhandlingspotensiale Andel leiekontrakter som utløper Annet Bolig Lager Handel Kontor År Eiendom Overtatt Beliggenhet Segment Areal (m 2 ) Bruttoleie (MNOK) Leietid (år) Stanseveien Oslo Kontor/Lager ,9 Landøyveien Asker Handel ,1 Stasjonsveien Asker Kontor/Lager ,6 Vestre Rosten Trondheim Kontor ,3 Kjøpmannsgt Stjørdal Handel/Kontor ,1 Kjøpmannsgt Stjørdal Handel/Kontor ,6 Kjøpmannsgt Stjørdal Handel/Kontor ,2 Raveien Sandefjord Handel ,0 Vidjeveien Tønsberg Handel ,0 Borgenveien Oslo Handel ,5 Total ,5 Noter 1 Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom på investeringstidspunktet. Yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket kostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en kjøpesum på NOK 100 millioner gir en yield på 6,0% (6 mill/100 mill). Storebrand a rsrapport.indd :37:08

7 7 Eiendomsporteføljen har gode leietakere. Pr. 31. desember 2005 stod de mest solide leietakerne for mesteparten av leien i porteføljen, mens den resterende leien var dekket av mange mindre leietakere innenfor ulike bransjer. Per 30. april 2006 hadde fondet kjøpt ytterligere 5 eiendommer og har i dag mer enn 100 leietakere i porteføljen. Leieforhold Pr. 31. desember 2005 var det totalt 51 ulike leietakere i eiendomsporteføljen. De fem største leietakerne er meget solide og utgjør ca. 67% av den totale leien. Topp 5 Leietakere % andel av porteføljen 1 Plantasjen ASA 27,1 % 2 Atmel Norway AS 15,2 % 3 Heimdal Gruppen AS 10,7 % 4 Eltel Network AS 7,5 % 5 Subaru Norge AS 6,4 % Andre 46 ulike leietakere 33,1 % Total 100 % Dette er solide selskaper med høy omsetning og gode resultater. Konkursrisikoen for disse leietakerne anses å være lav. De resterende ca. 33% av leien i porteføljen pr. 31. desember 2005 var fordelt mellom ytterligere 46 forskjellige leietakere. De mindre leietakerne i en portefølje er ofte mindre solide og da er det viktig at risikoen blir fordelt mellom et høyere antall leietakere i forskjellige segment/ bransjer og med ulik geografisk beliggenhet. Porteføljen har 5-års leiegarantier på flere eiendommer som reduserer utleierisikoen de første årene. Leiekontraktene i porteføljen hadde pr. 31. desember 2005 en gjennom-snittlig løpetid på 11,5 år og utløps-profilen er jevn over perioden. Porteføljen har 5-års leiegarantier på flere eiendommer som reduserer utleierisikoen de første årene. I dagens portefølje er det samtidig et reforhandlingspotensiale som gjør at fondet kan oppnå økte leieinntekter hvis leienivåene i markedet fortsetter å øke. Utløpsprofil Leie Mill. NOK Storebrand a rsrapport.indd :37:16

8 8 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Markedskommentar Markedet for næringseiendom har vært preget av stor etterspørsel det siste året. Historisk lav rente, raskere beslutninger og økt betalingsvillighet hos investorer har ført til meget høy omsetning av næringseiendom i denne perioden. Også leiemarkedet viser en positiv trend. NOK % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% Markedsleie og utleiegrad Kontor Oslo Utleiegrad % kontor Oslo Markedsleie pr. kvm kontor Oslo Kilde: UNION Gruppen / Eiendomsspar Yield spread års stat Anslag netto yield 1 Spread yield mot 10 års stat Kilde: UNION Gruppen / Bloomberg 10-år swap-rente jun 04 aug 04 okt 04 des 04 feb 05 apr 05 jun 05 aug år swap-rente Kilde: Bloomberg Kriposbygget PwC okt 05 des 05 feb % 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 0 Omsetning av næringseiendom Høy etterspørsel førte til rekordhøy omsetningen av næringseiendom i Det er anslått at det ble gjennomført transaksjoner for ca. NOK 44 milliarder i 2005 en økning på ca. 100% fra året før og nesten 500% siden Etterspørselen har økt i takt med et fallende rentemarked og har ført til rekordlave yielder i eiendomsmarkedet. Det er anslått at sentralt beliggende eiendommer med god teknisk stand og relativt lange leiekontrakter har opplevd et yield fall på mer enn 1% poeng det siste året (som illustrert i figur 2 til venstre). Salget av Kriposbygget på Bryn i februar og et nybygg i Bjørvika utleid til PwC ved årsskiftet er eksempler som illustrerer dette. Men, det er fortsatt god spread mellom yield-nivået i markedet og kostnadene knyttet til langsiktig lånefinansiering. (som illustrert i figur 2 til venstre). Spreaden er relativt uendret siden 2003 og ligger fortsatt på ca. 2% poeng. Dette viser i utgangspunktet den sterke korrelasjonen mellom renter og yield nivået i markedet. Samtidig viser det at det er fortsatt er grunnleggende lønnsomt å investere i næringseiendom i dag, selv om yield nivået i markedet er lavt Omsetning av næringseiendom Mrd. NOK Kilde: DnB NOR Eiendomsmegling Leiemarkedet Leiepris pr. kvadratmeter øker i de fleste befolkningstette områder i landet og arealledigheten er avtagende. Dette er hovedsakelig et resultat av økt etterspørsel etter attraktive eiendommer og lav tilvekst av nybygg. Det største leiemarkedet i Norge er Oslomarkedet. I Oslo-markedet er det fortsatt Vika og Aker Brygge, samt Skøyen som har størst fokus. Kontorleiene har de siste 6 månedene økt med 4 6% i Oslo, og arealledigheten er nå nede i 8,5% (som illustrert i figur 1 til venstre). Leietakerne vektlegger i større grad kvalitet fremfor en lav leie pr. kvadratmeter. Det generelle leienivået i sentrum er derfor tilnærmet uendret for eldre bygårder, mens rehabiliterte eiendommer og lokaler, samt nyere bygg blir foretrukket på tross av høyere priser. Kontormarkedene i andre norske storbyer utvikler seg også positivt. Kontorleiene i Bergen, Stavanger og Trondheim har økt med 5-9% de siste 6 månedene og arealledigheten har sunket. I Tromsø har kontorleien de siste 6 månedene vært relativ stabil. Hovedsegmentene, i tillegg til kontorsegmentet er handel, lager og hotell. Disse segmentene er vanligvis mer stabile enn kontorsegmentet og her har leiemarkedet holdt seg godt de siste årene. Det er relativt lite ledige handelsog kjøpsenterlokaler, og sammen med sterk etterspørsel etter handelsvarer forventes dette å gi høyere leier. Etterspørselen etter lagerbygg er stigende og det er lite nybygg. Også hotellmarkedet gjør det sterkt for tiden, med klare økninger i inntjening pr. rom. Noter 1 Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket kostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en kjøpesum på NOK 100 millioner gir en yield på 6,0% (6 mill/100 mill). Storebrand a rsrapport.indd :37:17

9 9 UNION Eiendomskapital AS UNION Eiendomskapital AS er kapitalforvalter for Storebrand Eiendomsfond. Vi spesialiserer oss på strukturering og forvaltning av næringseiendom i Norge og tilbyr investorer muligheten til å investere i eiendom gjennom blant annet syndikater og eiendomsfond. Målsetting UNION Eiendomskapital har bred erfaring fra eiendomsmarkedet i Norge og vi ønsker å tilby sikre og lønnsomme eiendomsinvesteringer for investorer. Målsettingen vår er å bygge opp en eiendomsportefølje på NOK 5-10 milliarder i løpet av de neste 3-5 årene og oppnå en høyere risikojustert avkastning enn våre konkurrenter. Hovedmålgruppen er private og institusjonelle investorer som ikke har eiendom som kjernevirksomhet. Aktiv forvaltning UNION Eiendomskapital tar et helhetlig ansvar for hele verdikjeden forbundet med en eiendomsinvestering. Optimal avkastning skapes i hovedsak ved å ha riktig fokus på allokering, transaksjon og forvaltning. Allokering Allokering bestemmes av selskapets investeringsstrategi som blant annet godkjennes av investeringskomiteen i fondet hvert år. Investeringsstrategien inkluderer prognoser, basert på omfattende makroøkonomiske analyser som danner grunnlaget for valg av eiendomssegment og geografisk beliggenhet. Allokering bestemmes av selskapets investeringsstrategi som blant annet godkjennes av investeringskomiteen i fondet hvert år. transaksjonsprosessen. Sentralt er erfaring, beslutningsdyktighet og sterke relasjoner til både næringsmeglere og selgere. Spesielt ved strukturering av kjøp er finansiering et meget viktig element. Forvaltning Forvaltning omfatter i hovedsak kapitalforvaltning mot investor og driftsansvaret for investeringsobjektet. Kapitalforvaltningen inkluderer rapportering og oppfølging av strategi. Forvaltning inkluderer avdekking og oppfølging av eiendommenes potensiale, teknisk drift og forretningsførsel. Vi jobber aktivt med ulike samarbeidspartnere for å sikre best mulig kompetanse på de områder hvor vi kan skape avkastning. Vi jobber aktivt med ulike samarbeidspartnere for å sikre best mulig kompetanse på de områder hvor vi kan skape avkastning. UNION Gruppen UNION Eiendomskapital er et selskap i UNION Gruppen, som består av ytterligere fire selskaper UNION Corporate ASA, UNION Norsk Næringsmegling AS, UNION Marine Finance AS og UNION Real Estate AS som fokuserer på corporate virksomhet, næringsmegling og syndikering av shippingprosjekter. 100% 100% 50,1% ¹ 50,1% ¹ 75% ¹ UNION Gruppen UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Marine Finance AS UNION Real Estate AS ¹ Resterende aksjer eies av partnerne i de underliggende selskapene. Transaksjon Transaksjon inkluder i hovedsak kjøp og salg. Dette omhandler strukturering, forhandling og gjennomføring av UNION Gruppen omsatte samlet næringseiendom for ca. NOK 10 milliarder i Dette tilsvarte ca. 23% av omsetningen i markedet for næringseiendom i Norge dette året, klart størst i Norge. Storebrand a rsrapport.indd :37:17

10 10 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Årsberetning for 2005 Storebrand Eiendomsfond AS. Virksomhetens art Storebrand Eiendomsfond AS ble stiftet 31. august Virksomheten drives fra Oslo og selskapet og konsernet har ingen ansatte utover daglig leder. Selskapet er eiet av Storebrand Institusjonell Investor ASA og Storebrand Privat Investor ASA. Storebrand Eiendomsfond AS skal i hovedsak investere i kontor-, handel/ kjøpesenter-, lager/industri- og boligeiendommer som gir en løpende avkastning. Fondets målsetting er å etablere en diversifisert eiendomsportefølje på NOK 2,5 til NOK 5,0 milliarder fordelt på 25 til 50 eiendommer i ulike eiendomssegmenter. Fondet skal hente inn kapital i kvartalsvise emisjoner frem til 30. juni 2008 gjennom ovennevnte eierselskaper. Storebrand Eiendomsfond AS har inngått en forvaltningsavtale med UNION Eiendomskapital AS. Styret i selskapet har derfor i første rekke en kontrolloppgave og har hatt fokus på å sikre at forvalter utfører sine oppgaver som beskrevet i prospektet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Storebrand Eiendomsfond AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Status og resultat Ved utløp av fjerde kvartal 2005 var det tegnet og innbetalt kapital som beskrevet i prospektene for eierselskapene på samlet ca. NOK 275 millioner til Storebrand Eiendomsfond AS. Med en belåningsgrad på 70% hadde selskapet en investeringsevne på ca. NOK 820 millioner. Storebrand Eiendomsfond AS har pr kjøpt og overtatt eiendom for ca. NOK 510 millioner, og de fleste av eiendommene ble overtatt i desember Selskapets investeringskapasitet før nye emisjoner er gjennomført er estimert til ca. NOK 310 millioner inklusive belåning. Styret foreslår følgende dekning av Storebrand Eiendomsfond AS sitt underskudd i 2005 (Hele tall): Årets resultat etter skatt Overført til udekket tap Selskapets likvide midler er plassert i bank og vurderes å ha lav risiko. Selskapet og konsernet forurenser ikke det ytre miljø. Styret består av 3 personer, hvorav alle er menn. Hendelser etter regnskapsårets avslutning Det er stor interesse for eiendomsinvesteringer blant private og institusjonelle investorer, og selskapet gjennomfører neste emisjon gjennom eierselskapene Storebrand Institusjonell Investor ASA og Storebrand Privat Investor ASA i perioden 23. januar 2006 til 22. mars Styret er av den oppfatning at det ikke har inntrådt forhold etter regnskapsårets avslutning som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Storebrand a rsrapport.indd :37:22

11 11 Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet og konsernet vil være eksponert for effekter knyttet til makroøkonomiske konjunkturer og dette vil kunne gi endringer i leienivåer, utleiegrad og verdien på eiendommene. De viktigste faktorene er tilbud og etterspørsel av eiendom, og det avkastningskrav som investorer legger til grunn ved kjøp av eiendom. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået. Kredittrisiko Leietakernes økonomi og finansielle styrke, og dermed deres evne til å betjene leien, har stor betydning for risikoen knyttet til bortfall av husleie/ inntekter. Risikoen for ledighet og utleieverdi av arealene er vesentlige faktorer, og de avhenger til en stor grad av konjunkturene i økonomien. Ledighet i en eiendom vil føre til bortfall av leieinntekter, samt at eier vil måtte dekke en andel av eiendommens fellesutgifter. Likviditetsrisiko Selskapet og konsernet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer selskapet og konsernets likviditetsrisiko. Fremtidig utvikling UNION Eiendomskapital AS, som er selskapets forvalter, har utarbeidet avkastningsprognoser for eiendomsmarkedet de neste 5 år. Det forventes på bakgrunn av dette at eiendomsmarkedet i Norge vil gi en konkurransedyktig avkastning i årene som kommer. Styret forventer derfor en fortsatt positiv utvikling for selskapet. Oslo, 14. mars 2006 Hans Christian Thrane Nielsen Tore Hopen Lars Even Moe Styremedlem Styrets leder Daglig leder/ styremedlem Storebrand a rsrapport.indd :37:24

12 12 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Regnskap 2005 Tall i NOK 1000 MORSELSKAP KONSERN Driftsinntekter Leieinntekt Sum Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum Driftskostnader DRIFTSRESULTAT (513) 430 Finansposter Finansinntekter Finanskostnader (1 069) (1 069) Netto Finansposter 61 (794) RESULTAT FØR SKATT (452) (363) Skatter ÅRSRESULTAT (325) (262) Storebrand a rsrapport.indd :37:24

13 13 Balanse pr. 31. desember Tall i NOK 1000 NOTER MORSELSKAP KONSERN EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger mv. 5, Inventar, kontormaskiner mv. 5, Sum varige driftsmidler Fordringer på konsernselskap Aksjer i datterselskaper 9, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital / (udekket tap) (325) (262) Sum opptjent egenkapital (325) (262) Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Storebrand a rsrapport.indd :37:24

14 14 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Kontantstrømoppstilling Tall i NOK 1000 MORSELSKAP KONSERN Ordinært resultat før skattekostnad (452) (363) Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer - (924) Endring i annen kortsiktig gjeld Endring av andre tidsavgrensninger (5 613) (444) Tilført fra årets virksomhet (3 401) Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler - ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer (70 937) Utbetalt ved stiftelse av datterselskaper (4 400) Utbetalt lån til datterselskaper ( ) Netto likviditetsendring fra investeringer ( ) ( ) Innbetalt ved opptak av lån Innbetalt ved emisjoner Emisjonskostnader (9 674) (9 674) Netto likviditetsendring fra finansiering Netto Likviditetsendring gjennom året Beholdning av kontanter inngående balanse - - BEHOLDNING AV KONTANTER Storebrand a rsrapport.indd :37:24

15 15 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsperiode Selskapet ble stiftet 31. august Resultatregnskapet for morselskap og konsern inneholder regnskapstall fra denne dato frem til 31. desember Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Storebrand Eiendomsfond AS og dets datterselskaper som vist i note 9. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som føres opp i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Konsernbidrag til datterselskap regnskapsføres som økning av morselskapets kostpris etter fradrag for skatt. Konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres som inntekt i morselskapet samme år. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Andre anleggsmidler enn driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Tomter avskrives ikke idet de anses ikke å ha verdifall. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Skatt Skatten i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. Utsatt skatt på merverdier ved oppkjøp vurderes til nåverdi som tilsvarer en skattesats på 7%. Egenkapitalkostnader Utgifter ved stiftelse av selskapet og senere emisjoner regnskapsføres direkte mot egenkapitalen etter skatt. Renter Rentekostnad ved bruk av rentebytteavtaler kostnadsføres etterhvert som de påløper. Urealiserte gevinster/tap på slike posisjoner regnskapsføres ikke. Leietakertilpasninger Leietakertilpasninger dekket av gårdeier aktiveres og avskrives normalt over rest leieperiode. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets Forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres Storebrand a rsrapport.indd :37:25

16 16 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Noter Note 1 - Virksomhetsområde Selskapets og konsernets virksomhet er kjøp, utleie, forvaltning og salg av fast eiendom. All virksomhet er i Norge. Note 2 - Store enkelttransaksjoner Konsernet ble etablert i august 2005 og har etter det gjennomført to emisjoner og kjøpt eiendommer /eiendomsselskaper. Følgende eiendommer er ervervet og overtatt i 2005: Stanseveien 21, Oslo Vestre Rosten 79, Trondheim Vidjeveien 5, Tønsberg Landøyveien 2, Asker Kjøpmansgt 28, 30 og 34, Stjørdal Borgenveien 42, Oslo Stasjonsveien 20, Asker Raveien 269, Sandefjord Samlet kjøpesum inkl. omkostninger for eiendommene er NOK Note 3 - Spesifikasjon av resultatposter Morselskap Konsern Finansinntekt Renteinntekter Renteinntekter fra konsernselskap 866 Sum finansinntekt Finanskostnad Rentekostnader, inkl. etableringsgebyr Sum finanskostnad Note 4 - Spesifikasjon av balanseposter Morselskap Konsern Fordringer på konsernselskap Spesifikasjon av kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter - - Kortsiktig gjeld til konsernselskap 833 Annen kortsiktig gjeld / andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 5 - Varige driftsmidler Konsern Tomter Bygninger Mask/inv. Sum Tilgang kjøpte driftsmidler Akk. avskrivninger (478) (3) (481) Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid - 50 år 3-5 år Avskrivningsplan - Lineær Lineær Note 6 - Ytelser til ledende personer, revisor mv. og antall ansatte Antall ansatte Selskapene i konsernet har, med unntak for daglig leder i morselskapet, ikke ansatte. Ytelser til ledende personer Daglig leder i morselskapet mottar ikke lønn eller andre ytelser fra selskapet, men honoreres gjennom forvaltningshonorar. Styremedlemmer i selskapene i konsernet har ikke mottatt styrehonorar. Daglig leder og styret har ingen avtale om bonus, sluttvederlag e.l. Kostnadsført honorar til revisor Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon - - Andre attestasjonstjenester Utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver, samt skatterådgivning 8 8 Andre tjenester utenfor revisjonen Sum kostnadsført Storebrand a rsrapport.indd :37:25

17 17 Noter Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon (Denne note beløp i hele tall) Aksjekapitalen i Storebrand Eiendomsfond AS består av aksjer à kr. 1, totalt kr Det foreligger aksjonæravtale som bl.a. regulerer valg av de tre styremedlemmer i selskapet, hvoretter Storebrand Bank ASA, UNION Eiendomskapital AS og investorene velger hvert sitt styremedlem. For øvrig har aksjene like rettigheter. Aksjonærer pr Aksjer Eierandel Storebrand Privat Investor ASA ,9 % Storebrand Institusjonell Investor ASA ,1 % Totalt antall aksjer ,0 % Medlemmer av selskapets styre eier indirekte følgende aksjeandeler Eierandel Styrets leder Tore Hopen 0 % Styremedlem og daglig leder Lars Even Moe v/ Laboremus Invest AS 0,05 % Styremedlem Hans Christian Thrane Nielsen 0 % Note 8 - Egenkapitalbevegelse Konsern Aksjekapital Overkurs Annen egenk. Sum Innskudd ved stiftelse av selskapet og etterfølgende kapitalutvidelser* Kostnader ved stiftelse og kapitalutvidelser (6 965) (6 965) Årets resultat (262) (262) Egenkapital (262) Morselskap Aksjekapital Overkurs Annen egenk. Sum Innskudd ved stiftelse av selskapet og etterfølgende kapitalutvidelser* Kostnader ved stiftelse og kapitalutvidelser (6 965) (6 965) Årets resultat (325) (325) Egenkapital (325) * Pr foreligger en vedtatt, men ikke registrert kapitalutvidelse på Tnok i aksjekapital og Tnok i overkurs. Denne kapitalutvidelsen er inkludert i tallene ovenfor. Kapitalutvidelsen er registrert i Foretaksregisteret Note 9 - Aksjer i datterselskaper Eier-/ Forretnings- Balanseført Aksjer eiet direkte av morselskapet Stemmeandel kontor verdi Stanseveien 21 AS 100 % Oslo Landøyveien 2 AS 100 % Oslo 879 Stasjonsveien 20 Eiendom AS 100 % Oslo Vestre Rosten 79 AS 100 % Oslo Union Nystiftet Fond 1 AS 100 % Oslo 100 Union Nystiftet Fond 2 AS 100 % Oslo 100 Union Nystiftet Fond 2 AS 100 % Oslo 100 Storebrand Eiendomsfond Ans - Andeler AS 100 % Oslo 100 Sum aksjer i datterselskap Eier-/ Forretnings- Datterselskaper eiet indirekte Stemmeandel kontor Raveien 269 AS 100 % Tønsberg Vidjeveien 5 AS 100 % Tønsberg Storebrand a rsrapport.indd :37:25

18 18 Årsrapport Storebrand Eiendomsfond AS Noter Note 10 - Skatter Avstemming mellom regnskapsmessig overskudd og skattepliktig inntekt Morselskap Resultat før skatter (452) Permanente forskjeller (9 674) Skattepliktig inntekt / (underskudd) (10 126) Skatter i resultatregnskapet består av følgende Morselskap Konsern Årets betalbar skatt - - Årets resultatførte endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Sum årets skatter (kostnad) / inntekt Midlertidige forskjeller pr består av Morselskap Konsern Driftsmidler 28 % Driftsmidler 7 % Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 28 % (10 126) (18 056) Sum midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring (10 126) Utsatt skatt, 28% Utsatt skatt, 7% Utsatt skattefordel, 28% (2 835) (5 056) Netto balanseført utsatt skatt / (utsatt skattefordel) (2 835) 154 Note 11 - Langsiktig gjeld 2010 og Avdragsstruktur senere Mor og konsern Avdrag til forfall Note 12 - Pantstillelser Morselskap Konsern Gjeld sikret med pant Bokført verdi av pantsatte eiendeler (tomt, bygg og inventar) Morselskapets gjeld er også sikret i aksjene i datterselskaper Note 13 - Finansiell markedsrisiko Selskapets finansielle markedsrisiko er hovedsakelig knyttet til svingninger i det norske rentenivået. Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko og det er stor spredning i kredittrisiko knyttet til inngåtte leieavtaler. For å redusere renterisikoen benyttes rentesikringsinstrumenter. Pr er det inngått avtale om 7 års rentesikring for 50 % av selskapets låneportefølje. Minimum 50 % av selskapets låneportefølje skal være rentesikret til enhver tid. En endring i det generelle rentenivået på 1 %-poeng vil medføre en endring i selskapets rentekostnad på ca 3,5 mill pr. år. Note 14 - Nærstående parter Transaksjoner i konsernet Interne lån av langsiktig art renteberegnes mellom selskapene i konsernet med morselskapets rentesats ovenfor dets eksterne kredittgiver med tillegg av et påslag på 0,25 %. Styre, ledelse og eiere UNION Eiendomskapital AS som er eiet av enkelte av styremedlemmene har inngått forvaltningsavtale med selskapet. Forvaltningshonoraret utgjør 0,8 til 0,85 % pr. år av totalkapitalen (verdijustert egenkapital tillagt gjeld) og beregnes på kvartalsvis basis. Forvalter har rett på suksesshonorar dersom egenkapitalavkastningen overstiger 12% pr. år. UNION Eiendomskapital AS har i 2005 tilrettelagt emisjoner i selskapet. For dette har selskapet mottatt tilretteleggingshonorar på Tnok Eierne av UNION Eiendomskapital AS eier indirekte aksjer i selskapet gjennom aksjer eiet i Storebrand Privat Investor ASA. Storebrand a rsrapport.indd :37:25

19 19 Revisjonsberetning Storebrand a rsrapport.indd :37:32

20 Storebrand Eiendomsfond AS c/o UNION Eiendomskapital AS, Filipstad brygge 2, Postboks 1715 Vika, N-0121 Oslo, Telefon , Storebrand a rsrapport.indd :37:32

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2006 2 Årsrapport 2006 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Daglig leder har ordet Revisjonsberetning Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 SAK 16/14 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS GENERALFORSAMLING Innstilling til:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK Sak 7b /2017 LM Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Detaljer