Registreringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsdokument"

Transkript

1 Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX

2 Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent et i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i et. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av et. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av et, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til et i henhold til Verdipapirhandellovens et er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende et skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av et kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av et innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere et i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar et er pålagt av Selskapet selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette et er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i et er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av et kan fås ved henvendelse til Selskapet. 2 av 18

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer Ansvarlige Definisjoner Revisorer Opplysninger om utsteder Ledelse og styre Aksjekapital og aksjeeiere Finansiell informasjon Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Vedlegg av 18

4 1. Risikofaktorer Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at selskapets motparter eller kunder ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor Pluss Boligkreditt AS. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på motparter/kunder. I hovedsak er dette utlån og kreditter, men også ansvar i henhold til verdipapirer samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. Kredittrisiko er en funksjon av to faktorer, betjeningsevne og vilje samt verdi på underliggende sikkerheter. Begge faktorer må inntreffe med negativt utfall for at det skal kunne oppstå tap. Den første er manglende betalingsevne eller -vilje hos debitor, og den andre er at verdien av underliggende sikkerheter ikke er tilstrekkelig til å dekke selskapets krav ved eventuelt mislighold og påfølgende realisasjon av sikkerheten. Oppgjørsrisiko Oppgjørsrisiko er en form for kredittrisiko ved at kontraktsmotpart ikke oppfyller sine forpliktelser mht oppgjør i form av kontanter eller verdipapirer etter at Selskapet har gitt beskjed om betaling eller overførsel av et verdipapir eller sikkerhet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at Pluss Boligkreditt AS ikke evner å innfri Selskapets forpliktelser etter hvert som de forfaller (refinansieringsrisiko). Likviditetsrisiko omfatter også risikoen for at finansielle markeder som Selskapet ønsker å benytte ikke fungerer (markedslikviditet). Likviditetsrisiko er i risikopolicyen definert som en vesentlig risiko. Eksponeringen skal være moderat og på linje med gjennomsnittet i markedet. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av Selskapets usikrede transaksjoner i rente-, valuta- og egenkapitalmarkedene, og kan inndeles i renterisiko, valutarisiko, aksjerisiko og spreadrisiko. Risikoen er knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i markedspriser og/eller kurser. Renterisiko Renterisiko defineres som risiko for det inntjeningsmessige tap som oppstår ved endringer i rentenivået hvis rentebindingstiden for Selskapets forpliktelser og fordringer på og utenfor balansen, ikke er sammenfallende. Selskapets renterisiko reguleres av rammer for maksimal verdiendring som følge av en endring i rentenivået på to prosent. Rentebinding på Selskapets instrumenter er i all hovedsak kort. Valutarisiko Valutarisiko defineres som risiko for det inntjeningsmessige tap som oppstår hvis valutakursene endres. Valutarisiko reguleres av rammer for maksimal aggregert valutaposisjon. Pluss Boligkreditt AS har ikke noen valutaeksponering ved utgangen andre kvartal Kursrisiko Kursrisiko (aksjerisiko) består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Kursrisiko reguleres av rammer for maksimal aggregert posisjon i en aksjeportefølje. Selskapet har ingen aksjeposisjoner ved utgangen av andre kvartal Spreadrisiko Spreadrisiko er knyttet til verdiutviklingen i rentebærende verdipapirer som følge av endringer i kredittspread, og denne faktoren eksisterer i tillegg til selve kursrisikoen som er knyttet til endringer i markedsrenter. Forretningsrisiko Forretningsrisiko defineres som risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. Forretningsrisiko kan også oppstå som følge av myndighetenes reguleringer. Risikoen omfatter også omdømme- eller renommérisiko som er risikoen knyttet til økte tap, reduserte inntekter og/eller økte kostnader som en følge av at Selskapets renommé har blitt skadet. 4 av 18

5 Strategisk risiko Strategisk risiko er definert som interne forhold hvor den strategiske risiko knytter seg til de strategier, planer og endringer som Selskapet har eller legger opp til. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som den risiko Selskapet har som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko inkluderer mislighetsrisiko. Eksempler på operasjonelle risikoforhold kan være flere typer uønskede handlinger og hendelser, som blant annet hvitvasking, korrupsjon, underslag, innsidehandel, bedrageri, trusler mot ansatte, fullmaktsbrudd og brudd på vedtatte rutiner, svikt i IT-systemer med mer. Konsentrasjoner av risiko Konsentrasjoner av finansiell risiko oppstår når finansielle instrumenter med like karakteristika påvirkes ensartet av endringer i økonomiske eller andre faktorer. Identifikasjon av konsentrasjoner av risiko inkluderer skjønnsmessige vurderinger. Pluss Boligkreditt AS står overfor ulike typer av risikokonsentrasjon. Dersom enkeltlåntagere eller grupper av tilknyttede debitorer utgjør en betydelig andel av porteføljen vil dette representere en form for konsentrasjonsrisiko idet porteføljen dermed inneholder kundespesifikk risiko. En annen form for risikokonsentrasjon er en følge av høy eksponering mot enkelte geografiske områder som følge av at geografiske områder vil kunne ha ulike sykliske forløp. 5 av 18

6 2. Ansvarlige Pluss Boligkreditt AS bekrefter at opplysningene i et så langt Pluss Boligkreditt AS kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra et som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Kristiansand, Pluss Boligkreditt AS 6 av 18

7 3. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette et ha følgende betydning: OMF - Obligasjoner med fortrinnsrett Pluss Boligkreditt / Utsteder / Selskapet - Pluss Boligkreditt AS 7 av 18

8 4. Revisorer Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette et vært Ernst & Young AS. Statsautorisert revisor Øystein A. Kvåse, Postboks 184, 4662 Kristiansand, har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for Ernst & Young AS er oppnevnt av Finanstilsynet som gransker i selskapet i henhold til finansieringsvirksomhetslovens 2-34 Ernst & Young AS er medlem av Den norske Revisorforening. 8 av 18

9 5. Opplysninger om utsteder Selskapets registrerte navn er Pluss Boligkreditt AS, det kommersielle navnet er Pluss Boligkreditt. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Forretningsadresse er Rådhusgata 7-9, 4611 Kristiansand S, Norge. Postadresse er Postboks 200, 4662 Kristiansand S, Norge. Telefon Pluss Boligkreditt AS ble stiftet 13. mars Selskapet er underlagt norsk lov, herunder lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 1988/ 40. Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og Selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som kredittforetak og utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Pluss Boligkreditt AS er en del av Sparebanken Pluss sin langsiktige strategi, hvor kredittforetakets hovedmålsetting vil være å utstede obligasjoner med fortrinnsrett mot nasjonale og internasjonale investorer. Samtlige aksjer eies av Sparebanken Pluss, og Selskapet inngår dermed i Sparebanken Pluss konsern. Konsernstruktur for Selskapet: Sparebanken Pluss 100 % Pluss Boligkreditt AS Sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån som er innvilget av Sparebanken Pluss, og som oppfyller de krav som Selskapet stiller for lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et hovedkrav er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån som overtas av Selskapet ikke skal overstige 75 % av panteobjektets markedsverdi. Pr har Selskapet overtatt en boliglånsportefølje på kr mill. fra Sparebanken Pluss som inngår i Selskapets sikkerhetsmasse, og Pluss Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på kr mill. CRD IV-regelverket er nå endelig vedtatt, og i Norge innføres det endringer i kapitalkravene med virkning fra Dette innebærer at finansinstitusjoner må ha ren kjernekapitaldekning på minimum 9,0 %, kjernekapitaldekning på minimum 10,5 % og kapitaldekning på minimum 12,5 %. Ansvarlig kapital i Pluss Boligkreditt AS utgjorde ved utgangen av andre kvartal kr 562,9 mill. Dette tilsvarer en kapitaldekning / ren kjernekapital-dekning på 12,41 %. Ved utgangen av andre kvartal er det ikke innregnet andel av årets resultat i ansvarlig kapital. Selskapet oppfyller allerede kravene til ren kjernekapital og kjernekapital, og dersom andel av årets resultat innregnes, vil også det nye kravet fra til total kapitaldekning være oppfylt. Kapitaldekningen er beregnet ut fra standardmetoden i Basel II-regelverket. Styret vurderer Selskapets soliditet og risikobærende evne til å være tilfredsstillende. Med konsesjon som kredittforetak er Pluss Boligkreditt AS underlagt en rekke lover, forskrifter, anbefalinger og regelverk. Selskapets formål er å finansiere utlånsvirksomhet gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett med god rating, og dette innebærer at Pluss Boligkreditt AS tilstreber at alle risikoforhold holdes på et lavt nivå. Selskapet legger vekt på å identifisere, måle og styre risikoelementer på en måte som gjør at Selskapet har tillit i markedet og kan oppnå høy rating på sine obligasjoner. Det er ingen ansatte i Pluss Boligkreditt AS. Administrasjonen av Selskapet utføres av ansatte i Sparebanken Pluss etter særskilt avtale. Også daglig leder er innleid. Det er inngått en Management Service Agreement med Sparebanken Pluss som omfatter administrasjon, produksjon, IT-drift, økonomi- og risikostyring, og styret vurderer at Selskapets operasjonelle risiko er lav. 9 av 18

10 Fusjon 20. juni 2013 ble det inngått avtale om fusjon mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør. Med forutsetning om myndighetenes godkjennelse vil fusjonen gjennomføres med virkning fra 1. januar I denne forbindelse planlegges det også å fusjonere Pluss Boligkreditt AS med Sør Boligkreditt AS, sannsynligvis i løpet av første kvartal Rating Obligasjoner med fortrinnsrett som utstedes av Pluss Boligkreditt AS har fått Aaa rating av Moody s. I forbindelse med varslet fusjon mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør har Moody s i en kommentar vurdert at en evt.sammenslåing av de to bankenes OMF-programmer ikke vil ha noen negativ effekt på Aaa-ratingen, og at kredittkvaliteten vil forbli god etter en sammenslåing. I Selskapets kredittstrategi og kredittpolitikk er det fastsatt rammer for hvilke lån som kan gis av Selskapet, og hvilke krav som skal stilles til låntakere og sikkerhet for lån som kan overtas av Pluss Boligkreditt AS. Styret vurderer at samlet kvalitet på låneporteføljen er meget god, og at kredittrisikoen er lav. Prinsipper for risikoklassifisering av engasjementer Selskapet har et system for risikoklassifisering av kunder, hvor alle kunder risikoklassifiseres i lånesøknadsprosessen. I tillegg risikoklassifiseres kundemassen på porteføljenivå kvartalsvis ved at alle engasjementer over kr scores. Risikoklassifiseringssystemet innebærer at kundene blir klassifisert i misligholdsklasser hvor sannsynligheten for mislighold i løpet av en 12 måneders periode blir beregnet ut fra ulike interne og eksterne finansielle data. For å gruppere kundene etter misligholdssannsynlighet, er kundeporteføljen inndelt i 10 ulike risikoklasser (klasse A - J) samt 2 risikoklasser (K og L) for henholdsvis misligholdte engasjementer og engasjementer med tapsnedskrivninger som ikke er misligholdte. Risikoutvikling i porteføljen kartlegges ved hjelp av klassifiseringssystemet, og migrasjon mellom de ulike risikoklassene måles kvartalsvis. Alle kunder skal være risikoklassifisert før lånet overføres til Pluss Boligkreditt AS, og lån som overtas av Pluss Boligkreditt AS skal ha en misligholdssannsynlighet (PD-verdi) på maksimalt 2,00 %. Kunder som får en svakere risikoklasse etter overførsel til Selskapet, kan imidlertid bli liggende som del av sikkerhetsmassen dersom krav om belåningsgrad på 75 % oppfylles. Selskapets risikoklasser er følgende: Risikogruppering: Sannsynlighet for mislighold Lav risiko 0,00 0,75 % Middels risiko 0,76-2,00 % Høy risiko 2, % 10 av 18

11 Sikkerheter Selskapet benytter ulike sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon. Hovedprinsipp for vurdering av sikkerheter er at det foretas et estimat av realisasjonsverdi. Med unntak av eventuelle engasjement hvor det er foretatt nedskrivning, er sikkerhetens verdi beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved verdivurdering av sikkerhet tas det hensyn til estimerte salgskostnader. Hovedtype av sikkerheter som benyttes er pant i fast eiendom (bolig). Estimert verdi av sikkerheter for lån oppdateres kvartalsvis. Forfallsstruktur på utstedte obligasjoner pr : TUSEN KRONER Balanseført verdi Pålydende Rentetype Avdragsprofil Likvid. forfall Finansieringskilder Ticker NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt Sum obligasjonslån Selskapet har i september 2013 utstedt en ny obligasjon med fortrinnsrett som skal søkes børsnotert; NO utestående NOK avdragsfritt med flytende rente, 3 måneder NIBOR + 0,46 med forfall Pluss Boligkreditt AS legger ut obligasjoner med mulighet til forlengelse av løpetiden med inntil 12 måneder. For øvrig består finansieringen av egenkapital og trekkrettighet fra Sparebanken Pluss. Styret vurderer at selskapets likviditetsrisiko er lav. Av utstedte obligasjoner er kr millioner innregnet i morbanken Sparebanken Pluss, hvorav kr millioner er benyttet som pant i bytteordningen med staten pr Utlån Selskapets plasseringer og utlån er i norske kroner til flytende renter. Finansiering er også foretatt til flytende rente. Ved utgangen av andre kvartal 2013 har Pluss Boligkreditt AS ingen posisjoner i utenlandsk valuta. Styret vurderer den samlede markedsrisikoen til å være lav. TUSEN KRONER Utlån vurdert til amortisert kost Fleksilån Nedbetalingslån Brutto utlån vurdert til amortisert kost Ubenyttet kreditt på Fleksilån TUSEN KRONER Utlån fordelt på sektorer Personkunder Næringslivskunder *) Brutto utlån *) Utlån til næringslivskunder er lån til boligformål for kunder i sektor av 18

12 TUSEN KRONER Utlån fordelt på geografiske områder Vest-Agder ,0 % ,1 % ,9 % Aust-Agder ,0 % ,4 % ,7 % Oslo ,6 % ,3 % ,1 % Akershus ,1 % ,0 % ,4 % Rogaland ,9 % ,1 % ,9 % Øvrige fylker ,4 % ,2 % ,1 % Sum geografisk fordelt % % % Pluss Boligkreditt AS har en trekkrettighet på kr mill. i Sparebanken Pluss som pr er trukket med kr 679 mill. I tillegg har Pluss Boligkreditt AS en revolverende trekkrettighet i morbank som kan benyttes til å dekke likviditetsforfall på utstedte obligasjoner som eventuelt ikke blir refinansiert. Det betales en årlig kommisjon på trekkrettigheten. Sikkerhetsmasse og belåningsgrad TUSEN KRONER Sikkerhetsmasse Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån) Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sum sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 112,6 % 112,6 % 112,2 % Gjennomsnittlig (vektet) belåningsgrad i % 52,0 % 50,0 % 49,8 % 12 av 18

13 6. Ledelse og styre Selskapet består av daglig leder Bjørn Andreas Friestad som er innleid fra Sparebanken Pluss. Daglig leder har den daglige ledelse av Selskapets forretninger i samsvar med instruks fastsatt av styret. Styret i selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Adresse Stein Andreas Hannevik Styreleder Adm.dir. Sparebanken Pluss Postboks 200, 4662 Kristiansand S Lasse Kvinlaug Styremedlem Viseadm.dir Sparebanken Pluss Postboks 200, 4662 Kristiansand S Marianne Lofthus Styremedlem Finanssjef Sparebanken Pluss Postboks 200, 4662 Kristiansand S Tone Solheim Grøsle Styremedlem Daglig leder Plussmegleren AS Postboks 377, 4664 Kristiansand Representantskapet i selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Adresse Trond Bjørnenak Leder Postboks 200, 4662 Kristiansand S Norunn Tveiten Benestad Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Peder Syrdalen Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Magne Haug Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Bjørg Øgaard Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Bente Pedersen Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Pluss Boligkreditt AS skal ha identisk Kontrollkomité med Sparebanken Pluss, og skal føre tilsyn med Selskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner og bl.a. påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og vedtekter. Kontrollkomiteen i selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Adresse Georg Fritzman Leder Postboks 200, 4662 Kristiansand S Yngvar Aulin Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Inger Johansen Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Personene som nevnt over kan nås på adressen til Selskapet, Rådhusgata 7-9, 4611 Kristiansand S, Norge. Det foreligger ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Selskapet, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 13 av 18

14 7. Aksjekapital og aksjeeiere Aksjekapitalen utgjør kr 450 millioner fordelt på aksjer pålydende kr Aksjene eies i sin helhet av Sparebanken Pluss. 14 av 18

15 8. Finansiell informasjon Selskapsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er vedtatt av EU og obligatoriske for regnskapsår påbegynt 1. januar 2012 eller senere. Den historiske finansielle informasjonen er inkorporert ved henvisning: Regnskapsrapporter Pluss Boligkreditt AS kvartal kvartal 2012 Resultatregnskap Side 8 Side 8 Side 4 Side 4 Balanse Side 9 Side 9 Side 5 Side 5 Kontantstrømanalyse Side 10 Side 10 Side 6 Side 6 Noter Side Side Side 7-9 Side 7-9 Regnskapsprinsipper Side Side Side 7 Side 7 Revisjonsberetning Side Side https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid=5458 Den årlige historiske finansielle informasjonen er revidert, halvårsrapportene er ikke revidert. Det foreligger ingen vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort delårsinformasjon for. Det har ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for de sist offentliggjorte reviderte regnskapene. Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapet og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 15 av 18

16 9. Dokumentasjonsmateriale Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av registreringsdokumentets gyldighetstid: et Selskapets vedtekter Årsrapport 2012 og 2011 for Selskapet Andrekvartal 2013 og 2012 for Selskapet Årsrapport 2012 og 2011 for Sparebanken Pluss Andrekvartal 2013 og 2012 for Sparebanken Pluss Disse kan ses hos Selskapet, Rådhusgata 7-9, 4611 Kristiansand S, Norge, evt https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid=5458 https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid=5190&docid= av 18

17 10. Kryssreferanseliste I kapittel 8 av et er finansiell informasjon inkorporert ved henvisning som følger: Regnskapsrapporter Pluss Boligkreditt AS kvartal kvartal 2012 Resultatregnskap Side 8 Side 8 Side 4 Side 4 Balanse Side 9 Side 9 Side 5 Side 5 Kontantstrømanalyse Side 10 Side 10 Side 6 Side 6 Noter Side Side Side 7-9 Side 7-9 Regnskapsprinsipper Side Side Side 7 Side 7 Revisjonsberetning Side Side Informasjon om 2012 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS Årsregnskap 2012 Informasjon om 2011 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS Årsregnskap 2011 Informasjon om 2. kvartal 2013 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS kvartalsrapport Q Informasjon om 2. kvartal 2012 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS kvartalsrapport Q Regnskapsrapportene finnes her: https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid= av 18

18 11. Vedlegg Cover Pool report Q av 18

19 Cover Pool Information - Pluss Boligkreditt AS Report date: Currency: NOK 1. Cover Pool Composition: Type of collateral: 100% residential Total LOAN BALANCE: Average LOAN BALANCE: NO. OF LOANS: WA SEASONING (in months): 31 WA REMAINING TERM (in months): 224 NO. OF BORROWERS: NO. OF PROPERTIES: WA Indexed LTV (LOAN BALANCE / INDEXED valuation) (e.g. 85% or 0.85): 52,0 % WA LTV (LOAN BALANCE / original valuation) (e.g. 85% or 0.85): 56,1 % Percentage of VARIABLE MORTGAGES (s. Def.) 100,00 % Loans in arrears > 90 days (e.g. 1% or 0.01) 0,00 % Substitute assets 0 Committed over collateralisation: - Over collateralisation: 12,9 % Total Cover Pool LTV Breakdown Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE 2.1 Unindexed LTV Ranges Distribution NO. OF LOANS 0-40% ,61 % >40%- 50% ,99 % >50%- 60% ,96 % >60%- 70% ,92 % >70%- 80% ,52 % >80%- 85% 0 0,00 % >85%- 90% 0 0,00 % >90%- 95% 0 0,00 % >95%- 100% 0 0,00 % >100%- 105% 0 0,00 % >105% 0 0,00 % Total %

20 Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE 2.2 Indexed LTV Ranges Distribution NO. OF LOANS 0-40% ,46 % >40%- 50% ,02 % >50%- 60% ,32 % >60%- 70% ,38 % >70%- 80% ,22 % >80%- 85% ,31 % >85%- 90% ,29 % >90%- 95% 0,00 % >95%- 100% 0,00 % >100%- 105% 0,00 % >105% 0,00 % Total % 3. Regional distribution Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% Akershus ,11 % Aust-Agder ,04 % Buskerud ,83 % Finnmark ,02 % Hedmark ,37 % Hordaland ,07 % Møre og Romsdal ,29 % Nordland ,05 % Nord-Trøndelag ,10 % Oppland ,05 % Oslo ,61 % Østfold ,76 % Rogaland ,91 % Sogn og Fjordane ,04 % Sør-Trøndelag ,26 % Telemark ,37 % Troms ,18 % Vest-Agder ,32 % Vestfold ,62 % Total %

21 4. Loans in arrears Months/LTV Total in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% <2 (and not BPI or Fce) ,16 % <6 (and not BPI or Fce) 0 0,00 % 6-<12 (and not BPI or Fce) 0 0,00 % >12 (and not BPI or Fce) 0 0,00 % Bankruptcy proceedings initialted ("BPI")(and not Fce) 0 0,00 % Foreclosure ("Fce") 0 0,00 % Total ,16 % Seasoning (in months) Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% < ,80 % < ,60 % < ,28 % < ,85 % ,47 % Total % Principal Payment Frequency Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% Monthly ,59 % Quarterly / Semi-annually ,53 % Annually ,02 % BULLET 0 0,00 % Other (Flexible loans) ,86 % Total ,00 %

22 7. Interest rate type Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% Floating rate ,00 % Fixed rate with reset <2 years 0 0,00 % Fixed rate with reset 2 but < 5 years 0 0,00 % Fixed rate with reset 5 years 0 0,00 % Total % Outstanding Covered Bonds Currency Current balance Expected maturity date Legal final (or extended maturity date) Interest payment Interest rate type NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 13 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2011

KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2011 Kvartalsrapport Q4 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

4. KVARTAL (UREVIDERT)

4. KVARTAL (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument SpareBank 1 Næringskreditt AS, 02.05 2013 SpareBank 1 Næringskreditt AS Stavanger, 02.05 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX SpareBank 1 Næringskreditt AS, 02.05 2013

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 2. K VARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016. Helgeland Boligkreditt AS, 1. kvartal 2016. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med bankens

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal STYRETS BERETNING 2 / 16 Styrets beretning 2. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon februar 2013

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon februar 2013 Verd Boligkreditt AS Presentasjon februar 2013 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter foretaket

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal Styrets beretning 2 / 12 Styrets beretning 4. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Foreløpig regnskap for 4. kvartal 211. S T Y R E T S B E R E T N I N G Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 28 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010

30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 3. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2011 2. k var t al 2011 Nøkkeltall 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 Egenkapitalrentabilitet 1,1 % 4,8 % 1,1 % Rentenetto % av forvaltningskapital 0,3 % 0,7 % 0,5

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal Styrets beretning 2 / 12 Styrets beretning 4. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 1. halvår 2015

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 1. halvår 2015 Eiendomskreditt AS Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 1. halvår 2015 1 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksomhet og økonomi Bolighypotek (boligkreditt) Eiendomshypotek (næringskreditt)

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon september 2013

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon september 2013 Verd Boligkreditt AS Presentasjon september 2013 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2014 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2014 30.09.2013 3.kvartal 2014 3.kvartal 2013 2013 Resultatregnskap Resultat før skatt 33 293

Detaljer

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 3. kvartal 2015

Eiendomskreditt AS. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene. 3. kvartal 2015 Eiendomskreditt AS Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2015 1 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksomhet og økonomi Bolighypotek (boligkreditt) Eiendomshypotek (næringskreditt)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

4. OBOS-banken AS. Det vises til årsrapport og Pilar 3-rapport for OBOS-banken for en fullstendig beskrivelse av bankens regnskaps- og risikoforhold.

4. OBOS-banken AS. Det vises til årsrapport og Pilar 3-rapport for OBOS-banken for en fullstendig beskrivelse av bankens regnskaps- og risikoforhold. 4. OBOS-banken AS Det vises til årsrapport og Pilar 3-rapport for OBOS-banken for en fullstendig beskrivelse av bankens regnskaps- og risikoforhold. OBOS-banken er et heleid datterdatterselskap av OBOS

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer