Registreringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsdokument"

Transkript

1 Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX

2 Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent et i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i et. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av et. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av et, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til et i henhold til Verdipapirhandellovens et er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende et skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av et kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av et innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere et i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar et er pålagt av Selskapet selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette et er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i et er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av et kan fås ved henvendelse til Selskapet. 2 av 18

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer Ansvarlige Definisjoner Revisorer Opplysninger om utsteder Ledelse og styre Aksjekapital og aksjeeiere Finansiell informasjon Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Vedlegg av 18

4 1. Risikofaktorer Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at selskapets motparter eller kunder ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor Pluss Boligkreditt AS. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på motparter/kunder. I hovedsak er dette utlån og kreditter, men også ansvar i henhold til verdipapirer samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. Kredittrisiko er en funksjon av to faktorer, betjeningsevne og vilje samt verdi på underliggende sikkerheter. Begge faktorer må inntreffe med negativt utfall for at det skal kunne oppstå tap. Den første er manglende betalingsevne eller -vilje hos debitor, og den andre er at verdien av underliggende sikkerheter ikke er tilstrekkelig til å dekke selskapets krav ved eventuelt mislighold og påfølgende realisasjon av sikkerheten. Oppgjørsrisiko Oppgjørsrisiko er en form for kredittrisiko ved at kontraktsmotpart ikke oppfyller sine forpliktelser mht oppgjør i form av kontanter eller verdipapirer etter at Selskapet har gitt beskjed om betaling eller overførsel av et verdipapir eller sikkerhet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at Pluss Boligkreditt AS ikke evner å innfri Selskapets forpliktelser etter hvert som de forfaller (refinansieringsrisiko). Likviditetsrisiko omfatter også risikoen for at finansielle markeder som Selskapet ønsker å benytte ikke fungerer (markedslikviditet). Likviditetsrisiko er i risikopolicyen definert som en vesentlig risiko. Eksponeringen skal være moderat og på linje med gjennomsnittet i markedet. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av Selskapets usikrede transaksjoner i rente-, valuta- og egenkapitalmarkedene, og kan inndeles i renterisiko, valutarisiko, aksjerisiko og spreadrisiko. Risikoen er knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i markedspriser og/eller kurser. Renterisiko Renterisiko defineres som risiko for det inntjeningsmessige tap som oppstår ved endringer i rentenivået hvis rentebindingstiden for Selskapets forpliktelser og fordringer på og utenfor balansen, ikke er sammenfallende. Selskapets renterisiko reguleres av rammer for maksimal verdiendring som følge av en endring i rentenivået på to prosent. Rentebinding på Selskapets instrumenter er i all hovedsak kort. Valutarisiko Valutarisiko defineres som risiko for det inntjeningsmessige tap som oppstår hvis valutakursene endres. Valutarisiko reguleres av rammer for maksimal aggregert valutaposisjon. Pluss Boligkreditt AS har ikke noen valutaeksponering ved utgangen andre kvartal Kursrisiko Kursrisiko (aksjerisiko) består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Kursrisiko reguleres av rammer for maksimal aggregert posisjon i en aksjeportefølje. Selskapet har ingen aksjeposisjoner ved utgangen av andre kvartal Spreadrisiko Spreadrisiko er knyttet til verdiutviklingen i rentebærende verdipapirer som følge av endringer i kredittspread, og denne faktoren eksisterer i tillegg til selve kursrisikoen som er knyttet til endringer i markedsrenter. Forretningsrisiko Forretningsrisiko defineres som risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. Forretningsrisiko kan også oppstå som følge av myndighetenes reguleringer. Risikoen omfatter også omdømme- eller renommérisiko som er risikoen knyttet til økte tap, reduserte inntekter og/eller økte kostnader som en følge av at Selskapets renommé har blitt skadet. 4 av 18

5 Strategisk risiko Strategisk risiko er definert som interne forhold hvor den strategiske risiko knytter seg til de strategier, planer og endringer som Selskapet har eller legger opp til. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som den risiko Selskapet har som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko inkluderer mislighetsrisiko. Eksempler på operasjonelle risikoforhold kan være flere typer uønskede handlinger og hendelser, som blant annet hvitvasking, korrupsjon, underslag, innsidehandel, bedrageri, trusler mot ansatte, fullmaktsbrudd og brudd på vedtatte rutiner, svikt i IT-systemer med mer. Konsentrasjoner av risiko Konsentrasjoner av finansiell risiko oppstår når finansielle instrumenter med like karakteristika påvirkes ensartet av endringer i økonomiske eller andre faktorer. Identifikasjon av konsentrasjoner av risiko inkluderer skjønnsmessige vurderinger. Pluss Boligkreditt AS står overfor ulike typer av risikokonsentrasjon. Dersom enkeltlåntagere eller grupper av tilknyttede debitorer utgjør en betydelig andel av porteføljen vil dette representere en form for konsentrasjonsrisiko idet porteføljen dermed inneholder kundespesifikk risiko. En annen form for risikokonsentrasjon er en følge av høy eksponering mot enkelte geografiske områder som følge av at geografiske områder vil kunne ha ulike sykliske forløp. 5 av 18

6 2. Ansvarlige Pluss Boligkreditt AS bekrefter at opplysningene i et så langt Pluss Boligkreditt AS kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra et som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Kristiansand, Pluss Boligkreditt AS 6 av 18

7 3. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette et ha følgende betydning: OMF - Obligasjoner med fortrinnsrett Pluss Boligkreditt / Utsteder / Selskapet - Pluss Boligkreditt AS 7 av 18

8 4. Revisorer Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette et vært Ernst & Young AS. Statsautorisert revisor Øystein A. Kvåse, Postboks 184, 4662 Kristiansand, har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for Ernst & Young AS er oppnevnt av Finanstilsynet som gransker i selskapet i henhold til finansieringsvirksomhetslovens 2-34 Ernst & Young AS er medlem av Den norske Revisorforening. 8 av 18

9 5. Opplysninger om utsteder Selskapets registrerte navn er Pluss Boligkreditt AS, det kommersielle navnet er Pluss Boligkreditt. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Forretningsadresse er Rådhusgata 7-9, 4611 Kristiansand S, Norge. Postadresse er Postboks 200, 4662 Kristiansand S, Norge. Telefon Pluss Boligkreditt AS ble stiftet 13. mars Selskapet er underlagt norsk lov, herunder lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 1988/ 40. Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og Selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som kredittforetak og utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Pluss Boligkreditt AS er en del av Sparebanken Pluss sin langsiktige strategi, hvor kredittforetakets hovedmålsetting vil være å utstede obligasjoner med fortrinnsrett mot nasjonale og internasjonale investorer. Samtlige aksjer eies av Sparebanken Pluss, og Selskapet inngår dermed i Sparebanken Pluss konsern. Konsernstruktur for Selskapet: Sparebanken Pluss 100 % Pluss Boligkreditt AS Sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån som er innvilget av Sparebanken Pluss, og som oppfyller de krav som Selskapet stiller for lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et hovedkrav er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån som overtas av Selskapet ikke skal overstige 75 % av panteobjektets markedsverdi. Pr har Selskapet overtatt en boliglånsportefølje på kr mill. fra Sparebanken Pluss som inngår i Selskapets sikkerhetsmasse, og Pluss Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på kr mill. CRD IV-regelverket er nå endelig vedtatt, og i Norge innføres det endringer i kapitalkravene med virkning fra Dette innebærer at finansinstitusjoner må ha ren kjernekapitaldekning på minimum 9,0 %, kjernekapitaldekning på minimum 10,5 % og kapitaldekning på minimum 12,5 %. Ansvarlig kapital i Pluss Boligkreditt AS utgjorde ved utgangen av andre kvartal kr 562,9 mill. Dette tilsvarer en kapitaldekning / ren kjernekapital-dekning på 12,41 %. Ved utgangen av andre kvartal er det ikke innregnet andel av årets resultat i ansvarlig kapital. Selskapet oppfyller allerede kravene til ren kjernekapital og kjernekapital, og dersom andel av årets resultat innregnes, vil også det nye kravet fra til total kapitaldekning være oppfylt. Kapitaldekningen er beregnet ut fra standardmetoden i Basel II-regelverket. Styret vurderer Selskapets soliditet og risikobærende evne til å være tilfredsstillende. Med konsesjon som kredittforetak er Pluss Boligkreditt AS underlagt en rekke lover, forskrifter, anbefalinger og regelverk. Selskapets formål er å finansiere utlånsvirksomhet gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett med god rating, og dette innebærer at Pluss Boligkreditt AS tilstreber at alle risikoforhold holdes på et lavt nivå. Selskapet legger vekt på å identifisere, måle og styre risikoelementer på en måte som gjør at Selskapet har tillit i markedet og kan oppnå høy rating på sine obligasjoner. Det er ingen ansatte i Pluss Boligkreditt AS. Administrasjonen av Selskapet utføres av ansatte i Sparebanken Pluss etter særskilt avtale. Også daglig leder er innleid. Det er inngått en Management Service Agreement med Sparebanken Pluss som omfatter administrasjon, produksjon, IT-drift, økonomi- og risikostyring, og styret vurderer at Selskapets operasjonelle risiko er lav. 9 av 18

10 Fusjon 20. juni 2013 ble det inngått avtale om fusjon mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør. Med forutsetning om myndighetenes godkjennelse vil fusjonen gjennomføres med virkning fra 1. januar I denne forbindelse planlegges det også å fusjonere Pluss Boligkreditt AS med Sør Boligkreditt AS, sannsynligvis i løpet av første kvartal Rating Obligasjoner med fortrinnsrett som utstedes av Pluss Boligkreditt AS har fått Aaa rating av Moody s. I forbindelse med varslet fusjon mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør har Moody s i en kommentar vurdert at en evt.sammenslåing av de to bankenes OMF-programmer ikke vil ha noen negativ effekt på Aaa-ratingen, og at kredittkvaliteten vil forbli god etter en sammenslåing. I Selskapets kredittstrategi og kredittpolitikk er det fastsatt rammer for hvilke lån som kan gis av Selskapet, og hvilke krav som skal stilles til låntakere og sikkerhet for lån som kan overtas av Pluss Boligkreditt AS. Styret vurderer at samlet kvalitet på låneporteføljen er meget god, og at kredittrisikoen er lav. Prinsipper for risikoklassifisering av engasjementer Selskapet har et system for risikoklassifisering av kunder, hvor alle kunder risikoklassifiseres i lånesøknadsprosessen. I tillegg risikoklassifiseres kundemassen på porteføljenivå kvartalsvis ved at alle engasjementer over kr scores. Risikoklassifiseringssystemet innebærer at kundene blir klassifisert i misligholdsklasser hvor sannsynligheten for mislighold i løpet av en 12 måneders periode blir beregnet ut fra ulike interne og eksterne finansielle data. For å gruppere kundene etter misligholdssannsynlighet, er kundeporteføljen inndelt i 10 ulike risikoklasser (klasse A - J) samt 2 risikoklasser (K og L) for henholdsvis misligholdte engasjementer og engasjementer med tapsnedskrivninger som ikke er misligholdte. Risikoutvikling i porteføljen kartlegges ved hjelp av klassifiseringssystemet, og migrasjon mellom de ulike risikoklassene måles kvartalsvis. Alle kunder skal være risikoklassifisert før lånet overføres til Pluss Boligkreditt AS, og lån som overtas av Pluss Boligkreditt AS skal ha en misligholdssannsynlighet (PD-verdi) på maksimalt 2,00 %. Kunder som får en svakere risikoklasse etter overførsel til Selskapet, kan imidlertid bli liggende som del av sikkerhetsmassen dersom krav om belåningsgrad på 75 % oppfylles. Selskapets risikoklasser er følgende: Risikogruppering: Sannsynlighet for mislighold Lav risiko 0,00 0,75 % Middels risiko 0,76-2,00 % Høy risiko 2, % 10 av 18

11 Sikkerheter Selskapet benytter ulike sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon. Hovedprinsipp for vurdering av sikkerheter er at det foretas et estimat av realisasjonsverdi. Med unntak av eventuelle engasjement hvor det er foretatt nedskrivning, er sikkerhetens verdi beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved verdivurdering av sikkerhet tas det hensyn til estimerte salgskostnader. Hovedtype av sikkerheter som benyttes er pant i fast eiendom (bolig). Estimert verdi av sikkerheter for lån oppdateres kvartalsvis. Forfallsstruktur på utstedte obligasjoner pr : TUSEN KRONER Balanseført verdi Pålydende Rentetype Avdragsprofil Likvid. forfall Finansieringskilder Ticker NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt NO PLBK Flytende Avdragsfritt Sum obligasjonslån Selskapet har i september 2013 utstedt en ny obligasjon med fortrinnsrett som skal søkes børsnotert; NO utestående NOK avdragsfritt med flytende rente, 3 måneder NIBOR + 0,46 med forfall Pluss Boligkreditt AS legger ut obligasjoner med mulighet til forlengelse av løpetiden med inntil 12 måneder. For øvrig består finansieringen av egenkapital og trekkrettighet fra Sparebanken Pluss. Styret vurderer at selskapets likviditetsrisiko er lav. Av utstedte obligasjoner er kr millioner innregnet i morbanken Sparebanken Pluss, hvorav kr millioner er benyttet som pant i bytteordningen med staten pr Utlån Selskapets plasseringer og utlån er i norske kroner til flytende renter. Finansiering er også foretatt til flytende rente. Ved utgangen av andre kvartal 2013 har Pluss Boligkreditt AS ingen posisjoner i utenlandsk valuta. Styret vurderer den samlede markedsrisikoen til å være lav. TUSEN KRONER Utlån vurdert til amortisert kost Fleksilån Nedbetalingslån Brutto utlån vurdert til amortisert kost Ubenyttet kreditt på Fleksilån TUSEN KRONER Utlån fordelt på sektorer Personkunder Næringslivskunder *) Brutto utlån *) Utlån til næringslivskunder er lån til boligformål for kunder i sektor av 18

12 TUSEN KRONER Utlån fordelt på geografiske områder Vest-Agder ,0 % ,1 % ,9 % Aust-Agder ,0 % ,4 % ,7 % Oslo ,6 % ,3 % ,1 % Akershus ,1 % ,0 % ,4 % Rogaland ,9 % ,1 % ,9 % Øvrige fylker ,4 % ,2 % ,1 % Sum geografisk fordelt % % % Pluss Boligkreditt AS har en trekkrettighet på kr mill. i Sparebanken Pluss som pr er trukket med kr 679 mill. I tillegg har Pluss Boligkreditt AS en revolverende trekkrettighet i morbank som kan benyttes til å dekke likviditetsforfall på utstedte obligasjoner som eventuelt ikke blir refinansiert. Det betales en årlig kommisjon på trekkrettigheten. Sikkerhetsmasse og belåningsgrad TUSEN KRONER Sikkerhetsmasse Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån) Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sum sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 112,6 % 112,6 % 112,2 % Gjennomsnittlig (vektet) belåningsgrad i % 52,0 % 50,0 % 49,8 % 12 av 18

13 6. Ledelse og styre Selskapet består av daglig leder Bjørn Andreas Friestad som er innleid fra Sparebanken Pluss. Daglig leder har den daglige ledelse av Selskapets forretninger i samsvar med instruks fastsatt av styret. Styret i selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Adresse Stein Andreas Hannevik Styreleder Adm.dir. Sparebanken Pluss Postboks 200, 4662 Kristiansand S Lasse Kvinlaug Styremedlem Viseadm.dir Sparebanken Pluss Postboks 200, 4662 Kristiansand S Marianne Lofthus Styremedlem Finanssjef Sparebanken Pluss Postboks 200, 4662 Kristiansand S Tone Solheim Grøsle Styremedlem Daglig leder Plussmegleren AS Postboks 377, 4664 Kristiansand Representantskapet i selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Adresse Trond Bjørnenak Leder Postboks 200, 4662 Kristiansand S Norunn Tveiten Benestad Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Peder Syrdalen Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Magne Haug Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Bjørg Øgaard Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Bente Pedersen Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Pluss Boligkreditt AS skal ha identisk Kontrollkomité med Sparebanken Pluss, og skal føre tilsyn med Selskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner og bl.a. påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og vedtekter. Kontrollkomiteen i selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Adresse Georg Fritzman Leder Postboks 200, 4662 Kristiansand S Yngvar Aulin Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Inger Johansen Medlem Postboks 200, 4662 Kristiansand S Personene som nevnt over kan nås på adressen til Selskapet, Rådhusgata 7-9, 4611 Kristiansand S, Norge. Det foreligger ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Selskapet, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 13 av 18

14 7. Aksjekapital og aksjeeiere Aksjekapitalen utgjør kr 450 millioner fordelt på aksjer pålydende kr Aksjene eies i sin helhet av Sparebanken Pluss. 14 av 18

15 8. Finansiell informasjon Selskapsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er vedtatt av EU og obligatoriske for regnskapsår påbegynt 1. januar 2012 eller senere. Den historiske finansielle informasjonen er inkorporert ved henvisning: Regnskapsrapporter Pluss Boligkreditt AS kvartal kvartal 2012 Resultatregnskap Side 8 Side 8 Side 4 Side 4 Balanse Side 9 Side 9 Side 5 Side 5 Kontantstrømanalyse Side 10 Side 10 Side 6 Side 6 Noter Side Side Side 7-9 Side 7-9 Regnskapsprinsipper Side Side Side 7 Side 7 Revisjonsberetning Side Side https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid=5458 Den årlige historiske finansielle informasjonen er revidert, halvårsrapportene er ikke revidert. Det foreligger ingen vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort delårsinformasjon for. Det har ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for de sist offentliggjorte reviderte regnskapene. Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapet og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 15 av 18

16 9. Dokumentasjonsmateriale Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av registreringsdokumentets gyldighetstid: et Selskapets vedtekter Årsrapport 2012 og 2011 for Selskapet Andrekvartal 2013 og 2012 for Selskapet Årsrapport 2012 og 2011 for Sparebanken Pluss Andrekvartal 2013 og 2012 for Sparebanken Pluss Disse kan ses hos Selskapet, Rådhusgata 7-9, 4611 Kristiansand S, Norge, evt https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid=5458 https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid=5190&docid= av 18

17 10. Kryssreferanseliste I kapittel 8 av et er finansiell informasjon inkorporert ved henvisning som følger: Regnskapsrapporter Pluss Boligkreditt AS kvartal kvartal 2012 Resultatregnskap Side 8 Side 8 Side 4 Side 4 Balanse Side 9 Side 9 Side 5 Side 5 Kontantstrømanalyse Side 10 Side 10 Side 6 Side 6 Noter Side Side Side 7-9 Side 7-9 Regnskapsprinsipper Side Side Side 7 Side 7 Revisjonsberetning Side Side Informasjon om 2012 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS Årsregnskap 2012 Informasjon om 2011 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS Årsregnskap 2011 Informasjon om 2. kvartal 2013 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS kvartalsrapport Q Informasjon om 2. kvartal 2012 er inkorporert ved henvisning fra Pluss Boligkreditt AS kvartalsrapport Q Regnskapsrapportene finnes her: https://www.sparebankenpluss.no/newsread/ombanken.aspx?nodeid= av 18

18 11. Vedlegg Cover Pool report Q av 18

19 Cover Pool Information - Pluss Boligkreditt AS Report date: Currency: NOK 1. Cover Pool Composition: Type of collateral: 100% residential Total LOAN BALANCE: Average LOAN BALANCE: NO. OF LOANS: WA SEASONING (in months): 31 WA REMAINING TERM (in months): 224 NO. OF BORROWERS: NO. OF PROPERTIES: WA Indexed LTV (LOAN BALANCE / INDEXED valuation) (e.g. 85% or 0.85): 52,0 % WA LTV (LOAN BALANCE / original valuation) (e.g. 85% or 0.85): 56,1 % Percentage of VARIABLE MORTGAGES (s. Def.) 100,00 % Loans in arrears > 90 days (e.g. 1% or 0.01) 0,00 % Substitute assets 0 Committed over collateralisation: - Over collateralisation: 12,9 % Total Cover Pool LTV Breakdown Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE 2.1 Unindexed LTV Ranges Distribution NO. OF LOANS 0-40% ,61 % >40%- 50% ,99 % >50%- 60% ,96 % >60%- 70% ,92 % >70%- 80% ,52 % >80%- 85% 0 0,00 % >85%- 90% 0 0,00 % >90%- 95% 0 0,00 % >95%- 100% 0 0,00 % >100%- 105% 0 0,00 % >105% 0 0,00 % Total %

20 Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE 2.2 Indexed LTV Ranges Distribution NO. OF LOANS 0-40% ,46 % >40%- 50% ,02 % >50%- 60% ,32 % >60%- 70% ,38 % >70%- 80% ,22 % >80%- 85% ,31 % >85%- 90% ,29 % >90%- 95% 0,00 % >95%- 100% 0,00 % >100%- 105% 0,00 % >105% 0,00 % Total % 3. Regional distribution Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% Akershus ,11 % Aust-Agder ,04 % Buskerud ,83 % Finnmark ,02 % Hedmark ,37 % Hordaland ,07 % Møre og Romsdal ,29 % Nordland ,05 % Nord-Trøndelag ,10 % Oppland ,05 % Oslo ,61 % Østfold ,76 % Rogaland ,91 % Sogn og Fjordane ,04 % Sør-Trøndelag ,26 % Telemark ,37 % Troms ,18 % Vest-Agder ,32 % Vestfold ,62 % Total %

21 4. Loans in arrears Months/LTV Total in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% <2 (and not BPI or Fce) ,16 % <6 (and not BPI or Fce) 0 0,00 % 6-<12 (and not BPI or Fce) 0 0,00 % >12 (and not BPI or Fce) 0 0,00 % Bankruptcy proceedings initialted ("BPI")(and not Fce) 0 0,00 % Foreclosure ("Fce") 0 0,00 % Total ,16 % Seasoning (in months) Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% < ,80 % < ,60 % < ,28 % < ,85 % ,47 % Total % Principal Payment Frequency Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% Monthly ,59 % Quarterly / Semi-annually ,53 % Annually ,02 % BULLET 0 0,00 % Other (Flexible loans) ,86 % Total ,00 %

22 7. Interest rate type Total LOAN BALANCE in % of Total LOAN BALANCE LTV 0-40% LTV 40-50% LTV 50-60% LTV 60-70% LTV 70-75% Floating rate ,00 % Fixed rate with reset <2 years 0 0,00 % Fixed rate with reset 2 but < 5 years 0 0,00 % Fixed rate with reset 5 years 0 0,00 % Total % Outstanding Covered Bonds Currency Current balance Expected maturity date Legal final (or extended maturity date) Interest payment Interest rate type NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate NO NOK (Norway) Quarterly Floating rate

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument SpareBank 1 Næringskreditt AS, 02.05 2013 SpareBank 1 Næringskreditt AS Stavanger, 02.05 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX SpareBank 1 Næringskreditt AS, 02.05 2013

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Offentliggjøring av informasjon om risiko- og kapitalstyring pr. 31.12.2013 Basel II pilar 3 Side 1 av 26 Innhold 1. Innledning... 3 2. Basel II Kapitalkravsforskriften...

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sandnes Sparebank Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XI Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT I forbindelse med foreslått sammenslutning mellom og Den nye bankens navn blir Sparebanken Sør 30. mai 2013 Rådgivere: Viktig informasjon Dette informasjonsdokumentet ( Informasjonsdokumentet

Detaljer

FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913

FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913 Bjørkelangen, 13. juni 2012

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana, 13. juni 2012

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18.06 2015 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Pilar 3 2010 BN Bank ASA

Pilar 3 2010 BN Bank ASA Pilar 3 2010 BN Bank ASA Innhold Formålet med dokumentet...3 Dagens kapitaldekningsregler...4 Pilar 1...4 Pilar 2...5 Pilar 3...5 Nye reguleringer...5 Nye kapitaldekningsregler (Basel III)...5 Metodevalg

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2013 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer