MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak 62/06 Sak 63/06 Sak 64/06 Sak 65/06 Referater formannskap Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 Budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2006 Rullering - Psykiatriplan Videreføring av psyk.helsearbeid etter endt Opptrappingsperiode Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning - NAV 2006 Rapport fra ad hoc gruppe Avvik prosjekt Lunner barneskole Kartlegging og kontroll av separate avløpsanlegg - skisse for gjennomføring Retningslinjer for bevilgning av startlån og boligtilskudd 502 Frøystad - Ombygging til ungdomsskole Politisk behandling Ny videregående skole på Hadeland - prinsipper for samspill mellom kommunene og fylkeskommunen Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Sak 66/06 58/54 Salg av Roa videregående skole i Lunner kommune Sak 67/06 Sak 68/06 Sak 69/06 Sak 70/06 "Heaven", Harestua Sjenkebevilling Ofl 6.2a Skjenkebevilling Logen Pub, Grua Samarbeidsutvalg ved Lunner barneskole - valg av kommunal representant og vararepresentant Kommunal vegbelysning. Retningslinjer for nyanlegg, drift og nedlegging.

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/86-14 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 56/06 Formannskapet Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær REFERATER FORMANNSKAP Ingen referater forelå ved behandling av saken. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Ref.nr.: Det foreligger ingen referater ved utsendelse av dokumenter. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 57/06 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef ØKONOMISK RAPPORTERING PR 2. TERTIAL 2006 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2006 tas til orientering. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2006 tas til orientering. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

6 FAKTA: Det vises til vedlagte resultatrapport for 2. tertial DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Økonomisk rapportering pr. 2. tertial Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjonen Kontrollutvalget Ressursforum v/torill Bjøntegård Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 58/06 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef BUDSJETTJUSTERINGER PR. 2. TERTIAL 2006 Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Budsjettjusteringer drift pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. 2. Budsjettjusteringer investering pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon 3. Prosjekt 225 Sanering avløp Sveavegen kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. 4. Prosjekt 309 Sanering VA Mellerudfeltet kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer drift pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. 2. Budsjettjusteringer investering pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon 3. Prosjekt 225 Sanering avløp Sveavegen kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. 4. Prosjekt 309 Sanering VA Mellerudfeltet kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. Side 7

8 Saksutredning: FAKTA: Pr. 1. tertial foretok vi budsjettjustering i forhold til de avvik som forlå. Reservert tilleggsbevilgning utgjorde i opprinnelig budsjett kr Denne ble disponert ved denne budsjettjusteringen. Det er ved 2. tertial utarbeidet økonomisk rapportering og denne må sees i sammenheng med denne saken om budsjettjusteringer. Forklaringer til forslåtte justeringer ligger i rapporten. I tillegg til justering av driftsbudsjettet er det også behov for noen endringer av investeringsbudsjettet: Prosjekt 225 Sanering avløp Sveavegen. Prosjektet vurderes som vedlikehold og utgiftene til gjennomføring dekkes av driftsbudsjettet. Prosjekt 309 Sanering VA Mellerudfeltet. Prosjektet vurderes som vedlikehold og utgiftene til gjennomføring dekkes av driftsbudsjettet. Prosjekt 605 Roa boligfellesskap. I finansieringsplanen for prosjektet er det beregnet 20% i tilskudd som utgjør kr ,-. Husbanken har endret tilskuddsordningen fra 2005 til 2006 slik at det nå gis maks. 15% i tilskudd. Tilskudd til finansiering av prosjektet reduseres med kr ,- til ,-. Manglende finansiering foreslås dekket med bruk av disposisjonsfond. Prosjekt 538- Lunique. Merkostnadene skyldes at vi nå velger å ta hele Unique systemet hjem og dermed avslutter driftssamarbeidet med Gran. I tillegg har vi måttet innløse alle opsjonene i kontrakten med Unique istedenfor å få denne opplæringen via Gran kommenes medarbeidere (tilsvarer ca 25 opplæringsdager). Kostnadsrammen for prosjektet økes med ,- til kr ,-. Kostnadsøkningen foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond. Resterende fondsmidler etter disse foreslåtte disposisjonene er kr 540. Side 8

9 Konklusjon BUDSJETTJUSTERING DRIFT PR. 2 TERTIAL 2006 Tall i 1000-kroner Utgift Inntekt Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Godtgjørelse folkevalgte 175, Godtgjørelse folkevalgte 24, Vennskapskommune bortfaller 75, Kunnskapsløft for lavt budsjettert 250, Spes ped, lønn 230, Sped ped, pensjon 32, Spes ped, arb g avg 37, Statstilskudd ressurskrevende brukere bortfaller 846, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, statstilskudd 80, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, brukerbetaling 41, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, lønn 61, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, lønn 9, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, lønn 10, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, drift barnehage 1, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, drift lokaler 10, Styrket tilbud, lønn 230, Styrket tilbud, penson 32, Styrket tilbud, arb g avg 37, Økte kostnader innbrudd 70, IKT LBS ansatt i Fellestjenesten 92, IKT LBS ansatt i Fellestjenesten 13, IKT LBS ansatt i Fellestjenesten 14, OU-midler i tillegg til ordinær KS-kontingent 210, Kompensasjonstilskudd botilbud LAS høyere enn bud 34,0 Side 9

10 Tall i 1000-kroner Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Kompensasjonstilskudd komm utleieboliger høyere enn bud 88, Skatteanslag 6 000, Avdrag lavere enn budsjettert (senere låneopptak LBS) 500, Renter lavere enn budsjettert (senere låneopptak LBS/rentefot) 700, Utbytte Hadeland Energi og Hadeland Kraft lavere enn budsjettert 834, fordeles Justering KLP 206, fordeles Justering KLP 27,5 Fordeles Løken barnehage, budsjett rest år inndratt 335, Feilbudsjettert skolemodellen 1 500, LBS tilført fra nedlagte skoler 116, LOS, mindreinntekt refusjon lønn 0, LOS, øket fastlønn 1 155, LOS, øket fastlønn 203, LOS, øket fastlønn 191, LOS, hjemmesykepleie, øket fastlønn 223, LOS, hjemmesykepleie, øket fastlønn 39, LOS, hjemmesykepleie, øket fastlønn 37, LOS, hjemmesykepleie, øket driftsutgifter 120, LOS, hjemmesykepleie, øket forsikring 80, LUPRO redusert utgift 158, MOT-informant i redusert stilling 35, Økte lønnskostnader helsestasjonstjeneste 76, Økte lønnskostnader helsestasjonstjeneste 10, Økte lønnskostnader helsestasjonstjeneste 12, Økte kostnader aktivisering eldre og funksjonshemmede 230,2 Side 10

11 Tall i 1000-kroner Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Økte kostnader aktivisering eldre og funksjonshemmede 32, Økte kostnader aktivisering eldre og funksjonshemmede 37, Psykisk helse, ubesatt stilling 1 kvartal 76, Psykisk helse, ubesatt stilling 1 kvartal 10, Psykisk helse, ubesatt stilling 1 kvartal 12, Økonomisk sosialhjelp 500, Psykiatrimidler 2006 blir lavere enn budsjettert 307, Økt bevilgning brannberedskap 200, Økt bevilgning veivedlikehold 33, Motorvarmere LOS 50,0 Sum 6 393, , , ,3 BUDSJETTJUSTERING INVESTERING 2 TERTIAL 2006 Tall i 1000-kroner Utgift Inntekt Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Kjøp av tjenester Lunique 500, Bruk av disposisjonsfond 500, Overføring fra staten Roa boligfellesskap 325, Bruk av disposisjonsfond 325,0 Side ,0 325,0 825,0

12 LUNNER KOMMUNE DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Tjenestelederne Fellestjenesten ved Briskeby, Sande og Bjøntegård Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

13 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 17/06 Eldrerådet /06 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder RULLERING - PSYKIATRIPLAN VIDEREFØRING AV PSYK.HELSEARBEID ETTER ENDT OPPTRAPPINGSPERIODE FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Revidert / rullert Psykiatriplan Et meningsfullt liv! vedtas Kapitel 9 Handlingsprogram innarbeides i økonomiplanperioden Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Revidert / rullert Psykiatriplan Et meningsfullt liv! vedtas Kapitel 9 Handlingsprogram innarbeides i økonomiplanperioden Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

14 Sammendrag: Lunner kommune er varslet fra Helse- og Omsorgsdepartementet at det er stilt som vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd 1. termin 2007 at det skal foreligge en oppdatert og politisk vedtatt plan for sitt samlede psykiske helsearbeid. Det er i St.prp. nr. 1 ( ) blant annet pekt på at kommunen må planlegge for virksomheten etter opptrappingsperioden, dvs. fra Saksutredning: FAKTA: Revidering og oppdatering av Psykiatriplan Lunner kommune har i 2004 utarbeidet en ny psykiatriplan som nå etter statlige føringer skal vurderes på nytt i forhold til eksisterende drift, tidligere målsettinger og behov i tråd med ny kunnskap lokalt og sentralt. Den nye versjonen Psykiatriplan Et meningsfullt liv! er revidert og oppdatert etter kriteriene som stilles fra departementet: Plandokumentet bør inneholde: En kortfattet oversikt over det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen Hvordan tverrfaglighet / flerfaglighet er ivaretatt Organisering av psykisk helsearbeid Samhandling innad i kommunen, fastlege samt mellom tiltak for barn / unge og voksne Samarbeide mellom spesialisttjenesten, med fylkeskommunen, brukerorganisasjoner og frivillig sektor Individuell plan Det må gis en vurdering av udekkede behov for tjenesten samt anslag over brukergruppens omfang Brukermedvirkningen skal ivaretas herunder støtte til brukerorganisasjonene og informasjonstiltak overfor befolkningen. Primærforebyggende og helsefremmende tiltak bør omtales Vurdering av kompetansebehov Særskilt omtale av tiltak for voksne, herunder bolig og bistand i bolig, arbeid, støttekontakter, behandlingstilbudet. Særskilt omtale av tiltak for barn, herunder primær- og sekundærforebyggende arbeid. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastlege, barnehagen, skolen, støttekontakter, avlastning, kultur- og fritidstiltak, behandlingtilbudet. Handlingsplan / handlingsprogram for kommunens psykiske helsearbeid Side 14

15 VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk Handlingsplan / handlingsprogram for kommunens psykiske helsearbeid skal fremgå i tilknytting til økonomiplanen for Det er viktig å få frem den varige styrkningen som de øremerkede midlene og kommunens egenfinansiering gir rom for. Tilsvarende handlingsplan bør også inngå i kommuneplanens kortsiktige del. Kommunen er pålagt å planlegge sin virksomhet i Plan og bygningsloven og i kommuneloven. Etter plan- og bygningsloven 20 skal kommunen utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, etiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. Kravet innbefatter også psykisk helsearbeid i kommunen. Etter kommuneloven 44 er kommunen pålagt å utarbeide en økonomiplan for den kommende 4 års periode. Vilkåret for utbetaling av tilskuddet er knyttet til økonomiplanperiode , hvor planen skal fastsettes innen årsskiftet 2006 / Den enkelte kommunen skal sørge for å integrere den oppdaterte planen i kommunens økonomiplan jf. Kommunelovens 44 nr. 3 og nr. 5 samt merknadene til sistnevnte bestemmelse der planer som må presenteres som vilkår for statlige tilskudd er nevnt eksplisitt. Planarbeidet må også ses i sammenheng med den enkelte kommunes videre arbeid med kommuneplanen etter plan- og bygningsloven. 2. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Skisse for oppstilling av planlagt psykisk helsearbeid i Lunner kommune (kan brukes som vedlegg til økonomiplan) Opptrappingsplanen for psykisk helse har varighet ut Etter planen skal det øremerkede tilskuddet som i dag fordeles etter helse- og sosialnøkkelen i inntektssystemet for kommunene. Fra 2009 skal det legges inn som del av kommunens frie inntekter. For den enkelte kommune vil innlemming av tilskuddet til det psykiske helsearbeidet i inntektssystem i 2009 ikke få vesentlig betydning for den økonomiske rammen. Ved innlemming av øremerket tilskudd i inntektssystemet er etablert praksis å fordele overgangen til ramme etter inntektssystemets nøkkel over fem år. Side 15

16 2.1 Handlingsplan for kommunens samlede psykiske helsearbeid Økonomiplan Tiltak / tjenester (1000 kr og i årsverk) Vedtatt Budsj. 06 Generelle tiltak (spesifiser på tiltak) Informasjon Bruker-/pårørendeorganisasjoner Kompetanseheving, rekrutteringstiltak Bistand i boliger, boeiledning, hj.baserte tjenester Tilrettelagt behandlingstilb., fagl.veiledniing, ledelse Tiltak for voksne (spesifiser på tiltak) Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritidstilbud) Støttekontakt for voksne Tiltak for barn / unge (spesifiser på tiltak) Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende/psykosos. arbeid barn/unge Støttekontakt for barn/unge Sum Herav øremerket tilskudd via Opptrapp.plan Øremerket tilskudd dette år Sum årsverk 13,5 15,6 17,0 17,0 17,0 Herav årsverk finansert gjennom ørem. Tilsk. Bistand i boliger,boveilening,hj.baserte tjenestef 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritid) 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Støttekontakt for voksne 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 Tilrettelagt behandl.tilbud,fagl.veiledning,ledelse 3,1 3,1 4,1 4,1 4,1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Annet forebyggende/psykosos.arbeid barn/unge 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Støttekontakt for barn/unge 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 3. Konklusjon med begrunnelse Vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd 1. termin 2007 er en oppdatert og vedtatt psykiatriplan for perioden Handlingsprogrammet skal innarbeides i økonomiplan for samme periode. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Psykiatriplan Et meningsfullt liv! Øvrige dokument: Side 16

17 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjon Økonomisjef Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 17

18 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 400 &20 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 18/06 Eldrerådet /06 Formannskapet Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV 2006 RAPPORT FRA AD HOC GRUPPE Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet mener ad-hoc-gruppens utredning gir en god innsikt i NAV-reformens utfordringer. Formannskapet mener omleggingen må være godt forankret i politiske partier, organisasjoner og tilsatte lokalt og legger derfor ad-hoc-gruppens utredning ut til offentlig høring. Spesielt inviteres politiske partier, arbeidstakerorganisasjoner og fagetaten i staten, i Gran og Lunner, til å komme med sine uttalelser. Frist settes til 25. oktober Behandling og avstemming: Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet mener ad-hoc-gruppens utredning gir en god innsikt i NAV-reformens utfordringer. Formannskapet mener omleggingen må være godt forankret i politiske partier, organisasjoner og tilsatte lokalt og legger derfor ad-hoc-gruppens utredning ut til offentlig høring. Spesielt inviteres politiske partier, arbeidstakerorganisasjoner og fagetaten i staten, i Gran og Lunner, til å komme med sine uttalelser. Frist settes til 25. oktober Ved alternativ avstemming over ad-hoc-gruppens innstilling og ordfører Nessjøens forslag til vedtak, ble ordfører Nessjøens forslag enstemmig vedtatt. Ad-hoc-gruppens innstilling: Rapport tas til etterretning Anbefalinger fra ad hoc gruppe vedtas - En lokal løsning for Lunner kommunes NAV-kontor - Samlokalisering av trygdekontor, aetat og sosialtjenesten (fremtidig NAV-kontor) for Lunner kommune i verksettes fra og med Det rekrutteres en leder som rapporterer til både stat og kommune Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

19 Sammendrag: Saksutredning: FAKTA: Formannskapet i Lunner kommune har i april 2006 nedsatt en politisk ad hoc gruppe for å se på organisering, innhold og lokalisering i forbindelse med NAV-reformen med følgende mandat: Det skal utredes fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere NAV-kontoret på. I dette skal ligge alternativ med lokal kontor i Lunner kommune eller et regionalt kontor på Hadeland. Det skal også vurderes hvilket grensesnitt av oppgaver som skal legges til NAVkontoret eventuelt til sosialkontoret. Gruppen har avholdt 6 møter. Både Trygdesjefen for Lunner Trude Gauksrud, Arbeidsetatssjef og trygdesjef for Gran Tone Elisabeth Andersen, fagleder for sosiale tjenester Anne Lise Skaarud og fagleder for flyktningtjenesten Marija Kühle-Gotovac har vært invitert, og deltatt på møte. Skriftlig innspill til fremtidig organisering er bedt om fra ordfører i Gran kommune og aktuelle samarbeidspartner og foreninger. VURDERING/DRØFTING: Ad hoc gruppe har drøftet hva som vil være det beste for Lunner kommunens innbyggere. Både en kommunal- og en interkommunal løsning har sine fordeler og ulemper som er prøvd vist i rapporten. Ad hoc gruppens anbefaling er: En lokal løsning for Lunner kommunes NAV-kontor Samlokalisering av trygdekontor, aetat og sosialtjenesten (fremtidig NAV-kontor) for Lunner kommune i verksettes fra og med Det rekrutteres en leder som rapporterer til både stat og kommune Alle NAV-kontorene skal være ferdig etablert innen Gruppen anbefaler imidlertid at samlokaliseringsprosessen igangsettes tidligere, for å være godt i gang før reformen skal realiseres. Selve prosessen om opprettelse av NAV-kontor innledes med avtale mellom NAV Oppland og den respektive kommunen. Dato er ikke satt. Formålet med møtene er å starte en prosess der en i fellesskap viderefører det som allerede er gjort lokalt samtidig som det startes en lokal planprosess for etablering av NAV-kontor med de føringer som ligger i sentrale styringsdokumenter. Det opprettes så prosjektgrupper og styringsgrupper i kommunen, før det gis tilbud om prosessveiledning. Rapporten er en sammenfatning av innkomne resultater, og en formening om hvilken type organisering er best for Lunner kommune sine innbyggere. Rådmannen støtter anbefalingen. Side 19

20 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Nye Arbeids- og Velferdsforvaltning NAV 2006 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Trygdekontor Aetat Gran kommune Ad hoc gruppe Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 20

21 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 614 A20 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 61/06 Formannskapet Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef AVVIK PROSJEKT LUNNER BARNESKOLE Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Redegjørelse og saksutredning tas til etterretning. Erfaringer vunnet ved denne gjennomgang innarbeides i rutiner for fremtidige prosjekter. Behandling og avstemming: Repr. Torbjørg Raastad fremmet følgende forslag til vedtak: Det leies inn en ekstern konsulent til å gjøre en vurdering av prosjektet (501 Lunner barneskole) for å avdekke eventuelle feil og svakheter i den administrative styringen av prosjektet. Det avsettes kr ,- til gjennomgangen finansiert ved fond. Repr. Elin Håkonsløkken fremmet alt 1 i saksutredningen som sitt forslag til vedtak, som lyder: Redegjørelse og saksutredning tas til etterretning. Erfaringer vunnet ved denne gjennomgang innarbeides i rutiner for fremtidige prosjekter. Ved alternativ avstemming over repr. Torbjørg Raastads forslag til vedtak og repr. Elin Håkonsløkkens forslag til vedtak, ble repr. Håkonsløkkens forslag vedtatt med 5 mot 1 stemme, avgitt for repr. Raastads forslag, som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

22 Sammendrag: Med bakgrunn i redegjørelse lagt frem for formannskapet i møte den ble det av Formannskapet bedt om mer utfyllende informasjon. Formannskapet vedtok at omtalte spørsmål skulle fremskaffes skriftlig og at administrasjonen skulle svare på dette til kommunestyrets møte den Administrasjonen mottok spørsmål i mail fra Anders Larmerud av Svarene er gitt i den rekkefølge de er fremsatt i mail fra Larmerud. Flere av svarene griper inn i hverandre og et samlet inntrykk gis først etter å ha lest hele dokumentet. Rådmannen velger med dette som utgangspunkt å legge saken til formannskapet den , så videre til kommunestyret den Rapporten forelagt formannskapet den vedlegges denne sak. Saksutredning: Det tas som utgangspunkt mail fra Anders Larmerud pr og spørsmålene gjengis her og besvares. 1. Det interne budsjett fra starten av var kr. 55 mill. I rapporten fremkommer det at en av de største overskridelsene er på grunn av flerbrukshallen. Hva innebærer dette i kroner? Svar: Den opprinnelige planen var å bygge på den eksisterende gymsalen. Planene ble endret pga. hensiktsmessighet både mht. størrelse, beliggenhet og garderobeløsning. Merkostnaden for flerbrukshallen ble kr. 10 mill. Utgangspunktet var et påbygg på om lag 350 m² kostnadsberegnet til ca. kr. 7 mill. Prisen for den nye flerbrukshallen er 17 mill. ekskl. kulturtiltakene, dvs. tribune og lyd/lys/tepperigg. Det ble tatt stilling til hvorvidt flerbrukshallen skulle komme til utførelse i den politiske behandlingen der rammen ble økt fra kr. 55 mill. til kr. 87 mill. 2. Hvilke forbehold er tatt i 8405A når det gjelder mengdekontroll etc.? Svar: For alle byggentrepriser er det tegnet kontrakt etter NS (Norsk Standard) 8405A. For hovedentreprenør var det satt en frist til mht. å gjennomføre mengdekontroll. På dette tidspunkt hadde ikke arkitekt klart å frembringe godt nok underlag for mengdekontroll. Det var ikke mulig å gjennomføre en forsvarlig mengdekontroll, fokuset måtte settes på bygging for å rekke skolestarten i august Side 22

23 For de øvrige entrepriser, det vil si elektro, ventilasjon, røranlegg og bio så var det satt frister i perioden mellom og Mengdekontroller ble gjennomført for disse fag. Disse mengdekontroller viste for lite beskrevne mengder. Underveis i gjennomføringen ble det dessuten oppdaget prosjekteringsfeil for flere av fagene, noe som ikke avdekkes i en mengdekontroll. Andre forbehold er ikke tatt i kontraktene for noen av entreprisene. 3. Hvorfor ble ikke Formannskapet informert om problemene med mengdekontroll på et tidligere tidspunkt? Svar: Rådmannen beklager at man ikke fortløpende orienterte om disse problemene. Det var i perioden oktober til desember 05 et godt håp om å kunne gjennomføre mengdekontroller. Da dette ikke lot seg gjennomføre og dermed uvissheten om økonomi, så burde dette vært formidlet til formannskapet i januar/februar 06. Det er et faktum at det var et stort press på ressurser i prosjektledelsen mht. fremdrift av prosjektet. Det understrekes at dette ikke burde være noen grunn til å glippe på informasjon til formannskapet. Formannskapet ble gjort kjent med dette i sitt møte i april 06. (se også svar nr. 14) 4. Endringensanmodninger er pr. 30. mai av en slik art at de ikke kan benyttes i den endelige avregningen. Hva kan dette innebære for sluttavregningen? Svar: I og med dette faktum ble det i fbm. saken om tilleggsbevilgning på kr. 4,5 mill. inkludert en post for uforutsett på kr. 1,5 mill. Dette med hensyn til alle uavklarte forhold knyttet til endringsanmodningene. Etter at endringsanmodningene nå for det meste er gjennomgått og prosjektet er i ferd med å bli avregnet, er den uforutsette posten brukt. Dette vil si at forhold som er kommet i prosjektets sluttfase i utgangspunktet ikke har dekning. Ett forhold som nevnes i denne sammenheng er den nødvendige sikringen av fjellet mot veien opp mot skolen, frosten gjennom vinteren viste at store blokker var løse over en lang strekning. Sikringen av dette har kostet ca. kr. 1 mill. inkl. mva. Om det er andre forhold som dukker opp i de pågående avregninger som kan påvirke sluttsummen er pr. dato ikke avklart. Avregninger og sluttsum for prosjektet forventes å være klart innen utgangen av oktober Hva innebærer forliket med arkitekten? Svar: I forbindelse med alle endringsanmodninger har det vært flere tvister på hva eller hvem som har utløst endringene. Kommer endringsanmodninger som følge av arkitektens feil enten direkte eller indirekte, så skal disse anmodningene ikke godkjennes. Det ble i juni 06 avholdt et møte hvor tvistene med arkitekten endte i et forlik, der arkitekten fikk avkortet sitt krav med om lag kr ,- Det som fortsatt holdes åpent er feil eller mangler som skulle dukke opp og som kan relateres til arkitektens arbeid nå i den sluttførende del av prosjektet. Side 23

24 6. Hvilke referanser ble benyttet før man inngikk avtaler med arkitekt og konsulenter? Svar: I kunngjøringen for arkitekt og konsulenter ba vi om foretakenes viktigste leveranser de siste 3 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Vi ba om at de skulle vise spesielt til skolebygg og om det var barne, ungdomsskoler eller begge deler. Arkitekt og konsulenter som fikk kontrakt hadde alle gode referanser ut fra det vi ba om. Det som hadde vært ønskelig, men som dagens forskrift ikke gir åpning for, er å innhente referanser på hvordan økonomien i et prosjekt utvikler seg fra anbudstidspunkt til ferdigstillelse. Det er heller ikke mulig å innhente referanser på hvor stor andel prosjekteringsfeil og feil i mengdekontroll slike firmaer har hatt over tid, det føres ikke statistikk eller målinger på slikt. Det forholder seg også slik at referanser bare i liten grad kan tillegges vekt, anbudssummene skal være temmelig nær hverandre før referanser kan vektlegges i særlig grad. I konkurranser om utforming og design kan andre forhold en pris vektlegges i noe større grad. Arkitektkonkurransen på Lunner barneskole ble ikke lagt ut i denne kategorien da det i vesentlig grad gjelder ombygging. 7. Hva menes med noe bedre forhold til øvrige konsulenter? Formuleringen i redegjørelsen virker noe vag. Svar: Noe bedre betyr at det var mulig å gjennomføre mengdekontroll ut fra de tegninger som forelå. Mengdekontrollene avdekket imidlertid for lite beskrevne mengder. Tegningene som gjaldt de tekniske fag hadde større samstemthet med det som faktisk skulle skje på byggeplass enn det arkitektens tegninger hadde. 8. Hvorfor er det vanskelig å synliggjøre de enkelte posters overskridelser? Hvilket styringssystem er benyttet i prosjektet? Entreprenøren fakturerer vel i henhold til NS 8405 og må ved det synliggjøre sine leveranser. Svar: De enkelte posters overskridelser er mulig å synliggjøre, det som synliggjøres i en slik sammenheng er hele overskridelsen. Prosjektet hadde en opprinnelig reserve/margin på 12,1 %, med økningen på kr. 4,5 mill. økte reserve/marginen til 19,4 %. Det som ligger mellom 12,1 og 19,4 % er altså en større feilmargin generelt for stort sett alle poster enn det som var lagt til grunn for prosjektet. Imidlertid er det i redegjørelsen beskrevet noen enkeltområder som er konkrete og som utgjør kr. 2,4 mill. av økningen. Resterende økning, kr. 2,1 mill. ligger jevnt fordelt over stort sett alle poster. Om ønskelig kan det legges frem en fullstendig oversikt over overskridelsene post for post når prosjektet er ferdig avregnet, det bemerkes imidlertid at overskridelsene da vil gjelde hele marginen på 19,4 %. Entreprenørene har jo gitt en pris uten marginer, marginen legges på av prosjektets ansvarlige. Utgangspunktet har vært et regneark innenfor G-prog systemet, et regnearkbasert system. Byggeledelsen har hatt denne oppgaven. Deres tall blir inn mot slutten av prosjektet avstemt mot kommunens faktiske utbetalinger i kommunens regnskapssystemer. Side 24

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEKA KOMMUNE 08.07.2011 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer