MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak 62/06 Sak 63/06 Sak 64/06 Sak 65/06 Referater formannskap Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 Budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2006 Rullering - Psykiatriplan Videreføring av psyk.helsearbeid etter endt Opptrappingsperiode Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning - NAV 2006 Rapport fra ad hoc gruppe Avvik prosjekt Lunner barneskole Kartlegging og kontroll av separate avløpsanlegg - skisse for gjennomføring Retningslinjer for bevilgning av startlån og boligtilskudd 502 Frøystad - Ombygging til ungdomsskole Politisk behandling Ny videregående skole på Hadeland - prinsipper for samspill mellom kommunene og fylkeskommunen Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Sak 66/06 58/54 Salg av Roa videregående skole i Lunner kommune Sak 67/06 Sak 68/06 Sak 69/06 Sak 70/06 "Heaven", Harestua Sjenkebevilling Ofl 6.2a Skjenkebevilling Logen Pub, Grua Samarbeidsutvalg ved Lunner barneskole - valg av kommunal representant og vararepresentant Kommunal vegbelysning. Retningslinjer for nyanlegg, drift og nedlegging.

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/86-14 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 56/06 Formannskapet Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær REFERATER FORMANNSKAP Ingen referater forelå ved behandling av saken. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Ref.nr.: Det foreligger ingen referater ved utsendelse av dokumenter. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 57/06 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef ØKONOMISK RAPPORTERING PR 2. TERTIAL 2006 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2006 tas til orientering. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2006 tas til orientering. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

6 FAKTA: Det vises til vedlagte resultatrapport for 2. tertial DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Økonomisk rapportering pr. 2. tertial Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjonen Kontrollutvalget Ressursforum v/torill Bjøntegård Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 58/06 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef BUDSJETTJUSTERINGER PR. 2. TERTIAL 2006 Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Budsjettjusteringer drift pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. 2. Budsjettjusteringer investering pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon 3. Prosjekt 225 Sanering avløp Sveavegen kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. 4. Prosjekt 309 Sanering VA Mellerudfeltet kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer drift pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. 2. Budsjettjusteringer investering pr. 2. tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon 3. Prosjekt 225 Sanering avløp Sveavegen kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. 4. Prosjekt 309 Sanering VA Mellerudfeltet kr ,-. Prosjektet utgår og finansieringen med kr ,- av lånemidler og kr ,- av bundet fond tilbakeføres. Side 7

8 Saksutredning: FAKTA: Pr. 1. tertial foretok vi budsjettjustering i forhold til de avvik som forlå. Reservert tilleggsbevilgning utgjorde i opprinnelig budsjett kr Denne ble disponert ved denne budsjettjusteringen. Det er ved 2. tertial utarbeidet økonomisk rapportering og denne må sees i sammenheng med denne saken om budsjettjusteringer. Forklaringer til forslåtte justeringer ligger i rapporten. I tillegg til justering av driftsbudsjettet er det også behov for noen endringer av investeringsbudsjettet: Prosjekt 225 Sanering avløp Sveavegen. Prosjektet vurderes som vedlikehold og utgiftene til gjennomføring dekkes av driftsbudsjettet. Prosjekt 309 Sanering VA Mellerudfeltet. Prosjektet vurderes som vedlikehold og utgiftene til gjennomføring dekkes av driftsbudsjettet. Prosjekt 605 Roa boligfellesskap. I finansieringsplanen for prosjektet er det beregnet 20% i tilskudd som utgjør kr ,-. Husbanken har endret tilskuddsordningen fra 2005 til 2006 slik at det nå gis maks. 15% i tilskudd. Tilskudd til finansiering av prosjektet reduseres med kr ,- til ,-. Manglende finansiering foreslås dekket med bruk av disposisjonsfond. Prosjekt 538- Lunique. Merkostnadene skyldes at vi nå velger å ta hele Unique systemet hjem og dermed avslutter driftssamarbeidet med Gran. I tillegg har vi måttet innløse alle opsjonene i kontrakten med Unique istedenfor å få denne opplæringen via Gran kommenes medarbeidere (tilsvarer ca 25 opplæringsdager). Kostnadsrammen for prosjektet økes med ,- til kr ,-. Kostnadsøkningen foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond. Resterende fondsmidler etter disse foreslåtte disposisjonene er kr 540. Side 8

9 Konklusjon BUDSJETTJUSTERING DRIFT PR. 2 TERTIAL 2006 Tall i 1000-kroner Utgift Inntekt Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Godtgjørelse folkevalgte 175, Godtgjørelse folkevalgte 24, Vennskapskommune bortfaller 75, Kunnskapsløft for lavt budsjettert 250, Spes ped, lønn 230, Sped ped, pensjon 32, Spes ped, arb g avg 37, Statstilskudd ressurskrevende brukere bortfaller 846, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, statstilskudd 80, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, brukerbetaling 41, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, lønn 61, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, lønn 9, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, lønn 10, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, drift barnehage 1, Malmgruben, 4 ekstra plasser, 5 md effekt, drift lokaler 10, Styrket tilbud, lønn 230, Styrket tilbud, penson 32, Styrket tilbud, arb g avg 37, Økte kostnader innbrudd 70, IKT LBS ansatt i Fellestjenesten 92, IKT LBS ansatt i Fellestjenesten 13, IKT LBS ansatt i Fellestjenesten 14, OU-midler i tillegg til ordinær KS-kontingent 210, Kompensasjonstilskudd botilbud LAS høyere enn bud 34,0 Side 9

10 Tall i 1000-kroner Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Kompensasjonstilskudd komm utleieboliger høyere enn bud 88, Skatteanslag 6 000, Avdrag lavere enn budsjettert (senere låneopptak LBS) 500, Renter lavere enn budsjettert (senere låneopptak LBS/rentefot) 700, Utbytte Hadeland Energi og Hadeland Kraft lavere enn budsjettert 834, fordeles Justering KLP 206, fordeles Justering KLP 27,5 Fordeles Løken barnehage, budsjett rest år inndratt 335, Feilbudsjettert skolemodellen 1 500, LBS tilført fra nedlagte skoler 116, LOS, mindreinntekt refusjon lønn 0, LOS, øket fastlønn 1 155, LOS, øket fastlønn 203, LOS, øket fastlønn 191, LOS, hjemmesykepleie, øket fastlønn 223, LOS, hjemmesykepleie, øket fastlønn 39, LOS, hjemmesykepleie, øket fastlønn 37, LOS, hjemmesykepleie, øket driftsutgifter 120, LOS, hjemmesykepleie, øket forsikring 80, LUPRO redusert utgift 158, MOT-informant i redusert stilling 35, Økte lønnskostnader helsestasjonstjeneste 76, Økte lønnskostnader helsestasjonstjeneste 10, Økte lønnskostnader helsestasjonstjeneste 12, Økte kostnader aktivisering eldre og funksjonshemmede 230,2 Side 10

11 Tall i 1000-kroner Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Økte kostnader aktivisering eldre og funksjonshemmede 32, Økte kostnader aktivisering eldre og funksjonshemmede 37, Psykisk helse, ubesatt stilling 1 kvartal 76, Psykisk helse, ubesatt stilling 1 kvartal 10, Psykisk helse, ubesatt stilling 1 kvartal 12, Økonomisk sosialhjelp 500, Psykiatrimidler 2006 blir lavere enn budsjettert 307, Økt bevilgning brannberedskap 200, Økt bevilgning veivedlikehold 33, Motorvarmere LOS 50,0 Sum 6 393, , , ,3 BUDSJETTJUSTERING INVESTERING 2 TERTIAL 2006 Tall i 1000-kroner Utgift Inntekt Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Kjøp av tjenester Lunique 500, Bruk av disposisjonsfond 500, Overføring fra staten Roa boligfellesskap 325, Bruk av disposisjonsfond 325,0 Side ,0 325,0 825,0

12 LUNNER KOMMUNE DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Tjenestelederne Fellestjenesten ved Briskeby, Sande og Bjøntegård Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

13 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 17/06 Eldrerådet /06 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder RULLERING - PSYKIATRIPLAN VIDEREFØRING AV PSYK.HELSEARBEID ETTER ENDT OPPTRAPPINGSPERIODE FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Revidert / rullert Psykiatriplan Et meningsfullt liv! vedtas Kapitel 9 Handlingsprogram innarbeides i økonomiplanperioden Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Revidert / rullert Psykiatriplan Et meningsfullt liv! vedtas Kapitel 9 Handlingsprogram innarbeides i økonomiplanperioden Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

14 Sammendrag: Lunner kommune er varslet fra Helse- og Omsorgsdepartementet at det er stilt som vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd 1. termin 2007 at det skal foreligge en oppdatert og politisk vedtatt plan for sitt samlede psykiske helsearbeid. Det er i St.prp. nr. 1 ( ) blant annet pekt på at kommunen må planlegge for virksomheten etter opptrappingsperioden, dvs. fra Saksutredning: FAKTA: Revidering og oppdatering av Psykiatriplan Lunner kommune har i 2004 utarbeidet en ny psykiatriplan som nå etter statlige føringer skal vurderes på nytt i forhold til eksisterende drift, tidligere målsettinger og behov i tråd med ny kunnskap lokalt og sentralt. Den nye versjonen Psykiatriplan Et meningsfullt liv! er revidert og oppdatert etter kriteriene som stilles fra departementet: Plandokumentet bør inneholde: En kortfattet oversikt over det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen Hvordan tverrfaglighet / flerfaglighet er ivaretatt Organisering av psykisk helsearbeid Samhandling innad i kommunen, fastlege samt mellom tiltak for barn / unge og voksne Samarbeide mellom spesialisttjenesten, med fylkeskommunen, brukerorganisasjoner og frivillig sektor Individuell plan Det må gis en vurdering av udekkede behov for tjenesten samt anslag over brukergruppens omfang Brukermedvirkningen skal ivaretas herunder støtte til brukerorganisasjonene og informasjonstiltak overfor befolkningen. Primærforebyggende og helsefremmende tiltak bør omtales Vurdering av kompetansebehov Særskilt omtale av tiltak for voksne, herunder bolig og bistand i bolig, arbeid, støttekontakter, behandlingstilbudet. Særskilt omtale av tiltak for barn, herunder primær- og sekundærforebyggende arbeid. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastlege, barnehagen, skolen, støttekontakter, avlastning, kultur- og fritidstiltak, behandlingtilbudet. Handlingsplan / handlingsprogram for kommunens psykiske helsearbeid Side 14

15 VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk Handlingsplan / handlingsprogram for kommunens psykiske helsearbeid skal fremgå i tilknytting til økonomiplanen for Det er viktig å få frem den varige styrkningen som de øremerkede midlene og kommunens egenfinansiering gir rom for. Tilsvarende handlingsplan bør også inngå i kommuneplanens kortsiktige del. Kommunen er pålagt å planlegge sin virksomhet i Plan og bygningsloven og i kommuneloven. Etter plan- og bygningsloven 20 skal kommunen utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, etiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. Kravet innbefatter også psykisk helsearbeid i kommunen. Etter kommuneloven 44 er kommunen pålagt å utarbeide en økonomiplan for den kommende 4 års periode. Vilkåret for utbetaling av tilskuddet er knyttet til økonomiplanperiode , hvor planen skal fastsettes innen årsskiftet 2006 / Den enkelte kommunen skal sørge for å integrere den oppdaterte planen i kommunens økonomiplan jf. Kommunelovens 44 nr. 3 og nr. 5 samt merknadene til sistnevnte bestemmelse der planer som må presenteres som vilkår for statlige tilskudd er nevnt eksplisitt. Planarbeidet må også ses i sammenheng med den enkelte kommunes videre arbeid med kommuneplanen etter plan- og bygningsloven. 2. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Skisse for oppstilling av planlagt psykisk helsearbeid i Lunner kommune (kan brukes som vedlegg til økonomiplan) Opptrappingsplanen for psykisk helse har varighet ut Etter planen skal det øremerkede tilskuddet som i dag fordeles etter helse- og sosialnøkkelen i inntektssystemet for kommunene. Fra 2009 skal det legges inn som del av kommunens frie inntekter. For den enkelte kommune vil innlemming av tilskuddet til det psykiske helsearbeidet i inntektssystem i 2009 ikke få vesentlig betydning for den økonomiske rammen. Ved innlemming av øremerket tilskudd i inntektssystemet er etablert praksis å fordele overgangen til ramme etter inntektssystemets nøkkel over fem år. Side 15

16 2.1 Handlingsplan for kommunens samlede psykiske helsearbeid Økonomiplan Tiltak / tjenester (1000 kr og i årsverk) Vedtatt Budsj. 06 Generelle tiltak (spesifiser på tiltak) Informasjon Bruker-/pårørendeorganisasjoner Kompetanseheving, rekrutteringstiltak Bistand i boliger, boeiledning, hj.baserte tjenester Tilrettelagt behandlingstilb., fagl.veiledniing, ledelse Tiltak for voksne (spesifiser på tiltak) Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritidstilbud) Støttekontakt for voksne Tiltak for barn / unge (spesifiser på tiltak) Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende/psykosos. arbeid barn/unge Støttekontakt for barn/unge Sum Herav øremerket tilskudd via Opptrapp.plan Øremerket tilskudd dette år Sum årsverk 13,5 15,6 17,0 17,0 17,0 Herav årsverk finansert gjennom ørem. Tilsk. Bistand i boliger,boveilening,hj.baserte tjenestef 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritid) 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Støttekontakt for voksne 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 Tilrettelagt behandl.tilbud,fagl.veiledning,ledelse 3,1 3,1 4,1 4,1 4,1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Annet forebyggende/psykosos.arbeid barn/unge 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Støttekontakt for barn/unge 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 3. Konklusjon med begrunnelse Vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd 1. termin 2007 er en oppdatert og vedtatt psykiatriplan for perioden Handlingsprogrammet skal innarbeides i økonomiplan for samme periode. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Psykiatriplan Et meningsfullt liv! Øvrige dokument: Side 16

17 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjon Økonomisjef Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 17

18 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 400 &20 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 18/06 Eldrerådet /06 Formannskapet Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV 2006 RAPPORT FRA AD HOC GRUPPE Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet mener ad-hoc-gruppens utredning gir en god innsikt i NAV-reformens utfordringer. Formannskapet mener omleggingen må være godt forankret i politiske partier, organisasjoner og tilsatte lokalt og legger derfor ad-hoc-gruppens utredning ut til offentlig høring. Spesielt inviteres politiske partier, arbeidstakerorganisasjoner og fagetaten i staten, i Gran og Lunner, til å komme med sine uttalelser. Frist settes til 25. oktober Behandling og avstemming: Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet mener ad-hoc-gruppens utredning gir en god innsikt i NAV-reformens utfordringer. Formannskapet mener omleggingen må være godt forankret i politiske partier, organisasjoner og tilsatte lokalt og legger derfor ad-hoc-gruppens utredning ut til offentlig høring. Spesielt inviteres politiske partier, arbeidstakerorganisasjoner og fagetaten i staten, i Gran og Lunner, til å komme med sine uttalelser. Frist settes til 25. oktober Ved alternativ avstemming over ad-hoc-gruppens innstilling og ordfører Nessjøens forslag til vedtak, ble ordfører Nessjøens forslag enstemmig vedtatt. Ad-hoc-gruppens innstilling: Rapport tas til etterretning Anbefalinger fra ad hoc gruppe vedtas - En lokal løsning for Lunner kommunes NAV-kontor - Samlokalisering av trygdekontor, aetat og sosialtjenesten (fremtidig NAV-kontor) for Lunner kommune i verksettes fra og med Det rekrutteres en leder som rapporterer til både stat og kommune Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

19 Sammendrag: Saksutredning: FAKTA: Formannskapet i Lunner kommune har i april 2006 nedsatt en politisk ad hoc gruppe for å se på organisering, innhold og lokalisering i forbindelse med NAV-reformen med følgende mandat: Det skal utredes fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere NAV-kontoret på. I dette skal ligge alternativ med lokal kontor i Lunner kommune eller et regionalt kontor på Hadeland. Det skal også vurderes hvilket grensesnitt av oppgaver som skal legges til NAVkontoret eventuelt til sosialkontoret. Gruppen har avholdt 6 møter. Både Trygdesjefen for Lunner Trude Gauksrud, Arbeidsetatssjef og trygdesjef for Gran Tone Elisabeth Andersen, fagleder for sosiale tjenester Anne Lise Skaarud og fagleder for flyktningtjenesten Marija Kühle-Gotovac har vært invitert, og deltatt på møte. Skriftlig innspill til fremtidig organisering er bedt om fra ordfører i Gran kommune og aktuelle samarbeidspartner og foreninger. VURDERING/DRØFTING: Ad hoc gruppe har drøftet hva som vil være det beste for Lunner kommunens innbyggere. Både en kommunal- og en interkommunal løsning har sine fordeler og ulemper som er prøvd vist i rapporten. Ad hoc gruppens anbefaling er: En lokal løsning for Lunner kommunes NAV-kontor Samlokalisering av trygdekontor, aetat og sosialtjenesten (fremtidig NAV-kontor) for Lunner kommune i verksettes fra og med Det rekrutteres en leder som rapporterer til både stat og kommune Alle NAV-kontorene skal være ferdig etablert innen Gruppen anbefaler imidlertid at samlokaliseringsprosessen igangsettes tidligere, for å være godt i gang før reformen skal realiseres. Selve prosessen om opprettelse av NAV-kontor innledes med avtale mellom NAV Oppland og den respektive kommunen. Dato er ikke satt. Formålet med møtene er å starte en prosess der en i fellesskap viderefører det som allerede er gjort lokalt samtidig som det startes en lokal planprosess for etablering av NAV-kontor med de føringer som ligger i sentrale styringsdokumenter. Det opprettes så prosjektgrupper og styringsgrupper i kommunen, før det gis tilbud om prosessveiledning. Rapporten er en sammenfatning av innkomne resultater, og en formening om hvilken type organisering er best for Lunner kommune sine innbyggere. Rådmannen støtter anbefalingen. Side 19

20 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Nye Arbeids- og Velferdsforvaltning NAV 2006 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Trygdekontor Aetat Gran kommune Ad hoc gruppe Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 20

21 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 614 A20 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 61/06 Formannskapet Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef AVVIK PROSJEKT LUNNER BARNESKOLE Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Redegjørelse og saksutredning tas til etterretning. Erfaringer vunnet ved denne gjennomgang innarbeides i rutiner for fremtidige prosjekter. Behandling og avstemming: Repr. Torbjørg Raastad fremmet følgende forslag til vedtak: Det leies inn en ekstern konsulent til å gjøre en vurdering av prosjektet (501 Lunner barneskole) for å avdekke eventuelle feil og svakheter i den administrative styringen av prosjektet. Det avsettes kr ,- til gjennomgangen finansiert ved fond. Repr. Elin Håkonsløkken fremmet alt 1 i saksutredningen som sitt forslag til vedtak, som lyder: Redegjørelse og saksutredning tas til etterretning. Erfaringer vunnet ved denne gjennomgang innarbeides i rutiner for fremtidige prosjekter. Ved alternativ avstemming over repr. Torbjørg Raastads forslag til vedtak og repr. Elin Håkonsløkkens forslag til vedtak, ble repr. Håkonsløkkens forslag vedtatt med 5 mot 1 stemme, avgitt for repr. Raastads forslag, som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

22 Sammendrag: Med bakgrunn i redegjørelse lagt frem for formannskapet i møte den ble det av Formannskapet bedt om mer utfyllende informasjon. Formannskapet vedtok at omtalte spørsmål skulle fremskaffes skriftlig og at administrasjonen skulle svare på dette til kommunestyrets møte den Administrasjonen mottok spørsmål i mail fra Anders Larmerud av Svarene er gitt i den rekkefølge de er fremsatt i mail fra Larmerud. Flere av svarene griper inn i hverandre og et samlet inntrykk gis først etter å ha lest hele dokumentet. Rådmannen velger med dette som utgangspunkt å legge saken til formannskapet den , så videre til kommunestyret den Rapporten forelagt formannskapet den vedlegges denne sak. Saksutredning: Det tas som utgangspunkt mail fra Anders Larmerud pr og spørsmålene gjengis her og besvares. 1. Det interne budsjett fra starten av var kr. 55 mill. I rapporten fremkommer det at en av de største overskridelsene er på grunn av flerbrukshallen. Hva innebærer dette i kroner? Svar: Den opprinnelige planen var å bygge på den eksisterende gymsalen. Planene ble endret pga. hensiktsmessighet både mht. størrelse, beliggenhet og garderobeløsning. Merkostnaden for flerbrukshallen ble kr. 10 mill. Utgangspunktet var et påbygg på om lag 350 m² kostnadsberegnet til ca. kr. 7 mill. Prisen for den nye flerbrukshallen er 17 mill. ekskl. kulturtiltakene, dvs. tribune og lyd/lys/tepperigg. Det ble tatt stilling til hvorvidt flerbrukshallen skulle komme til utførelse i den politiske behandlingen der rammen ble økt fra kr. 55 mill. til kr. 87 mill. 2. Hvilke forbehold er tatt i 8405A når det gjelder mengdekontroll etc.? Svar: For alle byggentrepriser er det tegnet kontrakt etter NS (Norsk Standard) 8405A. For hovedentreprenør var det satt en frist til mht. å gjennomføre mengdekontroll. På dette tidspunkt hadde ikke arkitekt klart å frembringe godt nok underlag for mengdekontroll. Det var ikke mulig å gjennomføre en forsvarlig mengdekontroll, fokuset måtte settes på bygging for å rekke skolestarten i august Side 22

23 For de øvrige entrepriser, det vil si elektro, ventilasjon, røranlegg og bio så var det satt frister i perioden mellom og Mengdekontroller ble gjennomført for disse fag. Disse mengdekontroller viste for lite beskrevne mengder. Underveis i gjennomføringen ble det dessuten oppdaget prosjekteringsfeil for flere av fagene, noe som ikke avdekkes i en mengdekontroll. Andre forbehold er ikke tatt i kontraktene for noen av entreprisene. 3. Hvorfor ble ikke Formannskapet informert om problemene med mengdekontroll på et tidligere tidspunkt? Svar: Rådmannen beklager at man ikke fortløpende orienterte om disse problemene. Det var i perioden oktober til desember 05 et godt håp om å kunne gjennomføre mengdekontroller. Da dette ikke lot seg gjennomføre og dermed uvissheten om økonomi, så burde dette vært formidlet til formannskapet i januar/februar 06. Det er et faktum at det var et stort press på ressurser i prosjektledelsen mht. fremdrift av prosjektet. Det understrekes at dette ikke burde være noen grunn til å glippe på informasjon til formannskapet. Formannskapet ble gjort kjent med dette i sitt møte i april 06. (se også svar nr. 14) 4. Endringensanmodninger er pr. 30. mai av en slik art at de ikke kan benyttes i den endelige avregningen. Hva kan dette innebære for sluttavregningen? Svar: I og med dette faktum ble det i fbm. saken om tilleggsbevilgning på kr. 4,5 mill. inkludert en post for uforutsett på kr. 1,5 mill. Dette med hensyn til alle uavklarte forhold knyttet til endringsanmodningene. Etter at endringsanmodningene nå for det meste er gjennomgått og prosjektet er i ferd med å bli avregnet, er den uforutsette posten brukt. Dette vil si at forhold som er kommet i prosjektets sluttfase i utgangspunktet ikke har dekning. Ett forhold som nevnes i denne sammenheng er den nødvendige sikringen av fjellet mot veien opp mot skolen, frosten gjennom vinteren viste at store blokker var løse over en lang strekning. Sikringen av dette har kostet ca. kr. 1 mill. inkl. mva. Om det er andre forhold som dukker opp i de pågående avregninger som kan påvirke sluttsummen er pr. dato ikke avklart. Avregninger og sluttsum for prosjektet forventes å være klart innen utgangen av oktober Hva innebærer forliket med arkitekten? Svar: I forbindelse med alle endringsanmodninger har det vært flere tvister på hva eller hvem som har utløst endringene. Kommer endringsanmodninger som følge av arkitektens feil enten direkte eller indirekte, så skal disse anmodningene ikke godkjennes. Det ble i juni 06 avholdt et møte hvor tvistene med arkitekten endte i et forlik, der arkitekten fikk avkortet sitt krav med om lag kr ,- Det som fortsatt holdes åpent er feil eller mangler som skulle dukke opp og som kan relateres til arkitektens arbeid nå i den sluttførende del av prosjektet. Side 23

24 6. Hvilke referanser ble benyttet før man inngikk avtaler med arkitekt og konsulenter? Svar: I kunngjøringen for arkitekt og konsulenter ba vi om foretakenes viktigste leveranser de siste 3 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Vi ba om at de skulle vise spesielt til skolebygg og om det var barne, ungdomsskoler eller begge deler. Arkitekt og konsulenter som fikk kontrakt hadde alle gode referanser ut fra det vi ba om. Det som hadde vært ønskelig, men som dagens forskrift ikke gir åpning for, er å innhente referanser på hvordan økonomien i et prosjekt utvikler seg fra anbudstidspunkt til ferdigstillelse. Det er heller ikke mulig å innhente referanser på hvor stor andel prosjekteringsfeil og feil i mengdekontroll slike firmaer har hatt over tid, det føres ikke statistikk eller målinger på slikt. Det forholder seg også slik at referanser bare i liten grad kan tillegges vekt, anbudssummene skal være temmelig nær hverandre før referanser kan vektlegges i særlig grad. I konkurranser om utforming og design kan andre forhold en pris vektlegges i noe større grad. Arkitektkonkurransen på Lunner barneskole ble ikke lagt ut i denne kategorien da det i vesentlig grad gjelder ombygging. 7. Hva menes med noe bedre forhold til øvrige konsulenter? Formuleringen i redegjørelsen virker noe vag. Svar: Noe bedre betyr at det var mulig å gjennomføre mengdekontroll ut fra de tegninger som forelå. Mengdekontrollene avdekket imidlertid for lite beskrevne mengder. Tegningene som gjaldt de tekniske fag hadde større samstemthet med det som faktisk skulle skje på byggeplass enn det arkitektens tegninger hadde. 8. Hvorfor er det vanskelig å synliggjøre de enkelte posters overskridelser? Hvilket styringssystem er benyttet i prosjektet? Entreprenøren fakturerer vel i henhold til NS 8405 og må ved det synliggjøre sine leveranser. Svar: De enkelte posters overskridelser er mulig å synliggjøre, det som synliggjøres i en slik sammenheng er hele overskridelsen. Prosjektet hadde en opprinnelig reserve/margin på 12,1 %, med økningen på kr. 4,5 mill. økte reserve/marginen til 19,4 %. Det som ligger mellom 12,1 og 19,4 % er altså en større feilmargin generelt for stort sett alle poster enn det som var lagt til grunn for prosjektet. Imidlertid er det i redegjørelsen beskrevet noen enkeltområder som er konkrete og som utgjør kr. 2,4 mill. av økningen. Resterende økning, kr. 2,1 mill. ligger jevnt fordelt over stort sett alle poster. Om ønskelig kan det legges frem en fullstendig oversikt over overskridelsene post for post når prosjektet er ferdig avregnet, det bemerkes imidlertid at overskridelsene da vil gjelde hele marginen på 19,4 %. Entreprenørene har jo gitt en pris uten marginer, marginen legges på av prosjektets ansvarlige. Utgangspunktet har vært et regneark innenfor G-prog systemet, et regnearkbasert system. Byggeledelsen har hatt denne oppgaven. Deres tall blir inn mot slutten av prosjektet avstemt mot kommunens faktiske utbetalinger i kommunens regnskapssystemer. Side 24

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssal Tirsdag 19.09.2006 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. - Skal vi skille kirke og stat? Orientering om Gjønnesutvalget

MØTEINNKALLING. - Skal vi skille kirke og stat? Orientering om Gjønnesutvalget LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresal Torsdag 12.10.2006 kl. 17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Nedlegging av Tildelingsnemd for trygdeboliger

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Nedlegging av Tildelingsnemd for trygdeboliger LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 27.11.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/08 Sak 84/08 Sak 85/08 Sak 86/08 Sak 87/08 Referater

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 25.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/06 Sak 8/06 Sak 9/06 Referater eldreråd Årsmelding og regnskap

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 06.02.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/07 Sak 2/07 Sak 3/07 Sak 4/07 Sak 5/07 Sak 6/07 Referater eldreråd

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.03.04 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10-18/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 18/04.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/10 Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Forslag til revisjon av planen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøkkendrift Los- samarbeid mellom Lunner og Gran

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøkkendrift Los- samarbeid mellom Lunner og Gran LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 23.02.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/06 Sak 10/06 Sak 11/06 Sak 12/06 Sak 13/06 Sak 14/06 Sak

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 20.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 31.05.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 30/07 Sak 31/07 Sak 32/07 Referater formannskap Interkommunal

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - -

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - - Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 19565/16 Ark.: 144 Saksbehandler: konst. virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017 2020 Revisjon Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Komiteen vedtar

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 12/2376-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygninsloven

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer