Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2010 2"

Transkript

1 2. dr i f t s år År s r appor t2010

2 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømanalyse... 9 Endringer i egenkapitalen... 9 Noter til årsregnskapet...10 Kontrollkomiteens beretning...24 Representantskapets uttalelse...25 Revisors beretning...26 ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

3 Nøkkeltall Egenkapitalrentabilitet 1,1 % 3,8 % Rentenetto % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,5 % 0,9 % Kostnader/inntekter 84 % 50,0 % Tap i % av netto utlån 0,0 % 0,0 % Avsetningsprosent misligholdte utlån 0,0 % 0,0 % Misligholdte lån i % av netto utlån 0,0 % 0,0 % Kapitaldekning 19,7 % 10,9 % Kjernekapitaldekning 15,8 % 10,9 % Utbytte (mill. kroner) 0,0 0,0 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) 2.319, ,0 ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

4 Styrets årsberetning Styret fremlegger herved beretning for selskapets 2. driftsår. Innledning Sparebanken Øst Boligkreditt AS ble stiftet 14. april Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst og er et finansieringsforetak etablert med tanke på utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet ble etablert med bakgrunn i de siste års utvikling i det norske og det internasjonale kapitalmarkedet og vil, gjennom sin deltakelse i markedet, være en viktig aktør for å sikre konsernet en langsiktig og gunstig finansiering i årene som kommer. Selskapets totale utlån til bolig utgjorde mill. kroner og verdipapirgjelden i form av obligasjoner med fortrinnsrett var på mill. kroner ved årsskiftet. Idégrunnlag Sparebanken Øst Boligkreditt AS formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret med pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlig lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet skal være et lønnsomt foretak, drevet etter forretningsmessige prinsipper, og med høye etiske krav. Markedet På grunn av mangelen på likviditet som oppsto gjennom finanskrisen lanserte norske myndigheter og Norges Bank en ordning der bankene kunne motta statssertifikater i bytte mot obligasjoner med fortrinnsrett. Statssertifikatene kunne enten selges eller benyttes som sikkerhet for egen opplåning og gjennom dette sikret finansieringsforetakene seg tilgang på langsiktig innlånskapital. For å sikre at flere banker og kredittforetak skulle kunne dra nytte av muligheten for en slik finansiering ble det gjort noen tekniske tilpasninger i ordningen. Som en konsekvens av dette påskyndet flere banker, deriblant Sparebanken Øst, sin etablering av eget kredittforetak i løpet av Dette tiltaket fra myndighetene har bidratt til at det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett fremstår som ganske særegent. I motsetning til hos våre nordiske naboland der det finnes noen få og veldig store aktører, har vi i Norge fått omtrent like mange aktører som det finnes banker med forvaltningskapital over 15 mrd. kroner. Med unntak av SpareBank1-gruppen og Terra-gruppen eier hver bank sitt eget kredittforetak, og det er vanskelig å se noen endring i denne strukturen på kort sikt. Investorene i denne aktivaklassen ville nok gjerne sett en struktur med færre og større kredittforetak, men det er vanskelig å si noe om hvordan tilbud og etterspørsel etter obligasjoner med fortrinnsrett ville vært endret med en struktur som i våre naboland. Med mange relativt små utstedelser blir likviditeten i obligasjonene dårligere, noe som reflekteres i prisen de mindre utstederne må betale. Siden bytteordningen sto bak brorparten av alle OmF-utstedelsen i det norske markedet i 2009, ble 2010 det første "normale" året for Sparebanken Øst Boligkreditt AS. Til sammen har Sparebanken Øst Boligkreditt AS solgt/utstedt obligasjoner med fortrinnsrett pålydende 1.450,5 mill. kroner i Markedet for slike obligasjoner uten rating oppleves som noe tynt, men fungerende. En offisiell rating vil bidra til et større investorunivers og dette vil vurderes i Det er lagt til grunn at Sparebanken Øst Boligkreditt AS skal håndtere en stor andel av konsernets fundingbehov for Forskjellen mellom senior usikret obligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett er per dags dato så stor at det med dagens lave marginer på boliglån til kunder raskt vil bli en konkurranseulempe dersom man ikke kan finansiere utlånene gjennom utstedelse av billigere obligasjoner med fortrinnsrett. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

5 Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskapet Totale driftsinntekter i 2010, som var selskapets første hele driftsår, viste 79,9 mill. kroner hvorav 79 mill. kroner gjelder renteinntekter av utlån til kunder. Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde totalt 11,3 mill. kroner. Selskapets driftsresultat før skatt for 2010 utgjorde 1,8 mill. kroner, mens resultatet etter skatt viste 1,3 mill. kroner. Selskapets driftskostnader i 2010 utgjorde 9,5 mill. kroner hvorav 8,6 mill. kroner er relatert til forvaltningshonoraret som er betalt til morbanken. Selskapet har et formalisert samarbeid med Sparebanken Øst regulert av en omfattende forvalteravtale som sikrer selskapet kompetanse innenfor sentrale fagområder tilknyttet virksomheten, samt bidrar til å sørge for en samlet kostnadseffektiv drift. I tråd med forvalteravtalen er honoraret beregnet etter den til enhver tid forvaltede porteføljen. Selskapet vil fra og med 2011 betale en vesentlig lavere sats knyttet til forvaltningstjenestene. Det er i 2010 ikke ført tap på utlån i selskapets portefølje. Selskapet har heller ikke funnet grunnlag til å foreta verken individuelle eller gruppevise nedskrivninger. Selskapets skattekostnad utgjorde 0,5 mill. kroner. I henhold til norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift er til stede. Balanse Selskapets balanse viste en totalkapital på mill. kroner ved utgangen av 2010 noe som er en økning med 967 mill. kroner siste år. Av totalbalansen utgjorde netto utlån til kunder mill. kroner noe som tilsvarer en økning på 986 mill. kroner fra Det forvaltede volum skyldtes utelukkende erverv av boliglånsportefølje fra Sparebanken Øst. Øvrige eiendeler består for en stor del av innskuddsmidler i morbanken. Obligasjonsgjelden var ved utgangen av året på mill. kroner. Ut over dette har selskapet ved årsskiftet trukket 206 mill. kroner på en trekkfasilitet stilt til disposisjon fra Sparebanken Øst. Selskapet har i løpet av 2010 gjennomført en utvidelse av egenkapitalen og har i den forbindelse også opptatt et evigvarende ansvarlig lån pålydende 40 mill. kroner fra morbanken. Risiko Selskapet har etablert retningslinjer og rammer for styring og kontroll av ulike risikoformer. Valuta-, rente- og likviditetsrisiko styres i samsvar med finansieringsvirksomhetslovens forskrifter for obligasjoner med fortrinnsrett samt rammer fastlagt av selskapets styre. Styret vurderer selskapets samlede finansielle risiko som lav. Det er inngått en forvaltningsavtale med Sparebanken Øst som omfatter administrasjon, IT-drift, produksjon av ulike banktjenester, samt finans-, økonomi- og regnskapstjenester. Selskapet har, fra og med januar 2011, økt bemanningen ved ansettelse av ytterligere 1,2 årsverk for å bistå daglig leder med blant annet oppfølging og kontroll knyttet til de utkontrakterte tjenestene. Styret vurderer den operasjonelle risikoen som lav. Eiendelene består i hovedsak av utlån med pant i fast eiendom innenfor lovens krav til beskaffenhet og belåningsgrad. Belåningsgrad er beregnet i forhold til forsvarlig verdigrunnlag fastsatt i henhold til gjeldende forskrift. Generelle vurderingskriterier knyttet til innvilgelse og vedlikehold av lån følger av retningslinjer fastlagt av Sparebanken Øst. Styret vurderer at kvaliteten i utlånsporteføljen er god. Styret er av den mening at selskapets samlede risikoeksponering er svært lav. Ved utgangen av 2010 utgjorde selskapets innskutte egenkapital 159,4 mill. kroner. Total ansvarlig kapital utgjorde 204,2 mill. kroner hvorav 40 mill. kroner gjelder ansvarlig lån ytt av morbanken. Kapitaldekningen pr er på 19,70 % hvorav kjernekapitaldekningen er på 15,84 %. Styret ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

6 vurderer selskapets kapitaldekning som betryggende i forhold til selskapets totale risikonivå. Det tas sikte på at selskapet blir tilført ytterligere kapital gjennom 2011 for å posisjonere selskapet for videre vekst. Resultatdisponering Årsresultatet for 2010 utgjorde 1,31 mill. kroner. Styret foreslår at årsresultatet i sin helhet overføres annen egenkapital. Strategi Sparebanken Øst Boligkreditt AS skal gjennom sitt samarbeid med morselskapet bidra til å skaffe konsernet konkurransedyktige innlån i en nisje i markedet banken selv ikke direkte kan ta del i. Virksomheten i Sparebanken Øst Boligkreditt AS er derfor med på å begrense konsernets likviditetsrisiko, og gjennom dette bidra til at konsernet oppnår sine langsiktige strategimål. Sparebanken Øst Boligkreditt AS skal gjennom sin virksomhet bidra til at Sparebanken Øst kan tilby boliglån til konkurransedyktige priser. Nye boliglån blir solgt via bankens distribusjonskanaler og i henhold til bankens gjeldende retningslinjer og regler. Ansvaret for all kunderelasjon, markedsføring, produktutvikling med mer ligger i banken. Det legges opp til en vekst i utlånsporteføljen i 2011 på ca. 100 %. Den endelige veksten i selskapet vil være betinget av morselskapets behov for innlånsmidler. Målgruppen for de utstedte obligasjoner med fortrinnsrett er på kort sikt nasjonale aktører. Selskapet er per i dag ikke ratet. Ansatte og arbeidsmiljø Selskapet har pr. utgangen av året en daglig leder i 20 % stilling. Daglig leder er utleid fra Sparebanken Øst. Totalt sykefravær i 2010 var 0 dager. Fra og med januar 2011 er selskapet styrket med totalt 1,2 årsverk gjennom utleie av ressurser fra Sparebanken Øst. Av dette er ett årsverk knyttet til en fulltidsstilling som Controller Compliance. Arbeidsmiljøet i selskapet anses å være godt. Foruten styreleder består styret av 3 personer. Ytre miljø Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Framtidsutsikter Sparebanken Øst Boligkreditt AS har i 2010 hatt en forsiktig tilnærming til markedet. Selskapet har hatt en noe lavere vekst enn opprinnelig forutsatt i budsjettet for 2010 som i hovedsak skyldes morselskapets sterke likviditetssituasjon. Sparebanken Øst har gjennom 2010 tilrettelagt sin produktsammensetning som gjør at store deler av den fremtidige innvilgede porteføljen vil være tilpasset for overdragelse til boligkredittselskapet. Det finnes allerede ved inngangen til 2011 en tilstrekkelig utlånsportefølje i Sparebanken Øst som ennå ikke er overdratt til boligkredittselskapet som sikrer at konsernets ønskede vekst innenfor privatkundemarkedet vil bli fundet ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Det forventes for øvrig at tiltak fra myndighetene bidrar til å gjøre markedet for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett ennå mer attraktivt i årene som kommer. Drammen, 15. februar 2011 I styret for Sparebanken Øst Boligkreditt AS Trond H. Tostrup styrets leder Pål Strand Kjell Engen Arne K. Stokke Lars-Runar Groven daglig leder ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

7 Resultatregnskap (beløp i tusen kroner) 2010 Renteinntekter o.l. inntekter Rentekostnader o.l. kostnader Note Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter fra banktjenester 6 0 Prov. kostnader og kostn. fra banktjenester Administrasjonskostnader , 6 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Resultat per aksje 0,1 0,6 Utvannet resultat per aksje 0,1 0,6 Totalresultat (beløp i tusen kroner) Totalresultat ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

8 Balanse EIENDELER (beløp i tusen kroner) Note Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner , 18, 19 Brutto bolighypoteklån Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Netto utlån og fordringer på kunder , 9, 17, 18, 19 Andre eiendeler , 18, 19 Opptjente ikke mottatte inntekter , 18, 19 SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL (beløp i tusen kroner) Note Gjeld til kredittinstitusjoner , 12, 17, 18, 19 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , 12, 15, 17, 18, 19 Annen gjeld , 17, 18, 19 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter , 17, 18, 19 Ansvarlig lån , 12 SUM GJELD Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital EGENKAPITAL , 20 SUM GJELD OG EGENKAPITAL Drammen, 15. februar 2011 Trond Tostrup styret leder Arne K. Stokke Pål Strand Kjell Engen Lars Runar Groven daglig leder ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

9 Kontantstrømanalyse (beløp i tusen kroner) Driftsaktiviteter Resultat før skattekostnad Justert for: Endringer i eiendeler i forbindelse med driften ( ) ( ) Endringer i gjeld i forbindelse med driften Annen endring 316 (10) Periodens betalbare skatt (1.118) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter A ( ) ( ) Finansieringsaktiviteter Netto innbetaling/utbetaling ved låneopptak til/fra kredittinstitusjoner ( ) Netto innbetaling/utbetaling ved utstedelse/tilbakebetaling av verdipapirer Netto innbetaling/utbetaling ved opptak av ansvarlig lån Netto innbetaling/utbetaling ved kapitalforhøyelse Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter B Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B (18.370) (26.111) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per utgangen av perioden Endringer i egenkapitalen (beløp i tusen kroner) Sum egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Innbetaling ved stiftelse Årets resultat Egenkapital (beløp i tusen kroner) Sum egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Kapitalutvidelse Årets resultat Egenkapital ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

10 Noter til årsregnskapet Note 1 Generell informasjon s. 11 Note 2 Regnskapsprinsipper s. 11 Note 3 Mellomregning med morselskap s. 14 Note 4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter s. 14 Note 5 Lønn og andre godtgjørelser s. 14 Note 6 Lønn og generelle adm. kostnader s. 14 Note 7 Tap på utlån s. 15 Note 8 Skatter s. 15 Note 9 Utlån til kunder s. 15 Note 10 Gjeld til kredittinstitusjoner s. 16 Note 11 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer s. 16 Note 12 Løpetid på langsiktig gjeld s. 16 Note 13 Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter s. 16 Note 14 Garantiansvar s. 17 Note 15 Pantstillelser og fortrinnsrett s. 17 Note 16 Kapitaldekning s. 17 Note 17 Balanseposter til virkelig verdi s. 17 Note 18 Risiko og risikostyring s. 17 Note 19 Klassifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser s. 21 Note 20 Eierforhold s. 21 Note 21 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen s. 21 Note 22 Driftssegmenter s. 22 ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

11 NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Sparebanken Øst Boligkreditt AS har sitt hovedkontor i Drammen og er et heleiet datterselskap av Sparebanken Øst er selskapets andre driftsår. Selskapet ble etablert 14. april 2009, og ble registrert i Foretaksregisteret 27. april Formålet med selskapet er å erverve hypoteklån fra Sparebanken Øst og utstede obligasjoner med fortrinnsrett i pengemarkedet. Regnskapet for 2010 ble godkjent av styret i Sparebanken Øst Boligkreditt AS 15. februar Sparebanken Øst Boligkreditt AS inngår i konsernregnskapet til Sparebanken Øst, forretningsadresse Bragernes Torg 2, 3017 Drammen. NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Regnskapet til Sparebanken Øst Boligkreditt AS for 2010 er utarbeidet i samsvar med IFRS standarder godkjent av EU, samt IFRIC fortolkninger. Regnskapet er basert på historisk kost prinsipper. ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapets regnskapsprinsipper er konsistent med regnskapsprinsipper anvendt i sammenligningstallene for Endringer i IFRS som følge av forbedringsprosjekter medførte ingen endringer i selskapets regnskapsprinsipper, balanse eller resultat. Endringer i standarder og fortolkninger i 2010 er listet opp, unntatt de som klart ikke anses å være relevante: Årlig forbedringsprosjekt (april 2009): - IFRS 8 Driftssegmenter - IAS 1 Presentasjon av finansregnskapet - IAS 7 Oppstilling av kontantstrømmer - IAS 36 Verdifall på eiendeler - IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling RENTEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter og -kostnader innregnes i resultatregnskapet til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode, hvor renteinntekt eller rentekostnad fordeles over forventet løpetid. Den effektive rentesatsen er den renten som eksakt diskonterer forventede fremtidige kontantstrømmer over forventet løpetid til dagens verdi av den finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Dersom en finansiell eiendel eller en gruppe av like eiendeler er nedskrevet som følge av verditap, resultatføres renteinntektene ved å benytte renten som fremtidige kontantstrømmer diskonteres med for å beregne verditapet. PROVISJONSINNT. OG - KOSTNADER Provisjonsinntekter og -kostnader tas inn i regnskapet i takt med at tjenesten blir utført. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. UTLÅN TIL KUNDER Utlån er vurdert i tråd med IAS 39. Ved første gangs innregning er utlån vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Etableringsgebyrer aktiveres og inntektsføres over lånets forventede løpetid. Inntektsføring skjer på månedlig basis. Ved etterfølgende måling vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, nedskrives lånet eller gruppen av lån for dette verdifallet når neddiskontert verdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer er mindre enn balanseført verdi. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall foretas enkeltvis av alle utlån som anses vesentlige med hensyn til størrelse og risiko. Vurdering av behovet for nedskrivning på grupper av utlån skjer for utlån med tilnærmet like risikokarakteristikker. Utlån til privatpersoner som ikke er individuelt nedskrevet vurderes samlet uten ytterligere inndeling i undergrupper. Utlån til bedrifter som ikke er individuelt nedskrevet deles opp i undergrupper basert på risikoklasse i bankens risikoklassifiseringssystem. Vurdering av behovet for nedskrivning på gruppen av utlån til privatpersoner skjer på basis av en tapsindikator som hensyntar ulike makroøkonomiske variabler som indikerer om banken er i en konjunktursituasjon som er bedre eller dårligere enn en normaltapssituasjon. Vurdering av behovet for nedskrivning på gruppene av utlån til bedrifter skjer på basis av endringer i risikoklassifisering av engasjementene. Dersom det i en regnskapsperiode skjer en netto negativ forflytning mellom risikoklasser, foretas det en nedskrivning på basis av bankens tapshistorikk for de aktuelle risikoklassene. Konstatering av tap skjer først når det er stadfestet akkord eller konkurs hos debitor, når utleggsforretning ikke har ført frem, det foreligger rettskraftig dom eller i tilfeller der banken har gitt avkall på utlånet eller deler av det. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

12 Misligholdte utlån er utlån som har betalingsmislighold utover 90 dager. INNLÅN Innlån og gjeld regnskapsføres ved første gangs innregning til virkelig verdi, som er mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder måles innlån og gjeld til amortisert kost; forskjeller mellom mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapet. UTBYTTE Utbytte på aksjekapitalen bokføres som egenkapital i perioden frem til det er vedtatt av selskapets generalforsamling. SKATTER Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar inntektsskatt og resultatført utsatt skatt. Disse innregnes som inntekter eller kostnader og tas med i resultatregnskapet som skattekostnad med unntak av betalbar skatt og utsatt skatt på transaksjoner som innregnes direkte under egenkapitalen. Utsatt skatt forpliktelse/utsatt skatt eiendel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skatt eiendel kan bare oppføres som eiendel i balansen i den utstrekning det forventes at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre utsatt skatt eiendelen. Utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse måles etter gjeldende skattesatser og utlignes i den grad det er tillatt. Utsatt skatt på transaksjoner innregnet i totalregnskapet eller egenkapitalen, innregnes med den underliggende transaksjonen enten i totalresultat eller i egenkapitalen. I totalresultatet vises dette som skatteeffekt. Betalbar skatt og utsatt skatt er innregnet direkte i balansen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. BETINGEDE HENDELSER Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte selskapet. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen vil inngå i grunnlaget for vurdering av regnskapsestimater i regnskapet og vil således være hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig. ANVENDELSE AV ESTIMATER På grunn av den usikkerhet som er forbundet med forretningsvirksomhet, kan mange regnskapsposter ikke måles nøyaktig, men bare estimeres. Slik estimering omfatter vurderinger basert på de seneste pålitelige opplysninger som er tilgjengelig og kan også inkludere forventninger om fremtidige hendelser som man anser sannsynlig. Estimater og vurderinger blir jevnlig evaluert. Utlån nedskrives for verdifall på individuell basis dersom det foreligger objektive bevis for at slikt verdifall har inntruffet. Estimering av eventuelt verdifall/tap skjer på basis av størrelsen på forventede fremtidige kontantstrømmer fra salg av panteobjekter o.l., når kontantstrømmene forventes innbetalt og diskonteringsrentens størrelse. Tapets størrelse er en direkte funksjon av forskjellen mellom bokført verdi og nåverdien av neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. Hovedusikkerheten i estimatene av størrelsen på verdifall/tap ligger i vurderingene av kontantstrømmenes størrelse og når i tid de forventes mottatt. Grupper av utlån nedskrives tilsvarende individuelle utlån når det foreligger objektive bevis for at gruppen som sådan har en redusert verdi som en følge av hendelse som har inntruffet. Estimering av verdifall/tap på grupper av utlån skjer på basis av historiske data for tap sammenstilt med bankspesifikke og/eller markedsmessige parametere som f.eks. risikoklassifisering, makroøkonomiske størrelser og bransjemessige forholdstall. Hovedusikkerheten i estimatene av størrelsen på verdifall/tap på grupper av utlån knytter seg til datagrunnlaget som benyttes. Datagrunnlagets representativitet og kvalitet er viktige elementer. Nedskrivning av verdifall/tap på grupper av utlån er basert på modeller av både skjønnsmessig og statistisk karakter. Modellrisikoen generelt vil alltid være et usikkerhetsmoment som overføres til estimatene modellene skal beregne. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

13 FREMTIDIGE ENDR. I REGNSKAPSPRINSIPPER Endringer i IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger: Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som selskapet fortsatt har en involvering i. Endringene tar sikte på å gi brukerne et bedre bilde av eksponeringen til foretaket som overfører de finansielle eiendelene. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 7 er satt til 1. juli 2011, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Selskapet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar IFRS 9 Financial Instruments: IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målereglene i IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling for finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi. Klassifikasjonsog målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres, med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdiopsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Selskapet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter: I forhold til gjeldende IAS 24 har den reviderte standarden en klargjøring og forenkling av definisjonen av nærstående parter. Den reviderte standarden gir også noen lettelser i kravene til tilleggsopplysninger for offentlige virksomheter. Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1. januar Selskapet forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med 1. januar IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments: Tolkningen gir veiledning for regnskapsføring av transaksjoner når et selskap gjør opp hele eller deler av finansielle forpliktelser ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, og gjelder når gjeldskonverteringen skjer som følge av en reforhandling av låneavtalen. Utstedelsen av egenkapitalinstrumentene skal måles til virkelig verdi og anses som et vederlag for oppgjør av gjelden. Differansen mellom balanseført verdi på gjelden og virkelig verdi på egenkapitalinstrumentene skal resultatføres. Tolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli Selskapet forventer å anvende IFRIC 19 fra 1. januar IASBs årlige forbedringsprosjekt 2010: Gjennom det årlige forbedringsprosjektet har IASB vedtatt endringer i en rekke standarder. Disse endringene trer i kraft med virkning for 1. juli 2010 og senere. Endringene er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende endringene fra 1. januar Følgene endringer er vurdert som relevante for selskapet: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger: Det er gjort endringer i standarden som poengterer samspillet mellom kvantitative og kvalitative opplysninger og art og omfang av omgang av risiko knyttet til finansielle instrumenter. Det er videre gjort endringer i notekravene knyttet til kvantitative opplysninger og opplysninger om kredittrisiko. Konsernet forventer å anvende endringene fra 1. januar IAS 1 Presentasjon av finansregnskap: Det tas inn en presisering om at det skal presenteres en analyse av hver enkelt komponent av andre inntekter og kostnader for hver enkelt komponent av egenkapitalen, enten i oppstillingen over endringer i egenkapital eller i noter til finansregnskapet. - IAS 34 Delårsrapportering: Det gis veiledning i forhold til anvendelsen av opplysningskravene i IAS 34, og det angis ytterligere krav til opplysninger knyttet til omstendigheter som vil påvirke den virkelige verdien av finansielle instrumenter og deres klassifisering, overføringer mellom ulike kategorier av finansielle instrumenter i virkeligverdi hierarkiet, endringer i klassifiseringen av finansielle eiendeler og endringer i betingede forpliktelser og eiendeler. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

14 NOTE 3 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap til Sparebanken Øst og er definert som nærstående part. Sparebanken Øst har inngått avtale om forvaltning, leie av daglig leder og kjøp av bolighypoteklån. Transaksjoner mellom selskapet om morbank foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. (beløp i tusen kroner) RESULTAT Renteinntekter innskudd Rentekostnader trekkrettighet og ansvarlig lån Rentekostnader OmF Provisjonskostnader Lønn- og generelle administrasjonskostnader BALANSE Innskudd i Sparebanken Øst Andre fordringer på Sparebanken Øst Trekkrettighet i Sparebanken Øst ( ) ( ) OmF-gjeld ( ) ( ) Ansvarlig lån (40.000) Påløpte kostnader til Sparebanken Øst (2.450) (2.025) NOTE 4 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER (beløp i tusen kroner) Renter o.l. inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter o.l. inntekter av utlån til kunder Rente- og kredittprovisjonsinntekter Renter o.l. kostnader av utlån til kredittinstitusjoner Renter o.l. kostnader av utlån til verdipapirer Renter o.l. kostnader av ansvarlig lånekapital Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter NOTE 5 LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER Daglig leder er innleid i 20 % stilling med en leiekostnad på kroner. Daglig leder lønnes av Sparebanken Øst med en årslønn i 2010 på kroner. Dette inkluderer et tillegg for jobben som daglig leder med kroner. Det er ingen ansatte eller tillitsvalgte som har avtale om sluttverderlag, tegningsretter, opsjoner eller bonusavtaler. Det gis ikke godtgjørelse for styret og representantskap som innehas av ansatte i Sparebanken Øst. Praksis hva angår godtgjørelse for verv i kontrollkomiteen som innehas av ansatte er endret for To eksterne og et internt medlem i kontrollkomiteen mottar vederlag for sine verv. Vederlaget er for tiden kroner for formannsrollen og for ordinære medlemmer. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE 6 LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER (beløp i tusen kroner) IT-kostnader Andre driftskostnader 50 0 Leie av daglig leder Eksternrevisjon Andre tjenester fra eksternrevisor Vederlag til medlemmer i kontrollkomité 51 0 Internrevisjon 48 0 Utstedelse av verdipapirer Sum Honorar til revisorer er inklusiv MVA. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

6.driftsår. Årsrapport2014

6.driftsår. Årsrapport2014 6.driftsår Årsrapport2014 Innhold Nøkkeltall... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Endring egenkapital... 9 Noter til årsregnskapet...

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014 6.driftsår Kvartalsrapport2014 2.kvartal2014 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7 Generell informasjon.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer