Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2010 2"

Transkript

1 2. dr i f t s år År s r appor t2010

2 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømanalyse... 9 Endringer i egenkapitalen... 9 Noter til årsregnskapet...10 Kontrollkomiteens beretning...24 Representantskapets uttalelse...25 Revisors beretning...26 ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

3 Nøkkeltall Egenkapitalrentabilitet 1,1 % 3,8 % Rentenetto % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,5 % 0,9 % Kostnader/inntekter 84 % 50,0 % Tap i % av netto utlån 0,0 % 0,0 % Avsetningsprosent misligholdte utlån 0,0 % 0,0 % Misligholdte lån i % av netto utlån 0,0 % 0,0 % Kapitaldekning 19,7 % 10,9 % Kjernekapitaldekning 15,8 % 10,9 % Utbytte (mill. kroner) 0,0 0,0 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) 2.319, ,0 ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

4 Styrets årsberetning Styret fremlegger herved beretning for selskapets 2. driftsår. Innledning Sparebanken Øst Boligkreditt AS ble stiftet 14. april Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst og er et finansieringsforetak etablert med tanke på utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet ble etablert med bakgrunn i de siste års utvikling i det norske og det internasjonale kapitalmarkedet og vil, gjennom sin deltakelse i markedet, være en viktig aktør for å sikre konsernet en langsiktig og gunstig finansiering i årene som kommer. Selskapets totale utlån til bolig utgjorde mill. kroner og verdipapirgjelden i form av obligasjoner med fortrinnsrett var på mill. kroner ved årsskiftet. Idégrunnlag Sparebanken Øst Boligkreditt AS formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret med pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlig lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet skal være et lønnsomt foretak, drevet etter forretningsmessige prinsipper, og med høye etiske krav. Markedet På grunn av mangelen på likviditet som oppsto gjennom finanskrisen lanserte norske myndigheter og Norges Bank en ordning der bankene kunne motta statssertifikater i bytte mot obligasjoner med fortrinnsrett. Statssertifikatene kunne enten selges eller benyttes som sikkerhet for egen opplåning og gjennom dette sikret finansieringsforetakene seg tilgang på langsiktig innlånskapital. For å sikre at flere banker og kredittforetak skulle kunne dra nytte av muligheten for en slik finansiering ble det gjort noen tekniske tilpasninger i ordningen. Som en konsekvens av dette påskyndet flere banker, deriblant Sparebanken Øst, sin etablering av eget kredittforetak i løpet av Dette tiltaket fra myndighetene har bidratt til at det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett fremstår som ganske særegent. I motsetning til hos våre nordiske naboland der det finnes noen få og veldig store aktører, har vi i Norge fått omtrent like mange aktører som det finnes banker med forvaltningskapital over 15 mrd. kroner. Med unntak av SpareBank1-gruppen og Terra-gruppen eier hver bank sitt eget kredittforetak, og det er vanskelig å se noen endring i denne strukturen på kort sikt. Investorene i denne aktivaklassen ville nok gjerne sett en struktur med færre og større kredittforetak, men det er vanskelig å si noe om hvordan tilbud og etterspørsel etter obligasjoner med fortrinnsrett ville vært endret med en struktur som i våre naboland. Med mange relativt små utstedelser blir likviditeten i obligasjonene dårligere, noe som reflekteres i prisen de mindre utstederne må betale. Siden bytteordningen sto bak brorparten av alle OmF-utstedelsen i det norske markedet i 2009, ble 2010 det første "normale" året for Sparebanken Øst Boligkreditt AS. Til sammen har Sparebanken Øst Boligkreditt AS solgt/utstedt obligasjoner med fortrinnsrett pålydende 1.450,5 mill. kroner i Markedet for slike obligasjoner uten rating oppleves som noe tynt, men fungerende. En offisiell rating vil bidra til et større investorunivers og dette vil vurderes i Det er lagt til grunn at Sparebanken Øst Boligkreditt AS skal håndtere en stor andel av konsernets fundingbehov for Forskjellen mellom senior usikret obligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett er per dags dato så stor at det med dagens lave marginer på boliglån til kunder raskt vil bli en konkurranseulempe dersom man ikke kan finansiere utlånene gjennom utstedelse av billigere obligasjoner med fortrinnsrett. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

5 Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskapet Totale driftsinntekter i 2010, som var selskapets første hele driftsår, viste 79,9 mill. kroner hvorav 79 mill. kroner gjelder renteinntekter av utlån til kunder. Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde totalt 11,3 mill. kroner. Selskapets driftsresultat før skatt for 2010 utgjorde 1,8 mill. kroner, mens resultatet etter skatt viste 1,3 mill. kroner. Selskapets driftskostnader i 2010 utgjorde 9,5 mill. kroner hvorav 8,6 mill. kroner er relatert til forvaltningshonoraret som er betalt til morbanken. Selskapet har et formalisert samarbeid med Sparebanken Øst regulert av en omfattende forvalteravtale som sikrer selskapet kompetanse innenfor sentrale fagområder tilknyttet virksomheten, samt bidrar til å sørge for en samlet kostnadseffektiv drift. I tråd med forvalteravtalen er honoraret beregnet etter den til enhver tid forvaltede porteføljen. Selskapet vil fra og med 2011 betale en vesentlig lavere sats knyttet til forvaltningstjenestene. Det er i 2010 ikke ført tap på utlån i selskapets portefølje. Selskapet har heller ikke funnet grunnlag til å foreta verken individuelle eller gruppevise nedskrivninger. Selskapets skattekostnad utgjorde 0,5 mill. kroner. I henhold til norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift er til stede. Balanse Selskapets balanse viste en totalkapital på mill. kroner ved utgangen av 2010 noe som er en økning med 967 mill. kroner siste år. Av totalbalansen utgjorde netto utlån til kunder mill. kroner noe som tilsvarer en økning på 986 mill. kroner fra Det forvaltede volum skyldtes utelukkende erverv av boliglånsportefølje fra Sparebanken Øst. Øvrige eiendeler består for en stor del av innskuddsmidler i morbanken. Obligasjonsgjelden var ved utgangen av året på mill. kroner. Ut over dette har selskapet ved årsskiftet trukket 206 mill. kroner på en trekkfasilitet stilt til disposisjon fra Sparebanken Øst. Selskapet har i løpet av 2010 gjennomført en utvidelse av egenkapitalen og har i den forbindelse også opptatt et evigvarende ansvarlig lån pålydende 40 mill. kroner fra morbanken. Risiko Selskapet har etablert retningslinjer og rammer for styring og kontroll av ulike risikoformer. Valuta-, rente- og likviditetsrisiko styres i samsvar med finansieringsvirksomhetslovens forskrifter for obligasjoner med fortrinnsrett samt rammer fastlagt av selskapets styre. Styret vurderer selskapets samlede finansielle risiko som lav. Det er inngått en forvaltningsavtale med Sparebanken Øst som omfatter administrasjon, IT-drift, produksjon av ulike banktjenester, samt finans-, økonomi- og regnskapstjenester. Selskapet har, fra og med januar 2011, økt bemanningen ved ansettelse av ytterligere 1,2 årsverk for å bistå daglig leder med blant annet oppfølging og kontroll knyttet til de utkontrakterte tjenestene. Styret vurderer den operasjonelle risikoen som lav. Eiendelene består i hovedsak av utlån med pant i fast eiendom innenfor lovens krav til beskaffenhet og belåningsgrad. Belåningsgrad er beregnet i forhold til forsvarlig verdigrunnlag fastsatt i henhold til gjeldende forskrift. Generelle vurderingskriterier knyttet til innvilgelse og vedlikehold av lån følger av retningslinjer fastlagt av Sparebanken Øst. Styret vurderer at kvaliteten i utlånsporteføljen er god. Styret er av den mening at selskapets samlede risikoeksponering er svært lav. Ved utgangen av 2010 utgjorde selskapets innskutte egenkapital 159,4 mill. kroner. Total ansvarlig kapital utgjorde 204,2 mill. kroner hvorav 40 mill. kroner gjelder ansvarlig lån ytt av morbanken. Kapitaldekningen pr er på 19,70 % hvorav kjernekapitaldekningen er på 15,84 %. Styret ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

6 vurderer selskapets kapitaldekning som betryggende i forhold til selskapets totale risikonivå. Det tas sikte på at selskapet blir tilført ytterligere kapital gjennom 2011 for å posisjonere selskapet for videre vekst. Resultatdisponering Årsresultatet for 2010 utgjorde 1,31 mill. kroner. Styret foreslår at årsresultatet i sin helhet overføres annen egenkapital. Strategi Sparebanken Øst Boligkreditt AS skal gjennom sitt samarbeid med morselskapet bidra til å skaffe konsernet konkurransedyktige innlån i en nisje i markedet banken selv ikke direkte kan ta del i. Virksomheten i Sparebanken Øst Boligkreditt AS er derfor med på å begrense konsernets likviditetsrisiko, og gjennom dette bidra til at konsernet oppnår sine langsiktige strategimål. Sparebanken Øst Boligkreditt AS skal gjennom sin virksomhet bidra til at Sparebanken Øst kan tilby boliglån til konkurransedyktige priser. Nye boliglån blir solgt via bankens distribusjonskanaler og i henhold til bankens gjeldende retningslinjer og regler. Ansvaret for all kunderelasjon, markedsføring, produktutvikling med mer ligger i banken. Det legges opp til en vekst i utlånsporteføljen i 2011 på ca. 100 %. Den endelige veksten i selskapet vil være betinget av morselskapets behov for innlånsmidler. Målgruppen for de utstedte obligasjoner med fortrinnsrett er på kort sikt nasjonale aktører. Selskapet er per i dag ikke ratet. Ansatte og arbeidsmiljø Selskapet har pr. utgangen av året en daglig leder i 20 % stilling. Daglig leder er utleid fra Sparebanken Øst. Totalt sykefravær i 2010 var 0 dager. Fra og med januar 2011 er selskapet styrket med totalt 1,2 årsverk gjennom utleie av ressurser fra Sparebanken Øst. Av dette er ett årsverk knyttet til en fulltidsstilling som Controller Compliance. Arbeidsmiljøet i selskapet anses å være godt. Foruten styreleder består styret av 3 personer. Ytre miljø Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Framtidsutsikter Sparebanken Øst Boligkreditt AS har i 2010 hatt en forsiktig tilnærming til markedet. Selskapet har hatt en noe lavere vekst enn opprinnelig forutsatt i budsjettet for 2010 som i hovedsak skyldes morselskapets sterke likviditetssituasjon. Sparebanken Øst har gjennom 2010 tilrettelagt sin produktsammensetning som gjør at store deler av den fremtidige innvilgede porteføljen vil være tilpasset for overdragelse til boligkredittselskapet. Det finnes allerede ved inngangen til 2011 en tilstrekkelig utlånsportefølje i Sparebanken Øst som ennå ikke er overdratt til boligkredittselskapet som sikrer at konsernets ønskede vekst innenfor privatkundemarkedet vil bli fundet ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Det forventes for øvrig at tiltak fra myndighetene bidrar til å gjøre markedet for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett ennå mer attraktivt i årene som kommer. Drammen, 15. februar 2011 I styret for Sparebanken Øst Boligkreditt AS Trond H. Tostrup styrets leder Pål Strand Kjell Engen Arne K. Stokke Lars-Runar Groven daglig leder ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

7 Resultatregnskap (beløp i tusen kroner) 2010 Renteinntekter o.l. inntekter Rentekostnader o.l. kostnader Note Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter fra banktjenester 6 0 Prov. kostnader og kostn. fra banktjenester Administrasjonskostnader , 6 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Resultat per aksje 0,1 0,6 Utvannet resultat per aksje 0,1 0,6 Totalresultat (beløp i tusen kroner) Totalresultat ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

8 Balanse EIENDELER (beløp i tusen kroner) Note Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner , 18, 19 Brutto bolighypoteklån Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Netto utlån og fordringer på kunder , 9, 17, 18, 19 Andre eiendeler , 18, 19 Opptjente ikke mottatte inntekter , 18, 19 SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL (beløp i tusen kroner) Note Gjeld til kredittinstitusjoner , 12, 17, 18, 19 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , 12, 15, 17, 18, 19 Annen gjeld , 17, 18, 19 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter , 17, 18, 19 Ansvarlig lån , 12 SUM GJELD Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital EGENKAPITAL , 20 SUM GJELD OG EGENKAPITAL Drammen, 15. februar 2011 Trond Tostrup styret leder Arne K. Stokke Pål Strand Kjell Engen Lars Runar Groven daglig leder ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

9 Kontantstrømanalyse (beløp i tusen kroner) Driftsaktiviteter Resultat før skattekostnad Justert for: Endringer i eiendeler i forbindelse med driften ( ) ( ) Endringer i gjeld i forbindelse med driften Annen endring 316 (10) Periodens betalbare skatt (1.118) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter A ( ) ( ) Finansieringsaktiviteter Netto innbetaling/utbetaling ved låneopptak til/fra kredittinstitusjoner ( ) Netto innbetaling/utbetaling ved utstedelse/tilbakebetaling av verdipapirer Netto innbetaling/utbetaling ved opptak av ansvarlig lån Netto innbetaling/utbetaling ved kapitalforhøyelse Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter B Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B (18.370) (26.111) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per utgangen av perioden Endringer i egenkapitalen (beløp i tusen kroner) Sum egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Innbetaling ved stiftelse Årets resultat Egenkapital (beløp i tusen kroner) Sum egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Kapitalutvidelse Årets resultat Egenkapital ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

10 Noter til årsregnskapet Note 1 Generell informasjon s. 11 Note 2 Regnskapsprinsipper s. 11 Note 3 Mellomregning med morselskap s. 14 Note 4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter s. 14 Note 5 Lønn og andre godtgjørelser s. 14 Note 6 Lønn og generelle adm. kostnader s. 14 Note 7 Tap på utlån s. 15 Note 8 Skatter s. 15 Note 9 Utlån til kunder s. 15 Note 10 Gjeld til kredittinstitusjoner s. 16 Note 11 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer s. 16 Note 12 Løpetid på langsiktig gjeld s. 16 Note 13 Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter s. 16 Note 14 Garantiansvar s. 17 Note 15 Pantstillelser og fortrinnsrett s. 17 Note 16 Kapitaldekning s. 17 Note 17 Balanseposter til virkelig verdi s. 17 Note 18 Risiko og risikostyring s. 17 Note 19 Klassifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser s. 21 Note 20 Eierforhold s. 21 Note 21 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen s. 21 Note 22 Driftssegmenter s. 22 ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

11 NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Sparebanken Øst Boligkreditt AS har sitt hovedkontor i Drammen og er et heleiet datterselskap av Sparebanken Øst er selskapets andre driftsår. Selskapet ble etablert 14. april 2009, og ble registrert i Foretaksregisteret 27. april Formålet med selskapet er å erverve hypoteklån fra Sparebanken Øst og utstede obligasjoner med fortrinnsrett i pengemarkedet. Regnskapet for 2010 ble godkjent av styret i Sparebanken Øst Boligkreditt AS 15. februar Sparebanken Øst Boligkreditt AS inngår i konsernregnskapet til Sparebanken Øst, forretningsadresse Bragernes Torg 2, 3017 Drammen. NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Regnskapet til Sparebanken Øst Boligkreditt AS for 2010 er utarbeidet i samsvar med IFRS standarder godkjent av EU, samt IFRIC fortolkninger. Regnskapet er basert på historisk kost prinsipper. ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapets regnskapsprinsipper er konsistent med regnskapsprinsipper anvendt i sammenligningstallene for Endringer i IFRS som følge av forbedringsprosjekter medførte ingen endringer i selskapets regnskapsprinsipper, balanse eller resultat. Endringer i standarder og fortolkninger i 2010 er listet opp, unntatt de som klart ikke anses å være relevante: Årlig forbedringsprosjekt (april 2009): - IFRS 8 Driftssegmenter - IAS 1 Presentasjon av finansregnskapet - IAS 7 Oppstilling av kontantstrømmer - IAS 36 Verdifall på eiendeler - IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling RENTEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter og -kostnader innregnes i resultatregnskapet til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode, hvor renteinntekt eller rentekostnad fordeles over forventet løpetid. Den effektive rentesatsen er den renten som eksakt diskonterer forventede fremtidige kontantstrømmer over forventet løpetid til dagens verdi av den finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Dersom en finansiell eiendel eller en gruppe av like eiendeler er nedskrevet som følge av verditap, resultatføres renteinntektene ved å benytte renten som fremtidige kontantstrømmer diskonteres med for å beregne verditapet. PROVISJONSINNT. OG - KOSTNADER Provisjonsinntekter og -kostnader tas inn i regnskapet i takt med at tjenesten blir utført. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. UTLÅN TIL KUNDER Utlån er vurdert i tråd med IAS 39. Ved første gangs innregning er utlån vurdert til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Etableringsgebyrer aktiveres og inntektsføres over lånets forventede løpetid. Inntektsføring skjer på månedlig basis. Ved etterfølgende måling vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, nedskrives lånet eller gruppen av lån for dette verdifallet når neddiskontert verdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer er mindre enn balanseført verdi. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall foretas enkeltvis av alle utlån som anses vesentlige med hensyn til størrelse og risiko. Vurdering av behovet for nedskrivning på grupper av utlån skjer for utlån med tilnærmet like risikokarakteristikker. Utlån til privatpersoner som ikke er individuelt nedskrevet vurderes samlet uten ytterligere inndeling i undergrupper. Utlån til bedrifter som ikke er individuelt nedskrevet deles opp i undergrupper basert på risikoklasse i bankens risikoklassifiseringssystem. Vurdering av behovet for nedskrivning på gruppen av utlån til privatpersoner skjer på basis av en tapsindikator som hensyntar ulike makroøkonomiske variabler som indikerer om banken er i en konjunktursituasjon som er bedre eller dårligere enn en normaltapssituasjon. Vurdering av behovet for nedskrivning på gruppene av utlån til bedrifter skjer på basis av endringer i risikoklassifisering av engasjementene. Dersom det i en regnskapsperiode skjer en netto negativ forflytning mellom risikoklasser, foretas det en nedskrivning på basis av bankens tapshistorikk for de aktuelle risikoklassene. Konstatering av tap skjer først når det er stadfestet akkord eller konkurs hos debitor, når utleggsforretning ikke har ført frem, det foreligger rettskraftig dom eller i tilfeller der banken har gitt avkall på utlånet eller deler av det. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

12 Misligholdte utlån er utlån som har betalingsmislighold utover 90 dager. INNLÅN Innlån og gjeld regnskapsføres ved første gangs innregning til virkelig verdi, som er mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder måles innlån og gjeld til amortisert kost; forskjeller mellom mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapet. UTBYTTE Utbytte på aksjekapitalen bokføres som egenkapital i perioden frem til det er vedtatt av selskapets generalforsamling. SKATTER Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar inntektsskatt og resultatført utsatt skatt. Disse innregnes som inntekter eller kostnader og tas med i resultatregnskapet som skattekostnad med unntak av betalbar skatt og utsatt skatt på transaksjoner som innregnes direkte under egenkapitalen. Utsatt skatt forpliktelse/utsatt skatt eiendel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skatt eiendel kan bare oppføres som eiendel i balansen i den utstrekning det forventes at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre utsatt skatt eiendelen. Utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse måles etter gjeldende skattesatser og utlignes i den grad det er tillatt. Utsatt skatt på transaksjoner innregnet i totalregnskapet eller egenkapitalen, innregnes med den underliggende transaksjonen enten i totalresultat eller i egenkapitalen. I totalresultatet vises dette som skatteeffekt. Betalbar skatt og utsatt skatt er innregnet direkte i balansen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. BETINGEDE HENDELSER Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte selskapet. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen vil inngå i grunnlaget for vurdering av regnskapsestimater i regnskapet og vil således være hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig. ANVENDELSE AV ESTIMATER På grunn av den usikkerhet som er forbundet med forretningsvirksomhet, kan mange regnskapsposter ikke måles nøyaktig, men bare estimeres. Slik estimering omfatter vurderinger basert på de seneste pålitelige opplysninger som er tilgjengelig og kan også inkludere forventninger om fremtidige hendelser som man anser sannsynlig. Estimater og vurderinger blir jevnlig evaluert. Utlån nedskrives for verdifall på individuell basis dersom det foreligger objektive bevis for at slikt verdifall har inntruffet. Estimering av eventuelt verdifall/tap skjer på basis av størrelsen på forventede fremtidige kontantstrømmer fra salg av panteobjekter o.l., når kontantstrømmene forventes innbetalt og diskonteringsrentens størrelse. Tapets størrelse er en direkte funksjon av forskjellen mellom bokført verdi og nåverdien av neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. Hovedusikkerheten i estimatene av størrelsen på verdifall/tap ligger i vurderingene av kontantstrømmenes størrelse og når i tid de forventes mottatt. Grupper av utlån nedskrives tilsvarende individuelle utlån når det foreligger objektive bevis for at gruppen som sådan har en redusert verdi som en følge av hendelse som har inntruffet. Estimering av verdifall/tap på grupper av utlån skjer på basis av historiske data for tap sammenstilt med bankspesifikke og/eller markedsmessige parametere som f.eks. risikoklassifisering, makroøkonomiske størrelser og bransjemessige forholdstall. Hovedusikkerheten i estimatene av størrelsen på verdifall/tap på grupper av utlån knytter seg til datagrunnlaget som benyttes. Datagrunnlagets representativitet og kvalitet er viktige elementer. Nedskrivning av verdifall/tap på grupper av utlån er basert på modeller av både skjønnsmessig og statistisk karakter. Modellrisikoen generelt vil alltid være et usikkerhetsmoment som overføres til estimatene modellene skal beregne. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

13 FREMTIDIGE ENDR. I REGNSKAPSPRINSIPPER Endringer i IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger: Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som selskapet fortsatt har en involvering i. Endringene tar sikte på å gi brukerne et bedre bilde av eksponeringen til foretaket som overfører de finansielle eiendelene. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 7 er satt til 1. juli 2011, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Selskapet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar IFRS 9 Financial Instruments: IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målereglene i IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling for finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi. Klassifikasjonsog målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres, med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdiopsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Selskapet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter: I forhold til gjeldende IAS 24 har den reviderte standarden en klargjøring og forenkling av definisjonen av nærstående parter. Den reviderte standarden gir også noen lettelser i kravene til tilleggsopplysninger for offentlige virksomheter. Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1. januar Selskapet forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med 1. januar IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments: Tolkningen gir veiledning for regnskapsføring av transaksjoner når et selskap gjør opp hele eller deler av finansielle forpliktelser ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, og gjelder når gjeldskonverteringen skjer som følge av en reforhandling av låneavtalen. Utstedelsen av egenkapitalinstrumentene skal måles til virkelig verdi og anses som et vederlag for oppgjør av gjelden. Differansen mellom balanseført verdi på gjelden og virkelig verdi på egenkapitalinstrumentene skal resultatføres. Tolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli Selskapet forventer å anvende IFRIC 19 fra 1. januar IASBs årlige forbedringsprosjekt 2010: Gjennom det årlige forbedringsprosjektet har IASB vedtatt endringer i en rekke standarder. Disse endringene trer i kraft med virkning for 1. juli 2010 og senere. Endringene er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende endringene fra 1. januar Følgene endringer er vurdert som relevante for selskapet: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger: Det er gjort endringer i standarden som poengterer samspillet mellom kvantitative og kvalitative opplysninger og art og omfang av omgang av risiko knyttet til finansielle instrumenter. Det er videre gjort endringer i notekravene knyttet til kvantitative opplysninger og opplysninger om kredittrisiko. Konsernet forventer å anvende endringene fra 1. januar IAS 1 Presentasjon av finansregnskap: Det tas inn en presisering om at det skal presenteres en analyse av hver enkelt komponent av andre inntekter og kostnader for hver enkelt komponent av egenkapitalen, enten i oppstillingen over endringer i egenkapital eller i noter til finansregnskapet. - IAS 34 Delårsrapportering: Det gis veiledning i forhold til anvendelsen av opplysningskravene i IAS 34, og det angis ytterligere krav til opplysninger knyttet til omstendigheter som vil påvirke den virkelige verdien av finansielle instrumenter og deres klassifisering, overføringer mellom ulike kategorier av finansielle instrumenter i virkeligverdi hierarkiet, endringer i klassifiseringen av finansielle eiendeler og endringer i betingede forpliktelser og eiendeler. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

14 NOTE 3 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap til Sparebanken Øst og er definert som nærstående part. Sparebanken Øst har inngått avtale om forvaltning, leie av daglig leder og kjøp av bolighypoteklån. Transaksjoner mellom selskapet om morbank foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. (beløp i tusen kroner) RESULTAT Renteinntekter innskudd Rentekostnader trekkrettighet og ansvarlig lån Rentekostnader OmF Provisjonskostnader Lønn- og generelle administrasjonskostnader BALANSE Innskudd i Sparebanken Øst Andre fordringer på Sparebanken Øst Trekkrettighet i Sparebanken Øst ( ) ( ) OmF-gjeld ( ) ( ) Ansvarlig lån (40.000) Påløpte kostnader til Sparebanken Øst (2.450) (2.025) NOTE 4 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER (beløp i tusen kroner) Renter o.l. inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter o.l. inntekter av utlån til kunder Rente- og kredittprovisjonsinntekter Renter o.l. kostnader av utlån til kredittinstitusjoner Renter o.l. kostnader av utlån til verdipapirer Renter o.l. kostnader av ansvarlig lånekapital Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter NOTE 5 LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER Daglig leder er innleid i 20 % stilling med en leiekostnad på kroner. Daglig leder lønnes av Sparebanken Øst med en årslønn i 2010 på kroner. Dette inkluderer et tillegg for jobben som daglig leder med kroner. Det er ingen ansatte eller tillitsvalgte som har avtale om sluttverderlag, tegningsretter, opsjoner eller bonusavtaler. Det gis ikke godtgjørelse for styret og representantskap som innehas av ansatte i Sparebanken Øst. Praksis hva angår godtgjørelse for verv i kontrollkomiteen som innehas av ansatte er endret for To eksterne og et internt medlem i kontrollkomiteen mottar vederlag for sine verv. Vederlaget er for tiden kroner for formannsrollen og for ordinære medlemmer. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE 6 LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER (beløp i tusen kroner) IT-kostnader Andre driftskostnader 50 0 Leie av daglig leder Eksternrevisjon Andre tjenester fra eksternrevisor Vederlag til medlemmer i kontrollkomité 51 0 Internrevisjon 48 0 Utstedelse av verdipapirer Sum Honorar til revisorer er inklusiv MVA. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

15 NOTE 7 TAP PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivninger (beløp i tusen kroner) Individuelle nedskrivninger per / Periodens konstaterte tap uten tidligere nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 = Individuelle nedskrivninger per Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger per / /- Periodens endring i gruppevise nedskrivninger 0 0 = Individuelle nedskrivninger per Periodens tapskostnad Periodens individuelle nedskrivninger 0 0 +/- Periodens gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap uten tidligere nedskrivning Periodens inngang på tidligere konstaterte tap 0 0 +/- Korreksjoner amortisering av tap 0 0 = Tap på utlån per NOTE 8 SKATTER (beløp i tusen kroner) Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Resultatført utsatt skatt 0 0 Årets totale skattekostnad Avstemming av årets skattekostnad Resultat før skatt Skatt etter nominell sats på 28 % Skatteeffekt av midlertidige forskjeller 0 0 Skatteeffekt av permanente forskjeller 0 (3) Skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum NOTE 9 UTLÅN TIL KUNDER BRUTTO OG NETTO UTLÅN (beløp i tusen kroner) Bolighypoteklån Andre hypoteklån 0 0 Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger 0 0 Nedskrivninger på grupper av utlån 0 0 Netto utlån til og fordringer på kunder ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

16 GEOGRAFISK FORDELING UTLÅN (beløp i tusen kroner) 2010 % 2009 % Drammen % % Øvre Eiker % % Nedre Eiker % % Buskerud for øvrig % % Akershus % % Oslo % % Vestfold % % Østfold % % Resten av landet % % Utlandet % % Totalt % % MISLIGHOLD (beløp i tusen kroner) Brutto misligholdte engasjementer 0 0 Individuelle nedskrivninger 0 0 Netto misligholdte engasjementer 0 0 Brutto tapsutsatte engasjementer 0 0 Individuelle nedskrivninger 0 0 Netto tapsutsatte engasjementer 0 0 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer 0 0 Avsetningsgrad 0,0 % 0,0 % NOTE 10 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER (beløp i tusen kroner) 2010 Ramme 2009 Ramme Trekkrettighet Ansvarlig lån NOTE 11 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER PÅLYDENDE VERDI (beløp i tusen kroner) 2010 Veid rente 2009 Veid rente Obligasjoner med fortrinnsrett ,06 % ,56 % NOTE 12 LØPETID PÅ LANGSIKTIG GJELD PÅLYDENDE VERDI (beløp i tusen kroner) Trekkrettighet OmF Ansv. Lån Totalt Uten løpetid * Totalt *Evigvarende NOTE 13 PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER (beløp i tusen kroner) Renter på innskudd Renter på obligasjonsinnlån Andre påløpte kostnader Sum ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

17 NOTE 14 GARANTIANSVAR (beløp i tusen kroner) Garantier 0 0 Sum 0 0 NOTE 15 PANTSTILLELSER OG FORTRINNSRETT PÅLYDENDE VERDI (beløp i tusen kroner) Pantstillelser 0 0 Fortrinnsrett iht. finansieringsvirksomhetsloven Sum NOTE 16 KAPITALDEKNING (beløp i tusen kroner) Netto kjernekapital Netto tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kapitaldekning 19,70 % 10,91 % Kjernekapitaldekning 15,84 % 10,91 % NOTE 17 BALANSEPOSTER TIL VIRKELIG VERDI (beløp i tusen kroner) EIENDELER Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Innskudd i banker Utlån til kunder Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter GJELD Trekkfasilitet i Sparebanken Øst Obligasjonsgjeld (OmF) Annet gjeld Ansvarlig lån Påløpte kostn. og mottatte ikke påløpte innt Balanseført verdi av innskudd i banker, andre eiendeler, opptjente ikke mottatte eiendeler, trekkfasilitet og annen gjeld er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Utlån til kunder er vurdert iht. gjeldende tapsregler. Lån overføres fra Sparebanken Øst til Sparebanken Øst Boligkreditt AS på markedsmessige betingelser etter armlengdesprinsippet. Rentebetingelsene på lånene er pt. og kan endres i takt med endrede markeds- og risikoforhold. Virkelig verdi av OmF'ene er basert på dagens markedsrente for OmF'er. NOTE 18 RISIKO OG RISIKOSTYRING Sparebanken Øst Boligkreditt AS søker å holde en lav risikoprofil, i tråd med myndighetenes krav til boligkredittselskaper, og som sikrer at selskapets utstedte verdipapirer er attraktive papirer for eksterne investorer. ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

18 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er eksponert for følgende risikoer: - operasjonell risiko knyttet til virksomhetens interne driftsopplegg - forretningsmessig risiko knyttet til eksponering mot eksterne parter og generelle markedsforhold Operasjonell risiko Operasjonell risiko i Sparebanken Øst Boligkreditt AS oppstår i hovedsak i tilknytning til innvilgelse av lån, i bruken av IT-systemer, utstedelse av OmF-gjeld og etterlevelse av lover og regler. Innvilgelse av lån foregår i Sparebanken Øst etter avtale mellom selskapene. Innvilgelseprosessen er underlagt strenge kredittrutiner med tilhørende kontrollrutiner. IT-systemene er underlagt de samme kontrollrutiner som gjelder i Sparebanken Øst og drift og vedlikehold gjennomføres av banken etter avtale mellom selskapene. Tilsvarende gjelder også for utstedelse av OmFgjeld/likviditetsstyring som gjennomføres av banken etter avtale mellom selskapene. Etterlevelseskontroll gjennomføres av Sparebanken Øst Boligkreditt AS selv. Sparebanken Øst Boligkreditt AS har internrevisjon utført av KPMG. Videre utfører selskapets kontrollkomité kontrolloppgaver pålagt i lov og forskrift. Forretningsmessige risikoer Forretningsmessige risikoer i Sparebanken Øst Boligkreditt AS omfatter: - kredittrisiko - renterisiko - likviditetsrisiko Selskapet har ikke anledning til å utstede gjeld eller ta andre posisjoner i valuta. Selskapet har heller ikke rammer til å ta posisjoner i verdipapirer på eiendelssiden. Kredittrisiko Kredittrisiko er muligheten for tap påført ved at kunder og andre motparter ikke møter sine forpliktelser og at den eventuelt stilte sikkerhet for forholdet ikke dekker tilgodehavendet. Utlån gitt av Sparebanken Øst Boligkreditt AS er innvilget med pant i fast eiendom (bolighypoteklån) innenfor 70 % av boligens markedsverdi. Lånene er innvilget i tråd med konservative kredittrutiner for å minimere risikoen for tap. Maksimal kreditteksponering (beløp i tusen kroner) Innskudd i kredittinstitusjoner Utlån til kunder Fordring på Sparebanken Øst Opptjente ikke mottatte inntekter Sum Risikoklassifisering er for personkunder en integrert del av kredittprosessen for innvilgelse og overordnet styring av porteføljen. Personkunder klassifiseres i tråd med gjeldende regler beskrevet i Sparebanken Østs kreditthåndbok PM. Metoden for å risikoklassifisere kunder følger vedlagte beskrivelse. Den akkumulerte risikoklassen blir beregnet på grunnlag av forholdet mellom total gjeld og total lønnsinntekt (gjeldsgrad), kundens/husholdets sikkerhetsmessige dekning (belåningsgrad) og kundens/husholdets generelle økonomiske situasjon. Parameteren "generell økonomisk situasjon" dannes enten på grunnlag av en likviditetsberegning av kunden/husholdet eller på grunnlag av en kredittscoremodell. Gjeldsgrad vektes med 20 %, sikkerhetsmessig dekning vektes med 25 % og generell økonomisk situasjon vektes med 55 %. Det forventes at tap i % av netto renteinntekter vil være marginale i årene som kommer, dog antas det at det kan ligge en noe høyere grad av risiko i porteføljen rimelig høy og høy risiko. Sparebanken Øst Boligkreditt AS portefølje er basert på kredittvurderinger foretatt av Sparebanken Øst og er underlatt dennes organisering av beslutningsprosessen. Beslutningsprosessen innenfor personmarkedet er basert på en sentralisert behandlingsenhet. Gjennomførte kontrolltiltak i banken viser at det er begrenset operasjonell risiko innenfor dette fagfeltet. Det antas derfor at fremtidige ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

19 tap i all hovedsak vil være knyttet opp til, og være betinget av, hvordan markedet generelt vil utvikle seg fremover. Andelen engasjementer med liten og moderat risiko er 86 % i Andelen med normal risiko viser 12 %, mens det for lån med rimelig høy risiko og dårligere er andelen ca. 2 %. Den totale porteføljen er på mill. ved årsskiftet. Utlån fordelt på risikoklasser 2010 (beløp i tusen kroner) Brutto utlån Individ. nedsk. Engasjement Andel av total i % Liten risiko Moderat risiko Normal risiko Rimelig høy risiko Høy risiko Ufordelt Sum Utlån fordelt på risikoklasser 2009 (beløp i tusen kroner) Brutto utlån Individ. nedsk. Engasjement Andel av total i % Liten risiko Moderat risiko Normal risiko Rimelig høy risiko Høy risiko Ufordelt Sum Prising av utlån til personkunder baseres i hovedsak på sikkerhetsmessig dekning og lånets størrelse, dog slik at kundens økonomi og betalingshistorikk har blitt vektlagt i større grad ved prising enn tidligere år. Selv om låntakers økonomi ikke er å anse som hovedparameteren i forhold til prisfastsettelsen er dette fremdeles den primære faktoren ved vurdering av kundens kredittverdighet ved innvilgelse av lån, kreditter med videre. Lån i Sparebanken Øst Boligkreditt AS er sikret med pant i fast eiendom, eiendom på festet grunn eller borettslagsleiligheter innenfor de lovbestemte grensene for belåningsgrader. Belåningsgrad er beregnet ut fra lånesum i forhold til en forsiktig vurdert verdi på pantobjektet. For lån som er overdratt av Sparebanken Øst Boligkreditt AS ligger det som grunnlag for verdifastsettelsen en verdivurdering foretatt av en godkjent uavhengig tredje mann. Renterisiko Renterisiko måles som effekten på rentenettoen og egenkapitalen ev skift i rentekurven. Renterisikoen i Sparebanken Øst Boligkreditt AS er begrenset. Renterisiko oppstår ved at reprising av renter på aktivasiden avvikler for tidspunkt for reprising av passivasiden. Utlån til kunder reprises med minimum 6 ukers frist. Utstedte OmF-innlån løper med fast rente i 3 måneder av gangen. Rentesensitivitet ved 1 % skift i rentekurven % av forvaltningskapitalen Renterisiko 0,08 0,07 Ramme 0,2 0,2 ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

20 Reprisingstabell 2010 (beløp i tusen kroner) < 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år <5 år >5 år Ikke rtb Totalt Utlån til og fordringer på Kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Øvrige aktivaposter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse 0 av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Øvrig gjeld Sum gjeld Differanse mellom eiendeler og gjeld ( ) (4.963) Reprisingstabell 2009 (beløp i tusen kroner) < 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år <5 år >5 år Ikke rtb Totalt Utlån til og fordringer på Kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Øvrige aktivaposter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital 0 Øvrig gjeld Sum gjeld Differanse mellom eiendeler og gjeld ( ) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ved forfall av gjeld eller andre fordringer ikke klarer å møte disse forpliktelsene. Et kredittforetak er et selskap med relativt sett høy gearing, der det er avtaler med lange kontraktsfestede løpetider på aktivasiden og finansieringskontrakter på passivasiden med korte og mellomlange løpetider. Sparebanken Øst Boligkreditt AS dekker sine innlånsbehov fra to kilder. Dette er ved trekkfasilitet i Sparebanken Øst som kan dekke selskapets samlede finansieringsbehov, samt ved utstedelse av OmF-innlån. Ved et akutt finansieringsbehov som har oppstått ved forfall av tidligere utstedte OmFinnlån, kan nye OmF-innlån utstedes og via Sparebanken Øst stilles som sikkerhet for D og eller F-lån i Norges Bank. Løpetidstabell 2010 (beløp i tusen kroner) < 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1-5 år 5 år < Ikke LT Totalt Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Øvrige aktivaposter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Øvrig gjeld Sum gjeld Netto eksponering ( ) ( ) ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Boligkreditt AS. Årsrapport for 2009. 1. driftsår

Boligkreditt AS. Årsrapport for 2009. 1. driftsår Boligkreditt AS Årsrapport for 2009 1. driftsår INNHOLD Nøkkeltall 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Endringer i egenkapitalen 10 Noter til årsregnskapet 12 Erklæring

Detaljer

30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010

30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 3. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2011 2. k var t al 2011 Nøkkeltall 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 Egenkapitalrentabilitet 1,1 % 4,8 % 1,1 % Rentenetto % av forvaltningskapital 0,3 % 0,7 % 0,5

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Nøkkeltall KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Nøkkeltall KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 3. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2011 3. k var t al 2011 Nøkkeltall 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Egenkapitalrentabilitet (%) 1,47 2,71 1,08 Rentenetto i % av forvaltningskapital 0,33 0,59 0,49

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 3. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 1. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer... side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 85 MNOK hittil i 2017, og totale utlån til kunder er per 31.03.2017

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport K VA R TA L

Kvartalsrapport K VA R TA L FA N A SPA R E B A N K B OL IGK R E DI T T Kvartalsrapport 2011 2. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 200 MNOK hittil i 2016, og totale utlån til kunder er per 31.3.2016

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal,

Delårsrapport 4. kvartal, Delårsrapport 4. kvartal, 31.12.2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2013 Utlån Selskapet har økt utlånene med 427 MNOK hittil i 2013, og totale utlån til kunder er per 31.12.13 på

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 280 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 31.3.2015 på

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

00000000Sparebanken Øst Boligkreditt AS Noteringsdokument 31.05.2010

00000000Sparebanken Øst Boligkreditt AS Noteringsdokument 31.05.2010 00000000Sparebanken Øst Boligkreditt AS Noteringsdokument 31.05.2010 Innledning Sparebanken Øst Boligkreditt AS ble stiftet 14. april 2009. Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal

Delårsrapport 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 501 MNOK hittil i 2016, og totale utlån til kunder er per 30.09.2016 på

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016 Foreløpig årsrapport2016/ Delårsrapport 4. kvartal 2016 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 712 MNOK hittil i 2016, og totale utlån

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer