INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl Øygarden Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus"

Transkript

1 ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 30. August 2010 kl Øygarden Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær

2 Saksliste: Sak 30. Sak 31. Sak 32. Sak 33. Sak 34. Sak 35. Sak 36. Sak 37. Sak 38. Innkalling Referat Prosjekt KartIKUS Felles IKT-prosjekt Tinget i Vest Næringsplan - oppfølging Underutval Region Vest - Samarbeidsutval helse Evaluering av Gode Sirklar as Meldingar, Status m.v. Elektroniske vedlegg: Sak 30 SAK 30-MØTEREFERAT Sak 32 SAK 32-Prosjektmandat KartIKUS Sak 33 SAK 33-PWC-Sluttrapport IKT-samarbeid Sak 33 SAK 33-Notat IKT-samarbeid Sak 36 SAK 36-mandat - underutval region vest Sak 37 SAK 37-evaluering gode sirklar Sak 38 SAK 38 Evaluering- SLT Sak 38 SAK 38 -Logo Regionrådet VEST Sak 38 SAK 38-Brevark Regionrådet VEST 2

3 Sak 30. Innkalling Sak 31. Referat (vedlegg) Sak 32. Prosjekt KartIKUS (vedlegg) Hovudleverandør av kartprogramvare, Norkart AS, har sagt opp sine driftsavtalar med alle kommunar i Noreg. Dette med verknad frå 1. jan Innkjøpsreglement tilseier open konkurranse i marknaden for etablering av ny programvare på området. Eit fokusområde for samarbeid i regionen er byggesak/kart og oppmåling/arealplan, det er derfor eit ønskje at kommunane i regionen har lik programvare med tanke på effektivisering av kartrelatert verksemd. Prosjekt KartIKUS skal etablera avtalar og løysingar basert på lik teknologi, og vil gjennom tilbodskonkurranse etablera lik programvare og avtalar, samt samarbeida om innføring, omstilling og opplæring. Fusa kommune har ytra ønskje om å vera med i dette arbeidet. Rådmannsgruppa har i sitt møte 14. juni 2010 slutta seg til prosjektforslaget KartIKUS, og for sitt vedkommande gjeve samtykke til eit fellesskap med Fusa kommune, så lenge det ikkje hemmar samarbeidet. Økonomisk innsats vert å vurdera undervegs. Konklusjon: Styret i Regionråd Vest sluttar seg til det fremlagte prosjektforslaget KartIKUS. Økonomisk innsats vert å vurdera undervegs. Sak 33. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest (2 vedlegg) Bakgrunn: Regionrådet Vest har peika på IKT som eit aktuelt samarbeidsområde i regionen. IKT-løysinger er ein nøkkefaktor for å få til tenestesamarbeid, og effektiv og framtidsretta IKT-drift er ei felles utfordring. Øygarden kommune, i samråd med rådmannsmøte, tinga derfor i april i år konsulentselskapet PriceWaterhouseCoopers (PwC) til å gjera ei vurdering av grunnlaget for eit interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest, og mulige vinstar. Endelig rapport vart levert , og føl saka. Rapporten konkluderer med at det administrativt er uttrykt positivitet og vilje til forpliktende IKTsamarbeid, at det er grunnlag for det, og vinstar å hente. Rådmannsgruppen i Region Vest legg fram sak om interkommunalt IKT-samarbeid med følgjande tilråding: 1. Det blir etablert eit forpliktande IKT-samarbeid i Region Vest. 2. Perioden fram til er en interimsfase der ein aktivt stakar ut kursen og legg premissene for et permanent samarbeid, og startar prosessen med å harmonisere fysisk infrastruktur, nettverk og systemløysingar. 3. Interimsfasen blir organisert med en styringsgruppe. Det blir løyvd inntil 1 mill kr for gjennomføring av skisserte oppgaver. Saka går vidare til politisk handsaming i dei fire kommunane med styret sitt vedtak som tilråding. 3

4 Konklusjon: Styret i Regionråd Vest går inn for at det vert etablert eit forpliktande IKTsamarbeid som skissert. Løyvingar vert å gjera i budsjettsamanheng i samsvar med tilrådinga. Sak 34. Tinget i Vest Fylgjande enkle konsept kan leggjast til grunn for evt. etablering av Tinget i Vest: Tinget vert samansett av formannskapa i dei 4 kommunane i Vest. Leiar i Regionråd Vest er Ordførar i Tinget i Vest. Det har møte 2 gonger i året og møtet går på omgang i dei 4 kommunane. Tinget tar opp Utviklingssaker/tema for Region Vest til drøfting. Utvikling av Regionen og utvikling av organisasjonen/kommunane. Tinget er ein politisk verkstad og ein møteplass. Det vert ikkje føreteke votering eller teke avgjerder. Tinget sin funksjon er å skapa eigartilhøve til utviklingstrekk i heile regionen. Regionrådet er Tinget sitt formannskap som fastset kva som skal takast opp på Tinget. Tinget har eigentleg allereie hatt sitt første møte i Fjell Rådhus 10. mai d.å. då felles næringsplan var tema. Konklusjon: Styret i Regionråd Vest går inn for at Tinget i Vest vert etablert som skissert. Sak 35. Strategisk næringsplan for Bergensregionen , status i kommunane Det vert vist til tidlegare handsaming i styret 1 og til fellesmøte der formannskapa i kommunane var til stades. For at handsaminga av eit så stort antall vedtak skal være håndterbar, var det eit ønskje fra Business Region Bergen som koordinerende instans at innrettinga for vedtak vart gjort etter fylgjande mal: 1. I første punkt vart kommunane bedne å ta stilling til om dei kan slutte seg til hovedtrekka i næringsplanen eller ikkje. 2. I det andre punkt tar kommunene inn dei element dei meiner manglar og som bør følgje planen som eit tillegg eller som 3. I tredje punkt tar kommunane inn dei element dei mener bør følgjast opp fra kommunen sjølv i eige handlingsprogram. Askøy og Øygarden kommuner har handsama planen i formannskapa og kommunestyra. Begge har gitt sin tilslutning til punkt 1. 1 Styrevedtak: 7.juni, Sak 26: Felles strategisk næringsplan. Styret i Regionråd Vest sluttar seg til den utarbeidde strategiske næringsplan for Bergensregionen med perspektiv mot 2025 med føreliggjande visjon, hovedmål og strategiar. Styret i Regionråd Vest ser fram til å utvikla ytterlegare næringssamarbeid i regionen. 4

5 Askøy har utdjupa punkta 2 og 3. (utdrag) Punkt 2 a) Fokusområde infrastruktur: Innarbeide visjonen om et veiprosjekt mellom Mongstad og Kolsnes via nordre Askøy, kalt Sambandet Vest. b) Som del av videreføring av næringsarealprosjektet ha fokus på tilstrekkelig med næringsarealer til sjø. Punkt 3 a) Utvikle strategier, mål og tiltak for andre næringer som står sterkt på Askøy b) Utvikle ytterligere næringssamarbeidet i Region Vest c) Utvikle Askøymodellen i relasjon mellom skolesektoreren og næringslivet, med fokus på faget utdanningsvalg, praksisnær undervisning og fagdagmodellen Øygarden har vedtatt følgjande i punkt 2: Øygarden kommune vil i løpet av 2011 utforme ein lokal/regional næringspolitisk handlingsplan i samarbeid med Gode Sirklar og Regionråd Vest Sund kommune: Saka handsama i Saksgruppe næring og utvikling den og skal til kommunestyret den 07. sept. Saksgruppa sluttar seg til punkt 1 og har følgende tilråding til punkt 2: Sund kommune vil særleg fylgja opp fylgjande satsingsområder under vidareføringa i eigen handlingsplan i samarbeid med Gode Sirklar: Maritime næringar Marine næringar Oppleving, kultur og reiseliv Media og kulturbasert næringsliv Fjell kommune: Saka var til handsaming 16. august i Formannskapet i Fjell. Den skal vidare til endeleg avgjerd i kommunestyret 26. august. Formanskapet slutta seg til punkt 1. Rådmannen skal fremja eigen sak for kommunestyret i høve til punkt 2 og 3. Her vesentleg samanfall av interesser og engasjement i dei fire kommunane. Gode Sirklar er og i store trekk fellesnemnaren for engasjement. Saka vert lagt fram for drøfting Sak 36. Underutval Region Vest - Samarbeidsutval helse Bakgrunn: Som kjent er det etablert eit samarbeidsutval mellom Helse Bergen og kommunane i Bergensregionen. Situasjonen er no noko annleis ettersom Regionrådet Bergensregionen er under avvikling og Region Vest er etablert. Det reiser seg spørsmål om eit eige utval som representerer kommunane i Vest. Rådmannsmøte drøfta denne saka på sitt møte 14. juni og gjorde mellom anna fylgjande vedtak: Det vert etablert eit eige underutvalg for kommunane som er tilslutta Regionrådet Vest. Når denne utvalsperioden er ute, bør samarbeidsutvalet delast i to likestilte utval. 5

6 Sekretariatsfunksjonen for underutvalet vert lagt til Øygarden kommune. Rullering av sekretariatsfunksjonen vert å vurdera seinare. Helse Bergen vert orientert om vedtaket. Fylgjande vert å leggja til grunn: Heimel: Mandat for Underutvalet er heimla i gjeldande overordna samhandlingsavtale mellom primær- og spesialisthelsetenesta i Helse Bergen sitt føretaksområde, samt Samarbeidsutvalet for Bergensregionen sitt mandat. Mål: Siktemålet med Underutvalet er å skapa betre føresetnadar og rammer for ei vidareutvikling av helsetenesta gjennom styrka kommunikasjon og samarbeid mellom kommunane i Region Vest, og mellom kommunane og Helse Bergen. Arbeidsoppgåver: Underutvalet skal kunna: - Foreslå felles strategiar, prioriteringar, overordna føringar og tiltak for samhandling på tvers av forvaltningsnivå og på tvers av kommunegrenser - Etablera arbeidsgrupper der Underutvalet vurderer det føremålstenleg - Medverka til etablering og oppfølging av samarbeidsavtalar Mynde: - Underutvalet er bunden av gjeldande samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Bergen - Underutvalet skal drøfta og førebu saker til Samarbeidsutvalet for Bergensregionen og sikra utvikling av eit godt fagleg og organisatorisk samarbeidsklima mellom kommunane og spesialisthelsetenesta. I tillegg til å drøfta saker sett på dagsorden av Helseføretaket, skal underutvalet på eige initiativ fremja aktuelle saker frå dei fire samarbeidskommunane Organisering, samansetjing og gjeldande periode: - Underutvalet vert etablert for perioden d.d Sekretærfunksjonen vert lagt til Øygarden kommune - Underutvalet avtalar sjølv møtefrekvens, men skal tre saman regelmessig, m.a. knytt til møteverksemd i Samarbeidsutvalet for Bergensregionen og elles ved behov knytt til spesielle eller aktuelle saker - Underutvalet består av 2 representantar frå kvar av kommunane Askøy, Fjell Sund og Øygarden, oppnemnd av kvar rådmann Konklusjon: Styret i Region Vest godkjenner etableringa av utvalet som skissert. Sekretariatet føl syklus for sekretariat i Regionråd Vest. 6

7 Sak 37. Evaluering av Gode Sirklar as (vedlegg) Samandrag av saka: Agderforskning har på oppdrag frå eigarane av Gode Sirklar AS gjennomført ei grundig evaluering av selskapet. Tilbakemeldinga på innsatsen til selskapet etter 4 års drift er særs positiv. I rapporten heiter det m.a. at Gode Sirklar har levert imponerande resultat og at ingen andre regionale utviklingsselskap i Noreg kan visa til noko liknande. Men evalueringa får også fram kva som kan forbetrast. I si bestilling til Agderforskning bad kommunane om at evalueringa skulle femna om (1) eigar tilhøve og (2) selskaps tilhøve. Denne saka handlar i første rekkje om det eigarane Fjell, Sund og Øygarden må ta standpunkt til dvs eigar tilhøve t.d. samansetjing av styret, kommunikasjon til kommunestyret og ressursinnsats med tilhøyrande finansiering. Gode Sirklar AS har alt byrja arbeida med oppfølginga av evalueringsrapporten med vekt på selskaps interne tilhøve. Denne delen av oppfølginga er styret og dagleg leiar sitt ansvar. Likevel er det rett å halda kommunestyra informerte om dette arbeidet og ein rapport om den selskapsinterne oppfølginga av evalueringa følgjer saka som vedlegg. Rådmannen i Fjell har utarbeidd fylgjande tilråding til politisk handsaming: Innstilling: 1. Kommunestyret seier seg godt nøgd med den føreliggjande evalueringa av Gode Sirklar AS. Kommunestyret sluttar seg til at drifta av selskapet skal halda fram omlag som no, men med nokre justeringar tufta på evalueringa, sjå dei neste punkta i vedtaket. 2. Kommunestyret ber ordføraren syta for at folkevalde er godt informerte om selskapet sine aktivitetar. 3. Kommunestyret er oppteken av at Gode Siklar AS utviklar seg vidare som ein regional aktør og ber difor om at det vert skipa til eitt fellesmøte for kommunestyra ein gong pr år. Ein ber også om at arbeidet med å utvikla felles næringsprioriteringar i regionen vert starta opp. 4. Kommunestyret vedtek at noverande styrerepresentasjon med 2 eksterne og 3 ordførarar skal halda fram til kommunevalet i Etter den tid.(må avklarast). 5. Kommunestyret ønskjer å sikra det langsiktige kapitalbehovet til selskapet ved at eigenkapitalen vert auka slik det er gjort greie for i rådmannen sine vurderingar i punkt 2.4. Kommunane sin del av selskapet sitt årsbudsjett utgjer om lag 4,5 mill og rådmennene vert bedne om å setja av midlar i budsjettet til dette på konto for Kjøpte tenester. 6. Kommunestyret ber Gode Sirklar AS syta for at samfunnsnytten av selskapet sine aktivitetar vert dokumenterte. Rådmennene drøfta saka 23. august: Formannskapet i Fjell har handsama saka og peiker mellom anna på at ved ein vidareføring bør det vere ei bredare politisk forankring og eigenkapitalen i selskapet bør verta styrka. Styrking av eigenkapitalen kan skje på fleire måtar. Den mest framtidsretta er at Sund og Øygarden kommunar skyter inn 5 mill kvar, og Fjell omgjer lån (10 mil.) til eigenkapital. Askøy kommune vert å invitera når dei andre kommunane har avklart videre drift og valgt finansiering. Denne fasen vert å koma attende til. 7

8 Rådmannsmøtet konkluderte med at det er positivt til fortsatt drift. Saka vert lagt fram for styret til drøfting Sak 48. Meldinger, Status m.v. SLT Evalueringsskisse (vedlegg) Tilskotsmidler frå Fylkesmannen Tilskotsmidler frå Dep Status Heimesider Logo revidert (vedlegg) Status prosjekt Barnevern og Felles Ansvar Seminar 27. og 28. september 8

9 MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅD VEST 7. JUNI 2010, KL BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN SINE LOKALER NØSTEGATEN 30 TIL STADES: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Lars Lie Varaordførar Harald Nordstrand Ordførar Olav Martin Vik Rådmann Steinar Nesse Rådmann Gerhard Inge Storebø Rådmann Torgeir Sæter Informasjonsrådgjevar Vigleik Brekke Sekretær Per Hillestad Styreleiar Olav Martin Vik leia møtet. SAK 21/10 INNKALLING/SAKSLISTE Vedtak: Innkalling/saksliste godkjent. SAK 22/10 REFERAT FRÅ FORRIGE MØTE Vedtak: Referat frå møte 22. mars 2010 godkjent. SAK 23/10 UBÅT FEDJE - UTTALE Vedtak: Regionrådet ynskjer båten opp og kvikksylvet fjerna. Regionrådet føreheldt seg til den sentrale prosess og avventar den vidare framdrifta.

10 SAK 24/10 ORGANISERING HAMN/FRAMTIDIG NY HAMN MV Vedtak: Avventar handsaming i den einskilde kommune vedkomande skriv frå CCB m.fl. dagsett 15. april Dersom saka vert meir aktuell vert det å ha nærare kontakt med CCB. Regionråd Vest ser føre seg ein gjennomgang vedkomande økonomi og tek skrivet frå Lindås kommune dagsett 12. mai 2010 på vegne av kommunane Lindås, Øygarden og Fjell til orientering. Regionråd Vest avventar kva gjeld framtidig organisering av hamnesamarbeidet.. SAK 25/10 TILSYN BARNEHAGAR Vedtak: Utarbeidd interkommunal plan for tilsyn av barnehager vert godkjent og lagt til grunn for tilsynsfunksjonen for barnehagane i regionen. SAK 26 FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedtak: Styret i Regionråd Vest sluttar seg til den utarbeidde strategiske næringsplan for Bergensregionen med perspektiv mot 2025 med føreliggjande visjon, hovedmål og strategiar. Styret i Regionråd Vest ser fram til å utvikla ytterlegare næringssamarbeid i regionen. SAK 27 ARBEIDSPLAN HAUSTEN DRØFTING/MØTEDATOAR/POLITISKE SIGNAL Vedtak: Det vert møte i styret 30. august og 15. november Dato for seminar vert å koma attende til. SAK 28/10 LOGO Vedtak: Logoalternativet med bru vert vald. Ring rundt vert grøn, medan sjø under brua vert blå. Brua vert svart. Tekst utanfor/innanfor ring vert tilpassa føremål/høve.

11 SAK 29/10 STATUS MV - Sotrasambandet. Styret drøfta status, særleg utfordringar etter Bergen kommune sitt vedtak om utviding av planområdet, der framdrift og tid vert svært vesentleg. Det er ikkje gjort vedtak kva gjeld finansiering. - Sambandet Vest A/S. Vert konstituerande møte 10. juni. Aksjekapital frå Fjell, Sund og Øygarden vert å avklara. Rett kjønnsfordeling i styret krev endring. - Pågåande prosjekt, oppstart/finansiering/evaluering. Det vart gjeve ei orientering kring status av vedtekne prosjekt. - Regionrådet Bergensregionen/Bergensalliansen. Regionrådet Bergensregionen vart formelt oppløyst i rådsmøte 28. mai. Bergensalliansen er under førebuing og oppstart. - Kapasitet sekretariat. Rådgjevar Dag Thorvaldsen, Askøy kommune er engasjert i sekretariat i inntil 50% stilling. - Heimesider. Informasjonsrådgjevar Vigleik Brekke orienterte om status utarbeiding av heimesider for Regionråd Vest.. Det var ikkje merknader til framlagd skisse. Per Hillestad (sign)

12 Prosjektmandat KartIKUS Kart InterKommunalt UtviklingsSamarbeid Versjon Skildring Sist endra Ver 1.0 Søknad Fylkesmannen Prosjektmandat KartIKUS, Ver 1.0 Side 1 av 5

13 1. Innleiing Programvare for lagring og bruk av stadfesta informasjon (geodata) har eit stadig større omfang i kommunal verksemd. Kommunane under Regionråd Vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) vil saman med Fusa gjennom tilbodskonkurranse etablera lik programvare og avtaler, samt samarbeida om innføring, omstilling og opplæring. 1.2 Bakgrunn Samarbeid i Vest Frå er kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden organisert som eigen region: Regionråd Vest. Eit av fokusområde som er blinka ut for samarbeid er byggesak / kart og oppmåling / arealplan, det er derfor eit ønskje at kommunane i regionen har lik programvare og samarbeid om kart med tanke på effektivisering av kartrelatert verksemd. Behov for nyskaffing Hovudleverandør av kartprogramvare i aktuelle kommunar (Norkart AS) har sagt opp sine driftsavtalar (alle kommunar i Noreg) med verknad frå 1. jan Innkjøpsreglement tilseier open konkurranse i marknaden for etablering av ny programvare på området. Dei 4 kommunane vil gå samla ut med slik konkurranse. I tillegg har Fusa kommune ytra ønskje om å vera med i dette arbeidet. Rådmannsforumet i Vest har gjeve samtykke, så lenge det ikkje hemmar samarbeid i vest. Prosjektmandat KartIKUS, Ver 1.0 Side 2 av 5

14 2. Prosjektskildring Mål Prosjekt KartIKUS skal etablera avtaler og løysingar basert på lik teknologi for aktuelle kommunar. Gjennom dette vil ein auka høve for samarbeid og samhandling ved felles opplæring og kompetanse på kart. Omfang Ei arbeidsgruppe har vore aktiv sidan hausten Prosjektet er under oppstart og skal sluttførast innan 15. jun Aktivitetsoversyn Fase 1 Prosjektetablering Etablering prosjektorganisasjon, -ansvar og kontaktpersonar Opptartsmøte Kravspesifikasjon Utvikling av grunnlagsdokument og nødvendig dokumentasjon for utlysing av innkjøpskonkurranse i samsvar med offentlege innkjøpsreglar Tilbodskonkurranse Utlysing, val og kontrakt Evaluering Drøfting IKT-implementasjon og samarbeid Eventuell replanlegging av fase 2 Fase 2 Installasjon Etablering av programvare Migrering kartinfo gamal til ny løysing Integrasjon med ulike system Etablering driftsrutinar Innføring Etablering kompetanse- og systemansvar Opplæring Produksjon Overgang til ny programvare Avslutning Avslutning av prosjektet: Sluttrapport, prosjektrekneskap m.m Milepelsplan Milepel Frist Skildring Prosjekt etablert Vedteke mandat, prosjektorganisasjon på plass Kravspesifikasjon ferdig Grunnlagsdokumentasjon for utlysing ferdig Tilbodskonkurranse ferdig Utlysing, tingingar og val leverandør gjennomført Revidert plan fase Revidert plan for innføring (fase 2) vedteke Programvare installert Teknisk installasjon og integrasjon Programvare innført Full produksjon med nye løysingar Prosjektslutt Ferdig prosjekt og sluttrapport Prosjektmandat KartIKUS, Ver 1.0 Side 3 av 5

15 Rammevilkår og kritiske faktorar Rammevilkår for prosjektet: Tilstrekkeleg finansiering frå deltakande kommunar Frigjeving kartfagleg og IKT-relatert kompetanse i kommunane Vilje til vidareføring av driftskostnader etter avslutta prosjekt (vedlikehald programvare) Ansvar og Organisering Prosjektet følgjer tradisjonell prosjektmodell med omsyn til eigarskap, styring og gjennomføring. Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgrupper Eigarskap Styring Gjennomføring Deltakande kommunar v/rådmenn Styringsgruppe står for overordna styring av prosjektet. Gruppa skal drøfta og ta standpunkt til viktige vegval i prosjektet Eiga prosjektgruppe har ansvar for gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppe Styringsgruppe for prosjektet er rådmannsamlinga under Regionråd Vest assistert med prosjektsekretær Prosjektgruppe Person Rolle/Ansvar Kommune Sjur Ullensvang Prosjektleiar Bergen Project Consult Kjell Fyllingen Prosjektsekretær Fjell Marianne Holm Innkjøp Askøy Arne Klingsheim Kart Askøy Lise Marie Laskemoen Kart Fjell Anne Grethe Hagenes Kart Sund Sigrid Hjelme Kart Øygarden Jan Egil Leirsten Kart Fusa Arve Åsebø IKT Askøy Jarle Sandmo IKT Fjell Jørgen Kausland IKT Sund Jorge Chavarria IKT Øygarden Arbeidsgrupper vert organisert etter behov. Prosjektrutiner Jamlege møte i prosjektgruppa med gjennomgang av status/framdrift, problem/utfordringar og aktivitetar neste periode Rapportering til styringsgruppa vert gjennomført i form av statusrapportar Prosjektmandat KartIKUS, Ver 1.0 Side 4 av 5

16 Dokumentasjon og resultatkrav Resultatkrav Hovudleveransen til prosjektet er følgjande: Ny kartprogramvare innført for samtlege kommunar Følgjande dokument skal vera utarbeidd: Driftsavtaler med aktuelle leverandørar Sluttrapport for prosjektet Økonomi Direkte kostnader Nedanfor følgjer grovt overslag basert på listeprisar og konsulentbehov (installasjon/integrasjon samt opplæringstenester). Reknestykket omhandlar berre direkte kostnader (kalkyle eigeninnsats er ikkje gjennomført). Prosjektleiing (konsulentinnleige) Programvarekjøp Konsulenttenester leverandør Opplæringstenester leverandør Sum direkte kostnader Finansiering Det vert søkt Fylkesmannen om utviklingsmidlar: Fylkesmannen utviklingsmidlar Eigenfinansiering kommunar Sum direkte kostnader Prosjektmandat KartIKUS, Ver 1.0 Side 5 av 5

17 Sak 33 /10 Styret i Region Vest FORPLIKTANDE IKT-SAMARBEID I REGION VEST Innleiing Rådmannsgruppa i Region Vest legg med dette fram sak om interkommunalt IKT-samarbeid med følgjande tilråding: 1. Det blir etablert eit forpliktande IKT-samarbeid i Region Vest. 2. Perioden fram til er ein interimsfase der ein aktivt stakar ut kursen og legg premissane for eit permanent samarbeid, og startar prosessen med å harmonisere fysisk infrastruktur, nettverk og systemløysingar. 3. Interimsfasen blir organisert med ei styringsgruppe. Det blir løyvd inntil 1 mill kr for utføring av nemnte oppgåver. Saken går vidare til politisk handsaming i de fire kommunane med styrets vedtak som tilråding. Bakgrunn for saka Regionrådet Vest har pekt ut IKT som eit aktuelt samarbeidsområde i regionen. IKT-løysingar er ein nøkkelfaktor for å få til tenestesamarbeid, og effektiv og framtidsretta IKT-drift er ei felles utfordring. Rådmannsmøtet i Region Vest bestilte derfor i april i år konsulentselskapet PriceWaterhouseCoopers (PwC) til å gjere ei vurdering av grunnlaget for eit interkommunalt IKTsamarbeid i Region Vest, og moglege gevinstar. Endeleg rapport vart levert , og følgjer saka. Rapportens hovudkonklusjonar Rapporten konkluderer med at det administrativt er uttrykt positivitet og vilje til forpliktande IKTsamarbeid, at det er grunnlag for det, og gevinstar å hente. Tenestesamarbeid krev samordning av IKT-tenestene Fagsystem og administrative system er naudsynte reiskap i det aller meste av kommunanes tenesteproduksjon. Det er derfor vanskeleg å tenkje seg tenestesamarbeid utan samordning av systemløysningar og andre IKT-tenester. Samtidig gir IKT moglegheiter for å samarbeide om oppgåver uavhengig av fysisk plassering av personell og teknisk utstyr. Krav til informasjonssikkerheit og driftssikkerheit Ein velfungerande IKT-funksjon er avgjerande for kommunanes tenesteproduksjon og publikumsservice. Det blir stilt strenge krav til informasjonssikkerheit og driftssikkerheit. Det er rasjonelt å samarbeide om løysingar for å ivareta slike kvalitetskrav. Evne til å hengje med i den digitale utviklinga Det går føre seg ein digital revolusjon. Ny bruk av IKT kjem raskt på oss, og stiller store krav til kommunane om å ha løysingar og servicetilbod på plass. For den enkelte kommune er det knapt

18 mogleg å stille opp med den kompetanse og dei ressursane som trengs for å møte disse utfordringane. Effektiv og robust IKT-drift Eit samarbeid om IKT-drift gir moglegheit for å skape eit større og meir attraktivt fagmiljø med både breiare og meir spissa kompetanse enn det som er mogleg å få til enkeltvis, særlig i de to minste kommunane. Større einingar er mindre sårbare, og kan opne for moglegheit til å etablere vaktordning utanom ordinær arbeidstid. Sannsynligvis vil ein også oppnå kostnadssparing ved felles innkjøp, og at ein slepp å drifte parallelle løysingar kvar for seg. Rådmannsgruppas vurdering: Det er allereie etablert noko IKT-samarbeid mellom kommunane i Region Vest (punkt 6 i rapporten). Kommunane deltek også i samarbeid initiert gjennom Strategi- og koordineringsrådet i Bergensregionen, og i andre samanhengar. Erfaringa er at slikt samarbeid gir gevinst. Samtidig erfarer ein utfordringa med å gå frå intensjon til gjennomføring. Alle har meir enn nok med å handtere egne oppgåver, og liten kapasitet til å koordinere og være pådrivar for fellesprosjekt. I samsvar med rapportens hovedkonklusjonar og erfaringar så langt, tilrår rådmannsgruppa at det blir etablert eit forpliktande IKT-samarbeid i Region Vest. Samarbeidet vil i ulik grad krevje auka IKT - investeringar i den enkelte kommune for å komme opp på eit felles nivå, og det må settes av ressursar til etableringa av samarbeidet. Desse utlegga vil venteleg betale seg på sikt. Ut frå erfaringane frå andre interkommunale samarbeid bør det skipast eit forpliktande og relativt omfattande samarbeid. Det er fleire alternative måtar å organisere samarbeidet på. Modellen er i seg sjølv ikkje det vesentlege, men den må understøtte målbildet og eit krav om rasjonell drift. Foreløpig målbilde Gjennom eit formalisert og forpliktande IKT-samarbeid ønskjer region Vest at målet om tenestesamarbeid og effektiv drift blir understøtta. Det blir her peikt meir konkret på kva som skal komme ut av samarbeidet: 1. Ikt-løysingar som støtter under, og ikkje er til hinder for, moglegheitene for tenestesamarbeid og samarbeid om administrative oppgåver. Dette inneber eit samordna driftsmiljø med felles nett, og mest mogleg felles systemløysingar. 2. Effektiv IKT-drift med høgt servicenivå Felles servicenivåavtalar vil avklare servicenivå og oppgåvefordeling, og være eit tenleg verktøy for å regulere samarbeidet mellom IKT-funksjon og fagavdelingar. Ein treng ei IKT-drift med god oppetid og stabilitet på servere, responskapasitet ved feil og avvik, og vaktordning. Sentralisert styring og overvakning av servere og klientar, standardisering av konfigurasjonar og installasjonar, og etablering av felles helpdesk skal sikre stabilitet og rasjonell drift. Felles administrasjon av brannmurar, tilgangar og brukaradministrasjon vil styrke beskyttelsen av data, beskytte mot uønsket innsyn og virusangrep og andre sikkerheitstruslar.

19 4. Gunstige anskaffingar Samordning av prosessar knytt til behovs- og kravspesifisering, anbod og kontraktsoppfølging vil være effektiviserande. Ein stor kunde vil også oppnå betre prisar og vilkår enn fleire små. 5. Eit kompetent og robust IKT-miljø Samarbeidet skal medverke til at kompetanse kan skaffast, byggjast opp og gjerast tilgjengeleg for alle samarbeidskommunane. Tilrådingar om vidare arbeid PwC peiker på to hovudstrategiar for etablering og gjennomføring av eit IKT-samarbeid (s 11 i rapporten). Gjennom den såkalla målstrategien blir det tidlig i prosessen oppretta ein felles organisasjon som får ansvar for å arbeide for felles system, teknologi og kompetanse. Det andre alternativet er harmoniseringsstrategien der ein startar med ein harmoniseringsprosess der kommunane gradvis etablerer ein felles teknologisk plattform, systemløysingar og kompetanse. Den formelle organisasjonen kjem først når de ulike kommunane kvar for seg har oppnådd tilstrekkeleg grad av harmonisering. Fordelen med målstrategien er ein raskare overgang til forpliktande samarbeid, men med risiko for at kompliserte og kostnadskrevjande løysingar må på plass i ein ny og uerfaren samarbeidskonstellasjon, og fortare enn ein har kapasitet og økonomisk evne til. Harmoniseringsstrategien legg opp til eit saktare løp med mindre risiko, og betre tid til å vurdere endeleg organisasjonsform. Dette er så langt den mest vanlege tilnærmingsmåten i allereie etablerte interkommunale samarbeid. Nødvendig forankring av samarbeidet må være på plass uavhengig av kva for implementeringsstrategi som blir valt. Rådmannsgruppa tilrår derfor at det raskt blir meisla ut eit konkret målbilde for samarbeidet, og at det med utgangspunkt i enorge- og ekommuneplanen blir utarbeidd ein felles estrategi for Region Vest. Denne vil være førande for prioriteringane innanfor IKT-samarbeidet. Interimsfase Rådmannsgruppa ser for seg ein tidslinje med ein planleggings- og harmoniseringsfase i forkant av at det blir etablert eit organisatorisk, fast forpliktande IKT-samarbeid. I løpet av denne interimsfasen skal følgjande aktivitetar gjennomførast: - Utforme eit felles målbilde med ein samarbeidsstrategi som gir spillereglar for samarbeidet - Utarbeide ein estrategi for Region Vest - Utarbeide ein plan for etablering av felles fysisk infrastruktur, nettverk og systemløysingar, mellom anna gjennom ein felles anskaffingsstrategi. Felles nettverk skal være på plass frå Peike ut og gjennomføre spesifikke samarbeidsprosjekt/tema - Greie ut ein framtidig organisasjons- og samarbeidsmodell som avklarar eigarstruktur, styring, ansvars- og oppgåvefordeling, finansiering med vidare. - Utarbeide felles SLA-avtalar som regulerer kva for tenester og oppgåver som skal leverast, kvalitet og pris med meir. Kommunanes IT-funksjonar og administrasjonar har ikkje kapasitet til å gjere desse oppgåvene utan at det blir tilført ressursar og kompetanse. Samtidig er det nødvendig at kommunane sjølv har handa på rattet og deltar aktivt i arbeidet.

20 Vurderingar og avgjerder skal være gjennomtenkte og forankra, og involvering frå mange aktørar betyr at ting tar tid. Samtidig er det viktig å holde trykket oppe og syte for framdrift, slik at ein raskast råd får ein plattform på plass for å komme i gang med meir utstrakt samarbeid om tenester og administrative oppgåver. Ein føreslår derfor at varigheita på interimsfasen settes til ca 2 år, og at ei permanent organisering av IKT-samarbeidet skal tre i kraft frå Det blir etablert ei styringsgruppe for interimsfasen som blir knytt opp mot regionrådet sitt sekretariat og rådmannsgruppa. Det blir løyvd ei ramme på inntil 1 mill kr for å utføre de nemnte oppgåvene. Kostnadene blir dekka av kommunane i samsvar med etablert modell for kostnadsfordeling. Forslag til vedtak 1. Det blir etablert eit forpliktande IKT-samarbeid i Region Vest. 2. Perioden fram til er ein interimsfase der ein aktivt stakar ut kursen og legg premissane for eit permanent samarbeid, og startar prosessen med å harmonisere fysisk infrastruktur, nettverk og systemløysingar. 3. Interimsfasen blir organisert med ei styringsgruppe. Det blir løyvd inntil 1 mill kr for utføring av nemnte oppgåver. Saken går vidare til politisk handsaming i dei fire kommunane med styret sitt vedtak som tilråding. Kjell Fyllingen IT-sjef Fjell kommune Marit Rinnan kommunalsjef Askøy kommune Vedlegg: Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest, Rapport av frå PwC

21 Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Kartlegging av muligheter for videre IKT-samarbeid mellom Askøy, Fjell, Sund og Øygarden Endelig versjon Til: Regionrådet Vest v/marit Rinnan Kopi til: Fra: Sign: PricewaterhouseCoopers AS Frode Myrdal / Barry Kr Ellingsen

22 10. juni 2010 PricewaterhouseCoopers AS Postboks Dreggen NO-5835 Bergen Telefon: Telefaks: Regionrådet Vest v/øygarden kommune Att: Marit Rinnan Denne rapport er utarbeidet for Region Vest sitt interne bruk i forbindelse med vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid mellom de fire kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden i samsvar med engasjementsbrevet datert 19. april Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med de fire kommunenes ansatte og i dokumentasjon som kommunene har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av kommunenes virksomhet. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for kommunene og PwC. Kommunene har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av kommunene eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. PricewaterhouseCoopers Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 2 av 38

23 Innhold INNHOLD BAKGRUNN OG MANDAT BAKGRUNN TILNÆRMING GJENNOMFØRING SAMMENDRAG OM INTERKOMMUNALT IKT-SAMARBEIDE I NORGE NØKKELTALL FRA REGION VEST MÅLSETNINGER OG STRATEGIER FOR SAMARBEID KOSTNADSEFFEKTIVE TJENESTER ANTATTE GEVINSTER STRATEGIER FOR ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV ET SAMARBEID PÅGÅENDE TJENESTESAMARBEID I REGION VEST KARTLEGGING AV IKT-OMRÅDET I REGION VEST SYSTEMOVERSIKT Nettverk og infrastruktur Servere, drift og overvåkning Operativsystem Kontorstøtte og e-post Telefoni Portal, skjema og e-kommune Fagsystemer Fagsystemer skole Fagsystemer teknisk Annet ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN IKT-PROSESSER OG RUTINER IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLANER IKT-KOSTNADSOVERSIKT ERFARINGER FRA IKT-SAMARBEID I REGIONEN Gjennomførte IKT-samarbeidsprosjekter Pågående IKT-samarbeidsprosjekter VURDERING AV GEVINSTER VED IKT-SAMARBEID FORVENTNING AV GEVINST VED ET IKT-SAMARBEID GEVINSTANALYSE ULIKE GJENNOMFØRINGSSTRATEGIER ALTERNATIVE SAMARBEIDSFORMER VERTSKOMMUNELØSNINGER Eksempel: Samarbeidet 12K i Vestfold Vurdering i forhold til Region Vest INTERKOMMUNAL VIRKSOMHET ETTER KOMMUNELOVENS Eksempel: Hedmarken IKT Vurdering i forhold til Region Vest INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) Eksempel: Digital Gardermoen (IKS) Vurderinger i forhold til Region Vest AKSJESELSKAP (AS) Eksempel: Lillehammerregionen Vurderinger i forhold til Region Vest OPPSUMMERING VILJE TIL SAMARBEID Vilje til IKT-samarbeid Vilje til samarbeid om kommunale tjenester...36 Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 3 av 38

24 9.2 EVNE TIL SAMARBEID FREMGANGSMÅTE FOR IKT-SAMARBEID...37 Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 4 av 38

25 1 Bakgrunn og mandat 1.1 Bakgrunn De fire kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden har gått sammen om Regionrådet Vest, som skal fremme interkommunalt samarbeid og videreutvikling i regionen. I den forbindelse engasjerte regionrådet i april 2010 PricewaterhouseCoopers (PwC) for å utrede en vurdering av strategisk fundament for et utvidet samarbeid om IKT-funksjoner. Dette dokumentet utgjør PwCs sluttrapport. Vårt arbeid er bygget på tidligere utredninger om IKT i regionen, blant annet kartleggingen utført av Strategi- og Koordineringsrådet (SKR) i Bergensregionen og PwCs innledende vurdering av IKT-feltet i Øygarden kommune. Bestiller er Torgeir Sæter, rådmann i Øygarden. 1.2 Tilnærming De fleste kommunale tjenester er berørt av IKT-funksjoner, noen i større grad enn andre. Med unntak av fagsystemer og applikasjoner er IKT-funksjoner også svært ofte horisontale idet én IKT-løsning vil ha direkte eller indirekte innvirkning på flere enn ett fagområde (i noen tilfeller alle). Vi fant det derfor mest hensiktsmessig å benytte en bottom-up tilnærming, der vi vurderer hvilke gevinster horisontale IKT-tjenester kan gi for fagområdene. 1.3 Gjennomføring I hovedsak har utredningsarbeidet bestått av informasjonsinnhenting og analyse. Sentralt i informasjonsinnhentingen sto intervjuer og møter med rådmenn, kommunalsjefer og IKTavdelinger i de fire kommunene. Intervjuene ble utført i to runder: I første omgang med rådmenn og eventuelle kommunalsjefer, deretter med hver enkelt IKT-avdeling. Oppsummeringer fra de totalt åtte intervjuene er vedlegg til rapporten. Den påfølgende analysen tar et helhetlig perspektiv, og har til hensikt å vurdere mulighetene for samarbeid ikke bare fra et teknisk og kostnadsmessig ståsted, men også trekke inn vurderinger i forhold til overordnet strategi. Vi har også gjort sammenligninger med noen utvalgte interkommunale IKT-samarbeid i Norge, og vurderer i hvilken grad erfaringer fra disse er overførbare. Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 5 av 38

26 2 Sammendrag Vårt inntrykk er de fire kommunene i Region Vest i utgangspunktet er positive til samarbeid om kommunale tjenester, blant dem IKT. Det samarbeides allerede om flere tjenesteområder, stort sett etter modellen med vertskommuneløsninger for en enkelt funksjon eller underfunksjon. På samme måte består det eksisterende samarbeidet innen IKT for det meste av enkeltløsninger, og er ikke fundert i noen større regional strategi. På spørsmålet om der er et grunnlag for et utvidet og mer forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest så vil vi svare bekreftende på dette. IKT støtter de aller fleste tjenestefunksjoner, og det er vanskelig å tenke seg forpliktende tjenestesamarbeid uten en tilsvarende samordning av IKT-tjenestene. Kvalitet som helhet på IKTleveransene er også en svært avgjørende faktor for å tilfredsstille de strenge kravene til informasjonssikkerhet og driftssikkerhet i tjenesteområdene, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Vi reiser spørsmålet om man ønsker å fortsette som i dag med fleksible, men uforpliktende samarbeidsprosjekter - eller om man vil være bedre tjent med å samarbeide om en større satsning på IKT-feltet i seg selv, som en grunnmur man kan bygge videre tjenestesamarbeid på i form av felles infrastruktur og kanskje en felles IKT-organisasjon. Vi ønsker ikke å gi noen eksplisitt anbefaling om hvilken strategi som bør velges, men kartlegger hvilke faktorer som bør være på plass for å lykkes med hver enkelt. Vi ser at særlig det generelle ambisjonsnivået for samarbeid vil være avgjørende for hvilken modell som velges. Ser man for seg betydelig økende tjenestesamarbeid i årene framover, er det god grunn til å tro at mer omfattende og regionsdekkende løsninger innen IKT-infrastruktur og organisasjon vil være gunstig. Da blir spørsmålet om man ønsker å vente med en slik samordning til senere, eller komme i gang tidlig. Med andre ord: Om man enes om en felles, langsiktig regional strategi, og forventer å holde seg til den, vil verdien av å investere tidlig i en harmonisert teknologisk plattform trolig øke. Alle forpliktende samarbeidsformer krever at deltakerne er noenlunde samstemte om hvilket felles kvalitets- og kostnadsnivå samarbeidet skal holde, og er klare for å tilpasse seg samarbeidet organisatorisk og økonomisk. Vi ser at det er forskjeller mellom kommunene på dette punktet, noe som kanskje kan forklare hvorfor samarbeid ikke er mer utbredt. Forpliktende samarbeidsformer er forventet å være kostbare innledningsvis, mens gevinstene kommer på sikt. Det er derfor avgjørende at de mindre kommunene har eller får økonomiske rammer til å ta disse første kostnadene, noe som både krever egen vilje til å satse og raushet fra de større kommunene. Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 6 av 38

27 3 Om interkommunalt IKT-samarbeide i Norge Kommunal sektor har ansvar for å levere et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere, samtidig som de fleste norske kommuner er relativt små. Varierende former for samarbeid med andre kommuner har derfor blitt relativt vanlig. Samarbeidsformene varierer sterkt, fra løse kompetansenettverk til full samordning av en tjeneste, interkommunale selskaper og felleseide aksjeselskaper. Ettersom data- og kommunikasjonssystemer nå er i bruk i så å si alle tjenesteområder, blir velfungerende IKT-funksjoner avgjørende for kunne levere god kvalitet på tjenestene. I mange fagområder er fagsystemet en så integrert del av de ansattes jobb at arbeidet i praksis stopper opp dersom systemet blir utsatt for feil eller avbrudd. Samtidig øker behovet for god datasikkerhet og driftssikkerhet etter hvert som mer informasjon og funksjoner blir digitalisert. Mange kommuner samarbeider også om IKT-funksjoner for å oppnå stordriftsfordeler, øke tjenestekvaliteten i fagavdelingene og for å tilrettelegge for interkommunalt tjenestesamarbeid. I noen tilfeller kan man si at et tjenestesamarbeid i praksis er et IKT-samarbeid, for eksempel ved at et fagområde samordner driften av sine fagsystemer. I den videre analysen finner vi det imidlertid mest presist å i hovedsak skille mellom tjenestesamarbeid og IKT-samarbeid. Eksempler på ulike interkommunale IKT-samarbeid er videre beskrevet i kapittel 8. Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 7 av 38

28 4 Nøkkeltall fra Region Vest Nøkkeltall Askøy Fjell Sund Øygarden Befolkning 2010 Ca Ca Ca 6000 Ca 4300 Befolkningsutvikling Vekst Vekst Vekst Vekst Netto driftsresultat 2008, % av driftsinntekter 0,5-0,4 3,0 (2009) 2,3 8,4 Bruttoinntekt per innbygger over 17 år 2007 (Norge=1) 0,98 1,06 0,98 0,96 Antall ansatte i kommunen (ikke årsverk) Kilde: Statistisk Sentralbyrå / Norsk Kommunekalender Tabellen er viser en kort oppsummering av de fire kommunenes befolkning, befolkningsutvikling og økonomi. Med unntak av Øygarden ligger kommunene over medianen for innbyggertall i norske kommuner, og samtlige er i vekst. De økonomiske indikatorene er omtrent på nivå med landsgjennomsnittet, og vil ligge høyere hvis man utelater storbykommunene. Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 8 av 38

29 5 Målsetninger og strategier for samarbeid 5.1 Kostnadseffektive tjenester Samarbeid og anvendelse av IKT benyttes ofte som virkemidler for at kommunene skal kunne nå målsetningene beskrevet i sine strategi- og handlingsplaner. I kommunal sektor er det gjerne to hovedmålsetninger som peker seg ut: Kostnadseffektive tjenester av god kvalitet til innbyggerne, og demokratisk kontroll over kommunens funksjoner. I varierende grad er disse to målsetningene komplementære og kanskje motstridende, men vi anser det i alle tilfeller som viktig at begge blir tatt hensyn til i vurderinger om samarbeid. Denne rapporten er imidlertid fokusert på målsetningen om å oppnå kvalitet og verdi i tjenestene kommunene leverer. Figuren under viser hvordan anvendelse av IKT i den enkelte kommune kan, gjennom et IKTsamarbeid med andre kommuner, øke verdi og kvalitet på tjenesteleveransene og samtidig oppnå en gevinst i form av høyere grad av kostnadseffektivitet. En utfordring i prosessen med mer forpliktende IKT-samarbeid er behovet for omstilling og endring i organisasjonene, avhengig av hvilken samarbeidsform som velges. Figur 1: Tjenestekvalitet Samarbeid på tvers av kommunene har et potensial for å kunne gi synergieffekter i form av å gi høyere kvalitet på tjenestene samtidig med at tjenesteproduksjonen kan gjøre mer kostnadseffektivt. Som nevnt er ett av virkemidlene i en slik målsetning effektiv bruk av IKT. Når gevinster skal vurderes kan dette gjøres på IKT-området i seg selv gjennom å vurdere ulike forbedringer som oppstår gjennom et samarbeide. Dernest så kan gevinster vurderes i hvilken grad bruk av IKT kan understøtte og legge til rette for tjenestesamarbeid mellom kommunene, som for eksempel felles lønn- og regnskapskontor, felles administrasjon av skolesystemer, og lignende. I hovedsak peker det seg ut to tilnærminger til hvordan man kan gå frem for å realisere gevinster ved samarbeid, i hovedsak drevet av hva man har fokus på: Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 9 av 38

30 Figur 2: Tilnærming til tjenestesamarbeid Som nevnt innledningsvis har vi valgt en tilnærming som mest ligner bottom-up. Begrunnelsen for dette er som følger: En top-down tilnærming bør fokusere på ett eller noen få utvalgte tjenestesamarbeid som enten er i gang eller godt planlagt. Hvis ikke utformingen av tjenestesamarbeidet er klar, blir det vanskelig å anslå hva som kreves av IKT-funksjonalitet, og derav hvilke gevinster innen IKT som kan oppnås. IKT-løsninger er i mange tilfeller horisontale og berører flere enn ett fagområde. Hvis man for eksempel sier at et nytt rehabiliteringssenter vil ha nytte av økt datasikkerhet og driftssikkerhet på servere, kan man tenke seg at løsningen blir et driftssenter med 24- timers PC-vakt. En slik ordning vil imidlertid kunne ha store gevinster utover bare helsesenteret. 5.2 Antatte gevinster I rapporten holder vi altså fokus på IKT-samarbeid og med de mulige gevinstene det kan ha direkte eller som tilrettelegger for samarbeid på tjenestesiden. Som et utgangspunkt kan den følgende oversikten gi et bilde på de overordnede gevinstene (eksempler) man kan se for seg, i forhold til det vi anser som kritiske faktorer innen IKT: Kritiske faktorer Tjenesteområder Effekter gjennom et IKT-samarbeid Driftssikkerhet Oppetid og stabilitet på servere. Responskapasitet ved feil og avvik. Alle, men spesielt helse og omsorg Fellesdrift av servere kan muliggjøre økt driftssikkerhet, bl.a. gjennom overvåkningsog backupløsning. Kan redusere sårbarhet ifht personell og muliggjøre 24-timers Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 10 av 38

31 Kritiske faktorer Tjenesteområder Effekter gjennom et IKT-samarbeid vaktordning for å redusere nedetid. Informasjonssikkerhet Beskyttelse av data, hindre uautorisert innsyn, forhindre datasnoking, virusbeskyttelse / anti spam, osv. Sikker systemadministrasjon Sikre stabilitet i nettverk, servere og klienter. Særlig der det er en volumutfordring (arbeidskrevende). Tilgang på spesialkompetanse Sårbart med et smalt marked for tilgang på kompetanse. Alle, men spesielt helse / sosial / omsorg og personal Alle, men spesielt skole (mange brukere) Teknisk avdeling (behov for høy kompetanse, bl.a. på systemer), skole (spesialpedagogikk og lignende), administrative støttefunksjoner. Overordnet koordinering av datatrafikk i regionen. Sentralisert administrasjon av brannmurer, tilganger og brukeradministrasjon. Sentralisert styring og overvåkning av servere og klienter. Standardisering av konfigurasjoner, installasjoner, osv. Etablere like systemer, samt lik bruk av systemer for å utvikle lik kompetanse som kan utveksles mellom kommunene. Dette gjelder særlig fagområder der god systemkompetanse er avgjørende for å kunne utføre jobben. I møter med administrasjonen i de fire kommunene har det blitt pekt på flere områder hvor de tenker seg samarbeid om tjenester og funksjoner. Eksempler på dette er innen helse og omsorg, hvor realisering av samhandlingsreformen er naturlig å se på tvers av kommunene. Andre områder som er nevnt i et slikt regionalt samarbeid er innen barnevern, skole, byggsaker/teknisk, samt eventuelt felles administrative funksjoner som lønn og regnskap. 5.3 Strategier for etablering og gjennomføring av et samarbeid Ettersom de fleste fagavdelinger i dag blir mer og mer kompetanse- og teknologiintensive, blir et sentralt spørsmål hvordan ønskede effekter skal implementeres i samarbeidet. Et tilbakevendende spørsmål når samarbeid skal vurderes, enten det dreier seg om et IKT- eller fagsamarbeid, er hva som bør komme først av teknologi og organisasjon. Er det best at man har felles / lik teknologi på plass før man begynner å tenke felles organisasjon, eller bør man opprette organisasjonen og deretter implementere den nødvendige teknologien? Dette kan oppsummeres i to hovedstrategier: Figur 3: Ulike gjennomføringsstrategier I målstrategien opprettes en felles organisasjon tidlig i prosessen, hvor teknologi og løsninger blir implementert. Deretter bygges kompetansen opp. Harmoniseringsstrategien starter med en harmoniseringsprosess der kommunene gradvis går i retning av å etablere (og skifte ut) felles Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 11 av 38

32 teknisk plattform, løsninger (standardisering) og rutiner, for deretter å utvikle en felles kompetansebase gjennom samhandling og samarbeid. Den formelle organisasjonen kommer først når de ulike kommunene hver for seg har oppnådd en tilstrekkelig grad av harmonisering. Målstrategien gir dermed en raskere overgang til et mer forpliktende samarbeid, men med den risikoen at overgangsperioden kan bli for brå og at noen deltagere i samarbeidet er for sårbare eller ikke har økonomi til å tåle den første initiale belastningen. Harmoniseringsstrategien er mer sømløs og innebærer mindre risiko, men går naturlig nok saktere. En fordel med harmoniseringsstrategien er at valg av samarbeidsform ikke nødvendigvis må avgjøres innledningsvis, men kan utsettes til man ser effektene av harmoniseringsprosessen. Av de større organisatoriske samarbeidsprosjektene vi har sett på i Norge, er det stort sett valgt fremgangsmåter som ligner harmoniseringsstrategi. En samordning av elementer som nettverk, driftsløsninger, prosesser og systemer har i mange sammenhenger blitt sett på som en teknologisk plattform som kan ligge til grunn for videre samarbeid. De fire regionssamarbeidene beskrevet i kapittel 8 er eksempler på dette. Harmoniseringsstrategien er også i tråd med den fremgangsmåte for å realisere gevinster gjennom et interkommunalt IKT-samarbeid beskrevet i KS sin veileder 1, omtalt som samarbeidstrappa, vist i figuren under. Figur 4: Samarbeidstrapp fra KS veileder 5.4 Pågående tjenestesamarbeid i Region Vest Det er igangsatt og under planlegging ulike former for tjenestesamarbeid mellom alle eller enkelte av de fire kommunene i Region Vest. Eksempler på slike samarbeidsinitiativ er: Senter for intermediære pasienter og pasienter under rehabilitering, Straume i Fjell kommune. Tar imot pasienter fra samtlige fire kommuner etter eller under behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten 2. Senter for lindrende behandling (under utredning) på Askøy. Skal ta imot pasienter fra de fire kommunene 3. 1 IKT-samarbeid mellom kommuner en veileder, januar Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 12 av 38

33 Interkommunalt konsultasjonsteam for vold og overgrepssaker, Sund og Øygarden 4 Interkommunalt samarbeid om Kulturskole (Fjell, Sund, Øygarden) 5 Aksjeselskapet Gode Sirklar (Fjell, Sund, Øygarden ) 6 Felles kemnerfunksjon for Fjell, Sund og Øygarden 7 Arbeidsmarkedstiltaket Trigger med tilbud til de fire kommunene 8 Sotra Brannvern (Fjell og Sund) 9 3 https://www.askoy.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1633/epdd_id/ Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 13 av 38

34 6 Kartlegging av IKT-området i Region Vest Det er foretatt en overordnet kartlegging av IKT-området for de fire kommunene. Denne kartleggingen omfatter systemoversikt, organisering av IKT-funksjonen, herunder roller, ansvar, ressurser og kompetanse, prosesser og rutiner, styring og strategi, samt IKT-kostnader. Kartlegging av IKT-funksjonene er gjort for å etablere et nå-situasjonsbilde over IKT-virksomheten de fire kommunene. Denne kartleggingen vil utgjøre basis og et startpunkt for vurdering av IKTsamarbeid mellom de fire kommunene. Som et grunnlag for å kartlegge IKT-området i kommunene vil vi bruke følgende modell som referanse for det videre arbeidet i denne rapporten. Figur 5: Referansemodell Lag 1 omfatter det fysiske nettverket og kablene mellom kommunens enheter. Lag 2 omfatter logisk nettstruktur, navnedomener og navnestandarder, katalogtjenester, IP struktur, routing, brannmurer og lignende. På lag 3 ligger basistjenester som e-post, telefoni, internett og intranett tjenester, virusbeskyttelse, serverdrift, lagring og backup, overvåkning og styring, osv. På lag 4 finnes databaser, servicearkitekturer, med mer. Lag 5 omfatter alle fagsystemer innen de ulike fagområdene i kommunen. IKT-funksjonene omfatter også en rekke prosesser og rutiner, som drift, forvaltning, endringshåndtering, support og brukerstøtte, anskaffelser og lignende. Vi vil også fokusere på hvordan IKT-funksjonen er organisert i kommunen, ressurser og kompetanse, samt kostnader med IKT-virksomheten. Det er også relevant å belyse hvordan IKT-området ledes i kommunen, herunder gjennomgang av IKT-strategi og planer på kort og lang sikt. 6.1 Systemoversikt Hensikten med å presentere kommunenes system og løsningsportefølje er å få frem graden av kompleksitet i et eventuelt samarbeid på IKT-området. Et relevant utgangspunkt er at et samarbeid på tvers av kommunen innen IKT bør i størst mulig grad ha en homogenitet i tekniske løsninger, systemer og tjenester for å kunne ta ut noen form for gevinst. I den grad der er stor variasjon og heterogenitet så vil dette påføre større utfordringer i et fremtidig og tettere samarbeid Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKT-samarbeid i Region Vest Side 14 av 38

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 30. August 2010 kl , Øygarden Rådhus

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 30. August 2010 kl , Øygarden Rådhus REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00, Øygarden Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Eli Årdal Berland Fungerande ordførar Harald Nordstrand Ordførar

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST Mandag 13. desember 2010 kl. 09.00 12.00 Fjell Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar Olav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Referat styremøte Regionrådet Vest

Referat styremøte Regionrådet Vest Referat styremøte Regionrådet Vest Mandag 21.Mars 2011 kl. 08.30 12.00 Panorama konferansehotell Sund Til stades: Varaordførar Siv Høgtun Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Prosjektplan

Prosjektplan Prosjektplan 2016-2018 Kartlegging, effektivisering og digitalisering av arkiv i Fjell, Sund og Øygarden kommune Samanslåing av Fjell, Sund & Øygarden kommune Innhaldsfortegnelse Bakgrunn og mål... 3 Organisering...

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

EinId Ein identitet til alt

EinId Ein identitet til alt Prosjektmandat EinId Ein identitet til alt Ver Skildring 1.0 Søknadsgrunnlag 1.1 Logo 2.0 Søknadsgrunnlag skjønsmidlar, justert finansiering 1. Innleiing Fjell, Sund og Øygarden går saman i ein kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Til møte i fellesnemnda 11.desember Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 13. Desember 2010 kl. 09.00 12.00. Fjell Rådhus

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 13. Desember 2010 kl. 09.00 12.00. Fjell Rådhus ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 13. Desember 2010 kl. 09.00 12.00 Fjell Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste: Sak 39. Innkalling Sak 40. Referat

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

DigiVest. Utkast til samarbeidsmodell for digitalisering i Vest-Telemark

DigiVest. Utkast til samarbeidsmodell for digitalisering i Vest-Telemark DigiVest Utkast til samarbeidsmodell for digitalisering i Vest-Telemark Kvifor digitalisering Dagens måte å løyse oppgåvene på er ikkje bærekraftig på sikt Morgondagens innbyggjarar vil ha andre krav til

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

SAKSLISTE Saksnr. Tittel side: 1/17 MØTEPROTOKOLL GODKJENNING 2

SAKSLISTE Saksnr. Tittel side: 1/17 MØTEPROTOKOLL GODKJENNING 2 SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe MØTEINNKALLING Utval: Jærrådet Møtestad: Time rådhus, formannskapssalen Møtedato: 17.02.2017 Kl. 09.00 Eventuelt forfall må meldast

Detaljer

Budsjett 2018 prosess

Budsjett 2018 prosess Rådmannen Alle sektorleiarar, seksjonsleiarar, einingsleiarar ev. andre med budsjettansvar Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Odd Ivar Øvregård 2017/2314-3 27.06.2017 Budsjett

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Førebuande fellesnemnd. Møte Sund rådhus

Førebuande fellesnemnd. Møte Sund rådhus Førebuande fellesnemnd Møte 2-08.12.16 Sund rådhus Velkomen til Sund kommune v/ordførar Kari-Anne Landro Sak 10/16 - Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 11/16 - Godkjenning av referat 09.11.16 Sak

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017.

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017. MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober. Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Fyresdal kommune 1 Kontrollutvalet i Fyresdal kommune Desse er medlemmar av kontrollutvalet: Leiar: Kjell Sverre Thoresen (Sp) Nestleiar: Tore Lotsberg (BL) Medlem:

Detaljer

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Saksframlegg Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder Saksnr Utvalsnamn Møtedato 03/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR 2. mai 2017 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppa

Detaljer