Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene."

Transkript

1 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Evy Nilsen, , Siri Paulsrud, Vår dato Vår referanse /01463/ENI/STP/rih Deres dato Arkivkode 670 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18 (2) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Revisjon av statlige tilskudd til private skoler fra Utdanningsdirektoratet og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Riksrevisjonen har for budsjettåret 2010 foretatt revisjon av Utdanningsdirektoratets (Udir) og Vox, nasjonalt senter for kompetansepolitikk (Vox) sin forvaltning av og kontroll med statlige tilskudd til private skoler, folkehøyskoler, studieforbund og Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Formålet med revisjonen har vært å påse at statstilskuddet er utbetalt og brukt i henhold til gjeldene regelverk for de reviderte områdene. Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene. Pro. 1 S ( ) Kapittel 228, post 70 Kapittel 228, post 71 Kapittel 253, post 70 Kapittel 254, post 70 Kapittel 257, post 21/70 Beskrivelse Private grunnskoler Private videregående skoler Tilskudd til folkehøyskoler Tilskudd til studieforbund Programfor basiskompetanse arbeidslivet (BKA) Belo i kroner Oppgaven med å føre tilsyn med private skoler med rett til statstilskudd ble i august 2009 overført fra Fylkesmannsembetene til Utdanningsdirektoratet. Oppgaven med tilsyn og kontroll av tilskudd gitt til studieforbund og BKA- midler er tillagt Vox. Det ble 6. desember 2010 avholdt et møte mellom Udir og Riksrevisjonen. Alle forhold som senere ble tatt opp i brev til Udir ble da kommunisert med Udir. Vi sendte 13.desember 2010 brev til Udir vedrørende avdekkede forhold ved de besøkte skolene, kapittel 228 og 253. Udir svarte i brev av 14.januar De avdekkede forhold vedrørende studieforbund og basiskompetanse i arbeidslivet, kapittel 254 og 257, ble tatt Postadresse Kontoradresse Telefon Telefaks Org.nr. Postboks 8130 Dep Pilestredet Oslo 0167 Oslo E-post/Internett Bankkonto

2 side 2 av 10 opp med Vox i møte den 8. desember 2010 og i brev av 15. desember Vox svarte i brev av 20. januar Utdanningsdirektoratet Vi har under revisjonen besøkt 25 skoler hvorav 10 videregående skoler, 11 grunnskoler og fire folkehøyskoler. Utvalget dekker 36 % av bevilgningen under grunnopplæring. Godk'ennino av lære lan Private grunnskoler skal, i henhold til Privatskoleloven, drive undervisning etter læreplaner som er godkjent av departementet. I loven fremgår det at dette enten er læreplanen som gjelder for offentlige skoler, dvs. Kunnskapsløftet 06, eller lærerplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring. For andre læreplaner har departementet delegert myndighet til Udir å gi godkjennelse, før privatskolene underviser etter disse. Ved vår revisjon av tilskudd til private grunnskoler ble det gjort funn som tyder på at Udir ikke i tilstrekkelig grad følger opp dette kravet. Som eksempel viste et besøk ved Vikten skole at skolen driver etter en intern læreplan. Denne læreplanen avviker etter vårt skjønn i stor grad fra Kunnskapsløftet 06. Det fremgår for eksempel av den interne, ikke godkjente, læreplanen at arbeid med film og fjernsyn vil bli begrenset og bruk av "datanett" vurderes meget nøye med hensyn til skadevirkninger. Videre omtales eventyr og store deler av skjønnlitteraturen som "grotesk". Bruk av digitale verktøy omtales, av departementet, som en av de grunnleggende ferdighetene. Opplæring i dette kan se ut til å være nedprioritert. Vi stiller spørsmål ved om kravet om "jamngod opplæring" oppfylles. Videre stiller vi spørsmål ved hvordan skoler som ikke driver etter godkjent læreplan kan beholde godkjermingen sin som privatskole og motta tilskudd. Kom etansekrav til lærere Privatskoleloven slår fast at ansatte i undervisningstillinger ved private skoler, som i offentlige skoler, skal fylle kompetansekravene nedfelt i forskrift til loven. Dersom det ikke finnes kvalifiserte søkere til stillinger kan andre tilsettes på midlertidig grunnlag. Ved Vikten skole fikk vi opplyst, at kun fire av ti lærere oppfyller kompetansekravene for fast tilsetting i undervisningsstilling, jf. Privatskolelovens 4-2 og Opplæringsloven Vi fikk videre opplyst at skolen stiller kun ett absolutt krav til lærerne for tilsetting: Lojalitet til skolens verdisyn. Vi fikk også opplyst at alle lærerne ved skolen var fast ansatte. Vi stiller spørsmål ved om dette er med på å sikre elevene ved skolen opplæring av tilstrekkelig kvalitet, og ved Udirs oppfølging av skolen. Videre ber vi om departementets vurdering av at private grunnskoler ikke kan vise til godkjent læreplan og godkjente lærerkrefter. Videre ber vi om departementets vurdering av Udirs kontroll med private grunnskolers kjernevirksomhet.

3 side 3 av 10 Eierstruktur Vi besøkte fem av skolene i Akademiet gruppen og en skole i Noroff konsernet. Revisjonen har vist at Akademiets skoler har en organisasjonsstruktur som muliggjør pengeoverføring fra skolene til eierne, gjennom utstrakt handel med nærstående selskaper. Vedlagt følger en skisse over organsisasjonsstrukturen i Akademiet basert på de opplysninger vi har innhentet. Skolene og disse nærstående selskaper for eksempel vikarbyrå, regnskapskontor osv eies av tre familier samt to enkeltstående personer. Ovennevnte personer leverer også konsulenttjenester til de ulike skoler blant armet via Akademiet Norge AS. Videre bytter disse personene på rollene som daglig leder, styreleder og styremedlemmer for skolene i Akademiet gruppen. Vi har sett eksempler som kan tyde på utstrakt bruk av nærstående selskaper som leverandør av konsulenttjenester. Revisjonen viste at Akademiet Bergen AS benyttet ca 43 % av statstilskuddet til handel med nærstående selskaper som også har eierandel i skolen. For de øvrige kontrollerte skolene er prosentandelen mellom 13 og 24 %. Det fremgår av Udir sitt brev av 14. januar 2011 at direktoratet også er av den mening at skoler som er organisert i mer eller mindre omfattende organisasjonsstrukturer som Akademiet-gruppen og Noroff-skolene, er vanskelig å føre tilsyn med. Slik organisering gir økt risiko for handel med nærstående eller overføring av statlige midler på annen måte, for eksempel utlån av statstilskudd. Udir er av den mening at all konsernhandel implisitt fører til at habiliteten mellom konsernaktørene vil være svak. I følge direktoratet vil økonomitilsyn ved denne type skoler innrettes mot hvorvidt konserninterne transaksjoner er basert på markedsmessige vilkår. Udir opplever det som en utfordring ved tilsyn, at deres hjemmel til innsyn kun omfatter skolen som tilskuddsmottaker, ikke eventuelle andre virksomheter tilknyttet skolens eiere. Vi viser her til at direktoratet både gir godkjennelse til skolene og kontrollerer om skolenes drift er i tråd med de lover og regler som er nedfelt for området. Vi stiller også spørsmål ved hvorfor departementet ikke tidligere har stilt krav til Udir om at kontroll av økonomistyringen ved skolene med denne organisasjonsstrukturen skulle foretas. Vi ber om departementets vurdering om hvorvidt en slik organisering som Akademiet har er i tråd med gjeldende regelverk. Videre stiller vi spørsmål om hva departementet gjør for å sikre at statstilskuddet kommer elevene til gode. Habilitet Organiseringen av driften ved en del private skoler som blant annet Akademiet reiser spørsmål ved om vurderingene av habilitet ved inngåelse av avtaler om kjøp av varer og tjenester ved skolene er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Etter vår oppfatning utgjør organiseringen en risiko for at avtaleinngåelsene ikke er skjer på markedsmessige vilkår.

4 side 4 av 10 Akademiet Bergen: Eieren er styreleder for Akademiet Oslo, Bergen og Sandnes. Videre er han daglig leder og eier av nærstående selskap som er regnskapsfører for disse tre skolene. Akademiet Drammen: Eieren er daglig leder og deleier av Akademiet Norge AS, styreleder og deleier av Akademiet Drammen. Videre er han eier av nærstående selskaper som leverer tjenester til Akademiet Drammen AS. Daglig leder i Akademiet Drammen er også deleier av Akademiet Drammen. Akademiet Bergen: Eieren er daglig leder av Akademiet Bergen. De ovenfor nevnte forhold gjør at vi stiller spørsmål om hvordan departementet og Udir har sørget for at habiliteten ivaretas ved inngåelse av avtaler om kjøp av varer og tjenester i Akademiet-gruppen og eventuelle andre tilsvarende grupperinger. Vi ber om departements vurdering. Utlån av statstilskudd o skole en er. Statstilskudd og skolepenger kan ikke lånes ut jf privatskolelovens og økonomiforskriften til Lov om private skoler (Okonomiforskriften). Ved gjennomgang av regnskapet ved Noroff VGS AS registrerte vi at det blir gitt lån, i form av a-kontobeløp, til Noroff AS som så blir avregnet per kvartal. Vi stiller spørsmål ved at tilskudd benyttet på denne måten er i samsvar med med privatskoleloven og forskrift. Videre har vi innhentet panteattester tilhørende fire av skolene innenfor Noroff gruppen, hver av disse pålydende 15 mill. kroner. Pantet omfatter " krav den næringsdrivende har og får". Det fremgår av panteattestene at "Avtalen gjelder hele næringsvirksomheten". Dette betyr, etter vår oppfatning, at pantet også omfatter krav på statstilskuddet. Vi er gjort kjent med at Udir etter mottak av vårt brev, har utvidet sitt tilsyn ved Noroffskolene slik at tilsynet etter dette vil omfatte tre av de fire skolene som inngår i Noroff konsernet. Vi ber om departementes kommentar. Krav til revisor Økonomiforskriften til privatskoleloven ledd sier at Utdanningsdirektoratet også kan kreve andre opplysningar av revisor enn de som er nevnt i loven. Udir har som tilskuddsforvalter anledning til å spesifisere hva revisor skal kontrollere og således påvirke kontrollen revisor foretar av skolens regnskap. Skolenes styre plikter å informere revisor om relevant regelverk. Det viser seg at skolens styre, i mange tilfeller, ikke har informert revisor om det sett av regelverk skolene skal forholde seg til. Manglende informasjon til revisor har blant annet ført til at regnskapene er avlagt og godkjent uten at de lovpålagte noter er vedlagt regnskapet ved oversendelse til Brønnøysundregisteret. Vi ber om departementets kommentar.

5 side 5 av 10 Anskaffelser I forbindelse med revisjonen av de private skolene stilte vi spørsmål til Udir om skolenes forhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Skolene mottar 85 % pr elev av kostnadene for offentlige skoler, og drives dermed med minimum 85 % statlige midler. Det kan gi de private skolene et konkurransefortrinn i forhold til offentlige skoler ikke å være underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Regelverket gir etter vår oppfatning også en styrket intern kontroll. Udir forela spørsmålet for Kunnskapsdepartementet som konkluderte med at de private skolene ikke er underlagt anskaffelsesregelverket i det offentlige. Vi stiller spørsmål ved denne konklusjonen, og mener at spørsmålet er av en så prinsippiell karakter at det må forelegges Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som regelverksforvalter til vurdering. Vi ber om departementets vurdering. Årsregnskap Det fremgår av Økonomiforskriftens 7, at overføring av driftsoverskudd (inntil 10 % av statstilskuddet) kan gjøres fra ett regnskapsår til neste. Overført beløp må brukes i det kommende regnskapsåret. Revisjonen viser at mange skoler overfører driftsoverskuddet til egenkapital. Overskuddet benyttes dermed ikke påfølgende år. Vi har i løpet av høsten 2010 gjennomgått 25 regnskaper. Denne revisjonen viser at det er mangler ved de innsendte regnskapene som enkelt avdekkes ved revisjonsbesøk. Dette er mangler Udir selv ikke var klar over. Økonomiforskriftens 4 a og b krever at noter til årsregnskapet gir spesifisering av offentlige finansieringskilder og av skolepengesatser. Flere av de besøkte skolene avlegger årsregnskap uten at dette kravet til noter oppfylles. Regnskapene for 2008 og 2009, for Akademiet Bergen AS, viser at skolen har hatt betydelige eksterne inntekter. Lov om private skoler (Privatskoleloven) 2-2 gir ikke skoler tillatelse til å drive annen virksomhet enn skole, med mindre departementet har gitt dispensasjon. Vi kan ikke, etter det opplyste, se at skolen har mottatt en slik dispensasjon. Vi stiller spørsmål, på bakgrunn av ovennevnte funn, om departementet anser kontrollen som tilfredsstillende. Kontrollstrategi Vi kan ut fra de dokumenter vi har mottatt fra Udir, ikke se at de har utarbeidet en strategi hvor det er planlagt kontroll av økonomistyringen ved de private skolene. I Udirs brev av 14. januar 2010 fremgår det at direktoratet høsten 2010 hadde 9 tilsyn og det ble varslet tilsyn ved 5 skoler vinteren Vi viser til "Kontrollmetodikk for tilsyn med privatskoler", der det fremgår at "Det skal derfor gjennomføres tilsyn med en hyppighet som medfører at det ikke skal gå mer enn 10 år mellom hver gang det gjennomføres et

6 side 6 av 10 tilsyn ved den enkelte skole". Av et totalt antall på om lag 280 private skoler vil det, med nåværende kontrollfrekvens, kunne gjennomføres i løpet av 30 år. Vi etterlyste flere ganger, senest i november 2010, hvilke skrevne rutiner eller metoder direktoratet har for kontroll med økonomiforvaltningen ved de private skolene. Vi mottok januar 2011 dokumentet "Kontrollmetodikk for økonomitilsyn med privatskoler. Vi stiller spørsmål ved at Udir ikke opplyste oss om de tiltak de eventuelt ville iverksette for å avdekke svakheter hos tilskuddsmottaker, beviste feil eller omgåelse av lovverket. En av kontrollaktivitetene nedfelt i Udirs kontrollmetodikk er årlig gjennomgang av samtlige innsendte årsregnskap. Formålet med gjennomgangen er å danne grunnlag for tilsynsaktiviteten gjermom året. Udir bruker informasjon fra årsregnskapene i sin generelle områdeovervåkning og til utvalg av kontrollobjekter. Det fremgår av økonomiforskriftens 3 at skolene skal sende inn årsregnskap til Udir hvert år. Regnskapene, inkludert årsberetning og revisjonsberetning, er en kilde til informasjon om skolens drift gir dokumentasjon eller indikasjoner på forhold som ikke er i samsvar med lov- og forskriftspålagte krav. Vi har fått opplyst at Udir i 2010 har fulgt opp at de har mottatt alle regnskapene for Vi stiller spørsmål om departementets vurdering av Udirs tilsyn med de private skolene og omfanget av tilsynene. Videre ber vi om departementets vurdering av den etablerte tilsynsordning fra og med Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Tilskudd til studieforbund Ra orterinoskrav Målsettingen med støtte til studieforbund er definert i lov om voksenopplæring med forskrift og i Prop. 1 S ( ). Vi kan ikke se at Kunnskapsdepartementet eller Vox har brutt disse målsettingene ned fra et overordnet nivå til delmål. De overordnede målsettingene er etter vår mening i liten grad anvendbare med tanke på å innhente rapportering som kan si noe om hvorvidt ordningen bidrar til å nå målsettingene slik den er formulert i loven eller Prop 1 S. Slik rapporteringen i dag er utformet fremstår det som om målsettingen med tilskudd til studieforbund er et høyest mulig volum på timer og deltagere. Vox er av den oppfatning at Lov om voksenopplæring er tydelig nok i sin målsetting og at rapporteringen på timer og antall elever er egnet til å rapportere på måloppnåelsen. Vi ber om Kunnskapsdepartementets kommentar om hvorvidt utformingen av rapporteringskrav er i tråd med kapittel i Reglement for økonomistyring i staten eller 8 i Bevilgningsreglementet. Vi stiller også spørsmål ved om departementet i større grad bør bryte ned målsettingene for ordningen i tildelingsbrevet til Vox.

7 side 7 av 10 Vi ble 3. januar 2011 oppmerksomme på at Kunnskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for tilskudd til studieforbund kapittel 254 post 70. Dette regelverket var datert 19. februar I forbindelse med vår informasjonsinnhenting, møter med Vox og svarbrev fra Vox av 20. januar 2011, har ikke Vox referert til disse retningslinjene. Dette reiser spørsmålet om dette regelverket er kjent for Vox og i hvilken grad departementet har bidratt til å gjøre dette kjent for virksomheten og tilskuddsmotakerne. Vi ber om departementets kommentar. Fritak fra husleie Studieforbund reguleres i egen lov og forskrift. I forskriften går det frem at studieforbund som mottar tilskudd er berettiget til å benytte offentlig eide bygg gratis til undervisningsformål. Det skilles her mellom undervisningsvirksomhet som er tilskuddsberettiget og øvrig aktivitet studieforbundet eventuelt har (jf. Forskrift om studieforbund og nettskoler 2 og 10). I forskriften fremgår det også hva som anses som berettiget til gratis undervisningslokaler. I praksis har vi ikke sett at det skilles mellom tilskuddsberettiget virksomhet og ikke tilskuddsberettiget virksomhet ved bruk av offentlige bygg, og det kan fremstå som en indirekte subsidie til hele studieforbundets virksomhet. I sitt brev av 20. januar 2011 viser Vox til Lov om Voksenopplæring 7. Vox er av den oppfatning at denne paragrafen skiller mellom aktivitet som er tilskuddsberettiget og aktivitet som ikke er det. Revisjonen tyder på at det ikke skilles mellom tilskuddsberettiget aktivitet og aktivitet som ikke kvaliflserer for tilskudd, ved inngåelse av avtale om bruk av undervisningslokaler. Det fremgår ikke av Vox' svar hvordan de stiller seg til dette spørsmålet. Vi ber om departementetts uttalelse. Bruk av tilskudd Modellen for å beregne tilskudd til studieforbund er utformet slik at tilskudd utbetales på bakgrunn av historiske data. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av innrapportert aktivitet de tre foregående årene. Dette er i motsetning til de fleste tilskuddsordninger i staten, der tilskuddet beregnes på bakgrunn av forventet aktivitet og budsj etter for det påfølgende året. Vi viser til Bestemmelser om økonomistyring i staten kapittel d) hvor det blant annet fremgår at tilskuddene ikke skal nyttes til å regulere virksomhetens likviditet. Det skal ikke være anledning til å fremskynde utbetalinger slik at mottageren kan plassere tilskudd som rentebærende innskudd eller lån for å oppnå inntekter i tilegg til det bevilgede beløp. Videre fremgår det at "der det er utbetalt for mye i fast årlig tildeling under en tilskuddsordning som viderefores i etterfolgende år, kan tildelingen for etterfolgende år reduseres med ett belop tilsvarende det som er for mye utbetalt".

8 side 8 av 10 Slik ordningen nå er utformet fremstår det ikke naturlig med avkorting i tilskuddet påfølgende år, dersom alt tilskuddet ikke benyttes i tildelingsåret. Dette på bakgrunn av at tilskuddet, som nevnt, er basert på historisk aktivitet. Vi stiller spørsmål ved om dette er en hensiktsmessig modell for utbetaling av tilskudd og hvordan man sikrer at Bestemmelser om økonomistyring i staten etterleves. Ved gjennomgang av regnskapet til Folkeuniversitetet for 2009, note 2, fant vi at det var omlag 17 millioner kroner som ikke var formidlet til underliggende ledd/benyttet i løpet av Riksrevisjonen stilte i brev til Vox av 17. desember 2010 spørsmål om Folkeuniversitetet har anledning til å ikke benytte/ utbetale hele tilskuddet i løpet av tildelingsåret. Vi viser til Bevilgningsreglementet 8, 2. avsnitt, og kapittel d) i Bestemmelser om økonomistyring i staten. I sitt brev av 20. januar 2011 svarer Vox at studieforbund som mottar tilskudd bevilget over kapittel 254 post 70, ikke trenger å forholde seg til kontantprinsippet. Vox mener at som eksterne, ikke statlige, virksomheter er det Regnskapsloven og regnskapsprinsippene som følger av denne, som gir føringer for studieforbundene. Dette gir studieforbundene, i følge Vox, anledning til å kostnadsføre, men ikke nødvendigvis, utbetale tilskuddet i året tilskuddet er mottatt fra Vox. Det er presisert overfor studieforbundene at tilskuddet ikke kan inngå i et overskudd. For å redusere muligheten for renteinntekter på statstilskuddet utbetales tilskuddet kvartalsvis. Vox har etter en nytte og kostnadsvurdering kommet frem til at det ikke vil være hensiktsmessig å føre avregning av eventuelle renteinntekter ved årets slutt, mot neste års tilskudd. Vi er av den oppfatning at gyldigheten av konklusjonen av Vox nytte/kostvurdering vil være avhengig av hvor store overskudd tilskuddet bidrar til og rentenivået på det aktuelle tidspunktet. Dersom rentenivået endres vil vi anta at konklusjonen av Vox' nytte og kostnadsvurdering nødvendigvis ikke vil være den samme. Vi stiller derfor spørsmål ved å fatte prinsipielle avgjørelser på grunnlag av de rådende makroøkonomiske forhold. Vi ber om departementets kommentar. Videreformidlina av tilskudd Når Vox utbetaler tilskudd til Folkeuniversitetet b1ir hele tilskuddet betalt til Folkeuniversitetets sekretariat. Sekretariatet har ansvar for å fordele tilskuddet til underliggende lokallag, etter interne prioriteringer. Folkeuniversitetet er organisert slik av hvert lokallag har eget organisasjonsnummer og er selvstendige juridiske objekter. Kapittel i Bestemmelser for økonomistyring i staten slår fast at " Når tilskuddene fordeles på flere nivåer innenfor en organisasjon, må departementet ha vurdert om det sentrale leddet i organisasjonen skal stå som tilskuddsforvalter eller som tilskuddsmottaker." For Riksrevisjonen kan det fremstå som om Folkeuniversitetets sekretariat opptrer som tilskuddsforvalter, og ikke mottaker. Vi ber opplyst om departementet har vurdert denne praksisen.

9 side 9 av 10 S'øsamisk studieforbund I tilsynsrapport fra 2007 går det frem at Vox fant at Sjøsamisk studieforbund ikke bruker statstilskuddet i henhold til forutsetningene. Til tross for dette ble det utbetalt tilskudd i 2008 til studieforbundet. Denne utbetalingen ble, blant annet, muliggjort av at utbetalingsmodellen for tilskudd til studieforbund er utformet slik den er. Vi ba i brev til Vox om å få opplyst hvilken oppfølging Vox har hatt av Sjøsamisk studieforbund i etterkant av et tilsyn der konklusjonen var at "Sjosamisk studieforbund i all vesentlighet ikke oppftller kravene i Lov om Voksenopplæring med tilhørende forskrifter" Rapporten ble oversendt departementet i etterkant av tilsynet. I Vox brev av 20. januar går det frem at godkjenningen til Sjøsamisk studieforbund ble vurdert trukket tilbake, men at Vox ikke har hjemmel til dette. Ved vårt besøk fikk vi ikke tilgang til regnskapsmateriale for årene 2008, 2009 og Vi fikk heller ikke tilgang til bankutskrifter som gjelder Sjøsamisk studieforbund, og som ville ha vist eventuelle gjenstående midler fra Vox. Videre ble det under besøket opplyst at Sjøsamisk studieforbund har mottatt tilskudd fra blant annet Utenriksdepartementet, Miljødepartementet, Sametinget og fylkeskommunen i tillegg til midlene fra Vox. Vi stiller spørsmål ved praksisen med at tilskuddsforvalter ikke har anledning til å utøve hensiktsmessige sanksjoner mot tilskuddsmottaker. I lovendring av 1. juli 2010 ble det i noe grad åpnet for å trekke godkjenningen av studieforbund som en sanksjonsmulighet, men Sjøsamisk studieforbund beholdt statusen som godkjent studieforbund frem til dette. Grunnen til at det ikke lenger er godkjent er ikke som en konsekvens av denne saken, men av at alle studieforbund søkte om ny godkjenning i forbindelse med endret lov og forskrift. Riksrevisjonen stilte spørsmål om Vox hadde tatt kontakt med andre offentlige tilskuddsforvaltere som har gitt tilskudd til Sjøsamisk studieforbund. Til dette svarte Vox at de ikke selv hadde tatt noe ansvar for å undersøke om eller hvilke andre tilskuddsforvaltere Sjøsamisk studieforbund fikk/får midler fra. Dersom andre har tatt kontakt med Vox, og etterspurt informasjon om Sjøsamisk studieforbund, har Vox oversendt rapporten. Vi ber opplyst hvilken oppfølging departementet har hatt av saken i etterkant av tilsynsrapporten. Videre ber vi om departementets kommentar til hvorvidt andre tilskuddsforvaltere burde vært varslet om tilsynet og tilsynsrapporten. Tilskudd til Pro ram for basiskom etanse i arbeidslivet BKA Hensikten med program for basiskompetanse i arbeidslivet er å medvirke til at alle arbeidstakere i Norge berhersker basaskunnskaer som grunnleggende lese og skriveferdigheter, basis regneferdigheter og grunnleggende IKT kompetanse. Programmet retter seg mot voksne som er i et ansettelsesforhold. Tilskuddet utbetales til blant annet kommuner og bedrifter som har søkt Vox om midler. Vi valgte ut 5 tilskuddsmottakere av BKA- midler, og kontrollerte om tilskuddet ble benyttet i henhold til regelverket for Program for basikompetanse. I brev til Vox av 8. desember 2010 ble det tatt opp at vi fant at den administrative kompetansen hos

10 side 10 av 10 tilskuddsmottakerne fremstår som svært sprikende. Da vi fant at enkelte av tilskuddsmottakerne ikke hadde tilstrekelig kompetanse og systemer for å sikre at tilskuddet brukes i henhold til regelverket som gjelder for BKA vurderer vi det til å være en høy risiko for feil og misligheter ute hos tilskuddsmottakere. Riksrevisjonen er kjent med at departementet arbeider med å utforme retningslinjer for kap 257 Tilskudd til program for basiskompetanse i arbeidslivet, post 70. Vi ber om departementets vurdering av hvordan det nye regelverket kan bidra til å redusere denne risikoen. Vi ber om uttalelse til de overnevnte punkter innen 4. mai Etter fullmakt / 6, Per Anders ngeseth ekspedisjonssjef g (443 /~r,v Bernt Nordmark avdelingsdirektør Vedlegg: 1

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Saksbehandler: Sigurd Holen/tilsynsavdelingen Vår dato: 28.05.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1393 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870286 (Kun for

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk, grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 67. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5982-24.03.14 Rapporteringskrav 2014 - Fagskoler med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Vi viser til vårt brev av 9. januar 2014 til Nasjonalt fagskoleråd med utkast

Detaljer

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71)

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2015 Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) Innhold Innledning... 3 1. Formål...

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning.

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning. Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870312 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

1ti Helsedirektoratet

1ti Helsedirektoratet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^(^^i^l7^

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde:

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde: Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Saknr. ^^^O^55'DOLDT. q. IS FEB. 2010 Arkivnr. ^tf-z, ^ Saksh. Eksp. U.off. Festspillene i Bergen Postboks 183 Sentrum 5804 BERGEN KOPI Deres ref

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761.

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761. v2.2-18.03.2013 Landers kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/7551-22 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 13.02.2015 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 18801250 SIGDAL KOMMUNE Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Deres ref.: Vår ref.: 16/15292-4 Saksbehandler:

Detaljer