Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014"

Transkript

1 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar

2 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning Regnskap Budsjett Innkomne forslag 7. Valg 2

3 BERETNING Partistyret Partistyret har i perioden bestått av: Leder: Atle Ottesen Nestleder: Wenja Ringen Sekretær: Rune Fredriksen Kasserer: Victor Kristiansen Studieleder: Guro Havrevold Kvinnekontakt: Lisa Skaret Styremedlem: Jaran Berg Styremedlem: Nils Are Magerøy Styremedlem: Terese Troy Prebensen 1.varamedlem: Hans Peter Dahl 2.varamedlem: Hege Dubec 3.varamedlem: Svein Erik Thorvaldsen 4.varamedlem: Frøydis Wroldsen 5.varamedlem: Raymond Svendsen Tiltrer styret: Gruppeleder Ordfører LO AUF Det er avholdt 11 styremøter og 6 representantskap/temamøter i perioden. Det har blitt sendt ut sommerbrev og julebrev til alle partiets medlemmer. I 2013 har hovefokuset vært på valgkampskolering og Stortingsvalget i Fredrikstad Arbeiderparti gjennomførte en god valgkamp med mange arrangement og rosebesøk. Totalt banket vi på nesten 8000 dører med roser i tillegg til stands alle lørdager i sentrum og rundt om i laga på oppløpet. Partiet landet på 37.6% i Fredrikstad Med en blå vind over Norge som naturlig nok også påvirket oss, anser vi ikke dette som et dårlig valgresultat. Det skulle litt til å kopiere kanonvalget i 2009 hvor vi oppnådde 42.7%, etter 36.1% i 2005 og 29.3% i Partistyret har i samarbeid med bystyregruppa etablert budsjettgrupper i partiet som har bidratt med verdifulle innspill til budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune. Parlamentarisk styringsform i Fredrikstad kommune er et tema som vi har satt på dagorden og partiet vil konkludere i denne saken før neste kommunevalg. Partistyret ønsker at vi skal ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig i denne saken. Samarbeidet med LO gjennom faglig-politisk utvalg er svært godt og bystyregruppa har bidratt til at kravene i det faglig-politiske manifestet for perioden i stor grad er oppfylt allerede. I februar ble det avholdt en svært vellykket Jubilantfest på Folkets Hus i Torsnes i samarbeid mellom Fredrikstad Arbeiderparti, partilagene og AUF. Det ble overrakt hederstegn til jubilanter: 20 år 30 år 40 år 50 år og 60 års medlemskap og det var også 100 års markering for Onsøy Arbeiderpartilag og AUF Fredrikstad. 3

4 Bystyregruppa Gruppa har i 2013 bestått av 54 medlemmer. Styret har i 2013 bestått av: Leder: Rune Fredriksen (fra Atle Ottesen) Nestleder: Wenja Ringen (fra Rune Fredriksen) Sekretær: Kari Agerup Møtende varamedlemmer: Frøydis Wroldsen og Victor Kristiansen (sekretær 2). Ordfører Jon-Ivar Nygård har tiltrådt styret. Utvalgsledere i 2013 har vært: Helse- og velferd: Oppvekst: Plan: Teknisk: Administrasjonsutvalget: FREVAR KF: Frøydis Wroldsen Kirsten Mostad Pedersen Rune Fredriksen Odd Hasselgård Arne Øren Victor Kristiansen Gruppestyret har faste møter hver mandag. Gruppa har hatt møter i forkant av alle møter i bystyret og formannskapet. Det ble avholdt 25 gruppemøter i Frammøtet har vært brukbart med et gjennomsnitt på i overkant av 20 medlemmer. De som ikke har kunnet møte har i 2013 vært flinke til å melde forfall har vært et meget godt år i posisjon. Gruppa har jobbet godt sammen. Samspillet med utvalgslederne og gruppene har fungert godt. Arbeiderpartiets utvalgsledere og grupper i øvrige kommunale utvalg avholder også møter både internt og sammen med våre samarbeidspartier der det er ønskelig å forberede og drøfte saker og forslag til vedtak. I løpet av 2013 har gruppa behandlet en rekke saker av betydning for Fredrikstad kommune. Blant de viktigste vil vi framheve: Budsjett 2014 og Handlingsplan Revidert budsjett 2013 Disponering av overskudd for 2012 Kommunedelplan for næringsutvikling i Fredrikstad Handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC- gjenger Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad - mål, delmål og retningslinjer Klima- og energiplan Bypakke Nedre Glomma bompengeordning Samlet handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg Skjenkesaker Høringssaker Reguleringssaker Bosetting av flyktninger Belønningsordningen Utredning om parlamentarisme Opprettelse av mangfold- og integreringsråd i Fredrikstad kommune 4

5 Helse- og velferdsutvalget Gruppa har bestått av: Frøydis Wroldsen, Leif Egil Andreassen, Bente Vikerstrand-Hansen, Terje M. Pedersen samt vararepresentantene Lisbeth Antonsen, Per Edvardsen, Vibeche Olsen, Frank Søraa, Marit Stahl og Torill Huth. Det er en aktiv og engasjert gruppe med svært godt fremmøte på gruppemøtene har vært preget av den negative økonomiske situasjonen. Korrektive tiltak er iverksatt. Alle sektorene i kommunen har deltatt i tiltakene for å få kommunens økonomi i balanse. Brukerundersøkelsen 2012 er behandlet i HOV i Gode skår på tjenestetilbudene kommunen gir. Vi har behandlet følgende saker: Ny organisering -en omfattende omorganisering som gjelder for hele sektoren (etater/ virksomheter/avdelinger) ca årsverk Korrektive tiltak budsjett 2013 og handlingsplan i perioden, årsrapport, avvik-og sykefraværesrapportering Høringer som gjelder pasienter/brukeres rettigheter og ellers saker som gjelder for seksjonen Heltidskultur/ressursavdeling Utprøving av ulike turnuser i avdelingene Start nytt sykehjem på Østsiden for demente 64 plasser og 12 dagplasser 50/60 årsverk Åpning av nytt sykehjem på Værste for Tildelingskontor, Rus/psyk. Helse/Fysio/ergoterapi/ Overgrepskontor/Feltpleien/Kantine heltidskultur er innført. Legevakten er åpnet Borge sykehjem omgjort til Fredrikstad korttidssenter med 83 plasser (Usk. Avdeling/ ø.hjelp) Informasjonsbrosjyrer informasjonsmateriell Vold i nære relasjloner Samarbeidsreformen Friskliv- og mestring forebyggende arbeid ambulante team fysio/ ergoterapi E-rom innført på Solliheimen Visningsleilighet ny teknologi på Holmen PDA (håndholdte dataenheter Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi satsing i seksjonen Hjemmetjenesten lagt til Mat Vaskeri og praktisk bistand Innsatsgjengen (arbeid for trygd) NAV veiledende satser Flyktningkontoret er overført til NAV Prosjekt rusomsorgen (Ilaveien) med tiltak for spes. Behandling /Akutt behandling Boligsosial handlingsplan for Fredrikstad kommune Tomt Traraveien er regulert 20 midlertidige boliger for vanskeligstilte Begby/Bråten psykiatriboliger Diverse kjøp og kommunale tilskudd: Daghøyskolen Frivilligsentralen/Homestart inkl. «frivillig eldre» VTA-plasser FASVO og Viuno AS Hjelpemiddellageret Kirkens Bymisjon FRID Mental helse Verdens dagen for psykisk helse Blå Kors Krisesenteret Ilaveien Varmestua Gatemagazinet Hjem i sykehjem aktivitør(er) 5

6 Oppvekstutvalget Gruppa består av: Kirsten Mostad Pedersen, Ole Petter Jervell- Hansen, Dana Ghazi og Talette Halstensen samt vararepresentantene Terese Troy Prebensen, David Tehrani, Marit Hasselgård, Frithjof Dattner og Christer Nygaard. Samarbeidet i gruppa fungerer godt. Det ble priopritert følgende: Oppvekstseksjonen ble for 2013 styrket med 11,3 millioner kroner. søskenmoderasjon og ikke prisjustering SFO, 2,75 millioner kroner styrking helsesøstertjenesten, 2,0 millioner kroner med vekt på skolehelsetjeneste etablering av Ungdomsteam 2 nye årsverk skole; økt lærertetthet og kompetanseheving barnehage; styrking Jonas og språkarbeid for førskolebarn foreldreveiledning til foreldre med innvandrerbakgrunn (ble ikke gjennomført grunnet krav til innsapring senere på året) Barnevernet ble styrket med statlige midler. Her er det prioritert egen miljøarbeidertjeneste og mindre kjøp av private tjenester. Innsparing på kjøp av private tjenester er ca 2 mill. kroner. Barnehagene har fortsatt trange rammer og har høyest sykefravær i seksjonen. Prosjekt Ungdomskontakter ble avsluttet Tiltaket er videreført som Oppsøkende ungdomstjeneste og for 2013 styrket med 2 stillinger. Tjenesten har nå 4 årsverk. Tilstandsrapporten for skolene viser fortsatt variasjon mellom virksomhetene. Dette følges opp av administrasjonen. Klasseledelse og Vurdering for læring er prioritert satsning. Resultatene på nasjonale prøver gikk noe tilbake fra 2012, men er over snittet for Østfold. Det ble i 2013 gjennomført en mulighetsstudie i samarbeid med fylkeskommunen. Ny skolebruksplan legges fram til politisk behandling i Kulturskoletime ble innført i SFO-tiden høsten Tiltaket fjernes fra høsten 2014 (ikke videreført av ny regjering). Det er en økning av barn med særlige behov og virksomhet Jonas har et økende antall barn å ivareta. Dette medfører et merforbruk. Det samme gjelder barnevernet. FRIS har overtallige ansatte, noe som også her fører til merforbruk i forhold til budsjett. 6

7 Kulturutvalget Fredrikstad Arbeiderparti har vært representert med følgende medlemmer: Kari Agerup (nestleder), Kay Øistad, Guro E. Havrevold og Fadil Gashi Utvalget har hatt 9 møter og behandlet 60 saker. Foran hvert utvalgsmøte har det vært avholdt gruppemøter, hvor også leder av utvalget Camilla Eidsvold (SV) har deltatt. Utvalget har i tillegg til budsjett- og Handlingsplan behandlet spillemiddelsøknader. Det er gitt betydelige midler til diverse gode formål som støtte til lag og foreninger, bidrag til mange konserter, revyer og teaterforestillinger, jubileer og festivaler, velikehold av bygninger og kulturminner, herunder også maritime. Utvalget har bidratt til at det kunne åpnes en trebygger/restaureringslinje i Bjørnebygarasjene på Isegran og at det kunne gjennomføres et etapperitt på sykkel, Tour of Norway, som ga mye PR til Gamlebyen. Utvalget fattet også et viktig prinsippvedtak om at det ikke skulle vises reklame før barnefilm. Dette startet forsiktig opp i 2013 med full virkning fra Utvalget har bidratt til mange nye veinavn i distriktet og kjøpt inn og sikret kunst og kunstnerisk utsmykking på byggeprosjekter. Den kanskje viktigste saken har vært å støtte og lobbe for å få bygget Østfold Kulturscene på Værste. Teknisk utvalg Gruppa har bestått av: Odd Hasselgård, Lisa Skaret, Nils Are Magerøy og Torill Huth samt vararepresentantene Svein Erik Thorvaldsen, Marit Stahl, Rikard Simens Larsen og Guro Havrevold. Her er en oversikt over viktige hendelser i 2013: -Gratis ferge var en suksess. Passasjerantallet økte fra i 2012 til i Byggingen av Go vakker Thora var et godt gjennomført prosjekt -Fergeleier Selbak -Gangbro Gamlebyen -Vannlekkasjer har gått betydelig ned -Fortsetter å sanere gammelt ledningsnett -Anlegging av Labyrinten midlertidig park på Mother India-tomta. -Sommerblomster i sentrum godt gjennomført sesong med ulik beplantning gjennom alle årstidene. -Oppheng av fuglekasser i sentrumsparkene bidrar til økt fugleliv -Opprusting av grøntanlegg i midtrabatter og veiareal i sentrum Veiavdelingen: 7

8 -Kommet i gang med tiltak for en tryggere by, med bedre belysning. -Ny dykkerbil, som er skreddersydd for redningsdykkerne våre. -Overtatt 18 nye, flotte leieligheter i Begbyveien Gjennomført sårt etterlengtet tilstandskartlegging i (nesten) alle boligene for bedre ressursutnyttelse, vedlikeholdsplanlegging og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. -To nasjonale priser: For beste uterom for anlegget i Bjørndalsdammene samt for opplegg av transport gjennom fergene. Planutvalget Gruppa består av: Rune Fredriksen, Raymond Svendsen, Bjørge Johansen, Kim Lervik, Lisbeth Sandbæk, Bente Pedersen samt vararepresentantene Hans Peter Dahl, Eileen Dvergsdal, Frank Søraa, Hege Eriksen, Marit Hasselgård og Bjørn Roger Hansen. 23 reguleringsplanforslag er sent på høring/utlagt til offentlig ettersyn. Vedtatt 14 reguleringsplaner, 9 private og 5 offentlige. Reguleringsplanen for Østsiden Sykehjem ble behandlet på under 6 måneder (under 1 år fra planarbeidet ble varslet igangsatt til vedtak). Av større saker har gruppa i Planutvalget behandlet: Detaljregulering for nytt sykehjem på Østsiden Detaljregulering for Bråten Begby - felt 3 Detaljregulering for Åle Øvre Detaljregulering for Saltnes båthavn Detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage Detaljregulering for ny Borge ungdomsskole Detaljregulering for Traraveien 19 og Fremskridt 2 Detaljregulering for Østgårdshaven Detaljregulering for Åsebråtentunet ombygging av Blomstertorget planprogram for Gretnes/Sundløkka planprogram for ridesenter Thorslund Rammetillatelse for nytt sykehjem på Østsiden Rammetillatelse for ny Borge ungdomsskole Kortbølgen 15 - dispensasjon fra byggehøyde (Borg havn / Nexans) Boligsosial handlingsplan FREVAR KF Partiet er representert i styret ved Victor Kristiansen (styreleder) og Hege Dubec (nestleder). Vararepresentanter er Eileen Dvergsdal og Knut Jarl Rødje. FREVAR-styret har i 2013 avholdt 11 møter og behandlet 36 saker. Foretaket driver etter hovedpilarene miljø, økonomi, samfunn og verdt å nevne er: Årsregnskapet for 2012 hvor med et overskudd 9.92 MNOK. Energiforhandlinger med industrien ble ferdigstilt rundt årsskiftet med tilfredsstillende resultat etter en lang prosess. Det er oppnådd enighet om pris, volum og varighet. Oppstart av biogassanlegget der biogass fra den nye råtnetanken (RT3) brukes av bussene til Østfold Kollektivtrafikk. Prosjektet FREVAR Case 2013 med styret, ledergruppa og tillitsvalgte som har hatt fokus på rasjonalisering av driften innen 8

9 alle områder. Avvikling av Fredrikstad Biogass AS ved at FREVAR overtar forpliktelsene og all produksjon, oppgradering og salg nå foretas av FREVAR. Avviklingen forbedrer foretakets inntjening, lekkasjen av gass minimaliseres og total produksjon økes. Budsjett- og Handlingsplan Foretaket budsjetterte for første gang med et negativt årsresultat i det utfordrende året Investering i nytt prosesstrinn ved vannverket i form av kullfilter med en ramme på 100 millioner kroner. Dette innebærer høyere kvalitet og bedre sikkerhet for framtida samtidig som høyere kostnad til produksjon. Rettsprosess FREVAR vs Staten der foretaket vant på alle punkter i Tingretten når det gjaldt innbetalt sluttbehandlingsavgift. Status per januar 2014 er at det er uavklart om dommen blir rettskraftig (etter at staten oversatt ankefristen) eller om saken kommer til behandling i Lagmannsretten ultimo Historisk lavt lønnsoppgjør på ca. 1% som viser en unik lojalitet og evne til å ta ansvar fra alle ansatte. Studieutvalget Vi har hatt et år preget av valgkamp og skolering knyttet til de ulike fanesakene til partiet. Både i april, mai, juni og august hadde vi skolering av medlemmer i nært samarbeid med AOF. Studieleder har bedt om innspill fra de lokale studielederne om det er bestemte temaer som kan være aktuelle. På bakgrunn av et ønske fra partiet hadde vi et ruspolitisk møte i mars der vi arrangerte paneldebatt med mulighet til innspill fra salen. I tillegg hadde vi et møte for partiets nye medlemmer i april, der også partileder og ordfører var til stede. Vi har ikke hatt møter spesifikt knyttet til skolering i høst. Kvinnenettverket Arbeiderpartiet skal være Norges mest likestilte parti. Arbeiderpartiet skal være pådriver for et likestilt samfunn. Kvinnenettverket skal være pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Kvinnenettverket skal rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til lederposisjoner. Alle kvinner i Arbeiderpartiet skal få tilbud om å engasjere seg i kvinnenettverket. Dette skal gjøres i samarbeid med styret i partiet og leder har det øverste ansvar. Videre er vi oppfordret til å lage handlingsplan noe vi har gjort i Fredrikstad i Handlingsplanen besto av følgende: Ett kvinneforum med ett tema hvor vi kunne snakke sammen på en uformell måte. 100 år med stemmerett bruker vi den? Kvinner Kan kurs med vekt på å ta ordet og delta i debatt FLOW i hverdagen-finn din flytsone. Takle stress i hverdagen 8. mars 9

10 Internasjonalt arbeid med blikk på kvinner i andre land. Kvinner Kan- kvinner og valgkamp. (i samarbeid med Fagforbundet) Begge Kvinner Kan kursene ble avlyst grunnet lite påmeldinger. Det samme gjelder FLOW. 100 år med stemmerett samlet 11 kvinner med sterke meninger, noe som resulterte i en kronikk om kampen for stemmerett og hva vi så som utfordringer, til alle fylkets aviser. Internasjonal kvinnepolitikk ble arrangert i samarbeid med Internasjonalt utvalg i Østfold Arbeiderparti med bra oppmøte. 8. mars oppfordret vi medlemmene til å delta i arrangementet som SV sto for her i byen, samt å delta i åpning av stemmerettsjubileet for Østfold. Videre har alle kvinner i Fredrikstad fått invitasjon til samlinger gjennom Kvinnenettverket i Østfold AP. Det har blitt sendt ut tre infobrev til alle kvinnelige medlemmer som har oppgitt e-postadresse. dette har gått på Deltidsproblematikk, 100 års jubileet for stemmerett Blå Kopi språk har makt. Det er fortsatt en utfordring av 152 av våre 304 kvinnelige medlemmer ikke har oppgitt e-post adresse, da nettverksarbeid er bygget på den type kommunikasjon. Styringsgruppa håper derfor at flere melder inn slik at vi lettere kan oppfylle vedtektene på at alle som vil skal kunne være med i FAPs kvinnenettverk. Kvinnekontakt har deltatt på følgende arrangert av Arbeiderpartiet sentralt: Inspirasjon til valgkamp Stemmerettsjubileet Women Can Do It samling Styringsgruppa har bestått av Lisa Skaret, Hege Dubec og Bente Pedersen Faglig-politisk samarbeidskomite Innledning Samarbeidskomiteen for Fredrikstad og Hvaler arbeider etter egne retningslinjer og har til formål blant annet å sikre en utvikling og styrking av det faglig/politiske samarbeidet i Fredrikstad og Hvaler. Samarbeidskomiteen er sammensatt av representanter fra Arbeiderpartiene i Fredrikstad og Hvaler og LO i Fredrikstad. Østfold Arbeiderparti (ØAP) v/partisekretæren tiltrer, LOs ungdomsutvalg og AUF i Fredrikstad er også invitert til å delta/tiltre. AOF Fredrikstad Moss er sekretariat og tiltrer komiteen med en representant, som er samarbeidskomiteens sekretær. 10

11 Sammensetning/representantene Alle representanter og vararepresentanter er valgt for årsmøteperioden 2013/2014, ordføreren i Fredrikstad og gruppelederen i Hvaler Ap tiltrer og har møterett, tale og forslagsrett i samarbeidskomiteens møter. LO - valgte representanter: Arne Hansen Frithjof Dattner Lisbeth Kristiansen vararepresentanter (i rekkefølge): 1. Helene Roer Sandberg/ Vibece Lundestad 2. Knut Berg 3. Sigmund Karlsen. Fredrikstad Arbeiderparti - valgte representanter: vararepresentanter (i rekkefølge): Atle Ottesen 1. Jan M. Sørensen * Wenja Ringen* 2. Marit Hasselgård Rune Fredriksen 3. Kay Øistad Fagforbundet Hvaler valgt representant Thomas Holmen Olsen vararepresentant: Mona Holmquist Hvaler Arbeiderparti valgt representant: Mona Vauger Anne May Sandvik Olsen. Fra Fredrikstad Arbeiderparti tiltrer: Ordfører Jon-Ivar Nygård Fra Hvaler Arbeiderparti tiltrer: Gruppeleder Øyvind Wevling AUF tiltrer: Vilde Havrevold LOs ungdomsutvalg kan tiltre, men har ikke deltatt i Østfold Arbeiderparti tiltrer: Sekretær Siri Martinsen inviteres til møtene. AOF - sekretariat: Arne Berg tiltrer og er samarbeidskomiteens sekretær på vegne av AOF. AOF utøver også økonomi og regnskapsfunksjonene for samarbeidskomiteen. Arbeidsutvalget Samarbeidskomiteen konstituerer seg selv, og leder/nestledervervet går på turnus mellom LO og Fredrikstad Arbeiderparti. I 2013 har arbeidsutvalget vært sammensatt slik: Leder: Fredrikstad Arbeiderpartis leder Atle Ottesen. Nestleder: LOs leder Arne Hansen. Sekretær: AOF ved Arne Berg. Partisekretæren i Østfold Arbeiderparti inviteres til møtene. Hvaler Arbeiderparti inviteres, og møter når de har anledning. Møtevirksomhet og saker I 2013 er det avholdt 10 møter i samarbeidskomiteen, hvorav 9 ordinære møter og et eget møte om budsjettet for Fredrikstad kommune for Samarbeidskomtieen har også arrangert en stor 11

12 Fagligpolitisk konferanse, som er behandlet i eget avsnitt i årsmeldingen. Samarbeidskomiteen har behandlet i overkant av 50 saker. Arbeidsutvalget har i tillegg avholdt 12 møter. Stortingsvalget 2013 Samarbeidskomiteen innledet året ved å invitere til en større fagligpolitisk konferanse, som opptakt til valgåret. Samarbeidskomiteens oppgave har vært å koordinere den fagligpolitiske valgkampen mellom Arbeiderpartiet, fagforbundene og LO. Arbeidsutvalget har sørget for en svært tett oppfølging gjennom ukentlige møter i de siste månedene fram mot valget. I selve valgkampinnspurten august og september ble det sendt ut ukentlige kontaktbrev (tema) til arbeidsplasskontakter, klubber, fagforeninger og andre faglige og politiske kontakter i vårt distrikt. I samarbeidskomiteens valgkampoppsummering heter det blant annet: I Østfold har vi gjennomført tidenes valgkamp. Aldri har så mange bidratt over hele fylket. Samarbeidet mellom LO, AP og AUF har vært utmerket. LO/Fagbevegelsen har hatt et svært godt engasjement over hele fylket. Tross innsatsen og et bra resultat for Ap holdt det ikke til fire nye år for den Rødgrønne regjeringen Arbeiderpartiet fikk 34,9 % i Østfold, nær 4 % mer enn på landsbasis. Men partiet mistet ett mandat. Tross sterke resultater i de store byene 39,4 % i Sarpsborg, 37,6 % i Fredrikstad, 36,6% i Halden og 35,5% i Moss, og at Arbeiderpartiet i Hvaler fikk 32,1% av stemmene, holdt det ikke i kampen om fjerde-mandatet for Arbeiderpartiet. Også SV og Senterpartiet gikk tilbake og nådde dermed ikke opp i kampen om utjevningsmandatet. Dermed består nå Østfold-benken av: 3 fra Ap: Svein Roald Hansen, Irene Johansen og Stein Erik Lauvås 3 fra Høyre: Ingjerd Schau, Bengt Morten Wenstøb og Eirik Milde 2 fra FrP: Ulf Leirstein og Erlend Wiborg 1 fra KrF: Line Henriette Hjemdal Faglig/politisk konferanse ved inngangen til valgåret Samarbeidskomiteen innledet valgåret med en fagligpolitisk konferanse, hvor alle arbeidsplasskontakter, fagforeninger og andre faglige og politiske kontakter i distriktet var invitert. Hovedinnledere var Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Det ble en bra konferanse, med gode innledere og relevant innhold/temaer. Bra oppfølging gjennom paneldebatten etter innledningene. Det var ca. 40 tilstede, men dessverre svært få arbeidsplasskontakter deltok. Faglig/politisk manifest Ved kommunevalget 2011 ble det utarbeidet og vedtatt et omfattende manifest, som skulle forplikte Arbeiderpartiet i Fredrikstad og Hvaler. Manifestet ble nok i første rekke sett på som et Fredrikstad anliggende, men i løpet av 2013 har det også blitt utarbeidet et mer konkretisert manifest i Hvaler, mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet. I Fredrikstad, hvor Arbeiderpartiet er i posisjon, er det innført en årlig rapportering og evaluering av hvor langt en har kommet med gjennomføringen av manifestet. Dette blir ved årsskiftet, første gang i 2012/2013, gjennomgått skriftlig, punkt for punkt. Resultatet av første gjennomgang må betegnes som meget vellykket, og at en så langt har kommet godt i gang med å innfri manifestets mange punkter. Manifestet vil ligge til grunn for budsjettdrøftinger og være underlagt en årlig evaluering. 12

13 Arbeidsplasskontaktene Gjennom mange år har vi hatt en arbeidsplasskontaktnett med jevnlig/månedlig kontakt, blant annet gjennom våre kontaktbrev. Høsten 2012 ble arbeidsplasskontaktnettet ajourført, slik at vi skulle stå godt rustet med et ajourført nettverkt i valgåret Etter ajourføringen, som skjedde i nært samarbeid med fagforeningen i de forskjellige forbundene består selve arbeidsplasskontaktnettet av tilsammen ca. 90 personer fordelt på følgende forbund/fagforeninger: Fagforbundet Fredrikstad og Hvaler, Fagforbundet Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund. Det er gjennom hele året sendt ut månedlige kontaktbrev, særlig ble denne aktiviteten intensivert i valgkampinnspurten. Gjennom 2013 er det sendt ut til sammen 18 kontaktbrev. Det ajourførte kontaktnettet ble invitert til en faglig/politisk konferanse som en start på valgkampåret 2013, i januar 2013, (se egen omtale i årsmeldingen). Dessverre var oppslutningen om konferansen liten blant arbeidsplasskontaktene. Dette ble behørig drøftet og fulgt opp av Samarbeidskomiteen. Blant annet ble det sendt ut en egen oppfølging til alle arbeidsplasskontaktene, hvor en ba om innspill til hvordan en kan få til en best mulig kontakt og kommunikasjon mellom Samarbeidskomiteen og kontaktnettet. En må nok dessverre konstaterer at det har kommet få tilbakemeldinger og ønsker fra kontaktnettverket, men Samarbeidskomiteens henvendelser har vært mange og langt flere enn vanlig i valgåret Fritt rettsråd: Ordningen har lang tradisjon i Fredrikstad distriktet og finansieres over Samarbeidskomiteens budsjett, dvs. av årskontingenten som medlemmene i Samarbeidskomiteen betaler. Målgruppen er medlemmer av LO og Ap. Det er Advokatene i Lykkeberg, ved advokat Gasser, som utfører tjenesten, og det er AOF Fredrikstad Moss sitt kontor som administrerer den. Interessen for og bruken av ordningen har vært økende gjennom de senere årene, men noe mindre brukt i 2013, hvor det ble foretatt 25 konsultasjoner. Samarbeidskomiteen har besluttet å øke informasjonen om ordningen, slik at enda flere kan få kjennskap til den mulighet ordningen tilbyr. Av øvrige viktige sakene som er behandlet gjennom 2013 nevnes Løpende orientering - i alle møter med nytt og aktuelt fra alle organisasjonene og de to kommunene. 1. Mai. Samarbeidet mellom Hvaler Ap og Fagforbundet Hvaler. Årsmelding, regnskap og budsjett for Samarbeidskomiteen. Kommunebudsjettene i Fredrikstad og Hvaler. Statsbudsjettets betydning for Østfold og våre kommuner. Sluttord: Samarbeidskomiteen er et viktig organ for å sikre et godt og aktivt samspill i arbeiderbevegelsen lokalt. Ser vi tilbake på 2013 kan vi dessverre konstatere at vi ikke nådde det store målet om fire nye regjeringsår for de RØDGRØNNE, men valgkampen og det gode fagligpolitiske samarbeidet vi har inspirer oss til nå å starte neste valgkamp, derfor ser vi fram mot et godt fagligpolitisk samarbeid for å sikre valgseire ved kommune- og fylkestingsvalget i

14 2013 var et år da Fredrikstad AUF virkelig fikk vokse til å bli et av Østfolds mest aktive lokallag, med jevn aktivitet over hele året. Styret for 2013 ble satt i januar, og det nye styret fikk umiddelbart jobben med å klargjøre lokallaget for valgkamp høsten Fredrikstad AUF samlet mange AUFere til en knakende god 1. mai feiring, med Trond Giske som hovedtaler. På tross av at våre meningsmotstandere møtte opp gjorde Fredrikstad AUF en god figur og viste at sosialdemokratiet fortsatt står sterkt hos ungdom i byen. Fredrikstad AUF arrangerte en sommeravslutning på Solhaug, og dette ble godt mottatt av medlemmene. Det var tydelig at en noe mer uformell kurs/sosial sammenkomst før sommeren var nyttig for samholdet, og dette bør et nytt styre ta med seg videre. Valget i 2013 gikk ikke den veien AUF ønsket. Fredrikstad AUF hadde mye aktiviteter i samarbeid med AUF i Østfold, og våre medlemmer stod på hele turen ut fram til valgdagen. Tross aktiviteten gikk det ikke helt veien, og vi går nå inn i 4 år med AUF og Arbeiderpartiet i opposisjon. Året ble rundet av med en forrykende verveinnspurt, der Fredrikstad AUF stod fram som et fyrtårn for alle de andre lokallagene i fylket, og vervet konstant opp imot årsskiftet. Det endelige tallet for antall medlemmer ved årsskiftet er i skrivende stund ikke tilgjengelig, men det var en markant vekst i antall medlemmer i var et godt år for Fredrikstad AUF, der det kom mange nye aktive på banen, vi lærte, prøvde og feilet, og sitter igjen med mange erfaringer som AUF kan nye godt av i mange år framover. Antall styremøter avholdt I 2013: 11 Antall medlemsmøter avholdt I 2013: 3 Antall kurs/arrangementer avholdt i 2013: 9 14

15 Medlems- og lagsoversikt Fredrikstad Arbeiderparti hadde ved årsskiftet 718 (719) betalende medlemmer i 9 partilag og 274 (163) medlemmer i Fredrikstad AUF. Borge Arbeiderpartilag 107 medlemmer Leder: Kay Øistad Lisleby Arbeiderlpartilag 29 medlemmer Leder: Nils Are Magerøy Onsøy Arbeiderpartilag 83 medlemmer Leder: Lisbeth Antonsen Rolvsøy Arbeiderpartilag 58 medlemmer Leder: Marit Stahl / Marit Hasselgård Fagforbundets Arbeiderpartilag 33 medlemmer Leder: Per Edvardsen Sentrum Arbeiderpartilag 188 medlemmer Leder: Leif E. Andreassen/Gry-Helen Strøm Kråkerøy Arbeiderpartilag 82 medlemmer Leder: Svein Erik Thorvaldsen Torsnes Arbeiderpartilag 71 medlemmer Leder: Ulf Berg Østre Fredrikstad Arbeiderpartilag 67 medlemmer Leder: Raymond Svendsen Fredrikstad AUF 274 medlemmer Leder: Vilde Havrevold 15

16 Partilederens sluttord: Vi legger bak oss et hektisk politisk år. Nok en gang viser vi partiorganisasjonens mangfold og kraft når vi driver valgkamp. Arbeiderpartiets valgkampmaskineri er alle vi som bidrar i valgkampen på den ene eller andre måte. Vi har stått på stans, banket på dører og delt ut mange roser. Vi er synlige i alle deler av kommunen. Det er det som gjør oss til en folkebevegelse. Det vi derimot må bli flinkere til er å invitere flere med som aktive i vårt parti. Vi er rett og slett ikke flinke nok til å verve, her har vi en jobb å gjøre. Her har vi mye å lære av Fredrikstad AUF som har økt sitt medlemstall betraktelig. Det står det respekt av Men vi har osgså fått flere nye medlemmer i Disse skal vi ta godt vare på. Melder man seg inn i et parti er det fordi man ønsker å delta, ønsker å bidra, ønsker å påvirke beslutningene. Det er viktig at vi som organisasjon gir alle medlemmer denne muligheten. Jeg har det siste året vært mye på besøk rundt i lagene. Det er gledelig å se at det er bra aktivitet. Det viser at lagene er viktig. Men også der er det viktig at vi får rekkrutert flere medlemmer. Den økonomiske situasjonen i kommune dette siste året har vært utfordrende. Vi har vært nødt til å ta grep for å komme i ballanse. Det har vi klart. Vi gikk med overskudd også i 2013, slik vi også gjorde i 2011 og Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt på den ene eller den andre måten i Det fagligpolitiske samarbeidet står sterkt, det samme gjør vårt forhold til Fredrikstad AUF, Østfold Arbeiderparti og kommunepartiene i Nedre Glommaregionen. Vi har et g odt samarbeidsklima med våre samarbeidspartier. Vi er ikke alltid enige, men vi kommer fram til gode omforente forslag. En stor takk til dere alle. En stor takk til Rune Fredriksen som gikk inn i vervet som gruppeleder i den perioden jeg var rådgiver i Forsvarsdepartementet. Den jobben gjorde han på en utmerket måte Nå starter den lange valgkampen fram mot kommunevalget i Vi gjennomfører våre valgløfter. Vi viser en retning for Fredrikstad kommune. Sammen skal vi vise at Arbeiderpartiet er det partiet som er best egnet til å sitte i førersetet med begge hendene på rattet i Fredrikstad. Det skal vi klare, sammen Atle Ottesen partileder 16

17 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Inntekter: Statstilskudd: Kommunetilskudd: Kontingentandel: Renteinntekter: (Kvinnenettverket) Totalt inntekter: Utgifter: Husleie: Annonser: Kontorhold: Møte- og kursvirksomhet: Kontingenter: Faglig-politisk: Kvinnenettverket: AUF: Gave AUF 100 år: Kulturfondet: Landsmøtefondet: Blomster/gaver: Diverse: Valgkamp 2013: Totalt utgifter: Resultat 2013: Balanse per Driftskonto Plasseringskonto Sum Gjeld og Egenkapital Egenkapital : Årets overskudd: Egenkapital : Kvinnenettverkets økonomi er nå integrert i FAP og deres kontobeholdning er overført FAP i Føres dermed som ekstraordinær inntekt i regnskapet. 2 Overforbruk etter vedtak i partistyret om støtte til 1. mai-arrangementer, herunder til 1. mai komiteen samt dekning av lagas utgifter i forbindelse med jubileumsmarkeringen i Torsnes. 1 17

18 Revisjonsberetning 18

19 Budsjett 2014 Budsjett 2014 Inntekter: Statstilskudd: Kommunetilskudd: Kontingentandel: Renteinntekter: Totalt inntekter: Utgifter: Husleie: Annonser: Kontorhold: Møte- og kursvirksomhet: Kontingenter: mai Faglig-politisk: Kvinnenettverket: AUF: Kulturfondet: Landsmøtefondet: Blomster/gaver: Diverse: Totalt utgifter: Prognose 2014:

20 Forslag: Forslag 1: FORBUD MOT ELEFANTER I NORSKE SIRKUS Forslagsstiller: Fredrikstad AUF Sirkuselefanter blir utsatt for store lidelser, både under transport og under opptrening. Dårlig helse kan direkte knyttes til deres liv i fangenskap i Norge ved at det påfører dyrene unødige lidelser, som fotskader og endret (unormalt) adferdsmønster. Samtidig innebærer opptreningen mishandling, bla elefantkrok. Av hensyn til dyrenes velferd har Norge allerede nedlagt forbud mot bjørn, løve og tiger i sirkus. Fredrikstad Arbeiderparti krever: - Et forbud mot elefanter i norske sirkus. Partistyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget og viser til Bystyrets vedtak Forslag 2: UETISK OG LIVSFARLIG MATPRODUKSJON Forslagsstiller: Fredrikstad AUF I Norge og verden foregår det en massiv produksjon av mat. Denne produksjonen er i stor grad uetisk og farlig. Det stadig økende matforbruket, og metodene man bruker for å produsere nok mat og oppfylle alle direktiv har fatale konsekvenser for oss forbrukere. Halvparten av proteinene vi spiser kommer fra de samme fire plantene: ris, hvete, mais og soya. Selv oppdrettsfisken og husdyrene fôres med dette, noe som gjør tallene svært høye. Disse plantene er ofte genmodifiserte noe som forsterker den dårlige effekten. Dette er en svært unaturlig prosess. Konsekvensene kan være mange og ødeleggende, men genmodifisering har ikke vært i bruk lenge nok til at man kan fastslå alle konsekvenser. I Norge er genmanipulerte produkter er ikke tillatt omsatt eller markedsført med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Mattilsynet synes å godkjenne det som lønner seg for norsk næring og økonomi. Fedme og andre livsstilssykdommer kan skyldes det ensidige næringsgrunnlaget i moderne matproduksjon. Det at vi skal spise variert er for mange en selvfølge, og er bevist avgjørende for en god helse. Det hjelper ikke spise proteiner fra forskjellige kilder når så mye stammer fra de samme råvarene. Det er dyrenes føde som blir vår føde gjennom at vi spiser dem. Sprøytemidlene er enda et økende problem. De som sprøyter bruker avansert verneutstyr fordi de ikke skal puste det inn eller få det inn gjennom huden. Før måtte grønnsakene og frukten selv utvikle et immunforsvar for å kunne overleve i naturen. Med dagens sprøytemidler trenger de ikke lenger det. De kan heller bruke energi på å bli fort store. Når vi spiser frukt og grønnsaker som ikke har sitt eget immunforsvar, får vi heller ikke styrket immunforsvar av å spise dette. For eksempel innholdet av antioksidanter, som blant annet er forebyggende mot kreft, er mye mindre i dag enn før. Roundup er den vanligste giften som brukes som sprøytemiddel med Glyfosat som hovedgift. Dette blir i hovedsak brukt for å fjerne ugress i avlinger. De første ti årene syntes dette å være effektivt, men nå begynner ugresset å bli resistente mot giften. Dermed brukes enda større mengder gift, og flere sorter genmodifiserte planter blir produsert. Ifølge Testbiotech i München har bøndene fått mer arbeid, høyere kostnader og mindre avlinger, altså virker sprøytemidlene mot sin virkning. Marie- Monique Robert skriver i sin bok om at testresultater som viser skadevirkninger av Glyfosat blir systematisk utelatt i rapporter. I Argentina blir det meldt om økende forekomster av fosterskader og kreft i nærheten av avlingene som blir sprøytet med Roundup. Norge skryter av å bruke mindre plantegift, hormontilsetninger og medisiner enn mange andre land. Det hjelper lite når vi i 2012 importerte landbruksvarer for 43 milliarder kroner. Produksjonen 20

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Hvem bestemmer på bussen?

Hvem bestemmer på bussen? 3 Foreningens leder Hvem bestemmer på bussen? Det har vært alltid vært, og kommer fortsatt til å være diskusjoner av denne typen i vår bransje. Og spørsmålet er ikke så enkelt som noen vil ha det til,

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer