Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014"

Transkript

1 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar

2 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning Regnskap Budsjett Innkomne forslag 7. Valg 2

3 BERETNING Partistyret Partistyret har i perioden bestått av: Leder: Atle Ottesen Nestleder: Wenja Ringen Sekretær: Rune Fredriksen Kasserer: Victor Kristiansen Studieleder: Guro Havrevold Kvinnekontakt: Lisa Skaret Styremedlem: Jaran Berg Styremedlem: Nils Are Magerøy Styremedlem: Terese Troy Prebensen 1.varamedlem: Hans Peter Dahl 2.varamedlem: Hege Dubec 3.varamedlem: Svein Erik Thorvaldsen 4.varamedlem: Frøydis Wroldsen 5.varamedlem: Raymond Svendsen Tiltrer styret: Gruppeleder Ordfører LO AUF Det er avholdt 11 styremøter og 6 representantskap/temamøter i perioden. Det har blitt sendt ut sommerbrev og julebrev til alle partiets medlemmer. I 2013 har hovefokuset vært på valgkampskolering og Stortingsvalget i Fredrikstad Arbeiderparti gjennomførte en god valgkamp med mange arrangement og rosebesøk. Totalt banket vi på nesten 8000 dører med roser i tillegg til stands alle lørdager i sentrum og rundt om i laga på oppløpet. Partiet landet på 37.6% i Fredrikstad Med en blå vind over Norge som naturlig nok også påvirket oss, anser vi ikke dette som et dårlig valgresultat. Det skulle litt til å kopiere kanonvalget i 2009 hvor vi oppnådde 42.7%, etter 36.1% i 2005 og 29.3% i Partistyret har i samarbeid med bystyregruppa etablert budsjettgrupper i partiet som har bidratt med verdifulle innspill til budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune. Parlamentarisk styringsform i Fredrikstad kommune er et tema som vi har satt på dagorden og partiet vil konkludere i denne saken før neste kommunevalg. Partistyret ønsker at vi skal ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig i denne saken. Samarbeidet med LO gjennom faglig-politisk utvalg er svært godt og bystyregruppa har bidratt til at kravene i det faglig-politiske manifestet for perioden i stor grad er oppfylt allerede. I februar ble det avholdt en svært vellykket Jubilantfest på Folkets Hus i Torsnes i samarbeid mellom Fredrikstad Arbeiderparti, partilagene og AUF. Det ble overrakt hederstegn til jubilanter: 20 år 30 år 40 år 50 år og 60 års medlemskap og det var også 100 års markering for Onsøy Arbeiderpartilag og AUF Fredrikstad. 3

4 Bystyregruppa Gruppa har i 2013 bestått av 54 medlemmer. Styret har i 2013 bestått av: Leder: Rune Fredriksen (fra Atle Ottesen) Nestleder: Wenja Ringen (fra Rune Fredriksen) Sekretær: Kari Agerup Møtende varamedlemmer: Frøydis Wroldsen og Victor Kristiansen (sekretær 2). Ordfører Jon-Ivar Nygård har tiltrådt styret. Utvalgsledere i 2013 har vært: Helse- og velferd: Oppvekst: Plan: Teknisk: Administrasjonsutvalget: FREVAR KF: Frøydis Wroldsen Kirsten Mostad Pedersen Rune Fredriksen Odd Hasselgård Arne Øren Victor Kristiansen Gruppestyret har faste møter hver mandag. Gruppa har hatt møter i forkant av alle møter i bystyret og formannskapet. Det ble avholdt 25 gruppemøter i Frammøtet har vært brukbart med et gjennomsnitt på i overkant av 20 medlemmer. De som ikke har kunnet møte har i 2013 vært flinke til å melde forfall har vært et meget godt år i posisjon. Gruppa har jobbet godt sammen. Samspillet med utvalgslederne og gruppene har fungert godt. Arbeiderpartiets utvalgsledere og grupper i øvrige kommunale utvalg avholder også møter både internt og sammen med våre samarbeidspartier der det er ønskelig å forberede og drøfte saker og forslag til vedtak. I løpet av 2013 har gruppa behandlet en rekke saker av betydning for Fredrikstad kommune. Blant de viktigste vil vi framheve: Budsjett 2014 og Handlingsplan Revidert budsjett 2013 Disponering av overskudd for 2012 Kommunedelplan for næringsutvikling i Fredrikstad Handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC- gjenger Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad - mål, delmål og retningslinjer Klima- og energiplan Bypakke Nedre Glomma bompengeordning Samlet handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg Skjenkesaker Høringssaker Reguleringssaker Bosetting av flyktninger Belønningsordningen Utredning om parlamentarisme Opprettelse av mangfold- og integreringsråd i Fredrikstad kommune 4

5 Helse- og velferdsutvalget Gruppa har bestått av: Frøydis Wroldsen, Leif Egil Andreassen, Bente Vikerstrand-Hansen, Terje M. Pedersen samt vararepresentantene Lisbeth Antonsen, Per Edvardsen, Vibeche Olsen, Frank Søraa, Marit Stahl og Torill Huth. Det er en aktiv og engasjert gruppe med svært godt fremmøte på gruppemøtene har vært preget av den negative økonomiske situasjonen. Korrektive tiltak er iverksatt. Alle sektorene i kommunen har deltatt i tiltakene for å få kommunens økonomi i balanse. Brukerundersøkelsen 2012 er behandlet i HOV i Gode skår på tjenestetilbudene kommunen gir. Vi har behandlet følgende saker: Ny organisering -en omfattende omorganisering som gjelder for hele sektoren (etater/ virksomheter/avdelinger) ca årsverk Korrektive tiltak budsjett 2013 og handlingsplan i perioden, årsrapport, avvik-og sykefraværesrapportering Høringer som gjelder pasienter/brukeres rettigheter og ellers saker som gjelder for seksjonen Heltidskultur/ressursavdeling Utprøving av ulike turnuser i avdelingene Start nytt sykehjem på Østsiden for demente 64 plasser og 12 dagplasser 50/60 årsverk Åpning av nytt sykehjem på Værste for Tildelingskontor, Rus/psyk. Helse/Fysio/ergoterapi/ Overgrepskontor/Feltpleien/Kantine heltidskultur er innført. Legevakten er åpnet Borge sykehjem omgjort til Fredrikstad korttidssenter med 83 plasser (Usk. Avdeling/ ø.hjelp) Informasjonsbrosjyrer informasjonsmateriell Vold i nære relasjloner Samarbeidsreformen Friskliv- og mestring forebyggende arbeid ambulante team fysio/ ergoterapi E-rom innført på Solliheimen Visningsleilighet ny teknologi på Holmen PDA (håndholdte dataenheter Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi satsing i seksjonen Hjemmetjenesten lagt til Mat Vaskeri og praktisk bistand Innsatsgjengen (arbeid for trygd) NAV veiledende satser Flyktningkontoret er overført til NAV Prosjekt rusomsorgen (Ilaveien) med tiltak for spes. Behandling /Akutt behandling Boligsosial handlingsplan for Fredrikstad kommune Tomt Traraveien er regulert 20 midlertidige boliger for vanskeligstilte Begby/Bråten psykiatriboliger Diverse kjøp og kommunale tilskudd: Daghøyskolen Frivilligsentralen/Homestart inkl. «frivillig eldre» VTA-plasser FASVO og Viuno AS Hjelpemiddellageret Kirkens Bymisjon FRID Mental helse Verdens dagen for psykisk helse Blå Kors Krisesenteret Ilaveien Varmestua Gatemagazinet Hjem i sykehjem aktivitør(er) 5

6 Oppvekstutvalget Gruppa består av: Kirsten Mostad Pedersen, Ole Petter Jervell- Hansen, Dana Ghazi og Talette Halstensen samt vararepresentantene Terese Troy Prebensen, David Tehrani, Marit Hasselgård, Frithjof Dattner og Christer Nygaard. Samarbeidet i gruppa fungerer godt. Det ble priopritert følgende: Oppvekstseksjonen ble for 2013 styrket med 11,3 millioner kroner. søskenmoderasjon og ikke prisjustering SFO, 2,75 millioner kroner styrking helsesøstertjenesten, 2,0 millioner kroner med vekt på skolehelsetjeneste etablering av Ungdomsteam 2 nye årsverk skole; økt lærertetthet og kompetanseheving barnehage; styrking Jonas og språkarbeid for førskolebarn foreldreveiledning til foreldre med innvandrerbakgrunn (ble ikke gjennomført grunnet krav til innsapring senere på året) Barnevernet ble styrket med statlige midler. Her er det prioritert egen miljøarbeidertjeneste og mindre kjøp av private tjenester. Innsparing på kjøp av private tjenester er ca 2 mill. kroner. Barnehagene har fortsatt trange rammer og har høyest sykefravær i seksjonen. Prosjekt Ungdomskontakter ble avsluttet Tiltaket er videreført som Oppsøkende ungdomstjeneste og for 2013 styrket med 2 stillinger. Tjenesten har nå 4 årsverk. Tilstandsrapporten for skolene viser fortsatt variasjon mellom virksomhetene. Dette følges opp av administrasjonen. Klasseledelse og Vurdering for læring er prioritert satsning. Resultatene på nasjonale prøver gikk noe tilbake fra 2012, men er over snittet for Østfold. Det ble i 2013 gjennomført en mulighetsstudie i samarbeid med fylkeskommunen. Ny skolebruksplan legges fram til politisk behandling i Kulturskoletime ble innført i SFO-tiden høsten Tiltaket fjernes fra høsten 2014 (ikke videreført av ny regjering). Det er en økning av barn med særlige behov og virksomhet Jonas har et økende antall barn å ivareta. Dette medfører et merforbruk. Det samme gjelder barnevernet. FRIS har overtallige ansatte, noe som også her fører til merforbruk i forhold til budsjett. 6

7 Kulturutvalget Fredrikstad Arbeiderparti har vært representert med følgende medlemmer: Kari Agerup (nestleder), Kay Øistad, Guro E. Havrevold og Fadil Gashi Utvalget har hatt 9 møter og behandlet 60 saker. Foran hvert utvalgsmøte har det vært avholdt gruppemøter, hvor også leder av utvalget Camilla Eidsvold (SV) har deltatt. Utvalget har i tillegg til budsjett- og Handlingsplan behandlet spillemiddelsøknader. Det er gitt betydelige midler til diverse gode formål som støtte til lag og foreninger, bidrag til mange konserter, revyer og teaterforestillinger, jubileer og festivaler, velikehold av bygninger og kulturminner, herunder også maritime. Utvalget har bidratt til at det kunne åpnes en trebygger/restaureringslinje i Bjørnebygarasjene på Isegran og at det kunne gjennomføres et etapperitt på sykkel, Tour of Norway, som ga mye PR til Gamlebyen. Utvalget fattet også et viktig prinsippvedtak om at det ikke skulle vises reklame før barnefilm. Dette startet forsiktig opp i 2013 med full virkning fra Utvalget har bidratt til mange nye veinavn i distriktet og kjøpt inn og sikret kunst og kunstnerisk utsmykking på byggeprosjekter. Den kanskje viktigste saken har vært å støtte og lobbe for å få bygget Østfold Kulturscene på Værste. Teknisk utvalg Gruppa har bestått av: Odd Hasselgård, Lisa Skaret, Nils Are Magerøy og Torill Huth samt vararepresentantene Svein Erik Thorvaldsen, Marit Stahl, Rikard Simens Larsen og Guro Havrevold. Her er en oversikt over viktige hendelser i 2013: -Gratis ferge var en suksess. Passasjerantallet økte fra i 2012 til i Byggingen av Go vakker Thora var et godt gjennomført prosjekt -Fergeleier Selbak -Gangbro Gamlebyen -Vannlekkasjer har gått betydelig ned -Fortsetter å sanere gammelt ledningsnett -Anlegging av Labyrinten midlertidig park på Mother India-tomta. -Sommerblomster i sentrum godt gjennomført sesong med ulik beplantning gjennom alle årstidene. -Oppheng av fuglekasser i sentrumsparkene bidrar til økt fugleliv -Opprusting av grøntanlegg i midtrabatter og veiareal i sentrum Veiavdelingen: 7

8 -Kommet i gang med tiltak for en tryggere by, med bedre belysning. -Ny dykkerbil, som er skreddersydd for redningsdykkerne våre. -Overtatt 18 nye, flotte leieligheter i Begbyveien Gjennomført sårt etterlengtet tilstandskartlegging i (nesten) alle boligene for bedre ressursutnyttelse, vedlikeholdsplanlegging og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. -To nasjonale priser: For beste uterom for anlegget i Bjørndalsdammene samt for opplegg av transport gjennom fergene. Planutvalget Gruppa består av: Rune Fredriksen, Raymond Svendsen, Bjørge Johansen, Kim Lervik, Lisbeth Sandbæk, Bente Pedersen samt vararepresentantene Hans Peter Dahl, Eileen Dvergsdal, Frank Søraa, Hege Eriksen, Marit Hasselgård og Bjørn Roger Hansen. 23 reguleringsplanforslag er sent på høring/utlagt til offentlig ettersyn. Vedtatt 14 reguleringsplaner, 9 private og 5 offentlige. Reguleringsplanen for Østsiden Sykehjem ble behandlet på under 6 måneder (under 1 år fra planarbeidet ble varslet igangsatt til vedtak). Av større saker har gruppa i Planutvalget behandlet: Detaljregulering for nytt sykehjem på Østsiden Detaljregulering for Bråten Begby - felt 3 Detaljregulering for Åle Øvre Detaljregulering for Saltnes båthavn Detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage Detaljregulering for ny Borge ungdomsskole Detaljregulering for Traraveien 19 og Fremskridt 2 Detaljregulering for Østgårdshaven Detaljregulering for Åsebråtentunet ombygging av Blomstertorget planprogram for Gretnes/Sundløkka planprogram for ridesenter Thorslund Rammetillatelse for nytt sykehjem på Østsiden Rammetillatelse for ny Borge ungdomsskole Kortbølgen 15 - dispensasjon fra byggehøyde (Borg havn / Nexans) Boligsosial handlingsplan FREVAR KF Partiet er representert i styret ved Victor Kristiansen (styreleder) og Hege Dubec (nestleder). Vararepresentanter er Eileen Dvergsdal og Knut Jarl Rødje. FREVAR-styret har i 2013 avholdt 11 møter og behandlet 36 saker. Foretaket driver etter hovedpilarene miljø, økonomi, samfunn og verdt å nevne er: Årsregnskapet for 2012 hvor med et overskudd 9.92 MNOK. Energiforhandlinger med industrien ble ferdigstilt rundt årsskiftet med tilfredsstillende resultat etter en lang prosess. Det er oppnådd enighet om pris, volum og varighet. Oppstart av biogassanlegget der biogass fra den nye råtnetanken (RT3) brukes av bussene til Østfold Kollektivtrafikk. Prosjektet FREVAR Case 2013 med styret, ledergruppa og tillitsvalgte som har hatt fokus på rasjonalisering av driften innen 8

9 alle områder. Avvikling av Fredrikstad Biogass AS ved at FREVAR overtar forpliktelsene og all produksjon, oppgradering og salg nå foretas av FREVAR. Avviklingen forbedrer foretakets inntjening, lekkasjen av gass minimaliseres og total produksjon økes. Budsjett- og Handlingsplan Foretaket budsjetterte for første gang med et negativt årsresultat i det utfordrende året Investering i nytt prosesstrinn ved vannverket i form av kullfilter med en ramme på 100 millioner kroner. Dette innebærer høyere kvalitet og bedre sikkerhet for framtida samtidig som høyere kostnad til produksjon. Rettsprosess FREVAR vs Staten der foretaket vant på alle punkter i Tingretten når det gjaldt innbetalt sluttbehandlingsavgift. Status per januar 2014 er at det er uavklart om dommen blir rettskraftig (etter at staten oversatt ankefristen) eller om saken kommer til behandling i Lagmannsretten ultimo Historisk lavt lønnsoppgjør på ca. 1% som viser en unik lojalitet og evne til å ta ansvar fra alle ansatte. Studieutvalget Vi har hatt et år preget av valgkamp og skolering knyttet til de ulike fanesakene til partiet. Både i april, mai, juni og august hadde vi skolering av medlemmer i nært samarbeid med AOF. Studieleder har bedt om innspill fra de lokale studielederne om det er bestemte temaer som kan være aktuelle. På bakgrunn av et ønske fra partiet hadde vi et ruspolitisk møte i mars der vi arrangerte paneldebatt med mulighet til innspill fra salen. I tillegg hadde vi et møte for partiets nye medlemmer i april, der også partileder og ordfører var til stede. Vi har ikke hatt møter spesifikt knyttet til skolering i høst. Kvinnenettverket Arbeiderpartiet skal være Norges mest likestilte parti. Arbeiderpartiet skal være pådriver for et likestilt samfunn. Kvinnenettverket skal være pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Kvinnenettverket skal rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til lederposisjoner. Alle kvinner i Arbeiderpartiet skal få tilbud om å engasjere seg i kvinnenettverket. Dette skal gjøres i samarbeid med styret i partiet og leder har det øverste ansvar. Videre er vi oppfordret til å lage handlingsplan noe vi har gjort i Fredrikstad i Handlingsplanen besto av følgende: Ett kvinneforum med ett tema hvor vi kunne snakke sammen på en uformell måte. 100 år med stemmerett bruker vi den? Kvinner Kan kurs med vekt på å ta ordet og delta i debatt FLOW i hverdagen-finn din flytsone. Takle stress i hverdagen 8. mars 9

10 Internasjonalt arbeid med blikk på kvinner i andre land. Kvinner Kan- kvinner og valgkamp. (i samarbeid med Fagforbundet) Begge Kvinner Kan kursene ble avlyst grunnet lite påmeldinger. Det samme gjelder FLOW. 100 år med stemmerett samlet 11 kvinner med sterke meninger, noe som resulterte i en kronikk om kampen for stemmerett og hva vi så som utfordringer, til alle fylkets aviser. Internasjonal kvinnepolitikk ble arrangert i samarbeid med Internasjonalt utvalg i Østfold Arbeiderparti med bra oppmøte. 8. mars oppfordret vi medlemmene til å delta i arrangementet som SV sto for her i byen, samt å delta i åpning av stemmerettsjubileet for Østfold. Videre har alle kvinner i Fredrikstad fått invitasjon til samlinger gjennom Kvinnenettverket i Østfold AP. Det har blitt sendt ut tre infobrev til alle kvinnelige medlemmer som har oppgitt e-postadresse. dette har gått på Deltidsproblematikk, 100 års jubileet for stemmerett Blå Kopi språk har makt. Det er fortsatt en utfordring av 152 av våre 304 kvinnelige medlemmer ikke har oppgitt e-post adresse, da nettverksarbeid er bygget på den type kommunikasjon. Styringsgruppa håper derfor at flere melder inn slik at vi lettere kan oppfylle vedtektene på at alle som vil skal kunne være med i FAPs kvinnenettverk. Kvinnekontakt har deltatt på følgende arrangert av Arbeiderpartiet sentralt: Inspirasjon til valgkamp Stemmerettsjubileet Women Can Do It samling Styringsgruppa har bestått av Lisa Skaret, Hege Dubec og Bente Pedersen Faglig-politisk samarbeidskomite Innledning Samarbeidskomiteen for Fredrikstad og Hvaler arbeider etter egne retningslinjer og har til formål blant annet å sikre en utvikling og styrking av det faglig/politiske samarbeidet i Fredrikstad og Hvaler. Samarbeidskomiteen er sammensatt av representanter fra Arbeiderpartiene i Fredrikstad og Hvaler og LO i Fredrikstad. Østfold Arbeiderparti (ØAP) v/partisekretæren tiltrer, LOs ungdomsutvalg og AUF i Fredrikstad er også invitert til å delta/tiltre. AOF Fredrikstad Moss er sekretariat og tiltrer komiteen med en representant, som er samarbeidskomiteens sekretær. 10

11 Sammensetning/representantene Alle representanter og vararepresentanter er valgt for årsmøteperioden 2013/2014, ordføreren i Fredrikstad og gruppelederen i Hvaler Ap tiltrer og har møterett, tale og forslagsrett i samarbeidskomiteens møter. LO - valgte representanter: Arne Hansen Frithjof Dattner Lisbeth Kristiansen vararepresentanter (i rekkefølge): 1. Helene Roer Sandberg/ Vibece Lundestad 2. Knut Berg 3. Sigmund Karlsen. Fredrikstad Arbeiderparti - valgte representanter: vararepresentanter (i rekkefølge): Atle Ottesen 1. Jan M. Sørensen * Wenja Ringen* 2. Marit Hasselgård Rune Fredriksen 3. Kay Øistad Fagforbundet Hvaler valgt representant Thomas Holmen Olsen vararepresentant: Mona Holmquist Hvaler Arbeiderparti valgt representant: Mona Vauger Anne May Sandvik Olsen. Fra Fredrikstad Arbeiderparti tiltrer: Ordfører Jon-Ivar Nygård Fra Hvaler Arbeiderparti tiltrer: Gruppeleder Øyvind Wevling AUF tiltrer: Vilde Havrevold LOs ungdomsutvalg kan tiltre, men har ikke deltatt i Østfold Arbeiderparti tiltrer: Sekretær Siri Martinsen inviteres til møtene. AOF - sekretariat: Arne Berg tiltrer og er samarbeidskomiteens sekretær på vegne av AOF. AOF utøver også økonomi og regnskapsfunksjonene for samarbeidskomiteen. Arbeidsutvalget Samarbeidskomiteen konstituerer seg selv, og leder/nestledervervet går på turnus mellom LO og Fredrikstad Arbeiderparti. I 2013 har arbeidsutvalget vært sammensatt slik: Leder: Fredrikstad Arbeiderpartis leder Atle Ottesen. Nestleder: LOs leder Arne Hansen. Sekretær: AOF ved Arne Berg. Partisekretæren i Østfold Arbeiderparti inviteres til møtene. Hvaler Arbeiderparti inviteres, og møter når de har anledning. Møtevirksomhet og saker I 2013 er det avholdt 10 møter i samarbeidskomiteen, hvorav 9 ordinære møter og et eget møte om budsjettet for Fredrikstad kommune for Samarbeidskomtieen har også arrangert en stor 11

12 Fagligpolitisk konferanse, som er behandlet i eget avsnitt i årsmeldingen. Samarbeidskomiteen har behandlet i overkant av 50 saker. Arbeidsutvalget har i tillegg avholdt 12 møter. Stortingsvalget 2013 Samarbeidskomiteen innledet året ved å invitere til en større fagligpolitisk konferanse, som opptakt til valgåret. Samarbeidskomiteens oppgave har vært å koordinere den fagligpolitiske valgkampen mellom Arbeiderpartiet, fagforbundene og LO. Arbeidsutvalget har sørget for en svært tett oppfølging gjennom ukentlige møter i de siste månedene fram mot valget. I selve valgkampinnspurten august og september ble det sendt ut ukentlige kontaktbrev (tema) til arbeidsplasskontakter, klubber, fagforeninger og andre faglige og politiske kontakter i vårt distrikt. I samarbeidskomiteens valgkampoppsummering heter det blant annet: I Østfold har vi gjennomført tidenes valgkamp. Aldri har så mange bidratt over hele fylket. Samarbeidet mellom LO, AP og AUF har vært utmerket. LO/Fagbevegelsen har hatt et svært godt engasjement over hele fylket. Tross innsatsen og et bra resultat for Ap holdt det ikke til fire nye år for den Rødgrønne regjeringen Arbeiderpartiet fikk 34,9 % i Østfold, nær 4 % mer enn på landsbasis. Men partiet mistet ett mandat. Tross sterke resultater i de store byene 39,4 % i Sarpsborg, 37,6 % i Fredrikstad, 36,6% i Halden og 35,5% i Moss, og at Arbeiderpartiet i Hvaler fikk 32,1% av stemmene, holdt det ikke i kampen om fjerde-mandatet for Arbeiderpartiet. Også SV og Senterpartiet gikk tilbake og nådde dermed ikke opp i kampen om utjevningsmandatet. Dermed består nå Østfold-benken av: 3 fra Ap: Svein Roald Hansen, Irene Johansen og Stein Erik Lauvås 3 fra Høyre: Ingjerd Schau, Bengt Morten Wenstøb og Eirik Milde 2 fra FrP: Ulf Leirstein og Erlend Wiborg 1 fra KrF: Line Henriette Hjemdal Faglig/politisk konferanse ved inngangen til valgåret Samarbeidskomiteen innledet valgåret med en fagligpolitisk konferanse, hvor alle arbeidsplasskontakter, fagforeninger og andre faglige og politiske kontakter i distriktet var invitert. Hovedinnledere var Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Det ble en bra konferanse, med gode innledere og relevant innhold/temaer. Bra oppfølging gjennom paneldebatten etter innledningene. Det var ca. 40 tilstede, men dessverre svært få arbeidsplasskontakter deltok. Faglig/politisk manifest Ved kommunevalget 2011 ble det utarbeidet og vedtatt et omfattende manifest, som skulle forplikte Arbeiderpartiet i Fredrikstad og Hvaler. Manifestet ble nok i første rekke sett på som et Fredrikstad anliggende, men i løpet av 2013 har det også blitt utarbeidet et mer konkretisert manifest i Hvaler, mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet. I Fredrikstad, hvor Arbeiderpartiet er i posisjon, er det innført en årlig rapportering og evaluering av hvor langt en har kommet med gjennomføringen av manifestet. Dette blir ved årsskiftet, første gang i 2012/2013, gjennomgått skriftlig, punkt for punkt. Resultatet av første gjennomgang må betegnes som meget vellykket, og at en så langt har kommet godt i gang med å innfri manifestets mange punkter. Manifestet vil ligge til grunn for budsjettdrøftinger og være underlagt en årlig evaluering. 12

13 Arbeidsplasskontaktene Gjennom mange år har vi hatt en arbeidsplasskontaktnett med jevnlig/månedlig kontakt, blant annet gjennom våre kontaktbrev. Høsten 2012 ble arbeidsplasskontaktnettet ajourført, slik at vi skulle stå godt rustet med et ajourført nettverkt i valgåret Etter ajourføringen, som skjedde i nært samarbeid med fagforeningen i de forskjellige forbundene består selve arbeidsplasskontaktnettet av tilsammen ca. 90 personer fordelt på følgende forbund/fagforeninger: Fagforbundet Fredrikstad og Hvaler, Fagforbundet Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund. Det er gjennom hele året sendt ut månedlige kontaktbrev, særlig ble denne aktiviteten intensivert i valgkampinnspurten. Gjennom 2013 er det sendt ut til sammen 18 kontaktbrev. Det ajourførte kontaktnettet ble invitert til en faglig/politisk konferanse som en start på valgkampåret 2013, i januar 2013, (se egen omtale i årsmeldingen). Dessverre var oppslutningen om konferansen liten blant arbeidsplasskontaktene. Dette ble behørig drøftet og fulgt opp av Samarbeidskomiteen. Blant annet ble det sendt ut en egen oppfølging til alle arbeidsplasskontaktene, hvor en ba om innspill til hvordan en kan få til en best mulig kontakt og kommunikasjon mellom Samarbeidskomiteen og kontaktnettet. En må nok dessverre konstaterer at det har kommet få tilbakemeldinger og ønsker fra kontaktnettverket, men Samarbeidskomiteens henvendelser har vært mange og langt flere enn vanlig i valgåret Fritt rettsråd: Ordningen har lang tradisjon i Fredrikstad distriktet og finansieres over Samarbeidskomiteens budsjett, dvs. av årskontingenten som medlemmene i Samarbeidskomiteen betaler. Målgruppen er medlemmer av LO og Ap. Det er Advokatene i Lykkeberg, ved advokat Gasser, som utfører tjenesten, og det er AOF Fredrikstad Moss sitt kontor som administrerer den. Interessen for og bruken av ordningen har vært økende gjennom de senere årene, men noe mindre brukt i 2013, hvor det ble foretatt 25 konsultasjoner. Samarbeidskomiteen har besluttet å øke informasjonen om ordningen, slik at enda flere kan få kjennskap til den mulighet ordningen tilbyr. Av øvrige viktige sakene som er behandlet gjennom 2013 nevnes Løpende orientering - i alle møter med nytt og aktuelt fra alle organisasjonene og de to kommunene. 1. Mai. Samarbeidet mellom Hvaler Ap og Fagforbundet Hvaler. Årsmelding, regnskap og budsjett for Samarbeidskomiteen. Kommunebudsjettene i Fredrikstad og Hvaler. Statsbudsjettets betydning for Østfold og våre kommuner. Sluttord: Samarbeidskomiteen er et viktig organ for å sikre et godt og aktivt samspill i arbeiderbevegelsen lokalt. Ser vi tilbake på 2013 kan vi dessverre konstatere at vi ikke nådde det store målet om fire nye regjeringsår for de RØDGRØNNE, men valgkampen og det gode fagligpolitiske samarbeidet vi har inspirer oss til nå å starte neste valgkamp, derfor ser vi fram mot et godt fagligpolitisk samarbeid for å sikre valgseire ved kommune- og fylkestingsvalget i

14 2013 var et år da Fredrikstad AUF virkelig fikk vokse til å bli et av Østfolds mest aktive lokallag, med jevn aktivitet over hele året. Styret for 2013 ble satt i januar, og det nye styret fikk umiddelbart jobben med å klargjøre lokallaget for valgkamp høsten Fredrikstad AUF samlet mange AUFere til en knakende god 1. mai feiring, med Trond Giske som hovedtaler. På tross av at våre meningsmotstandere møtte opp gjorde Fredrikstad AUF en god figur og viste at sosialdemokratiet fortsatt står sterkt hos ungdom i byen. Fredrikstad AUF arrangerte en sommeravslutning på Solhaug, og dette ble godt mottatt av medlemmene. Det var tydelig at en noe mer uformell kurs/sosial sammenkomst før sommeren var nyttig for samholdet, og dette bør et nytt styre ta med seg videre. Valget i 2013 gikk ikke den veien AUF ønsket. Fredrikstad AUF hadde mye aktiviteter i samarbeid med AUF i Østfold, og våre medlemmer stod på hele turen ut fram til valgdagen. Tross aktiviteten gikk det ikke helt veien, og vi går nå inn i 4 år med AUF og Arbeiderpartiet i opposisjon. Året ble rundet av med en forrykende verveinnspurt, der Fredrikstad AUF stod fram som et fyrtårn for alle de andre lokallagene i fylket, og vervet konstant opp imot årsskiftet. Det endelige tallet for antall medlemmer ved årsskiftet er i skrivende stund ikke tilgjengelig, men det var en markant vekst i antall medlemmer i var et godt år for Fredrikstad AUF, der det kom mange nye aktive på banen, vi lærte, prøvde og feilet, og sitter igjen med mange erfaringer som AUF kan nye godt av i mange år framover. Antall styremøter avholdt I 2013: 11 Antall medlemsmøter avholdt I 2013: 3 Antall kurs/arrangementer avholdt i 2013: 9 14

15 Medlems- og lagsoversikt Fredrikstad Arbeiderparti hadde ved årsskiftet 718 (719) betalende medlemmer i 9 partilag og 274 (163) medlemmer i Fredrikstad AUF. Borge Arbeiderpartilag 107 medlemmer Leder: Kay Øistad Lisleby Arbeiderlpartilag 29 medlemmer Leder: Nils Are Magerøy Onsøy Arbeiderpartilag 83 medlemmer Leder: Lisbeth Antonsen Rolvsøy Arbeiderpartilag 58 medlemmer Leder: Marit Stahl / Marit Hasselgård Fagforbundets Arbeiderpartilag 33 medlemmer Leder: Per Edvardsen Sentrum Arbeiderpartilag 188 medlemmer Leder: Leif E. Andreassen/Gry-Helen Strøm Kråkerøy Arbeiderpartilag 82 medlemmer Leder: Svein Erik Thorvaldsen Torsnes Arbeiderpartilag 71 medlemmer Leder: Ulf Berg Østre Fredrikstad Arbeiderpartilag 67 medlemmer Leder: Raymond Svendsen Fredrikstad AUF 274 medlemmer Leder: Vilde Havrevold 15

16 Partilederens sluttord: Vi legger bak oss et hektisk politisk år. Nok en gang viser vi partiorganisasjonens mangfold og kraft når vi driver valgkamp. Arbeiderpartiets valgkampmaskineri er alle vi som bidrar i valgkampen på den ene eller andre måte. Vi har stått på stans, banket på dører og delt ut mange roser. Vi er synlige i alle deler av kommunen. Det er det som gjør oss til en folkebevegelse. Det vi derimot må bli flinkere til er å invitere flere med som aktive i vårt parti. Vi er rett og slett ikke flinke nok til å verve, her har vi en jobb å gjøre. Her har vi mye å lære av Fredrikstad AUF som har økt sitt medlemstall betraktelig. Det står det respekt av Men vi har osgså fått flere nye medlemmer i Disse skal vi ta godt vare på. Melder man seg inn i et parti er det fordi man ønsker å delta, ønsker å bidra, ønsker å påvirke beslutningene. Det er viktig at vi som organisasjon gir alle medlemmer denne muligheten. Jeg har det siste året vært mye på besøk rundt i lagene. Det er gledelig å se at det er bra aktivitet. Det viser at lagene er viktig. Men også der er det viktig at vi får rekkrutert flere medlemmer. Den økonomiske situasjonen i kommune dette siste året har vært utfordrende. Vi har vært nødt til å ta grep for å komme i ballanse. Det har vi klart. Vi gikk med overskudd også i 2013, slik vi også gjorde i 2011 og Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt på den ene eller den andre måten i Det fagligpolitiske samarbeidet står sterkt, det samme gjør vårt forhold til Fredrikstad AUF, Østfold Arbeiderparti og kommunepartiene i Nedre Glommaregionen. Vi har et g odt samarbeidsklima med våre samarbeidspartier. Vi er ikke alltid enige, men vi kommer fram til gode omforente forslag. En stor takk til dere alle. En stor takk til Rune Fredriksen som gikk inn i vervet som gruppeleder i den perioden jeg var rådgiver i Forsvarsdepartementet. Den jobben gjorde han på en utmerket måte Nå starter den lange valgkampen fram mot kommunevalget i Vi gjennomfører våre valgløfter. Vi viser en retning for Fredrikstad kommune. Sammen skal vi vise at Arbeiderpartiet er det partiet som er best egnet til å sitte i førersetet med begge hendene på rattet i Fredrikstad. Det skal vi klare, sammen Atle Ottesen partileder 16

17 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Inntekter: Statstilskudd: Kommunetilskudd: Kontingentandel: Renteinntekter: (Kvinnenettverket) Totalt inntekter: Utgifter: Husleie: Annonser: Kontorhold: Møte- og kursvirksomhet: Kontingenter: Faglig-politisk: Kvinnenettverket: AUF: Gave AUF 100 år: Kulturfondet: Landsmøtefondet: Blomster/gaver: Diverse: Valgkamp 2013: Totalt utgifter: Resultat 2013: Balanse per Driftskonto Plasseringskonto Sum Gjeld og Egenkapital Egenkapital : Årets overskudd: Egenkapital : Kvinnenettverkets økonomi er nå integrert i FAP og deres kontobeholdning er overført FAP i Føres dermed som ekstraordinær inntekt i regnskapet. 2 Overforbruk etter vedtak i partistyret om støtte til 1. mai-arrangementer, herunder til 1. mai komiteen samt dekning av lagas utgifter i forbindelse med jubileumsmarkeringen i Torsnes. 1 17

18 Revisjonsberetning 18

19 Budsjett 2014 Budsjett 2014 Inntekter: Statstilskudd: Kommunetilskudd: Kontingentandel: Renteinntekter: Totalt inntekter: Utgifter: Husleie: Annonser: Kontorhold: Møte- og kursvirksomhet: Kontingenter: mai Faglig-politisk: Kvinnenettverket: AUF: Kulturfondet: Landsmøtefondet: Blomster/gaver: Diverse: Totalt utgifter: Prognose 2014:

20 Forslag: Forslag 1: FORBUD MOT ELEFANTER I NORSKE SIRKUS Forslagsstiller: Fredrikstad AUF Sirkuselefanter blir utsatt for store lidelser, både under transport og under opptrening. Dårlig helse kan direkte knyttes til deres liv i fangenskap i Norge ved at det påfører dyrene unødige lidelser, som fotskader og endret (unormalt) adferdsmønster. Samtidig innebærer opptreningen mishandling, bla elefantkrok. Av hensyn til dyrenes velferd har Norge allerede nedlagt forbud mot bjørn, løve og tiger i sirkus. Fredrikstad Arbeiderparti krever: - Et forbud mot elefanter i norske sirkus. Partistyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget og viser til Bystyrets vedtak Forslag 2: UETISK OG LIVSFARLIG MATPRODUKSJON Forslagsstiller: Fredrikstad AUF I Norge og verden foregår det en massiv produksjon av mat. Denne produksjonen er i stor grad uetisk og farlig. Det stadig økende matforbruket, og metodene man bruker for å produsere nok mat og oppfylle alle direktiv har fatale konsekvenser for oss forbrukere. Halvparten av proteinene vi spiser kommer fra de samme fire plantene: ris, hvete, mais og soya. Selv oppdrettsfisken og husdyrene fôres med dette, noe som gjør tallene svært høye. Disse plantene er ofte genmodifiserte noe som forsterker den dårlige effekten. Dette er en svært unaturlig prosess. Konsekvensene kan være mange og ødeleggende, men genmodifisering har ikke vært i bruk lenge nok til at man kan fastslå alle konsekvenser. I Norge er genmanipulerte produkter er ikke tillatt omsatt eller markedsført med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Mattilsynet synes å godkjenne det som lønner seg for norsk næring og økonomi. Fedme og andre livsstilssykdommer kan skyldes det ensidige næringsgrunnlaget i moderne matproduksjon. Det at vi skal spise variert er for mange en selvfølge, og er bevist avgjørende for en god helse. Det hjelper ikke spise proteiner fra forskjellige kilder når så mye stammer fra de samme råvarene. Det er dyrenes føde som blir vår føde gjennom at vi spiser dem. Sprøytemidlene er enda et økende problem. De som sprøyter bruker avansert verneutstyr fordi de ikke skal puste det inn eller få det inn gjennom huden. Før måtte grønnsakene og frukten selv utvikle et immunforsvar for å kunne overleve i naturen. Med dagens sprøytemidler trenger de ikke lenger det. De kan heller bruke energi på å bli fort store. Når vi spiser frukt og grønnsaker som ikke har sitt eget immunforsvar, får vi heller ikke styrket immunforsvar av å spise dette. For eksempel innholdet av antioksidanter, som blant annet er forebyggende mot kreft, er mye mindre i dag enn før. Roundup er den vanligste giften som brukes som sprøytemiddel med Glyfosat som hovedgift. Dette blir i hovedsak brukt for å fjerne ugress i avlinger. De første ti årene syntes dette å være effektivt, men nå begynner ugresset å bli resistente mot giften. Dermed brukes enda større mengder gift, og flere sorter genmodifiserte planter blir produsert. Ifølge Testbiotech i München har bøndene fått mer arbeid, høyere kostnader og mindre avlinger, altså virker sprøytemidlene mot sin virkning. Marie- Monique Robert skriver i sin bok om at testresultater som viser skadevirkninger av Glyfosat blir systematisk utelatt i rapporter. I Argentina blir det meldt om økende forekomster av fosterskader og kreft i nærheten av avlingene som blir sprøytet med Roundup. Norge skryter av å bruke mindre plantegift, hormontilsetninger og medisiner enn mange andre land. Det hjelper lite når vi i 2012 importerte landbruksvarer for 43 milliarder kroner. Produksjonen 20

Protokoll Fredrikstad Arbeiderpartis årsmøte. Dato 05. mars 2012. Sted Folkets Hus, kl.18.00

Protokoll Fredrikstad Arbeiderpartis årsmøte. Dato 05. mars 2012. Sted Folkets Hus, kl.18.00 Protokoll Fredrikstad Arbeiderpartis årsmøte. Dato 05. mars 2012. Sted Folkets Hus, kl.18.00 Partileder Atle Ottesen ønsket velkommen til årsmøte. Knut Storberget holdt innledning Det ble sunget De unge

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 2 Frihetens Forpost Tekst: Arne Paasche Aasen Mel.: Jolly Kramer Johansen Ser du byen og hjembygdas

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti 25.februar 2013

Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti 25.februar 2013 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti 25.februar 2013 Årsmøtets dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning 2012 4. Regnskap 2012 5. Budsjett 2013 6. Innkomne forslag 7. Valg 8. Avslutning Dirigent:

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

Nordahl Grieg «Til ungdommen»

Nordahl Grieg «Til ungdommen» Denne gang: Nordahl Grieg «Til ungdommen» Innhold: Les diktet: «Til ungdommen» (hele diktet; 14 vers) Les diktet: «Til ungdommen» (8 vers). Les diktet: «Til ungdommen» (3 vers). Samtale om teksten: Snakk

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Årsmelding for 2015 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studiekontakt: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Marit Mjøen Atle Olav Sognli

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Fredrikstad Arbeiderparti

Fredrikstad Arbeiderparti Fredrikstad Arbeiderparti!!!! Årsmøte 5.mars 2012 Årsmøtets dagsorden: 1.Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning 2011 4.Regnskap 2011 5.Budsjett 2012 6.Innkomne forslag 7.Valg 8.Avslutning Årsberetning Vi

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. RØMSKOG KOMMUNE UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2011, den 7. april, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

HOLMSBU VEL. Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad

HOLMSBU VEL. Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad HOLMSBU VEL Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad Sak 1: Konstituering Fremmøte: 40 medlemmer Møteinnkallingen og dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Liv Aas Referent: Roar

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside:

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: Styrets årsmelding for perioden 21.mars 2013 25.mars 2014 Styret i Fredrikstad musikkråd har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: Irene Arnesen, leder (Selbak Blandede Kor) Linda Herwander

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer