Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013"

Transkript

1 Høringsnotat kun publisert på Luftfartstilsynets hjemmesider Vår saksbehandler: Telefon direkte: Vår dato: 13. november 2012 Vår referanse: /505/HSA Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for Innledning Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (heretter gebyrforskriften) har vært endret årlig de siste årene, senest ved forskrift 5. juni 2012 nr Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet utkast til gebyrforskrift for Luftfartstilsynet har på bakgrunn av ny gebyrberegningsmodell, basert på selvkostmetoden, gjennomført en analyse av de direkte og indirekte kostnadene innenfor Luftfartstilsynets arbeidsområder. 2. Fastsettelse av gebyrer 2.1 Om beregning av kostnadsgrunnlaget Utkast til gebyrforskrift bygger i stor grad på inneværende års gebyrforskrift, med nødvendige endringer som følge av nye eller endrede oppgaver. Luftfartstilsynet startet i 2009 med en større kartlegging av den enkelte avdelings- og seksjons ressursbruk i tilknytning til ulike arbeidsoppgaver. Denne kartleggingen er fulgt opp med nye intervjuer og innhenting av opplysninger som er utarbeidet i forbindelse med årsplan- og budsjettarbeid for Relativ tidsbruk estimeres i dagsverk per ansatt/seksjon/avdeling for de forskjellige oppgavetypene. Målet med gjennomgangen er å kvalitetssikre ressursanslag som fremkommet i intervjuene, og identifisere eventuelle endringer i ressursbruk samt kartlegge nye eller endrede oppgaver. Det er også foretatt en gjennomgang av driftskostnader på det enkelte gebyrbelagte området med utgangspunkt i regnskap for 2011 basert på direkte og indirekte kostnader. Luftfartstilsynet er en arbeidsintensiv organisasjon hvor lønns- og personalkostnader utgjør hoveddelen av de totale driftskostnader. Kartlagt ressursbruk fordelt på kategorier/oppgaver er benyttet som kriterium for å fordele de direkte og indirekte kostnadene per 1

2 oppgave/avdeling/seksjon. Dette er ansett å gi den beste angivelsen av kostnadsfordelingen mellom de ulike områdene. Det er også innført en ny kategori, øvrige oppgaver som ikke er tilsynsrelevant, for mer presis kartlegging av oppgaver som ikke er tilsynsarbeid. Ved beregning av alle kostnader er regnskapstall for 2011 lagt til grunn. Det er videre så langt mulig tatt hensyn til kjente endringer. Tabellen viser hvordan direkte og indirekte kostnader fordeler seg på tilsynsrelaterte oppgaver og oppgaver som ikke er tilsynsarbeid. Oppgaver Budsjetterte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 1 Direkte kostnader tilsynsvirksomhet 90,7 Indirekte kostnader tilsynsvirksomhet 49,7 Sum gebyrfinansierte tilsynskostnader 140,4 Direkte og indirekte tilsynskostnader GA/luftsport 4,0 Direkte og indirekte kostnader øvrige oppgaver 45,4 Sum totale kostnader 189,8 Tabell 1: Budsjetterte totale kostnader 2013, basert på regnskap 2011 med kjente endringer per september 2012 Følgende kategorier lagt til grunn ved ressurskartleggingen: a) administrasjon b) kommunikasjon/samfunnskontakt c) analyse d) regelverksutvikling e) internasjonalt arbeid f) øvrige oppgaver som ikke er tilsynsarbeid g) kompetanseutvikling h) annet tilsynsrelevant i) tilsynsoppgaver: virksomhetstilsyn og adgangskontroll Det har ikke vært mulig å kartlegge eksakt ressursbruk til hvert enkeltgebyr. Dette innebærer at medgåtte ressurser på de fleste områder er slått sammen i forbindelse med kartleggingen av tidsbruk. For eksempel er alle operative teoriprøver slått sammen til én kategori. Ved fastsettelse av størrelsen på det enkelte gebyr er kostnaden for gjennomsnittlig tidsbruk for den spesifikke oppgaven lagt til grunn. 1 Inflasjonsjusterte 2011-tall basert på KPI hentet fra Statistisk Sentralbyrå prognose prisstigning i 2012 og 2013 på henholdsvis 1,3% og 1,4% 2

3 2.2 Nærmere om hvilke kostnader som er inkludert i kostnadsgrunnlaget for seksjonen/avdelingen Det er lagt til grunn at en del av det arbeidet som faller inn under begrepet administrasjon, og som utføres av ledere, relaterer seg til Luftfartstilsynets generelle drift. Dette kan for eksempel være arbeid i tilknytning til Luftfartstilsynets budsjett og årsplanlegging. Etter en konkret vurdering er henholdsvis 60 dagsverk for avdelingsdirektører og 10 dagsverk for seksjonsledere tilordnet kategorien administrasjon. Samme antall dagsverk er lagt til grunn for alle avdelinger/seksjoner. Administrasjon av tilsynsoppgavene er kostnadsmessig tilordnet seksjonene, og ressursbruken er tilordnet kategorien annet tilsynsrelevant. Tid brukt av seksjonsledere på administrasjon av tilsynsoppgaver fordeles da forholdsmessig som kostnad på alle aktuelle tilsynsaktiviteter. Direkte og indirekte kostnader knyttet til kommunikasjon/samfunnskontakt, analyse, regelverksutvikling, internasjonalt arbeid, samt kategorien øvrige oppgaver som ikke er tilsynsarbeid, inngår ikke i kostnadsgrunnlaget for beregning av gebyrer. I sistnevnte kategori inngår for eksempel utredningsoppdrag fra Samferdselsdepartementet. Det varierer mellom de ulike fagområdene hvilke krav som stilles til løpende kompetanseutvikling for avdelingens/seksjonens ansatte. Kostnader knyttet til kompetanseutvikling er derfor fordelt forholdsmessig på den aktuelle avdelingens/seksjonens tilsynsaktiviteter. Fagseksjonene utfører en del faglig arbeid som ikke direkte kan relateres til den enkelte gebyrbelagte myndighetshandling, men som likevel er en del av seksjonens arbeidsoppgaver. Omfanget av dette generelle arbeidet varierer mellom seksjonene, og kostnadene er fordelt forholdsmessig på tilsynsoppgavene. Eksempler på dette er informasjonsmøter med aktørene på området, utarbeidelse og vedlikehold av prosedyrer, oppfølging av ulykker og hendelser og annet safetyarbeid. Tilsynsoppgavene består av adgangskontroll og virksomhetstilsyn. Gebyret for de ulike adgangskontrollene skal dekke faktiske kostander med arbeidet med den konkrete tillatelsen samt andel av indirekte kostnader. I mange tilfeller, fordi kostnadene varierer sterkt fra sak til sak, påløper det gebyr etter regning. Etter Luftfartstilsynets oppfatning vil det kunne være til fordel for brukerne at det påløper gebyr etter regning, da søker gjennom å oversende komplett søknad med all nødvendig dokumentasjon, vil kunne bidra til å redusere gebyrkostnadene. Luftfartstilsynet bruker mye tid på å etterspørre dokumentasjon, i tillegg til at det i seg selv medfører merarbeid at dokumentasjon oversendes i mange forsendelser, til dels over lang tid. For enkelte typer adgangskontroller er faste gebyrsatser ansett å være mest hensiktsmessig på grunn av stor saksmengde og tilnærmet ensartede saker, for eksempel på områder som sertifikat og bakgrunnssjekk. I hovedsak er det slik at årsgebyret skal dekke de direkte kostnadene ved virksomhetstilsynet samt andel av indirekte kostnader. Årsgebyret dekker tiden benyttet under selve virksomhetstilsynet, forberedelser, reise, etterarbeid og utarbeidelse av rapport, oppfølgning av avvik mv. Årsgebyret skal også dekke administrativ oppfølging, for eksempel henvendelser på telefon, e-post og brev gjennom hele året samt, i de fleste tilfeller, fornyelse av tillatelsen de årene hvor dette er aktuelt. De indirekte kostnadene kan ikke tilbakeføres til et bestemt gebyr, men er å anse som 3

4 Luftfartstilsynets felleskostnader. Følgende regnes som indirekte kostnader: Alle driftskostnader som relaterer seg til Luftfartstilsynet som helhet, for eksempel husleie, strøm, telefoni og datakostnader. Den andel av avdelingenes og seksjonenes administrasjon som angår Luftfartstilsynets generelle drift. Fellesadministrative lønnskostnader, som personal, økonomi, arkiv, IT osv. De indirekte kostnadene er fordelt forholdsmessig på faktisk medgått ressursforbruk knyttet til tilsynsrelaterte oppgaver og de oppgavene som ikke inngår i kostgrunnlaget for gebyrene. De indirekte kostnadene er altså fordelt på samtlige oppgaver og ikke kun tilsynsoppgavene. Som indirekte kostnad regnes også kostnader knyttet til drift av luftfartsdirektørens stab. Enkelte kostnader relatert til saksbehandlingen i juridisk avdeling er fordelt og belastes gebyrbelagte oppgaver, i hovedsak saksbehandlingen i Norges luftfartøyregister og lisens/driftstillatelse. 2.3 Nærmere om kostnader knyttet til oppgaver som ikke gebyrfinansieres For 2013 er fordeling av de totale kostnadene endret i forhold til tidligere år, blant annet på bakgrunn av innføring av ny kategori i ressurskartleggingen; øvrige oppgaver som ikke er tilsynsrelevant. En del ressursbruk som tidligere var kategorisert under de øvrige områdene, er nå lagt inn under denne kategorien. Dette er gjort for å få bedre oversikt over oppgaver som ikke er tilsynsarbeid, men som likevel ikke naturlig kommer inn under de tidligere fire kategoriene kommunikasjon og samfunnskontakt, analyse, regelverksutvikling og internasjonalt arbeid. Avvikene mellom 2012 og 2013 skyldes variasjoner i ressursbruk over tid. Reduksjonen i kostnader knyttet til kommunikasjon og samfunnskontakt skyldes at en del oppgaver som tidligere ble vurdert inn under denne kategorien, nå inngår i tilsynskategorien. Dette gjelder for eksempel deltakelse i informasjonsmøter i markedet, informasjon i forbindelse med innføring av nytt regelverk og en del generell kommunikasjon med aktørene. Videre er noe ressursbruk knyttet til oppfølging av ulykker og hendelser som tidligere har blitt kategorisert under analysearbeid, nå vurdert som en del av tilsynsarbeidet. 4

5 Oversikt over kostnader i tilknytning til Luftfartstilsynets øvrige oppgaver, dvs. ikke tilsynsbaserte oppgaver: Øvrige oppgaver Lagt til grunn for gebyrforskrift 2012 i mill.kr Inflasjonsjusterte direkte og indirekte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 2 Kommunikasjon og samfunnskontakt 11,8 6,8 Analyse 12,0 8,6 Regelverksutvikling 12,0 8,8 Internasjonal deltakelse 13,5 16,7 Øvrige oppgaver som ikke er tilsynsrelevant 4,5 Sum øvrige kostnader 49,3 45,4 Tabell 2: Budsjetterte direkte og indirekte kostnader øvrige oppgaver 2013, basert på regnskap 2011 med kjente endringer september Tallene for 2012 og 2013 er ikke sammenlignbare som følge av innføring av ny beregningsmodell for Inflasjonsjusterte 2011-tall basert på KPI hentet fra Statistisk Sentralbyrå prognose prisstigning i 2012 og 2013 på henholdsvis 1,3% og 1,4% 5

6 2.4 Oversikt over direkte og indirekte tilsynskostnader For å oppnå bedre samsvar mellom inntekter og kostnader per gebyrområde, foreslås en del endringer i gebyrsatser. Tabellen gir et bilde av inntekter i 2011 samt beregnede direkte og indirekte tilsynskostnader på de ulike områdene, basert på regnskapstall for 2011 med kjente endringer. Videre fremkommer anslag inntekter for Nye gebyrsatser er beregnet slik at gebyrinntektene på de ulike områdene så langt det er mulig skal dekke samlede kostnader per gebyrområde. Der det tidligere har vært over-/underdekning er dette forsøkt utjevnet. Tilsynsoppgaver/gebyrområder Inntekter 2011 i mill.kr (2013-kr) 3 Inflasjonsjusterte direkte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 3 Inflasjonsjusterte indirekte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 3 Inntekter budsjettert 2013 i mill.kr Flymedisin 5,8 4 2,5 1,7 4,2 Norges luftfartøyregister 2,4 2,1 0,9 2,4 Tekniske gebyrer 33,5 19,2 9,8 29,9 Flytekniske sertifiktater og teori 1,2 1,8 1,0 1,3 Innleie luftfartøy 2,2 1,0 0,5 3,0 Operative sertifkater og teori 17,3 11,9 5,3 18,1 Simulatorer 2,6 1,6 0,7 2,8 Selskaper, AOC/lisens/driftstillatelser 13,6 19,9 9,7 24,2 Flyplasser, konsesjoner 10,0 4,9 4,5 11,7 Skoler/utdanningsorganisasjoner 2,4 3,2 1,7 4,0 Flysikring/LTT og FNT 18,5 13,9 7,5 21,0 Security 11,0 8,7 6,4 17,8 Sum 120,5 90,7 49,7 140,4 GA/luftsport 2,8 1,2 4,0 Totalsum 120,5 93,5 50,9 144,4 Tabell 3: Budsjetterte direkte og indirekte kostnader tilsyn 2013, basert på regnskap 2011 med kjente endringer september Inflasjonsjusterte 2011-tall basert på KPI hentet fra Statistisk Sentralbyrå prognose prisstigning i 2012 og 2013 på henholdsvis 1,3% og 1,4% 4 Faktisk inntekt 5,8 millioner. Av dette utgjorde 3,7 millioner som ble utbetalt til Flymedisinsk institutt for å dekke flymedisinske undersøkelser. Ordningen opphørte i september

7 Sum direkte og indirekte kostnader, når GA ikke er hensyntatt, er 140,4 millioner. Totale kostnader for GA er 4 millioner. Sum direkte og indirekte kostnader for tilsynsområdet er 144,4 millioner. 3. Detaljert gjennomgang av forslag til gebyrforskrift Forslag til gebyrforskrift bygger i stor grad på gjeldende gebyrforskrift. Som følge av ressurskartleggingen og fastsetting av kostnadsgrunnlaget for det enkelte gebyr/de enkelte gebyrområdene, foreslås det endringer i en rekke gebyrsatser. Endringene foreslås for å sikre bedre samsvar mellom kostnader knyttet til arbeidet på området og gebyrinntekten. Til tross for at enkelte gebyrsatser foreslås økt betydelig, har det fortsatt ikke vært mulig å oppnå fullstendig kostnadsdekning på alle områder. Dette har som konsekvens at det på noen områder isolert sett fortsatt er en overdekning. Alle inntektsberegninger er gjort på grunnlag av erfaringstall og kjente endringer. Siden antallet søknader vil kunne variere fra år til år, vil også beregnet inntekt på de ulike områdene variere i tråd med aktiviteten. Kostnaden vil på kort sikt likevel være den samme, siden endringer i personellressurser vil måtte skje over tid. Under gjennomgås alle endringer som foreslås i forskriften. I utkast til gebyrforskrift som er vedlagt høringen, er endringer i forskriftsteksten markert med rød skrift. Hvor det foreslås at bestemmelser skal utgå, er dette markert med rød skrift samt en gjennomgående strek gjennom teksten. Kapittel 1. Innledende og generelle gebyrbestemmelser 4 Nærmere om gebyr etter regning Timesatsen for gebyr etter regning foreslås endret til kr Økningen utgjør om lag 25% og er nødvendig for å dekke beregnede gjennomsnittskostnader for et timeverk. Det er på det rene at beregnet timekostnad de forutgående år har vært satt for lavt, og dette er årsaken til den foreslåtte prosentvise store økningen. Kapittel II. Luftfartøy 11 Om gebyr for registrering av luftfartøy m.m. i Norges luftfartøyregister I tredje ledd foreslås det at gebyret for forhåndsvurdering av dokumentasjon økes med om lag 5% til kr Øvrige gebyrer foreslås ikke økt. 12 Gebyr for registrering av luftfartøy m.m. Alle gebyrsatser foreslås økt med 5%. 13 Gebyr for registrering av pantedokument og andre rettigheter Alle gebyrsatser foreslås økt med 5%. 14 Gebyr for utstedelse av luftdyktighetsbevis/permit to Fly for ikke-ervervsmessig luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr /2002 artikkel 4.2, jf. vedlegg II (Annex IIfartøy) Det foreslås en ny og forenklet struktur for 14 og 16. Det foreslås nye vektkategorier bedre tilpasset dagens tekniske regelverk, i tillegg til at tillegget for vekt ut over en viss minstevekt tas 7

8 ut. Det foreslås imidlertid ikke helt samsvarende vektkategorier for 14 og 16. Endringen innebærer at nær alle vektkategoriene har fått redusert gebyr, samtidig som den nye strukturen er enklere slik at det blir lettere for den enkelte eier å se hva gebyret faktisk vil være. For å kunne fastsette lavere faste satser, er det inntatt et nytt tredje ledd om at kostnader knyttet til besiktigelse og prøveflyging påløper etter regning. Gebyrsatsen for seilfly, motorseilfly, ballong, selvbygde luftfartøy og historiske luftfartøy foreslås økt med 5%. Den foreslåtte faste gebyrsatsen innebærer at gebyret for motordrevet luftfartøy opp til 1000 kg er økt med 5%. Det foreslås følgende satser: Foreslått nytt gebyr Seilfly, motorseilfly, ballonger Motordrevet luftfartøy opp til 1200 kg Motordrevet luftfartøy fra kg Motordrevet luftfartøy fra kg Motordrevet luftfartøy fra kg Motordrevet luftfartøy over kg Selvbygde luftfartøy Historisk luftfartøy Gebyr for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) Alle gebyrsatser foreslås økt med 5%. 16 Årsgebyr for luftfartøy med luftdyktighetsbevis/permit to Fly Airworthiness Review Certificate (ARC) Som nevnt ovenfor foreslås ordningen med tillegg per påbegynt 100 kg ut over fastsatt minstevekt, ikke videreført. Den foreslåtte endringen innebærer at årsgebyret for nær alle fartøy reduseres. Årsgebyret for seilfly, motorseilfly og ballong foreslås økt med 10%. Årsgebyret for selvbygde luftfartøy og historiske luftfartøy foreslås ikke endret. Det foreslås følgende satser for årsgebyr: Foreslått nytt gebyr Seilfly, motorseilfly, ballong Motordrevet luftfartøy t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra 5701 t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy over kg Selvbygde luftfartøy Historiske luftfartøy Den samlede reduksjon i inntekter knyttet til årsgebyr utgjør om lag 5,2 millioner. 8

9 18 Gebyr for andre tekniske godkjenninger mv. Alle gebyrsatser med unntak av duplikat for reisedagbok, foreslås økt med om lag 5%. Kapittel III. CAMO og flyverksted mv. 19 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som administrer luftfartøy og vedlikehold av disse (CAMO) Gebyrene for første gangs godkjenning foreslås økt som følger: Foreslått nytt Endring gebyr Grunngebyr % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med % MTOW t.o.m kg Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % Årsgebyrene foreslås økt som følger: Foreslått nytt Endring gebyr Grunngebyr % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med % MTOW t.o.m kg Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % 20 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av flyverksteder som utfører vedlikehold, modifisering og reparasjon av flymateriell (Part-145/Part M subpart F) Bestemmelsens tredje ledd om at det kun er for godkjenning av flyverksteder som kommer inn under andre ledd bokstav c til og med h hvor det skal betales gebyr etter regning, foreslås ikke videreført. Det foreslås nå at det skal påløpe gebyr etter regning for samtlige første gangs godkjenninger. Alle årsgebyr foreslås økt med 15%. 23 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som produserer flymateriell Også her foreslås det at bestemmelsens tredje ledd skal utgå, dvs. at det skal påløpe gebyr etter regning for samtlige første gangs godkjenninger. Alle årsgebyr forslås økt med 15%. 9

10 Det er isolert sett fortsatt underdekning på områdene CAMO og flyverksted og det vil derfor måtte vurderes økning av disse gebyrene også i årene som kommer. Kapittel IV. Luftfartsselskap mv. 24 Årsgebyr og gebyr for lisens/air Operator s Certificate (AOC) og driftstillatelse til ervervsmessig luftfartsvirksomhet Det er på området operativt tilsyn betydelig underdekning mellom inntekter og kostnader. For å oppnå ønsket utjevning er det nødvendig med en betydelig oppjustering av samtlige gebyrsatser. Underdekningen er særlig fremtredende når det gjelder helikopterselskaper, og den største prosentvise økningen foreslås derfor i tilknytning til årsgebyr driftstillatelse. Når det gjelder konsekvensene dette vil ha for selskapene, må den foreslåtte økningen sees i sammenheng med at det er foreslått betydelig reduksjon i årsgebyrene for luftfartøy ( 16). De foreslåtte endringene i 16 og 24 innebærer en bevisst omlegging slik at gebyrene på hhv. operativt og teknisk område blir bedre i samsvar med kostnadene på disse områdene. Når det gjelder AOC, foreslås samtlige årsgebyr økt med 50%. Når det gjelder driftstillatelse foreslås årsgebyrene fra bokstav a til og med bokstav e økt med 100%, mens de resterende tre kategoriene foreslås økt med 50%: AOC Driftstillatelse a) VFR, opptil kg b) VFR, kg c) VFR, kg d) IFR, opptil kg e) IFR, kg f) IFR, kg g) IFR kg, under 10 fartøy h) IFR kg, fartøy i) IFR kg, 20 fartøy eller flere j) IFR, kg eller tyngre, under 10 fartøy k) IFR, kg eller tyngre, fartøy l) IFR, kg eller tyngre, 30 fartøy eller flere Årsgebyr og gebyr for godkjenning av operativ organisasjon for ikke-regelbunden luftfart Det eksisterende faste gebyret for adgangskontroll for operative organisasjoner for ikkeregelbunden luftfart, foreslås endret til gebyr etter regning. Det vil sikre at det blir samsvar mellom kostnader og inntekt ved denne type søknader. Årsgebyrsatsene foreslås økt med 50%. 27 Gebyr for godkjenning av leie av luftfartøy mv. I forbindelse med gjennomføring av forordning (EF) nr. 1008/2008 (forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS) er regelverket for godkjenning av innleie av luftfartøy endret. Det skal ikke lenger skje noen formell godkjenning ved avtale om utleie av norskregistrert luftfartøy til utenlandske operatører. Luftfartstilsynet vil imidlertid fortsatt måtte 10

11 utføre en del arbeid i tilknytning til denne type saker, og gebyret foreslås derfor videreført. Arbeidet er i stor grad det samme som tidligere, spesielt i forhold til det arbeidet som må gjøres i forhold til utenlandske luftfartsmyndigheter, med den forskjell at det ikke ender opp med en godkjenning fra Luftfartstilsynet. Det foreslås gebyr etter regning så langt det gjelder arbeid i forbindelse med forlengelse av slik avtale om utleie. Foreslått nytt Endring gebyr Godkjenning av leieavtale Ingen Forlengelse av godkjenning av leieavtale % Godkjenning av eierskifte % Godkjenning av avtale om wet-lease Ingen Arbeid i forbindelse med utleie Arbeid i forbindelse med forlengelse av utleie etter regning Godkjenning av White List Gebyr for andre operative tillatelser Første ledd er en videreføring av eksisterende bestemmelse om gebyr for søknad om tillatelser til Aerial Work eller lufttransport utenfor landingsplass fra utenlandske luftfartsselskaper. Gebyret foreslås økt med 5%. Det foreslås nytt gebyr for søknad om tillatelse til privatflyging med utenlandskregistrert luftfartøy i Norge. Dette knytter seg til situasjoner hvor personer bosatt i Norge, i forbindelse med import av luftfartøy, søker om tillatelse til å benytte fartøyet uten omregistrering til norsk register i en periode, jf. AIC N 08/03. Det foreslås et nytt gebyr kr for behandling av søknad om slik tillatelse. Ved eventuell søknad om forlengelse av perioden, påløper nytt gebyr for behandling av søknad om tillatelse til slik privatflyging. Videre foreslås det i tredje ledd nytt gebyr kr for søknad om tillatelse til flygeoppvisning, samt nytt gebyr kr for behandling av søknad om tillatelse til enkeltstående flygeoppvisning. 30 Gebyr for tillatelse til flyging i restriksjonsområde Gebyret foreslås økt med 10%. Kapittel V. Sertifikat mv. I forbindelse med gjennomføring av forordning (EF) nr. 216/2008, vil det bli gitt gjennomføringsregler tilknyttet sertifikatområdet. Det er på det rene at det vil skje en del endringer på sertifikatområdet i den forbindelse, men det er per i dag ikke mulig klart å forutse alle virkninger av dette. For å unngå en situasjon hvor det gjøres større endringer som raskt deretter må endres på nytt, foreslås det ingen større strukturelle endringer for Det foreslås likevel i tilknytning til 31 et nytt andre ledd: Hvor det er fastsatt gebyr for ulike sertifikattyper, omfatter dette alle kategorier innenfor typen. Bestemmelsen skal ivareta nye sertifikattyper som følge av det nye regelverket. 11

12 32 Gebyr for teoriprøver - piloter Gebyrsatsene for full teoriprøve foreslås økt med 10%, mens satsen for enkeltfag foreslås økt med 5%. Det ventes innført en ny type sertifikat, Light Aircraft Pilots Licence, LAPL, og det foreslås derfor enkelte nye gebyrsatser som skal dekke kostnader i tilknytning til arbeid med dette sertifikatet. Det ligger an til at arbeidet med teoriprøven vil være sammenlignbart med PPL og det foreslås derfor samme gebyrsats som for PPL. 33 Gebyr for ferdighetsprøve (skill test) - piloter Det foreslås innført nytt gebyr for ferdighetsprøve LAPL, se ovenfor. Gebyrsatser for ferdighetsprøver foreslås økt med 10% for å oppnå bedre kostnadsdekning. Videre foreslås kategoriene klasse/typerettighet énpilot/flerpilots operert fly eller helikopter og typerettighet flerpilots operert fly eller helikopter (bokstav d i gjeldende forskrift), slått sammen av effektivitetshensyn. Ny gebyrsats foreslås til kr Forslaget innebærer en reduksjon i gebyrsatsen for typerettighet flerpilots operert fly eller helikopter. I forbindelse med høringen av gebyrforskriften for 2012 ble det informert om at det var planlagt at kontrollanthonorarene skulle gjennomgås. Denne gjennomgangen har ikke blitt foretatt ennå. For å oppnå kostnadsdekning på området vil derfor en eventuell økning av kontrollanthonoraret sannsynligvis medføre at gebyrsatsene må økes ytterligere. Gjeldende forskrifts fjerde ledd ( Ved resultat partial pass betales 90% av fastsatt gebyr ved neste ferdighetsprøve. ), foreslås fjernet. Luftfartstilsynets kostnader er de samme, og det er derfor riktig at ordinært gebyr må betales i forbindelse med avlegging av neste ferdighetsprøve. 34 Gebyr for ferdighetskontroll (rettighetsforlengelse) - piloter Satsen for ferdighetskontroll PPL foreslås økt med 10% til kr Øvrige satser foreslås ikke endret. 36 Gebyr for instruktør- og kontrollantrettighet for piloter Det foreslås at gebyrsatsen for prøve til og utstedelse av instruktørrettighet for FI, CRI, IRI eller akro (første ledd) økes med 10% til kr Øvrige satser foreslås ikke endret. Både i første og andre ledd er teksten noe endret, uten at dette innebærer noen realitetsendring. Det foreslås ny bestemmelse som fastsetter lavere gebyr for utstedelse av instruktørrettighet når dette skjer på grunnlag av nasjonalt instruktørbevis for seilfly og ballong. Videre er det foreslått nytt gebyr for prøve og utstedelse av ny kontrollantrettighet med kr Gebyr for sertifikat eller kompetansebevis til flyteknisk personell Gebyrsatsene i bokstav b og d foreslås økt med om lag 50% fra kr 640 til kr 960. Øvrige satser foreslås ikke endret. 38 Gebyr for sertifikat til flygeledere og flygelederelever og autorisasjonsbevis til AFIS/HFIS-fullmektiger Alle gebyrsatser, med unntak av årsgebyr for flygeledere, foreslås økt med 10%. Årsgebyret for flygeledere foreslås imidlertid økt med 33%, da satsen i forbindelse med innføringen av 12

13 årsgebyret i 2012 var stipulert for lavt. 39 Gebyr for utstedelse av legeattest, medisinske tjenester mv. Gebyr for utstedelse av legeattest i tredje ledd bokstav a foreslås økt med om lag 7% fra kr 560 til kr 600. Øvrige satser foreslås ikke endret. 40 Årsgebyr og gebyr for utdannings- og skoletillatelser Årsgebyret for registrert lærested (RF), bokstav a, ble i gebyrforskriften for 2012 økt med 25% til kr Denne økningen ble varslet i forbindelse med gebyrforskriften for Årsgebyret for registrerte læresteder foreslås også for 2013 økt med 25% til kr Disse økningene, som har blitt gjennomført over tre år, er helt nødvendig for å sikre bedre samsvar mellom faktiske kostnader og gebyrinntekten når det gjelder Luftfartstilsynets tilsyn med flyskoler. Årsgebyret for flygetreningsorganisasjon FTO og TRTO (bokstav b og e), flyteknisk skole (bokstav k) og treningsorganisasjon for kabinbesetning (bokstav j), foreslås alle økt med 50%. Årsgebyret for utdanningsorganisasjon for flygeledere og AFIS/HFIS (bokstav n) foreslås økt med 10%. Satsen i bokstav o foreslås ikke endret. I bokstav o foreslås teksten endret for å klargjøre at det påløper gebyr per godkjent sertifiseringsenhet. Endringen innebærer ingen realitetsendring i hvilke enheter som er omfattet av gebyrplikten. 41 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av syntetiske flygetrenere Bestemmelsen er omskrevet uten at bestemmelsens materielle innhold er endret. Satsene for årsgebyr foreslås økt med 10%. Kapittel VI. Flyplass, flysikring og security 42 Gebyr for konsesjon for flyplass Gebyrene for fornyelse av konsesjon for flyplass til offentlig gebyr foreslås redusert med om lag 10% til kr Videre foreslås gebyret for fornyelse av konsesjon for flyplass til privat bruk redusert med om lag 10% til kr Årsgebyr og gebyr for teknisk/operativ godkjenning av flyplasser Årsgebyrene for flyplasser foreslås økt som følger: Foreslått nytt Endring gebyr Bokstav a) - flyplass kat. II eller III Ingen Bokstav b) - flyplass kat. I % Bokstav c) ut fra fartøyenes vekt/størrelse % Bokstav d) ut fra spesielle operasjoner mv % Bokstav f) - øvrige flyplasser % De foreslåtte økningene skal dekke økte kostander i tilknytning til ny inspektørstilling. 13

14 46 Årsgebyr for tjenesteytere på flysikringsområdet Årsgebyrene foreslås endret som følger: Foreslått nytt gebyr Endring Lufttrafikktjeneste, grunngebyr Ingen Kontrolltårn/enhet for innflygingskontroll % Kontrollsentral Ingen AFIS/HFIS % Tjenesteyter kun AFIS/HFIS % Flynavigasjonstjeneste, grunngebyr Ingen Flyplass, kategori II eller III Ingen Flyplass, kategori I % Flyplass, ikke-presisjons % instr.landingssystem MET % AIM % Kontrollflyorganisasjon % 47 Sikkerhetsgodkjenning av leverandør av forsyninger til flyging, fraktleverandør, sikkerhetsopplæringsorganisasjon, kjent avsender og andre aktører I forbindelse med nye oppgaver i tilknytning til godkjenning av leverandør av forsyninger til flyging, samt tilsyn med disse, foreslås nye gebyrer for dette arbeidet, jf. nytt tredje og fjerde ledd. Det foreslås at gebyr skal påløpe etter regning, men likevel med minstesatser basert på en vurdering av sannsynlige kostnader knyttet til arbeidet. Så langt det gjelder godkjenning av nytt underkontor hos allerede sikkerhetsgodkjent leverandør, er arbeidet med disse og kostnadene sammenlignbare med tilsvarende godkjenning av nytt underkontor til fraktleverandør, jf. nytt fjerde ledd. Det foreslås derfor samme gebyrsats som for fraktelevrandører. Selve gebyrsatsen foreslås ikke endret. 48 Årsgebyr for lufthavn, luftfartsselskap og sikkerhetsopplæringsorganisasjon Den tidligere bestemmelsen om årsgebyr i tilknytning til securityområdet, foreslås delt i to nye bestemmelser. Årsgebyr for lufthavner, luftfartsselskaper og sikkerhetsopplæringsorganisasjoner er nå samlet i 48. Når det gjelder lufthavnene foreslås det en endring i kategoriene. Tidligere var kategoriene mer enn 10 millioner passasjerer, fra 1-10 millioner passasjerer og færre enn 1 million passasjerer. De nye kategoriene foreslås nå slik at laveste kategori er færre enn 2 millioner passasjerer noe som innebærer at neste kategori vil være mellom 2-10 millioner passasjerer. 14

15 Videre når det gjelder luftfartsselskapene foreslås det en omlegging fra antall ansatte i selskapet, til at vurderingstemaet er hvilke fartøy som benyttes. Kategorien mer enn 100 ansatte er erstattet med selskap med luftfartøy over 19 seter, eller luftfartøy over 15 tonn MTOW, mens kategorien færre enn 100 ansatte er erstattet med selskap med luftfartøy til og med 19 seter. Når det gjelder luftfartsselskaper som driver med rene fraktfly, er kategorien nå fastsatt til fartøy over 15 MTOW. Alle satser foreslås økt med 50%. 49 Årsgebyr for sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, leverandør av forsyninger og kjent avsender Årsgebyrene for sikkerhetsgodkjent fraktleverandør foreslås økt med 50%. Det foreslås videre at det skal påløpe ett tillegg på kr per sted hvor fraktleverandøren er ansvarlig for fysisk sikkerhetskontroll. Luftfartstilsynets kostnader til å føre tilsyn med gjennomføringen av sikkerhetskontroll er betydelige, og markert høyere der hvor det gjennomføres denne type sikkerhetskontroll. Det foreslås derfor et særskilt tillegg for dette, slik at denne kostnaden knyttes mer direkte opp mot de fraktleverandørene som faktisk har ansvar for slik sikkerhetskontroll. Luftfartstilsynets kostnader knyttet til tilsyn med fraktområdet har økt betydelig siste år, og det forventes betydelig tilsynsvirksomhet fra Luftfartstilsynet på området. Det foreslås nye årsgebyr for sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger, jf. 47. De foreslåtte satsene er basert på et anslag over forventede kostnader med dette tilsynsarbeidet og foreslås beregnet på samme måte som for fraktleverandører ut fra antall kontorer/sted. Det er 2 selskaper som kommer inn under dette regelverket. Årsgebyret for kjente avsendere foreslås økt med 20% fra kr til kr Økonomiske og administrative konsekvenser 4.1 Direkte kostnader per avdeling Det er ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over kostnader spesifikt per avdeling, da enkelte avdelingsrelaterte driftskostnader føres på felles koststed. Oppgitte tall under inkluderer derfor kun samlede lønns- og driftskostnader for tilsynsavdelingene. Kostnadene er i henhold til internregnskap for Samlet lønns- og driftskostnader for Teknisk avdeling om lag 22,6 millioner i fjorårets høringsnotat var Operativ avdeling, seksjon for allmennfly inkludert i oppgitt kostnad Samlet lønns- og driftskostnader for Operativ avdeling om lag 22,2 millioner unntatt seksjon for utdanning og seksjon for allmennfly Samlet lønns- og reisekostnader for Operativ avdeling, seksjon for utdanning om lag 12,4 millioner 15

16 Samlet lønns- og reisekostnader for Operativ avdeling, seksjon for allmennfly om lag 3,1 millioner Samlet lønns- og driftskostnader for Flyplass- og flysikringsavdelingen om lag 26,1 millioner Samlet lønns- og driftskostnader for Securityavdelingen om lag 8,9 millioner 4.2 Nærmere om Luftfartstilsynets kostnader Luftfartstilsynet hadde i 2011 en samlet bevilgning på 185,4 millioner. Ordinære bevilgede midler utgjorde 179,6 millioner, overførte midler fra 2010 var på 6,34 millioner og tilleggsbevilgning med hensyn til lønnskompensasjon var på 1,3 millioner. Derimot ble den ordinære bevilgningen redusert med kr 1,84 millioner, som følge av at flymedisinske undersøkelser ble direkte fakturert av Flymedisinsk Institutt (FMI) fra 1. september Luftfartstilsynets lønns- og personalkostnader utgjorde 113,1 millioner, som er en økning på 1,6 % fra Lønnsutgiftene utgjorde en relativ andel på 57,4 % av Luftfartstilsynets samlede utgifter i 2011 som totalt var på 197 millioner. Dette ga en samlet merkostnad på om lag 11,5 millioner. Tar man hensyn til totale refusjoner på 11,7 millioner har det imidlertid vært et samlet mindre forbruk på rundt to hundre tusen kroner, som vil bli søkt overført til Reisekostnadene har vært stabile de tre siste årene og utgjorde i ,2 millioner, noe som utgjorde en relativ andel på 11,8 % av de totale kostnadene. Kostnader tilknyttet innleide tjenester har økt fra 5,4 millioner i 2009 til 9,3 millioner i 2011, og utgjorde en relativ andel på 4,8 % av de totale kostnadene siste år. Mye av økningen kan relateres til implementering av nytt fagsystem (EMPIC). Andre driftskostnader utgjorde i ,6 millioner, noe som er en økning på 11,1 % fra 2010 og en relativ andel på 22,7 % av Luftfartstilsynets totale kostnader i Økningen kan i stor grad relateres til økt husleie i følge med flytting inn i nytt bygg, samt en måneds ekstra husleie i kontorlokalene ved Bodø lufthavn og Dreyfushammeren. Av de totale driftskostnadene i 2011 ble 66,6 % dekket av gebyrinntekter. Dekningsgraden er omtrent på samme nivå som i 2010, mens inntektene i 2011 økte med om lag 10 millioner. 16

17 Luftfartstilsynet har kontinuerlig fokus på effektivisering av tilsynsvirksomheten for å redusere kostnadene. Samferdselsdepartementet vil gjennomføre et benchmarkingprosjekt i samarbeid med Difi som grunnlag for vurdering av Luftfartstilsynets kostnader. Videre vil Samferdselsdepartementet høsten 2012/vinteren 2013 gjennomføre et utredningsprosjekt om brukerfinansiering av Luftfartstilsynets tilsynsvirksomhet. Også dette prosjektet vil danne grunnlag for å vurdere tiltak som kan redusere Luftfartstilsynets kostnader. 4.3 Generelt om inntektskrav, beregnet gebyrinntekt og kostnadsdekningen Luftfartstilsynets gebyrinntekter er i stor grad basert på årsgebyrer, noe som innebærer at hoveddelen av gebyrene normalt innkreves og betales første kvartal. Totale gebyrinntekter for 2011 var 119,5 millioner, noe som var om lag lavere enn den reviderte inntektsrammen. Luftfartstilsynets totale gebyrinntekter har vært slik de siste årene: 2011: : : : :

18 Dette gir følgende bilde av kostnadsdekningen: 4.4 Nærmere om inntektskrav og beregnet gebyrinntekt for 2013 Det foreslås en rekke endringer i gebyrene for å kunne sikre bedre samsvar mellom kostnader og gebyrinntekter. Generelt foreslås det kun nye gebyrer på områder som tidligere ikke har vært gebyrbelagt, ut fra en vurdering av at det er rimelig at gebyrbelastningen fordeles på samtlige aktører. For 2013 foreslås det ikke nye gebyrer av særlig omfang, men dette vil måtte vurderes for 2014 og 2015 i forbindelse med innføring av nytt EU-regelverk. Luftfartstilsynets gebyrinntekter er i stor grad basert på årsgebyrer. Både når det gjelder årsgebyrene og gebyrene for adgangskontroll, må det legges til grunn erfaringstall mht. hvilke størrelser og antall som kan ventes i løpet av året. På teknisk område foreslås det endringer som for de fleste vektkategorier innebærer en betydelig reduksjon i årsgebyrene; totalt om lag 5,2 millioner sammenlignet med hva som ble fakturert for På operativt område er det foreslått endringer som innebærer en samlet øking av årsgebyrene på om lag 7,2 millioner. De foreslåtte økningene skal bidra til bedre kostnadsdekning på dette området. Det foreslås en omlegging av gebyrstrukturen med reduksjon av årsgebyr knyttet til fartøyene, samtidig som årsgebyrene for luftfartsselskaper foreslås økt betydelig. Omleggingen vil slå noe 18

19 ulikt ut mellom de ulike luftfartsselskapene, men generelt vil de to største selskapene få en viss reduksjon. Innenfor offshore og innenlands helikopter, vil omleggingen innebære en økning av samlede gebyr i omtrent samme størrelsesorden som samlet reduksjon for fixed wingselskapene. Dette skal i større grad gjenspeile ressursbruk og kostnader knyttet til tilsynsvirksomheten. På flysikringsområdet foreslås det endringer som innebærer samlet økning av årsgebyrene med om lag 1,7 millioner. For flyplassområdet foreslås det endringer som samlet utgjør om lag 1,2 millioner. På securityområdet foreslås nye gebyrene i tilknytning til kjente leverandører av forsyninger. Videre foreslås nytt gebyr i form av tillegg per sted som fraktleverandør har ansvar for gjennomføring av fysisk sikkerhetskontroll. Samlet antas de foreslåtte nye gebyrene å gi en inntekt på 0,5 millioner. Det foreslås videre økning i eksisterende gebyrer som samlet utgjør om lag 2 millioner. Samlet økning i gebyrene ventes å utgjøre om lag 2,5 millioner. Anslaget for samlet gebyrinntekt (årsgebyr, faste gebyrer, gebyr etter regning) for 2013 er om lag 140,4 millioner. Samlet kostnad for tilsynsvirksomheten er som nevnt anslått til å være 140,4 millioner, jf. tabell på side 2. Av hensyn til næringen foreslås det ikke gebyrsatser som vil innebære full kostnadsdekning på alle områder. Det foreslås heller ikke at samtlige gebyrer hvor det isolert sett er en viss overdekning, blir redusert tilsvarende, da det ville innebære tilsvarende økning på andre gebyrområder. Det er på det rene at det foreslås en rekke endringer som har økonomiske konsekvenser for markedet. Det bes derfor særlig om høringsinstansenes kommentarer knyttet til dette punktet. 5. Ikrafttredelse Det foreslås at forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet trer i kraft 1. mars Høringsmøte Det inviteres til høringsmøte mandag 7. januar 2013 kl i Akersg. 59, 1. etasje, (R5) Oslo. Høringsmøtet er åpent for alle interesserte. 7. Høringen Det bes om høringsinstansenes eventuelle kommentarer til vedlagt forskriftsutkast. Spørsmål i tilknytning til høringen kan rettes til seniorrådgiver Toril Madsen (telefon ; Kommentarer bes sendt skriftlig per e-post til eller eventuelt sendes til: Luftfartstilsynet Postboks Bodø Eventuelle kommentarer bes merket med referanse og må være mottatt innen 7. 19

20 februar

Notat 15.10.2015 15/01236-21. Høringsbrev - utkast til gebyrforskrift 2016. Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside

Notat 15.10.2015 15/01236-21. Høringsbrev - utkast til gebyrforskrift 2016. Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Dato Referanse Notat Saksbehandler Toril Emma Madsen, tlf. +47 98261695 Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Høringsbrev - utkast til gebyrforskrift 2016 1. Innledning Luftfartstilsynet har på anmodning

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Kapittel I. Innledende og generelle

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 02.01.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 02.01.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 02.01.2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

Detaljer

Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2014

Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2014 Høringsnotat kun publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Telefon direkte: Vår dato: 28. august 2013 Vår referanse: 201300995-18/505/TEM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat -

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

Notat 01.10.2014 14/03288-1. Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet. Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864

Notat 01.10.2014 14/03288-1. Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet. Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Dato Referanse Notat Saksbehandler Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet Forskrift 1. mars 2011 nr. 214

Detaljer

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets internettside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 25. september 2012 Vår referanse: 201207056-2/501/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

Innhold: skal. (nå) og. sendringer, står overfor.

Innhold: skal. (nå) og. sendringer, står overfor. Årgang 20 nr. 3 Juni 2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Flymedisinsk seksjon flytter ikke utlyses på nytt! (nå) og stillingen som sjeflege skal Luftfartstilsynet

Detaljer

Takstregulativ for Sandefjord Lufthavn Torp

Takstregulativ for Sandefjord Lufthavn Torp Takstregulativ for Sandefjord Lufthavn Torp Gyldig fra 1. januar 2015 Sandefjord Lufthavn AS Torpveien 130 3241 Sandefjord Tel.: + 47 33 42 70 00 E-post: stig@torp.no 1 Alminnelige bestemmelser 1. For

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 25.01.2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 25.01.2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 25.01.2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 3-1 og 13-8. Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015

GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref: 14/2107-3 Journalpostid: 14/27863 Saksbeh.: Yvonne van Bentum GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

BSL B. Flytekniske bestemmelser

BSL B. Flytekniske bestemmelser BSL B Flytekniske bestemmelser FARTØYDOKUMENTER Luftdyktighetsbevis Vedlikeholdsrapport Flygehåndbok Masse- og balanseunderlag Radiosertifikat fra Post- og teletilsynet Miljødyktighetsbevis Reisejournal

Detaljer

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC)

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

Utvidelse av EASAs myndighetsområde. Åpent møte med luftfartsnæringen 9. mai 2011 Tom Egil Herredsvela (LT) og Tomm Øvre (SD)

Utvidelse av EASAs myndighetsområde. Åpent møte med luftfartsnæringen 9. mai 2011 Tom Egil Herredsvela (LT) og Tomm Øvre (SD) Utvidelse av EASAs myndighetsområde Åpent møte med luftfartsnæringen 9. mai 2011 Tom Egil Herredsvela (LT) og Tomm Øvre (SD) Gjennomføring av forordning 216/2008 - prosess og status Gjennomføring har trukket

Detaljer

Merknader til forslaget må være mottatt av Samferdselsdepartementet senest fredag 30. januar 2015.

Merknader til forslaget må være mottatt av Samferdselsdepartementet senest fredag 30. januar 2015. Adressater iflg. liste Deres ref. Vår ref. Dato 13/76 1.12.2014 Høring - endring av forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS - dekning av kostnader for innflygingskontrolltjenester

Detaljer

Forskrift om avgift på flysikringstjenester

Forskrift om avgift på flysikringstjenester Forskrift om avgift på flysikringstjenester Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-26, 7-27, 15-3 og 15-4.

Detaljer

Årsrapporten for 2002 vil inneholde disse elementene og vil tillegg følge kjent mal fra tertialrapportering i 2002.

Årsrapporten for 2002 vil inneholde disse elementene og vil tillegg følge kjent mal fra tertialrapportering i 2002. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Geir Miskov 200202827-5/131/GMI 21. februar 2003 Tore Aas Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og I e, Luftfartstilsynet (9025/:81 RHK Ro? J Cats-s å is lhht. adressefiste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 23.02.2016 : 11/01974-6 Arte ~ HBFP. ~ DOP T«

Detaljer

av 26. august 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for sertifisering av flygere

av 26. august 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for sertifisering av flygere Det europeiske flysikkerhetsbyrå 26. aug. 2010 UTTALELSE NR. 04/2010 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 26. august 2010 om kommisjonsforordning XXX/2010 om fastsettelse av gjennomføringsregler for

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når.

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når. Årgang 20 nr. 1.2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor

Detaljer

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 Wiggo Nystuen Operativ utdanning FCL.740 Gyldighet og fornyelse av klasse- og typerettigheter (b) Fornyelse. Dersom en klasse- eller typerettighet er utløpt, skal

Detaljer

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner Jf. høringsliste Vår saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 Vår dato: 13. mai 2015 Vår referanse: 15/01615-1 -3/505/AFV Deres dato: Deres referanse: Høring ny forskrift om validerings-

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority - Norway Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon: 23 31 78 00 Telefaks: 23 31 79 95 postmottak@caa.no www.luftfartstilsynet.no

Detaljer

2.7.1 Samarbeidet med Forsvaret om regelverk og operasjoner knyttet til UAS (Unmanned Aerial Systems)... 41 2.7.2 Samarbeidet med Forsvaret om NEFAB

2.7.1 Samarbeidet med Forsvaret om regelverk og operasjoner knyttet til UAS (Unmanned Aerial Systems)... 41 2.7.2 Samarbeidet med Forsvaret om NEFAB Innhold 1. Innledning... 4 1.1.1 Flyoperativt... 5 1.1.2 Teknisk... 6 1.1.3 Flyplass- og flysikring... 6 1.1.4 Security... 7 1.1.5 HMS... 8 1.1.6 Flymedisinsk arbeid... 8 1.2 Samfunnssikkerhet og beredskap...

Detaljer

Risikohåndtering i norsk luftfart

Risikohåndtering i norsk luftfart Risikohåndtering i norsk luftfart Sjøoffiserkonferansen 2015 Aslak Kjølstad Sjefingeniør flysikring Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune.

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 UTVALGSSAKSNR. 107/14 Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Til: KS Fra: Proba Dato: 20. oktober 2015 Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Innledning På oppdrag fra KS, gjennomfører Proba en beregning av kommunenes

Detaljer

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet INNHOLD 1. VIRKSOMHETSKRAV OG VIRKSOMHETSIDÉ...5 2. FLYSIKKERHETSUTVIKLINGEN I SIVIL LUFTFART...5 2.1 UTVIKLINGEN INNEN ERVERVSMESSIG FLYGING...5 2.1.1 Utviklingen innen ruteflyging...6 2.1.2 Utviklingen

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Luftfartstilsynets årsrapport baserer seg på tildelingsbrev av 21. desember 2011 fra Samferdselsdepartementet.

ÅRSRAPPORT 2012. Luftfartstilsynets årsrapport baserer seg på tildelingsbrev av 21. desember 2011 fra Samferdselsdepartementet. CIVIL AVIATION AUTHORITY - NORWAY ÅRSRAPPORT 2012 «Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk luftfart. Tilsynet skal være en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i tråd

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Deres ref Vår refdato 09/713- TOV22.12.2010 Oslo, lufthavn, Gardermoen - fornyet konsesjon Vi viser til søknad fra Oslo

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS)

Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS) Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS) Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Årgang 20 nr. 4. Innhold: Program

Årgang 20 nr. 4. Innhold: Program Årgang 20 nr. 4 Juni 2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Program for etterutdanningskurset i flymedisin! Luftfartstilsynet innfører gebyr for flylegene! Her er programmet

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

INNHOLD FORORD. DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C?

INNHOLD FORORD. DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C? INNHOLD FORORD DEL 1 Hovedpunkter Hvorfor nye bestemmelser? Hva er JAA? Hva er en JAR? Hva er JAR FCL? Hva skjer med BSL C? DEL 2 Overgangen Må jeg foreta meg noe i forbindelse med overgangen? Overgangsregler

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2010 Description: Language: [NO]-Opinion 01/2010 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 01/2010 Related NPA(s): NPA 16-2006 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1 PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB 1 DRAMMEN FLYKLUBB - MOTORFLYSKOLEN Skoletillatelse gitt av Luftfartstilsynet som omfatter: Teoriutdannelse til privatflygersertifikat Praktisk utdannelse

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør Droner, utfordringer og regelverk Bente Heggedal flyoperativ inspektør . AIC 19/15- Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner Det har vært rapportert inn gjentatte nærpasseringer mellom ubemannede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Fagavdelingen 09.12.2010 201002568

Fagavdelingen 09.12.2010 201002568 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0030 OSLO Fagavdelingen 09.12.2010 201002568 01.11.2010 201004733-/IHO HØRING FORSKRIFT OM FORRENTNING OG TILBAKEBETALING OG TAP AV RETTIGHETER 2011 Vi viser til

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER. Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER. Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BEREGNINGSMODELL... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Modell... 1 2.3 Oppdemmet magasin...

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 21.09.2015 : 15/02838-8 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde

Detaljer

Årsrapporten for 2005 vil inneholde disse elementene og vil tillegg følge kjent mal fra tertialrapportering i 2005.

Årsrapporten for 2005 vil inneholde disse elementene og vil tillegg følge kjent mal fra tertialrapportering i 2005. Luftfartstilsynet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Renate Østebø 200502048-4/131/ROS 27. februar 2006 Damskog Telefon direkte: Deres referanse:

Detaljer

Luftfartstilsynets årsrapport for 2011 baserer seg på tildelingsbrev av 4. januar 2011 fra Samferdselsdepartementet

Luftfartstilsynets årsrapport for 2011 baserer seg på tildelingsbrev av 4. januar 2011 fra Samferdselsdepartementet ÅRSRAPPORT 211 Luftfartstilsynets årsrapport for 211 baserer seg på tildelingsbrev av 4. januar 211 fra Samferdselsdepartementet Innhold Organisasjonskart 3 Ledergruppa 3 Milepæler 211 4 Direktørens ord

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 29.02.2012 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 09.30

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring. Side 1 /

185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring. Side 1 / 185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring Side 1 / Kategorisering av ansatte Hvilke kategorier ansatte har din enhet? Gi ansatte opplæring etter hvilke arbeidsoppgaver, funksjon eller rolle de har for

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen Ihht. adresseliste (siste side) Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: 0047 977 55 386 : 22.09.2014 : 14/02947-2 Deres dato 28.07.2014 Deres referanse: 200403895-5/602/FFG Høring - søknad

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner Sammendrag: Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Knut Saandberg Eriksen Oslo 2010, 41 sider Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner TØI har i samarbeid med OSL og

Detaljer

Prosjekt lufthavnsertifisering - Hvordan jobbes det internt i Avinor?

Prosjekt lufthavnsertifisering - Hvordan jobbes det internt i Avinor? Prosjekt lufthavnsertifisering - CTIF konferanse 11. 12. mars 2013 Quality Airport Hotel Gardermoen Geir Handberg / Nils Øyvind Andersen Sammen for framtidens luftfart Regelverksstruktur fra EASA (European

Detaljer

Informasjon fra Luftfartstilsynet

Informasjon fra Luftfartstilsynet Informasjon fra Luftfartstilsynet Trond-Eirik Strand, sjeflege Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47

Detaljer