Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2013"

Transkript

1 Høringsnotat kun publisert på Luftfartstilsynets hjemmesider Vår saksbehandler: Telefon direkte: Vår dato: 13. november 2012 Vår referanse: /505/HSA Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for Innledning Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (heretter gebyrforskriften) har vært endret årlig de siste årene, senest ved forskrift 5. juni 2012 nr Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet utkast til gebyrforskrift for Luftfartstilsynet har på bakgrunn av ny gebyrberegningsmodell, basert på selvkostmetoden, gjennomført en analyse av de direkte og indirekte kostnadene innenfor Luftfartstilsynets arbeidsområder. 2. Fastsettelse av gebyrer 2.1 Om beregning av kostnadsgrunnlaget Utkast til gebyrforskrift bygger i stor grad på inneværende års gebyrforskrift, med nødvendige endringer som følge av nye eller endrede oppgaver. Luftfartstilsynet startet i 2009 med en større kartlegging av den enkelte avdelings- og seksjons ressursbruk i tilknytning til ulike arbeidsoppgaver. Denne kartleggingen er fulgt opp med nye intervjuer og innhenting av opplysninger som er utarbeidet i forbindelse med årsplan- og budsjettarbeid for Relativ tidsbruk estimeres i dagsverk per ansatt/seksjon/avdeling for de forskjellige oppgavetypene. Målet med gjennomgangen er å kvalitetssikre ressursanslag som fremkommet i intervjuene, og identifisere eventuelle endringer i ressursbruk samt kartlegge nye eller endrede oppgaver. Det er også foretatt en gjennomgang av driftskostnader på det enkelte gebyrbelagte området med utgangspunkt i regnskap for 2011 basert på direkte og indirekte kostnader. Luftfartstilsynet er en arbeidsintensiv organisasjon hvor lønns- og personalkostnader utgjør hoveddelen av de totale driftskostnader. Kartlagt ressursbruk fordelt på kategorier/oppgaver er benyttet som kriterium for å fordele de direkte og indirekte kostnadene per 1

2 oppgave/avdeling/seksjon. Dette er ansett å gi den beste angivelsen av kostnadsfordelingen mellom de ulike områdene. Det er også innført en ny kategori, øvrige oppgaver som ikke er tilsynsrelevant, for mer presis kartlegging av oppgaver som ikke er tilsynsarbeid. Ved beregning av alle kostnader er regnskapstall for 2011 lagt til grunn. Det er videre så langt mulig tatt hensyn til kjente endringer. Tabellen viser hvordan direkte og indirekte kostnader fordeler seg på tilsynsrelaterte oppgaver og oppgaver som ikke er tilsynsarbeid. Oppgaver Budsjetterte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 1 Direkte kostnader tilsynsvirksomhet 90,7 Indirekte kostnader tilsynsvirksomhet 49,7 Sum gebyrfinansierte tilsynskostnader 140,4 Direkte og indirekte tilsynskostnader GA/luftsport 4,0 Direkte og indirekte kostnader øvrige oppgaver 45,4 Sum totale kostnader 189,8 Tabell 1: Budsjetterte totale kostnader 2013, basert på regnskap 2011 med kjente endringer per september 2012 Følgende kategorier lagt til grunn ved ressurskartleggingen: a) administrasjon b) kommunikasjon/samfunnskontakt c) analyse d) regelverksutvikling e) internasjonalt arbeid f) øvrige oppgaver som ikke er tilsynsarbeid g) kompetanseutvikling h) annet tilsynsrelevant i) tilsynsoppgaver: virksomhetstilsyn og adgangskontroll Det har ikke vært mulig å kartlegge eksakt ressursbruk til hvert enkeltgebyr. Dette innebærer at medgåtte ressurser på de fleste områder er slått sammen i forbindelse med kartleggingen av tidsbruk. For eksempel er alle operative teoriprøver slått sammen til én kategori. Ved fastsettelse av størrelsen på det enkelte gebyr er kostnaden for gjennomsnittlig tidsbruk for den spesifikke oppgaven lagt til grunn. 1 Inflasjonsjusterte 2011-tall basert på KPI hentet fra Statistisk Sentralbyrå prognose prisstigning i 2012 og 2013 på henholdsvis 1,3% og 1,4% 2

3 2.2 Nærmere om hvilke kostnader som er inkludert i kostnadsgrunnlaget for seksjonen/avdelingen Det er lagt til grunn at en del av det arbeidet som faller inn under begrepet administrasjon, og som utføres av ledere, relaterer seg til Luftfartstilsynets generelle drift. Dette kan for eksempel være arbeid i tilknytning til Luftfartstilsynets budsjett og årsplanlegging. Etter en konkret vurdering er henholdsvis 60 dagsverk for avdelingsdirektører og 10 dagsverk for seksjonsledere tilordnet kategorien administrasjon. Samme antall dagsverk er lagt til grunn for alle avdelinger/seksjoner. Administrasjon av tilsynsoppgavene er kostnadsmessig tilordnet seksjonene, og ressursbruken er tilordnet kategorien annet tilsynsrelevant. Tid brukt av seksjonsledere på administrasjon av tilsynsoppgaver fordeles da forholdsmessig som kostnad på alle aktuelle tilsynsaktiviteter. Direkte og indirekte kostnader knyttet til kommunikasjon/samfunnskontakt, analyse, regelverksutvikling, internasjonalt arbeid, samt kategorien øvrige oppgaver som ikke er tilsynsarbeid, inngår ikke i kostnadsgrunnlaget for beregning av gebyrer. I sistnevnte kategori inngår for eksempel utredningsoppdrag fra Samferdselsdepartementet. Det varierer mellom de ulike fagområdene hvilke krav som stilles til løpende kompetanseutvikling for avdelingens/seksjonens ansatte. Kostnader knyttet til kompetanseutvikling er derfor fordelt forholdsmessig på den aktuelle avdelingens/seksjonens tilsynsaktiviteter. Fagseksjonene utfører en del faglig arbeid som ikke direkte kan relateres til den enkelte gebyrbelagte myndighetshandling, men som likevel er en del av seksjonens arbeidsoppgaver. Omfanget av dette generelle arbeidet varierer mellom seksjonene, og kostnadene er fordelt forholdsmessig på tilsynsoppgavene. Eksempler på dette er informasjonsmøter med aktørene på området, utarbeidelse og vedlikehold av prosedyrer, oppfølging av ulykker og hendelser og annet safetyarbeid. Tilsynsoppgavene består av adgangskontroll og virksomhetstilsyn. Gebyret for de ulike adgangskontrollene skal dekke faktiske kostander med arbeidet med den konkrete tillatelsen samt andel av indirekte kostnader. I mange tilfeller, fordi kostnadene varierer sterkt fra sak til sak, påløper det gebyr etter regning. Etter Luftfartstilsynets oppfatning vil det kunne være til fordel for brukerne at det påløper gebyr etter regning, da søker gjennom å oversende komplett søknad med all nødvendig dokumentasjon, vil kunne bidra til å redusere gebyrkostnadene. Luftfartstilsynet bruker mye tid på å etterspørre dokumentasjon, i tillegg til at det i seg selv medfører merarbeid at dokumentasjon oversendes i mange forsendelser, til dels over lang tid. For enkelte typer adgangskontroller er faste gebyrsatser ansett å være mest hensiktsmessig på grunn av stor saksmengde og tilnærmet ensartede saker, for eksempel på områder som sertifikat og bakgrunnssjekk. I hovedsak er det slik at årsgebyret skal dekke de direkte kostnadene ved virksomhetstilsynet samt andel av indirekte kostnader. Årsgebyret dekker tiden benyttet under selve virksomhetstilsynet, forberedelser, reise, etterarbeid og utarbeidelse av rapport, oppfølgning av avvik mv. Årsgebyret skal også dekke administrativ oppfølging, for eksempel henvendelser på telefon, e-post og brev gjennom hele året samt, i de fleste tilfeller, fornyelse av tillatelsen de årene hvor dette er aktuelt. De indirekte kostnadene kan ikke tilbakeføres til et bestemt gebyr, men er å anse som 3

4 Luftfartstilsynets felleskostnader. Følgende regnes som indirekte kostnader: Alle driftskostnader som relaterer seg til Luftfartstilsynet som helhet, for eksempel husleie, strøm, telefoni og datakostnader. Den andel av avdelingenes og seksjonenes administrasjon som angår Luftfartstilsynets generelle drift. Fellesadministrative lønnskostnader, som personal, økonomi, arkiv, IT osv. De indirekte kostnadene er fordelt forholdsmessig på faktisk medgått ressursforbruk knyttet til tilsynsrelaterte oppgaver og de oppgavene som ikke inngår i kostgrunnlaget for gebyrene. De indirekte kostnadene er altså fordelt på samtlige oppgaver og ikke kun tilsynsoppgavene. Som indirekte kostnad regnes også kostnader knyttet til drift av luftfartsdirektørens stab. Enkelte kostnader relatert til saksbehandlingen i juridisk avdeling er fordelt og belastes gebyrbelagte oppgaver, i hovedsak saksbehandlingen i Norges luftfartøyregister og lisens/driftstillatelse. 2.3 Nærmere om kostnader knyttet til oppgaver som ikke gebyrfinansieres For 2013 er fordeling av de totale kostnadene endret i forhold til tidligere år, blant annet på bakgrunn av innføring av ny kategori i ressurskartleggingen; øvrige oppgaver som ikke er tilsynsrelevant. En del ressursbruk som tidligere var kategorisert under de øvrige områdene, er nå lagt inn under denne kategorien. Dette er gjort for å få bedre oversikt over oppgaver som ikke er tilsynsarbeid, men som likevel ikke naturlig kommer inn under de tidligere fire kategoriene kommunikasjon og samfunnskontakt, analyse, regelverksutvikling og internasjonalt arbeid. Avvikene mellom 2012 og 2013 skyldes variasjoner i ressursbruk over tid. Reduksjonen i kostnader knyttet til kommunikasjon og samfunnskontakt skyldes at en del oppgaver som tidligere ble vurdert inn under denne kategorien, nå inngår i tilsynskategorien. Dette gjelder for eksempel deltakelse i informasjonsmøter i markedet, informasjon i forbindelse med innføring av nytt regelverk og en del generell kommunikasjon med aktørene. Videre er noe ressursbruk knyttet til oppfølging av ulykker og hendelser som tidligere har blitt kategorisert under analysearbeid, nå vurdert som en del av tilsynsarbeidet. 4

5 Oversikt over kostnader i tilknytning til Luftfartstilsynets øvrige oppgaver, dvs. ikke tilsynsbaserte oppgaver: Øvrige oppgaver Lagt til grunn for gebyrforskrift 2012 i mill.kr Inflasjonsjusterte direkte og indirekte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 2 Kommunikasjon og samfunnskontakt 11,8 6,8 Analyse 12,0 8,6 Regelverksutvikling 12,0 8,8 Internasjonal deltakelse 13,5 16,7 Øvrige oppgaver som ikke er tilsynsrelevant 4,5 Sum øvrige kostnader 49,3 45,4 Tabell 2: Budsjetterte direkte og indirekte kostnader øvrige oppgaver 2013, basert på regnskap 2011 med kjente endringer september Tallene for 2012 og 2013 er ikke sammenlignbare som følge av innføring av ny beregningsmodell for Inflasjonsjusterte 2011-tall basert på KPI hentet fra Statistisk Sentralbyrå prognose prisstigning i 2012 og 2013 på henholdsvis 1,3% og 1,4% 5

6 2.4 Oversikt over direkte og indirekte tilsynskostnader For å oppnå bedre samsvar mellom inntekter og kostnader per gebyrområde, foreslås en del endringer i gebyrsatser. Tabellen gir et bilde av inntekter i 2011 samt beregnede direkte og indirekte tilsynskostnader på de ulike områdene, basert på regnskapstall for 2011 med kjente endringer. Videre fremkommer anslag inntekter for Nye gebyrsatser er beregnet slik at gebyrinntektene på de ulike områdene så langt det er mulig skal dekke samlede kostnader per gebyrområde. Der det tidligere har vært over-/underdekning er dette forsøkt utjevnet. Tilsynsoppgaver/gebyrområder Inntekter 2011 i mill.kr (2013-kr) 3 Inflasjonsjusterte direkte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 3 Inflasjonsjusterte indirekte kostnader 2013 i mill.kr (2013-kr) 3 Inntekter budsjettert 2013 i mill.kr Flymedisin 5,8 4 2,5 1,7 4,2 Norges luftfartøyregister 2,4 2,1 0,9 2,4 Tekniske gebyrer 33,5 19,2 9,8 29,9 Flytekniske sertifiktater og teori 1,2 1,8 1,0 1,3 Innleie luftfartøy 2,2 1,0 0,5 3,0 Operative sertifkater og teori 17,3 11,9 5,3 18,1 Simulatorer 2,6 1,6 0,7 2,8 Selskaper, AOC/lisens/driftstillatelser 13,6 19,9 9,7 24,2 Flyplasser, konsesjoner 10,0 4,9 4,5 11,7 Skoler/utdanningsorganisasjoner 2,4 3,2 1,7 4,0 Flysikring/LTT og FNT 18,5 13,9 7,5 21,0 Security 11,0 8,7 6,4 17,8 Sum 120,5 90,7 49,7 140,4 GA/luftsport 2,8 1,2 4,0 Totalsum 120,5 93,5 50,9 144,4 Tabell 3: Budsjetterte direkte og indirekte kostnader tilsyn 2013, basert på regnskap 2011 med kjente endringer september Inflasjonsjusterte 2011-tall basert på KPI hentet fra Statistisk Sentralbyrå prognose prisstigning i 2012 og 2013 på henholdsvis 1,3% og 1,4% 4 Faktisk inntekt 5,8 millioner. Av dette utgjorde 3,7 millioner som ble utbetalt til Flymedisinsk institutt for å dekke flymedisinske undersøkelser. Ordningen opphørte i september

7 Sum direkte og indirekte kostnader, når GA ikke er hensyntatt, er 140,4 millioner. Totale kostnader for GA er 4 millioner. Sum direkte og indirekte kostnader for tilsynsområdet er 144,4 millioner. 3. Detaljert gjennomgang av forslag til gebyrforskrift Forslag til gebyrforskrift bygger i stor grad på gjeldende gebyrforskrift. Som følge av ressurskartleggingen og fastsetting av kostnadsgrunnlaget for det enkelte gebyr/de enkelte gebyrområdene, foreslås det endringer i en rekke gebyrsatser. Endringene foreslås for å sikre bedre samsvar mellom kostnader knyttet til arbeidet på området og gebyrinntekten. Til tross for at enkelte gebyrsatser foreslås økt betydelig, har det fortsatt ikke vært mulig å oppnå fullstendig kostnadsdekning på alle områder. Dette har som konsekvens at det på noen områder isolert sett fortsatt er en overdekning. Alle inntektsberegninger er gjort på grunnlag av erfaringstall og kjente endringer. Siden antallet søknader vil kunne variere fra år til år, vil også beregnet inntekt på de ulike områdene variere i tråd med aktiviteten. Kostnaden vil på kort sikt likevel være den samme, siden endringer i personellressurser vil måtte skje over tid. Under gjennomgås alle endringer som foreslås i forskriften. I utkast til gebyrforskrift som er vedlagt høringen, er endringer i forskriftsteksten markert med rød skrift. Hvor det foreslås at bestemmelser skal utgå, er dette markert med rød skrift samt en gjennomgående strek gjennom teksten. Kapittel 1. Innledende og generelle gebyrbestemmelser 4 Nærmere om gebyr etter regning Timesatsen for gebyr etter regning foreslås endret til kr Økningen utgjør om lag 25% og er nødvendig for å dekke beregnede gjennomsnittskostnader for et timeverk. Det er på det rene at beregnet timekostnad de forutgående år har vært satt for lavt, og dette er årsaken til den foreslåtte prosentvise store økningen. Kapittel II. Luftfartøy 11 Om gebyr for registrering av luftfartøy m.m. i Norges luftfartøyregister I tredje ledd foreslås det at gebyret for forhåndsvurdering av dokumentasjon økes med om lag 5% til kr Øvrige gebyrer foreslås ikke økt. 12 Gebyr for registrering av luftfartøy m.m. Alle gebyrsatser foreslås økt med 5%. 13 Gebyr for registrering av pantedokument og andre rettigheter Alle gebyrsatser foreslås økt med 5%. 14 Gebyr for utstedelse av luftdyktighetsbevis/permit to Fly for ikke-ervervsmessig luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr /2002 artikkel 4.2, jf. vedlegg II (Annex IIfartøy) Det foreslås en ny og forenklet struktur for 14 og 16. Det foreslås nye vektkategorier bedre tilpasset dagens tekniske regelverk, i tillegg til at tillegget for vekt ut over en viss minstevekt tas 7

8 ut. Det foreslås imidlertid ikke helt samsvarende vektkategorier for 14 og 16. Endringen innebærer at nær alle vektkategoriene har fått redusert gebyr, samtidig som den nye strukturen er enklere slik at det blir lettere for den enkelte eier å se hva gebyret faktisk vil være. For å kunne fastsette lavere faste satser, er det inntatt et nytt tredje ledd om at kostnader knyttet til besiktigelse og prøveflyging påløper etter regning. Gebyrsatsen for seilfly, motorseilfly, ballong, selvbygde luftfartøy og historiske luftfartøy foreslås økt med 5%. Den foreslåtte faste gebyrsatsen innebærer at gebyret for motordrevet luftfartøy opp til 1000 kg er økt med 5%. Det foreslås følgende satser: Foreslått nytt gebyr Seilfly, motorseilfly, ballonger Motordrevet luftfartøy opp til 1200 kg Motordrevet luftfartøy fra kg Motordrevet luftfartøy fra kg Motordrevet luftfartøy fra kg Motordrevet luftfartøy over kg Selvbygde luftfartøy Historisk luftfartøy Gebyr for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) Alle gebyrsatser foreslås økt med 5%. 16 Årsgebyr for luftfartøy med luftdyktighetsbevis/permit to Fly Airworthiness Review Certificate (ARC) Som nevnt ovenfor foreslås ordningen med tillegg per påbegynt 100 kg ut over fastsatt minstevekt, ikke videreført. Den foreslåtte endringen innebærer at årsgebyret for nær alle fartøy reduseres. Årsgebyret for seilfly, motorseilfly og ballong foreslås økt med 10%. Årsgebyret for selvbygde luftfartøy og historiske luftfartøy foreslås ikke endret. Det foreslås følgende satser for årsgebyr: Foreslått nytt gebyr Seilfly, motorseilfly, ballong Motordrevet luftfartøy t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra 5701 t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg Motordrevet luftfartøy over kg Selvbygde luftfartøy Historiske luftfartøy Den samlede reduksjon i inntekter knyttet til årsgebyr utgjør om lag 5,2 millioner. 8

9 18 Gebyr for andre tekniske godkjenninger mv. Alle gebyrsatser med unntak av duplikat for reisedagbok, foreslås økt med om lag 5%. Kapittel III. CAMO og flyverksted mv. 19 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som administrer luftfartøy og vedlikehold av disse (CAMO) Gebyrene for første gangs godkjenning foreslås økt som følger: Foreslått nytt Endring gebyr Grunngebyr % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med % MTOW t.o.m kg Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % Årsgebyrene foreslås økt som følger: Foreslått nytt Endring gebyr Grunngebyr % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med % MTOW t.o.m kg Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % Tillegg for hver luftfartøymodell/variant med MTOW t.o.m kg % 20 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av flyverksteder som utfører vedlikehold, modifisering og reparasjon av flymateriell (Part-145/Part M subpart F) Bestemmelsens tredje ledd om at det kun er for godkjenning av flyverksteder som kommer inn under andre ledd bokstav c til og med h hvor det skal betales gebyr etter regning, foreslås ikke videreført. Det foreslås nå at det skal påløpe gebyr etter regning for samtlige første gangs godkjenninger. Alle årsgebyr foreslås økt med 15%. 23 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som produserer flymateriell Også her foreslås det at bestemmelsens tredje ledd skal utgå, dvs. at det skal påløpe gebyr etter regning for samtlige første gangs godkjenninger. Alle årsgebyr forslås økt med 15%. 9

10 Det er isolert sett fortsatt underdekning på områdene CAMO og flyverksted og det vil derfor måtte vurderes økning av disse gebyrene også i årene som kommer. Kapittel IV. Luftfartsselskap mv. 24 Årsgebyr og gebyr for lisens/air Operator s Certificate (AOC) og driftstillatelse til ervervsmessig luftfartsvirksomhet Det er på området operativt tilsyn betydelig underdekning mellom inntekter og kostnader. For å oppnå ønsket utjevning er det nødvendig med en betydelig oppjustering av samtlige gebyrsatser. Underdekningen er særlig fremtredende når det gjelder helikopterselskaper, og den største prosentvise økningen foreslås derfor i tilknytning til årsgebyr driftstillatelse. Når det gjelder konsekvensene dette vil ha for selskapene, må den foreslåtte økningen sees i sammenheng med at det er foreslått betydelig reduksjon i årsgebyrene for luftfartøy ( 16). De foreslåtte endringene i 16 og 24 innebærer en bevisst omlegging slik at gebyrene på hhv. operativt og teknisk område blir bedre i samsvar med kostnadene på disse områdene. Når det gjelder AOC, foreslås samtlige årsgebyr økt med 50%. Når det gjelder driftstillatelse foreslås årsgebyrene fra bokstav a til og med bokstav e økt med 100%, mens de resterende tre kategoriene foreslås økt med 50%: AOC Driftstillatelse a) VFR, opptil kg b) VFR, kg c) VFR, kg d) IFR, opptil kg e) IFR, kg f) IFR, kg g) IFR kg, under 10 fartøy h) IFR kg, fartøy i) IFR kg, 20 fartøy eller flere j) IFR, kg eller tyngre, under 10 fartøy k) IFR, kg eller tyngre, fartøy l) IFR, kg eller tyngre, 30 fartøy eller flere Årsgebyr og gebyr for godkjenning av operativ organisasjon for ikke-regelbunden luftfart Det eksisterende faste gebyret for adgangskontroll for operative organisasjoner for ikkeregelbunden luftfart, foreslås endret til gebyr etter regning. Det vil sikre at det blir samsvar mellom kostnader og inntekt ved denne type søknader. Årsgebyrsatsene foreslås økt med 50%. 27 Gebyr for godkjenning av leie av luftfartøy mv. I forbindelse med gjennomføring av forordning (EF) nr. 1008/2008 (forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS) er regelverket for godkjenning av innleie av luftfartøy endret. Det skal ikke lenger skje noen formell godkjenning ved avtale om utleie av norskregistrert luftfartøy til utenlandske operatører. Luftfartstilsynet vil imidlertid fortsatt måtte 10

11 utføre en del arbeid i tilknytning til denne type saker, og gebyret foreslås derfor videreført. Arbeidet er i stor grad det samme som tidligere, spesielt i forhold til det arbeidet som må gjøres i forhold til utenlandske luftfartsmyndigheter, med den forskjell at det ikke ender opp med en godkjenning fra Luftfartstilsynet. Det foreslås gebyr etter regning så langt det gjelder arbeid i forbindelse med forlengelse av slik avtale om utleie. Foreslått nytt Endring gebyr Godkjenning av leieavtale Ingen Forlengelse av godkjenning av leieavtale % Godkjenning av eierskifte % Godkjenning av avtale om wet-lease Ingen Arbeid i forbindelse med utleie Arbeid i forbindelse med forlengelse av utleie etter regning Godkjenning av White List Gebyr for andre operative tillatelser Første ledd er en videreføring av eksisterende bestemmelse om gebyr for søknad om tillatelser til Aerial Work eller lufttransport utenfor landingsplass fra utenlandske luftfartsselskaper. Gebyret foreslås økt med 5%. Det foreslås nytt gebyr for søknad om tillatelse til privatflyging med utenlandskregistrert luftfartøy i Norge. Dette knytter seg til situasjoner hvor personer bosatt i Norge, i forbindelse med import av luftfartøy, søker om tillatelse til å benytte fartøyet uten omregistrering til norsk register i en periode, jf. AIC N 08/03. Det foreslås et nytt gebyr kr for behandling av søknad om slik tillatelse. Ved eventuell søknad om forlengelse av perioden, påløper nytt gebyr for behandling av søknad om tillatelse til slik privatflyging. Videre foreslås det i tredje ledd nytt gebyr kr for søknad om tillatelse til flygeoppvisning, samt nytt gebyr kr for behandling av søknad om tillatelse til enkeltstående flygeoppvisning. 30 Gebyr for tillatelse til flyging i restriksjonsområde Gebyret foreslås økt med 10%. Kapittel V. Sertifikat mv. I forbindelse med gjennomføring av forordning (EF) nr. 216/2008, vil det bli gitt gjennomføringsregler tilknyttet sertifikatområdet. Det er på det rene at det vil skje en del endringer på sertifikatområdet i den forbindelse, men det er per i dag ikke mulig klart å forutse alle virkninger av dette. For å unngå en situasjon hvor det gjøres større endringer som raskt deretter må endres på nytt, foreslås det ingen større strukturelle endringer for Det foreslås likevel i tilknytning til 31 et nytt andre ledd: Hvor det er fastsatt gebyr for ulike sertifikattyper, omfatter dette alle kategorier innenfor typen. Bestemmelsen skal ivareta nye sertifikattyper som følge av det nye regelverket. 11

12 32 Gebyr for teoriprøver - piloter Gebyrsatsene for full teoriprøve foreslås økt med 10%, mens satsen for enkeltfag foreslås økt med 5%. Det ventes innført en ny type sertifikat, Light Aircraft Pilots Licence, LAPL, og det foreslås derfor enkelte nye gebyrsatser som skal dekke kostnader i tilknytning til arbeid med dette sertifikatet. Det ligger an til at arbeidet med teoriprøven vil være sammenlignbart med PPL og det foreslås derfor samme gebyrsats som for PPL. 33 Gebyr for ferdighetsprøve (skill test) - piloter Det foreslås innført nytt gebyr for ferdighetsprøve LAPL, se ovenfor. Gebyrsatser for ferdighetsprøver foreslås økt med 10% for å oppnå bedre kostnadsdekning. Videre foreslås kategoriene klasse/typerettighet énpilot/flerpilots operert fly eller helikopter og typerettighet flerpilots operert fly eller helikopter (bokstav d i gjeldende forskrift), slått sammen av effektivitetshensyn. Ny gebyrsats foreslås til kr Forslaget innebærer en reduksjon i gebyrsatsen for typerettighet flerpilots operert fly eller helikopter. I forbindelse med høringen av gebyrforskriften for 2012 ble det informert om at det var planlagt at kontrollanthonorarene skulle gjennomgås. Denne gjennomgangen har ikke blitt foretatt ennå. For å oppnå kostnadsdekning på området vil derfor en eventuell økning av kontrollanthonoraret sannsynligvis medføre at gebyrsatsene må økes ytterligere. Gjeldende forskrifts fjerde ledd ( Ved resultat partial pass betales 90% av fastsatt gebyr ved neste ferdighetsprøve. ), foreslås fjernet. Luftfartstilsynets kostnader er de samme, og det er derfor riktig at ordinært gebyr må betales i forbindelse med avlegging av neste ferdighetsprøve. 34 Gebyr for ferdighetskontroll (rettighetsforlengelse) - piloter Satsen for ferdighetskontroll PPL foreslås økt med 10% til kr Øvrige satser foreslås ikke endret. 36 Gebyr for instruktør- og kontrollantrettighet for piloter Det foreslås at gebyrsatsen for prøve til og utstedelse av instruktørrettighet for FI, CRI, IRI eller akro (første ledd) økes med 10% til kr Øvrige satser foreslås ikke endret. Både i første og andre ledd er teksten noe endret, uten at dette innebærer noen realitetsendring. Det foreslås ny bestemmelse som fastsetter lavere gebyr for utstedelse av instruktørrettighet når dette skjer på grunnlag av nasjonalt instruktørbevis for seilfly og ballong. Videre er det foreslått nytt gebyr for prøve og utstedelse av ny kontrollantrettighet med kr Gebyr for sertifikat eller kompetansebevis til flyteknisk personell Gebyrsatsene i bokstav b og d foreslås økt med om lag 50% fra kr 640 til kr 960. Øvrige satser foreslås ikke endret. 38 Gebyr for sertifikat til flygeledere og flygelederelever og autorisasjonsbevis til AFIS/HFIS-fullmektiger Alle gebyrsatser, med unntak av årsgebyr for flygeledere, foreslås økt med 10%. Årsgebyret for flygeledere foreslås imidlertid økt med 33%, da satsen i forbindelse med innføringen av 12

13 årsgebyret i 2012 var stipulert for lavt. 39 Gebyr for utstedelse av legeattest, medisinske tjenester mv. Gebyr for utstedelse av legeattest i tredje ledd bokstav a foreslås økt med om lag 7% fra kr 560 til kr 600. Øvrige satser foreslås ikke endret. 40 Årsgebyr og gebyr for utdannings- og skoletillatelser Årsgebyret for registrert lærested (RF), bokstav a, ble i gebyrforskriften for 2012 økt med 25% til kr Denne økningen ble varslet i forbindelse med gebyrforskriften for Årsgebyret for registrerte læresteder foreslås også for 2013 økt med 25% til kr Disse økningene, som har blitt gjennomført over tre år, er helt nødvendig for å sikre bedre samsvar mellom faktiske kostnader og gebyrinntekten når det gjelder Luftfartstilsynets tilsyn med flyskoler. Årsgebyret for flygetreningsorganisasjon FTO og TRTO (bokstav b og e), flyteknisk skole (bokstav k) og treningsorganisasjon for kabinbesetning (bokstav j), foreslås alle økt med 50%. Årsgebyret for utdanningsorganisasjon for flygeledere og AFIS/HFIS (bokstav n) foreslås økt med 10%. Satsen i bokstav o foreslås ikke endret. I bokstav o foreslås teksten endret for å klargjøre at det påløper gebyr per godkjent sertifiseringsenhet. Endringen innebærer ingen realitetsendring i hvilke enheter som er omfattet av gebyrplikten. 41 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av syntetiske flygetrenere Bestemmelsen er omskrevet uten at bestemmelsens materielle innhold er endret. Satsene for årsgebyr foreslås økt med 10%. Kapittel VI. Flyplass, flysikring og security 42 Gebyr for konsesjon for flyplass Gebyrene for fornyelse av konsesjon for flyplass til offentlig gebyr foreslås redusert med om lag 10% til kr Videre foreslås gebyret for fornyelse av konsesjon for flyplass til privat bruk redusert med om lag 10% til kr Årsgebyr og gebyr for teknisk/operativ godkjenning av flyplasser Årsgebyrene for flyplasser foreslås økt som følger: Foreslått nytt Endring gebyr Bokstav a) - flyplass kat. II eller III Ingen Bokstav b) - flyplass kat. I % Bokstav c) ut fra fartøyenes vekt/størrelse % Bokstav d) ut fra spesielle operasjoner mv % Bokstav f) - øvrige flyplasser % De foreslåtte økningene skal dekke økte kostander i tilknytning til ny inspektørstilling. 13

14 46 Årsgebyr for tjenesteytere på flysikringsområdet Årsgebyrene foreslås endret som følger: Foreslått nytt gebyr Endring Lufttrafikktjeneste, grunngebyr Ingen Kontrolltårn/enhet for innflygingskontroll % Kontrollsentral Ingen AFIS/HFIS % Tjenesteyter kun AFIS/HFIS % Flynavigasjonstjeneste, grunngebyr Ingen Flyplass, kategori II eller III Ingen Flyplass, kategori I % Flyplass, ikke-presisjons % instr.landingssystem MET % AIM % Kontrollflyorganisasjon % 47 Sikkerhetsgodkjenning av leverandør av forsyninger til flyging, fraktleverandør, sikkerhetsopplæringsorganisasjon, kjent avsender og andre aktører I forbindelse med nye oppgaver i tilknytning til godkjenning av leverandør av forsyninger til flyging, samt tilsyn med disse, foreslås nye gebyrer for dette arbeidet, jf. nytt tredje og fjerde ledd. Det foreslås at gebyr skal påløpe etter regning, men likevel med minstesatser basert på en vurdering av sannsynlige kostnader knyttet til arbeidet. Så langt det gjelder godkjenning av nytt underkontor hos allerede sikkerhetsgodkjent leverandør, er arbeidet med disse og kostnadene sammenlignbare med tilsvarende godkjenning av nytt underkontor til fraktleverandør, jf. nytt fjerde ledd. Det foreslås derfor samme gebyrsats som for fraktelevrandører. Selve gebyrsatsen foreslås ikke endret. 48 Årsgebyr for lufthavn, luftfartsselskap og sikkerhetsopplæringsorganisasjon Den tidligere bestemmelsen om årsgebyr i tilknytning til securityområdet, foreslås delt i to nye bestemmelser. Årsgebyr for lufthavner, luftfartsselskaper og sikkerhetsopplæringsorganisasjoner er nå samlet i 48. Når det gjelder lufthavnene foreslås det en endring i kategoriene. Tidligere var kategoriene mer enn 10 millioner passasjerer, fra 1-10 millioner passasjerer og færre enn 1 million passasjerer. De nye kategoriene foreslås nå slik at laveste kategori er færre enn 2 millioner passasjerer noe som innebærer at neste kategori vil være mellom 2-10 millioner passasjerer. 14

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet

INNHOLD DEFINISJONER...39. ÅRSRAPPORT 2001 Luftfartstilsynet INNHOLD 1. VIRKSOMHETSKRAV OG VIRKSOMHETSIDÉ...5 2. FLYSIKKERHETSUTVIKLINGEN I SIVIL LUFTFART...5 2.1 UTVIKLINGEN INNEN ERVERVSMESSIG FLYGING...5 2.1.1 Utviklingen innen ruteflyging...6 2.1.2 Utviklingen

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer