MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 22.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Nils Amund Røhne Kåre Haugli Marianne Pedersen Aud Karin Furulund Anne-Grethe Henriksen Elin Mikaelsen Erik Holst Mette Strøm Brenna Arnfinn Standerholen Bjørn Lier Ole Bråthen Kristian Engevold Henny Margrethe Harms Bjørn Åstrøm Vigdis Frydenlund Martin Nysæther Helge Bjørnsen Kjersti Andersen Helle Norunn Tenningås Frode Kayser Gro Børvan Ann Elin Lium Kristen Bartnes Marit Thune Thorshaug Arve Fossum Ola Martin Qvale Christian Erlandsen Nils-Kristian Møller Halvor Halvorsen Ola Midtlund Rolf Jenssen Kjell Håkon Haugen Kjell Bjørseth Ivar Botterud Truls Gihlemoen Jan Olav Nybruket Trond Vangen AP SV SP H PP KrF V FrP

2 Jon Alfred Berge Errol Charley Furulund Arild Olsen BL Møtet ble satt med 42 representanter tilstede. Representanten Arnt Lindstad H møtte kl og var med ved behandlingen av alle sakene. 43 representanter tilstede. Varamedlemmer: Kåre Haugli AP Martin Nysæther Kjersti Andersen SV Arve Fossum SP Christian Erlandsen H Ivar Botterud V Errol Charley Furulund FrP Fra adm. (ev. andre): Rådmann Heldal Haugerud Kommunalsjef Haugen Leder v/service, informasjon og forvaltning Sletner Leder for økonomi- og administrasjonsavdelingen Eriksen Leder for eiendomsavdelingen Sjøli Formannskapssekretær Vasaasen Forfall: Bjarne H. Christiansen AP Knut Edvardsen Helen Rønningsbakken SV Aasa Gjestvang SP Bendichte Oladotter Nymoen H Erik Ringnes V Bjørn Guldbrandsen FrP Innkalling/Saksliste Merknader: Nei. Etter forslag fra ordføreren ble det enstemmig vedtatt å behandle sak nr. 0034/04 Årsregnskap med årsrapport for Stange kommune 2003 som sak nr. 3. Representanten Arild Olsen BL fikk innvilget permisjon kl og var ikke med ved behandlingen av sakene 0032/04, 0033/04 og 0035/ /04.

3 Saksliste Saksnr. Journalnr. Tittel 0030/04 03/01097 REGULERINGSPLAN FOR ARSTAD NORDRE GNR.17 BNR. 2 OG /04 03/05661 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 343, BNR. 5, BÆRBY - VALLSET 0032/04 04/02064 GENERALFORSAMLING STANGE ENERGI AS 0033/04 04/01973 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP STANGE KOMMUNALE BOLIGFORETAK 0034/04 04/01944 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSRAPPORT FOR STANGE KOMMUNE /04 04/01834 REVIDERT BARNEHAGEPLAN FOR STANGE - MANDAT FOR ARBEIDET 0036/04 04/01051 GARANTI - REHABILITERING AV OTTESTAD IL'S KLUBBHUS 0037/04 03/05860 INNKVARTERINGSNEMNDER FOR PERIODEN ANTALL NEMNDER/VALG AV NEMNDER 0038/04 03/05490 REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER M.V. TIL FOLKEVALGTE ORGANER TOLKING AV TEKST UNDER PUNKT III TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 0039/04 03/05483 REGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN REVISJON AV DELEGASJONSREGLEMENT /04 04/00261 PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER -TJENESTEBESKRIVELSER 0041/04 04/02079 REFERATER

4 Sak 0030/04 REGULERINGSPLAN FOR ARSTAD NORDRE GNR.17 BNR. 2 OG 34 Innstilling fra formannskapet som det faste planutvalg: Reguleringsplan for Arstad nordre, gnr. 17, bnr. 225, 34 m.fl., sist revidert , med reguleringsbestemmelser, sist revidert , godkjennes. Kommunestyret godkjenner med dette følgende endringer av planen og planbestemmelsene: 1) Byggeområde B1 endres fra 3 til 4 bygg. 2) Byggeområde B8 utvides og supleres med adkomst til 17/32. 3) Det reguleres tomt for nettstasjon. 4) Det reguleres gangsti (STI 4) fra FV1 til busslomme i Rv222. 5) Gesims- og mønehøyde i området B1 reduseres til hhv 8,5m og 11,0m, jfr. pkt. 1.e. 6) Det kreves etablert lyssignal for fotgjengere ved kryssing av Rv222, jfr. pkt. 1.i. 7) Det innføres krav til utførende arkitekt for område B1 til tiltaksklasse 3, jfr. pkt. 3.a. 8) Fellesområder, STI 1 og 2, gjøres felles for hele området, jfr. pkt. 7.a. Ordføreren refererte til brev av 7. juni 2004 fra Unni Bækkelund. Brevet vedlegges saken. Representanten Thune Thorshaug fremmet på nytt sitt alternative forslag fra formannskapsbehandlingen til formannskapets innstilling, andre avsnitt, pkt. 1): Byggeområdet B1 endres til lavhusbebyggelse som B2 og B3. Varaordføreren overtok møteledelsen under ordførerens innlegg. Votering: Formannskapets innstilling, første avsnitt enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over formannskapets innstilling, andre avsnitt, pkt. 1) og representanten Thune Thorshaugs forslag, ble formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 12 stemmer. Formannskapets innstilling, andre avsnitt, punktene 2) 8) ble deretter enstemmig vedtatt. Reguleringsplan for Arstad nordre, gnr. 17, bnr. 225, 34 m.fl., sist revidert , med reguleringsbestemmelser, sist revidert , godkjennes.

5 Kommunestyret godkjenner med dette følgende endringer av planen og planbestemmelsene: 1) Byggeområde B1 endres fra 3 til 4 bygg. 2) Byggeområde B8 utvides og supleres med adkomst til 17/32. 3) Det reguleres tomt for nettstasjon. 4) Det reguleres gangsti (STI 4) fra FV1 til busslomme i Rv222. 5) Gesims- og mønehøyde i området B1 reduseres til hhv 8,5m og 11,0m, jfr. pkt. 1.e. 6) Det kreves etablert lyssignal for fotgjengere ved kryssing av Rv222, jfr. pkt. 1.i. 7) Det innføres krav til utførende arkitekt for område B1 til tiltaksklasse 3, jfr. pkt. 3.a. 8) Fellesområder, STI 1 og 2, gjøres felles for hele området, jfr. pkt. 7.a. Sak 0031/04 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 343, BNR. 5, BÆRBY - VALLSET Innstilling fra formannskapet som det faste planutvalg: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret reguleringsplan for gnr. 343, bnr. 5, Bærby i Vallset med tilhørende bestemmelser. Plankartets tegnforklaring korrigeres slik at den er i samsvar med planen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret reguleringsplan for gnr. 343, bnr. 5, Bærby i Vallset med tilhørende bestemmelser. Plankartets tegnforklaring korrigeres slik at den er i samsvar med planen. Sak 0032/04 GENERALFORSAMLING STANGE ENERGI AS Styrets forslag til: Godkjenning av fullmakter Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Godkjenning av årsrapport for 2003 Anvendelse av overskudd Fastsettelse av honorar til styrets leder og øvrige medlemmer Fastsettelse av revisors honorar Valg av styre for perioden

6 42 representanter tilstede. Ordføreren fremmet følgende forslag: Kommunestyret tar årsberetning, regnskap og anvendelse av overskudd til etterretning. Rådmannen bemyndiges til å møte i generalforsamlingen. Valgkomiteen bestående av Bjarne H. Christiansn AP, Helen Rønningsbakken SV og Marit Thune Thorshaug la fram følgende forslag til nytt valg av nytt styre for Stange Energi AS for perioden : Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Jan Tyriberget (gjenvalg) Knut Edvardsen (gjenvalg) Marit S. Strømstad (gjenvalg) Anne-Grethe Henriksen (ny, erstatter Anne B. Engeskaug) Jon Nøkleholm (gjenvalg) Øyvind Hartvedt (gjenvalg) Helge Bjørnsen (gjenvalg) Helen Rønningsbakken (gjenvalg) Kristen Bartnes (gjenvalg) Ragnhild Finden Barka (ny, erstatter Hans Otnes) Arnt Lindstad (gjenvalg) Eli Randgaard (ny, erstatter Truls Gihlemoen) Truls Gihlemoen (ny, erstatter Olav Finstad) Knut Nysæther. (gjenvalg) Representanten Fjæstad AP fremmet følgende motforslag til valgkomiteens innstilling: Anne-Grethe Henriksen rykker opp som nytt styrerepresentant blir i stedet for Jon Nøkleholm som blir ny vararepresentant for Marit S. Strømstad. Som ny vararepresentant for Anne- Grethe Henriksen velges Mette Strøm Brenna. Representanten Børvan SV fremmet følgende motforslag til valgkomiteens innstilling: Helen Rønningsbakken rykker opp som nytt styrerepresentant i stedet for Helge Bjørnsen. Som vararepresentant for Helen Rønningsbakken velges Helge Bjørnsen. Votering: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Ved avstemning over valget fikk: Anne-Grethe Henriksen ble valgt som ny styrerepresentant med 28 mot 13 stemmer. Jon Nøklehol ble enstemmig valgt som ny vararepresentant for Marit S. Strømstad. Som ny vararepresentant for Anne-Grethe Henriksen ble Mette Strøm Brenna valgt med 41 mot 1 stemme. Helen Rønningsbakken ble valgt som ny styrerepresentant med 26 mot 15 stemmer. Helge Bjørnsen ble enstemmig valgt som ny vararepresentant for Helen Rønningsbakken. Kommunestyrets innstilling til generalforsamlingen: Kommunestyret tar årsberetning, regnskap og anvendelse av overskudd til etterretning.

7 Rådmannen bemyndiges til å møte i generalforsamlingen. Medlemmer: Jan Tyriberget Marit S. Strømstad Anne-Grethe Henriksen Helen Rønningsbakken Kristen Bartnes Arnt Lindstad Truls Gihlemoen Personlige varamedlemmer: Knut Edvardsen Jon Nøkleholm Mette Strøm Brenna Helge Bjørnsen Ragnhild Finden Barka Eli Randgaard Knut Nysæther. Sak 0033/04 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP STANGE KOMMUNELE BOLIGFORETAK Styrets forslag til: 1. Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap for Stange kommunale boligforetak. 2. Underskudd i 2003 på kr ,77 dekkes av foretakets disposisjonsfond. Rådmannen/styreleder orienterte om boligforetaket. Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap for Stange kommunale boligforetak. 2. Underskudd i 2003 på kr ,77 dekkes av foretakets disposisjonsfond. Sak 0034/04 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSRAPPORT FOR STANGE KOMMUNE 2003 Formannskapets innstilling til vedtak: Kommunestyret viser til Hedemarken Kommunerevisjonsdistrikts revisjonsberetning. 1. Regnskapet for 2003 godkjennes med et underskudd på kr , Underskuddet dekkes inn over budsjettet for de to påfølgende år med kr i 2004 og kr ,15 i 2005 budsjettet. 3. Utgiftsføringen av premieavvik KLP/SPK for 2003 på kr fordeles over 15 år.

8 4. Årsrapporten for 2003 tas til etterretning. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til Hedemarken Kommunerevisjonsdistrikts revisjonsberetning. 1. Regnskapet for 2003 godkjennes med et underskudd på kr , Underskuddet dekkes inn over budsjettet for de to påfølgende år med kr i 2004 og kr ,15 i 2005 budsjettet. 3. Utgiftsføringen av premieavvik KLP/SPK for 2003 på kr fordeles over 15 år. 4. Årsrapporten for 2003 tas til etterretning. Sak 0035/04 REVIDERT BARNEHAGEPLAN FOR STANGE - MANDAT FOR ARBEIDET Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar foreliggende utredning om barnehagedekning/behov til orientering og ber om at en revidert Barnehageplan mot full barnehagedekning legges fram til behandling høsten Forslag til plan legges fram for Formannskapet før den sendes ut på høring. Planen baserer seg på en behovdekning på 94 % 3 5 år og 60 % for aldersgruppen 1 2 år inkl. 0 åringer. 2. Revidert barnehageplan skal omhandle: - Barnehagebehov utbyggingsplan med økonomiske konsekvenser, som hensyntar kommunens økonomiske rammevilkår - Fleksibilitet mellom skolekretser - Retningslinjer for driftsavtaler med private barnehager - Full barnehagedekning = overkapasitet inntektstap - Retningslinjer for samordnet opptak - Oppgjør med nabokommuner m.h.t. barn fra andre kommuner - Kvalitetsutvikling herunder bl.a. foreldresamarbe, kompetanseutvikling 3. Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak vil kommunestyret måtte komme tilbake til ved behandling av budsjett og økonomiplan. Representanten Tenningås SV fremmet følgende alternative endringsforslag til siste strekpunkt under pkt. 2 i formannskapets innstilling:

9 Revidert barnehageplan skal omhandle kvalitetsindikatorer for alle barnehager, basert på St.meld. nr. 27 Den gode barnehage, som skal omfatte 4 følgende områder: - organisasjon - foreldre - barn - ansatte. Ved alternativ votering over formannskapets innstilling og endringsforslaget fra representanten Tenningås, ble Tenningås s forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med den vedtatte endring ble deretter enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar foreliggende utredning om barnehagedekning/behov til orientering og ber om at en revidert Barnehageplan mot full barnehagedekning legges fram til behandling høsten Forslag til plan legges fram for Formannskapet før den sendes ut på høring. Planen baserer seg på en behovdekning på 94 % 3 5 år og 60 % for aldersgruppen 1 2 år inkl. 0 åringer. 2. Revidert barnehageplan skal omhandle: - Barnehagebehov utbyggingsplan med økonomiske konsekvenser, som hensyntar kommunens økonomiske rammevilkår - Fleksibilitet mellom skolekretser - Retningslinjer for driftsavtaler med private barnehager - Full barnehagedekning = overkapasitet inntektstap - Retningslinjer for samordnet opptak - Oppgjør med nabokommuner m.h.t. barn fra andre kommuner - Revidert barnehageplan skal omhandle kvalitetsindikatorer for alle barnehager, basert på St.meld. nr. 27 Den gode barnehage, som skal omfatte 4 følgende områder: - organisasjon - foreldre - barn - ansatte. 3. Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak vil kommunestyret måtte komme tilbake til ved behandling av budsjett og økonomiplan.

10 Sak 0036/04 GARANTI - REHABILITERING AV OTTESTAD IL'S KLUBBHUS Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Stange kommune innvilger Ottestad IL s søknad om kommunal garanti for et lån stort kr , som skal opptas i forbindelse med lagets rehabilitering av sitt klubbhus. 2. Det forutsettes at lånet nedbetales snarest mulig og senest 10 år etter at det begynner å løpe. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Stange kommune innvilger Ottestad IL s søknad om kommunal garanti for et lån stort kr , som skal opptas i forbindelse med lagets rehabilitering av sitt klubbhus. 2. Det forutsettes at lånet nedbetales snarest mulig og senest 10 år etter at det begynner å løpe. Sak 0037/04 INNKVARTERINGSNEMNDER FOR PERIODEN ANTALL NEMNDER/VALG AV NEMNDER Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret fastsetter antall innkvarteringsnemnder lik grunnskolekretsene til 9: Arstad, Hoberg, Stange, Tangen, Stenby, Ilseng, Solvin, Åsbygda og Vallset. 2. Som medlemmer og varamedlemmer til de enklete innkvarteringsnemnder oppnevnes: Arstad : Hoberg : Kjell Åge Haugli, Buevegen 5, Ottestad, leder Gunvor Lien Nyhus, Fjordvn. 6, Ottestad Reidar Syversen, Kjonerudvn. 6, Ottestad Truls Gihlemoen, Ringvegen 25, Ottestad, varamedlem Roald Nyheim, Skogvn. 26, Ottestad, leder Ingeborg Nysæther, Holmlundvn. 36, Ottestad Tore Brenne, Skjønhaugvn. 7, Ottestad Tore Inderhaug, Linjevn. 63, Ottestad, varamedlem Stange : Tangen: Brit Huse, Enerhaugen 26, Stange, leder Åse Sørflaten, Sommerro, Stange Jan Erik Lillejordet, Jorud, 2335 Stange Johan Emilsen, Grønli, 2335 Stange, varamedlem Anders Øian, Bu, Tangen, leder

11 Vigdis Frydenlund, Havnevn. 11, Tangen Thore Lundquist, Havnevn. 1, Tangen Bjarne Christiansen, Tangenvn. 40, Tangen, varamedlem Stenby: Ilseng: Solvin: Åsbygda: Vallset: Arve Simensen, Fjellhaug, Espa, leder Frøydis Bråthen, Lønnli, Espa Joar Bredesen, Søe, Espa, Berit Mostulien, Mostulien, Espa, varamedlem, Anna Madsen, Bjørnholvnen 7, Ilseng, leder Asbjørn Olafsen, Myrvegen 10, Ilseng Anne Kari Fossen, Brynsvegen 195, Ilseng Tord Kr. Horne, Horne, Ilseng, varamedlem Gyda Lahlum, Solvinvegen 200, Romedal, leder Svein Adolfsen, Sørbygdavnen 34, Stange Bjørn Gundersen, Sørbygdavn. 21, Stange Hans Ole Skogli, Husevegen 1, Romedal, varamedlem Steinar Enberget, Soltun Åsvang, leder Erik Holst, Åsvegen 703, Åsvang Berit Løkken, Klafstad lille, Åsvang, Borgny Tangen, Borgun, Åsvang, varamedlem Gunvor Kari Amundsen, Hemstad, Vallset, leder Thor Ola Engen, Pålsrud, Vallset Berit Lillehov, Lillehov, Vallset Helge Nordseth, Nordseth, Vallset, varamedlem Formannskapets innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret fastsetter antall innkvarteringsnemnder lik grunnskolekretsene til 9: Arstad, Hoberg, Stange, Tangen, Stenby, Ilseng, Solvin, Åsbygda og Vallset. 2. Som medlemmer og varamedlemmer til de enklete innkvarteringsnemnder oppnevnes: Arstad : Hoberg : Stange : Kjell Åge Haugli, Buevegen 5, Ottestad, leder Gunvor Lien Nyhus, Fjordvn. 6, Ottestad Reidar Syversen, Kjonerudvn. 6, Ottestad Truls Gihlemoen, Ringvegen 25, Ottestad, varamedlem Roald Nyheim, Skogvn. 26, Ottestad, leder Ingeborg Nysæther, Holmlundvn. 36, Ottestad Tore Brenne, Skjønhaugvn. 7, Ottestad Tore Inderhaug, Linjevn. 63, Ottestad, varamedlem Brit Huse, Enerhaugen 26, Stange, leder Åse Sørflaten, Sommerro, Stange

12 Jan Erik Lillejordet, Jorud, 2335 Stange Johan Emilsen, Grønli, 2335 Stange, varamedlem Tangen: Stenby: Ilseng: Solvin: Åsbygda: Vallset: Anders Øian, Bu, Tangen, leder Vigdis Frydenlund, Havnevn. 11, Tangen Thore Lundquist, Havnevn. 1, Tangen Bjarne Christiansen, Tangenvn. 40, Tangen, varamedlem Arve Simensen, Fjellhaug, Espa, leder Frøydis Bråthen, Lønnli, Espa Joar Bredesen, Søe, Espa, Berit Mostulien, Mostulien, Espa, varamedlem, Anna Madsen, Bjørnholvnen 7, Ilseng, leder Asbjørn Olafsen, Myrvegen 10, Ilseng Anne Kari Fossen, Brynsvegen 195, Ilseng Tord Kr. Horne, Horne, Ilseng, varamedlem Gyda Lahlum, Solvinvegen 200, Romedal, leder Svein Adolfsen, Sørbygdavnen 34, Stange Bjørn Gundersen, Sørbygdavn. 21, Stange Hans Ole Skogli, Husevegen 1, Romedal, varamedlem Steinar Enberget, Soltun Åsvang, leder Erik Holst, Åsvegen 703, Åsvang Berit Løkken, Klafstad lille, Åsvang, Borgny Tangen, Borgun, Åsvang, varamedlem Gunvor Kari Amundsen, Hemstad, Vallset, leder Thor Ola Engen, Pålsrud, Vallset Berit Lillehov, Lillehov, Vallset Helge Nordseth, Nordseth, Vallset, varamedlem Sak 0038/04 REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER M.V. TIL FOLKEVALGTE ORGANER TOLKING AV TEKST UNDER PUNKT III TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Formannskapets innstilling til vedtak: Saken legges fram for kommunestyret for å få presisert/klarlagt en tolkning av punkt 1 under romertall III i Reglement for godtgjøringer, hvor ordet det står: dekkes pr med timesats tilsvarende årslønnsnivå kr eller om formuleringen i punkt 1 skal være: dekkes pr med timesats tilsvarende årslønnsnivå inntil kr Formannskapets innstilling andre avsnitt enstemmig vedtatt.

13 Punkt 1 under romertall III i Reglement for godtgjøringer, endres til: dekkes pr med timesats tilsvarende årslønnsnivå inntil kr Sak 0039/04 REGLEMENT FOR POLITISKE ORGAN REVISJON AV DELEGASJONSREGLEMENT 2004 Formannskapets innstilling til vedtak: Stange kommunes Delegasjonsreglement for perioden med endringer godkjennes. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Stange kommunes Delegasjonsreglement for perioden med endringer godkjennes. Sak 0040/04 PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER -TJENESTEBESKRIVELSER Innstilling fra komite for velferd og trivsel: Kommunestyret tar komiteens tilbakemelding til orientering Kommunestyret tar komiteens tilbakemelding til orientering Kommunestyret tar komiteens tilbakemelding til orientering Sak 0041/04 REFERATER Innstilling: Referatene tas til orientering.

14 Representanten Bjørnsen SV fremmet forslag om utsette følgende referatsak til neste kommunestyremøte: Oversendelse av rapport Helse og trivsel blant flyktninger i Stange kommune. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ellers ingen merknader til øvrig referat. Oversendelse av rapport Helse og trivsel blant flyktninger i Stange kommune utsettes til neste kommunestyremøte. Møtet hevet. Jan Tyriberget Aud Karin Furulund Helle Norunn Tenningås Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 021/13-041/13 Møte nr: 3/2013 Til kl. 17:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer