Regnskap Avlagt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2014. Avlagt"

Transkript

1 Regnskap Avlagt

2 Side 2 av 50

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 8 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet... 9 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 9 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 3 Balanse Regnskapsskjema 4 Økonomisk oversikt drift Regnskapsskjema 5 Økonomisk oversikt investering FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet (drift og investering) Endring i arbeidskapital balansen NOTE nr. 2 Årsverk, godtgjørelse rådmann og ordfører, revisjonshonorar Årsverk Godtgjørelse til rådmann og ordfører Revisjonshonorarer NOTE nr. 3 Pensjonsforpliktelser Årets pensjonskostnad, premieavvik og estimatavvik NOTE nr. 4 Anleggsmidler NOTE nr. 5 Aksjer og andeler Oversikt over aksjer og andeler NOTE nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler og andel avkastning av innskutt kapital Salg av finansielle anleggsmidler Markedsbaserte finansielle anleggsmidler NOTE nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån Minimumsavdrag NOTE nr. 8 Renter og sikring Langsiktig lånegjeld med fast rente NOTE nr. 9 Garantiansvar NOTE nr. 10 Vesentlige forhold Utbyggingsavtaler Tvister Forurensningssak Pensjonssak Sum gjeldsforpliktelser NOTE nr. 11 Finansielle omløpsmidler NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 13 Strykninger NOTE nr. 14 Spesifikasjon av egenkapitalen Prinsippendringer Regnskapsmessig mindreforbruk i drift Regnskapsmessig udisponert i investeringsregnskapet NOTE nr. 15 Kapitalkontoen Side 3 av 50

4 NOTE nr. 16 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Oversikt over vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg NOTE nr. 17 Selvkost Oversikt gebyrfinansiert selvkosttjenester Selvkost GLØR NOTE nr. 18 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen NOTE nr. 19 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner Skatt og inntektsutjevning Tap på fordringer NOTE nr. 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil NOTE nr. 21 Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering. Eiendeler gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling NOTE nr. 22 Mellomværende med KF/ NOTE nr. 23 Overføringer til/fra Regionrådet for Lillehammerregionen Felles Landbrukskontor for Lillehammerregionen Eioff SD-anlegg TILLEGG TIL REGNSKAPET Tillegg nr 1. Kommunens fondsbeholdning pr Tillegg nr 2. Oversikt over funksjoner per planområdet Side 4 av 50

5 REGNSKAPSPRINSIPPER mv. Beskrivelse av regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jmf. KL 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Prinsippendringer i året Dersom det har vært prinsippendringer i året, føres dette mot egne konti for prinsippendringer, påvirker ikke drifts- eller investeringsregnskapet. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Side 5 av 50

6 Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve i gebyrer, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14, februar.. Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen: Renovasjon Vann og avløp Plan- og byggesaksbehandling Kart- og delingsforretning Feiertjenester. Merverdiavgiftsplikt og momskompensasjon Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen momskompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt merverdiavgift er finansiert av kommunene gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Avslutning av regnskapet. Drift: Driftsregnskapet er avsluttet etter gjeldende bestemmelser. Investering: Investeringsprosjekter er i hovedsak finansiert av lån, salgsinntekter og gjennom tilskudd fra private. Side 6 av 50

7 Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon med disse unntak: Følgende administrative områder/tjenesteområder ivaretas gjennom formalisert interkommunalt samarbeid: Skatt/innfordring inkl. arbeidsgiverkontroll (Øyer kommune er vertskommune) Regnskap, fakturering, skanning og lønn (Lillehammer kommune er vertskommune) Landbrukskontor ( er vertskommune) Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (Oppland fylkeskommune er vertskommune) Regionrådet ( fører regnskapet,oppland fylkeskommune er vertskommune) Eioff SD-anlegg ( er vertskommune) Det arkivfaglige samarbeidet IKA Opplandene Lillehammer Region Brannvesen (inkludert feiing) Intermediære plasser (Lillehammer, Øyer, Ringebu og ) Øyeblikkelig hjelp (Lillehammer, Øyer, Ringebu, nordre Ringsaker og ) Interkommunal legevakt (Lillehammer, Øyer, Ringebu, Gausdal og nordre del av Ringsaker kommune) Samhandling- og utviklingsenhet for pleie og omsorgstjenester (Lillehammer er vertskommune) INOFF. Innkjøpsfaglig samarbeid med Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Nord-Fron kommuner samt Oppland fylkeskommune. Interkommunal Frisklivssentral. Samarbeid med Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu kommuner. Idrett i skole. Samarbeid mellom Lillehammer og r. Lillehammer er vertskommune. Kommunen er deltaker i følgende interkommunale selskap: Renovasjon - Glør IKS Revisjon - Innlandet revisjon IKS Gudbrandsdal Krisesenter IKS Tjenester løst av andre: Kommunen kjøper sine IT-tjenester av IKOMM AS der kommunen er medeier. Innkjøpssamarbeid, kjøper tjeneste fra Lillehammer kommune Kommunen har per én privat familiebarnehage og tre private barnehager. Disse bidrar til at kommunen har en svært god barnehagedekning. Side 7 av 50

8 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Kommunen har i løpet av ytterligere tilpasset seg gjeldende regler knyttet til hvordan bruk og avsetning av fond skal fordeles mellom regnskapsskjema 1A og 1B. Dette innebærer at bruk/avsetning fond som tidligere ble ført på skjema 1A, nå er ført opp på skjema 1B. For å få sammenlignbare tall årene i mellom er tallene for satt opp på samme måte som for Det vil dermed være avvik innbyrdes mellom enkelte poster i forhold til det avlagte regnskapet for Side 8 av 50

9 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Tall i 1000 Planområde Noter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Interkommunale samarbeid Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Generelle utgifter og inntekter Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Vedlegg 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 9 av 50

10 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt(T) Note Planområde 1 - Administrative fellestjenester Regnskap 0 Ført uten prosjekt ESA - digitalisering hist. Arkiv 115 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Videre internettsatsing, 3-1 samarb System E-handel Oppgradering økonomisystemet Innføring elektronisk post og arkiv TRUST IKT Egenkapitalinnskudd KLP Sum Planområde 4 Barnehage Hypernett barnehage EPC-kontrakter Sum Planområde 5 - Kultur og fritid 0 Ført uten prosjekt Ny idrettshall, ny hall Investeringstilskudd krk. Fellesråd Utvidelse Follebu Kirkegård Ny idrettsplass Sum Planområde 6 - Teknisk drift Innløsing Olstad-eiendommen Kjøp og salg av grunn Fj.enga etp. 2 VA Gangveg ved banken Heggeskogen boligfelt etp Asfalt Flaten boligfelt Veg - Steinsmoen industriområde VVA Steine næringspark Overvannsplaner Liom Landsveien Gemini VA ledningskart Hovedplan VA Rammebevilgning vann og avløp Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg Rammebevilgning utbyggingsområder Forset, sanering oljetanker Utvidelse ledn.nett Øverbygda Overtakelse vannledninger Liesetra Sanering etternittledninger Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst Etabl. av brannhydr i tettbeb Follebu sentrum, vedr. RV Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg Solhaug trykkøkningsstasjon Side 10 av 50

11 96550 Råvannspumpestasjon Skeiselva Rehab avløp Lonan Oppdatering overvåkningsanlegg Rehab Bø - Aulestad Vannmålere ledningsnett HB Sør Skei VA Skei RA - Nersetra Rehabilitering Sollia høgdebasseng Sanering ledningnett VA Rehabilitering Auggestokken avløsstasjon Rehab avløpsledning Holshagen Kummerking VA Forsetlia Avløpsledning Volden Rehab Skei - Svingvoll Forset vv - utvidelse rentvannstank Rehab avløp Lonan Hovedpst kloakk Seg bru Svarttjern avløpspumpestasjon rehab Fortau Leikvollvegen Asfalt Heggeskogen Gatelys til Idrettshallen Rehab bruer Fortau Linflåa Nord Utkjøp av gatelys fra Eidsiva Energi AS Forprosjekt g/s veg Svingvoll-Brustuen Forprosjekt g/s veg Lindflåa-Forset Veg og flomsikring Gatelys Kvistenga Ysteriet - Fjerdum VA Ny bil vann ATV for vann og avløp Riving hpst - ny lagerhall Utbyggingsavtale Glåmhaugen **) Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe **) Utbyggingsavtale Skeislia Hytteområde Utbyggingsavtale Solsida **) Utbyggingsavtale Slåseter øvre del **) Beredskapstiltak, evaluering flom Sum Planområde 7 - Bygg/eiendom/areal 0 Ført uten prosjekt Pålegg investering etter brannsyn Oppgradering nettverksutstyr TRUST IKT EPC-kontrakter Rehabilitering U-skolen Lekeapparater barnehagene Forstudie skolebygg/struktur Side 11 av 50

12 92454 Fjerdum skole, istands. midl. lokaler Fjerdum bhg, rømmings Forset skole, rehabilitering Rammebevilgning inv Barnehage Follebu skole, støtputer lekeområde Follebu skole, rehab. Ventilasjon Forsettunet, rehab. Kjøleanlegg Rehabilitering sykehjemmene Hjelpemiddellager Follebutunet, ombygging kjellerstue Forset omsorgssenter -omsorgsplanen Flatland -rehabilitering Bygging av ungdomsboliger Omb bolig ved Flatland Nødstrøm Follebutunet Nødstrøm Forsettunet Nytt legesenter Forset oms.senter rehab tak Forset oms.senter - sykesignaanlegg Avfallsstasjon Flatland Kan brukes Rammebevilgning inv Pleie og omsorg Gausdal idrettshall, ny hall Innløsing Olstad-eiendommen Ombygging adm.hus knutepunkt Langsua Fjerdumsenga, asfalt/fortau Veisten boligfelt Gangveg i Follebu - opparb Heggeskogen etp Veisten boligfelt, VVA Fj.enga etp. 2 VA Bjørndalsvollen Industriområde Vaktsentral ambulanse Riving Fjerdumsetra Heggeskogen boligfelt etp Grunnerverv Heggen etp Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak Rehabilitering Jordmorvegen Salg av tomter Fjerdumsenga Salg av tomter Heggen Salg av tomter Flaten boligfelt Salg av tomter Bjerkejordet boligfelt Salg av tomter Sollia boligfelt Salg av tomter Svingvoll boligfelt Grunnerverv ny idrettsplass Riving brakker Kulturskolen Steinsmoen industriområde Side 12 av 50

13 95602 Veg - Steinsmoen industriområde Rammebevilgning utbyggingsområder Rammebevilgning planområde 7 for øvrig Utkjøp bil oppm.avdelingen Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt Kjøp av bil - eiend.forv GIS-prosjekt DTM m/ laserskanning av høyder Kartlegging universell utforming Salg næringstomt Follebu sentrum Rehabilitering Hellerud Salg av Kornhaug gjestebygning Sum Planområde 9 - Barn og familie 0 Ført uten prosjekt Nytt legesenter Sum Planområde 11 - Helse Kjøp av legepraksis TRUST IKT Follebutunet, ombygging kjellerstue Nytt legesenter Sum Planområde 12 - Omsorg Leasing av biler Gerica TRUST IKT Blæreskannere institusjon Rammebevilgning inv. Pleie Sum Sum (inv. i anleggsmidler, linje 1 skjema 2A) Øvrig finansieringsbehov Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 Prosjekt Note Regnskap Regnskap 2013 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal Utlån husbankmidler Avdrag på startlån Avsatt fond E.O. avdrag startlån Avsatt investeringsfond salg tomt Steinsmoen Industriområde Sum Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter Kjøp av aksjer og andeler Utlån Lillehammer Turist AS Avsatt fond salg aksjer Avsatt fond EK-tilskudd KLP Sum Sum øvrig Sum finansieringsbehov Side 13 av 50

14 Finansiering av investeringer Regnskapsskjema 2B - Finansiering Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett Tall i 1000 Regnskap 2013 Salg/refusjon av tomt/grunn Salg av biler/maskiner Øvrige tilskudd fra staten -132 Refusjon fra private - Gausdal Arena -115 Refusjon fra private - Follebu skole -80 Tilskudd stat Spillemidler - Gausdal Arena Salg av aksjer / andeler -894 Ny idrettsplass - spillemidler Renteinntekter Bruk av disposisjonsfond - TRUST IKT -300 Bruk av disposisjonsfond - forprosjekt skole Linflåa Bruk av kapitalfond- Veisten boligfelt Bruk av kapitalfond- kjøp av næringstomt Follebu Bruk av kapitalfond - egenkapitaltilskudd KLP Bruk av kapitalfond, kjøp av aksjer KUF-fondet as Bruk av kapitalfond - ombygging adm.hus Knutepunkt Langsua Bruk av overskuddsfond barnehage - lekeapparat barnehagene Bruk av tidligere mottatt tilskudd - ombygging adm.hus Knutepunkt Langsua Bruk av kapitalfondet - kjøp legepraksis Startlån - mottatt ordinære og ekstraordinære avdrag Startlån - bruk av bundet fond - ekstraord avdrag Momskompensasjon investering Bruk av lån - avtaler finansiell leasing Bruk av lån - startlån Bruk av lån - egne investeringer Overføring fra driftsregnskapet - generelt Overføring fra driftsregnskapet - TRUST IKT Overføring fra driftsregnskapet - flerbrukshus Overføring fra driftsregnskapet - legesenter Overføring fra driftsregnskapet - støtputer Follebu skole Overføring fra driftsregnskapet - kunstgrasbane Overføring fra driftsregnskapet - Follebu gravplass Overføring fra driftsregnskapet - ombygging adm.hus vedr Knutepunkt Langsua Sum finansiering Side 14 av 50

15 Regnskapsskjema 3 Balanse Vedlegg 3 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Endring regnskapsprinsipp Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld Premieavvik -387 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti - - Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti - - Side 15 av 50

16 Regnskapsskjema 4 Økonomisk oversikt drift Vedlegg 4 Økonomisk oversikt - drift Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle omløpsmidler Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 16 av 50

17 Regnskapsskjema 5 Økonomisk oversikt investering Vedlegg 5 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert - Side 17 av 50

18 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Arbeidskapitalen viser omløpsmidler med fradrag kortsiktig gjeld. Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet (drift og investering) Tabellen under omfatter bevilgningsregnskapets utgifter, inntekter, utbetalings- og innbetalingsposter. Oversikten viser summen av anskaffelser og sum anvendelse av midler fra hhv drifts- og investeringsregnskapet, samt endring i ubrukte lånemidler. Differansen vil fremkomme som endring i arbeidskapital. Anskaffelse av midler 2013 Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Anvendelsen av midler i er større enn anskaffelsen av midler, noe som fører til en reduksjon i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet. Endring i arbeidskapital balansen Poster som påvirker arbeidskapitalens balanse er endringer i kortsiktig fordrings- og gjeldsmasse. Tall i 1000 Tekst 2013 Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler 0 0 Premieavvik Endring sertifikater 0 0 Endring obligasjoner 0 0 Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kassekreditlån 0 0 Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Side 18 av 50

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Side 1 Innhold Innledning... 4 sskjema 1A Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 7 sskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer