MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 20/15 15/215 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP /15 14/1959 BYREGIONPROGRAMMET (BYR) - SØKNAD OM DELTAKELSE I FASE 2 22/15 14/364 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE OPPFØLGING 23/15 15/686 ØKT TILSKUDD TIL SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL 24/15 14/708 SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG, PÅKOBLING KOMMUNALT AVLØP 25/15 15/505 ENDRING AV REGLEMENT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 26/15 15/742 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Hov, den Terje Odden Ordfører Knut Viset Kontorsjef

3 Sak 20/15 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2014 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/215 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsmelding med årsregnskap for Kommunestyret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruket i 2014 på kr ,70 settes av til premieavviksfond. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 50/15 Behandling: Kommunalsjefene Pål Rønningen, Knut Åge Berge, Randi Marta Berg og fagansvarlig regnskap Steffen Rudsengen møtte og orienterte om saken. Ordføreren roste administrasjonen for godt utført arbeid og god budsjettdisiplin, noe et samlet formannskap stilte seg bak. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsmelding med årsregnskap for Kommunestyret vedtar at det regnskapsmessige mindreforbruket i 2014 på kr ,70 settes av til premieavviksfond. Side 3 av 17

4 Sak 20/15 Vedlegg: Årsmelding med årsregnskap og revisjonsberetning for 2014 Uttalelse fra Kontrollutvalget (Vedleggene sendes i papirversjon til de som ikke har fått dette før) Bakgrunn: Kommuner og fylkeskommuner skal etter krav i kommunelovens 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) etter hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Søndre Land kommunes regnskap for 2014 foreligger nå i revidert stand. Årsmelding og regnskap framgår av vedlagte dokument Årsmelding med årsregnskap 2014 for Søndre Land kommune. Revisjonsberetningen datert 4. april 2015 er inkludert i dokumentet. Kontrollutvalget behandlet årsmelding og regnskap i sitt møte 23. april 2015, sak 15/284. Kopi av melding om vedtak i Kontrollutvalget følger vedlagt. Vurdering: Årsmeldingen redegjør for organisasjonens måloppnåelse på resultatindikatorende i styringssystemet. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014, men det er gjennomført noen brukerundersøkelser. Jobbnærværet viste dessverre en negativ utvikling i 2014 og ble på 91,4%, noe som er en reduksjon fra 91,9%. For øvrige detaljer og måloppnåelse på resultatindikatorene i styringssystemet henvises det til årsmeldingsdokumentet. Regnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,70. Netto driftsresultat for 2014 var kr ,63, som tilsvarer 4,86% av sum driftsinntekter. Teknisk Beregningsutvalg har definert 1,75% som nedre grense for hva som er tilfredsstillende netto driftsresultat, og resultatet for 2014 må således sies å være et godt resultat. Resultatet er imidlertid påvirket av at kommunen fikk redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1% til 10,6% fra 1. juli Dette førte til en redusert lønnsutgift på 5,5 mill, uten at dette var hensyntatt i budsjettet. Videre er resultatet påvirket av et positivt premieavvik på 11,9 mill kroner. Premieavviket har stor innflytelse på årsresultatet hvert år, og for å utligne/minimere denne effekten foreslår rådmannen at hele det regnskapsmessige mindreforbruket for 2014 settes av til et nyopprettet fond; Premieavviksfond. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsmelding med årsregnskap for 2014, og at det regnskapsmessige mindreforbruket settes av til premieavviksfond. Side 4 av 17

5 Sak 21/15 BYREGIONPROGRAMMET (BYR) - SØKNAD OM DELTAKELSE I FASE 2 Saksbehandler: Line Bøe Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 14/1959 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Kommunestyret /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Innstilling: 1. Søndre Land kommune slutter seg til foreliggende søknad om deltagelse i Byregionprogrammets fase II. 2. Deltakelsen finansieres med kroner ,- pr år i tre år, som belastes konto kommuneplanlegger. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 51/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søndre Land kommune slutter seg til foreliggende søknad om deltagelse i Byregionprogrammets fase II. 2. Deltakelsen finansieres med kroner ,- pr år i tre år, som belastes konto kommuneplanlegger. Side 5 av 17

6 Sak 21/15 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 4/15 Behandling: Ordføreren redegjorde innledningsvis kort for bakgrunnen for saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) Kommunestyret tar notatet til orientering og slutter seg til valg av tema for fase II og det videre arbeidet med å konkretisere innholdet i søknaden. 2) Kommunestyret er gjort kjent med at ByRegionprogrammet vil kunne legge føringer for hvordan kommunene i Gjøvikregionen i de kommende år skal samhandle og prioritere ressurser og satsingsområder i samfunns- og næringsutviklingsarbeidet. Vedlegg: Søknad ByR fase II Bakgrunn: Byregionprogrammet ble initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og fase I er gjennomført i Ca 30 norske byregioner har deltatt i denne fasen, som har hatt som hovedmål å fremskaffe kunnskap og analysere status i regionene mht vekst og utvikling, samt å avklare forutsetningene for samarbeid mellom byen og omlandet. Det overordnede målet med ByR om å styrke regionenes vekstkraft målt i befolkningsutvikling og arbeidsplasser. Kunnskapsgrunnlaget opparbeidet i fase I viser at Gjøvikregionen har hatt en svak arbeidsplassutvikling i privat sektor. Den regionale styringsgruppen har derfor besluttet at nettopp arbeidsplassvekst er det man ønsker å ha hovedfokus på i fase II. Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget har det vært arbeidet med å foreslå en prioritering av satsingsområder i det videre arbeidet. Kommunestyret i Søndre Land behandlet sak om programmets status i møte , der det ble gjort følgende vedtak: 1) Kommunestyret tar notatet til orientering og slutter seg til valg av tema for fase II og det videre arbeidet med å konkretisere innholdet i søknaden. Side 6 av 17

7 Sak 21/15 2) Kommunestyret er gjort kjent med at ByRegionprogrammet vil kunne legge føringer for hvordan kommunene i Gjøvikregionen i de kommende år skal samhandle og prioritere ressurser og satsingsområder i samfunns- og næringsutviklingsarbeidet. Vedtaket legger en føring på at om en går inn i en fase II, så ligger det en forpliktelse fra kommunens side om å være med på å gi prosjektet de nødvendige rammer og forutsetninger. I løpet av første kvartal har det blitt arbeidet med å utforme premissene for og søknaden for å kunne delta i en fase II, som vil gå over 3 år i perioden Med utgangspunkt i det materiale som foreligger fra Telemarksforskning, er det er lagt vekt på å ha et overordnet fokus på arbeidsplassutvikling og da i betydningen i basisnæringene i privat sektor. Med de sterke nærings- og kompetansemiljøer som finnes i regionen, bør det være et klart og realistisk mål å oppnå en sterkere arbeidsplassvekst enn det regionen har i dag. For å gi substans til prosjektets fase II er det også enighet om i hovedsak å ta utgangspunkt i eksisterende næringsliv og skape spin-off effekter ut fra dette. Det er lagt vekt på å ha et særlig fokus på områder der regionen har, eller kan ta nasjonale roller, og følgende tre innsatsområder er lagt til grunn: Industri IKT Mat I tillegg vil en også ha med et fjerde område, som kan fange opp muligheter og utvikling av kompetansearbeidsplasser innenfor andre bransjer. Det er imidlertid et viktig poeng i prosjektet at en med arbeidsplassvekst og kompetansebygging som grunnpilarer, skal spisse fokus mot sektorer med spesielt potensiale framfor å bygge en struktur med stort mangfold. Med henvisning til søknadsdokumentet er det beskrevet innsatsområder, prosjektmål, organisering og aktiviteter, samt forventede resultater. Under forutsetning av at det godkjennes deltagelse i fase II er det satt opp en framdrift med en milepælsplan som strekker seg fra tredje kvartal 2015 og fram mot fjerde kvartal 2017, inndelt i 5 ulike aktivitetsområder. Samtidig er det viktig å påpeke at prosjektet ikke er et mål i seg selv, men at det skal bidra til å gjøre næringsutviklingsarbeidet målrettet og effektivt over tid også etter prosjektperioden. Dette gjennom de organisatoriske samarbeidsformer som en vil høste erfaring med i prosjektperioden og som det forventes at skal ha varige virkninger. Kostnadsplanen for prosjektet er satt opp med en fordeling mellom de 5 nevnte aktivitetsområder, og har en total ramme på 9,3 mill kr i hele perioden. Dette fordeler seg med 2,6 mill i 2015, 3,7 mill i 2016 og 3 mill i Under forutsetning av at det bevilges 1 mill kr pr år fra departementet, er den regionale andelen av finansieringen lagt opp slik, med samme fordeling i alle tre prosjektårene: Side 7 av 17

8 Sak 21/15 Gjøvik kommune kr Østre Toten kommune kr Vestre Toten kommune kr Nordre land kommune kr Søndre Land kommune kr Partnerskapsmidler kr Oppland fylkeskommune kr Egeninnsats næringsrådet kr Egeninnsats samarbeidspartnere kr Egeninnsats kommunene kr Sum region kr Vurdering: Det forskningsmateriellet og øvrig grunnlagsmateriale som foreligger gir en god dokumentasjon på at Gjøvikregionen til tross for et sterkt kompetansemiljø på flere områder ikke har klart å omsette dette i den arbeidsplassveksten som regionen trenger. Kunnskapen i dette materialet gir derfor regionen både byen og omlandet en klar felles utfordring. I hvilken grad Byregionprogrammet kan være med på å bedre denne situasjonen er i stor grad opp til aktørene selv både kommunene, næringslivet og andre samarbeidsparter fra kompetansemiljøer. Dersom en evner å finne fram til gode og målrettede organiserings- og samarbeidsformer, samt gi dette arbeidet nødvendig prioritert, så bør det være gode muligheter for at et slikt prosjekt skal føre til resultater. Det er en utfordring til de fem kommunene at en ser dette som et regionalt prosjekt med hele arbeidsmarkedsregionen som referanse og ikke ha fokus på kommunevise hensyn. Av hensyn til behandlingen og søknadsfristen som er 1.mai, vil det være vanskelig å omarbeide søknaden. Kommunene oppfordres derfor til å gi sin tilslutning til søknaden slik den foreligger. Side 8 av 17

9 Sak 22/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE OPPFØLGING Saksbehandler: Nils Hesthagen Arkiv: L35 &23 Arkivsaksnr.: 14/364 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/15 Kommunestyret /15 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret legger orientering og diskusjon i møtet til grunn for det videre arbeidet med kommunereformen. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 19/15 Behandling: Ordføreren orienterte innledningsvis om bakgrunnen for saken, og opplyste samtidig om at det blir gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunereformen. Videre opplyste ordføreren om at kommunereformen også blir tema i felles regionrådsmøte 29. mai. Rådmannen gjorde oppmerksom på en skrivefeil i innstillingen, og refererte den korrekte innstillingen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret legger vurderingen av styrker, svakheter, muligheter og trusler til grunn for den videre prosessen knyttet til kommunereformen. Vedlegg: Program felles formannskapsmøte Innbyggerundersøkelsen (vedlegg til formannskapsmøte finnes også på ipad til kommunestyremøtet og kommunens hjemmeside sendes ikke ut som papirversjon) Side 9 av 17

10 Sak 22/15 Bakgrunn: På bakgrunn av SWOT-analyser med vurdering av styrker og svakheter i dag og muligheter og trusler i et framtidsperspektiv var kommunereformen sak i kommunestyret Det vart gjort vedtak om å leggje dette til grunn for videre prosess om kommunereformen. Vurdering: Som det tidligere er orientert om er det gjennomført en spørreundersøkelse om hva innbyggerne i Nordre og Søndre Land tenker om en kommunesammenslåing med en eller flere nabokommuner. Resultatet foreligger og det vil bli orientert om svarene. Tidligere er det også nevnt at det planlegges felles formannskapsmøte om kommunereformen i Gjøvikregionen Kommunene er invitert til å stille med utvidet formannskap for at alle parti/ grupperinger kan delta. Foreløpig program er vedlagt. Det felles formannskapsmøte innebærer at framdriftsplanen blir forskjøvet. Opprinnelig såg planen slik ut: Forslag til videre framdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet, med utgangspunkt i regjeringens opplegg, legges frem for kommunestyret i Forslag til hvordan innbyggerne skal høres, legges frem for kommunestyret i Saken som var planlagt vil ikke kunne komme før Det vil være naturlig å revidere framdriftsplanen etter det felles formannskapsmøtet. Side 10 av 17

11 Sak 23/15 ØKT TILSKUDD TIL SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 15/686 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å øke tilskuddet til Søndre Land Frivilligsentral i 2015 med kr Tilskuddet utgiftsføres slik: Tilskuddet finansieres ved bruk av fritt disposisjonsfond. Saldo på fondet er pr dags dato er kr ,54. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 53/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å øke tilskuddet til Søndre Land Frivilligsentral i 2015 med kr Tilskuddet utgiftsføres slik: Tilskuddet finansieres ved bruk av fritt disposisjonsfond. Saldo på fondet er pr dags dato er kr ,54. Vedlegg: Ingen Side 11 av 17

12 Sak 23/15 Bakgrunn: Under behandlingen av budsjett for 2015 i kommunestyret 15. desember 2014 ble det vedtatt under punkt III.4 at «Formannskapet gis fullmakt til, basert på behandlingen i kommunestyret, å foreta ytterligere detaljeringer innenfor vedtatte økonomiske rammer.» I formannskapet 11. februar 2015 ble dette behandlet, og det ble vedtatt at tilskuddet til Søndre Land Frivilligsentral økes fra opprinnelig vedtatt kr til kr , og at økningen på kr finansieres ved bruk at fritt disposisjonsfond. Vurdering: I henhold til kommunens økonomireglement er det bare kommunestyret som kan disponere fritt disposisjonsfond. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret vedtar å innvilge økt tilskudd på kr ved bruk at fritt disposisjonsfond. Side 12 av 17

13 Sak 24/15 SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG, PÅKOBLING KOMMUNALT AVLØP Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: M06 Arkivsaksnr.: 14/708 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å dekke kr av Sonja Bakke og Frank Tore B. Hansens ekstrautgifter vedr tilkobling til kommunalt avløpsnett. 2. Beløpet utbetales som et tilskudd og belastes Tilskuddet finansieres ved bruk av fritt disposisjonsfond. Fondet har pr dd en saldo på kr Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 54/15 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å dekke kr av Sonja Bakke og Frank Tore B. Hansens ekstrautgifter vedr tilkobling til kommunalt avløpsnett. 2. Beløpet utbetales som et tilskudd og belastes Tilskuddet finansieres ved bruk av fritt disposisjonsfond. Fondet har pr dd en saldo på kr Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 60/14 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 13 av 17

14 Sak 24/15 Vedtak: Formannskapet vedtar at søker tildeles bidrag på 75% av anleggskostnadene som overstiger 1G (85 245),- dvs kr ,-. Midlene dekkes fra investeringsbudsjettet prosjekt tilkoblinger avløp. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Sonja Bakke og Frank Tore B. Hansen, Gamlevegen 66, 2879 Odnes, fikk i formannskapsmøte tildelt kr ,- som tilskudd i forbindelse egne grave-kostnader knyttet til påkobling kommunalt avløp. Sak: Arkivsaksnr.: 14/708 l.nr. 14/4498 Beløpet som ble gitt i erstatning, utgjorde 75% av de anleggs kostnadene som oversteg 1G (85 245) for å gjennomføre tiltaket. I ettertid har de hatt kostnader knyttet til opprydding etter gjennomførte gravearbeider, noe som har medført at Sonja Bakke og Frank Tore B. Hansen har fått en ytterligere kostnad pålydende kr ,75 og søker kommunen om inndekning av disse kostnadene. Vurdering: Med henvisning til allerede gitte bevilgning til påkobling avløp, kr ,- hjemlet i «forskrift om vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune» foreslår Rådmannen at beløpet som fremgår av mottatte faktura for gravearbeider dekkes med 75% (dvs kr ,-) ved bruk av fritt disposisjonsfond. Side 14 av 17

15 Sak 25/15 ENDRING AV REGLEMENT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Saksbehandler: Kjeld Dag Svendsen Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 15/505 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Innstilling: 1. I reglementet for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar kommunestyret følgende endringer av reglementets pkt.3: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha 7 medlemmer og 7 varamedlemmer, hvorav - 2 fra kommunens politiske organer, og - 5 fra funksjonshemmedes organisasjoner (4 fra FFO og 1 fra SAFO) 2. Endringene trer i kraft i forbindelse med at nytt råd skal velges etter kommunevalget i oktober i år. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 44/15 Behandling: Ordfører og rådmann orienterte nærmere om bakgrunnen for saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. I reglementet for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar kommunestyret følgende endringer av reglementets pkt.3: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha 7 medlemmer og 7 varamedlemmer, hvorav - 2 fra kommunens politiske organer, og - 5 fra funksjonshemmedes organisasjoner (4 fra FFO og 1 fra SAFO) Side 15 av 17

16 Sak 25/15 2. Endringene trer i kraft i forbindelse med at nytt råd skal velges etter kommunevalget i oktober i år. Vedlegg: Reglement for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vedtatt av Søndre Land kommunestyre 12.mars Bakgrunn: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i dag fem medlemmer. To av disse er politisk valgt. De tre andre er brukerrepresentanter hvorav to fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og en fra SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner). Det er kommunestyret som velger rådet utfra denne sammensetningen. Brukerorganisasjonene nominerer kandidater med varamedlemmer. Det har kommet et ønske fra FFOs medlemmer at rådet utvides fra fem til sju medlemmer med to ekstra representanter fra FFO. Bakgrunnen for dette er at FFO er en meget stor organisasjon som organiserer 75 medlemsorganisasjoner, mot SAFOs tre. De to som sitter i rådet i dag representerer Revmatikerforbundet (NRF) og Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL). De føler at flere av medlemsorganisasjonene burde være representert for å kunne tale de funksjonshemmedes sak på en bedre måte. Til sammenlikning kan det nevnes at kommunens eldreråd har sju medlemmer. Saken var til behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9.april i år og rådet vedtok enstemmig en anbefaling om at kommunestyret vedtar å utvide antallet medlemmer fra fem til sju med ikrafttredelse fra høstens kommunevalg der nytt råd skal velges. Vurdering: Rådmannen har forståelse for de synspunkter FFOs medlemmer legger fram og mener det er viktig at disse brukergruppene blir hørt i samfunnsdebatten. På denne bakgrunn legger rådmannen saken fram til politisk behandling med tilrådning om at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsenve utvides fra fem til sju medlemmer og at de to nye medlemmene velges fra FFO sine medlemsorganisasjoner slik at FFO til sammen får fire representanter i det nye rådet. Det er et krav at disse fire medlemmene (med fire personlige varamedlemmer) kommer fra fire forskjellige medlemsorganisasjoner innenfor FFO og at de representerer hele FFO når de møter i rådet. Siden vi er i et kommunevalgår der nye råd skal velges i kommunestyrets konstituerende møte i oktober, foreslår rådmannen at endringene trer i kraft fra og med da. Side 16 av 17

17 Sak 26/15 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/742 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/15 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar referatsakene til etterretning. Vedlegg: 1. Protokoll fra kommunestyrets møte (finnes på ipad og på kommunens hjemmeside) 2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte Årsmelding 2014 Eldrerådet 4. Årsmelding 2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5. Årsmelding 2014 Søndre Land frivilligsentral Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling: 1. Protokoll fra kommunestyrets møte Protokoll fra kontrollutvalgets møte Årsmelding 2014 Eldrerådet 4. Årsmelding 2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5. Årsmelding 2014 Søndre Land frivilligsentral Vurdering: Rådmannen har ingen tilføyelser. Side 17 av 17

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer