SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014"

Transkript

1 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki vs aksnr. Ti ttel 38/14 13/471 SAKSLISTE SØKNA D OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN FLYTEBRYGGE GNR. 17 BNR. 4 39/14 14/224 SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN FIS KEHJELLER P Å KNUTS HA LS EN /114 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING /496 BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER /14 14/532 NYTT ØKONOMI- OG HRM-S YS TEM 43/14 14/449 OPPTAK AV LÅN TIL DOKUMENTAV GIFT 44/14 11/62 DIS PENSAS JON FRA UTDA NNINGS KRAV PED. LEDER /627 DIS PENSAS JON FRA UTDA NNINGS KRAV PED.LEDER Skaland, Guttorm N er gård ordfører

2 Sak 38/14 FSK-Sak 38/14 SØKNAD OM DIS PENS AS JON FRA AREALPLANEN- FLYTEBRYGGE GNR. 17 BNR. 4 Saksbehandler: Bjørn Abelsen Arkiv: GR/BR 17/4 Arkivsaksnr.: 13/471 Saksnr.: Utvalg 25/14 Formannskapet 38/14 Formannskap t Møtedato Innstilling: l. ormannskapet i Berg som planutvalg gir ikke dispensasjon fra areajp.lanen for at det kal kwme legges ut flytebrygger i tyrbergvika. Begrunnelsen for dette er at tilgjengeligheten til flytebrygge for tiden ikke er forenlig med trafikksikkerheten mellom tyrbergtunnelen og Mølnekjosen.. 2. I forbindelse med rulledngen av arealplanen vij spørsmålet kunne tas opp til drøfting med grunneier og interessenter med sikte på å finne alternative løsninger. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 2 av 22

3 Sak 38/14 Ved legg: Uttalelser fra Kystverket og Vegvesenet samt saksframlegg til formannskapet den Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er søknad om dispensasjon fra arealplanen om å legge ut flytebrygge i Styrbergvika ved Hamn. Saken behandles etter plan- og bygningsloven kap. 19. I flg. delegasjonsreglementet skal saken behandles av formannskapet, jfr. 3 ru. 3 (pbl). Formannskapet har i vedtak den delegert myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon når uttalelser fra berørte myndigheter foreligger. Saken har vært på høring hos berørte myndigheter (Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Kystverket og Vegvesenet). Kystverket har ingen merknader. Vegvesenet var i utgangspunktet negativ til at dispensasjon kunne gis, men har senere uttalt at de ikke vil motsette seg at dispensasjon blir gitt under visse forutsetninger. Vurdering: Uttalelsen fra Vegvesenet oppfattes å inneholde tungtveiende faglige grunner for at dispensasjon ikke bør gis. Ettersom utkjøringslommen på FV 86 ikke anses for å kunne nyttiggjøres i tilknytning til flytebrygga, vil vegstrekningen på ca 450 m langs FV 86 fra utkjøringslommen til hytteområdet, innebære en betydelig svekkelse av trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs FV 86, også tatt i betraktning at terrenget på begge sider av vegen egner seg lite for bevegelse til fots utenfor autovernet eller utenfor grøft langs FV 86. I reguleringsplanen for hyttefeltet i Mølnekjosen er det avsatt et område for parkering. Denne parkeringsplassen er ikke opparbeidet. Parkeringsplass på motsatt side er ment for hytter der. De avbøtende forhold som omtales i Vegvesenets supplerende uttalelse vil knapt nok innebære noen som helst virkning på den trafikkale situasjonen. Saken forelegges derfor på nytt for formannskapet. Løsningen vil dermed kunne ligge i to muligheter. For det første kan det forespørres etter båtplass ved reiselivsanlegget i Hamn. For det andre kan man i forbindelse med rullering av arealplanen, se etter om det finnes alternative lokaliteter for flytebrygge. Dispensasjon bør derfor ikke gis. Skaland, Bjørn Abelsen Plan- og byggesaksbehandler Side 3 av 22

4 Statens vegvesen Berg kommune Skaland 9385 SKALAND Behandlende enhet: Region nord Saks be han dier/in nva lgsn r: Vår referanse: Gunn Bodil Strømseng / Deres referanse: Vår dato: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan - flytebrygge pl eiendommen gnr 17 bnr 4 i Berg kommune Vi viser til høringsuttalelse, mottatt l O. juni Statens vegvesen beklager at høringsfristen ikke er overholdt og at vår uttalelse har tatt noe tid. Dette er på grunn av stor saksmengde, samt ferieavvikling og uforutsett fravær. Vi vil imidlertid påpeke at tiltaket betinges av vår tillatelse og at dette skal være innhentet før det gis igangsettelsestillatelse. Vurdering av tiltaket Statens vegvesen er i likhet med saksbehandler i Berg kommune - Bjørn Abelsen- av den oppfatning at omsøkte lokalitet neppe er å betrakte som helt ideell til formålet, jf. saksfremlegg Dersom en flytebrygge skal fremstå som «funksjonell» bør tilgjengeligheten til den være god, enten med kjørbar atkomst eller tilfredsstillende gangatkomst. Statens vegvesens anser det som vanskelig å få til en tilfredsstillende parkering og atkomst til flytebryggen med omsøkte plassering. Vi påpeker samtidig at tilfredsstillende parkering og atkomst er et krav til tiltaket etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Hva som er tiltenkt atkomst og parkering er ikke omtalt i høringsbrevet. For Statens vegvesen er det nærliggende å anta at utkjøringslommen til fylkesveg 86 er vurdert som parkering/atkomst. Bruk av utkjøringslommen til dette formålet kan Statens vegvesen imidlertid ikke akseptere. Skal flytebryggen ha gangatkomst fra nærliggende eiendom er vår oppfatning at dette heller ikke vil gi tilfredsstillende atkomst. Begrunnelse for vår innstilling: Gangatkomst til flytebryggen fra nærliggende parkering gir økt ulykkesrisiko siden strekningen ikke er tilrettelagt for myke trafikanter og er smal og uten vegskulder. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Botnhågen øst Statens vegvesen Region nord 9300 FINNSNES Landsdekkende regnskap Postboks Bodø Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

5 2 Myke trafikanter vil også forhindre fremkommeligheten på fylkesvegen. Vi påpeker at terrengforholdene gjør det vanskelig å bevege seg til fots utenfor rekkverket. Denne delen av fylkesvegen er smal og det er behov for alt ekstra sideareal som gir bedre fremkommelighet. A gi tillatelse til tiltak som legger opp til at vegens sideareal blir brukt som parkering/atkomst er derfor uheldig. I forhold til eventuelle utbedringstiltak, for eksempel breddeutvidelse av veg, vil atkomst og parkering tilknyttet tiltaket forringe vegarealet og dermed komplisere en utbedring. Vi tilføyer at Statens vegvesen ikke ser noen andre mulige alternativ for parkering og atkomst med omsøkte plassering som vil være forenelig veg- og trafikkinteressene og der hensynet til trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveg 86 er tilstrekkelig ivaretatt. Uttalelse Saksbehandlingen til Statens vegvesen tar utgangspunkt i veglovens formålsparagraf la. Av denne fremgår en klar overordnet målsetning om at vegmyndighetens saksbehandling skal føre til en trygg og god avvikling av trafikken, samt at hensynet til naboene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers skal ivaretas. Av hensyn til trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveg 86 er Statens vegvesen negativ til tiltaket og en dispensasjon fra arealplan med omsøkte plassering. Alternative plasseringer av flytebrygge Statens vegvesen kan akseptere at flytebrygge blir oppført i området, men da med en plassering som gir tilfredsstillende atkomst og parkering. Forutsetningen for at vi kan godta tiltaket er at trafikksikkerheten - både for trafikanter på fylkesvegen og brukere av flytebryggen - og fremkommeligheten på fylkesvegen er ivaretatt. Statens vegvesen imøteser tiltakshavers og/eller kommunens forslag til alternativ plassering og en eventuell anmodning om vurdering av plassering( er) som vi kan akseptere. Søknad om avkjørsel og byggegrense Som nevnt innledningsvis berører tiltaket vårt saksområde og det må søkes om tillatelse til avkjørsel og dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrense, jf. plan- og bygningsloven 21-5 og veglova 30 og 40. Tiltakshaver har anledning til å sende inn søknaden og vi vedlegger derfor søknadsskjema for avkjørsel og byggegrense. Skriftlig fullmakt fra grunneiere må forelegges oss før en behandling av søknaden. Dersom kommunen og berørte myndigheter er negativ til dispensasjon fra arealplanen/tiltaket vil søknadene trolig ikke bli realitetsbehandlet, jf. forvaltningsloven 2, tredje ledd. Vi gjør oppmerksom på at uttalelsen vår til dispensasjon fra arealplan innebærer et avslag på en søknad om avkjørsel og byggegrense. Videre opplyser vi om at en avgjørelse av søknad om avkjørsel og/eller byggegrense kan påklages, jf. forvaltningsloven 28.

6 3 Øvrige opplysninger Tiltakshaver og berørte myndigheter orienteres med kopi av denne epost. Dersom Berg kommune og/eller tiltakshaver har spørsmål i sakens anledning kan saksbehandler kontaktes på telefon eller epost Plan og forvaltning - vegavdeling Troms Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Saksbehandler Kopi: Kjetil Wassbakk Troms fylkeskommune Fylkesmannen i Troms Kystverket

7 Se eiendom Page l of Oppfrisk Hjem Skriv ut Hjelp B'\ 'IJninger.to.dresser Kart Flyfoto \ Kjosneset...,' ' Styrberget ( _ -- 1, \ \ / "..-,/ \. ',...,., '. 9 Brei' ' Styrb e rgvi ka \ l sa Kart levert av: Norsk Polarinstitutt Kartverket Oversikt Tegnforklaring 100% Datatrafikk 69 24'+7l4"f)l4711'14?"Ø.. /www.seeiendom.no/

8 VS: Do kument fr a s kan ner - Berg ko mmune Page l of4 Bjørn Abelsen Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 19. au gust :33 Til: Bj ørn Abelsen Kopi: Wenche Pedersen; Bj ørn Fredriksen; Emne: SV : Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Vi viser til epost fra Bjørn Abelsen, mottatt 18. august 2014, samt øvrig korrespondanse i sakens anledning. Å rsaken til at saken ikke er besvart er stor saksmengde og ferieavviklingen, samt at vi har avventet kommunens oversendelse av plankart og reguleringsbestemmelser, men vi kan ikke se å ha mottatt dette. Vi ser imidlertid at det er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere saken på nytt i vår seksjon. Ny vurdering av søknad om dispensasjon fra arealplan Statens vegvesen har fått opplyst av Kjetil Wassbakk at han har hytte med parkering i nærheten. Statens vegvesen har også drøftet alternative plasseringer med Wassbakk og har forståelse for at det er vanskelig å finne andre mulige plasseringer pga grunneierforhold, elveutløp i Mølnekjosen og krav om avstand til nabogrense. Dette er et forhold som gir grunnlag for å vurdere saken på nytt og gi ny uttalelse. Vi tar det for øvrig som en selvfølge at hytte på gnr 17 bnr 66 er sikret lovlig atkomst og parkering i reguleringsplan og/eller rettighet i eiendom. På bakgrunn av ulykkesrisikoen forbundet med gangatkomsten til flytebryggen vil Statens vegvesen ikke anbefale omsøkte plassering. Imidlertid ser vi samtidig at etablering av flytebrygge ikke vil endre på eksisterende ferdsel til området siden hytteeier uansett har båt fastfortøyd på samme sted. En innsigelse fra oss i forhold til etablering av flytebrygge vil ikke forhindre ferdselen langs fylkesvegen til eiendommen. Det mest tungtveiende argumentet i vår tidligere negative uttalelse er at etablering av flytebrygge kan medføre parkering og uønsket trafikk på «utkjøringslomme» tilknyttet eiendommen. Fylkesveg 86 er smal og det er viktig å opprettholde utvidelser av vegområdet som gir bedre fremkommelighet. På bakgrunn av nye opplysninger- at søker har hytte i nærheten med parkering -er vi nå av den oppfatning at det er vesentlig mindre fare for at tiltaket vil ha betydning for fremkommeligheten på fylkesvegen. Statens vegvesen er av den formening at flytebryggen må være sikret parkering før tillatelse til tiltak og har tiltro til at Berg kommune -dersom de innvilger søknaden -påser at kravet er oppfylt, jf. plan-og bygningslovens bestemmelser. Statens vegvesen forventer at parkering til flytebrygge fastsettes i vedtaket fra bygningsmyndigheten og at nødvendige rettigheter er tilstrekkelig sikret, for eksempel i reguleringsplan og/eller gjennom rettigheter i eiendom, eventuelt at tillatelse er midlertidig og gjelder så lenge flytebryggen tilhører grunneier med egen godkjent parkering og atkomst i nærheten

9 VS: Dokument fr a sk anner - Berg kommune Page 2 of4 Uttalelse Statens vegvesen vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon fra arealplan og tillatelse til tiltak. Vår holdning forutsetter at parkering er fastsatt og sikret i vedtaket til Berg kommune. Dette for å unngå bruk av «utkjøringslomme» til parkering. Dersom Berg kommune trenger nærmere avklaring eller har tilføyelser til Statens vegvesen i forhold til vår uttalelse, må gjerne saksbehandler kontaktes på epost eller telefon For øvrig oppfatter vi at øvrige berørte myndigheter har uttalt seg positiv til saken og vi ser derfor ingen hensikt i å orientere disse med kopi av denne epost. Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Seksjon: Plan og forvaltning- Troms Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Besøksadresse: Botnhågen øst, FINNSNES Telefon: Mobil: e-post/lyne: www. vegvesen. no e-post: no Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-po sten? Fra: Bjørn Abelsen Sendt: 18. august :18 Til: Strømseng Gunn Bodil Kopi: Wenche Pedersen; Bjørn Fredriksen Emne: SV: Uttalelse- søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Formannskapet som er delegert myndighet i dispensasjonssaker, har delegert myndighet til rådmannen i tilfelle det ikke kom merknader fra berørte myndigheter. Med henvisning til uttalelsen fra vegvesenet, er saken ennå ikke avsluttet. Uttalelsen tilsier at det ikke blir "automatikk" i behandlingen med hensyn til resultatet, og at rådmannen kan velge å fremme saken overfor formannskapet på nytt. Vurderingen av dette vil foregå i løpet av inneværende uke. Vennlig hilsen Berg kommune 'BjøYvvA Plan- og byggesaksbehandler Tlf Mob Faks

10 VS: Do kument fra s kanner - Berg ko mmune Page 3 of4 Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 5. august :25 Til: Bjørn Abel sen Kopi: kjetil wassbakk; ylke.no; Postmottak - Berg kommune Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Viser til vår epost 31. juli Statens vegvesen har vært i kontakt med tiltakshaver og mottatt nye opplysninger i sakens anledning. Vi skal ha en ny gjennomgang av saken og trenger i den forbindelse utfyllende informasjon fra Berg kommune: Vi forutsetter at bygging av hytte på gnr l 7 bnr 66 er avklart i reguleringsplan «Hytteregulering Hamn i Senja». Vi har begrenset tilgang til plankart og reguleringsbestemmelser og ber om å få oversendt dette fra Berg kommune. l og med at høringsrunden er avsluttet går vi ut i fra at Berg kommune har gjort, eller i nærmeste fremtid foretar en ny vurdering av saken. Statens vegvesen ønsker en tilbakemelding på hvilken holdning Berg kommune har til dispensasjonssaken etter innkomne uttalelser fra berørte myndigheter. Ta kontakt med saksbehandler Gunn Bodil Strømseng på telefon dersom dere har behov for nærmere avklaringer. Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Seksjon: Plan og forvaltning- Troms Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Besøksadresse: Botnhågen øst, FINNSNES Telefon: Mobil: e-post/lyne: www. veqvesen.no e-post: no Tenk miljø- spar papir Trenger du å skrive ut denne e-posten? Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 31. juli :53 Til: 'Bjørn Abelsen' Kopi: kjetil wassbakk; kesma nnen. no; kystverket. no; ke. no; Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Vedlagt følger vår uttalelse til dispensasjon fra arealplan i forbindelse med bygging av flytebrygge på eiendommen gnr l 7 bnr 4, samt søknadsskjema til tiltakshaver. Brevet blir kun sendt per epost, men kan sendes pr. post etter deres anmodning. Kopi til berørte myndigheter og tiltakshaver

11 Mølneskjosen er solgt) (8 tomter på øver siden av rv 86, hvorav 2 V.. \. -, Målestokk l'xn-, -Ll;z.,;-- ' '

12 VS: Do ku ment fra skanner - Berg ko mmune Page l of 2 Bjørn Abelsen Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 5. au gust :25 Til: Kopi: Bj ørn Abelsen kj etil wassbakk; Postmottak - Berg kommune Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Viser til vår epost 31. juli Statens vegvesen har vært i kontakt med tiltakshaver og mottatt nye opplysninger i sakens anledning. Vi skal ha en ny gjennomgang av saken og trenger i den forbindelse utfyllende informasjon fra Berg kommune: Vi forutsetter at bygging av hytte på gnr 17 bnr 66 er avklart i reguleringsplan «Hytteregulering Hamn i Senja». Vi har begrenset tilgang til plankart og reguleringsbestemmelser og ber om å få oversendt dette fra Berg kommune. l og med at høringsrunden er avsluttet går vi ut i fra at Berg kommune har gjort, eller i nærmeste fremtid foretar en ny vurdering av saken. Statens vegvesen ønsker en tilbakemelding på hvilken holdning Berg kommune har til dispensasjonssaken etter innkomne uttalelser fra berørte myndigheter. Ta kontakt med saksbehandler Gunn Bodil Strømseng på telefon dersom dere har behov for nærmere avklaringer. Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Seksjon: Plan og forvaltning -Troms Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Besøksadresse: Botnhågen øst, FINNSNES Telefon: Mobil: e-post/lyne: e-post: Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-po sten? Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 31. juli :53 Til: 'Bjørn Abelsen' Kopi: kj etil wassbakk; Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Vedlagt følger vår uttalelse til dispensasjon fra arealplan i forbindelse med bygging av flytebrygge på eiendommen gnr l 7 bnr 4, samt søknadsskjema til tiltakshaver. Brevet blir kun sendt per epost, men kan sendes pr. post etter deres anmodning

13 Page l of l Wenche Håkonsen Fra: på vegne av Postmottak- Berg kommune Emne: VS: Vedrørende søknad om dispensasjon fra arealplanen til tiltak- Flytebrygge- Gnr 17 bnr 4- Berg kommune - Troms fylke Fra: Sendt: 30. juni :48 Til: Postmottak- Berg kommune Emne: Vedrørende søknad om dispensasjon fra arealplanen til tiltak - Flytebrygge - Gnr 17 bnr 4 - kommune -Troms fylke Berg Kystverket har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for det omsøkte tiltaket. Kystverket minner om at tiltaket også skal ha tillatelse etter havne- og farvannsloven 27. Det er kommunen som er myndighet til å gi tillatelse etter hfl for det omsøkte tiltaket. Med hilsen Jan Olsen seniorrådgiver, plan- og kystforvaltningsavdelingen Kystverket Troms og Finnmark i\ 00 3 O JUN

14 Sak 39/14 FSK-Sak 39/14 SØKNAD OM DISPENS ASJON F RA AREALPLANEN-F ISK EHJELLER P Å KNUTS HALSEN aksbehandler: Arki vsaksnr.: 14/224 Bjørn Abelsen Arkiv: GR/BR 3/4 Saksnr.: Utvalg 29/14 Formannskapet 39/14 Formann kapet Møtedato Innstilling: l. På bakgrunn a innkomne uttalelser topper formannskapet prosessen om di pensasjon fra arealplanen med sikte på å etablere fiskehjeller på Knut halsen i Mefjordvær. 2. Formannskapet ber rådmannen i samråd med interessenten (Nergård A ) om å utrede alternative lokaliteter for :fiskehjeller, senest i forbinde! e med revideringen av arealplanen. Skaland Bjørn Fredriksen rådmann ide 4 av 22

15 Sak39/14 Vedlegg : Henvendelse fra Nergård AS den Saks opp lysninger : Bakgrunnen for saken er høringsuttalelser etter at saken har vært sendt på høring til berørte myndigheter (Fylkesmannen og fylkeskommunen). Saken behandles etter plan- og bygningslovens kap. 19 (dispensasj on fra arealplanen). I henhold til delegasjonsregøementet er beslutningskompetansen i dispensasjonssaker lagt til formannskapet. Formannskapet behandlet saken i møte den sak 29/14 og gjorde slikt vedtak: Formannskapet er positiv til omsøkte tiltak, og ber om at saken forelegges til realitetsbehandling, etter at nødvendige prosesser vedrørende tillatelse, høringer og uttalelser er innhentet fra aktuelle instanser. Jfr. plan- og bygningsloven. Det foreligger 3 uttalelser fra berørte myndigheter: Fy lkes mannen har for så vidt ikke motforestillinger til at deler av fotballbanen blir benyttet til oppføring av fiskehjeller, men uttrykker videre at det er viktig at kommunen i det videre arbeidet sikrer tilgangen til turområdet rundt forballbanen. Fy lkes ko mmunen v/ avd. fo r folkehelse, idre tt og frilu ftsli v går imot at dispensasj on gis, og krever i tilfelle at det utarbeides reguleringsplan. Dette av hensyn til turområdet (friluftsliv) og kulturminneområdet med utgangspunkt fra Knutshalsen, også tilrettelagt gjennom Fotefar i Nord. Fy lkes ko mmunen v/fylkes konser vatoren og plan avdelingen går også imot at dispensasj on gis med henvisning til kulturminneloven, og krever i tilfelle at det utarbeides reguleringsplan. I tillegg har berørt grunneier som kopimottaker (Eivind Heitmann) også uttalt seg imot at dispensasjon blir gitt. Vurdering : Ved behandling av dispensasjoner etter pbl kap. 19, veiledes kommunene om at man ikke bør gi dispensasjon hvis berørt myndighet går mot. I dette tilfellet har vi en slik situasjon at det kan betraktes som saklige grunner for at dispensasjon ikke bør gis. Formannskapet anbefales om å innrette seg etter de foreliggende merknadene som innebærer at man stopper videre oppfølging av Knutshalsen som lokalitet for fiskehjeller. Istedenfor forutsettes at det vurderes andre alternativer, senest i forbindelse med revideringen av arealplanen og som i så fall avsettes til formålet. Skaland, Bj ørn Abelsen Plan- og byggesaksbehandler Side 5 av 22

16 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten Berg kommune 9385 SKALAND Vår ref.: 14/ Løpenr.: 30458/14 Saksbehandler: Harald G. Johnsen Tlf. dir.innvalg: Arkiv: KUL VERN Deres ref.: 14/224 Dato: BERG KOMMUNE - GBNR 3/4 : UTTALELS E TIL S ØKNAD OM DIS PENS AS JON FRA AREALPLANEN, FIS KEHJELLER P Å FOTBALLBANE I LNF -OMRÅDE IMEFJORDV ÆR Vi viser til Deres brev av 3.7 og vårt brev av om hensynet til friluftsliv. Arealet er i overordnet plan avsatt til LNF-område med særlig vekt på friluftsliv. Etablering av fiskehjeller går inn under et annet reguleringsformål og byggetiltaket vil således være i strid med kommuneplanens arealdel. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. Plan- og bygningslovens Dersom lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis, da må det utarbeides reguleringsplan før tiltaket kan iverksettes, jf Det planlagte tiltaket vil med stor sannsynlighet virke inn på tilgjeṅgelighet og opplevelse av automatisk freda og nyere tids kulturminner som er beskrevet og tilrettelagt for publikum gjennom Fotefar mot nord. Vi vil følgelig ikke anbefale at det gis dispensasjon. Tiltaket kan også være i konflikt med bestemmelsene i Lov om kulturminner av 1978 mht utilbørlig skjemming, jf 3 første ledd. Dette må vurderes på grunnlag av en mer detaljert beskrivelse av tiltaket og befaring på stedet, dersom vilkårene for dispensasjon forøvrig er oppfylt. Uttalelsen gjelder også fylkeskommunens planavdeling. Med vennlig hilsen Anne-Karine Sandmo Fylkeskonservator Harald G. Johnsen konservator/ arkeolog Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Kopi: Sametinget Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Telefon Telefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse www. tromsfylke. no

17 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten,- -lg KOJV1fvlU1\lL 11inistra::;jofle11 Berg kommune 2 6 AUG SKALAND.i-\r!. :. Vår ref.: 14/ Løpenr.: 29689/14 Saksbehandler: Toril Skoglund Tlf. dir.innvalg Arkiv: KUL VERN Deres ref: Dato: UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN - FISKEHJELLER P Å FOTBALLBANE I LNF-OMRÅDE Vi viser til brev fra Berg kommune datert hvor det bes om uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan. I e-post fra Berg kommune har Troms fylkeskommune fått utsatt frist til Det søkes om dispensasjon fra arealplanen til å sette opp fiskehjeller på en nedlagt fotballbane i et område som i arealplanen er et LNF-område med særlig vekt på friluftsliv. Knutshalsen er startområde for et godt tilrettelagt turområde for friluftsliv og kulturminneopplevelser. Det er merkede turstier, flere gapahuker og rasteplasser i området, og «Fotefar mot nord)}-løypa til Knutevika har utgangspunkt her. En av tm stiene er tilrettelagt for rullestol, og denne har adkomst via fotballbanen. Troms fylkeskommune har gjennom tilskudd til friluftslivsformål delfinansiert flere av tilretteleggingstiltakene som er gjennomført i området. Området fungerer som nærturområde for befolkningen i bygda, og et område som tilreisende også benytter seg av. I kommunens friluftslivkartlegging er det vurdert til å være et svært viktig friluftslivsområde. Etablering av et fiskehjellanlegg på dette stedet vil forringe opplevelsen av naturen man befinner seg i, og redusere tilgjengeligheten til et godt tilrettelagt frilufts- og kultunninneområde. Fotballbanen har i sin tid fått støtte over spillemiddelordningen. Da det er mindre enn 40 år siden idrettsanlegget fikk støtten, må det søkes kulturdepartementet om offisiell nedlegging av idrettsanlegget. Troms fylkeskommunes anbefaling: Troms fylkeskommune anbefaler at det ikke gis dispensasjon i denne saken. Vi anser forøvrig tiltaket til å være av en slik karakter at det kreves reguleringsplan jfr plan- og bygningslovens Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Telefon Telefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

18 2 Fylkeskommunens kulturminneforvaltning vil komme med egen uttalelse til saken. Med vennlig hilsen Ellen Østgård fylkeskultursjef Vibeke Skinstad avd. leder folkehelse, idrett og friluftsliv Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

19 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Lone Allen Høgda Telefon Vår dato Deres dato Vår ref. Arkivkode 2014/ Deres ref. Berg kommune 9385 Skaland BA l 8 AUG 2014 l<, NI_J2V-10 l,,, _, ; '{ _r_, Svar til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens aldel for oppføring av fiskehjeller på fotballbanen på Knutshalsen i Mefjordvær; Berg kommune. i Fylkesmannen i Troms viser til oversendelse fra Berg kommune hvor det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fiskehjeller på en fotballbane. Det opplyses videre at fiskehjellene vil dekke ca. 80% av den eksisterende fotballbanen. I kommuneplanens arealdel er område avsatt til LNF- område med særlig vekt på friluftsliv. Fylkesmannen har forståelse for Nergård AS sitt behov for egnede arealer til oppføring av fiskehjeller. I 1979 mottok Berg kommune tippemidler for etablering av fotballbane og i anleggsregisteret idrettsanlegg.no er den registrert som nedlagt. Vi har ingen motforestillinger til at deler av fotballbanen blir benyttet til oppføring av fiskehjeller, men det er viktig at kommunen i det videre arbeidet sikrer tilgangen til turområdet rundt fotballbanen. Med hilsen Per Elvestad avdelingsdirektør Lone Alien Høgda rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. /'l l' ',,,.. r ( ' l l l! ' l l ' ', i l :l Fylkeshuset, Strandvegen 13 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefaks: Avdeling Plan, reindrift og samfunnssikkerhet

20 Side l av l Jorid Meyer Fra: Sendt: 2. august :51 Til: Postmottak- Berg kommune Emne: Teknisk avd. Bjørn Abelsen. ANMODNING OM UTIALELSE - DISPENSASJON FRA AREALPLAN. Som eier av bnr. 3/11 i Mefjordvær er jeg i mot at det blir satt opp fiskehjeller på den nedlagte fotballbanen på Knutshalsen i Mefjordvær. Dette er et friluftsområde som er mye brukt både av bobilturister og av bygdas folk. Her er også utgangspunkt for turløyper rundt om i marka, som eks. Fotefar mot Nord med sine historiske fortellinger. Med vennlig hilsen Eivind Heitmann Mefjordvær 9386 Senjahopen. Sendt fra Windows E-post Avd.Isak! AUG

21 Vedlegg l Eiendomskart ltt1 Yl(..!MC.!fl._, ( t-it).... t / - ".. ' t ' llllr. r---==""'--=, '014

22 Ved legg 2. a) Utsn itt av arealpl an en for Be rg ko mmune, vedtatt i ko mmunes tyre t Lokalitet for fiskehjeller Fotballbanen på Knutshalsen har ikke vært i bruk til formålet på mange år. Da det er gitt tippemidler til anlegget må ny bruk tas opp med fylkeskulturetaten/ kulturdepartemenet. I arealplanen ligger banen nå i LNF-område med dominant bruk til friluftsliv.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer