SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014"

Transkript

1 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki vs aksnr. Ti ttel 38/14 13/471 SAKSLISTE SØKNA D OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN FLYTEBRYGGE GNR. 17 BNR. 4 39/14 14/224 SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN FIS KEHJELLER P Å KNUTS HA LS EN /114 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING /496 BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER /14 14/532 NYTT ØKONOMI- OG HRM-S YS TEM 43/14 14/449 OPPTAK AV LÅN TIL DOKUMENTAV GIFT 44/14 11/62 DIS PENSAS JON FRA UTDA NNINGS KRAV PED. LEDER /627 DIS PENSAS JON FRA UTDA NNINGS KRAV PED.LEDER Skaland, Guttorm N er gård ordfører

2 Sak 38/14 FSK-Sak 38/14 SØKNAD OM DIS PENS AS JON FRA AREALPLANEN- FLYTEBRYGGE GNR. 17 BNR. 4 Saksbehandler: Bjørn Abelsen Arkiv: GR/BR 17/4 Arkivsaksnr.: 13/471 Saksnr.: Utvalg 25/14 Formannskapet 38/14 Formannskap t Møtedato Innstilling: l. ormannskapet i Berg som planutvalg gir ikke dispensasjon fra areajp.lanen for at det kal kwme legges ut flytebrygger i tyrbergvika. Begrunnelsen for dette er at tilgjengeligheten til flytebrygge for tiden ikke er forenlig med trafikksikkerheten mellom tyrbergtunnelen og Mølnekjosen.. 2. I forbindelse med rulledngen av arealplanen vij spørsmålet kunne tas opp til drøfting med grunneier og interessenter med sikte på å finne alternative løsninger. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 2 av 22

3 Sak 38/14 Ved legg: Uttalelser fra Kystverket og Vegvesenet samt saksframlegg til formannskapet den Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er søknad om dispensasjon fra arealplanen om å legge ut flytebrygge i Styrbergvika ved Hamn. Saken behandles etter plan- og bygningsloven kap. 19. I flg. delegasjonsreglementet skal saken behandles av formannskapet, jfr. 3 ru. 3 (pbl). Formannskapet har i vedtak den delegert myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon når uttalelser fra berørte myndigheter foreligger. Saken har vært på høring hos berørte myndigheter (Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Kystverket og Vegvesenet). Kystverket har ingen merknader. Vegvesenet var i utgangspunktet negativ til at dispensasjon kunne gis, men har senere uttalt at de ikke vil motsette seg at dispensasjon blir gitt under visse forutsetninger. Vurdering: Uttalelsen fra Vegvesenet oppfattes å inneholde tungtveiende faglige grunner for at dispensasjon ikke bør gis. Ettersom utkjøringslommen på FV 86 ikke anses for å kunne nyttiggjøres i tilknytning til flytebrygga, vil vegstrekningen på ca 450 m langs FV 86 fra utkjøringslommen til hytteområdet, innebære en betydelig svekkelse av trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs FV 86, også tatt i betraktning at terrenget på begge sider av vegen egner seg lite for bevegelse til fots utenfor autovernet eller utenfor grøft langs FV 86. I reguleringsplanen for hyttefeltet i Mølnekjosen er det avsatt et område for parkering. Denne parkeringsplassen er ikke opparbeidet. Parkeringsplass på motsatt side er ment for hytter der. De avbøtende forhold som omtales i Vegvesenets supplerende uttalelse vil knapt nok innebære noen som helst virkning på den trafikkale situasjonen. Saken forelegges derfor på nytt for formannskapet. Løsningen vil dermed kunne ligge i to muligheter. For det første kan det forespørres etter båtplass ved reiselivsanlegget i Hamn. For det andre kan man i forbindelse med rullering av arealplanen, se etter om det finnes alternative lokaliteter for flytebrygge. Dispensasjon bør derfor ikke gis. Skaland, Bjørn Abelsen Plan- og byggesaksbehandler Side 3 av 22

4 Statens vegvesen Berg kommune Skaland 9385 SKALAND Behandlende enhet: Region nord Saks be han dier/in nva lgsn r: Vår referanse: Gunn Bodil Strømseng / Deres referanse: Vår dato: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan - flytebrygge pl eiendommen gnr 17 bnr 4 i Berg kommune Vi viser til høringsuttalelse, mottatt l O. juni Statens vegvesen beklager at høringsfristen ikke er overholdt og at vår uttalelse har tatt noe tid. Dette er på grunn av stor saksmengde, samt ferieavvikling og uforutsett fravær. Vi vil imidlertid påpeke at tiltaket betinges av vår tillatelse og at dette skal være innhentet før det gis igangsettelsestillatelse. Vurdering av tiltaket Statens vegvesen er i likhet med saksbehandler i Berg kommune - Bjørn Abelsen- av den oppfatning at omsøkte lokalitet neppe er å betrakte som helt ideell til formålet, jf. saksfremlegg Dersom en flytebrygge skal fremstå som «funksjonell» bør tilgjengeligheten til den være god, enten med kjørbar atkomst eller tilfredsstillende gangatkomst. Statens vegvesens anser det som vanskelig å få til en tilfredsstillende parkering og atkomst til flytebryggen med omsøkte plassering. Vi påpeker samtidig at tilfredsstillende parkering og atkomst er et krav til tiltaket etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Hva som er tiltenkt atkomst og parkering er ikke omtalt i høringsbrevet. For Statens vegvesen er det nærliggende å anta at utkjøringslommen til fylkesveg 86 er vurdert som parkering/atkomst. Bruk av utkjøringslommen til dette formålet kan Statens vegvesen imidlertid ikke akseptere. Skal flytebryggen ha gangatkomst fra nærliggende eiendom er vår oppfatning at dette heller ikke vil gi tilfredsstillende atkomst. Begrunnelse for vår innstilling: Gangatkomst til flytebryggen fra nærliggende parkering gir økt ulykkesrisiko siden strekningen ikke er tilrettelagt for myke trafikanter og er smal og uten vegskulder. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Botnhågen øst Statens vegvesen Region nord 9300 FINNSNES Landsdekkende regnskap Postboks Bodø Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

5 2 Myke trafikanter vil også forhindre fremkommeligheten på fylkesvegen. Vi påpeker at terrengforholdene gjør det vanskelig å bevege seg til fots utenfor rekkverket. Denne delen av fylkesvegen er smal og det er behov for alt ekstra sideareal som gir bedre fremkommelighet. A gi tillatelse til tiltak som legger opp til at vegens sideareal blir brukt som parkering/atkomst er derfor uheldig. I forhold til eventuelle utbedringstiltak, for eksempel breddeutvidelse av veg, vil atkomst og parkering tilknyttet tiltaket forringe vegarealet og dermed komplisere en utbedring. Vi tilføyer at Statens vegvesen ikke ser noen andre mulige alternativ for parkering og atkomst med omsøkte plassering som vil være forenelig veg- og trafikkinteressene og der hensynet til trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveg 86 er tilstrekkelig ivaretatt. Uttalelse Saksbehandlingen til Statens vegvesen tar utgangspunkt i veglovens formålsparagraf la. Av denne fremgår en klar overordnet målsetning om at vegmyndighetens saksbehandling skal føre til en trygg og god avvikling av trafikken, samt at hensynet til naboene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers skal ivaretas. Av hensyn til trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveg 86 er Statens vegvesen negativ til tiltaket og en dispensasjon fra arealplan med omsøkte plassering. Alternative plasseringer av flytebrygge Statens vegvesen kan akseptere at flytebrygge blir oppført i området, men da med en plassering som gir tilfredsstillende atkomst og parkering. Forutsetningen for at vi kan godta tiltaket er at trafikksikkerheten - både for trafikanter på fylkesvegen og brukere av flytebryggen - og fremkommeligheten på fylkesvegen er ivaretatt. Statens vegvesen imøteser tiltakshavers og/eller kommunens forslag til alternativ plassering og en eventuell anmodning om vurdering av plassering( er) som vi kan akseptere. Søknad om avkjørsel og byggegrense Som nevnt innledningsvis berører tiltaket vårt saksområde og det må søkes om tillatelse til avkjørsel og dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrense, jf. plan- og bygningsloven 21-5 og veglova 30 og 40. Tiltakshaver har anledning til å sende inn søknaden og vi vedlegger derfor søknadsskjema for avkjørsel og byggegrense. Skriftlig fullmakt fra grunneiere må forelegges oss før en behandling av søknaden. Dersom kommunen og berørte myndigheter er negativ til dispensasjon fra arealplanen/tiltaket vil søknadene trolig ikke bli realitetsbehandlet, jf. forvaltningsloven 2, tredje ledd. Vi gjør oppmerksom på at uttalelsen vår til dispensasjon fra arealplan innebærer et avslag på en søknad om avkjørsel og byggegrense. Videre opplyser vi om at en avgjørelse av søknad om avkjørsel og/eller byggegrense kan påklages, jf. forvaltningsloven 28.

6 3 Øvrige opplysninger Tiltakshaver og berørte myndigheter orienteres med kopi av denne epost. Dersom Berg kommune og/eller tiltakshaver har spørsmål i sakens anledning kan saksbehandler kontaktes på telefon eller epost Plan og forvaltning - vegavdeling Troms Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Saksbehandler Kopi: Kjetil Wassbakk Troms fylkeskommune Fylkesmannen i Troms Kystverket

7 Se eiendom Page l of Oppfrisk Hjem Skriv ut Hjelp B'\ 'IJninger.to.dresser Kart Flyfoto \ Kjosneset...,' ' Styrberget ( _ -- 1, \ \ / "..-,/ \. ',...,., '. 9 Brei' ' Styrb e rgvi ka \ l sa Kart levert av: Norsk Polarinstitutt Kartverket Oversikt Tegnforklaring 100% Datatrafikk 69 24'+7l4"f)l4711'14?"Ø.. /www.seeiendom.no/

8 VS: Do kument fr a s kan ner - Berg ko mmune Page l of4 Bjørn Abelsen Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 19. au gust :33 Til: Bj ørn Abelsen Kopi: Wenche Pedersen; Bj ørn Fredriksen; Emne: SV : Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Vi viser til epost fra Bjørn Abelsen, mottatt 18. august 2014, samt øvrig korrespondanse i sakens anledning. Å rsaken til at saken ikke er besvart er stor saksmengde og ferieavviklingen, samt at vi har avventet kommunens oversendelse av plankart og reguleringsbestemmelser, men vi kan ikke se å ha mottatt dette. Vi ser imidlertid at det er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere saken på nytt i vår seksjon. Ny vurdering av søknad om dispensasjon fra arealplan Statens vegvesen har fått opplyst av Kjetil Wassbakk at han har hytte med parkering i nærheten. Statens vegvesen har også drøftet alternative plasseringer med Wassbakk og har forståelse for at det er vanskelig å finne andre mulige plasseringer pga grunneierforhold, elveutløp i Mølnekjosen og krav om avstand til nabogrense. Dette er et forhold som gir grunnlag for å vurdere saken på nytt og gi ny uttalelse. Vi tar det for øvrig som en selvfølge at hytte på gnr 17 bnr 66 er sikret lovlig atkomst og parkering i reguleringsplan og/eller rettighet i eiendom. På bakgrunn av ulykkesrisikoen forbundet med gangatkomsten til flytebryggen vil Statens vegvesen ikke anbefale omsøkte plassering. Imidlertid ser vi samtidig at etablering av flytebrygge ikke vil endre på eksisterende ferdsel til området siden hytteeier uansett har båt fastfortøyd på samme sted. En innsigelse fra oss i forhold til etablering av flytebrygge vil ikke forhindre ferdselen langs fylkesvegen til eiendommen. Det mest tungtveiende argumentet i vår tidligere negative uttalelse er at etablering av flytebrygge kan medføre parkering og uønsket trafikk på «utkjøringslomme» tilknyttet eiendommen. Fylkesveg 86 er smal og det er viktig å opprettholde utvidelser av vegområdet som gir bedre fremkommelighet. På bakgrunn av nye opplysninger- at søker har hytte i nærheten med parkering -er vi nå av den oppfatning at det er vesentlig mindre fare for at tiltaket vil ha betydning for fremkommeligheten på fylkesvegen. Statens vegvesen er av den formening at flytebryggen må være sikret parkering før tillatelse til tiltak og har tiltro til at Berg kommune -dersom de innvilger søknaden -påser at kravet er oppfylt, jf. plan-og bygningslovens bestemmelser. Statens vegvesen forventer at parkering til flytebrygge fastsettes i vedtaket fra bygningsmyndigheten og at nødvendige rettigheter er tilstrekkelig sikret, for eksempel i reguleringsplan og/eller gjennom rettigheter i eiendom, eventuelt at tillatelse er midlertidig og gjelder så lenge flytebryggen tilhører grunneier med egen godkjent parkering og atkomst i nærheten

9 VS: Dokument fr a sk anner - Berg kommune Page 2 of4 Uttalelse Statens vegvesen vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon fra arealplan og tillatelse til tiltak. Vår holdning forutsetter at parkering er fastsatt og sikret i vedtaket til Berg kommune. Dette for å unngå bruk av «utkjøringslomme» til parkering. Dersom Berg kommune trenger nærmere avklaring eller har tilføyelser til Statens vegvesen i forhold til vår uttalelse, må gjerne saksbehandler kontaktes på epost eller telefon For øvrig oppfatter vi at øvrige berørte myndigheter har uttalt seg positiv til saken og vi ser derfor ingen hensikt i å orientere disse med kopi av denne epost. Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Seksjon: Plan og forvaltning- Troms Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Besøksadresse: Botnhågen øst, FINNSNES Telefon: Mobil: e-post/lyne: www. vegvesen. no e-post: no Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-po sten? Fra: Bjørn Abelsen Sendt: 18. august :18 Til: Strømseng Gunn Bodil Kopi: Wenche Pedersen; Bjørn Fredriksen Emne: SV: Uttalelse- søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Formannskapet som er delegert myndighet i dispensasjonssaker, har delegert myndighet til rådmannen i tilfelle det ikke kom merknader fra berørte myndigheter. Med henvisning til uttalelsen fra vegvesenet, er saken ennå ikke avsluttet. Uttalelsen tilsier at det ikke blir "automatikk" i behandlingen med hensyn til resultatet, og at rådmannen kan velge å fremme saken overfor formannskapet på nytt. Vurderingen av dette vil foregå i løpet av inneværende uke. Vennlig hilsen Berg kommune 'BjøYvvA Plan- og byggesaksbehandler Tlf Mob Faks

10 VS: Do kument fra s kanner - Berg ko mmune Page 3 of4 Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 5. august :25 Til: Bjørn Abel sen Kopi: kjetil wassbakk; ylke.no; Postmottak - Berg kommune Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Viser til vår epost 31. juli Statens vegvesen har vært i kontakt med tiltakshaver og mottatt nye opplysninger i sakens anledning. Vi skal ha en ny gjennomgang av saken og trenger i den forbindelse utfyllende informasjon fra Berg kommune: Vi forutsetter at bygging av hytte på gnr l 7 bnr 66 er avklart i reguleringsplan «Hytteregulering Hamn i Senja». Vi har begrenset tilgang til plankart og reguleringsbestemmelser og ber om å få oversendt dette fra Berg kommune. l og med at høringsrunden er avsluttet går vi ut i fra at Berg kommune har gjort, eller i nærmeste fremtid foretar en ny vurdering av saken. Statens vegvesen ønsker en tilbakemelding på hvilken holdning Berg kommune har til dispensasjonssaken etter innkomne uttalelser fra berørte myndigheter. Ta kontakt med saksbehandler Gunn Bodil Strømseng på telefon dersom dere har behov for nærmere avklaringer. Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Seksjon: Plan og forvaltning- Troms Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Besøksadresse: Botnhågen øst, FINNSNES Telefon: Mobil: e-post/lyne: www. veqvesen.no e-post: no Tenk miljø- spar papir Trenger du å skrive ut denne e-posten? Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 31. juli :53 Til: 'Bjørn Abelsen' Kopi: kjetil wassbakk; kesma nnen. no; kystverket. no; ke. no; Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Vedlagt følger vår uttalelse til dispensasjon fra arealplan i forbindelse med bygging av flytebrygge på eiendommen gnr l 7 bnr 4, samt søknadsskjema til tiltakshaver. Brevet blir kun sendt per epost, men kan sendes pr. post etter deres anmodning. Kopi til berørte myndigheter og tiltakshaver

11 Mølneskjosen er solgt) (8 tomter på øver siden av rv 86, hvorav 2 V.. \. -, Målestokk l'xn-, -Ll;z.,;-- ' '

12 VS: Do ku ment fra skanner - Berg ko mmune Page l of 2 Bjørn Abelsen Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 5. au gust :25 Til: Kopi: Bj ørn Abelsen kj etil wassbakk; Postmottak - Berg kommune Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Viser til vår epost 31. juli Statens vegvesen har vært i kontakt med tiltakshaver og mottatt nye opplysninger i sakens anledning. Vi skal ha en ny gjennomgang av saken og trenger i den forbindelse utfyllende informasjon fra Berg kommune: Vi forutsetter at bygging av hytte på gnr 17 bnr 66 er avklart i reguleringsplan «Hytteregulering Hamn i Senja». Vi har begrenset tilgang til plankart og reguleringsbestemmelser og ber om å få oversendt dette fra Berg kommune. l og med at høringsrunden er avsluttet går vi ut i fra at Berg kommune har gjort, eller i nærmeste fremtid foretar en ny vurdering av saken. Statens vegvesen ønsker en tilbakemelding på hvilken holdning Berg kommune har til dispensasjonssaken etter innkomne uttalelser fra berørte myndigheter. Ta kontakt med saksbehandler Gunn Bodil Strømseng på telefon dersom dere har behov for nærmere avklaringer. Med hilsen Gunn Bodil Strømseng Seksjon: Plan og forvaltning -Troms Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Besøksadresse: Botnhågen øst, FINNSNES Telefon: Mobil: e-post/lyne: e-post: Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-po sten? Fra: Strømseng Gunn Bodil Sendt: 31. juli :53 Til: 'Bjørn Abelsen' Kopi: kj etil wassbakk; Emne: SV: Uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplan -deres referanse 13/471 Vedlagt følger vår uttalelse til dispensasjon fra arealplan i forbindelse med bygging av flytebrygge på eiendommen gnr l 7 bnr 4, samt søknadsskjema til tiltakshaver. Brevet blir kun sendt per epost, men kan sendes pr. post etter deres anmodning

13 Page l of l Wenche Håkonsen Fra: på vegne av Postmottak- Berg kommune Emne: VS: Vedrørende søknad om dispensasjon fra arealplanen til tiltak- Flytebrygge- Gnr 17 bnr 4- Berg kommune - Troms fylke Fra: Sendt: 30. juni :48 Til: Postmottak- Berg kommune Emne: Vedrørende søknad om dispensasjon fra arealplanen til tiltak - Flytebrygge - Gnr 17 bnr 4 - kommune -Troms fylke Berg Kystverket har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for det omsøkte tiltaket. Kystverket minner om at tiltaket også skal ha tillatelse etter havne- og farvannsloven 27. Det er kommunen som er myndighet til å gi tillatelse etter hfl for det omsøkte tiltaket. Med hilsen Jan Olsen seniorrådgiver, plan- og kystforvaltningsavdelingen Kystverket Troms og Finnmark i\ 00 3 O JUN

14 Sak 39/14 FSK-Sak 39/14 SØKNAD OM DISPENS ASJON F RA AREALPLANEN-F ISK EHJELLER P Å KNUTS HALSEN aksbehandler: Arki vsaksnr.: 14/224 Bjørn Abelsen Arkiv: GR/BR 3/4 Saksnr.: Utvalg 29/14 Formannskapet 39/14 Formann kapet Møtedato Innstilling: l. På bakgrunn a innkomne uttalelser topper formannskapet prosessen om di pensasjon fra arealplanen med sikte på å etablere fiskehjeller på Knut halsen i Mefjordvær. 2. Formannskapet ber rådmannen i samråd med interessenten (Nergård A ) om å utrede alternative lokaliteter for :fiskehjeller, senest i forbinde! e med revideringen av arealplanen. Skaland Bjørn Fredriksen rådmann ide 4 av 22

15 Sak39/14 Vedlegg : Henvendelse fra Nergård AS den Saks opp lysninger : Bakgrunnen for saken er høringsuttalelser etter at saken har vært sendt på høring til berørte myndigheter (Fylkesmannen og fylkeskommunen). Saken behandles etter plan- og bygningslovens kap. 19 (dispensasj on fra arealplanen). I henhold til delegasjonsregøementet er beslutningskompetansen i dispensasjonssaker lagt til formannskapet. Formannskapet behandlet saken i møte den sak 29/14 og gjorde slikt vedtak: Formannskapet er positiv til omsøkte tiltak, og ber om at saken forelegges til realitetsbehandling, etter at nødvendige prosesser vedrørende tillatelse, høringer og uttalelser er innhentet fra aktuelle instanser. Jfr. plan- og bygningsloven. Det foreligger 3 uttalelser fra berørte myndigheter: Fy lkes mannen har for så vidt ikke motforestillinger til at deler av fotballbanen blir benyttet til oppføring av fiskehjeller, men uttrykker videre at det er viktig at kommunen i det videre arbeidet sikrer tilgangen til turområdet rundt forballbanen. Fy lkes ko mmunen v/ avd. fo r folkehelse, idre tt og frilu ftsli v går imot at dispensasj on gis, og krever i tilfelle at det utarbeides reguleringsplan. Dette av hensyn til turområdet (friluftsliv) og kulturminneområdet med utgangspunkt fra Knutshalsen, også tilrettelagt gjennom Fotefar i Nord. Fy lkes ko mmunen v/fylkes konser vatoren og plan avdelingen går også imot at dispensasj on gis med henvisning til kulturminneloven, og krever i tilfelle at det utarbeides reguleringsplan. I tillegg har berørt grunneier som kopimottaker (Eivind Heitmann) også uttalt seg imot at dispensasjon blir gitt. Vurdering : Ved behandling av dispensasjoner etter pbl kap. 19, veiledes kommunene om at man ikke bør gi dispensasjon hvis berørt myndighet går mot. I dette tilfellet har vi en slik situasjon at det kan betraktes som saklige grunner for at dispensasjon ikke bør gis. Formannskapet anbefales om å innrette seg etter de foreliggende merknadene som innebærer at man stopper videre oppfølging av Knutshalsen som lokalitet for fiskehjeller. Istedenfor forutsettes at det vurderes andre alternativer, senest i forbindelse med revideringen av arealplanen og som i så fall avsettes til formålet. Skaland, Bj ørn Abelsen Plan- og byggesaksbehandler Side 5 av 22

16 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten Berg kommune 9385 SKALAND Vår ref.: 14/ Løpenr.: 30458/14 Saksbehandler: Harald G. Johnsen Tlf. dir.innvalg: Arkiv: KUL VERN Deres ref.: 14/224 Dato: BERG KOMMUNE - GBNR 3/4 : UTTALELS E TIL S ØKNAD OM DIS PENS AS JON FRA AREALPLANEN, FIS KEHJELLER P Å FOTBALLBANE I LNF -OMRÅDE IMEFJORDV ÆR Vi viser til Deres brev av 3.7 og vårt brev av om hensynet til friluftsliv. Arealet er i overordnet plan avsatt til LNF-område med særlig vekt på friluftsliv. Etablering av fiskehjeller går inn under et annet reguleringsformål og byggetiltaket vil således være i strid med kommuneplanens arealdel. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. Plan- og bygningslovens Dersom lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis, da må det utarbeides reguleringsplan før tiltaket kan iverksettes, jf Det planlagte tiltaket vil med stor sannsynlighet virke inn på tilgjeṅgelighet og opplevelse av automatisk freda og nyere tids kulturminner som er beskrevet og tilrettelagt for publikum gjennom Fotefar mot nord. Vi vil følgelig ikke anbefale at det gis dispensasjon. Tiltaket kan også være i konflikt med bestemmelsene i Lov om kulturminner av 1978 mht utilbørlig skjemming, jf 3 første ledd. Dette må vurderes på grunnlag av en mer detaljert beskrivelse av tiltaket og befaring på stedet, dersom vilkårene for dispensasjon forøvrig er oppfylt. Uttalelsen gjelder også fylkeskommunens planavdeling. Med vennlig hilsen Anne-Karine Sandmo Fylkeskonservator Harald G. Johnsen konservator/ arkeolog Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Kopi: Sametinget Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Telefon Telefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse www. tromsfylke. no

17 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten,- -lg KOJV1fvlU1\lL 11inistra::;jofle11 Berg kommune 2 6 AUG SKALAND.i-\r!. :. Vår ref.: 14/ Løpenr.: 29689/14 Saksbehandler: Toril Skoglund Tlf. dir.innvalg Arkiv: KUL VERN Deres ref: Dato: UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN - FISKEHJELLER P Å FOTBALLBANE I LNF-OMRÅDE Vi viser til brev fra Berg kommune datert hvor det bes om uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan. I e-post fra Berg kommune har Troms fylkeskommune fått utsatt frist til Det søkes om dispensasjon fra arealplanen til å sette opp fiskehjeller på en nedlagt fotballbane i et område som i arealplanen er et LNF-område med særlig vekt på friluftsliv. Knutshalsen er startområde for et godt tilrettelagt turområde for friluftsliv og kulturminneopplevelser. Det er merkede turstier, flere gapahuker og rasteplasser i området, og «Fotefar mot nord)}-løypa til Knutevika har utgangspunkt her. En av tm stiene er tilrettelagt for rullestol, og denne har adkomst via fotballbanen. Troms fylkeskommune har gjennom tilskudd til friluftslivsformål delfinansiert flere av tilretteleggingstiltakene som er gjennomført i området. Området fungerer som nærturområde for befolkningen i bygda, og et område som tilreisende også benytter seg av. I kommunens friluftslivkartlegging er det vurdert til å være et svært viktig friluftslivsområde. Etablering av et fiskehjellanlegg på dette stedet vil forringe opplevelsen av naturen man befinner seg i, og redusere tilgjengeligheten til et godt tilrettelagt frilufts- og kultunninneområde. Fotballbanen har i sin tid fått støtte over spillemiddelordningen. Da det er mindre enn 40 år siden idrettsanlegget fikk støtten, må det søkes kulturdepartementet om offisiell nedlegging av idrettsanlegget. Troms fylkeskommunes anbefaling: Troms fylkeskommune anbefaler at det ikke gis dispensasjon i denne saken. Vi anser forøvrig tiltaket til å være av en slik karakter at det kreves reguleringsplan jfr plan- og bygningslovens Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Telefon Telefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

18 2 Fylkeskommunens kulturminneforvaltning vil komme med egen uttalelse til saken. Med vennlig hilsen Ellen Østgård fylkeskultursjef Vibeke Skinstad avd. leder folkehelse, idrett og friluftsliv Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

19 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Lone Allen Høgda Telefon Vår dato Deres dato Vår ref. Arkivkode 2014/ Deres ref. Berg kommune 9385 Skaland BA l 8 AUG 2014 l<, NI_J2V-10 l,,, _, ; '{ _r_, Svar til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens aldel for oppføring av fiskehjeller på fotballbanen på Knutshalsen i Mefjordvær; Berg kommune. i Fylkesmannen i Troms viser til oversendelse fra Berg kommune hvor det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fiskehjeller på en fotballbane. Det opplyses videre at fiskehjellene vil dekke ca. 80% av den eksisterende fotballbanen. I kommuneplanens arealdel er område avsatt til LNF- område med særlig vekt på friluftsliv. Fylkesmannen har forståelse for Nergård AS sitt behov for egnede arealer til oppføring av fiskehjeller. I 1979 mottok Berg kommune tippemidler for etablering av fotballbane og i anleggsregisteret idrettsanlegg.no er den registrert som nedlagt. Vi har ingen motforestillinger til at deler av fotballbanen blir benyttet til oppføring av fiskehjeller, men det er viktig at kommunen i det videre arbeidet sikrer tilgangen til turområdet rundt fotballbanen. Med hilsen Per Elvestad avdelingsdirektør Lone Alien Høgda rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. /'l l' ',,,.. r ( ' l l l! ' l l ' ', i l :l Fylkeshuset, Strandvegen 13 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefaks: Avdeling Plan, reindrift og samfunnssikkerhet

20 Side l av l Jorid Meyer Fra: Sendt: 2. august :51 Til: Postmottak- Berg kommune Emne: Teknisk avd. Bjørn Abelsen. ANMODNING OM UTIALELSE - DISPENSASJON FRA AREALPLAN. Som eier av bnr. 3/11 i Mefjordvær er jeg i mot at det blir satt opp fiskehjeller på den nedlagte fotballbanen på Knutshalsen i Mefjordvær. Dette er et friluftsområde som er mye brukt både av bobilturister og av bygdas folk. Her er også utgangspunkt for turløyper rundt om i marka, som eks. Fotefar mot Nord med sine historiske fortellinger. Med vennlig hilsen Eivind Heitmann Mefjordvær 9386 Senjahopen. Sendt fra Windows E-post Avd.Isak! AUG

21 Vedlegg l Eiendomskart ltt1 Yl(..!MC.!fl._, ( t-it).... t / - ".. ' t ' llllr. r---==""'--=, '014

22 Ved legg 2. a) Utsn itt av arealpl an en for Be rg ko mmune, vedtatt i ko mmunes tyre t Lokalitet for fiskehjeller Fotballbanen på Knutshalsen har ikke vært i bruk til formålet på mange år. Da det er gitt tippemidler til anlegget må ny bruk tas opp med fylkeskulturetaten/ kulturdepartemenet. I arealplanen ligger banen nå i LNF-område med dominant bruk til friluftsliv.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansr;:;n, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 13:30-16:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen Hildegunn Simonsen,

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/3932-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Dokumenter

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse Statens vegvesen Kommunal - og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Tord Viggo Thorshov

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 11.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

SAKSLISTE. Berg kommune. Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 14/330. Skaland, 11 06.

SAKSLISTE. Berg kommune. Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 14/330. Skaland, 11 06. Q Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 08.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

a S>!J fvwj - \ MØTEPROTOKOLL Berg kommune Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:30-00:00

a S>!J fvwj - \ MØTEPROTOKOLL Berg kommune Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:30-00:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2016 Tid: 09:30-00:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Guttorm Nergård, Eli-Ann Jensen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: 08.09.2015 Tid: kl. Kl. 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/597-18 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/2016 03.11.2016 Klage på kommunens vedtak

Detaljer

D/G jd:o&vl. Uuw Avttvn MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Til stede på møtet. Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

D/G jd:o&vl. Uuw Avttvn MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Til stede på møtet. Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.07.2015 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård Roar

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 10.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Ingrid Evertsen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/2123-14 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik:

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik: Saksbehandler, innvalgstelefon Cathrine Tvedt Lorentzen, 5557 2113 Vår dato 06.09.2016 Deres dato 29.06.2016 Vår referanse 2016/8987 423.1 Deres referanse 13/9128 Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.08.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2982-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 23.03.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget. Lokalisering av flytebrygge i strid mot reguleringsplan, Sørarnøy havn. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget. Lokalisering av flytebrygge i strid mot reguleringsplan, Sørarnøy havn. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2016/439 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Plan og eiendomsutvalget Møtedato Lokalisering av flytebrygge i strid mot reguleringsplan, Sørarnøy havn Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy Willy Hansen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Senjatrollet, Finnsæter Møtedato: 08.02.05 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 REGULERINGSPLAN FOR FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN - BEHANDLING AV KLAGER PÅ REGULERINGSVEDTAK Rådmannens innstilling:

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2017/1723-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon

Detaljer

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene.

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene. LEKA KOMMUNE Dato: 27.04.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 08.05.2012 Saknr.

Detaljer

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 13/54 - Sokkelleilighet Tiltakshaver: Ørjan Kristoffersen Frist for behandling: 14.04.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Til Søndre Land kommune,

Til Søndre Land kommune, Fra: fmoppme@fylkesmannen.no [fmoppme@fylkesmannen.no] Til: epost [epost@sondre-land.kommune.no] Kopi: Sendt: 13.11.2015 13:22:30 Emne: 36: Høring - Endring - Reguleringsplan - Driftsplan - Skøien massetak

Detaljer

Statens vegvesen. Dispensasjon fra byggegrense og avkjørselstillatelse - Fv gnr. 8 bnr. 5 i Meland kommune

Statens vegvesen. Dispensasjon fra byggegrense og avkjørselstillatelse - Fv gnr. 8 bnr. 5 i Meland kommune Statens vegvesen Terje J Ledahl AS Nordnesveien 21 5005 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Marianne Skulstad / 55516253 15/246350-3 29.01.2016

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2016004 Arkivsaksnr: 2016/120-14 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/17 18.05.2017 Kommunestyret 47/17 29.05.2017

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Johan Hovind Arkiv: GR/BR 13/7 Arkivsaksnr.: 13/427

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Johan Hovind Arkiv: GR/BR 13/7 Arkivsaksnr.: 13/427 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Hovind Arkiv: GR/BR 13/7 Arkivsaksnr.: 13/427 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV BOLIG Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer