UTKAST pr Referat fra møte (dato)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)"

Transkript

1 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr Referat fra møte (dato) Tid: , kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge RHF Gudmund Marhaug Helse Midt-Norge RHF John Torgils Vaage Helse Sør-Øst RHF Erlend B. Smeland Helse Sør-Øst RHF (til kl ) Øystein Krüger Helse Sør-Øst RHF Tove Klæboe Nilsen Helse Nord RHF Ernst Omenaas Helse Vest RHF Maiken Engelstad Anne Karin Lindahl Katrine Weisteen Bjerde Gunnar Sivertsen Ole Wiig Helse- og omsorgsdepartementet Kunnskapssenteret CRIStin NIFU NIFU Sekretariat: May Britt Kjelsaas Helse Midt-Norge RHF Elin Yli Dvergsdal Helse Midt-Norge RHF Forfall: Jan Norum Helse Nord RHF Einar Bugge Helse Nord RHF Baard-Christian Schem Helse Vest RHF Anita Lyngstadaas Helsedirektoratet Magne Nylenna Kunnskapssenteret Sak nr. Sak Beslutningssak Sak/merknad: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ingen kommentarer til selve innkallingen. Det kom spørsmål til medlemsoversikten; om NIFU og CRIStin skal ha to observatører, jfr. innkallingen. Sekretariatet opplyste at de er invitert til å ha en observatør hver. NIFU meldte at Gunnar Sivertsen er observatør og Ole Wiig er vara. CRIStin meldte at de vil stille med Katrine Weisteen Bjerde, og Agnethe Sidselrud som vara. Til dagsorden: Erlend Smeland må gå kl. 12. Saken om arbeidsutvalg for RHF-gruppen tas før han går. Side 1 av 10

2 Saker til eventuelt: - John Torgils Vaage meldte inn sak; om organisering av dypsekvensering i Helse Sør-Øst. - Tove Klæboe Nilsen meldte inn sak; om forskningsfinansiering og ny forskningsmelding. RHF-enes strategigruppe godkjenner innkalling og dagsorden. Sak Beslutningssak Godkjenning av referat fra møte i RHF-gruppen Det kom ingen kommentarer til referatet. RHF-enes strategigruppe for forskning godkjenner referatet fra møtet Sak Beslutningssak Status for tidligere saker i RHF-gruppen Henrik Sandbu innledet med at denne saken settes opp for å sikre at alle saker får oppfølging og for å avklare ansvar for igangsetting av ulike arbeidsgrupper. 1. Deltakere studietur til KKS (ECRIN) i Tyskland, jfr. sak Studieturen finner sted uken etter møtet. Deltakerne orienterer om studieturen i neste møte. 2. Styringsgruppe for ECRIN, jfr. sak Medlemmer fra Helse Vest og Helse Sør-Øst ble innmeldt og da er styringsgruppen for ECRIN komplett. Helse Vest meldte inn Alf Andreassen fra Helse Bergen HF og Baard-Christian Schem fra Helse Vest RHF. Helse Sør-Øst meldte inn Wenche Reed fra OUS HF og Øystein Krüger fra Helse Sør- Øst RHF. 3. Arbeidsgruppe for vurdering av bibliotekstjenester i helseforetakene, jfr. sak Temaet diskuteres under sak Arbeidsgruppe for indikatorutvikling, jfr, sak Oppgaven er gitt gjennom oppdragsdokument 2012 til RHF-ene. Videre arbeid diskuteres under sak Orientering fra studieturen til KKS settes opp som sak i neste møte. En fullstendig oversikt over medlemmene i styringsgruppen for ECRIN (NorCRIN) vedlegges referatet og oversendes til St. Olavs Hospital HF v/forskningssjef Siv Mørkved. Sak diskusjonssak Planer for videreutvikling av CRIStin-systemet og videre arbeid med konsortieavtaler og lisensavtaler Katrine Weisteen Bjerde orienterte innledningsvis om at CRIStin nærmer seg rapporteringsfristen Alt tyder på at kontrollarbeidet går bra og er i rute. Side 2 av 10

3 Deretter ble det orientert om foreløpige planer for videreutvikling av CRIStin. Hovedmålet for planene er at CRIStin skal utvikles til å dekke funksjonalitet som er beskrevet i rapportene om CRIStin og NVI fra februar Det vises til presentasjonen for en fullstendig oversikt over planene. Prosjektkatalogen for CRIStin står høyt på lista da den er viktig bl.a. for integrasjon med erapport og esøknad, samt krav til registrering i samsvar med helseforskningsloven. Også funksjonene med statistikk og rapporter skal bli forbedret så det i større grad kan hentes ut data og rapporter. Søkefunksjonene skal også videreutvikles. Alt utviklingsarbeid skal gjøres på en smidig måte slik at deler sjekkes underveis. Planene for videreutvikling av CRIStin ble deretter diskutert, spesielt med tanke på mulighetene for å utvikle kjernen i et prosjektadministrativt system, jfr. sak Helse Sør-Øst har gjennom oppdragsdokumentet fått ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et slikt system i samarbeid med de andre RHF-ene. Formålet er å gi helseforetakene oversikt over alle pågående prosjekter. Det kom en rekke innspill til denne saken: - Utvikling av prosjektkatalogen i CRIStin er en parallell til oppdraget som er gitt de regionale helseforetakene. Det er viktig med et nært samarbeid mellom CRIStin og RHF-ene for å sikre god integrasjon og unngå overlappende utviklingsarbeid. - Økonomisk og samfunnsmessig høres det ut som en god løsning å se dette i sammenheng. De nasjonale ressursene bør utnyttes best mulig, og det ser ut til at det er samme informasjon man er ute etter. Siden CRIStin skal være et overordnet nasjonalt system, bør det kunne samkjøres. CRIStin må i så fall imøtekomme HF-enes behov. - Denne problemstillingen var en del av grunnlaget for CRIStin gjennom NVIrapporten i Uansett løsning, må systemene kommunisere med hverandre, kanskje ved å importere data. - CRIStin er i stor grad forskeren system, mens en prosjektoversikt er like mye for administratorer som skal holde oversikt på vegne av institusjonen. HF-ene har behov for et porteføljestyringssystem som gjør det mulig å sjekke status i prosjektene. - CRIStin er ikke ment å fungere som prosjektstyringssystem for fakturaer, timeregistrering og lignende. - Brukerne, også i HF-ene, må være med i videre utvikling av CRISTin, og det er spesielt viktig å få med forskere. - Det er positivt at CRIStin skal være det nasjonale systemet som alle bruker og det er derfor lurt å tilføre reell merverdi til CRIStin. Det vil gå greit å registrere informasjon for å oppfylle kravene i helseforskningsloven. Katrine Weisteen Bjerde orienterte også om konsortieutvikling i CRIStin. Det er først nå organisasjonen får kapasitet til å videreutvikle konsortie- og lisensavtaler. Man kommer i gang i begynnelsen av mars og ønsker helseforetakenes synspunkter på hva som er de viktigste problemene, og hvilke elementer man skal ta fatt i. Er det for eksempel pris som er viktigst eller er det at flere får tilgang? Man ser for seg å starte med bibliotekutvalg i mars, og i april/mai vil man invitere bredere. CRIStin har også hatt møter med helsebiblioteket. Side 3 av 10

4 Fra helseforetakenes side er det et problem at de HF-ene som ikke er universitetssykehus, har for dårlig tilgang til forskningslitteratur. I forrige møte ble det vedtatt å nedsette en gruppe med tanke på dette. RHF-enes strategigruppe for forskning støtter planene for videreutvikling av CRIStin-systemet og de prioriteringene som er foreslått. Oppdraget til RHF-ene om utvikling av et forskningsadministrativt system må koordineres med utviklingen av prosjektkatalog innen CRIStin. RHF-ene må konkretisere egne forskningsadministrative behov overfor CRIStin. Helse Sør- Øst vil koordinere dette arbeidet og legger fram notat med status og videre plan for arbeidet til neste møte i samarbeid med CRIStin. Til arbeidet med konsortieavtaler, er det ønskelig at helsebiblioteket involveres. Hvert RHF melder inn en kontaktperson til CRIStin, jfr. sak 33-11, med kopi til sekretariatet. Sak Diskusjonssak Ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakene og private, ideelle sykehus for 2010 Saken er en oppfølging av sak Ole Wiig delte ut rapporten for 2010 og orienterte både om ressursbruken i 2010 og om rapporteringen for Rapporten for 2010 viser at det er noe nedgang i ressursbruk til forskning fra 2009 til 2010, og det er i rapporten vist til mulige forklaringer på dette. Informasjonen ble diskutert og det kom flere innspill: - Når man diskuterer inntektsfordeling, hender det at forskning ses på som et effektivitetstap (en kostnad). Man må være oppmerksom på dette. Man rapporterer jo ikke pasientbehandling som effektivitetstap når man rapporterer forskning. I så fall bør man også legge inn effektivisering som følge av forskning. - Vil tallene bli mer sammenlignbare om man tar ut ekstern finansiering? I mange tilfeller vil ekstern finansiering av helseforskning regnskapsføres i universitetet og ikke i helseforetaket. Derfor vil resultatene gi et skjevt bilde av virkeligheten. - Det ble vist til arbeidsgruppen som skal vurdere faktorene og om de skal endres. Innspill må derfor oversendes til gruppen. Hvordan finansiering fra eksterne kilder skal registreres, er allerede under vurdering der. - Det er vanskelig å følge bevilgninger som går via andre kanaler enn de regionale helseforetakene. Oppmerksomheten ligger på midler som går gjennom RHF-ene og HF-ene. Rapportering for 2011 er i full gang. Fristen er og målet er at resultatene skal integreres i RHF-enes årlige melding til HOD 15. mars. For 2011 bør et realistisk mål være å ha hovedtallene klare samtidig med årlig melding. En forenklet rapport skal være klar i slutten av mars. Det vises til presentasjonen for mer informasjon. Presentasjonen vedlegges referatet. Side 4 av 10

5 Det kom flere innspill også til rapportering for 2011: - Det er fortsatt store forskjeller mellom helseforetakene og helseregionene og det tyder på at det er forskjeller i grunnlagsdataene. Det bør sjekkes om det er konsistens mellom regionene, for å finne ut hvor tallene er sammenlignbare og hvor de ikke er det. - Neste gang vil det bli store endringer i Helse Vest som følge av at bevilgede midler flyttes fra Innovest til helseforetak. - Det kan være problematisk å benytte FoU-statistikk som styringsinformasjon og omvendt. Vi må derfor være varsomme med å framstille den som et komplett bilde. Det kan ligge viktige ting bak tallene som er vanskelig å få fram i statistikken. - Det er fortsatt utfordringer med rapporteringen av eksternfinansiert forskning da mange eksternt finansierte prosjekter administreres og regnskapsføres i universitetene. - Andre elementer som har betydning for hvordan midlene registreres i målesystemet kan være gaveforsterkning, bruk av overhead, og lignende. - Eventuelle endringer i beregningsgrunnlag for RHF-ene vil tas opp i ressursgruppen RHF-NIFU (leder Pål Bakke) som er oppnevnt av RHF-enes strategigruppe for forskning. Informasjonen tas til orientering. Det vises til rapporten og presentasjonen for utfyllende informasjon. Sekretariatet distribuerer rapporten til medlemmer som ikke var tilstede på møtet. Sak Diskusjonssak Felles oppgaver i Oppdragsdokument 2012 fra HOD til RHF-ene Gjennom Oppdragsdokumentene er det gitt flere oppdrag til RHF-ene som skal løses i fellesskap. Det er ønskelig å starte arbeidet med disse felles oppgavene tidlig på året. 1. Etablere felles database for kliniske intervensjonsstudier. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet. Det ble vist til rapport om kliniske intervensjonsstudier fra februar 2011 hvor det også ble pekt på behovet for et forskningsadministrativt system. Oppdraget ble gitt som tillegg til oppdragsdokumentet. Helse Sør-Øst er i kontakt med E-vita om dette da det i praksis blir en utvidelse av SPREKportalen. Løsningen skal kunne kommunisere med CRIStin. - Det ble presisert at oppdraget er gitt til alle fire RHF og at det skal løses innenfor gjeldende økonomiske rammer. I tillegg er stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet relevant her bl.a. med tanke på tilbud om utprøvende behandling. - Viktig med åpen dialog slik at man tilfredsstiller kravene til kliniske intervensjonsstudier - I praksis vil det være aktuelt å utvide SPREK med noen registreringsfelter, det er ikke snakk om mer omfattende endringer. Det skal også kunne integreres med CRIStin. SPREK kan benyttes for å sjekke søknadsstatus, men har ikke informasjon om status for selve prosjektene. - De andre RHF-ene vil bli underrettet når man har mer oversikt over endringene som er aktuelle. - Det skal være lenke til nordisk samarbeid om kliniske studier. Side 5 av 10

6 2. Utvikle forslag til felles forskningsadministrativt system for alle typer forskningsprosjekter. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet og det vises til diskusjonen under sak Gjennomgå dagens indikatorer for forskningsaktivitet i helseforetakene. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet og dette er en oppfølging av sak i forrige møte, som nå har kommet som et oppdrag. Man skal vurdere om dagens indikatorer er gode nok eller om de bør justeres. Det ble konkludert med at man skal benytte seg av den gruppen som ble oppnevnt i 2011, og at HOD og NIFU er inne som observatører. Aktiviteten er imidlertid ikke kommet i gang enda. 4. Utvikle forslag til revidert instruks for samarbeid med universiteter og høgskoler. Helse Vest skal lede arbeidet. HOD har i oppdragsdokumentet for 2012 sagt at departementet vil spesifisere oppdraget i eget brev. Arbeidet med å utforme et oppdrag til RHF-ene i HOD er påbegynt, men forutsetter også dialog med KD før det spesifiserte oppdraget går til RHF-ene. Forslag til ny instruks skal også opp i samarbeidsorganene, jf oppdrag, i tillegg til RHF-enes strategigruppe. 5. Etablere systemer for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forskning. Det er innspill og rapporten fra ressursgruppen som ligger til grunn for oppdraget. Oppdraget er gitt til alle RHF og skal derfor diskuteres i RHF-gruppen. Leder for ressurssgruppen, Pål Bakke, inviteres til neste møte. 6. Etablere ny felles database for innovasjonsindikatorer. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet. Poenget er å lage en felles indikator som inneholder flere elementer. Arbeidet omfatter både forskningsinnovasjon og behovsdrevet innovasjon. Saken ble diskutert: - Innovasjonsfeltet er bredt sammensatt - Problemstillingen er også diskutert i den gruppen som la fram rapport om nye innovasjonsindikatorer i fjor. Der ble det etter HODs bestilling redegjort både for produktinnovasjon (kommersialisering) og tjenesteinnovasjon. HOD har tatt inn noen nye innovasjonsindikatorer basert på gruppens arbeid i årets OD. Det er behov for å stimulere til innovasjon som er forsknings- og tjenestebasert. - Innovasjonsgruppen ønsker å kobles opp mot CRIStin. Helse Sør-Øst har tatt innledende kontakt med CRIStin med tanke på utvikling av registrerings- og databasestruktur for innovasjonsindikatorer. Man ser for seg at arbeidet i indikator gruppen skal videreføres. Ikke alle indikatorer kan hentes fra CRIStin, men noen er aktuelle. CRIStin er positive til å bidra i videre arbeid. Det legges fram statusrapport for alle de felles oppdragene i neste møte. Side 6 av 10

7 Sak beslutningssak Forespørsel om RHF-ene vil sitte i referansegruppe for Transatlantic Science Week (TSW) for 2012 HOD inviterer RHF-enes strategigruppe til å oppnevne en representant og en vara fra de regionale helseforetakene til referansegruppen. Programmet for TSW er svært ambisiøst, det legges opp til en konferanse over 5 dager, med mange kontaktpunkter. RHF-ene har ikke hatt interne runder i forhold til hvem som skal foreslås. Ernst Omenaas foreslo at Stein Tore Nilsen fra Stavanger Universitetssykehus oppnevnes. Det ble deretter foreslått at OUS bør være representert. Sekretariatet sender epost til Stein Tore Nilsen med forespørsel om oppnevning. Det sendes også epost til Øystein Krüger med kopi til John Torgils Vaage, med forespørsel om hvem som er aktuell fra OUS. Sak beslutningssak Arbeidsutvalg for RHF-enes nasjonale strategigruppe og NFR som observatør i gruppen Oppfølging av sak og forslag fra Erlend Smeland. Det er ønskelig å opprette et arbeidsutvalg for RHF-enes strategigruppe for forskning. - Et arbeidsutvalg har mulighet til å bearbeide høringer og lignende raskere enn strategigruppen. - Et arbeidsutvalg kan være strategisk viktig spesielt i saker om forskningsfinansiering og andre spørsmål der RHF-ene kan gjøre felles sak, herunder behov for tett dialog med Norges forskningsråd. - Mandatet for et arbeidsutvalg bør inkludere å bringe inn og forberede saker, samt følge opp strategiske saker for strategigruppen Det er også ønskelig at Forskningsrådet inviteres inn som observatør i RHF-enes strategigruppe for forskning, på lik linje med NIFU og Cristin. Evalueringen fra Forskningsrådet samt rapporten fra Fagerbergutvalget gir et inntrykk av at det fremdeles er manglende forståelse for bakgrunn for forskning i helsesektoren. Dette er noe av utgangspunktet for forslaget. - Universitetene har mye tettere kontakt med forskningsrådet og helsesektoren bør også ha det. Mange personer i Forskningsrådet har interesse for kontakt med helseforetakene, men det er nok lurt med mer kontakt og mer kommunikasjon. RHF-enes strategigruppe nedsetter et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal arbeide med strategiske saker for å gi styrke i RHF-ene i forskningsspørsmål. Sekretariatet lager forslag til mandat som legges fram i neste møte. Forskningsrådet inviteres til å delta som observatør i strategigruppen. Sekretariatet lager en oppsummering og ivaretar korrespondanse med forskningsrådet. Side 7 av 10

8 Sak Orienteringer fra HOD Orienteringer 1. Ny avtale om måling av forskningsaktivitet og videreutvikling av indikatorer for forskning og innovasjon inngått med NIFU for Det er inngått ny avtale med NIFU. Fokus ligger på videreføring og utvikling av det nasjonale systemet for måling av forskningsaktivitet i helseforetakene, utvikling av indikatorer for innovasjon i samarbeid med RHF-ene, samt utvikling og synliggjøring av resultater for forskning og innovasjon for hele helse- og omsorgssektor. Dette er også viktig i forhold til den kommende forskningsmeldingen, hvor departementet er opptatt av at helseforetakene synliggjøres som egen forskningssektor. Videre er det viktig at helseforetakene kommer med innspill i arbeidet med forskingsmeldingen, jf frist 28. mars. 2. Evaluering av innovasjonssatsningen i helseforetakene videre oppfølging HOD ønsker å videreføre satsningen i 10 år og vil se på forskning og innovasjon som en helhet. Til nå har det vært sett mest på IKT og medisinsk-teknisk utstyr, men dette må utvides til å omfatte de store samfunnsutfordringene. Utvidelsen er i tråd med de prioriteringene som allerede er gjort i satsingen. Man må også se helheten mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Dette vil til dels også følges opp som en del av oppfølgingen av Hagen-utvalget. 3. Møte 1. mars om «utprøvende behandling» i hhv forskningsstudier og gitt som individuelt tilbud som ledd i arbeidet med st.meld om kvalitet og pasientsikkerhet. Status i arbeidet med system for innføring av nye metoder Det ble vist til tidligere kommunikasjon om dette møtet. Utprøvende behandling vil bli fanget opp at system for innføring av nye metoder, og bruk av mini-hta i RHF-ene. HOD har fått oversendt forslag til kriterier for hvordan nye metoder skal håndteres hhv lokalt, regionalt og nasjonalt i mini-hta skjema. Viktig at dette også omfatter kriterier for når nye metoder som ikke har tilstrekkelig dokumentasjon bør håndteres som utprøvende behandling. Det ligger allerede føringer for dette i Nasjonal helseog omsorgsplan, men det må følges opp gjennom retningslinjer for mini-hta skjemaet. Det er i dag mye behandling som gis i helsetjenesten, uten at det er god nok dokumentasjon av nytte og effekt. Dette gjelder både når behandlingen gis som forskningsstudier eller individuelt (f eks legemidler gitt utenfor godkjent indikasjon). Det er strengere regler for medvirkning/samtykke, informasjon og dokumentasjon av effekt og nytte når ikke-etablert behandling tilbys gjennom forskningsstudier enn når den tilbys individuelt. Innspill til håndtering av ikke-etablert behandling: - Både medisiner, medisinsk-teknisk utstyr, implantater og prosedyrer bør inngå - Alt dette kan inngå i mini-hta - Man må finne en god rolle- og ansvarsfordeling for hva som skal gjøres regionalt og hva som skal gjøres nasjonalt - Dette arbeidet er svært viktig for å sikre kvalitet i tjenesten - Informasjon og samtykke er sentrale elementer HOD vil sende ut mer informasjon til RHF-enes strategigruppe om dette. Side 8 av 10

9 4. Evaluering av bioteknologinemda igangsatt Bioteknologiloven evalueres samtidig med at bioteknologinemda evalueres. Arbeidet er i gang, man skal intervjue personer i RHF-ene og HF-ene. Evalueringen skal være ferdig i juni Nasjonal strategi for oppfølging av Joint Programming Initiative om Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer bør oppfølgingen tas inn gjennom en revisjon/ utvidelse av NevroNor? Felles europeisk forskningsprogram som er åpent for norske forskere. Forskningsprogrammet ble lansert i januar 2012, nå skal denne konkretiseres. Landene bør egentlig ha en helhetlig tilnærming som understøtter satsingen i EU. Noe av det faglige ligger tett opp mot NevroNor, mens andre deler ligger nærmere omsorg og pleie av Alzheimerpasienter. Det er ønskelig å ta denne saken videre til NSG. Det ble også vist til at NSG nå forsøker å etablere en satsning på helsetjenesteforskning. 6. Nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier status Sist var status at høringen ble positivt mottatt. Det er nå laget en arbeidsgruppe på nordisk nivå, med representanter fra de nasjonale ECRIN enhetene, Nordforsk, Nordic Innovation og HOD/HDIR. ECRIN-enhetene og et nettverk mellom disse, blir det sentrale nordiske nettverket. Den nasjonale ECRIN-enheten vil være forankringspunkt mot alle nasjonale offentlige og private miljøer (utprøvingsenheter, industri, legemiddelverk etc). Forslaget fra arbeidsgruppen er at styret og sekretariatet legges under NordForsk og det er forsøkt å konkretisere en web-portal. Det foreslås en bredt sammensatt referansegruppe som også skal ha med privat sektor. Områdene kvinnehelse, kreft og barn er foreslått som piloter. Sak diskusjonssak Eventuelt 1. Organisering av dypsekvensering i Helse Sør-Øst Saken ble innmeldt at John Torgils Vaage. Det ble vist til oppslaget i Nature (http://www.nature.com/news/norway-to-bring-cancer-gene-tests-to-the-clinic ) og til hvordan dypsekvensering (High throughput sequencing/hts) organiseres i Sør-Øst. Oppslaget i Nature viser at det er en sammenheng mellom forskning og diagnostikk, men det er ulike perspektiver som møtes. Mange fagmiljøer driver sekvensering, men ikke alle disse vil ventelig kunne implementere den nye teknologien. Denne er i rivende utvikling og stiller store krav til IKT, bioinformatikk m.m. Dypsekvensering benyttet på genomet eller eksomet (uttrykte gener) er å anse som en prediktiv genetisk test og krever tilgang til genetisk veiledning. Spørsmålet er hvordan dette kan organiseres, og det nedsettes nå en ekstern ekspertgruppe med forankring i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo som skal komme med en anbefaling. Kanskje bør dette ses i et nasjonalt perspektiv. - Tilsvarende prosesser pågår også i andre regioner. - Dels er dette utprøvende behandling, dels forskning, dels bioteknologi. Det er behov for en politikk på området og tjenesten må bidra til det. - Miljøene driver arbeidet selv og man risikerer at teknologien utdateres og at det blir behov for store utstyrsinvesteringer. - En av flere flaskehalser er bioinformatikk det må gjøres ute i forskningsmiljøene. John Torgils Vaage sender mandat og notat for ekspertgruppen til RHF-enes strategigruppe. Side 9 av 10

10 2. Forskningsfinansiering og ny forskningsmelding Saken ble innmeldt av Tove Klæboe Nilsen. Utgangspunktet er at helseforetakene nå har hatt dagens system med forskningsfinansiering i 10 år. De siste årene har vi sett negative tilbakemeldinger om ordningen; bl.a. fra Fagerbergutvalget. Også gjennom Forskningsrådets evaluering i 2011 hevdes det at de øremerkede midlene bør konkurranseutsettes i større grad. En annen oppsummering i evalueringen er at er at miljøer som får regionale midler ikke søker eksternt eller nasjonalt, og publiserer mindre med nasjonale og internasjonale medforfattere, men det finnes ikke statistikk på om dette siste er tilfelle. Det er viktig at helseforetakene er på banen i disse spørsmålene. Det kom mange innspill til dette temaet: - Mange forskningsaktører forstår ikke forskjellene og nyansene i finansieringssystemet. Det er viktig å synliggjøre RHF-enes system og at midlene benyttes til utlysninger, og tildeling baseres på konkurranse, og strategiske satsninger. Indikatorene må kunne diskuteres, siden det er mange prosjekter som ikke registreres fordi de er i universitetene. - Midlene som går til RHF-ene er i stor grad basismidler og de går ikke til den enkelte institusjon. Det bør dokumenteres bedre hvordan systemet virker og om det er forskjeller i gjennomføring sammenlignet med universitetsstipendene. - Midlene er i stor grad konkurranseutsatt og bør derfor ikke ses som interne midler. Det er viktig for helseforetakene å fokusere på kvalitet. - Tilbakemelding til Forskningsrådet, oginnspill til forskningsmeldingen (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2012/innspill-til-nyforskningsmelding.html?id=671801) bør sendes på sirkulasjon mellom RHFene så de ikke står i motsetning til hverandre. Side 10 av 10

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning Kontakt May Britt Kjelsaas may.kjelsaas@ntnu.no RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 Tid: 10.05.2012,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer