UTKAST pr Referat fra møte (dato)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)"

Transkript

1 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr Referat fra møte (dato) Tid: , kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge RHF Gudmund Marhaug Helse Midt-Norge RHF John Torgils Vaage Helse Sør-Øst RHF Erlend B. Smeland Helse Sør-Øst RHF (til kl ) Øystein Krüger Helse Sør-Øst RHF Tove Klæboe Nilsen Helse Nord RHF Ernst Omenaas Helse Vest RHF Maiken Engelstad Anne Karin Lindahl Katrine Weisteen Bjerde Gunnar Sivertsen Ole Wiig Helse- og omsorgsdepartementet Kunnskapssenteret CRIStin NIFU NIFU Sekretariat: May Britt Kjelsaas Helse Midt-Norge RHF Elin Yli Dvergsdal Helse Midt-Norge RHF Forfall: Jan Norum Helse Nord RHF Einar Bugge Helse Nord RHF Baard-Christian Schem Helse Vest RHF Anita Lyngstadaas Helsedirektoratet Magne Nylenna Kunnskapssenteret Sak nr. Sak Beslutningssak Sak/merknad: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ingen kommentarer til selve innkallingen. Det kom spørsmål til medlemsoversikten; om NIFU og CRIStin skal ha to observatører, jfr. innkallingen. Sekretariatet opplyste at de er invitert til å ha en observatør hver. NIFU meldte at Gunnar Sivertsen er observatør og Ole Wiig er vara. CRIStin meldte at de vil stille med Katrine Weisteen Bjerde, og Agnethe Sidselrud som vara. Til dagsorden: Erlend Smeland må gå kl. 12. Saken om arbeidsutvalg for RHF-gruppen tas før han går. Side 1 av 10

2 Saker til eventuelt: - John Torgils Vaage meldte inn sak; om organisering av dypsekvensering i Helse Sør-Øst. - Tove Klæboe Nilsen meldte inn sak; om forskningsfinansiering og ny forskningsmelding. RHF-enes strategigruppe godkjenner innkalling og dagsorden. Sak Beslutningssak Godkjenning av referat fra møte i RHF-gruppen Det kom ingen kommentarer til referatet. RHF-enes strategigruppe for forskning godkjenner referatet fra møtet Sak Beslutningssak Status for tidligere saker i RHF-gruppen Henrik Sandbu innledet med at denne saken settes opp for å sikre at alle saker får oppfølging og for å avklare ansvar for igangsetting av ulike arbeidsgrupper. 1. Deltakere studietur til KKS (ECRIN) i Tyskland, jfr. sak Studieturen finner sted uken etter møtet. Deltakerne orienterer om studieturen i neste møte. 2. Styringsgruppe for ECRIN, jfr. sak Medlemmer fra Helse Vest og Helse Sør-Øst ble innmeldt og da er styringsgruppen for ECRIN komplett. Helse Vest meldte inn Alf Andreassen fra Helse Bergen HF og Baard-Christian Schem fra Helse Vest RHF. Helse Sør-Øst meldte inn Wenche Reed fra OUS HF og Øystein Krüger fra Helse Sør- Øst RHF. 3. Arbeidsgruppe for vurdering av bibliotekstjenester i helseforetakene, jfr. sak Temaet diskuteres under sak Arbeidsgruppe for indikatorutvikling, jfr, sak Oppgaven er gitt gjennom oppdragsdokument 2012 til RHF-ene. Videre arbeid diskuteres under sak Orientering fra studieturen til KKS settes opp som sak i neste møte. En fullstendig oversikt over medlemmene i styringsgruppen for ECRIN (NorCRIN) vedlegges referatet og oversendes til St. Olavs Hospital HF v/forskningssjef Siv Mørkved. Sak diskusjonssak Planer for videreutvikling av CRIStin-systemet og videre arbeid med konsortieavtaler og lisensavtaler Katrine Weisteen Bjerde orienterte innledningsvis om at CRIStin nærmer seg rapporteringsfristen Alt tyder på at kontrollarbeidet går bra og er i rute. Side 2 av 10

3 Deretter ble det orientert om foreløpige planer for videreutvikling av CRIStin. Hovedmålet for planene er at CRIStin skal utvikles til å dekke funksjonalitet som er beskrevet i rapportene om CRIStin og NVI fra februar Det vises til presentasjonen for en fullstendig oversikt over planene. Prosjektkatalogen for CRIStin står høyt på lista da den er viktig bl.a. for integrasjon med erapport og esøknad, samt krav til registrering i samsvar med helseforskningsloven. Også funksjonene med statistikk og rapporter skal bli forbedret så det i større grad kan hentes ut data og rapporter. Søkefunksjonene skal også videreutvikles. Alt utviklingsarbeid skal gjøres på en smidig måte slik at deler sjekkes underveis. Planene for videreutvikling av CRIStin ble deretter diskutert, spesielt med tanke på mulighetene for å utvikle kjernen i et prosjektadministrativt system, jfr. sak Helse Sør-Øst har gjennom oppdragsdokumentet fått ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et slikt system i samarbeid med de andre RHF-ene. Formålet er å gi helseforetakene oversikt over alle pågående prosjekter. Det kom en rekke innspill til denne saken: - Utvikling av prosjektkatalogen i CRIStin er en parallell til oppdraget som er gitt de regionale helseforetakene. Det er viktig med et nært samarbeid mellom CRIStin og RHF-ene for å sikre god integrasjon og unngå overlappende utviklingsarbeid. - Økonomisk og samfunnsmessig høres det ut som en god løsning å se dette i sammenheng. De nasjonale ressursene bør utnyttes best mulig, og det ser ut til at det er samme informasjon man er ute etter. Siden CRIStin skal være et overordnet nasjonalt system, bør det kunne samkjøres. CRIStin må i så fall imøtekomme HF-enes behov. - Denne problemstillingen var en del av grunnlaget for CRIStin gjennom NVIrapporten i Uansett løsning, må systemene kommunisere med hverandre, kanskje ved å importere data. - CRIStin er i stor grad forskeren system, mens en prosjektoversikt er like mye for administratorer som skal holde oversikt på vegne av institusjonen. HF-ene har behov for et porteføljestyringssystem som gjør det mulig å sjekke status i prosjektene. - CRIStin er ikke ment å fungere som prosjektstyringssystem for fakturaer, timeregistrering og lignende. - Brukerne, også i HF-ene, må være med i videre utvikling av CRISTin, og det er spesielt viktig å få med forskere. - Det er positivt at CRIStin skal være det nasjonale systemet som alle bruker og det er derfor lurt å tilføre reell merverdi til CRIStin. Det vil gå greit å registrere informasjon for å oppfylle kravene i helseforskningsloven. Katrine Weisteen Bjerde orienterte også om konsortieutvikling i CRIStin. Det er først nå organisasjonen får kapasitet til å videreutvikle konsortie- og lisensavtaler. Man kommer i gang i begynnelsen av mars og ønsker helseforetakenes synspunkter på hva som er de viktigste problemene, og hvilke elementer man skal ta fatt i. Er det for eksempel pris som er viktigst eller er det at flere får tilgang? Man ser for seg å starte med bibliotekutvalg i mars, og i april/mai vil man invitere bredere. CRIStin har også hatt møter med helsebiblioteket. Side 3 av 10

4 Fra helseforetakenes side er det et problem at de HF-ene som ikke er universitetssykehus, har for dårlig tilgang til forskningslitteratur. I forrige møte ble det vedtatt å nedsette en gruppe med tanke på dette. RHF-enes strategigruppe for forskning støtter planene for videreutvikling av CRIStin-systemet og de prioriteringene som er foreslått. Oppdraget til RHF-ene om utvikling av et forskningsadministrativt system må koordineres med utviklingen av prosjektkatalog innen CRIStin. RHF-ene må konkretisere egne forskningsadministrative behov overfor CRIStin. Helse Sør- Øst vil koordinere dette arbeidet og legger fram notat med status og videre plan for arbeidet til neste møte i samarbeid med CRIStin. Til arbeidet med konsortieavtaler, er det ønskelig at helsebiblioteket involveres. Hvert RHF melder inn en kontaktperson til CRIStin, jfr. sak 33-11, med kopi til sekretariatet. Sak Diskusjonssak Ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakene og private, ideelle sykehus for 2010 Saken er en oppfølging av sak Ole Wiig delte ut rapporten for 2010 og orienterte både om ressursbruken i 2010 og om rapporteringen for Rapporten for 2010 viser at det er noe nedgang i ressursbruk til forskning fra 2009 til 2010, og det er i rapporten vist til mulige forklaringer på dette. Informasjonen ble diskutert og det kom flere innspill: - Når man diskuterer inntektsfordeling, hender det at forskning ses på som et effektivitetstap (en kostnad). Man må være oppmerksom på dette. Man rapporterer jo ikke pasientbehandling som effektivitetstap når man rapporterer forskning. I så fall bør man også legge inn effektivisering som følge av forskning. - Vil tallene bli mer sammenlignbare om man tar ut ekstern finansiering? I mange tilfeller vil ekstern finansiering av helseforskning regnskapsføres i universitetet og ikke i helseforetaket. Derfor vil resultatene gi et skjevt bilde av virkeligheten. - Det ble vist til arbeidsgruppen som skal vurdere faktorene og om de skal endres. Innspill må derfor oversendes til gruppen. Hvordan finansiering fra eksterne kilder skal registreres, er allerede under vurdering der. - Det er vanskelig å følge bevilgninger som går via andre kanaler enn de regionale helseforetakene. Oppmerksomheten ligger på midler som går gjennom RHF-ene og HF-ene. Rapportering for 2011 er i full gang. Fristen er og målet er at resultatene skal integreres i RHF-enes årlige melding til HOD 15. mars. For 2011 bør et realistisk mål være å ha hovedtallene klare samtidig med årlig melding. En forenklet rapport skal være klar i slutten av mars. Det vises til presentasjonen for mer informasjon. Presentasjonen vedlegges referatet. Side 4 av 10

5 Det kom flere innspill også til rapportering for 2011: - Det er fortsatt store forskjeller mellom helseforetakene og helseregionene og det tyder på at det er forskjeller i grunnlagsdataene. Det bør sjekkes om det er konsistens mellom regionene, for å finne ut hvor tallene er sammenlignbare og hvor de ikke er det. - Neste gang vil det bli store endringer i Helse Vest som følge av at bevilgede midler flyttes fra Innovest til helseforetak. - Det kan være problematisk å benytte FoU-statistikk som styringsinformasjon og omvendt. Vi må derfor være varsomme med å framstille den som et komplett bilde. Det kan ligge viktige ting bak tallene som er vanskelig å få fram i statistikken. - Det er fortsatt utfordringer med rapporteringen av eksternfinansiert forskning da mange eksternt finansierte prosjekter administreres og regnskapsføres i universitetene. - Andre elementer som har betydning for hvordan midlene registreres i målesystemet kan være gaveforsterkning, bruk av overhead, og lignende. - Eventuelle endringer i beregningsgrunnlag for RHF-ene vil tas opp i ressursgruppen RHF-NIFU (leder Pål Bakke) som er oppnevnt av RHF-enes strategigruppe for forskning. Informasjonen tas til orientering. Det vises til rapporten og presentasjonen for utfyllende informasjon. Sekretariatet distribuerer rapporten til medlemmer som ikke var tilstede på møtet. Sak Diskusjonssak Felles oppgaver i Oppdragsdokument 2012 fra HOD til RHF-ene Gjennom Oppdragsdokumentene er det gitt flere oppdrag til RHF-ene som skal løses i fellesskap. Det er ønskelig å starte arbeidet med disse felles oppgavene tidlig på året. 1. Etablere felles database for kliniske intervensjonsstudier. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet. Det ble vist til rapport om kliniske intervensjonsstudier fra februar 2011 hvor det også ble pekt på behovet for et forskningsadministrativt system. Oppdraget ble gitt som tillegg til oppdragsdokumentet. Helse Sør-Øst er i kontakt med E-vita om dette da det i praksis blir en utvidelse av SPREKportalen. Løsningen skal kunne kommunisere med CRIStin. - Det ble presisert at oppdraget er gitt til alle fire RHF og at det skal løses innenfor gjeldende økonomiske rammer. I tillegg er stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet relevant her bl.a. med tanke på tilbud om utprøvende behandling. - Viktig med åpen dialog slik at man tilfredsstiller kravene til kliniske intervensjonsstudier - I praksis vil det være aktuelt å utvide SPREK med noen registreringsfelter, det er ikke snakk om mer omfattende endringer. Det skal også kunne integreres med CRIStin. SPREK kan benyttes for å sjekke søknadsstatus, men har ikke informasjon om status for selve prosjektene. - De andre RHF-ene vil bli underrettet når man har mer oversikt over endringene som er aktuelle. - Det skal være lenke til nordisk samarbeid om kliniske studier. Side 5 av 10

6 2. Utvikle forslag til felles forskningsadministrativt system for alle typer forskningsprosjekter. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet og det vises til diskusjonen under sak Gjennomgå dagens indikatorer for forskningsaktivitet i helseforetakene. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet og dette er en oppfølging av sak i forrige møte, som nå har kommet som et oppdrag. Man skal vurdere om dagens indikatorer er gode nok eller om de bør justeres. Det ble konkludert med at man skal benytte seg av den gruppen som ble oppnevnt i 2011, og at HOD og NIFU er inne som observatører. Aktiviteten er imidlertid ikke kommet i gang enda. 4. Utvikle forslag til revidert instruks for samarbeid med universiteter og høgskoler. Helse Vest skal lede arbeidet. HOD har i oppdragsdokumentet for 2012 sagt at departementet vil spesifisere oppdraget i eget brev. Arbeidet med å utforme et oppdrag til RHF-ene i HOD er påbegynt, men forutsetter også dialog med KD før det spesifiserte oppdraget går til RHF-ene. Forslag til ny instruks skal også opp i samarbeidsorganene, jf oppdrag, i tillegg til RHF-enes strategigruppe. 5. Etablere systemer for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forskning. Det er innspill og rapporten fra ressursgruppen som ligger til grunn for oppdraget. Oppdraget er gitt til alle RHF og skal derfor diskuteres i RHF-gruppen. Leder for ressurssgruppen, Pål Bakke, inviteres til neste møte. 6. Etablere ny felles database for innovasjonsindikatorer. Helse Sør-Øst skal lede arbeidet. Poenget er å lage en felles indikator som inneholder flere elementer. Arbeidet omfatter både forskningsinnovasjon og behovsdrevet innovasjon. Saken ble diskutert: - Innovasjonsfeltet er bredt sammensatt - Problemstillingen er også diskutert i den gruppen som la fram rapport om nye innovasjonsindikatorer i fjor. Der ble det etter HODs bestilling redegjort både for produktinnovasjon (kommersialisering) og tjenesteinnovasjon. HOD har tatt inn noen nye innovasjonsindikatorer basert på gruppens arbeid i årets OD. Det er behov for å stimulere til innovasjon som er forsknings- og tjenestebasert. - Innovasjonsgruppen ønsker å kobles opp mot CRIStin. Helse Sør-Øst har tatt innledende kontakt med CRIStin med tanke på utvikling av registrerings- og databasestruktur for innovasjonsindikatorer. Man ser for seg at arbeidet i indikator gruppen skal videreføres. Ikke alle indikatorer kan hentes fra CRIStin, men noen er aktuelle. CRIStin er positive til å bidra i videre arbeid. Det legges fram statusrapport for alle de felles oppdragene i neste møte. Side 6 av 10

7 Sak beslutningssak Forespørsel om RHF-ene vil sitte i referansegruppe for Transatlantic Science Week (TSW) for 2012 HOD inviterer RHF-enes strategigruppe til å oppnevne en representant og en vara fra de regionale helseforetakene til referansegruppen. Programmet for TSW er svært ambisiøst, det legges opp til en konferanse over 5 dager, med mange kontaktpunkter. RHF-ene har ikke hatt interne runder i forhold til hvem som skal foreslås. Ernst Omenaas foreslo at Stein Tore Nilsen fra Stavanger Universitetssykehus oppnevnes. Det ble deretter foreslått at OUS bør være representert. Sekretariatet sender epost til Stein Tore Nilsen med forespørsel om oppnevning. Det sendes også epost til Øystein Krüger med kopi til John Torgils Vaage, med forespørsel om hvem som er aktuell fra OUS. Sak beslutningssak Arbeidsutvalg for RHF-enes nasjonale strategigruppe og NFR som observatør i gruppen Oppfølging av sak og forslag fra Erlend Smeland. Det er ønskelig å opprette et arbeidsutvalg for RHF-enes strategigruppe for forskning. - Et arbeidsutvalg har mulighet til å bearbeide høringer og lignende raskere enn strategigruppen. - Et arbeidsutvalg kan være strategisk viktig spesielt i saker om forskningsfinansiering og andre spørsmål der RHF-ene kan gjøre felles sak, herunder behov for tett dialog med Norges forskningsråd. - Mandatet for et arbeidsutvalg bør inkludere å bringe inn og forberede saker, samt følge opp strategiske saker for strategigruppen Det er også ønskelig at Forskningsrådet inviteres inn som observatør i RHF-enes strategigruppe for forskning, på lik linje med NIFU og Cristin. Evalueringen fra Forskningsrådet samt rapporten fra Fagerbergutvalget gir et inntrykk av at det fremdeles er manglende forståelse for bakgrunn for forskning i helsesektoren. Dette er noe av utgangspunktet for forslaget. - Universitetene har mye tettere kontakt med forskningsrådet og helsesektoren bør også ha det. Mange personer i Forskningsrådet har interesse for kontakt med helseforetakene, men det er nok lurt med mer kontakt og mer kommunikasjon. RHF-enes strategigruppe nedsetter et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal arbeide med strategiske saker for å gi styrke i RHF-ene i forskningsspørsmål. Sekretariatet lager forslag til mandat som legges fram i neste møte. Forskningsrådet inviteres til å delta som observatør i strategigruppen. Sekretariatet lager en oppsummering og ivaretar korrespondanse med forskningsrådet. Side 7 av 10

8 Sak Orienteringer fra HOD Orienteringer 1. Ny avtale om måling av forskningsaktivitet og videreutvikling av indikatorer for forskning og innovasjon inngått med NIFU for Det er inngått ny avtale med NIFU. Fokus ligger på videreføring og utvikling av det nasjonale systemet for måling av forskningsaktivitet i helseforetakene, utvikling av indikatorer for innovasjon i samarbeid med RHF-ene, samt utvikling og synliggjøring av resultater for forskning og innovasjon for hele helse- og omsorgssektor. Dette er også viktig i forhold til den kommende forskningsmeldingen, hvor departementet er opptatt av at helseforetakene synliggjøres som egen forskningssektor. Videre er det viktig at helseforetakene kommer med innspill i arbeidet med forskingsmeldingen, jf frist 28. mars. 2. Evaluering av innovasjonssatsningen i helseforetakene videre oppfølging HOD ønsker å videreføre satsningen i 10 år og vil se på forskning og innovasjon som en helhet. Til nå har det vært sett mest på IKT og medisinsk-teknisk utstyr, men dette må utvides til å omfatte de store samfunnsutfordringene. Utvidelsen er i tråd med de prioriteringene som allerede er gjort i satsingen. Man må også se helheten mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Dette vil til dels også følges opp som en del av oppfølgingen av Hagen-utvalget. 3. Møte 1. mars om «utprøvende behandling» i hhv forskningsstudier og gitt som individuelt tilbud som ledd i arbeidet med st.meld om kvalitet og pasientsikkerhet. Status i arbeidet med system for innføring av nye metoder Det ble vist til tidligere kommunikasjon om dette møtet. Utprøvende behandling vil bli fanget opp at system for innføring av nye metoder, og bruk av mini-hta i RHF-ene. HOD har fått oversendt forslag til kriterier for hvordan nye metoder skal håndteres hhv lokalt, regionalt og nasjonalt i mini-hta skjema. Viktig at dette også omfatter kriterier for når nye metoder som ikke har tilstrekkelig dokumentasjon bør håndteres som utprøvende behandling. Det ligger allerede føringer for dette i Nasjonal helseog omsorgsplan, men det må følges opp gjennom retningslinjer for mini-hta skjemaet. Det er i dag mye behandling som gis i helsetjenesten, uten at det er god nok dokumentasjon av nytte og effekt. Dette gjelder både når behandlingen gis som forskningsstudier eller individuelt (f eks legemidler gitt utenfor godkjent indikasjon). Det er strengere regler for medvirkning/samtykke, informasjon og dokumentasjon av effekt og nytte når ikke-etablert behandling tilbys gjennom forskningsstudier enn når den tilbys individuelt. Innspill til håndtering av ikke-etablert behandling: - Både medisiner, medisinsk-teknisk utstyr, implantater og prosedyrer bør inngå - Alt dette kan inngå i mini-hta - Man må finne en god rolle- og ansvarsfordeling for hva som skal gjøres regionalt og hva som skal gjøres nasjonalt - Dette arbeidet er svært viktig for å sikre kvalitet i tjenesten - Informasjon og samtykke er sentrale elementer HOD vil sende ut mer informasjon til RHF-enes strategigruppe om dette. Side 8 av 10

9 4. Evaluering av bioteknologinemda igangsatt Bioteknologiloven evalueres samtidig med at bioteknologinemda evalueres. Arbeidet er i gang, man skal intervjue personer i RHF-ene og HF-ene. Evalueringen skal være ferdig i juni Nasjonal strategi for oppfølging av Joint Programming Initiative om Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer bør oppfølgingen tas inn gjennom en revisjon/ utvidelse av NevroNor? Felles europeisk forskningsprogram som er åpent for norske forskere. Forskningsprogrammet ble lansert i januar 2012, nå skal denne konkretiseres. Landene bør egentlig ha en helhetlig tilnærming som understøtter satsingen i EU. Noe av det faglige ligger tett opp mot NevroNor, mens andre deler ligger nærmere omsorg og pleie av Alzheimerpasienter. Det er ønskelig å ta denne saken videre til NSG. Det ble også vist til at NSG nå forsøker å etablere en satsning på helsetjenesteforskning. 6. Nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier status Sist var status at høringen ble positivt mottatt. Det er nå laget en arbeidsgruppe på nordisk nivå, med representanter fra de nasjonale ECRIN enhetene, Nordforsk, Nordic Innovation og HOD/HDIR. ECRIN-enhetene og et nettverk mellom disse, blir det sentrale nordiske nettverket. Den nasjonale ECRIN-enheten vil være forankringspunkt mot alle nasjonale offentlige og private miljøer (utprøvingsenheter, industri, legemiddelverk etc). Forslaget fra arbeidsgruppen er at styret og sekretariatet legges under NordForsk og det er forsøkt å konkretisere en web-portal. Det foreslås en bredt sammensatt referansegruppe som også skal ha med privat sektor. Områdene kvinnehelse, kreft og barn er foreslått som piloter. Sak diskusjonssak Eventuelt 1. Organisering av dypsekvensering i Helse Sør-Øst Saken ble innmeldt at John Torgils Vaage. Det ble vist til oppslaget i Nature (http://www.nature.com/news/norway-to-bring-cancer-gene-tests-to-the-clinic ) og til hvordan dypsekvensering (High throughput sequencing/hts) organiseres i Sør-Øst. Oppslaget i Nature viser at det er en sammenheng mellom forskning og diagnostikk, men det er ulike perspektiver som møtes. Mange fagmiljøer driver sekvensering, men ikke alle disse vil ventelig kunne implementere den nye teknologien. Denne er i rivende utvikling og stiller store krav til IKT, bioinformatikk m.m. Dypsekvensering benyttet på genomet eller eksomet (uttrykte gener) er å anse som en prediktiv genetisk test og krever tilgang til genetisk veiledning. Spørsmålet er hvordan dette kan organiseres, og det nedsettes nå en ekstern ekspertgruppe med forankring i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo som skal komme med en anbefaling. Kanskje bør dette ses i et nasjonalt perspektiv. - Tilsvarende prosesser pågår også i andre regioner. - Dels er dette utprøvende behandling, dels forskning, dels bioteknologi. Det er behov for en politikk på området og tjenesten må bidra til det. - Miljøene driver arbeidet selv og man risikerer at teknologien utdateres og at det blir behov for store utstyrsinvesteringer. - En av flere flaskehalser er bioinformatikk det må gjøres ute i forskningsmiljøene. John Torgils Vaage sender mandat og notat for ekspertgruppen til RHF-enes strategigruppe. Side 9 av 10

10 2. Forskningsfinansiering og ny forskningsmelding Saken ble innmeldt av Tove Klæboe Nilsen. Utgangspunktet er at helseforetakene nå har hatt dagens system med forskningsfinansiering i 10 år. De siste årene har vi sett negative tilbakemeldinger om ordningen; bl.a. fra Fagerbergutvalget. Også gjennom Forskningsrådets evaluering i 2011 hevdes det at de øremerkede midlene bør konkurranseutsettes i større grad. En annen oppsummering i evalueringen er at er at miljøer som får regionale midler ikke søker eksternt eller nasjonalt, og publiserer mindre med nasjonale og internasjonale medforfattere, men det finnes ikke statistikk på om dette siste er tilfelle. Det er viktig at helseforetakene er på banen i disse spørsmålene. Det kom mange innspill til dette temaet: - Mange forskningsaktører forstår ikke forskjellene og nyansene i finansieringssystemet. Det er viktig å synliggjøre RHF-enes system og at midlene benyttes til utlysninger, og tildeling baseres på konkurranse, og strategiske satsninger. Indikatorene må kunne diskuteres, siden det er mange prosjekter som ikke registreres fordi de er i universitetene. - Midlene som går til RHF-ene er i stor grad basismidler og de går ikke til den enkelte institusjon. Det bør dokumenteres bedre hvordan systemet virker og om det er forskjeller i gjennomføring sammenlignet med universitetsstipendene. - Midlene er i stor grad konkurranseutsatt og bør derfor ikke ses som interne midler. Det er viktig for helseforetakene å fokusere på kvalitet. - Tilbakemelding til Forskningsrådet, oginnspill til forskningsmeldingen (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2012/innspill-til-nyforskningsmelding.html?id=671801) bør sendes på sirkulasjon mellom RHFene så de ikke står i motsetning til hverandre. Side 10 av 10

Godkjent pr. 14.02.2013

Godkjent pr. 14.02.2013 RHF-enes strategigruppe for forskning Referat fra møte 18. oktober 2012 Godkjent pr. 14.02.2013 Tid: 18.10.2012, kl. 09:30 14:30 Sted: Radisson Blu Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører: Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 1 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 16.03.2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Sekretariat for arbeidsutvalget: Randi Vad/Torunn Berge forskning@helse-sorost.no Referat fra møte Godkjent Tid: Onsdag 2. mars 2016 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Kristian Hveem

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning 2013

RHFenes strategigruppe for forskning 2013 RHFenes strategigruppe for forskning 2013 Navn Institusjon Stilling/Funksjon Fast medlem Vara Mobilnr Tlf. kontor E-postadresse Faste medlemmer John Torgils Vaage Helse Sør-Øst RHF Direktør forskning og

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Per Morten Sandset, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn Gustafsson, Maiken Engelstad, Nina Langeland, Henrik

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Utkast pr. 22. 01.2014 Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Tid: Torsdag 7. november 2013, Kl. 13 16 Sted: Thon Hotel Oslo Airport ved Oslo lufthavn Gardermoen Til stede:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Mari Nes, Per Morten Sandset, Siv Mørkved, Robert Bjerknes, Frode Vartdal, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag 25. februar 2015 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stades: Baard-Christian Schem, Tove Klæboe Nilsen, Erlend

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning REFERAT til møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - torsdag 16. oktober 2014 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blue Airport Hotell, Oslo Gardermoen 36/2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møtet 3. desember 2007 Tid: 3. desember 2007 kl. 10 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 23. april 2013 kl. 11.00-15.00 Sted: Trondheim, Nevro Øst 3. etg. rom NM32 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Bjørn Gustafsson Samarbeidsorganet

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - torsdag 27. februar 2014 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stades: Baard-Christian Schem (leiar), Erlend Smeland,

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Innovasjonsnettverket HSØ, 10. april 2013 Christoffer Ellingsen, Idépoliklinikken Hvordan samarbeide om innovasjon? Det er behov for å vurdere

Detaljer

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Tidspunkt: 22. november 2007 klokka 10 16 Sted: Rica Holberg Hotell Til stede: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus

Detaljer

UTKAST pr. 30. mai 2011

UTKAST pr. 30. mai 2011 UTKAST pr. 30. mai 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 20. mai 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1, 2.

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte 12. desember 2008 Tid: 12. desember 2008 kl. 13 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Erlend

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag 21. mai 2014 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stades: Baard-Christian Schem (leiar), Erlend Smeland, John

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning RHF-enes strategigruppe for forskning Kontakt Sølvi Lerfald solvi.lerfald@helse-bergen.no Gro Anita Fonnes Flaten gro.anita.fonnes.flaten@helsebergen.no Innkalling til møte i RHF-enes strategigruppe for

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Referat til møte Godkjent Tid: Onsdag 24.august 2016 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Elisabeth Arntzen (sak 21-2016) Håkan Billig (sak 23-2016) Asbjørn Mo (sak 27-2016) Til stede:

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Sekretariat for arbeidsutvalget: Randi Vad/Torunn Berge forskning@helse-sorost.no RHFenes strategigruppe for forskning Referat fra møte Godkjent Tid: Torsdag 22. oktober 2015 kl. 9.30-14.30 Sted: Inviterte:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Marita Pedersen Marita.pedersen@uit.no Elisabeth Dahlberg Elisabeth.dahlberg@uit.no Referat fra NSG Dato: 17.11.2016

Detaljer

Referat. Tilstede på møtet:

Referat. Tilstede på møtet: Referat Vår ref. 2015/366-13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 22.11.2015 Møtetype: Universitetssamarbeidet Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 29.11.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 29. november 2013 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Anne

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Sekretariat for arbeidsutvalget: Randi Vad/Torunn Berge forskning@helse-sorost.no RHFenes strategigruppe for forskning Referat fra møte Tid: Onsdag 19.oktober 2016 kl. 9:30-14:30 Sted: Gardermoen, Park

Detaljer

UTKAST pr. 22. mars 2011

UTKAST pr. 22. mars 2011 UTKAST pr. 22. mars 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 18. mars 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1,

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Godkjent pr. 03.05.2012 Referat fra møte 2. november 2011

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Godkjent pr. 03.05.2012 Referat fra møte 2. november 2011 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Godkjent pr. 03.05.2012 Referat fra møte 2. november 2011 Tid: 2. november 2011 kl. 13.00-16.00 Sted: Park Inn Hotel Oslo Airport,

Detaljer

Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010

Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010 Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010 Til stede: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Marit Solheim, Helse Førde HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Alf

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Current Research Information SysTem In Norway Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Hva skjer egentlig i Cristin for tiden? Overordnet om status i Cristin Om forskningsinformasjonssystemet

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Anne Lise Fimreite Knut Kalgraff Skjåk Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Anne Lise Fimreite Knut Kalgraff Skjåk Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.11.2015 Utkast til Referat - Vedtas endelig i styremøte 19. februar Møte i styret for CRIStin 11. desember 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 03.12.2012 Tilstede Ass. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Henrik A. Sandbu (leder) Rådgiver Øyvind Hope, RHF Leder RFU,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Ellen Nilsen, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Ellen Nilsen, Helsedirektoratet Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Ellen Nilsen, Helsedirektoratet System for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Årsrapport 2012 Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Rapportering på satsningsområdene i den vedtatte Strategi- og handlingsplanen for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene

Detaljer

UTKAST pr 15. mars 2013

UTKAST pr 15. mars 2013 UTKAST pr 15. mars 2013 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 8. mars 2013 kl. 09.15-11.55 Sted: Tilstede: Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Store møterom,

Detaljer

Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 9. mars 2012 kl. 9.00-12.00 Sted: Universitetet i Oslo, Problemvn.7, Lucy Smiths hus, Kollegierommet Tilstede: Universitetet

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda Møteinnkalling Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014 Til: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Dekan helse- og sosialfag, Solrun

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Farmasidagene 2015 Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Erfaringer og u,ordringer Øyvind Melien, Sekretariatet for nasjonalt system Avdeling for medisinsk utstyr og

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte 20. mai 2009 Tid: 20. mai 2009 kl. 10 16 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet Torsdag 24. januar 2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Øyvind Hope Seniorrådgiver Avdeling for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Helse Midt-Norge RHF Agenda Hvorfor forskning og innovasjon Premisser

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 09.00-11.30 Sted: Universitetet i Oslo, Professorboligen Tilstede: Universitetet i Oslo

Detaljer

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 23.04.2012

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 23.04.2012 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 23.04.2012 Tilstede: Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu (leder) Forskningssjef Siv Mørkved (vara for Helge Haarstad),

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 281114 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Som i fjor er henvendelsen tredelt

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg

REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg Møtedato: Onsdag 14.09.2011 Møteramme kl 1100-1400 Møteleder: Folke Sundelin Møtested: Oslo, Hotel Bastion Deltakere: Edvard Hauff, Solveig Tørstad, Marit

Detaljer