HR Rt ( ) - UTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-2001-00151 - Rt-2002-996 (222-2002) - UTV-2002-1185"

Transkript

1 Page 1 of 9 HR Rt ( ) - UTV INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: PUBLISERT: HR Rt ( ) - UTV STIKKORD: Skatterett. Ligning. SAMMENDRAG: Spørsmålet i saken var om en ingeniør som utførte tidsbegrensede oppdrag i prosjekter vedrørende offshore-installasjoner, skulle regnes som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Etter en helhetsvurdering der det ble lagt vekt på realitetene i hele avtaleforholdet, kom Høyesterett til at ingeniøren ikke hadde utført oppdrag for egen regning og risiko og derfor måtte regnes som arbeidstaker. SAKSGANG: Stavanger byrett nr Gulating lagmannsrett LG Høyesterett HR , sivil sak, anke. PARTER: Claes-Göran Skoog Hedrén (advokat Jomar Kjos-Hanssen - til prøve) mot Staten v/ Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik). FORFATTER: Stang Lund, Mitsem, Støle, Lund, Schei. Dommer Stang Lund: Saken gjelder gyldigheten av ligningen for av en ingeniør som utførte tidsbegrensede oppdrag i prosjekter vedrørende offshore installasjoner. Spørsmålet er om han skal lignes som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Claes-Göran Skoog Hedrén er svensk statsborger og bosatt i Sverige. Han er prosessingeniør og har ekspertise i databaserte prosedyrer for dokumentasjon av utrustning til offshore plattformer. Skoog Hedrén utførte fra 1991 oppdrag i Norge gjennom svensk registrert enkeltpersonsforetak Chesa Konsult. Norsk Teknologi AS ble opprettet i 1989 i Kristiansand for å utføre ingeniøroppdrag for oljebransjen. Selskapet hadde i første halvdel av 1990 ti til tolv fast ansatte ingeniører og to til tre frittstående konsulenter som ved behov ble stilt til rådighet for ingeniørtjenesteforetak, entreprenører og andre. Vederlaget til Norsk Teknologi ble normalt fastsatt til en flat timerate alt inklusive avhengig av ingeniørenes kvalifikasjoner. Under ellers like vilkår var timeprisen den samme for fast ansatte ingeniører og ingeniører som ikke var ansatt. Norsk Teknologi hadde samme rettigheter og plikter overfor oppdragsgiverne enten personell var ansatt i selskapet eller ikke. Kværner Installasjon AS inngikk 6. april 1992 en leieavtale (såkalt avropsavtale) med Norsk Teknologi som utleier, om at Skoog Hedrén fra samme dag og til ca 1. august 1992 skulle stilles til rådighet for en flat timerate på 370 kroner alt inkludert. Etter avtalen kunne Kværner skifte ut innleid personell med eget i kontraktsperioden uten økonomisk vederlag til utleier. Utleier skulle ha minst 14 dagers varsel ved normal demobilisering av innleid personell. Avtalen ble 25. august 1992 forlenget Side 997 til 31. august 1993 og timesatsen økt til 400 kroner fra 28. august Generelle bestemmelser for Kværner Installasjons engasjement av funksjonærer for oppdrag onshore/inshore og offshore fra 1991 gjaldt for avtalen. Oppdraget var her beskrevet slik: «2.1.1 Partene er enige om at underleverandøren skal stille ressurser til disposisjon for KVI innenfor de rammer som fremgår av disse betingelser Underleverandøren kan ikke, helt eller delvis, overføre sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale....

2 Page 2 of Underleverandøren skal forsyne KVI med opplysninger om personellets fulle navn, fødselsdata, nasjonalitet om nødvendig gyldig oppholds og arbeidstillatelse, adresse, oppgave over utdannelse og praksis. Videre skal KVI informeres om navn, adresse og telefonnr. til personellets nærmeste pårørende. Underleverandør skal på anmodning kunne verifisere den enkelte ingeniørs faglige kvalifikasjoner, m.h.t. utdannelse, praksis, vitnemål og attester Underleverandør er ansvarlig for umiddelbar utfylling og retur til KVI av «Personalregistreringsskjema» - før mobilisering.» Om personell var bestemt at: «2.4.1 Personellet velges ut individuelt av KVI bl.a på bakgrunn av den informasjon (resyme, anbefalinger etc.) som fremlegges av underleverandør. Underleverandør er ansvarlig for at all informasjon som fremlegges, og som kan influere på valget av person, er korrekt. Det personellet underleverandøren stiller til disposisjon for KVI skal ha sertifikater og kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne utføre sitt planlagte arbeid, eller som avtalt spesielt Alle utgifter til fornyelse av sertifikater i avtale-perioden er for underleverandørens regning.» Etter de generelle bestemmelser skulle timeraten dekke alle omkostninger Norsk Teknologi måtte ha «ved å stille og holde personellet i KVI's tjeneste». Det var forutsatt at «timeraten skal inkludere, men nødvendigvis ikke begrenses til» blant annet all lønn med tillegg, helligdagsgodtgjørelse, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre offentlige avgifter og skatter, innkvartering og risiko og fortjeneste. Norsk Teknologi hadde det fulle og hele arbeidsgiveransvar for personellet og skulle bekrefte og om nødvendig dokumentere, at personell betalte skatt og sosiale avgifter enten i bostedslandet eller i Norge. Ved mislighold hadde Kværner rett til å kreve erstatning og motregne erstatningskrav mot faktura. Norsk Teknologi var etter avtalen blant annet ansvarlig og skulle holde Kværner skadesløs for ethvert tap på inntil to millioner norske kroner som Norsk Teknologi eller selskapets ansatte måtte påføre formuesverdier og alle skader eller dødsfall for så vidt angår ansatte hos Kværner. Tilsvarende gjaldt for Kværner i forhold til Norsk Teknologi. Norsk Teknologi var også forpliktet til å forsikre seg mot slike hendelser. Skoog Hedrén har i sin skriftlige forklaring for Høyesterett opplyst at han først fikk kjennskap til de generelle bestemmelser som gjaldt mellom Side 998 Kværner og Norsk Teknologi om innleie av funksjonærer da skattesaken begynte i august Den 9. april 1992 inngikk Norsk Teknologi og Chesa Konsult avtale om «Innleie» av Skoog Hedrén for oppdrag til Kværner Installasjon som «System Coordinator» på Sleipner A Hook-Up prosjektet i Stavanger. Vederlaget var 300 kroner flat rate per time alt inklusive. Oppdraget skulle vare fra 6. april 1992 til 1. august 1992 med forbehold om forlengelse. Avtalen ble senere forlenget til 7. mai Oppsigelse skulle for begge parter varsles skriftlig senest to uker før «demobilisering». Fakturering fant sted siste søndag i måneden mot godkjente timelister, og forfall var 60 dager etter mottakelse av faktura. Om skatter, avgifter og oppdragets varighet inneholdt avtalen følgende: «CHESA KONSULT plikter innen 7 dager etter hver termin for innbetaling av skatter og avgifter å oversende følgende opplysninger: - Kopi av kvittering for betalt skatt (forskuddsskatt) og arbeidsgiveravgift. Videre skal CHESA KONSULT sende kopi av firmaattesten....

3 Page 3 of 9 Den innleide er forpliktet til å arbeide ut oppdragets varighet (inkludert eventuell forlengelse). NORSK TEKNOLOGI A/S har ingen forpliktelser dersom klienten ikke lenger ønsker den innleide på oppdraget, pga uregelmessigheter eller andre årsaker. CHESA KONSULT skal holde Norsk Teknologi A/S skadesløs mot krav om skatter og avgifter som fremmes mot han i forbindelse med oppdraget. Norsk Teknologi A/S kan forlange at CHESA KONSULT stiller bankgaranti for slik skadesløshetholdelse.» Tee Squared Engineering AS i Arendal som også stilte ingeniører til rådighet for oljebransjen, inngikk 9. juli 1993 avtale med Kværner Engineering om å stille Skoog Hedrén til rådighet som spesialistingeniør i Heidrunprosjektet for 430 kroner per time. Chesa Konsult og Tee Squared Engineering AS inngikk samme dag Service Agreement om ingeniørassistanse til Kværner Engineering i prosjektet fra 12. juli Oppdraget varte til 29. juli Timeraten var 365,50 kroner alt inklusive og gjaldt for ukedager, lørdager, søndager og andre helligdager. Oppdragstaker var ansvarlig for alle skatter og trygder. Partene har under saken vært enige om at dette avtaleforhold skal bedømmes på samme måte som avtalene med Norsk Teknologi. Sentralskattekontoret for utenlandssaker varslet 22. august 1994 Skoog Hedrén om at kontoret ved ligningen for 1992 og 1993 ville anse ham som lønnstaker skattepliktig til Norge for oppdrag utført etter kontrakter mellom Norsk Teknologi, Tee Squared Engineering og Chesa Konsult. Etter å ha innhentet kontraktene og fått uttalelse fra Skoog Hedrén og hans prosessfullmektig, fastholdt kontoret at Skoog Hedrén var lønnstaker. Han ble 1. desember 1994 lignet som lønnstaker og skattbar personinntekt og alminnelig inntekt ble for 1992 satt til kroner og kroner og for kroner og kroner. Skoog Hedrén klagde til overligningsnemnda. Overligningsnemnda fant i vedtak 21. juni 1996 at Skoog Hedrén korrekt var lignet som lønnstaker og fastholdt ligningen for årene 1992 Side 999 og Etter å ha gjennomgått avtalene og fastslått at de ikke regulerte resultatansvar, konkluderte nemnda med at verken Norsk Teknologi, Tee Squared Engineering eller Skoog Hedrén har hatt resultatansvar i forbindelse med oppfyllelse av kontraktene. Deretter uttalte nemnda: «En helhetsvurdering av de kontrakter som det er redegjort for ovenfor må lede til den konklusjon at Claes Gøran Hedren ikke skal lignes som selvstendig næringsdrivende. Oppdragene kan ikke sies å ha blitt drevet for Hedrens regning og risiko. I begge tilfeller er det Kværnerselskapene som bærer risikoen for at det utførte arbeid er av økonomisk verdi for dem. Det er på det rene og poengtert av skattyter at han ikke har medvirket ved kontraktsinngåelsen mellom TSE/NT [Tee Squared Engineering/Norsk Teknologi] og KVI/KVE [Kværner Installasjon/Kværner Engineering]. Dette underbygger at Hedren ikke kan ha hatt noe resultatansvar i forbindelse med oppfyllelsen av nevnte kontrakter. Hedren kan heller ikke ha hatt noe ansvar vis-a-vis TSE/NT ettersom han ikke har vært involvert i de kontrakter som eventuelt kunne ha pådratt noe ansvar.» Etter å ha imøtegått klagerens sammenligning med Rt Bye-saken, konkluderes: «Sammenfatningsvis må Hedren betraktes som ansatt hos henholdsvis TSE og NT, som i sin tur har stilt Hedrens arbeidskraft til disposisjon for KVI og KVE. Dette arrangement medfører at TSE og NT er forpliktet til å betale arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk samt levere lønns- og trekkoppgave.» Skoog Hedrén reiste 18. desember 1996 sak for Stavanger byrett og krevde ligningen for årene 1992 og 1993 opphevd. Stavanger byrett avsa 24. november 1998 dom med slik slutning: «Ligningen av Claes G. Skoog Hedren for inntektsårene 1992 og 1993 oppheves. Ved ny ligning

4 Page 4 of 9 1. legges det til grunn at skatteyteren er næringsdrivende. 2. Staten v/ Sentralskattekontoret for utenlandssaker dømmes til innen 14 - fjorten - dager fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Claes G. Skoog Hedren v/ advokat Kjos- Hansen med kr ,50 - kronernittifiretusentohundreogfem 50/100.» Byretten fant etter en gjennomgåelse av kontraktene at ingen av de vanlige kjennemerker for et lønnstakerforhold var til stede. Selv om kontraktene ikke direkte regulerte ansvaret for resultatet, ville Skoog Hedrén ha ansvar for sine ytelser etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Bestemmelsene om godkjenning av timelister underbygget at han hadde resultatansvar. Retten viste også til at Kværner hadde rett til å skifte ut innleid personell med eget personell uten økonomisk vederlag til utleier, og at Norsk Teknologi ikke hadde noen forpliktelser om oppdragsgiver ikke lenger ønsket Skoog Hedrén på oppdraget på grunn av uregelmessigheter eller andre årsaker. Etter en samlet vurdering kom derfor retten til at han måtte anses som selvstendig næringsdrivende. Byretten gikk ikke inn på spørsmålet om Norsk Teknologi i forhold til Kværner hadde ansvar for resultatet av arbeidet. Side 1000 Staten v/ Sentralskattekontoret for utenlandssaker anket til Gulating lagmannsrett som 17. november 2000 avsa dom med slik slutning: «1. Staten v/ Sentralskattekontoret for Utenlandssaker frifinnes. 2. Hver av partene bærer egne omkostninger for byretten og for lagmannsretten.» Lagmannsretten fant at Skoog Hedrén ikke hadde resultatansvar. Ut fra forklaringene til en tidligere ingeniørsjef og personalkoordinator i Kværner la retten til grunn at godkjennelse av timelister bare gjaldt at personellet hadde vært i arbeid, og at det ikke var noen kvalitetskontroll av Skoog Hedréns utførelse av oppdraget i den forbindelse. Bestemmelsene om ansvar/forsikring og mislighold kunne heller ikke forstås slik at de også omfattet ansvar for mangelfullt utført arbeid og merforbruk av tid. Kværners rett til å instruere og kontrollere, at Kværner holdt alt redskap og utstyr og at arbeidet ble utført hos Kværner, trakk også i retning av at han var arbeidstaker. Ut fra dette kom lagmannsretten til at avtalene gjaldt utleie av arbeidstaker, og at Hedrén måtte anses for å være ansatt i Norsk Teknologi. Claes-Göran Skoog Hedrén har anket til Høyesterett. Anken gjelder bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Til bruk for Høyesterett har Skoog Hedrén og ett vitne gitt skriftlige forklaringer. To vitner har forklart seg ved bevisopptak. Det er framlagt noen nye dokumenter som jeg ikke finner grunn til å spesifisere. Saken står i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten. Claes-Göran Skoog Hedrén har for Høyesterett i hovedsak anført: Lagmannsretten har feilaktig kommet til at avtalene om innleie av Skoog Hedrén som systemingeniør for Sleipner A Hook-Up prosjektet og som spesialistingeniør i Heidrunprosjektet i , måtte forstås slik at han var arbeidstaker, jf. Rt Fabcon som ble avsagt 18 dager etter lagmannsrettens dom. Lagmannsretten har heller ikke lagt tilstrekkelig vekt på Høyesteretts dom i Rt Begge avgjørelser viser at Skoog Hedrén i 1992 og 1993 drev virksomhet i Norge som selvstendig næringsdrivende. Det følger direkte av avtalene mellom Norsk Teknologi, Tee Squared Engineering og Chesa Konsult at oppdragene for Kværner ble utført for egen regning og risiko. Vederlaget var fastsatt til en flat timerate alt inklusive, og Skoog Hedrén måtte dekke alle utgifter. Etter avtalen med Tee Squared Engineering gjaldt samme timepris for ukedager, lørdager, søndager og andre helligdager. Han hadde ikke krav på feriepenger, lønn under sykdom og velferdspermisjon. Faktureringen siste søndag i måneden, forfall 60 dager etter fakturering, plikt til å fullføre oppdraget og bestemmelsene om oppsigelse (demobilisering) var i strid med arbeidsmiljøloven. Sett samlet viser dette at Skoog Hedrén ikke var lønnstaker, men selvstendig næringsdrivende, jf. nå folketrygdloven 1-10.

5 Page 5 of 9 Lagmannsretten har ut fra feil forståelse av avtaleforholdet mellom Kværner og Norsk Teknologi kommet til at han ikke hadde ansvar for resultatet. Det bestrides at avtalen mellom Norsk Teknologi og Kværner kan forstås slik at den gjaldt utleie av arbeidskraft med den følge at Skoog Hedrén må anses som ansatt i Norsk Teknologi. Resultatansvaret Side 1001 følger direkte av kontrakten mellom Kværner og Norsk Teknologi som viser til Kværners generelle bestemmelser for engasjement av funksjonærer. Etter disse bestemmelser har Norsk Teknologi ansvar for riktig utførelse av oppdraget. Særlig har Skoog Hedrén framhevd at etter punkt kan ukvalifisert personell demobiliseres omgående, som er en vesentlig skjerpelse sammenliknet med ansattes oppsigelsesvern. Kværners rett til reklamasjon i forbindelse med godkjenning av timelistene, og det ansvar Norsk Teknologi hadde for ethvert tap påført formuesverdier eller ved personskade eller død, bekrefter også at Norsk Teknologi og derved Skooog Hedrén hadde resultatansvar. Lagmannsretten har feilaktig unnlatt å drøfte om Norsk Teknologi kan misligholde avtalen og hvilke rettigheter Kværner da ville hatt. Det resultatansvar som Norsk Teknologi hadde overfor Kværner, ble gjennom avtalen med Chesa Konsult ført videre til Skoog Hedrén. Avslutningen av et tidligere oppdrag på Lille-Frigg høsten 1991 etter fem dager, hvor det ikke ble utbetalt godtgjørelse og han måtte dekke alle utgifter selv, underbygger at han var ansvarlig ved mislighold av kontrakten. Subsidiært anføres at avtalene sammenholdt med ulovfestede alminnelige regler om konsulentoppdrag medførte at Skoog Hedrén utførte oppdragene for egen regning og risiko. Det er lite naturlig å ta inn bestemmelser om ansvar for utføring av oppdraget i avtale med selvstendige næringsdrivende, jf. Rt på side Når det inngås avtale med en selvstendig næringsdrivende, velger partene samtidig den bakgrunnsrett som gjelder for slike avtaler. Claes-Göran Skoog Hedrén har nedlagt slik påstand: «1. Byrettens dom stadfestes. 2. Staten v/ Sentralskattekontoret for utenlandssaker dømmes til å betale til Claes Skoog Hedren saksomkostninger for lagmannsrett og Høyesterett med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 3, første ledd, første punktum, for tiden 12% årlig rente, fra utgangen av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.» Staten v/ Sentralskattekontoret for utenlandssaker har for Høyesterett i hovedsak gjort gjeldende: Lagmannsrettens avgjørelse er riktig, og staten kan i det vesentlige slutte seg til lagmannsrettens begrunnelse. Det anføres ikke at Skoog Hedrén er frilanser. Ved bedømmelsen av om Skoog Hedrén er selvstendig næringsdrivende eller arbeidstaker må det foretas en helhetsvurdering basert på realiteten i hele avtaleforholdet, slik at også avtalen mellom Skoog Hedréns oppdragsgivere og Kværnerselskapene må trekkes inn. Skoog Hedrén ble utleid av Norsk Teknologi og Tee Squared Engineering til de to Kværnerselskapene. Avtalene viser entydig at Skoog Hedréns arbeidskraft ble stilt til disposisjon. Ordbruken er eksempelvis leieavtale, utleier, leietid, funksjonær, arbeidsgiveransvar og ansatte, og Skoog Hedrén var den eneste som kunne utføre arbeidet, slik at han må anses som midlertidig ansatt i utleieselskapene. Til underbygging av statens syn er det blant annet vist til Rt Bye og forarbeidene til endringene ved lov nr. 10/2000 i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og sysselsettingsloven. Side 1002 Dom i Rt Fabcon gjaldt bare rettsforholdet mellom utleieselskapet og konsulentene. Det var ikke omtvistet i Fabcon-saken at utleieselskapet var ansvarlig for arbeidsresultatet. Avtalen mellom Norsk Teknologi og Kværner må i alle tilfelle være avgjørende for om Skoog Hedrén kunne anses som ansvarlig for arbeidsresultatet. Det framgår av Kværners generelle bestemmelser for engasjement av funksjonærer at Norsk Teknologi bare stilte personell til disposisjon, og at personellet ble valgt av Kværner på bakgrunn av den informasjon som ble framlagt fra utleieselskapet. Det følger av oppdraget at utleieselskapets ansvar var begrenset til at informasjon om personellet var korrekt, og at personellet hadde sertifikater og kvalifikasjoner som var nødvendig

6 Page 6 of 9 for å utføre oppdraget. De påberopte bestemmelser om timeregistrering, ansvar og forsikring og mislighold gjaldt andre forhold og har ingen betydning for bedømmelsen av om utleieselskapet hadde resultatansvar. Bestemmelsen om mislighold må ses i sammenheng med hva oppdraget gjaldt. Verken avropsavtalen eller generelle bestemmelser gir grunnlag for å anta at utleieselskapet i dette tilfellet hadde påtatt seg ansvaret for arbeidsresultatet. Ut fra dette kan heller ikke Skoog Hedrén ha hatt noe ansvar for arbeidsresultatet. Til ytterligere underbygging har staten blant annet vist til at Skoog Hedrén fullt ut var underlagt Kværners ledelse, instruksjon og kontroll, at han utførte arbeidet i selskapenes lokaler, og at han brukte Kværners driftsmidler. Skoog Hedréns forklaring viser at han arbeidet helt integrert i prosjektet på linje med Kværners og andre selskapers personell. Det bestrides at kontroll av timeregnskapet også medførte kontroll av arbeidsresultatet. Norsk Teknologis virksomhet må anses som arbeidsutleie, jf. eksempelvis artikkel 5 i den dagjeldende nordiske trekkavtale av 19. juni Bakgrunnsretten om selvstendige næringsdrivendes kontraktansvar har ingen betydning når avtaleforholdet klart viser at konsulenten bare stiller sin arbeidskraft til disposisjon for oppdragsgiveren. Ordbruken i avtalene tilsier at bakgrunnsretten er arbeidsutleie, hvilket medfører at Skoog Hedrén er arbeidstaker uten resultatansvar. Staten v/ Sentralskattekontoret for utenlandssaker har nedlagt slik påstand: «1. Lagmannsrettens dom punkt 1 stadfestes. 2. Staten v/ Sentralskattekontoret for utenlandssaker tilkjennes saksomkostninger for alle retter, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven.» Jeg er kommet til at lagmannsrettens dom må stadfestes og kan i det vesentlige slutte meg til lagmannsrettens begrunnelse. Innledningsvis bemerkes at partene er enige om at Skoog Hedrén i Norge drev vedvarende virksomhet i 1992 og 1993, slik at alternativet selvstendig oppdragstaker (frilanser), jf. nå folketrygdloven av , ikke er aktuelt. Spørsmålet er om Skoog Hedrén har arbeidet i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse eller om han for egen regning og risiko utførte oppdrag for Norsk Teknologi og Tee Squared Engineering. Skatteloven av 1911 inneholdt ikke legaldefinisjoner av arbeidstaker, selvstendig oppdragstaker og selvstendig næringsdrivende. Folketrygdloven Side 1003 av første ledd første punktum fastslo at arbeidsgiveravgift fastsettes i prosent av det beløp som arbeidsgiver plikter å innberette som lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag i og utenfor tjenesteforhold for vedkommende år. Etter annet punktum skulle det ikke beregnes slik avgift når arbeid eller oppdrag var utført «som ledd i selvstendig næringsvirksomhet». Begrepet selvstendig næringsvirksomhet ble ansett for å ha samme innhold ved fastsetting av arbeidsgiveravgiften etter folketrygdloven som etter skatteloven av 1911, jf. Rt Fabcon på side 1987 med henvisning til Ot.prp.nr.17 ( ) side 24. Folketrygdloven av 1997 har i 1-8, 1-9 og 1-10 legaldefinisjoner av arbeidstaker, selvstendig oppdragstaker (frilanser) og selvstendig næringsdrivende. Bestemmelsene tar sikte på å kodifisere tidligere rettsoppfatning og skatteetatens praksis, jf. Ot.prp.nr.29 ( ) sidene Legaldefinisjonene har også betydning for ligning for årene før ny folketrygdlov trådte i kraft 1. mai 1997, jf. Rt på side Begrepet «virksomhet» som anvendes i skatteloven av 1999, omfatter mer enn selvstendig næringsvirksomhet, jf. Ot.prp.nr.86 ( ) side 48 første spalte. Folketrygdloven fastslår i 1-8 at arbeidstaker er «enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse». Selvstendig næringsdrivende er etter 1-10 første ledd «enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt». Ved avgjørelse av om en person skal regnes som selvstendig næringsdrivende, skal blant annet legges vekt på virksomhetens omfang, ansvaret for resultatet av virksomheten, om virksomheten har ansatte eller nytter frilansere, har fast driftssted, om skattyter har den økonomiske risiko for virksomheten og bruken av egne driftsmidler, jf. annet ledd. Momentene i annet ledd går dels på egen regning og

7 Page 7 of 9 risiko og dels på vedvarende. Det foreligger flere avgjørelser av Høyesterett om grensedragningen mellom arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Av særlig interesse er Rt Bye og Rt Fabcon, som begge gjelder virksomhet i forbindelse med prosjektering og bygging av installasjoner for utvinning av petroleum fra den norske kontinentalsokkel. I saken om Bye kom Høyesterett til at oppdraget hadde karakter av en resultatforpliktelse, og at rammeavtalen ikke ga rett til konkrete oppdrag eller krav på vederlag når oppdrag ikke var bestilt. Bye hadde plikt til å utbedre feil for egen regning, og oppdragsgiveren kunne også kreve erstatning for feil og forsinkelser etter kontraktsrettslige regler begrenset oppad til 20 prosent av den samlede kontraktsverdi av alle oppdrag i samme prosjekt. Konsulentens ansvar for utført arbeid var også sentralt i saken om Fabcon. I den saken var Fabcons resultatansvar i forhold til oppdragsgiverne uomtvistet. Etter en konkret vurdering av avtaleforholdet sett i sammenheng med bakgrunnsretten kom Høyesterett til at også konsulentene hadde det ansvar for resultatet som en selvstendig næringsdrivende har. I de tilfeller oppdragsgiver har stilt arbeidsplass og utstyr til disposisjon og oppdragstaker under oppdragsgiverens ledelse, instruksjon og kontroll stiller sin arbeidskraft til disposisjon, foreligger normalt tradisjonell arbeidsleie, jf. Rt EMI på side 646. Side 1004 Det følger av begge avgjørelser, jf. nå folketrygdloven 1-10, at grensen må fastlegges ut fra om virksomheten skjer for egen regning og risiko. Dette avgjøres etter en helhetsvurdering av realitetene i hele avtaleforholdet. I helhetsvurderingen inngår en rekke elementer som er trukket fram i avgjørelsene. Sentralt står spørsmålet om hvem som har risikoen og ansvaret for resultatet, det vil si konsekvensene for oppdragstaker om avtalen ikke oppfylles. Dette kan ofte bare avgjøres ved en nærmere analyse av de øvrige elementer i avtaleforholdet, herunder hvor ledelsen, instruksjonen og kontrollen med utføring av oppdraget ligger. Jeg tilføyer at ved utføring av forskjellige former for tjenester kan grensen mellom å drive for egen regning og risiko og arbeid i en annens tjeneste bli vanskelig å fastlegge. Utgangspunktet for bedømmelsen er avtalen som konsulenten har inngått, her avtalen mellom Norsk Teknologi og Chesa Konsult. Ved bedømmelsen av avtaleforholdet må rammeavtalen som fastlegger forpliktelsene overfor oppdragsgiver, her Kværners generelle bestemmelser for engasjement av funksjonærer for oppdrag onshore/inshore og offshore, trekkes inn. Jeg går nå over til å behandle avtalene mellom Kværner, Norsk Teknologi og Chesa Konsult. Spørsmålet er om den virksomhet som Skoog Hedrén utførte for Norsk Teknologi i 1992 og 1993, skjedde for egen regning og risiko. Sentralt her er om han hadde risiko og ansvar for resultatet av oppdraget. For å ta stilling til dette er det nødvendig å gå nærmere inn på selve oppdraget. Avtalen 9. april 1992 mellom Norsk Teknologi og Chesa Konsult gjaldt innleie av Skoog Hedrén for oppdrag til Kværner Installasjon. Isolert sett kan ordbruken i avtalen trekke i retning av at det forelå leie av arbeidskraft. Oppdraget gjaldt «System Coordinator på Sleipner A Hook-Upprosjektet» i Stavanger. Skoog Hedrén har i sin skriftlige forklaring til Høyesterett uttalt at han hadde systemansvar for noen av prosess- og støttesystemene på Sleipner A plattformen under sammenkoplingen av moduler, mekanisk ferdigstillelse av alt utstyr og testing av alle hoved- og delsystemer. Ifølge forklaringen var hans hovedoppgave å være ansvarlig for mekanisk ferdigstillelse av systemer, godkjenning av sertifikater og nøyaktig å følge framdriften av installasjonen av elektro, instrument, rør mv. for disse systemer. Skoog Hedrén har også forklart at det var fem systemansvarlige, hvorav to var selvstendige konsulenter, som delte på ca 40 systemer. De systemansvarlige satt sentralt med nær og daglig kontakt med produksjonssjefen i Kværner, installasjonsformenn, Statoils planleggere, ledere av disiplinene og operatørene. Dersom Skoog Hedrén hadde manglet erfaring eller kjennskap til gjøremålene til en systemansvarlig eller hadde begått mer alvorlige feil, ville dette, ifølge hans forklaring, straks bli oppdaget av kolleger og/eller avdelingens disiplinledere eller senere ved utprøvingen i forbindelse med Statoils overtakelse. Det kan ut fra dette konkluderes med at selve oppdraget ikke gir noe grunnlag for at Skoog Hedrén hadde ansvar for arbeidsresultatet. Tvert om utførte han arbeid integrert i prosjektet på linje med andre arbeidstakere under Kværners ledelse, instruksjon og kontroll.

8 Page 8 of 9 Skoog Hedrén gjør gjeldende at bestemmelsene i avtalen mellom Chesa Konsult og Norsk Teknologi viser at firmaet var selvstendig Side 1005 næringsdrivende, hvilket partene også gikk ut fra. Den flate timerate alt inklusive medførte at hans firma måtte dekke alle utgifter i motsetning til ansatte som fikk dekket utgiftene av arbeidsgiver. Tidsbegrensningen av oppdraget, plikten til å fullføre oppdrag og oppsigelse uten varselfrist var i strid med dagjeldende arbeidsmiljølovs bestemmelser om midlertidig tilsetting, oppsigelse og vern mot usaklig oppsigelse. Jeg bemerker at bestemmelser om brutto vederlag og dekning av egne utgifter ikke er tilstrekkelige til at en virksomhet må anses drevet for egen regning og risiko. Bestemmelsene om oppdragets varighet og oppsigelse er heller ikke av nevneverdig betydning ved bedømmelsen i forhold til skatteloven og folketrygdloven. Jeg kan ikke se at avtalen mellom Norsk Teknologi og Chesa Konsult gir noe svar på om Skoog Hedrén hadde risiko og ansvar for resultatet. Staten har gjort gjeldende at Norsk Teknologi etter rammeavtalen ikke hadde risiko og ansvar for ansatte og innleide konsulenters arbeid for Kværner. Selskapets virksomhet var arbeidsutleie, jf. eksempelvis artikkel 5 i den tidligere nordiske trekkavtale av 19. juni I så fall kan heller ikke Skoog Hedrén ha slikt ansvar. Jeg bemerker at Kværners generelle bestemmelser, som delvis er gjengitt tidligere, fastslo i punkt at oppdraget gikk ut på at «underleverandøren skal stille ressurser til disposisjon for KVI innenfor de rammer som framgår av disse betingelser». Ressurser betyr her ingeniører. Norsk Teknologi skulle «forsyne KVI med opplysninger om personellets fulle navn, fødselsdata, nasjonalitet om nødvendig gyldig oppholds- og arbeidstillatelse, adresse, oppgave over utdannelse og praksis.» Kværner bestemte hvem som skulle få oppdrag blant annet «på bakgrunn av den informasjon (resyme, anbefalinger etc.) som fremlegges av underleverandør.» Norsk Teknologi var ansvarlig for at all informasjon som ble framlagt, og som kan influere på valg av person, var korrekt, og at personellet hadde sertifikater og kvalifikasjoner som var nødvendig for å utføre oppdraget. Dersom meningen hadde vært at Norsk Teknologi i tillegg skulle hatt risiko og ansvar for resultatet av arbeid til personell som ble stilt til disposisjon for Kværner, burde dette etter min mening framgått av avtalen, slik tilfellet var i Rt Skoog Hedrén anfører at bestemmelsene om timeregistrering, ansvar og forsikring, og mislighold i Kværners generelle betingelser, viser at Norsk Teknologi, og derved også Skoog Hedrén, hadde ansvar for arbeidsresultatet. Jeg bemerker at bestemmelsen om mislighold må forstås slik at i tilfelle det foreligger et mislighold skal Kværner Installasjon ha rett til å kreve erstatning for dette. Hva som er mislighold framgår ikke av bestemmelsen. Dette må avgjøres på grunnlag av hva som var Norsk Teknologis oppdrag, og som jeg har beskrevet tidligere. De påberopte bestemmelser om ansvar, skadesløsholdelse og forsikring gjelder ikke resultatansvar, men tingskade, personskade og dødsfall. Dette følger allerede av at bestemmelsene om ansvar og skadesløsholdelse også gjaldt for Kværner, jf. punkt Bestemmelsene om timeregistrering tok sikte på registring av personellets arbeidstid ved daglig føring av timelister. Det framgår av forklaringene til daværende ingeniørsjef i Kværner og personalkoordinatoren, at arbeidsresultatet ikke ble kontrollert i forbindelse med timeavregningen. Bestemmelsene Side 1006 har ingen betydning for spørsmålet om Norsk Teknologi og Skoog Hedrén hadde resultatansvar. Skoog Hedrén har til ytterligere underbygging av at hans firma hadde resultatansvar, også påberopt demobiliseringen av ham etter fem dager i forbindelse med et tidligere oppdrag han hadde i Lille-Frigg prosjektet høsten Jeg bemerker at Kværner Engineering 15. november 1991 underrettet Norsk Teknologi om at Skoog Hedrén av eget tiltak hadde forlatt oppdraget, fordi han hadde liten erfaring med de oppgaver han skulle utføre. Det framgår også at han ikke hadde ytet noe bidrag til løsning av prosjektets oppgaver, og at hans demobilisering var et kontraktsbrudd som påførte Kværner ekstra kostnader i form av forsinkelser og mobilisering av nytt personell. Brevet konkluderer med at Norsk Teknologi ikke hadde krav på godtgjørelse for Skoog Hedrén. Jeg finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette. Denne hendelse gir uansett ikke støtte for at Skoog Hedrén hadde risiko og ansvar for selve utførelsen av oppdraget. Jeg finner etter dette at verken avtalen mellom Norsk Teknologi og Chesa Konsult eller avtalen

9 Page 9 of 9 mellom Norsk Teknologi og Kværner gir noe grunnlag for å konstatere at Chesa Konsult eller Skoog Hedrén hadde ansvar for hans utføring av oppdraget utover det som gjelder for arbeidstakere. Som tidligere bemerket er partene enige om at avtaleforholdet mellom Kværner, Tee Squared Engineering og Chesa Konsult må bedømmes på samme måte. Jeg tilføyer at uttalelsene i Fabcon-saken om betydningen av ikke avtalte regler om konsulenters ansvar for arbeidsresultatet må ses på bakgrunn av at Fabcon uomtvistet hadde resultatansvar i forhold til dette selskaps oppdragsgivere. Når det i vår sak konstateres at Skoog Hedréns oppdragsgivere i forhold til Kværner ikke har ansvar for arbeidsresultatet, blir dette uansett avgjørende også i forhold til Chesa Konsult og Skoog Hedrén. Bakgrunnsretten om selvstendige næringsdrivendes kontraktansvar får i et slikt tilfelle ingen betydning. Anken har ikke ført fram. Saken har reist spørsmål som det har vært viktig å få en rettslig avklaring av, og har budt på en viss tvil. Jeg er ut fra dette enig i lagmannsrettens omkostningsavgjørelse og mener at saksomkostninger heller ikke bør tilkjennes for Høyesterett. Jeg stemmer for denne dom: 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for Høyesterett. Dommer Mitsem: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommer Støle: Likeså. Dommer Lund: Likeså. Justitiarius Schei: Likeså. Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for Høyesterett.

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Fafo Østforum seminar 30.08.05 Kort presentasjon av Sentralskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Dag Holmen til prøve) v/advokat Steffen Asmundsson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Dag Holmen til prøve) v/advokat Steffen Asmundsson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00896-A, (sak nr. 2008/230), sivil sak, anke, A (advokat Dag Holmen til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01309-A, (sak nr. 2011/15), sivil sak, anke over dom, Allseas Marine Contractors S.A. (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning:

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: SOLA-SAKEN Høyesteretts dom og kjennelse av 5. mars 1997 Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: «Saken gjelder prøving av lovligheten av varslet boikott, jf. boikottloven

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson mot Raise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen Side 1 av 10 1. ANVENDELSE 1.1. Disse generelle betingelser for innleie av personell gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom utleier benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. november 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, Ventor Sp. Zoo PUH BRV Multi A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, (advokat Fredrik Berg til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. januar 2018 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Fredrik Berg til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer