Kvalitetssikringshandbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikringshandbok"

Transkript

1 Kvalitetssikringshandbok for Ålvik Vekst, Kvam KF Vedteke av styret 27. april 2007 K:\Ålvik vekst\kvalitetssikringsmanual\kvalitetshandbok GODKJENT doc

2 INNHOLD FORORD...4 OVERSIKT OVER REVISJONER MÅL, STRATEGI, HANDLINGSPLAN OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER...6 Det overordnede mål og strategier...6 Strategi- og handlingsplan vil bli utarbeidet av styret i mai juni ORGANISASJON ORGANISASJONSPLAN...7 Organisering FULLMAKTSREGLEMENT OFFENTLIGHET OFFENTLIGHET TAUSHETSERKLÆRING SØKNADSBEHANDLING MOTTAK AV SØKNADER...11 Mottak av søknad SAKSFORELEGG FOR STYRE/DAGLEG LEIAR DOKUMENTASJON AV VEDTAK KLAGEBEHANDLING PROSJEKTSTART, OPPFØLGING OG AVSLUTNING PROSJEKTETABLERING...14 Sikre at PLP-konseptet tas i bruk...14 Kvalitetssikre organisering og prosjektplan OPPFØLGING OG EVALUERING AV ENKELTPROSJEKT UTBETALINGSRUTINER...16 Utbetaling...16 Delutbetaling...16 Godkjennelse av utbetaling...16 Registrering i prosjektmappe og prosjektdatabasen...17 Utbetalinger til konsulenter som arbeider for Ålvik vekst TILBAKEFØRING AV TILDELTE MIDLER PROSJEKTAVSLUTNING...18 Vurdering av prosjektet...18 Sluttrapport med regnskap, faglig rapport...18 Prosjektledervurdering...18 Utbetaling og registrering i prosjektdatabasen...18 Styret orienteres Avslutning og ferdiggjøring av prosjektet PORTEFØLJESTYRING OG KONTROLL PERIODISK RAPPORTERING BEVILGNINGSOVERSIKT OG STATUS PORTEFØLJERAPPORTER...19 Porteføljerapport I...20 Porteføljerapport II...20 Porteføljerapport III AVSLUTTEDE PROSJEKTER I PERIODEN MÅLEVALUERING...21 Mål for strategi- og handlingsplanen til Ålvik vekst:...21 Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 2

3 8.0 REGNSKAP REGNSKAPSSYSTEMER PROSJEKTARKIV ADMINISTRATIVE RUTINER POSTJOURNAL TIMEREGISTRERING ARKIVNØKKEL...25 Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 3

4 FORORD Kvam Herad har i møte 6. februar 2007 besluttet å organisere sitt nyskapnings- og utviklingsarbeid gjennom Ålvik vekst, Kvam KF. I den forbindelse er det viktig at man har en felles mal og begrepsapparat som kan gi de nødvendige kjøreregler og samtidig fastsette roller og ansvar for utviklingen og hva dette innebærer av vurderinger og beslutninger. Nyskapning og utvikling som finansieres med omstillingsmidler skal planlegges og følges opp ved bruk av Innovasjon Norges prosjektmetode PLP (ProsjektLederProsessen). Kvam Herad har en kommuneplan for perioden samt en konsekvensanalyse for Ålvik fra oktober I etablering av Ålvik vekst, Kvam KF ble det besluttet at selskapet i første omgang skal prioritere nyskaping og utvikling i Ålvik. Selskapet vil utarbeide en strategi- og handlingsplan for som gir retningslinjer og mål for dette arbeid. Planlegging og koordinering av nyskapings- og utviklingsprosessen, innhenting og mottak av prosjektideer, vurdering av disse og eventuell støtte til utredning og gjennomføring av enkeltprosjekt, samt oppfølging av den totale prosjektportefølje i relasjon til vedtatte mål og strategier, krever at Ålvik vekst, Kvam KF har fastsatt noen enkle retningslinjer og rutiner som er samlet i denne håndboken. Styret i Ålvik vekst, Kvam KF har i møte 27. april 2007 fastsatt at denne kvalitetssikringshåndbok skal legges til grunn for gjennomføring av nyskapings- og utviklingsarbeidet. Ålvik, 27. april 2007 Jon Klyve Styreleiar Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 4

5 OVERSIKT OVER REVISJONER Kap Tittel Versjon Sist rev. Forord Innhold Mål, strategi, handlingsplan og overordn. retningslinjer Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan Fullmaktsreglement Offentlighet 3.1 Offentlighet Forholdet til media Taushetserklæring Søknadsbehandling 4.1 Mottak av søknader Saksforelegg for styret Dokumentasjon av vedtak Klagebehandling Prosjektstart, oppfølging og avslutning 5.1 Prosjektetablering Oppfølging og evaluering av enkeltprosjekt Utbetalingsrutiner Tilbakeføring av bevilgning Prosjektavslutning Porteføljestyring og kontroll 6.1 Periodisk rapportering Økonomirapport Porteføljerapporter Bevilgningsoversikter Avsluttede prosjekter i perioden Målevaluering Regnskap 8.1 Regnskap med bilagshåndtering Prosjektarkiv Administrative rutiner 9.1 Postjournal Timeregistrering Arkivnøkkel 1.0 Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 5

6 1. 0 MÅL, STRATEGI, HANDLINGSPLAN OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Dok Type Tittel Innhold Dato Dokument Rundskriv H-5/99 fra KRD Retn.linjer for disp av omstill.midler okt Dokument Tilsagn Omstillingsstatus Tilsagn fra Hordaland fylkeskommune Dokument Årlige tildelinger Tildelingsskriv HFK Dokument Årlig tildeling fra kommunen Budsjettvedtak i kommunestyret Dokument Kommuneplan Vedtatt av kommunestyret Dokument Konsekvensanalyse 2006 Konsekvenser i Ålvik okt Dokument Strategidok Ålvik vekst Strategi og handlingsplan for Ålvik vekst Det overordnede mål og strategier Strategi- og handlingsplan vil bli utarbeidet av styret i mai juni Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 6

7 2.0 ORGANISASJON Dok Type Tittel Innhold Dato 2.1 Dokument Leiing av selskapet Oppgaver, retningslinjer, fullmakter, mv 2.1 ORGANISASJONSPLAN Organisering Ålvik vekst er et kommunalt foretak med eget styre og daglig ledelse. Styret består av Jon Klyve, leiar Susanne Wærn van Hoek, nestleder Grete Rusten Anne Kverneland Bogsnes Harald Inge Anderssen Bjørn Helge Bergesen Som observatørar: Astrid Farestveit Selsvold, ordførar Kvam herad Hilde Indresøvde, Hordaland fylkeskommune Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge Hovedoppgaver for styret fremkommer av Kommunelovens kapittel 11: 67. Styrets myndighet 1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting. 2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i vedtektene. 3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII. 68. Styremøter 1. Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. 2. Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel, og så langt mulig inneholde en sakliste. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 7

8 3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 4. Styremøtet ledes av leder eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede, velges en møteleder. 5. Styrets møter holdes for lukkede dører dersom ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet i vedtektene. Dersom styrets møter holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. 31 nr. 3 gjelder tilsvarende. 6. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 7. Ved ansettelser er den ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved annen gangs avstemning er den ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Hvert enkelt styremedlem kan kreve skriftlig avstemning. 8. Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten. Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må fattes enstemmig. Før styret behandler saken, skal administrasjonssjefen varsles. Når det er innført parlamentarisk styreform, skal rådet varsles. 9. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret ved lov 16 april 1999 nr. 18 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1099). 2.2 FULLMAKTSREGLEMENT 1. Generelt 1.1 Daglig leder skal sørge for tilfredsstillende forvaltning av de personellmessige og økonomiske ressurser innenfor de generelle retningslinjer og formål som er gitt, samt de vedtak og retningslinjer som styret til enhver tid fastsetter. Forvaltningen skal være innenfor de budsjettmessige rammer som settes for virksomheten. 2. Bevilgningsfullmakter 2.1 Styret har gitt følgende fullmakter til å innvilge tilskudd til bedrifter og prosjekter 2.2 Styreleder og Daglig leder i fellesskap: inntil kr ,- pr støttemottaker. 2.3 Alle bevilgningsvedtak skal rapporteres til styret. 2.4 Fullmakten skal begrenses til å gjelde prosjekter som klart faller innenfor prioritert virkeområde, ref. kapittel 1. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 8

9 3. Fullmakter vedrørende utbetalingsanvisninger 3.1 Alle inngående fakturaer og reiseregninger skal attesteres av Daglig leder. 3.2 Daglig leder s reiseregninger og utlegg skal attesteres av Styreleder. 3.3 Utbetalinger skal anvises av regnskapsansvarlig. 4. Fullmakter vedrørende underskrift av kontrakter mm 4.1 Alle Normalkontrakter og Kontraktsbrev som inngås på vegne av Ålvik vekst skal undertegnes av Daglig leder. 5. Fullmakter vedrørende underskrift av brev, saksforelegg mm 5.1 Melding om vedtak kan sendes ut og underskrives av Daglig leder når det gjelder styrevedtak, ellers sakshandsamar. 5.2 Generell korrespondanse til bedrifter og samarbeidspartnere underskrives av den som forfatter brevet. 5.3 Alle saksforelegg skal godkjennes av Daglig leder som også undertegner saksforelegg. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 9

10 3.0 OFFENTLIGHET Dok Type Tittel Innhold Dato 3.1 Kontrakt Taushetserklæring Forpliktelse om taushet 3.2 Dokument Forvaltningsloven Lov om offentlighet, habilitet, saksbehandling, mv 3.1 OFFENTLIGHET Prinsipper om offentlighet: Omstillings- og nyskapningsmidlene kommer inn under bestemmelsene i Kommuneloven, Lov om offentlighet og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Ålvik vekst skal tilstrebe maksimal offentlighet for derigjennom å informere og involvere alle aktører. Ålvik vekst skal holde offentligheten orientert om arbeidet gjennom egen web-side, pressemeldinger og distribusjon av årsrapport. For saksbehandlingen fremheves følgende: Det som i medhold av lov ikke kan unndras offentlighet er offentlig, ref offentlighetsloven 13, og Forvaltningslovens 13, 13 a, b og c. Saker som søker ber unntatt fra offentlighet må vurderes spesielt, og dersom dette ikke kan unndras (ref pkt 1 over), skal søker meddeles dette med mulighet til å trekke saken tilbake. Forholdet til media Det er kun Styreleder og Daglig leder eller den de i det enkelte tilfelle bemyndiger, som skal uttale seg til media. 3.2 TAUSHETSERKLÆRING Personer som gjennom sitt arbeid i Ålvik vekst eller som tillitsvalgt får kjennskap til bedriftseller forretningshemmeligheter, forplikter seg til ikke å bruke, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende, denne kunnskap og ikke selv å bruke denne kunnskap i eget framtidig erverv. Arbeidstaker og tillitsvalgt har også generell taushetsplikt om kunder og kunders virksomhet. Denne plikt gjelder ikke bare utad, men også overfor andre parter for hvem disse opplysninger er uvedkommende og unødvendige. På samme måte har arbeidstaker/tillitsvalgt taushetsplikt om Ålvik veksts virksomhet, både hva angår forretningsmessige og interne organisasjonsmessige forhold. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, eventuelt til Ålvik vekst har løst vedkommende fra den. Taushetsplikten gjelder ikke når arbeidstakeren i henhold til lov har plikt til å gi opplysninger. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 10

11 4.0 SØKNADSBEHANDLING Avhengig av størrelse og omfang velges ut de maler/dokumenter som anses nødvendig for en forsvarlig søknadsbehandling. Dok Type Tittel Innhold Dato Mal Mottaksbrev Bekreftelse mottatt søknad, info om behandl Kontrakt Oppdragserklæring Kontraktsformular for mindre oppdrag 4.2 Mal Innstilling Saksfremlegg for styret Sjekkliste Presentasjon av prosjektet Momentliste for kap 2.6 i innstilling (4.2.1) Sjekkliste Gründerprosjekt Sjekkliste/momentliste for kap 2.6 i innstilling (4.2.1)over faktorer i gründerprosjekt Skjema Målvurdering Vurdering av hvordan prosjektet bidrar til Ålvik vekst overordnede mål: Momentliste for kap 2.6 i innstilling (4.2.1) Mal Forslag til vedtak Forslag til vedtak med vilkår som skal inn i innstilling (4.2.1) Mal Innvilgelse/avslag Brev til søker om innvilgelse/avslag Kontrakt Avtale om konsulentoppdrag Kontraktsbestemmelser Mal Aksept av tilsagn Skriftlig aksept av tilsagn Dokument Retningslinjer for regnskapsføring og revisjon Krav til regnskap og revisjon for prosjekt som har fått midler av Ålvik vekst Dokument Retningslinjer om statusrapp. Rettledning for utforming av statusrapport Dokument Retningslinjer for sluttrapp. Rettledning for utforming av sluttrapport Sjekkliste PL sluttvurdering av prosjekt Sjekkliste over måloppnåelse 4.4 Dokument Forvaltningsloven Lov om offentlighet, habilitet, saksbehandl. 4.1 MOTTAK AV SØKNADER Før søknad mottas Dialogen med søker forut for at det fremmes en ferdig søknad vil variere sterkt fra søker til søker. Uansett skal det legges til grunn at søker skal behandles korrekt og profesjonelt (se også kap. 3 Offentlighet og taushetsplikt). Dersom prosjektet ikke synes å være interessant for Ålvik vekst, bør det gis signal om dette til søker, eventuelt at søker henvises til rett adresse. Dette må gjøres i første samtale, og med en logisk og rasjonell forklaring på hvorfor Ålvik vekst ikke kan bidra. Alle skriftlige henvendelser til Ålvik vekst skal besvares skriftlig. Ved avvisning uten behandling må det gis en kort begrunnelse. Tips: Hvis vi ikke har tro på prosjektet, må vi skrive en begrunnelse som ikke gir mer håp til søker enn det vi har selv. Før søknad mottas, kan det ofte være nyttig både for søker og rådgiver å lese gjennom et utkast, for å se om opplysninger mangler. Tilbakemelding til søker skal imidlertid ikke ha karakter av å være "veiledning for å optimalisere mulighet for å få tilskudd". Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 11

12 Tips: For å unngå misforståelser, bør vi bekrefte avtaler med brev eller fax/ til søker. Mottak av søknad Nedenfor skisseres hva som skjer i behandlingen av en søknad. Det er videre henvist til ansvarlig og eventuelle maler, sjekklister o.l. som kan benyttes. Rutine Ansv. Mal Søknad registreres med eget prosjektnummer Vurderes av daglig leder DL DL Behandlingsmåte avgjøres, herunder ev. bruk av ekstern konsulent DL Oppdrag Sende mottaksbrev (se egen mal)/ev. avslag eller videresending til søkere innen 3 virkedager etter mottatt DL Mottaksbrev 4.2 SAKSFORELEGG FOR STYRE/DAGLEG LEIAR Nedenfor er beskrevet rutine for saksfremlegg. Utarbeide saksframlegg Rutine Ansv. Mal Innstilling DL Momentlister Kopiere/sende til styret og oppdatere saksmappe Styrebehandling/Administrativ beslutning (inntil ,-) DL DL Forslag til vedtak I saksfremlegg skal det legges stor vekt på å relatere søknaden/prosjektet til Ålvik vekst strategier og mål. Kapittel 4 i Innstillingsmalen vil derfor være sentral. Det vil bli laget en sjekkliste som skal fylles ut og være vedlegg til innstillingen/eventuelt settes inn i kapittel 4. når Strategi- og handlingsplanen foreligger. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 12

13 4.3 DOKUMENTASJON AV VEDTAK Nedenfor er listet opp de viktigste rutiner etter at vedtak er fattet med angivelse av hvem som er ansvarlig og bruk av eventuelle maler/sjekklister. Rutine Ansv. Mal Dagleg leiar undertegner på saksfremlegg til styret/sakshandsamar til Dagleg leiar DL Ved avslag sendes begrunnet svar til søker DL Avslag Ved innvilgelse sendes tilsagnsbrev og ev. kontrakt med vedlegg til søker. DL Innvilgelse kontrakter skjema Komplettér vedtak, utbet. m.m. i prosjekt- og kundedatabase/arkiv DL 4.4 KLAGEBEHANDLING Ålvik vekst har besluttet at vedtak fattet av Dagleg leiar kan påklages til styret. Styrevedtak kan styret etter klage behandle på nytt. Styrets 2. gangs behandling er endelig. Rutinen for klagebehandling er som følger: A. Klagers adressat, form og innhold i klagen 1. Klagen skal være skriftlig og stiles til Ålvik vekst 2. Klagen skal inneholde: - Nevne det vedtak/del av vedtak som det klages over - Nevne den endring som ønskes - Begrunne dette B. Saksforberedelse: 1. Dagleg leiar gjennomgår saken på nytt og sikrer at alle relevante fakta og vurderinger er gjort 2. Dagleg leiar vurderer saken og lager innstilling til styret C. Behandling i Styret 1. Styret behandler saken på nytt 2. Styret kan vedta å endre vedtaket eller fastholde det. 3. Dersom Styret endrer vedtaket fastsettes dette og sendes søker som nytt vedtak. 4. Dersom Styret fastholder vedtaket meddeles dette søker som endelig vedtak. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 13

14 5.0 PROSJEKTSTART, OPPFØLGING OG AVSLUTNING Dok Type Tittel Innhold Dato 5.3 Mal Utbetaling av tilsagn Bekreftelse på utbetalt beløp 5.4 Skjema Tilbakeføring av bevilgning Skjema for tilbakeføring av bevilgning 5.1 PROSJEKTETABLERING Etter behov bidra i planlegging og delta på oppstartmøtet. Vil være avhengig av størrelse og viktighet for Ålvik vekst Strategi- og handlingsplan Ajourføre prosjekt- og eventuelt firmadatabase og forfallsoversikt Etter at vedtaket er sendt søker må følgende aktiviteter gjennomføres: Rutine Ansv. Mal Sikre at PLP-konseptet tas i bruk i tilstrekkelig grad Sakshandsamar PLP Kvalitetssikre organisering og prosjektplan Sakshandsamar Prosjektplan Sakshandsamar Sakshandsamar Sikre at PLP-konseptet tas i bruk I tilsagnsbrevet fra Ålvik vekst presiseres det at PLP (Innovasjon Norges ProsjektLederProsess) skal benyttes i prosjektet. Det er derfor en sentral oppgave for sakshandsamar å sørge for at PLP-konseptet anvendes i praksis. For å sikre at prosjektet anvender PLP anbefales det at Ålvik vekst deltar i oppstartmøte og i tillegg følger opp prosjektet gjennom vurdering av statusrapporter. Det er viktig at Ålvik vekst gir prosjektledere mv mulighet til å bedre sin kompetanse innen prosjektutvikling. Dette kan skje gjennom kurstilbud, litteratur og coaching. Kvalitetssikre organisering og prosjektplan Som anført over skal prosjekter planlegges, organiseres, bemannes, styres og følges opp iht PLP-konseptet. Dette blir således et felles begrepsapparat som vil gjøre det lettere å kommunisere med prosjekteier og prosjektorganisasjon. Tips: Det er viktig at man i denne forbindelse sikrer seg at den egentlige søker, dvs prosjekteier, forstår begrepene og at de ikke bare er ført i pennen av en konsulent. Som ledd i prosjektiverksettelsen skal prosjektansvarlig og prosjektleder drøfte prosjektplan og når de er enige om innholdet undertegne planen som dermed blir en kontrakt mellom dem. Det er viktig at Ålvik vekst følger dette opp og understreker nytten av en slik prosess. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 14

15 Planlegging og gjennomføring av oppstartmøte Oppstartmøtet er den operative start på prosjektet. Da har man gjennomgått prosjektplanen og sørget for å ha kontraktfestet anvendelse av de nødvendige ressurser (økonomiske, personellmessige, mv) for gjennomføring av prosjektet. 5.2 OPPFØLGING OG EVALUERING AV ENKELTPROSJEKT Ålvik vekst skal bidra til at gjennomføringen av det enkelte prosjekt gjøres på en profesjonell og effektiv måte. I denne sammenheng er det viktig at rolle- og ansvarsdelingen er forstått, akseptert og etterleves. Kjennskap til PLP-konseptet er således viktig. I Prosjektplanen fremgår de viktige elementer. Denne plan skal ved prosjektetablering av større prosjekter være gjennomgått av Ålvik vekst sammen med Prosjektansvarlig. Ålvik vekst må følge opp det enkelte prosjekt basert på prosjektets betydning for realisering av vedtatt strategi- og handlingsplan. Dersom Ålvik vekst har A, B eller C prosjekteierskap vil dette medføre forskjellig grad av oppfølging og evaluering av gjennomføringen. Hvor Ålvik vekst har C-eierskap og hvor tilskuddsbeløpet er under ,- vil Ålvik vekst generelt kun følge opp at referat fra beslutningspunktmøter mottas. Evaluering av prosjektet vil først skje ved avslutning. Skulle det være prosjekter med tilskuddsbeløp over ,- vil disse også bli fulgt opp gjennom statusrapporter. Dersom slike prosjekt også får delutbetaling underveis vil de imidlertid bli evaluert på vanlig måte før delutbetaling finner sted. Hvor Ålvik vekst har B-eierskap eller A-eierskap (men er ikke oppdragsgiver) skal prosjektet følges opp gjennom mottatte statusrapporter og samtaler/møter med prosjektansvarlig underveis. Det skal på den ene side legges vekt på at prosjektet ledes og følges opp iht PLP og på den annen side grad av målrealisering. Ett av de vanskelige spørsmål i denne forbindelse er grad av utviklingstrykk i prosjektet. Har prosjektet kontroll med ressursbruk og fremdrift, er det stilt klare krav til den enkelte deltaker, ser man klart hvordan prosjektet vil bidra til strategi- og handlingsplanens overordnede mål. Hvor Ålvik vekst er A-eier og samtidig oppdragsgiver skal prosjektet følges meget nøye. Her holdes i tillegg mer kontinuerlig kontakt med prosjektansvarlig og det legges opp til nødvendig coaching underveis. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 15

16 5.3 UTBETALINGSRUTINER Utbetaling Som regel vil utbetaling finne sted etter at prosjektet er ferdig. I den sammenheng skal Ålvik vekst ha følgende dokumentasjon før utbetaling finner sted: Kopi av bekreftet regnskap (revisor, regnskapskontor, finansieringsinstitusjon, dagleg leiar) Fag rapport (hvor Ålvik vekst er A-eier) Sluttrapport med Prosjektleiarrapport I tillegg skal Ålvik vekst ha gjennomført sin sluttvurdering av prosjektet. Delutbetaling I det enkelte tilfelle kan delutbetalinger finne sted. Følgende modeller benyttes: Kode Utbetalingsmetode 1 Utbetaling finner sted ved avsluttet prosjekt 2 Utbetaling finner sted med 50% halvveis i prosjektet og resten ved avsluttet prosjekt 3 Utbetaling finner sted i 3 like store deler ved start, midtveis og ved avsluttet prosjekt 4 Utbetaling finner sted etter individuell avtale, dog skal minimum 25% ikke utbetales før prosjektet er avsluttet. For prosjekter hvor Ålvik vekst engasjement er på under kr ,- anvendes normalt kode 1; dvs utbetaling etter avsluttet prosjekt. For prosjekter hvor Ålvik vekst engasjement er på til og med kr ,-, og med prosjekttid under 6 mnd, er utbetaling normalt 50 % midtveis og 50 % ved avslutning. For større prosjekter over lengre tid vil utbetaling kunne finne sted etter kode 3. Andre ordninger for delutbetalinger kan avtales der det vurderes hensiktsmessig. Det er imidlertid et absolutt krav at minimum 25% ikke kan utbetales før prosjektet er avsluttet. Godkjennelse av utbetaling Regnskapsansvarlig kontrollerer at forutsetningene for utbetaling er til stede, og attesterer på regnskapsskjema. Utbetaling skal gjøres innen 14 dager etter mottatt anmodning/sluttrapport. Anvisning skjer av Dagleg leiar. Følgende skal være oppfylt: første utbetaling: mellomutbet: Retur av underskrevet kontrakt eller aksept av tilsagnvilkår, prosjektsammendrag. Eventuelle vilkår i vedtaket skal være oppfylt Fremdriftsplan og gjennomføring skal være som beskrevet i søknad, eventuelt i henhold til senere avtaler. Det forlanges skriftlig rapportering. Bekreftet regnskap skal foreligge. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 16

17 Sluttutbetaling: Prosjektet skal være gjennomført som avtalt, godkjent sluttrapport, eventuell fagrapport og bekreftet regnskap skal foreligge. Registrering i prosjektmappe og prosjektdatabasen Alle utbetalinger skal registreres i prosjektdatabase og kunde/prosjektmappe. Rekneskapsansvarleg har ansvar for at data legges inn. Det gjelder både ved utbetaling og ved eventuelle endringer. Mal for utbetalingsskriv er vedlagt. Utbetalinger til konsulenter som arbeider for Ålvik vekst Konsulentoppdrag som deltar i gjennomføring av prosjekter hvor Ålvik vekst står som oppdragsgiver, behandles på samme måte som bedrifter og andre søkere. Utbetaling vil da skje etter samme mal som over. Konsulenter som engasjeres direkte av Ålvik vekst for vurdering av prosjektforslag, utførelse av konkrete, mindre oppdrag o.l., undertegner gjerne en oppdragserklæring. I prinsippet skal utbetaling skje etter at arbeidet er utført. For lengre tids engasjement, dvs. utover 1 mnd., kan avtales annen betaling. Alle utbetalinger skal godkjennas av Dagleg leiar. 5.4 TILBAKEFØRING AV TILDELTE MIDLER Dersom dagleg leiar har kontrollert at forutsetningene for utbetaling ikke er tilstede, eller at reelle regnskapstall ligger under budsjettet, skal midlene tilbakeføres. Føring i prosjektmappe, prosjektdatabase og regnskap Dagleg leiar har ansvar for at data legges inn. Styret orienteres. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 17

18 5.5 PROSJEKTAVSLUTNING Avslutningen av et prosjekt kan utføres i følgende aktiviteter: Rutine Ansv. Mal Vurdering av prosjektet Sakshandsamar Sluttrapport med regnskap, faglig rapport Sakshandsamar Prosjektlederrapport Dagleg leiar PLrapport Utbetaling og registrering i prosjektdatabasen Dagleg leiar Styret orienteres Dagleg leiar Avslutning og ferdiggjøring av prosjektene (arkiv, database m.m.) Sakshandsamar Vurdering av prosjektet Sakshandsamar må vurdere prosjektet på bakgrunn av prosjektplan, fagrapport og sluttrapport samt eventuelle nødvendige samtaler med prosjektledelsen. Dersom den nødvendige dokumentasjon foreligger går man videre til neste punkt: Sluttrapport med regnskap, faglig rapport Sluttrapport skal være iht PLP. Faglig rapport skal gi svar på oppdraget, dvs oppfyllelse av prosjektmålet. Krav til regnskap og revisjon skal være iht tilsagnbrev. Prosjektledervurdering Sluttrapport fra Prosjektleder vedrørende gjennomføring av hovedprosjekt med en vurdering av resultat i relasjon til Ålvik vekst Strategi- og handlingsplan. Utbetaling og registrering i prosjektdatabasen Dersom alt er til stede skal utbetaling forberedes og gjennomføres. Utbetaling iht kapittel om utbetalingsrutiner. Styret orienteres. Det gjøres en endelig vurdering av prosjektet som presenteres på styremøte. Avslutning og ferdiggjøring av prosjektet Prosjektdokumentasjon arkiveres og prosjektet avsluttes. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 18

19 6.0 PORTEFØLJESTYRING OG KONTROLL Dok Type Tittel Innhold Dato Mal Porteføljerapport I Prosjektoversikt måloppnåelse pr prosjekt Mal Porteføljerapport II Oversikt økonomi og mål pr prosjekt Mal Porteføljerapport III Oppsummering alle prosjekt 6.4 Mal Bevilgningsoversikt Oversikt over bevilgninger 6.1 PERIODISK RAPPORTERING Følgende periodisk rapportering skal skje: Adressat Frekvens Rapport Kommentar Kapittel Bevilgningsoversikt/ Budsjett med tilsagn og regnskap 6.2 Styret pr styremøte Status hittil i år Styret Pr styremøte Aktivitetsrapport fra Dagleg leiar Styret kvartal Porteføljerapport II og III Kvam Herad Halvårleg Porteføljerapport II og III Statusrapport Kvam herad Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Årlig Programmets årsberetning Øk. status og måloppnåelse 6.3 Rapportering Rapportene er omtalt i de kapitler som det er henvist til i tabellen samt beskrevet i vedlegg. Statusrapport og sluttrapport er i tillegg beskrevet i PLP-Brosjyren. 6.2 BEVILGNINGSOVERSIKT OG STATUS Hensikt: Rapporten skal gi oversikt over bruk av omstillingsbevilgningen. Innhold: Rapporten skal ha følgende innhold: - Prosjekt - Tilsagnsbeløp - Utbetalt - Rest - Oppsummering/status 6.3 PORTEFØLJERAPPORTER Nedenfor er beskrevet tre porteføljerapporter. Disse er i hovedsak lik de rapporter Innovasjon Norge anbefaler i sitt intranett. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 19

20 Porteføljerapport I Denne rapport er en vurdering av det enkelte prosjekt og dets måloppnåelse. Porteføljerapport II Denne rapport er en oppsummering av økonomi og mål i det enkelte prosjekt. Rapporten er inndelt i forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt for hver hovedkategori, dvs strategiene 1 5. Porteføljerapport III Det er her en linje pr prosjekt som gir en oppsummering av de viktigste data. 6.4 AVSLUTTEDE PROSJEKTER I PERIODEN Hensikt: Gi en endelig vurdering av prosjekter som er avsluttet. Form: Administrasjonen sørger for at prosjektleders sluttvurdering er levert og lagt ved mottatt sluttrapport. Sakshandsamar lager en oppsummering hvor prosjektmål og gjennomføring er vurdert (Resultatrapport). Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 20

21 7.0 MÅLEVALUERING Dok Type Tittel Innhold Dato Mål for strategi- og handlingsplanen til Ålvik vekst: Mål og operative strategier innen det enkelte innsatsområde vil bli beskrevet i kapittel 1. Ålvik vekst innsats og måloppnåelse skal vurderes årlig og det vil foreligge 2 rapporter: Statusvurdering og Årsberetning. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 21

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer