AKTIVITETSRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSRAPPORT 2014"

Transkript

1 Førde AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret Rapporteringa er gjort for å gje betre informasjon om aktivitetsbiletet for selskapet ut over den informasjon som er kjend gjennom styrearbeid og generalforsamling. Rapporten er lagt opp som ei omtale av aktivitet gjennomført i Det er grunn til å understreke at i SNU AS er det fast rutine at vedtek ny aktivitetsplan for kvart budsjettår. Det blir derfor laga utkast til Verksemdplan for SNU kvar haust der styret drøftar eit skisseopplegg der ein tek inn merknader. Deretter kjem det eiga styresak om dette i desembermøte der også budsjettet blir vedteke. Basert på styrevedtak om budsjett og verksemdplan blir det som standard gjort rapportering for desse to områda i kvart styremøte gjennom året. Avvik blir drøfta og eventuelle tiltak for avvikskorrigering drøfta. SNU AS har eige timeregistreringssystem som føreset 100% timeregistrering. Løysinga er vald for å sikre kontroll med både den generelle timebruken og ressursbruken på prosjekt av ulike typar. Dette timeføringssystemet er også grunnlaget for at SNU kan føre gode prosjektrekneskap både på interne og eksterne prosjekttenester. Systemet er integrert mot vårt rekneskapssystem slik at det er effektiv databruk. Grunnlaget for drifta i 2014 SNU AS planla hausten 2013 ein aktivitet med ein personalressurs i 2014 på totalt 4,2 årsverk. Det er for tida 5 tilsette i selskapet, men mellom anna på grunn av fødselspermisjon var kapasiteten redusert i På grunn av at SNU AS også er ansvarleg for drift av turistinformasjonar i Førde og på Skei, er det også gjort kjøp av diverse timetenester for vertskap i desse funksjonane på ca. 0,35 årsverk. Dette er tenestekjøp som ikkje blir ført i timeregistrering. På grunn av at timeregistreringssystema er omfattande med omsyn til postar og prosjekt, er det gjort ei samling av aktivitetar i meir logiske pakkar som er meir klargjerande i forhold til den aktivitetstypen det er snakk om. Vi understrekar også at vi i rapporten berre ser på aktivitetstimar, slik at ferie ikkje er medrekna i denne ramma.

2 For 2014 har vi slikt fordelingsresultat på dei ulike samlepostane: 1. linjeteneste/ saksførebuing for styret i kommunale næringsfond Samla forbruk av totalressurs: 31% ( ca 2090 tv) Generell rådgjeving større saker/ regionalt strategiarbeid etc Samla forbruk av totalressurs: 9% ( 607 tv) Reiselivs- og destinasjonsarbeid/turistinformasjon etc Samla forbruk av eigen totalressurs: 45% (3034 tv) I tillegg kjem kjøpte timar av andre med samla ressursomfang ca 680 tv. Prosjektoppdrag ( intern og eksternt) næring (vekstprogram) Samla ressursbruk av totalressurs: 11% ( 741 tv) Eiga drift og kompetansebygging SNU Samla forbruk av totalressurs: 4% (270 tv) Informasjon 1. linjeteneste/ saksførebuing for styret i kommunale næringsfond Området er samla slik fordi det er naturleg å ha denne samla pakken av verkemiddel i verktøykassa når SNU er i posisjon som rettleiar for personar med ønske om å etablere eiga verksemd eller har produktforslag. SNU har omfattande kontakt med nyskaparar og nyetablerarar i heile regionen. Det er ein regel at vi inviterer alle dei aktuelle til fysiske møte for å starte eit samarbeid basert på at vi kjenner kvarandre. Sjølv om vi er lokalisert i litt avstengde kontor, legg vi vekt på at alle skal få tilgang samt bli møtte med interesse og kompetanse. Ofte er etablerarar klart i posisjon for å kunne få støtte frå dei kommunale næringsfonda. Dette er derfor eit verkemiddel som er naturleg å drøfte i faglege treffpunkt med den enkelte nyskaparen. Ved at SNU er så tett på den enkelte sine plana, er dette også ein av grunnane til at vi i stor grad gjennom rådgjeving har stor grad av avklaring på førehand om søknader til næringsfonda har sjanse for å få støtte. SNU er også fokusert på at vi er berre ein del av eit større apparat for å støtte nyskaping. Vi ser det som viktig at vi også er hjelpar for nyetablerar som skal ha kontakt Innovasjon Noreg for å få hjelp og støtte der. Som det går fram av oppstillinga over er det brukt om lag 31% av samla ressurs på dette området. Etter vårt syn er det lite tvil om at denne forma for regional organisering er effektiv. Den samla drifta vår på dette feltet har større omfang, meir ressurs og betre kvalitet enn fleire små organ ville

3 ha. Også for styrearbeidet i dei ulike kommunale næringsfonda er det svært rasjonelt å ha volum som gjer at sakene kan få eins handsaming i fleire kommunar slik som hos oss. Det er også ein regel i SNU at når det er styremøte i selskapet, er det også eigne styremøte for dei ulike kommunale næringsfonda. Derfor blir ventetida på avgjer relativ kort hos oss. Det kan også nemnast at det frå styret i dei kommunale næringsfonda er gjeve delegasjonsfullmakt til dagleg leiar for mindre enkeltsaker. Desse blir rapporterte til styret ved første høve. Denne delegasjonen er gjort for å sikre at avgjerder i små saker ikkje tek unødig tid. Vanlegvis blir det gjennom aviser eit par gonger i året gjort kjent at SNU er rett kontaktpunkt når det gjeld kommunale næringsfond, men vi registrerer at denne informasjonen også blir godt kjend gjennom andre media og gjennom direktekontakt. Vi meiner at kunnskapen om at det finst næringsretta støtteordning som god. Som snitt gjennom fleire år har det vore tett på balanse mellom søknader og tildelingar. Det er noko ulikt mellom dei enkelte kommunar, men balanse er eit hovudtrekk. At det finns opparbeida kapital i fonda er basert på at vi får renteoverføringar, samt at det også er restar frå tildelingar som blir ståande unytta og dermed tilbakeførte til fonda etter ei tid. Tildelingsrammene for det enkelte prosjektet har vore unedra over lang tid, noko som også gjer at prosjekt som er litt meir omfattande fort har kostnadsrammer som gjer at vi i staden må hjelpe søkjarane inn i systemet til Innovasjon Noreg. Det er slik at det er Innovasjon Noreg som tek saker med omfag over grensa som er lagt til grunn i retningslinjene for dei kommunale næringsfonda. AS fekk gjennom vedtak i styret for dei kommunale næringsfonda disponere 5% av midlane til administrasjon og saksførebuing i På grunn av at SNU er etablert som felles sakshandsamingsorgan for søknader blir det løyvt eit ekstra stimuleringstilskot til kvar av kommunane på kroner pr. år. Løysinga er både rasjonell og økonomisk gunstig for fonda. På grunn av krav frå tildelar blir det laga eigen årsrapport frå styret for dei kommunale næringsfonda. Rapporten blir alltid send til den enkelte kommune for politisk handsaming og godkjenning. Generell rådgjeving i større saker/ regionalt strategiarbeid etc. Innanfor dette feltet ligg arbeid som ikkje er etablert som prosjekt, men der vi er sentrale partar for å få drive prosessar. SNU deltek i møte og drøftingar på mange ulike nivå der det ikkje er råd å vise til direkte resultat. Ofte er dette oppdrag mot næringsliv eller offentlege instansar for å sikre at våre funksjonar har rett fokus. Omfanget av arbeidet utgjer om lag 9% av totalressursen. Dette er eit viktig element for å ta vidare omsyn og få betre perspektiv på saker. Eitt av dei sentrale områda som har vore dominerande er aktiviteten frå SNU inn mot utvikling av Regional strategisk næringsplan som var ferdig i Det var stor aktivitet på det same prosjektet også i 2013, men sluttdelen vart gjennomført i oppdraget er typisk slik funksjon som er sentralt både for selskapet ved dei resultat som blir utforma, men også for å skape felles kompetanse på utviklingsstrategiar for regionen.

4 SNU er også sentral aktør inn mot arbeidet med dei ulike arrangement som går under tema Rekrutteringsmesser. Arrangementa er både tidkrevjande og kostbare, men er så viktige for regionen at det ikkje er aktuell problemstilling å redusere på dette. Reiselivs- og destinasjonsarbeid/turistinformasjon etc. Denne aktiviteten har omfattande ressursbruk gjennom året. Bruken av våre eigne samla timeressursar er totalt på om lag 45%. Ut over dette leiger vi også inn eit relativt stort tal timar for å få aktiviteten ved turistinformasjonane til å fungere. Sentralt på dette feltet er det årvisse arbeidet med marknadsføring av reiselivsprodukta i regionen. Her er det etablert eit relativt omfattande samarbeid med organisasjonen Visit Fjordkysten for å oppnå økonomiske fortrinn ved at vi kan dele på kostnader på elektroniske løysingar etc. Vidare er det tett samarbeid om å utvikle Reiseguide Sunnfjord slik at produktet både blir betre og rimelegare for kvar av oss. Dette samarbeidet har vore eit svært viktig grep for å starte utvikling mot større og meir effektive einingar som vi ser blir krav framover for å sikre finansieringsstøtte. Det er svært kostnadskrevjande å lage nye papirbaserte katalogar, men framleis er det stort behov for slike, så vi ser det ikkje som farbar veg å slutte med dette. Katalogen er delvis finansiert ved sal av reklame frå den enkelte reiselivsbedrifta eller andre som vi bli profilerte. Det er stor skilnad på dei ulike områda innan vår region på korleis ein ser på viktigheita av slik reklame, noko som også gjer at det er svært stor skilnad på mengda profilering og reklame kommunane imellom. SNU har for året 2014 fått tildelt næringsstøtte frå fylkeskommunen ( av statlege overføringar ) på kroner til tiltak retta mot målretta innsatsområde i Midlane er knytte til avtale som er kontraktfesta mellom partane, og det er strenge krav til bruk og rapportering. SNU har gjennom åra ikkje fått merknader til sine disponeringar av desse midlane. Vi har alltid vore svært lojale og ikkje kanalisert midlar inn mot oppgåver som er definerte som drift av selskapet eller mot drift av turistinformasjonar. Drifta av turistinformasjonane i 2014 var gjennomført etter vanleg mal, men med små justering av opningstider for å blir meir kostnadseffektiv. Justeringa av opningstidene er alltid drøfta på førehand med næringsaktørane gjennom møte i dei lokale næringsorganisasjonane. Det er slik at med dei tal på besøk vi har, ( Førde: samla 611registrerte besøkande, Skei samla 1732 besøkjande), så er det svært høge enkeltkostnader slik vi no opererer. Med auka opningstider ville kostnad for kvar besøkjande auke endå meir, noko som vi ikkje ser som økonomisk tilrådeleg. Vår eiga evaluering av aktiviteten syner at vi må vidareføre vårt fokus på å effektivisere drift og sjå på nye løysingar der elektroniske informasjonsmetodar blir nytta. Sjølv om det kunne vore rettast å rapportere om aktiviteten vi har gjennomført når det gjeld Forprosjekt vedrørande utvikling og etablering av interaktive elektroniske informasjonstavle/terminal ein annan stad, er det naturleg å knyte omtala til denne faktadelen. Med Mediebruket som underleverandør har SNU gjennomført eit forstudiearbeid der vi har sett på om det er råd å planlegge ei utvikling der vi nyttar ulike interaktive terminalar som portal for informasjon generelt og for turistar og besøkjande spesielt. Svaret er eintydig at det er teknologisk

5 grunnlag for å kunne etablere slike løysingar, men at ein må gjennomføre dette med varsemd. Det er lett for oss i Noreg å tenkje at alle er like teknologivillige som vi er, noko som ikkje alltid er rett. Vidare må vi også syte for at slik etablering blir ei løysing som generelt burde vore nasjonal slik at dei verkeleg store resultata kunne hentast ut. Vårt krav er at sjølve systemet skal fungere slik at dei ulike media automatisk kan oppdaterast samt at det er stor grad av desentralt redaktøransvar for å leggje inn tidsaktuell informasjon. Våre innspel mot fylkeskommunen og infrastruktursatsinga har ikkje resultert i at vi får finansiering til å ta fullskalatest av denne løysinga i regionen. Prosjektutvikling vidare må derfor avvente til seinare. Det er i 2014 gjort eit prosjektarbeid for å få meir fokus på Haugabreen i Stardalen i Jølster. Denne breen er svært lett tilgjengleg, men har vore lite profilert fordi det har vore lite og mangelfull skilting. No er det gjennom prosjektet gjort store framskritt ved at det er avtale med Statens vegvesen om skilting samt at det er forbetra skilting og parkering for besøkjande. Vidare er det laga informasjonsmateriell tilpassa denne spesielle attraktiviteten på fleire språk. Satsinga i Jølster når det gjeld utgreiing av Tverrfjellet har vore støtta av SNU der vårt fokus er å sikre faktakunnskap hos NCE Tourism slik at dette prosjektet sitt fyrtårn - potensial blir notert. Det er no skipa eit eige selskap av lokale interessentar for å dra dette prosjektet vidare. Grovprosjektering og kalkulering er gjort. Selskapet arbeider med finansieringsskisse mot Innovasjon Noreg og sentrale styresmakter. SNU har jobba aktivt for å mobilisere verksemder langs Nasjonal turistveg til produktutvikling og samarbeid i form av nettverk. Dette har resultert i at 25 engasjerte bedrifter har meldt seg som deltakarar i Prosjektet Produktutvikling langs Nasjonal Turistveg Gaularfjellet. Prosjektet er oppteke som pilot i Norwegian Centres of Expertise, NCE Tourism. Dette inneber finansiering gjennom Innovasjon Noreg til kjøp av ekstern prosjektleiar Børre Berglund. SNU ser også på fyrtårnetableringar med vandring og oppleving som sentrale element i vår satsing. Vi held tett kontakt med både fylkeskommunen og NCE Tourism for å sikre rett målfokus slik at vi støttar sentrale strategiske mål innan reiselivsbransjen. Når det gjeld klyngeprosjektet i Nedre Jølster, blir dette omtala som eige prosjekt seinare. Mot slutten av 2014 kom det sterke signal frå sentralt hald om at ein vil gå mot større og meir kompetente og effektive organisasjonar i feltet som omfattar destinasjonsfunksjonar. SNU er i innleiande drøftingar for å sjå korleis vi bør organisere oss framover. Det er ei målsettjing at ein skal gjennomføre slike felles vurderingar med ei tidplan slik at ein er klar for å møte eit nytt tilskotsregime frå Prosjektoppdrag ( internt og eksternt) næring (vekstprogram) Som det går fram av oversynet er det berre brukt om lag 11% av samla ressurs på dette feltet i Dette meiner dagleg leiar er for lite, men er eit resultat av dei avgrensa ressursane som er

6 tilgjenglege i selskapet, og dei felles vurderingar og prioriteringar som er gjort i samband med utarbeiding av verksemdplana. Innanfor dette feltet er det behov for stor auke av innsats. Det er grunn til spesielt å ha fokus på feltet ved SNU sitt Vekstprogram, der vi meiner det er svært store effekt å hente ved auka innsats. Erfaringane her er svært gode for det eksisterande næringsliv som er svært sentralt for å sikre vidare vekst i Sunnfjord. SNU er nøgd med å ha vore sentralt deltakande og koordinerande i arbeidet med å etablere elkraftstudie for ingeniørar i Førde. Dette året har det arbeidd for å få etablert eit ingeniørstudium for fagområdet bygg/anlegg i Førde. SNU er prosjektkoordinator saman med ei arbeids- og prosjektgruppe. Målsettinga i denne omgang er å etablere eit forprosjekt der Høgskulen i Sogn og Fjordane skal skaffast ressursar til å arbeide med å utvikle samla plan for å kunne etablere eit slikt studietilbod. Behovsgrunnlaget er avklara og dokumentet med spesiell hjelp frå NHO, KS og NITO. Konklusjonen ved årsskifte er at det er tilsegn om ca 75% av eit behov for midlar på 2 million kroner til dette forprosjektet. Her er INU- ordninga sentral saman med Sparebanken Sogn og Fjordane og fleire andreaktørar. Arbeidet held fram i SNU har også oppdrag som betalt sekretær for Førde industri- og næringssamskipnad, Flyplassutvalet og E-39 utval. Spesielt har det vore stor aktivitet kring E-39 utbygginga og flyplasspørsmålet i I Naustdal har det vore relativt stor aktivitet i eit fellesprosjekt som omfattar Elva Nausta der det er mykje aktivitet i ei samling av grunneigarar, kommune og SNU. Industriutbygging på Engebø er uavklara. Vidare er Naustdal næringsråd og Gaular næringsråd no etablerte med aktive organisasjonar slik at vi no har eige næringsorganisasjonar i alle fire kommunane i SNU. Dette er svært viktig for å sikre at det finst partar frå næringslivet som kan hørast om næringsspørsmål. Alle prosjekta som omhandlar Fjordvarmeprosjektet, Handelspark Brulandsvellene og Sunnfjord Næringspark Moskog er prega av at det har vore mindre aktivitet frå SNU siste året på grunn av planprosessar etc. Vi avventar avklaringar på desse prosjekta slik at nytt arbeid kan settjast i verk. Det som er sentralt for alle sakene er at dei er svært viktige for utvikling av arbeidsplassar i regionen. I Jølster har det vore gjennomført eit større vekstprogram lokalt i Bakgrunnen er eit forsøk på å etablere både ei klyngetenking i eit vekstprogram der bedrifter er lokalisert innanfor ei lite geografisk område og har gjensidig tilstøytande produkt. I området Nedre Jølst- Vassenden finst det eit titals bedrifter som har slike tilstøytande produkt ved at dei bygger på besøksnæring av ulik art. SNU inviterte desse bedriftene til utfordringssamling for å sjå om det var potensial for å skape meirvekst. Prosjektet vart ein stor suksess der SNU saman med PWC har gjennomført eit litt justert vekstprogram som er meir retta mot å utvikle klyngeeffekt.

7 SNU tolkar responsen frå det lokale næringslivet som svært godt. Arbeidet har enda med at ni eksisterande bedrifter no har etablert eige aksjeselskap med målsettjing om å drive fram samla marknadsføring og profilering. Slik etablering og slikt samla fokus er vi overtydde om ikkje kunne ha skjedd utan at det hadde vore gjort samarbeidsprosjekt for å sikre både kvalitet og auka fokus på strategiske mål. Sparebanken Sogn og Fjordane og NCE Tourism såg dette prosjektet så interessant at dei støtta oss med svært avgjerande midlar. SNU er svært tilfreds med resultatet, men skal også understreke at denne suksessen er eit resultat av at dei lokale bedriftene i området har lagt ned stor innsats og skaparvilje i noko som dei ikkje kunne vite resultatet av då ein starte. SNU ser fram til å kunne hjelpe vidare, men ser også at prosjektet no går inn i ein meir sjølvstendig fase der andre støttesystem blir utfordra Vi og PWC meiner at vi no truleg har eit opplegg som er svært lett å tilpasse næringslivet. Det er viktig å kunne justere opplegg slik at vi kan variere mellom vanlege vekstprogram og denne type klynge- og vekstprogram. SNU vil legge vekt på å finne finansiering for nye framstøytar etter same mal seinare. SNU har i 2014 også gjennomført eit svært omfattande arbeid saman med Folkeuniversitetet. Vi fekk tildelt frå departementet 1.0 mill. kroner for å styrkje vidareutdanning av tilsette i handelsnæringa. Dette prosjektet har vore svært godt motteke. SNU såg på denne innsatsen som svært sentral for å sikre basiskompetanse og teknologikompetanse i handelsnæringa i Førde spesielt. For Førde er handel svært viktig, noko som gjer at slik kompetansebygging bør skje ofte for å sikre at dei tilsette har tilstrekkeleg kunnskap. Denne innsatsen styrkjer også arbeidet med at tilsette må få kunne ta fagbrev. Vi er svært tilfreds med samarbeidet med Folkeuniversitetet og deira måte å ta tak i prosjektet på. Eiga drift og kompetansebygging SNU Innanfor dette område er det gjort samling av diverse aktivitetar som er naturleg del av selskapet si eiga drift. Det blir lagt vekt på at kompetansen i selskapet skal aukast i tråd med dei behov som blir avdekka. Det er eit faktum at både reglar og dei elektroniske støttesystema bli fornya over tid slik at vi må sikre at selskapet har oppdatert kunnskap. Dette er sentralt for at vi skal kunne yte støtte basert på faktakunnskap til nyskaparar og andre. God støtte til dei som treng dette føreset at vi sikra at vi har relevant kompetanse som også har høg kvalitet. På grunn av avgrensa ressurstilgang er det sett strenge grenser for omfanget. SNU har i sine kontorareal etablert også nokre lånekontor for nyetablerarar der ein som førstefasetiltak kan låne kontor i ein periode. På slutten av 2014 er stoda den at vi no ikkje har ledige slike kontorplassar og har utvida dette tilbodet med å ta i bruk eit felles prosjektkontor i SNU til same type førstefasetilbod. Kapasiteten er derfor no utnytta 100%. Tilbodet til slike nyetableringar er tenkt som ei kortare startordning for å stimulere til auka nyskaping, men skal ikkje bli eit tilbod i konkurranse med dei som leiger ut kontorareal. Vurderinga vår i SNU er at

8 dette tiltaket er viktig. Vi må sjå på om omfanget må aukast og samtidig sjå om vi kan få dette til å bli del av ei inkubatorsatsing. Kostnader til administrasjon av sjølve selskapet er svært avgrensa fordi vi har etablert faste system på det meste av dei vanlege administrative oppgåver. Løysinga med 100% timeregistrering med knyting direkte til rekneskapssystemet er svært effektivt. Fakturakontroll blir gjort av dagleg leiar med tilhøyrande knyting mot prosjekt. Revisjonsarbeidet bygger på å sikre etablering av kvalitative gode system og rutine slik at det er lite spørsmål om enkeltpostar etc. Revisor for selskapet er også den som gjennomfører revisjon av prosjekt der det er slike krav til revisoruttale ved avslutning. Totalt sett er det vår vurdering at selskapet har ein effektiv administrasjon og dermed relativt små kostnader til administrative driftsutgifter i selskapet. Sluttmerknad Dokumentet er noko meir omfattande enn det som var tenkt, men er eit resultat av at i utviklinga av teksten ser behov for å gje ei orientering som gjer lesaren i stand til å skape eit bilete med tilstrekkeleg detaljgrad.

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Omstillingskommune Sauda Handlingsplan 2017 Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Planverk... 3 2.2 Samfunnsutfordringar... 3 3. Visjon og hovudmål...

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta.

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. januar 2013. 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Hyllestad kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet.

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. februar 2012 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Askvoll kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke FYLKESREVISJONEN Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal Fylke Rapport om Engasjements- og eigarskapskontroll Innleiing Kontrollutvalet har i sak Ko 21/08 vedtatt følgjande:

Detaljer