emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN"

Transkript

1 emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

2 n Kurs nr September NORSK-KURS Kurset er for voksne dove/sterkt tungfiorte. Hovedemne er norsk (skriftlig norsk og sprakforstaelse). I tillegg blir det timer i samfunnsorientering. Pameldingsfrist: 11. august. H0STENS MAL: KURS PA A L : Kurs nr September DRAMAKURS Kurset er for dove som er Interessert i drama-arbeid. Kurset vil vise nye former for drama som passer for dove. Naermere opplysninger om innholdet (programmet) for kurset kommer i Doves Tidsskrift i lopet av varen Pameldingsfrist: 15. august. Kurs nr sept. 2.okt. L.O.-KURS Kurset er for dove som er fagorganisert i L.O. Dette er et begynnerkurs som gir kunnskaper om bl.a. arbeidsmiljoloven, lonnsavtaler, forsikringsordninger m.m. Kurset arrangeres i samarbeid med LO. Pameldingsfrist: 1. September. 6 : Kurs nr lo.okt. J. S -t DISKUSJONSTEKNIKK Kurset er for dove som vil laere mer om diskusjonsteknikk. bet blir forelesninger, gruppearbeid og felles diskusjoner. ^ Pameldingsfrist: 15. sept. I N T E R E S S E R T???? TA KONTAKT MED D0VEKONSULENTEN Kurs nr okt. KURS I SAMFUNNSORIENTERING Kurset tar i farste rekke sikte pa a gi en mnforing i fivordan samfunnet er bygget opp, hivordan stat og kommune fungerer osv. Kurset vil ogsa komme inn pa en rekke emner som har allmenn interesse. f.eks. arbeidsplass. trygdeordninger m.v, Pameldingsfrist: 13. September. Kurs nr okt. OPPF0LGINGSKURS I NORSK Kurset er beregnet pa de som tidligere har deltatt pa grunnkurs i norsk (spraktrening). Det vil bli en videreforing av norskopplegget som ble gjennomgalt pa grunnkurset. Pameldingsfrist: 15. September.

3 7y O S& klarte vi det na ogsa I Nemlig k samle nolc stoff t i l et "sommemummerav bladet vart. Jeg takker de som h.ar gitt stoff t i l bladet, for god bjelp, Og da gjenstar det bare a enske dere alle sammen en varm og solrik sommer. Til hosten motes vi igjen i Daves Hus^ og tar fatt pa arbeidet i foreningen med nye kreftor. Wenche

4 M0TENYTT - M0TENYTT - M0TENYTT STYHIM0TE ble avholdt pa kontoret i Dsves Hus 25, mai, Blandt annet ble behandlet tilskudden t i l kulturtiltak, og det var enighet om at det skal gis tilskudd t i l deltakere ved Kulturfestivalen pa Lillehammer, Da det er enkelte som ogsa far tilskudd pa andre kanter ble det vedtatt at disse far redusert tilskudd fra Doveforeningen, slik at alle far like meget, - Videre ble det ogsa snakket om "biblioteket i Doves Hus, Slik det er na er det l i t e "system" der, og vi ma forsoke a fa det l i t t bedre, og l i t t hyggeligere der, Doveforeningen har l i t t l i t e penger for tiden, og det ble vedtatt a overfore kr, 20,000,- fra Interessefondet, Synskontroll av dove v i l bli foretatt i host av oyelege Dagfinn Grodum, Kirkebakken 13> Porsgrunn (like ovenfor brannstasjonen), H i t t i l har 19 dove meldt seg som in-. teressert i a vsre med pa en slik synskontroll, og fremdeles er det anledning t i l a melde seg pa, 1.1 U N0RGS3 DOVEFOSBUNDS LAITDSM0TE ble avholdt mai 1 Stjordal, med Nord-Trondelag Doveforening som arrangor, Vi ma vel ogsa si at det var doveforeningen der som kom best ut av det med landsmotet. Forbundsstyret hadde denne gang ikke lilart a fa ferdige forbundets regnskaper, og det fikk derfor en god del kritikk, Det resulterte ogsa i at det ikke ble valg i ar, valgene v i l forst bli foretatt nar regnskapene foreligger, ved et ekstraordineert landsmote varen / /.-^. /* Ellers vedtok landsmotet at det i 1983 skal utgis en ukeutgave av Doves Tidsskrift, som en proveordning. med UQ nummer, Det "vanlige" Doves Tidsskrift v i l da komme ut med bare 6 nr.,^, v >,., * ;\ Forbundskontingenten ble satt t i l kr, 50,- pr, medlem, og Doves Tidsskrift blir da sendt gratis t i l alle medlemmer, Neste ordincere landsmote blir avholdt i Kristiansand i 198Zf,

5 . HYGGEiJ^EST. FOR KONPIHMANTEE..,, 18. mai holdt Telemark Doveforening en hyggefest for fern dove (horselshemmede) piker, som ble konfirmert her i vs.r. De hadde overhoring i Eidanger Kirke, med hovedprest Dueland. Ja, vi feiret stort to dcger pa rad i Doves Hus. Det ble fest bade 17. og I8. mai. De som hadde ansvaret for overhoringsfesten den 18. var Anne G. Skogl-und og Ase i^alvorsen (imder-^ tegnende). Vi pyntet opp hele lokalet med bjerk og norske flagg. Resultatet ble f i n t l For a fa det l i t t hyggelig i biblioteket, bar vi opp mobler fra peisestua. Lenge for festen, var vi gang med a finne f r i v i l l i g e t i l a bake for <; OSS. Til slutt stilte disse opp: Ruth Haug, Gunda Dahl, Kirsten Ytterb0,lda Eriksen, Jane Westby, Ann Ester Tundal og jeg selv. Jane bakte en f l o t t kransekakel Den var veldig god, og mange ville gjerne ha oppskriften, for det var en l i t t spesiell kake. Kanskje vi kan fa den pa trylclc her i bladet vart? ^ - _., ^,..!P S4 opprant den store dagen I8, mai. De fern ^entene,. alie ^ fra horselsklassene pa Myrene Skole, hadde som nevnt, over horing i Eidanger kirke, me^d hovedprest G. Duelanp,' og sogne-, presten. Dette har vi ogsa kunnet lese om i Porsgrvuin Dag- * blad, Det var ogsa med en sjette pike, Det var Monica Herregarden. Hun ble konfirmert i en annen kirke, l i t t for. de andre. En av jentene som var med pa festen, tr fra. Sandefjord. Him har fatt undervisning sammen med de andre j«htene, men skal forst korifirmeres pa*hjemstedet neste ar. Hennes navn er Bente Andersen. Det var opprinnelig Britt Dahl, kateket, som begynte undervisningen av jentene, H\ underviste dem noen maneder for Dueland overtok. De fam var: MERETE IMGEAV ASTERI TORUN Bi3 JANNE BRiiTEN ^... VI3EKE VARN ' - ', \-,.-^ MONICA HERREGARDEN '. ' ~,. ' ^ "..forts.

6 Etter overh0^ingen kom de med sine familier t i l kaffe i Doves Hus. De hadde pa seg flotte Telemarksbunader, og Bente fra Vestfold hadde pa seg vestfoldbunad. De var veldig fine alle sammen. ^aeret var stralende, og mange fant veien t i l festen, Det ble etterhvert stappfult i lokalet. Det var ogsa flere dove med. -i^or miinn Arne Skoglund onsket alle velkommen. iian sa bl. a: " Dere er na med pd noe soic vi ma skrive om i foreningens historie. DERE ER DE F0RSTE D2n/3 SOM BLIR KONFIRMERT HER,Alle vi andre som var dove da vi var barn, vi blekonfirmert ved doveskolene, langt hjemmefra." Etter talen fiklc jentene en gave fra Dovef oreningen. "^et var et halskjede. Den sjette, Bente fra Sandef;iord, fikk en fortjent blomsterbukett. Vi ble ogsa hyggelig overrasket trvfer at jentene holdt taler t i l Dueland og Telemark Doveforening. Det var tfanne og Astri Torunn som holdt talen. Den forste bnikte tale, den andre tegnsprak. De var meget flinice. De andre ;ientene owerrakte blomsti Til Dueland sa jentene: "Vi v i l gjerne takke deg for alt strev du har hatt med oss i denne tida. Vi vet det md iia vart veldig slitsemt a reise langt for a ha \mdervisning med oss. Vi gruet oss for vi skulle begynne, kanskje ville det bli meget vankelig for oss. Men na kan vi si at dette bare har vsrt hyggelig, og vi gleder oss meget t i l den store dagen pa Torsdag, solve konfirms.sjonsdagen. Vi v i l gjerne talcke deg for alt'du har gjort for oss." Til Dovef oreningen sa de takk, for at vi fikk" Vfere sammen, og takket for at de dove f-ulgte m.eu i kirken, De hapet at vi ogsa senere kunne ha kontakt med hverandre. Det var formannen i foreningen som mottok blomstene fra jentene. Til slutt takket formannen for hyggefesten,og Lan takket ogsa de ansvarlige for vellykket arrangement, ~ -*, \'...., Ase. tij-s-rvta^m-

7 Det v i l i host veere igang i+ tegnspralikurser, Alle er for viderekomne, men nybegynnere med stor interesse kan melde seg pa t i l kurstrinn L, * Kurstidene er: ' ^Hu...:;af vv,;:.^:>vr: t.--^xi ^v Tirsdag 31. august kl, 18,oo: 1, trinn (V/enches klasse) Tirsdag 31, august k l. 20,oo: If, trinn (Ases klasse) Onsdag 1. September kl, 18,oo: if, trinn (Ises klasse) ' Onsdag 1, September kl, 18,oo: 3, trinn (Wenches klasse) Kursstedet er som for: DQVES HUS, " ' ' Vi skulle gjerne se at noen dove meldte seg pa t i l Ases o klasser i if, trinn, Ta kontalct med Ase eller dovekonsulenten hvis du er interessert, Kjenner dere noen som v i l Isre tegnsprak? Da kan vi^ogsa sette igang et kurs for de helt nye, de som ikke kan noe fra for, Dette kurset matte da tas om mandagskveldene, kurset v i l vsre: Moren og det horselshommede barnet, Det blir Wenche som skal Vcsre Isrer for dette kurset hvis det kommer igang. Si fra t i l Wenche eller dovekonsulenten hvis dere far vite om noen., ^.... * ' HEI ' " ' ' "-"'^ Vi skal fa fli^rcboker i Doves HusI Det ville vsre fint om dere ville finne en bok a lese. Kjempefint om dere om dere koiaraer med flere nye ord, og diskuterer med hverandre i doveforeningen, Vi.har jo en ny tavle som vi kan skrive da nye ordene pa. Vi leerer sa lenge vi lever,!eil dagelig horer vi ikke radio, leser mye vanskelig i avisene, og kan ikke folge med i nyhetene pa TV..Og vi dove klarer ikke a folge med i en diskusjon blant de h.0rende, Sa derfor er det fint om vi ogsa far prove a diskutere de forskjellige tingene i doveforeningen hver uke, Det er nok med min, hver gang, i^a sier dere?, Ase,

8 6 '» N^TT FRA D0VEFORENINGENS DRAIOAGRUPPE., V. : Na trener vi for f u l l t t i l Nordisk knlturfestival for dove i lillehanimer. Ase og jeg trener hver dag hjemme hos hverandre, og hver Torsdag har vi ovelse i Doves Hus, De som er med er: Ase Halvorsen deklamerer :,. Inger Britt Paulsen datter -, _, Bjorn Arnesen far aktorer i Anne G. Skoglimd mor " bakgrunnen. Instruictor: Anne G;. Skoglvmd, -i^ Vi skal oppfore November av Elsa Beskow. Den er noe omarbeidet, slik at alle skal forsta m.eningen. Gin^ppen spill er pa var mate, som dove. Det jeg raener,. er at vi brulcer mye kroppsbevegelse, mim.e, uttrykk og l i t t tale (ord), og selvfolgelig det mmgaelige TEGNSPRAK,som vi er sa glad for, eller rettre sagt I. Kirsten Ytterbo matte dessverre trekke seg pga. planlagt utenlandsferie med sin familie. Derfor rykker jeg inn i hennes sted,som mor. Gruppen skal ha generaiprove pa Risoya 9. j u l i. Da skal det jo veere xmgdomsleir der. Selv er jeg forhindret da,og der rylclcer j^irsten inn i mitt sted, sa her gar det unna med SAMARBEID, og f l o t t er det.,..^,,,,,, Ase og jeg skal ogsa vise Shiva Osi, men i skrivende stund er det ikke bestemt hva vi skal framfare. God sommer onsker jeg dere, alle telemarkingene, bade dove og horende, store og sma, : i ^. - :-rrv ^jf^!.; ^..sv -^..<.<*t>i; ^ Taslc 'yor3u:^3j::: : ^c^: / I «; Anne. ' ih Vi har fatt en annen sommerhilsen ogsa, og det er synd vi ikke kan fa med den fine skriften: G ^er^u: Hei alle sammeni Vi barna onsker dere en god sommer, Hilsen fra. Fetter Terje Roy Kathrine Martin Bente Anita Lene Emmy

9 "TELE-NXTT" D0ves Hus Tordenskjoldsgt PORSGRUNN.;,. ^?., Krager0, TEGNSPRAK-KURS I KRAGER0... TROSS ALTl vi er 4 "jenter" som i vinter har gjennomgatt kurstrinn 3. Da vi dessverre ikke har hatt noen "larer", har vi delt denne oppgaven mellom oss - etter beste evne.,.. Helt fullverdig er jo da undervisningen ikke blitt. Vi er nok fremdeles selvf0lgelig relativt svake i tolkning og saratale, men vi gir oss ikke med dette, og akter a "sta pa" fra h0sten av igjen - forhapentligvis med fortsatt velvillig bistand og samarbeid med Doves Hus., ^,,, ^. J-^B. ntbi jar-.-yn:. -r Vi takker for at vi fikk komme oppover og avlegge "eksamen", som vi faktisk bestod, Gisholts vedvarende og ertende latter t i l trossi Forovrig har han nok ikke ledd av oss for siste gang\, Vennlig hilsen fra Kragero Liv Eva, Unni, Kari og Anne

10 SMANYTT - SMANYTT - SMANYTT LOPPEM/iRKEDET i Doves Hus 2?. og 28. mai ble vellykltet. Tilsammen ble det solgt "lopper" for kr. /.636,- brutto. Regnskapet er iicke oppgjort enda, men det regnes med at nettoen blir ca kr ,-, Det blir sannsynligvis et nytt loppemarked t i l hosten, og "Loppekomiteen" haper pa like godt resultat da. Mange var flinke t i l a gi "lopper", men desverre var det ogsa mye skrap, som bare matte kastes, Det sier noe at det ble tilsammen 25 sekker med skrap, og "loppekomiteen" ber om at det neste gang blir gitt mindre klasr og mere ting. Denne komiteen har bestatt av flere horende, det har vesrt Jenny, Kari, Karin B, Karin S., Irene, Randi og Edith, og de har vsrt bade snille og flinke, KULTURFESTIVALEN pa Lillehammer ser ut t i l a b l i vellyk ket. Det har meldt seg pa over 700 deltakere fra alle de nordiske landene, - Fra Telemark deltar 4 aktive og 12 turister, G0TEBORG.S D0VAS PENSIONiS.^LUBB kommer pa besok hit tirs dag 15. juni. De blir ialt l\\, og det er sa m.ange at vi ikke kan ha sammenkomst med de i Doves Hus, Derfor har vi leid Ungdommens Hus den kvelden, og vi haper at mange av foreningens medlemmer moter opp for a hilse pa vare svenske gjester. Samvsret begynner kl. I9. FORENINGSN NORGSS D0VBLINDE feirer sitt 25 ars jubileum med en festmiddag 10. juni pa Bjerkely Folkehoyskole, 2266 Arneberg. Dette er under foreningens arlige sommerstevne. Den egentlige "fodselsdagen" er 13. oktober. REINHOLDT ROBERTSEN, Liane 28, 3900 Porsgrunn fyller 60 ar 25. j u l i. Haji er formann i Foreningen Norges Dovblinde og er ogsa aktiv medlem av Telemark Doveforening, Adresson hans er f, t, Sikholtsenteret, 3030 Konnerud-

11 F R A F L Y T T I N G 18. juni flytter Anne Gloslie Skoglund t i l Oslo. Vi mister da et meget aktivt medlem i Telemark Doveforening. Hva har hun gjort i de 11 arena hun har bodd her i Porsgr&nn? Hun kom raskt med i styret her,og har sittet der uavbrutt i 11 ar. Naja, hun var jo iklie helt "gronn" nar hun kom hit. Hun var med a stifte ungdomsklubben i Oslo Doveforening, og var meget aj-itiv der. Da Telemark Doveforening kjopte eget hus, var Anne med i huskomiteen sammen med olav Haug og Thor Gisholt,og hun hadde ansvar for innkjop av inventar og stoff, Hun bestemte fargene, som passet fint samme^.og takket vsre Anne, er vi fremdeles ikke lei fargene i huset v vart. Anne ble den forste forkvinne i Telemark Doveforenings historie, Hun satt som forkvinne i fire ar. Hun gjorde en god jobbjiog med foreningen, bl.a, da vi kom pa "glid" inn i Porsgrunn kommune og Telemark fylke, Anne representerte meget bra i sine verv her. IDnna har vi god stotte fra fylket og kommunen, taliket vsre /mne, Plun har hatt mange verv her ogsa. Vi kan nevne at hun var varforste representant i FFO, I det siste aret har hn sittet i samradet for funksjonshemmede i Porsgrunn kommune, Vi skal heifer ikke glemrne den innsats Anne har gjort for kulturen i foreningen, Hun har vsert aktiv, bade som skuespiller og instruktor, Ofte begge deler saratidig. Hun har ogsa va3rt var representant ved flere kulturseminar pa Al, Anne har fatt mange venner her,bade blant dove og horende, for hun er lett samarbeide med, Vi taliker /snne 6, Skoglund for en god innsats i 11 ar, og onsker henne lykke t i l i framtiden, Vi kommer t i l a tenke ofte pa deg. Viktigst er det at hun v i l fortsette a vsre medlem hos oss, -^v^l: - Ase' Halvorsen, 'x^, -

12 INTSRVJUET: I dette niunmeret har vi med opplysninger om nar tegnsprakkursene begynner igjen t i l hosten. Studielederen oppfordrer ogsa dove t i l a melde seg pa kurs. Vi vet det er mange som spor seg:"' Hva skal dove pa tegnsprakkurs a gjor?" Ja, det kunne vsrt morsoma fa vite l i t t om det. Her i Telemark har vi en dov som har fulgt med i tegnsprakimdervisningen i nesten tre ar n4, og vi bestemte oss for a ta en prat med ham. Det er Per Jonassen,vaktmesteren p4 Doves Hus. Jeg gripei- fatt i ham i det han er ferdig med pleniclipp i hagen i Doves Hus, og vi slar oss ned for a fa en prat, - Per, du har vert med pa flere tegnsprakkurs na. Hvorfor begynte du? - j. ; ^ - Min sostei' begynte pa kurs, og hun ville gjerne ha meg med, Siden jeg he.dde lyst selv ogsa., meldte jeg meg pa. ii DuiJtunKo jo tegnsprak fra for. Har du Isrt noe nytt? - Ajada. Jeg ha,r Isrt tegn for nange nye ord. Dessuten h8.r jeg Isrt l i t t norsk gram.atikl: ogsa. Det er mye lettere, " forsta innholdet i setningene nar vi loarer tegi'itil. - Hvordan trives du. i en gruppe med bare horende? - Vel, det gikk jo l i t t tregt med samta,len t i l a begynne med, men etterhvert gikk det lettere. Na ^8.n jeg prate med alle sammen. De bruker tegn hele tiden, ogsa i pa.usen, Vi har b l i t t veldig gode veraier. Av og t i l gar vi opp pa J hybelen min og prater vidre nar vmdervisningen er over. Likevel kunne det vsrt morsomt om. flere dove ble med pa kurs. - Vil du anbefale fler? dove a ga pa kurs? - Ja, det v i l jeg. Vi dsve snakker jo ofte om hvor bra det er at horende Irarer tegnsprak. Hyis horende og dove gar pa kurs sammen larer vi mye av hverandre, og vi la3rer a snakke sammen, og forsta hverandre. De desve ks.n ogsa pl\ikke opp tegn for mange ord., som de kanskje har lurt pyfor, Jeg syjaes ogsa det er en fin mate a Isre l i t t forts.

13 11 mer norsk og gramatikk pa. Jeg synes ikke de dove skulle vsre redde for a komme pa Kurs. Det har gatt veldig bra synes jeg, og sa er det veldig morsomt. Her i Telemark brulier vi jo dove l 8rere ogsa. - Kommer dine medelever ofte i daveforeningen? - De kommer av og t i l. Oft ere na, enn t i l a beg^'nne med. Kanskje det ville vojre lettere hvis flere dove kixnne prate med dem, med den formen for tegnsprak som vi Isrer pa kursene.

14 D0VETOLKER TELEMARK 3D Offenttig godkjent: Gisholt, Edith Starrvn. 2, 3700 SKIEN MIdlertldIg godkjente: Alfredsen, Osvald 0vregt. 49, 3700 SKIEN Hansen, Berit Haug Sandakervn. 6, 3900 PORSGRUNN Herregarden, Kari Bamblevn. 42, 3700 SKIEN Horntvedt, Karl Amtmann Aallsgt. 32, 3700 SKIEN Jonassen, June Skrukkerodvn. 71, 3900 PORSGRUNN Jonassen, KjerstI Klovervn. 21 A, 3900 PORSGRUNN Lauritzen, Irene ^askenlundvn. 40, 3900 PORSGRUNN Lillefjaere, Sigmund Furuhoimvn. 43, 3900 PORSGRUNN Norling, Turid Lyngvn. 36, 3900 PORSGRUNN Olsen, Gunn Karin Bliklokkevn. 4 a, 3900 PORSGRUNN Wetlesen, Harry H. Stathellegt. 4 a, 3700 SKIEN HUSK A TA MED "RA3J0NERING3K0RTENE" (TOLK-KUTOKGENE) NAR DU BRUKER TOLK! N Y E M E D L E M M E R ~''s^ \ Vi har i 1982 fatt en del nye medlemmer: AKTIVE: ^"^^ ^. Frank Sverre Mandt, Te-Pro, 3800 Bo -J^.^,.- ' ' ^ O": Arne Haugerud, Oterholt, 3800 Bo..- " '. ST0TTSMEDLEI'114SR:., I Turid Norling, Lyngvn. 36, 3900 Porsgrunn \ Kjersti Jonassen, Klovervn, 21 A, 3900 Porsgrunn % \ Berit Haug Hansen, Sandaker 6 D, 3900 Porsgrunn ; ^ / Torborg og Magne Bo, Skrivervn, lif, 3920 Eidanger V' Hilde og Ottar Engrav, 37^0 Lunde V Jorunn M. Lovsjo, Torvgaten 18 A, 3900 Porsgrunn Tor Auensen, Jonholt Terrasse 7, 3900 Porsgrunn Borghild Nilssen, Porsgrunnsvia. 35> 3700 Skien

15 PROGRAM- OG VAKTLISTE Dato: /8 19/8 26/8 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 1Zi/10 21/10 28/10 Program: Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Vakt: Gunn Kari - Kristian Ruth - Olav Jane - Knut Ove Ase - Bjorn A Mette Kari - Odd Wenche - Per Lillian - Sinar Gunda - Ernst Kirsten - Nils Ann-Ester - Bjorn H Edith - Leif Inger Britt - Arne P OBS: HUSK: Forstnevnte har ansvar for innkjop av m.at, Hvis du imie kan ta vakten din ma du selv finne en annen som v i l bytte med deg, Glemmer du vakten; Kr, 25>- i "mulkt". UTLEIEPRISEI^ VSD D0VES HUS Leier skal Eier skal gjore rent gjore rent "Biblioteket" kr, 25,- kr, ifo,- Motesalen 90,- 110,- Peis-stuen 90,- 110,- Kjokken - 20,- i+0,- Hele huset». 220,- 300,- DIVER3E S/iLG: Kaffe, pr, kolbe (1,6 1) kr 10,- Mineralvann, pr, flaske 5»- <j Pils, pr, flaske 10,-

16 TRYKKSAKER TIL 1. RETLTRADRESSE: D0VES T E L E - N Y T T Tordensk3oldsgate 3S00 Porsgrunn TELEP/IARK D0VEFORENIISIG^ DOVES HUS - TORDENSKJOLDSGT PORSGRUNN Postgiro nr Bankgiro nr FORMANN: Arne Skoglund BJorndalvn Eidanger P0VES TELE-NYTT Redaktor: Wenche Evensen Seminarvn. 5 P 3900 PorsgxTinn 0^ (I D0VEKONSULENT: Thor Gisholt Starrveien Skien Tlf Paste kontortider: Mandager k l p& Kjelpemiddelsentralen (ved Sentralsykehuset, Skien) Tlf Torsdager k l og k l i Doves Hus. Andre dager etter avtale.

DØVES TELE-NYTT' ... ..- -..' Medlemsblad for Telemark Døveforening '7. ... Årgang 3 Nr. 3 1982 , ' .. ". - 0" _ ...

DØVES TELE-NYTT' ... ..- -..' Medlemsblad for Telemark Døveforening '7. ... Årgang 3 Nr. 3 1982 , ' .. . - 0 _ ... Årgang 3 Nr. 3 1982 DØVES TELE-NYTT' Medlemsblad for Telemark Døveforening, -..'..., ' /,,. I i.> \ ~. { ",...',..........- 0" _.. ". -.....,,..,,.-. - '7.... /' 1! r i I. DØVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15,3900

Detaljer

Medlemsblad for Telemark Doveforening

Medlemsblad for Telemark Doveforening 5. argang Nr. 1-1934 1 1 ^.4 3'-. Medlemsblad for Telemark Doveforening A D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN H E I I G J E N,.^ -.. Na er det lenge siden dere har fatt Daves TEe-Nytt, og plutselig

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Medlemsblad fortelemark Doveforening

Medlemsblad fortelemark Doveforening Argang 3 Nr. 2 1982 Medlemsblad fortelemark Doveforening \J:: avholdes i lardag 20. mars 1982 kl. 18. r/;,/\ j-i dflj DA'GSORDEN : 1 Beretning for 1981 2 Regnskaper for 1981 3 Dovekonsulentens rapporter

Detaljer

D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN

D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN V W U I w ( i Iv.* i Oi.U I PJ i Te! JOS emark Deveforeni n D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN avholdog j D0yES ''US Tord8n3k!C = i:,v;:- '5 3S00 POi-:;^.-"'n lordag W;-, mare l9o1 k l. 13.

Detaljer

Medlemsblad fortelemark D0veforening

Medlemsblad fortelemark D0veforening A 9 r g a n g d \!r. 6 1981 ri 1..:,< 1 T ^ B d U....Vf-r;-' < car-.-.i^aijiiiii'tisll.^ Medlemsblad fortelemark D0veforening - V "i-*-- ^ D0VES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN FOrtMANNEN tiar

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Medlemsblad for Telemark D0veforening

Medlemsblad for Telemark D0veforening a r g a n g Nr.:^-1984. Medlemsblad for Telemark D0veforening D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 75, 3900PORSGRUNN 4^ C' v.^ i REDAKT0RENS SPALTE Endelig er tiden konunet for det andre nummeret av bladet vart,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

T O R S D A G 14. JUNI 2012

T O R S D A G 14. JUNI 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. JUNI 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s t

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

TELEMARK DQVEFORENINC, TORDENSKJOLDSGT 15;3900PORSGRUNN

TELEMARK DQVEFORENINC, TORDENSKJOLDSGT 15;3900PORSGRUNN TELEMARK DQVEFORENINC, TORDENSKJOLDSGT 15;3900PORSGRUNN side I I redaksjonen: Ase K. Halvorsen. Wenche Evensen. Tegninger: Bj0rn Arneseji Hilsen fra forhenvsrende forkvinne Anne G. Skoglund, Som forhenva'rende

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 A: 1. Bård Langsåvold 1. Kari Stensen 2. Gunleif Krogstad 2. Anne Stine Haugen 3. Elin Beate Benberg 3. Tom Ketil Karlsen 4. Wenche Pedersen

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Informasjon Bamsene: 07 barn: Reve jentene: 05 barn Tema

Informasjon Bamsene: 07 barn: Reve jentene: 05 barn Tema 1 INNHOLD 1. Forside 2. Innhold 3. Informasjon 4. Leik 5. Oversikt over januar, februar 6. Oversikt over mars og april 7. Oversikt over mai og juni 8. Juli 2 Informasjon Fra uke fire kommer vi til å dele

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsrapport for skoleåret 2007-2008 Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Fridalen skole

Årsrapport for skoleåret 2007-2008 Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Fridalen skole Årsrapport for skoleåret 2007-2008 Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Fridalen skole 1. Sammensetning og organisering av møter FAU har dette skoleåret bestått av 21 representanter. Styret har bestått av: Leder

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca 1 Lag og organisasjoner: Idrett,, sport Kategori: Leder: Telefonnr: Ca antall medlem mer e-post adresse: Frivillighetsregisteret I L Idrett og Stine Grindstein 97 16 30 51 251 post@smolail.no Skytterlag

Detaljer

MÅNEDSPLAN OKTOBER for REGNBUEN

MÅNEDSPLAN OKTOBER for REGNBUEN MÅNEDSPLAN OKTOBER for REGNBUEN PROSJEKT: Høst, Vennskap og Hajj FAGOMRÅDER: -Kommunikasjon, språk og tekst -Etikk, religion og filosofi -Natur, miljø og teknikk UKE Mandag 30/9 Tirsdag 1/10 Onsdag 2/10

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

nøves TELE-NYTT . ~m~~ ,/~."!~. ~B ~e" I Medlemsblad for Telemark Døveforening ~~ \ 5. årgang Nr.':!. -1984 .., ",.,.! I '" l\ -. - --...

nøves TELE-NYTT . ~m~~ ,/~.!~. ~B ~e I Medlemsblad for Telemark Døveforening ~~ \ 5. årgang Nr.':!. -1984 .., ,.,.! I ' l\ -. - --... 5. årgang Nr.':!. -1984 nøves TELE-NYTT Medlemsblad for Telemark Døveforening.' -~,. o.". -.,,-=. ~m~~ ~~ \,/~."!~. ~B ~e" I -. -. o.. - '., -. '.. -.~ -.- ")....)~,,..., ",.,.! I '" l\ -. - --...- I I

Detaljer

Kristiansand Døveforening ønsker alle sine medlemmer en fin mørketid!

Kristiansand Døveforening ønsker alle sine medlemmer en fin mørketid! Medlemsblad for Kristiansand Døveforening Nr. 7 2006 Årgang 20 Bush hører dårlig... Les om: - NB!!! Interiørkurset 10.-11. nov. AVLYST!!!!! - Foredrag av døvetolk Astri Kristiansen 16. nov. - Julebord

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Program for høsten 2016

Program for høsten 2016 Program for høsten 2016 Hamar Husflidslag holder til her i Kirkebakken Følg med på oppslagstavla vår Hamar Husflidslag holder til i Kirkegaten 12, 2. etasje. Vi har: Norges Husflidslag som moderorganisasjon

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Vaktliste og arbeidsoppgaver 13. - 15. mars

Vaktliste og arbeidsoppgaver 13. - 15. mars Vaktliste og arbeidsoppgaver 13. - 15. mars Nå er det klart for vårens loppemarked - en viktig inntektskilde for korpset vårt. I tillegg til pengene som kommer inn pleier vi å få god trening for lattermusklene

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

Michael på ny tur til Qatar. Da reiser Dubaipresten til til sine konfirmanter i Qatar. Det blir gudstjeneste

Michael på ny tur til Qatar. Da reiser Dubaipresten til til sine konfirmanter i Qatar. Det blir gudstjeneste Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Eid-uken i Dubai Søndag 29.nov.: Åpen kirke kl. 11 13 (Rock skolan har Eid-pause) kl 20.00 Innebandy

Detaljer

PROGRAM høst 2015 - vår 2016

PROGRAM høst 2015 - vår 2016 PROGRAM høst 2015 - vår 2016 OBS!! NYE KURS OG AKTIVITETER!!! KURS I TREDREIING: Lyst til å lære å dreie i tre? SLIPEKURS: Lei av sløv redskap? Vi setter opp kurs i sliping av treskjærerutstyr. NUPERELLEKURS:

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Referat fra styremøte i FAU 5.5.2010

Referat fra styremøte i FAU 5.5.2010 Referat fra styremøte i FAU 5.5.2010 Sted Bjerkelundveien 29 Dato 05.05.2010 Tilstede Wenche Nylund, Trygve Meyer Jacobsen, Mauseth, Halck Johannsen, Lise-Berith Lian og Leivann Forfall: Marianne Bjørnstad

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Turnéplan: The Formula (Kingwings crew) Kontaktperson DKS: Aase Kari Skaugen aase.kari.skaugen@stfk.no 73866028

Turnéplan: The Formula (Kingwings crew) Kontaktperson DKS: Aase Kari Skaugen aase.kari.skaugen@stfk.no 73866028 Tir 18. okt. 2016 Skaun Ungdomskole: trinn: 8 10, antall: 140 Skaun Ungdomskole 7353 BØRSA 72 86 88 00/72 86 88 24 Annbjørg Rønning annbjorg.ronning@skaun.kommune.no 72868803, 72868800 Ikke uke 45. Tir

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

BLADET INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits?

BLADET INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits? Piskenummer ~~ BLADET nr. I. 1993 INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits? Ord fra redaktøren Det er piske

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Sak 2013-70 Kommende NR-arrangementer - møteplan Første samling for det nye topplederseminaret gikk av stabelen 20. og 21. november med 18 deltakere.

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014

Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014 Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014 Juni Januar Man 06/01 19:00: Mannsgruppe Tirs 07/01 18:30: Menighetsråd Tirs 14/01 19:00: Jentekveld med besøk av Elin Ørjasæter (entré kr 100) Ons 15/01 14:30:

Detaljer