emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN"

Transkript

1 emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

2 n Kurs nr September NORSK-KURS Kurset er for voksne dove/sterkt tungfiorte. Hovedemne er norsk (skriftlig norsk og sprakforstaelse). I tillegg blir det timer i samfunnsorientering. Pameldingsfrist: 11. august. H0STENS MAL: KURS PA A L : Kurs nr September DRAMAKURS Kurset er for dove som er Interessert i drama-arbeid. Kurset vil vise nye former for drama som passer for dove. Naermere opplysninger om innholdet (programmet) for kurset kommer i Doves Tidsskrift i lopet av varen Pameldingsfrist: 15. august. Kurs nr sept. 2.okt. L.O.-KURS Kurset er for dove som er fagorganisert i L.O. Dette er et begynnerkurs som gir kunnskaper om bl.a. arbeidsmiljoloven, lonnsavtaler, forsikringsordninger m.m. Kurset arrangeres i samarbeid med LO. Pameldingsfrist: 1. September. 6 : Kurs nr lo.okt. J. S -t DISKUSJONSTEKNIKK Kurset er for dove som vil laere mer om diskusjonsteknikk. bet blir forelesninger, gruppearbeid og felles diskusjoner. ^ Pameldingsfrist: 15. sept. I N T E R E S S E R T???? TA KONTAKT MED D0VEKONSULENTEN Kurs nr okt. KURS I SAMFUNNSORIENTERING Kurset tar i farste rekke sikte pa a gi en mnforing i fivordan samfunnet er bygget opp, hivordan stat og kommune fungerer osv. Kurset vil ogsa komme inn pa en rekke emner som har allmenn interesse. f.eks. arbeidsplass. trygdeordninger m.v, Pameldingsfrist: 13. September. Kurs nr okt. OPPF0LGINGSKURS I NORSK Kurset er beregnet pa de som tidligere har deltatt pa grunnkurs i norsk (spraktrening). Det vil bli en videreforing av norskopplegget som ble gjennomgalt pa grunnkurset. Pameldingsfrist: 15. September.

3 7y O S& klarte vi det na ogsa I Nemlig k samle nolc stoff t i l et "sommemummerav bladet vart. Jeg takker de som h.ar gitt stoff t i l bladet, for god bjelp, Og da gjenstar det bare a enske dere alle sammen en varm og solrik sommer. Til hosten motes vi igjen i Daves Hus^ og tar fatt pa arbeidet i foreningen med nye kreftor. Wenche

4 M0TENYTT - M0TENYTT - M0TENYTT STYHIM0TE ble avholdt pa kontoret i Dsves Hus 25, mai, Blandt annet ble behandlet tilskudden t i l kulturtiltak, og det var enighet om at det skal gis tilskudd t i l deltakere ved Kulturfestivalen pa Lillehammer, Da det er enkelte som ogsa far tilskudd pa andre kanter ble det vedtatt at disse far redusert tilskudd fra Doveforeningen, slik at alle far like meget, - Videre ble det ogsa snakket om "biblioteket i Doves Hus, Slik det er na er det l i t e "system" der, og vi ma forsoke a fa det l i t t bedre, og l i t t hyggeligere der, Doveforeningen har l i t t l i t e penger for tiden, og det ble vedtatt a overfore kr, 20,000,- fra Interessefondet, Synskontroll av dove v i l bli foretatt i host av oyelege Dagfinn Grodum, Kirkebakken 13> Porsgrunn (like ovenfor brannstasjonen), H i t t i l har 19 dove meldt seg som in-. teressert i a vsre med pa en slik synskontroll, og fremdeles er det anledning t i l a melde seg pa, 1.1 U N0RGS3 DOVEFOSBUNDS LAITDSM0TE ble avholdt mai 1 Stjordal, med Nord-Trondelag Doveforening som arrangor, Vi ma vel ogsa si at det var doveforeningen der som kom best ut av det med landsmotet. Forbundsstyret hadde denne gang ikke lilart a fa ferdige forbundets regnskaper, og det fikk derfor en god del kritikk, Det resulterte ogsa i at det ikke ble valg i ar, valgene v i l forst bli foretatt nar regnskapene foreligger, ved et ekstraordineert landsmote varen / /.-^. /* Ellers vedtok landsmotet at det i 1983 skal utgis en ukeutgave av Doves Tidsskrift, som en proveordning. med UQ nummer, Det "vanlige" Doves Tidsskrift v i l da komme ut med bare 6 nr.,^, v >,., * ;\ Forbundskontingenten ble satt t i l kr, 50,- pr, medlem, og Doves Tidsskrift blir da sendt gratis t i l alle medlemmer, Neste ordincere landsmote blir avholdt i Kristiansand i 198Zf,

5 . HYGGEiJ^EST. FOR KONPIHMANTEE..,, 18. mai holdt Telemark Doveforening en hyggefest for fern dove (horselshemmede) piker, som ble konfirmert her i vs.r. De hadde overhoring i Eidanger Kirke, med hovedprest Dueland. Ja, vi feiret stort to dcger pa rad i Doves Hus. Det ble fest bade 17. og I8. mai. De som hadde ansvaret for overhoringsfesten den 18. var Anne G. Skogl-und og Ase i^alvorsen (imder-^ tegnende). Vi pyntet opp hele lokalet med bjerk og norske flagg. Resultatet ble f i n t l For a fa det l i t t hyggelig i biblioteket, bar vi opp mobler fra peisestua. Lenge for festen, var vi gang med a finne f r i v i l l i g e t i l a bake for <; OSS. Til slutt stilte disse opp: Ruth Haug, Gunda Dahl, Kirsten Ytterb0,lda Eriksen, Jane Westby, Ann Ester Tundal og jeg selv. Jane bakte en f l o t t kransekakel Den var veldig god, og mange ville gjerne ha oppskriften, for det var en l i t t spesiell kake. Kanskje vi kan fa den pa trylclc her i bladet vart? ^ - _., ^,..!P S4 opprant den store dagen I8, mai. De fern ^entene,. alie ^ fra horselsklassene pa Myrene Skole, hadde som nevnt, over horing i Eidanger kirke, me^d hovedprest G. Duelanp,' og sogne-, presten. Dette har vi ogsa kunnet lese om i Porsgrvuin Dag- * blad, Det var ogsa med en sjette pike, Det var Monica Herregarden. Hun ble konfirmert i en annen kirke, l i t t for. de andre. En av jentene som var med pa festen, tr fra. Sandefjord. Him har fatt undervisning sammen med de andre j«htene, men skal forst korifirmeres pa*hjemstedet neste ar. Hennes navn er Bente Andersen. Det var opprinnelig Britt Dahl, kateket, som begynte undervisningen av jentene, H\ underviste dem noen maneder for Dueland overtok. De fam var: MERETE IMGEAV ASTERI TORUN Bi3 JANNE BRiiTEN ^... VI3EKE VARN ' - ', \-,.-^ MONICA HERREGARDEN '. ' ~,. ' ^ "..forts.

6 Etter overh0^ingen kom de med sine familier t i l kaffe i Doves Hus. De hadde pa seg flotte Telemarksbunader, og Bente fra Vestfold hadde pa seg vestfoldbunad. De var veldig fine alle sammen. ^aeret var stralende, og mange fant veien t i l festen, Det ble etterhvert stappfult i lokalet. Det var ogsa flere dove med. -i^or miinn Arne Skoglund onsket alle velkommen. iian sa bl. a: " Dere er na med pd noe soic vi ma skrive om i foreningens historie. DERE ER DE F0RSTE D2n/3 SOM BLIR KONFIRMERT HER,Alle vi andre som var dove da vi var barn, vi blekonfirmert ved doveskolene, langt hjemmefra." Etter talen fiklc jentene en gave fra Dovef oreningen. "^et var et halskjede. Den sjette, Bente fra Sandef;iord, fikk en fortjent blomsterbukett. Vi ble ogsa hyggelig overrasket trvfer at jentene holdt taler t i l Dueland og Telemark Doveforening. Det var tfanne og Astri Torunn som holdt talen. Den forste bnikte tale, den andre tegnsprak. De var meget flinice. De andre ;ientene owerrakte blomsti Til Dueland sa jentene: "Vi v i l gjerne takke deg for alt strev du har hatt med oss i denne tida. Vi vet det md iia vart veldig slitsemt a reise langt for a ha \mdervisning med oss. Vi gruet oss for vi skulle begynne, kanskje ville det bli meget vankelig for oss. Men na kan vi si at dette bare har vsrt hyggelig, og vi gleder oss meget t i l den store dagen pa Torsdag, solve konfirms.sjonsdagen. Vi v i l gjerne talcke deg for alt'du har gjort for oss." Til Dovef oreningen sa de takk, for at vi fikk" Vfere sammen, og takket for at de dove f-ulgte m.eu i kirken, De hapet at vi ogsa senere kunne ha kontakt med hverandre. Det var formannen i foreningen som mottok blomstene fra jentene. Til slutt takket formannen for hyggefesten,og Lan takket ogsa de ansvarlige for vellykket arrangement, ~ -*, \'...., Ase. tij-s-rvta^m-

7 Det v i l i host veere igang i+ tegnspralikurser, Alle er for viderekomne, men nybegynnere med stor interesse kan melde seg pa t i l kurstrinn L, * Kurstidene er: ' ^Hu...:;af vv,;:.^:>vr: t.--^xi ^v Tirsdag 31. august kl, 18,oo: 1, trinn (V/enches klasse) Tirsdag 31, august k l. 20,oo: If, trinn (Ases klasse) Onsdag 1. September kl, 18,oo: if, trinn (Ises klasse) ' Onsdag 1, September kl, 18,oo: 3, trinn (Wenches klasse) Kursstedet er som for: DQVES HUS, " ' ' Vi skulle gjerne se at noen dove meldte seg pa t i l Ases o klasser i if, trinn, Ta kontalct med Ase eller dovekonsulenten hvis du er interessert, Kjenner dere noen som v i l Isre tegnsprak? Da kan vi^ogsa sette igang et kurs for de helt nye, de som ikke kan noe fra for, Dette kurset matte da tas om mandagskveldene, kurset v i l vsre: Moren og det horselshommede barnet, Det blir Wenche som skal Vcsre Isrer for dette kurset hvis det kommer igang. Si fra t i l Wenche eller dovekonsulenten hvis dere far vite om noen., ^.... * ' HEI ' " ' ' "-"'^ Vi skal fa fli^rcboker i Doves HusI Det ville vsre fint om dere ville finne en bok a lese. Kjempefint om dere om dere koiaraer med flere nye ord, og diskuterer med hverandre i doveforeningen, Vi.har jo en ny tavle som vi kan skrive da nye ordene pa. Vi leerer sa lenge vi lever,!eil dagelig horer vi ikke radio, leser mye vanskelig i avisene, og kan ikke folge med i nyhetene pa TV..Og vi dove klarer ikke a folge med i en diskusjon blant de h.0rende, Sa derfor er det fint om vi ogsa far prove a diskutere de forskjellige tingene i doveforeningen hver uke, Det er nok med min, hver gang, i^a sier dere?, Ase,

8 6 '» N^TT FRA D0VEFORENINGENS DRAIOAGRUPPE., V. : Na trener vi for f u l l t t i l Nordisk knlturfestival for dove i lillehanimer. Ase og jeg trener hver dag hjemme hos hverandre, og hver Torsdag har vi ovelse i Doves Hus, De som er med er: Ase Halvorsen deklamerer :,. Inger Britt Paulsen datter -, _, Bjorn Arnesen far aktorer i Anne G. Skoglimd mor " bakgrunnen. Instruictor: Anne G;. Skoglvmd, -i^ Vi skal oppfore November av Elsa Beskow. Den er noe omarbeidet, slik at alle skal forsta m.eningen. Gin^ppen spill er pa var mate, som dove. Det jeg raener,. er at vi brulcer mye kroppsbevegelse, mim.e, uttrykk og l i t t tale (ord), og selvfolgelig det mmgaelige TEGNSPRAK,som vi er sa glad for, eller rettre sagt I. Kirsten Ytterbo matte dessverre trekke seg pga. planlagt utenlandsferie med sin familie. Derfor rykker jeg inn i hennes sted,som mor. Gruppen skal ha generaiprove pa Risoya 9. j u l i. Da skal det jo veere xmgdomsleir der. Selv er jeg forhindret da,og der rylclcer j^irsten inn i mitt sted, sa her gar det unna med SAMARBEID, og f l o t t er det.,..^,,,,,, Ase og jeg skal ogsa vise Shiva Osi, men i skrivende stund er det ikke bestemt hva vi skal framfare. God sommer onsker jeg dere, alle telemarkingene, bade dove og horende, store og sma, : i ^. - :-rrv ^jf^!.; ^..sv -^..<.<*t>i; ^ Taslc 'yor3u:^3j::: : ^c^: / I «; Anne. ' ih Vi har fatt en annen sommerhilsen ogsa, og det er synd vi ikke kan fa med den fine skriften: G ^er^u: Hei alle sammeni Vi barna onsker dere en god sommer, Hilsen fra. Fetter Terje Roy Kathrine Martin Bente Anita Lene Emmy

9 "TELE-NXTT" D0ves Hus Tordenskjoldsgt PORSGRUNN.;,. ^?., Krager0, TEGNSPRAK-KURS I KRAGER0... TROSS ALTl vi er 4 "jenter" som i vinter har gjennomgatt kurstrinn 3. Da vi dessverre ikke har hatt noen "larer", har vi delt denne oppgaven mellom oss - etter beste evne.,.. Helt fullverdig er jo da undervisningen ikke blitt. Vi er nok fremdeles selvf0lgelig relativt svake i tolkning og saratale, men vi gir oss ikke med dette, og akter a "sta pa" fra h0sten av igjen - forhapentligvis med fortsatt velvillig bistand og samarbeid med Doves Hus., ^,,, ^. J-^B. ntbi jar-.-yn:. -r Vi takker for at vi fikk komme oppover og avlegge "eksamen", som vi faktisk bestod, Gisholts vedvarende og ertende latter t i l trossi Forovrig har han nok ikke ledd av oss for siste gang\, Vennlig hilsen fra Kragero Liv Eva, Unni, Kari og Anne

10 SMANYTT - SMANYTT - SMANYTT LOPPEM/iRKEDET i Doves Hus 2?. og 28. mai ble vellykltet. Tilsammen ble det solgt "lopper" for kr. /.636,- brutto. Regnskapet er iicke oppgjort enda, men det regnes med at nettoen blir ca kr ,-, Det blir sannsynligvis et nytt loppemarked t i l hosten, og "Loppekomiteen" haper pa like godt resultat da. Mange var flinke t i l a gi "lopper", men desverre var det ogsa mye skrap, som bare matte kastes, Det sier noe at det ble tilsammen 25 sekker med skrap, og "loppekomiteen" ber om at det neste gang blir gitt mindre klasr og mere ting. Denne komiteen har bestatt av flere horende, det har vesrt Jenny, Kari, Karin B, Karin S., Irene, Randi og Edith, og de har vsrt bade snille og flinke, KULTURFESTIVALEN pa Lillehammer ser ut t i l a b l i vellyk ket. Det har meldt seg pa over 700 deltakere fra alle de nordiske landene, - Fra Telemark deltar 4 aktive og 12 turister, G0TEBORG.S D0VAS PENSIONiS.^LUBB kommer pa besok hit tirs dag 15. juni. De blir ialt l\\, og det er sa m.ange at vi ikke kan ha sammenkomst med de i Doves Hus, Derfor har vi leid Ungdommens Hus den kvelden, og vi haper at mange av foreningens medlemmer moter opp for a hilse pa vare svenske gjester. Samvsret begynner kl. I9. FORENINGSN NORGSS D0VBLINDE feirer sitt 25 ars jubileum med en festmiddag 10. juni pa Bjerkely Folkehoyskole, 2266 Arneberg. Dette er under foreningens arlige sommerstevne. Den egentlige "fodselsdagen" er 13. oktober. REINHOLDT ROBERTSEN, Liane 28, 3900 Porsgrunn fyller 60 ar 25. j u l i. Haji er formann i Foreningen Norges Dovblinde og er ogsa aktiv medlem av Telemark Doveforening, Adresson hans er f, t, Sikholtsenteret, 3030 Konnerud-

11 F R A F L Y T T I N G 18. juni flytter Anne Gloslie Skoglund t i l Oslo. Vi mister da et meget aktivt medlem i Telemark Doveforening. Hva har hun gjort i de 11 arena hun har bodd her i Porsgr&nn? Hun kom raskt med i styret her,og har sittet der uavbrutt i 11 ar. Naja, hun var jo iklie helt "gronn" nar hun kom hit. Hun var med a stifte ungdomsklubben i Oslo Doveforening, og var meget aj-itiv der. Da Telemark Doveforening kjopte eget hus, var Anne med i huskomiteen sammen med olav Haug og Thor Gisholt,og hun hadde ansvar for innkjop av inventar og stoff, Hun bestemte fargene, som passet fint samme^.og takket vsre Anne, er vi fremdeles ikke lei fargene i huset v vart. Anne ble den forste forkvinne i Telemark Doveforenings historie, Hun satt som forkvinne i fire ar. Hun gjorde en god jobbjiog med foreningen, bl.a, da vi kom pa "glid" inn i Porsgrunn kommune og Telemark fylke, Anne representerte meget bra i sine verv her. IDnna har vi god stotte fra fylket og kommunen, taliket vsre /mne, Plun har hatt mange verv her ogsa. Vi kan nevne at hun var varforste representant i FFO, I det siste aret har hn sittet i samradet for funksjonshemmede i Porsgrunn kommune, Vi skal heifer ikke glemrne den innsats Anne har gjort for kulturen i foreningen, Hun har vsert aktiv, bade som skuespiller og instruktor, Ofte begge deler saratidig. Hun har ogsa va3rt var representant ved flere kulturseminar pa Al, Anne har fatt mange venner her,bade blant dove og horende, for hun er lett samarbeide med, Vi taliker /snne 6, Skoglund for en god innsats i 11 ar, og onsker henne lykke t i l i framtiden, Vi kommer t i l a tenke ofte pa deg. Viktigst er det at hun v i l fortsette a vsre medlem hos oss, -^v^l: - Ase' Halvorsen, 'x^, -

12 INTSRVJUET: I dette niunmeret har vi med opplysninger om nar tegnsprakkursene begynner igjen t i l hosten. Studielederen oppfordrer ogsa dove t i l a melde seg pa kurs. Vi vet det er mange som spor seg:"' Hva skal dove pa tegnsprakkurs a gjor?" Ja, det kunne vsrt morsoma fa vite l i t t om det. Her i Telemark har vi en dov som har fulgt med i tegnsprakimdervisningen i nesten tre ar n4, og vi bestemte oss for a ta en prat med ham. Det er Per Jonassen,vaktmesteren p4 Doves Hus. Jeg gripei- fatt i ham i det han er ferdig med pleniclipp i hagen i Doves Hus, og vi slar oss ned for a fa en prat, - Per, du har vert med pa flere tegnsprakkurs na. Hvorfor begynte du? - j. ; ^ - Min sostei' begynte pa kurs, og hun ville gjerne ha meg med, Siden jeg he.dde lyst selv ogsa., meldte jeg meg pa. ii DuiJtunKo jo tegnsprak fra for. Har du Isrt noe nytt? - Ajada. Jeg ha,r Isrt tegn for nange nye ord. Dessuten h8.r jeg Isrt l i t t norsk gram.atikl: ogsa. Det er mye lettere, " forsta innholdet i setningene nar vi loarer tegi'itil. - Hvordan trives du. i en gruppe med bare horende? - Vel, det gikk jo l i t t tregt med samta,len t i l a begynne med, men etterhvert gikk det lettere. Na ^8.n jeg prate med alle sammen. De bruker tegn hele tiden, ogsa i pa.usen, Vi har b l i t t veldig gode veraier. Av og t i l gar vi opp pa J hybelen min og prater vidre nar vmdervisningen er over. Likevel kunne det vsrt morsomt om. flere dove ble med pa kurs. - Vil du anbefale fler? dove a ga pa kurs? - Ja, det v i l jeg. Vi dsve snakker jo ofte om hvor bra det er at horende Irarer tegnsprak. Hyis horende og dove gar pa kurs sammen larer vi mye av hverandre, og vi la3rer a snakke sammen, og forsta hverandre. De desve ks.n ogsa pl\ikke opp tegn for mange ord., som de kanskje har lurt pyfor, Jeg syjaes ogsa det er en fin mate a Isre l i t t forts.

13 11 mer norsk og gramatikk pa. Jeg synes ikke de dove skulle vsre redde for a komme pa Kurs. Det har gatt veldig bra synes jeg, og sa er det veldig morsomt. Her i Telemark brulier vi jo dove l 8rere ogsa. - Kommer dine medelever ofte i daveforeningen? - De kommer av og t i l. Oft ere na, enn t i l a beg^'nne med. Kanskje det ville vojre lettere hvis flere dove kixnne prate med dem, med den formen for tegnsprak som vi Isrer pa kursene.

14 D0VETOLKER TELEMARK 3D Offenttig godkjent: Gisholt, Edith Starrvn. 2, 3700 SKIEN MIdlertldIg godkjente: Alfredsen, Osvald 0vregt. 49, 3700 SKIEN Hansen, Berit Haug Sandakervn. 6, 3900 PORSGRUNN Herregarden, Kari Bamblevn. 42, 3700 SKIEN Horntvedt, Karl Amtmann Aallsgt. 32, 3700 SKIEN Jonassen, June Skrukkerodvn. 71, 3900 PORSGRUNN Jonassen, KjerstI Klovervn. 21 A, 3900 PORSGRUNN Lauritzen, Irene ^askenlundvn. 40, 3900 PORSGRUNN Lillefjaere, Sigmund Furuhoimvn. 43, 3900 PORSGRUNN Norling, Turid Lyngvn. 36, 3900 PORSGRUNN Olsen, Gunn Karin Bliklokkevn. 4 a, 3900 PORSGRUNN Wetlesen, Harry H. Stathellegt. 4 a, 3700 SKIEN HUSK A TA MED "RA3J0NERING3K0RTENE" (TOLK-KUTOKGENE) NAR DU BRUKER TOLK! N Y E M E D L E M M E R ~''s^ \ Vi har i 1982 fatt en del nye medlemmer: AKTIVE: ^"^^ ^. Frank Sverre Mandt, Te-Pro, 3800 Bo -J^.^,.- ' ' ^ O": Arne Haugerud, Oterholt, 3800 Bo..- " '. ST0TTSMEDLEI'114SR:., I Turid Norling, Lyngvn. 36, 3900 Porsgrunn \ Kjersti Jonassen, Klovervn, 21 A, 3900 Porsgrunn % \ Berit Haug Hansen, Sandaker 6 D, 3900 Porsgrunn ; ^ / Torborg og Magne Bo, Skrivervn, lif, 3920 Eidanger V' Hilde og Ottar Engrav, 37^0 Lunde V Jorunn M. Lovsjo, Torvgaten 18 A, 3900 Porsgrunn Tor Auensen, Jonholt Terrasse 7, 3900 Porsgrunn Borghild Nilssen, Porsgrunnsvia. 35> 3700 Skien

15 PROGRAM- OG VAKTLISTE Dato: /8 19/8 26/8 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 1Zi/10 21/10 28/10 Program: Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Vakt: Gunn Kari - Kristian Ruth - Olav Jane - Knut Ove Ase - Bjorn A Mette Kari - Odd Wenche - Per Lillian - Sinar Gunda - Ernst Kirsten - Nils Ann-Ester - Bjorn H Edith - Leif Inger Britt - Arne P OBS: HUSK: Forstnevnte har ansvar for innkjop av m.at, Hvis du imie kan ta vakten din ma du selv finne en annen som v i l bytte med deg, Glemmer du vakten; Kr, 25>- i "mulkt". UTLEIEPRISEI^ VSD D0VES HUS Leier skal Eier skal gjore rent gjore rent "Biblioteket" kr, 25,- kr, ifo,- Motesalen 90,- 110,- Peis-stuen 90,- 110,- Kjokken - 20,- i+0,- Hele huset». 220,- 300,- DIVER3E S/iLG: Kaffe, pr, kolbe (1,6 1) kr 10,- Mineralvann, pr, flaske 5»- <j Pils, pr, flaske 10,-

16 TRYKKSAKER TIL 1. RETLTRADRESSE: D0VES T E L E - N Y T T Tordensk3oldsgate 3S00 Porsgrunn TELEP/IARK D0VEFORENIISIG^ DOVES HUS - TORDENSKJOLDSGT PORSGRUNN Postgiro nr Bankgiro nr FORMANN: Arne Skoglund BJorndalvn Eidanger P0VES TELE-NYTT Redaktor: Wenche Evensen Seminarvn. 5 P 3900 PorsgxTinn 0^ (I D0VEKONSULENT: Thor Gisholt Starrveien Skien Tlf Paste kontortider: Mandager k l p& Kjelpemiddelsentralen (ved Sentralsykehuset, Skien) Tlf Torsdager k l og k l i Doves Hus. Andre dager etter avtale.

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Team Albania. 230 barn på skolen i Risili. Nyhetsbrev fra

Team Albania. 230 barn på skolen i Risili. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. 230 barn på skolen i Risili Nyhetsbrev fra Team Albania Sommer 2014 Fantastisk!

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09 Siste nytt 2009 Om noen få timer går vi inn i 2010. Det er alltid litt spesielt når et år er forbi. Tenk, det er allerede 10 år siden vi runda århundre- og årtusenskiftet, og årene har gått fort. På 70-tallet

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag?

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14 (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe 5 September 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 5-2012 Side 4 Side 12 Side 03 Leder: TV2

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics

Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics 6 August 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 6-2009 Side 28 Side

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

i Gokstadveien, sier Linn Arntsen (38) fra Haukerød, som også gikk ned 16 kilo på 2 måneder ved hjelp av vekteduksjonsprogrammet

i Gokstadveien, sier Linn Arntsen (38) fra Haukerød, som også gikk ned 16 kilo på 2 måneder ved hjelp av vekteduksjonsprogrammet Sandefjord april 2013 GRATIS AVIS Vi garanterer at du går ned 10-15 før juli, om du følger vårt EasyLife program. Les mer på baksiden, eller send easy4 til 2030. Linn ned 16 ved MyLife Endelig et senter

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer