emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN"

Transkript

1 emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

2 n Kurs nr September NORSK-KURS Kurset er for voksne dove/sterkt tungfiorte. Hovedemne er norsk (skriftlig norsk og sprakforstaelse). I tillegg blir det timer i samfunnsorientering. Pameldingsfrist: 11. august. H0STENS MAL: KURS PA A L : Kurs nr September DRAMAKURS Kurset er for dove som er Interessert i drama-arbeid. Kurset vil vise nye former for drama som passer for dove. Naermere opplysninger om innholdet (programmet) for kurset kommer i Doves Tidsskrift i lopet av varen Pameldingsfrist: 15. august. Kurs nr sept. 2.okt. L.O.-KURS Kurset er for dove som er fagorganisert i L.O. Dette er et begynnerkurs som gir kunnskaper om bl.a. arbeidsmiljoloven, lonnsavtaler, forsikringsordninger m.m. Kurset arrangeres i samarbeid med LO. Pameldingsfrist: 1. September. 6 : Kurs nr lo.okt. J. S -t DISKUSJONSTEKNIKK Kurset er for dove som vil laere mer om diskusjonsteknikk. bet blir forelesninger, gruppearbeid og felles diskusjoner. ^ Pameldingsfrist: 15. sept. I N T E R E S S E R T???? TA KONTAKT MED D0VEKONSULENTEN Kurs nr okt. KURS I SAMFUNNSORIENTERING Kurset tar i farste rekke sikte pa a gi en mnforing i fivordan samfunnet er bygget opp, hivordan stat og kommune fungerer osv. Kurset vil ogsa komme inn pa en rekke emner som har allmenn interesse. f.eks. arbeidsplass. trygdeordninger m.v, Pameldingsfrist: 13. September. Kurs nr okt. OPPF0LGINGSKURS I NORSK Kurset er beregnet pa de som tidligere har deltatt pa grunnkurs i norsk (spraktrening). Det vil bli en videreforing av norskopplegget som ble gjennomgalt pa grunnkurset. Pameldingsfrist: 15. September.

3 7y O S& klarte vi det na ogsa I Nemlig k samle nolc stoff t i l et "sommemummerav bladet vart. Jeg takker de som h.ar gitt stoff t i l bladet, for god bjelp, Og da gjenstar det bare a enske dere alle sammen en varm og solrik sommer. Til hosten motes vi igjen i Daves Hus^ og tar fatt pa arbeidet i foreningen med nye kreftor. Wenche

4 M0TENYTT - M0TENYTT - M0TENYTT STYHIM0TE ble avholdt pa kontoret i Dsves Hus 25, mai, Blandt annet ble behandlet tilskudden t i l kulturtiltak, og det var enighet om at det skal gis tilskudd t i l deltakere ved Kulturfestivalen pa Lillehammer, Da det er enkelte som ogsa far tilskudd pa andre kanter ble det vedtatt at disse far redusert tilskudd fra Doveforeningen, slik at alle far like meget, - Videre ble det ogsa snakket om "biblioteket i Doves Hus, Slik det er na er det l i t e "system" der, og vi ma forsoke a fa det l i t t bedre, og l i t t hyggeligere der, Doveforeningen har l i t t l i t e penger for tiden, og det ble vedtatt a overfore kr, 20,000,- fra Interessefondet, Synskontroll av dove v i l bli foretatt i host av oyelege Dagfinn Grodum, Kirkebakken 13> Porsgrunn (like ovenfor brannstasjonen), H i t t i l har 19 dove meldt seg som in-. teressert i a vsre med pa en slik synskontroll, og fremdeles er det anledning t i l a melde seg pa, 1.1 U N0RGS3 DOVEFOSBUNDS LAITDSM0TE ble avholdt mai 1 Stjordal, med Nord-Trondelag Doveforening som arrangor, Vi ma vel ogsa si at det var doveforeningen der som kom best ut av det med landsmotet. Forbundsstyret hadde denne gang ikke lilart a fa ferdige forbundets regnskaper, og det fikk derfor en god del kritikk, Det resulterte ogsa i at det ikke ble valg i ar, valgene v i l forst bli foretatt nar regnskapene foreligger, ved et ekstraordineert landsmote varen / /.-^. /* Ellers vedtok landsmotet at det i 1983 skal utgis en ukeutgave av Doves Tidsskrift, som en proveordning. med UQ nummer, Det "vanlige" Doves Tidsskrift v i l da komme ut med bare 6 nr.,^, v >,., * ;\ Forbundskontingenten ble satt t i l kr, 50,- pr, medlem, og Doves Tidsskrift blir da sendt gratis t i l alle medlemmer, Neste ordincere landsmote blir avholdt i Kristiansand i 198Zf,

5 . HYGGEiJ^EST. FOR KONPIHMANTEE..,, 18. mai holdt Telemark Doveforening en hyggefest for fern dove (horselshemmede) piker, som ble konfirmert her i vs.r. De hadde overhoring i Eidanger Kirke, med hovedprest Dueland. Ja, vi feiret stort to dcger pa rad i Doves Hus. Det ble fest bade 17. og I8. mai. De som hadde ansvaret for overhoringsfesten den 18. var Anne G. Skogl-und og Ase i^alvorsen (imder-^ tegnende). Vi pyntet opp hele lokalet med bjerk og norske flagg. Resultatet ble f i n t l For a fa det l i t t hyggelig i biblioteket, bar vi opp mobler fra peisestua. Lenge for festen, var vi gang med a finne f r i v i l l i g e t i l a bake for <; OSS. Til slutt stilte disse opp: Ruth Haug, Gunda Dahl, Kirsten Ytterb0,lda Eriksen, Jane Westby, Ann Ester Tundal og jeg selv. Jane bakte en f l o t t kransekakel Den var veldig god, og mange ville gjerne ha oppskriften, for det var en l i t t spesiell kake. Kanskje vi kan fa den pa trylclc her i bladet vart? ^ - _., ^,..!P S4 opprant den store dagen I8, mai. De fern ^entene,. alie ^ fra horselsklassene pa Myrene Skole, hadde som nevnt, over horing i Eidanger kirke, me^d hovedprest G. Duelanp,' og sogne-, presten. Dette har vi ogsa kunnet lese om i Porsgrvuin Dag- * blad, Det var ogsa med en sjette pike, Det var Monica Herregarden. Hun ble konfirmert i en annen kirke, l i t t for. de andre. En av jentene som var med pa festen, tr fra. Sandefjord. Him har fatt undervisning sammen med de andre j«htene, men skal forst korifirmeres pa*hjemstedet neste ar. Hennes navn er Bente Andersen. Det var opprinnelig Britt Dahl, kateket, som begynte undervisningen av jentene, H\ underviste dem noen maneder for Dueland overtok. De fam var: MERETE IMGEAV ASTERI TORUN Bi3 JANNE BRiiTEN ^... VI3EKE VARN ' - ', \-,.-^ MONICA HERREGARDEN '. ' ~,. ' ^ "..forts.

6 Etter overh0^ingen kom de med sine familier t i l kaffe i Doves Hus. De hadde pa seg flotte Telemarksbunader, og Bente fra Vestfold hadde pa seg vestfoldbunad. De var veldig fine alle sammen. ^aeret var stralende, og mange fant veien t i l festen, Det ble etterhvert stappfult i lokalet. Det var ogsa flere dove med. -i^or miinn Arne Skoglund onsket alle velkommen. iian sa bl. a: " Dere er na med pd noe soic vi ma skrive om i foreningens historie. DERE ER DE F0RSTE D2n/3 SOM BLIR KONFIRMERT HER,Alle vi andre som var dove da vi var barn, vi blekonfirmert ved doveskolene, langt hjemmefra." Etter talen fiklc jentene en gave fra Dovef oreningen. "^et var et halskjede. Den sjette, Bente fra Sandef;iord, fikk en fortjent blomsterbukett. Vi ble ogsa hyggelig overrasket trvfer at jentene holdt taler t i l Dueland og Telemark Doveforening. Det var tfanne og Astri Torunn som holdt talen. Den forste bnikte tale, den andre tegnsprak. De var meget flinice. De andre ;ientene owerrakte blomsti Til Dueland sa jentene: "Vi v i l gjerne takke deg for alt strev du har hatt med oss i denne tida. Vi vet det md iia vart veldig slitsemt a reise langt for a ha \mdervisning med oss. Vi gruet oss for vi skulle begynne, kanskje ville det bli meget vankelig for oss. Men na kan vi si at dette bare har vsrt hyggelig, og vi gleder oss meget t i l den store dagen pa Torsdag, solve konfirms.sjonsdagen. Vi v i l gjerne talcke deg for alt'du har gjort for oss." Til Dovef oreningen sa de takk, for at vi fikk" Vfere sammen, og takket for at de dove f-ulgte m.eu i kirken, De hapet at vi ogsa senere kunne ha kontakt med hverandre. Det var formannen i foreningen som mottok blomstene fra jentene. Til slutt takket formannen for hyggefesten,og Lan takket ogsa de ansvarlige for vellykket arrangement, ~ -*, \'...., Ase. tij-s-rvta^m-

7 Det v i l i host veere igang i+ tegnspralikurser, Alle er for viderekomne, men nybegynnere med stor interesse kan melde seg pa t i l kurstrinn L, * Kurstidene er: ' ^Hu...:;af vv,;:.^:>vr: t.--^xi ^v Tirsdag 31. august kl, 18,oo: 1, trinn (V/enches klasse) Tirsdag 31, august k l. 20,oo: If, trinn (Ases klasse) Onsdag 1. September kl, 18,oo: if, trinn (Ises klasse) ' Onsdag 1, September kl, 18,oo: 3, trinn (Wenches klasse) Kursstedet er som for: DQVES HUS, " ' ' Vi skulle gjerne se at noen dove meldte seg pa t i l Ases o klasser i if, trinn, Ta kontalct med Ase eller dovekonsulenten hvis du er interessert, Kjenner dere noen som v i l Isre tegnsprak? Da kan vi^ogsa sette igang et kurs for de helt nye, de som ikke kan noe fra for, Dette kurset matte da tas om mandagskveldene, kurset v i l vsre: Moren og det horselshommede barnet, Det blir Wenche som skal Vcsre Isrer for dette kurset hvis det kommer igang. Si fra t i l Wenche eller dovekonsulenten hvis dere far vite om noen., ^.... * ' HEI ' " ' ' "-"'^ Vi skal fa fli^rcboker i Doves HusI Det ville vsre fint om dere ville finne en bok a lese. Kjempefint om dere om dere koiaraer med flere nye ord, og diskuterer med hverandre i doveforeningen, Vi.har jo en ny tavle som vi kan skrive da nye ordene pa. Vi leerer sa lenge vi lever,!eil dagelig horer vi ikke radio, leser mye vanskelig i avisene, og kan ikke folge med i nyhetene pa TV..Og vi dove klarer ikke a folge med i en diskusjon blant de h.0rende, Sa derfor er det fint om vi ogsa far prove a diskutere de forskjellige tingene i doveforeningen hver uke, Det er nok med min, hver gang, i^a sier dere?, Ase,

8 6 '» N^TT FRA D0VEFORENINGENS DRAIOAGRUPPE., V. : Na trener vi for f u l l t t i l Nordisk knlturfestival for dove i lillehanimer. Ase og jeg trener hver dag hjemme hos hverandre, og hver Torsdag har vi ovelse i Doves Hus, De som er med er: Ase Halvorsen deklamerer :,. Inger Britt Paulsen datter -, _, Bjorn Arnesen far aktorer i Anne G. Skoglimd mor " bakgrunnen. Instruictor: Anne G;. Skoglvmd, -i^ Vi skal oppfore November av Elsa Beskow. Den er noe omarbeidet, slik at alle skal forsta m.eningen. Gin^ppen spill er pa var mate, som dove. Det jeg raener,. er at vi brulcer mye kroppsbevegelse, mim.e, uttrykk og l i t t tale (ord), og selvfolgelig det mmgaelige TEGNSPRAK,som vi er sa glad for, eller rettre sagt I. Kirsten Ytterbo matte dessverre trekke seg pga. planlagt utenlandsferie med sin familie. Derfor rykker jeg inn i hennes sted,som mor. Gruppen skal ha generaiprove pa Risoya 9. j u l i. Da skal det jo veere xmgdomsleir der. Selv er jeg forhindret da,og der rylclcer j^irsten inn i mitt sted, sa her gar det unna med SAMARBEID, og f l o t t er det.,..^,,,,,, Ase og jeg skal ogsa vise Shiva Osi, men i skrivende stund er det ikke bestemt hva vi skal framfare. God sommer onsker jeg dere, alle telemarkingene, bade dove og horende, store og sma, : i ^. - :-rrv ^jf^!.; ^..sv -^..<.<*t>i; ^ Taslc 'yor3u:^3j::: : ^c^: / I «; Anne. ' ih Vi har fatt en annen sommerhilsen ogsa, og det er synd vi ikke kan fa med den fine skriften: G ^er^u: Hei alle sammeni Vi barna onsker dere en god sommer, Hilsen fra. Fetter Terje Roy Kathrine Martin Bente Anita Lene Emmy

9 "TELE-NXTT" D0ves Hus Tordenskjoldsgt PORSGRUNN.;,. ^?., Krager0, TEGNSPRAK-KURS I KRAGER0... TROSS ALTl vi er 4 "jenter" som i vinter har gjennomgatt kurstrinn 3. Da vi dessverre ikke har hatt noen "larer", har vi delt denne oppgaven mellom oss - etter beste evne.,.. Helt fullverdig er jo da undervisningen ikke blitt. Vi er nok fremdeles selvf0lgelig relativt svake i tolkning og saratale, men vi gir oss ikke med dette, og akter a "sta pa" fra h0sten av igjen - forhapentligvis med fortsatt velvillig bistand og samarbeid med Doves Hus., ^,,, ^. J-^B. ntbi jar-.-yn:. -r Vi takker for at vi fikk komme oppover og avlegge "eksamen", som vi faktisk bestod, Gisholts vedvarende og ertende latter t i l trossi Forovrig har han nok ikke ledd av oss for siste gang\, Vennlig hilsen fra Kragero Liv Eva, Unni, Kari og Anne

10 SMANYTT - SMANYTT - SMANYTT LOPPEM/iRKEDET i Doves Hus 2?. og 28. mai ble vellykltet. Tilsammen ble det solgt "lopper" for kr. /.636,- brutto. Regnskapet er iicke oppgjort enda, men det regnes med at nettoen blir ca kr ,-, Det blir sannsynligvis et nytt loppemarked t i l hosten, og "Loppekomiteen" haper pa like godt resultat da. Mange var flinke t i l a gi "lopper", men desverre var det ogsa mye skrap, som bare matte kastes, Det sier noe at det ble tilsammen 25 sekker med skrap, og "loppekomiteen" ber om at det neste gang blir gitt mindre klasr og mere ting. Denne komiteen har bestatt av flere horende, det har vesrt Jenny, Kari, Karin B, Karin S., Irene, Randi og Edith, og de har vsrt bade snille og flinke, KULTURFESTIVALEN pa Lillehammer ser ut t i l a b l i vellyk ket. Det har meldt seg pa over 700 deltakere fra alle de nordiske landene, - Fra Telemark deltar 4 aktive og 12 turister, G0TEBORG.S D0VAS PENSIONiS.^LUBB kommer pa besok hit tirs dag 15. juni. De blir ialt l\\, og det er sa m.ange at vi ikke kan ha sammenkomst med de i Doves Hus, Derfor har vi leid Ungdommens Hus den kvelden, og vi haper at mange av foreningens medlemmer moter opp for a hilse pa vare svenske gjester. Samvsret begynner kl. I9. FORENINGSN NORGSS D0VBLINDE feirer sitt 25 ars jubileum med en festmiddag 10. juni pa Bjerkely Folkehoyskole, 2266 Arneberg. Dette er under foreningens arlige sommerstevne. Den egentlige "fodselsdagen" er 13. oktober. REINHOLDT ROBERTSEN, Liane 28, 3900 Porsgrunn fyller 60 ar 25. j u l i. Haji er formann i Foreningen Norges Dovblinde og er ogsa aktiv medlem av Telemark Doveforening, Adresson hans er f, t, Sikholtsenteret, 3030 Konnerud-

11 F R A F L Y T T I N G 18. juni flytter Anne Gloslie Skoglund t i l Oslo. Vi mister da et meget aktivt medlem i Telemark Doveforening. Hva har hun gjort i de 11 arena hun har bodd her i Porsgr&nn? Hun kom raskt med i styret her,og har sittet der uavbrutt i 11 ar. Naja, hun var jo iklie helt "gronn" nar hun kom hit. Hun var med a stifte ungdomsklubben i Oslo Doveforening, og var meget aj-itiv der. Da Telemark Doveforening kjopte eget hus, var Anne med i huskomiteen sammen med olav Haug og Thor Gisholt,og hun hadde ansvar for innkjop av inventar og stoff, Hun bestemte fargene, som passet fint samme^.og takket vsre Anne, er vi fremdeles ikke lei fargene i huset v vart. Anne ble den forste forkvinne i Telemark Doveforenings historie, Hun satt som forkvinne i fire ar. Hun gjorde en god jobbjiog med foreningen, bl.a, da vi kom pa "glid" inn i Porsgrunn kommune og Telemark fylke, Anne representerte meget bra i sine verv her. IDnna har vi god stotte fra fylket og kommunen, taliket vsre /mne, Plun har hatt mange verv her ogsa. Vi kan nevne at hun var varforste representant i FFO, I det siste aret har hn sittet i samradet for funksjonshemmede i Porsgrunn kommune, Vi skal heifer ikke glemrne den innsats Anne har gjort for kulturen i foreningen, Hun har vsert aktiv, bade som skuespiller og instruktor, Ofte begge deler saratidig. Hun har ogsa va3rt var representant ved flere kulturseminar pa Al, Anne har fatt mange venner her,bade blant dove og horende, for hun er lett samarbeide med, Vi taliker /snne 6, Skoglund for en god innsats i 11 ar, og onsker henne lykke t i l i framtiden, Vi kommer t i l a tenke ofte pa deg. Viktigst er det at hun v i l fortsette a vsre medlem hos oss, -^v^l: - Ase' Halvorsen, 'x^, -

12 INTSRVJUET: I dette niunmeret har vi med opplysninger om nar tegnsprakkursene begynner igjen t i l hosten. Studielederen oppfordrer ogsa dove t i l a melde seg pa kurs. Vi vet det er mange som spor seg:"' Hva skal dove pa tegnsprakkurs a gjor?" Ja, det kunne vsrt morsoma fa vite l i t t om det. Her i Telemark har vi en dov som har fulgt med i tegnsprakimdervisningen i nesten tre ar n4, og vi bestemte oss for a ta en prat med ham. Det er Per Jonassen,vaktmesteren p4 Doves Hus. Jeg gripei- fatt i ham i det han er ferdig med pleniclipp i hagen i Doves Hus, og vi slar oss ned for a fa en prat, - Per, du har vert med pa flere tegnsprakkurs na. Hvorfor begynte du? - j. ; ^ - Min sostei' begynte pa kurs, og hun ville gjerne ha meg med, Siden jeg he.dde lyst selv ogsa., meldte jeg meg pa. ii DuiJtunKo jo tegnsprak fra for. Har du Isrt noe nytt? - Ajada. Jeg ha,r Isrt tegn for nange nye ord. Dessuten h8.r jeg Isrt l i t t norsk gram.atikl: ogsa. Det er mye lettere, " forsta innholdet i setningene nar vi loarer tegi'itil. - Hvordan trives du. i en gruppe med bare horende? - Vel, det gikk jo l i t t tregt med samta,len t i l a begynne med, men etterhvert gikk det lettere. Na ^8.n jeg prate med alle sammen. De bruker tegn hele tiden, ogsa i pa.usen, Vi har b l i t t veldig gode veraier. Av og t i l gar vi opp pa J hybelen min og prater vidre nar vmdervisningen er over. Likevel kunne det vsrt morsomt om. flere dove ble med pa kurs. - Vil du anbefale fler? dove a ga pa kurs? - Ja, det v i l jeg. Vi dsve snakker jo ofte om hvor bra det er at horende Irarer tegnsprak. Hyis horende og dove gar pa kurs sammen larer vi mye av hverandre, og vi la3rer a snakke sammen, og forsta hverandre. De desve ks.n ogsa pl\ikke opp tegn for mange ord., som de kanskje har lurt pyfor, Jeg syjaes ogsa det er en fin mate a Isre l i t t forts.

13 11 mer norsk og gramatikk pa. Jeg synes ikke de dove skulle vsre redde for a komme pa Kurs. Det har gatt veldig bra synes jeg, og sa er det veldig morsomt. Her i Telemark brulier vi jo dove l 8rere ogsa. - Kommer dine medelever ofte i daveforeningen? - De kommer av og t i l. Oft ere na, enn t i l a beg^'nne med. Kanskje det ville vojre lettere hvis flere dove kixnne prate med dem, med den formen for tegnsprak som vi Isrer pa kursene.

14 D0VETOLKER TELEMARK 3D Offenttig godkjent: Gisholt, Edith Starrvn. 2, 3700 SKIEN MIdlertldIg godkjente: Alfredsen, Osvald 0vregt. 49, 3700 SKIEN Hansen, Berit Haug Sandakervn. 6, 3900 PORSGRUNN Herregarden, Kari Bamblevn. 42, 3700 SKIEN Horntvedt, Karl Amtmann Aallsgt. 32, 3700 SKIEN Jonassen, June Skrukkerodvn. 71, 3900 PORSGRUNN Jonassen, KjerstI Klovervn. 21 A, 3900 PORSGRUNN Lauritzen, Irene ^askenlundvn. 40, 3900 PORSGRUNN Lillefjaere, Sigmund Furuhoimvn. 43, 3900 PORSGRUNN Norling, Turid Lyngvn. 36, 3900 PORSGRUNN Olsen, Gunn Karin Bliklokkevn. 4 a, 3900 PORSGRUNN Wetlesen, Harry H. Stathellegt. 4 a, 3700 SKIEN HUSK A TA MED "RA3J0NERING3K0RTENE" (TOLK-KUTOKGENE) NAR DU BRUKER TOLK! N Y E M E D L E M M E R ~''s^ \ Vi har i 1982 fatt en del nye medlemmer: AKTIVE: ^"^^ ^. Frank Sverre Mandt, Te-Pro, 3800 Bo -J^.^,.- ' ' ^ O": Arne Haugerud, Oterholt, 3800 Bo..- " '. ST0TTSMEDLEI'114SR:., I Turid Norling, Lyngvn. 36, 3900 Porsgrunn \ Kjersti Jonassen, Klovervn, 21 A, 3900 Porsgrunn % \ Berit Haug Hansen, Sandaker 6 D, 3900 Porsgrunn ; ^ / Torborg og Magne Bo, Skrivervn, lif, 3920 Eidanger V' Hilde og Ottar Engrav, 37^0 Lunde V Jorunn M. Lovsjo, Torvgaten 18 A, 3900 Porsgrunn Tor Auensen, Jonholt Terrasse 7, 3900 Porsgrunn Borghild Nilssen, Porsgrunnsvia. 35> 3700 Skien

15 PROGRAM- OG VAKTLISTE Dato: /8 19/8 26/8 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 1Zi/10 21/10 28/10 Program: Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Hyggemote Medlemsmote Kulturkveld Mini-Bingo Vakt: Gunn Kari - Kristian Ruth - Olav Jane - Knut Ove Ase - Bjorn A Mette Kari - Odd Wenche - Per Lillian - Sinar Gunda - Ernst Kirsten - Nils Ann-Ester - Bjorn H Edith - Leif Inger Britt - Arne P OBS: HUSK: Forstnevnte har ansvar for innkjop av m.at, Hvis du imie kan ta vakten din ma du selv finne en annen som v i l bytte med deg, Glemmer du vakten; Kr, 25>- i "mulkt". UTLEIEPRISEI^ VSD D0VES HUS Leier skal Eier skal gjore rent gjore rent "Biblioteket" kr, 25,- kr, ifo,- Motesalen 90,- 110,- Peis-stuen 90,- 110,- Kjokken - 20,- i+0,- Hele huset». 220,- 300,- DIVER3E S/iLG: Kaffe, pr, kolbe (1,6 1) kr 10,- Mineralvann, pr, flaske 5»- <j Pils, pr, flaske 10,-

16 TRYKKSAKER TIL 1. RETLTRADRESSE: D0VES T E L E - N Y T T Tordensk3oldsgate 3S00 Porsgrunn TELEP/IARK D0VEFORENIISIG^ DOVES HUS - TORDENSKJOLDSGT PORSGRUNN Postgiro nr Bankgiro nr FORMANN: Arne Skoglund BJorndalvn Eidanger P0VES TELE-NYTT Redaktor: Wenche Evensen Seminarvn. 5 P 3900 PorsgxTinn 0^ (I D0VEKONSULENT: Thor Gisholt Starrveien Skien Tlf Paste kontortider: Mandager k l p& Kjelpemiddelsentralen (ved Sentralsykehuset, Skien) Tlf Torsdager k l og k l i Doves Hus. Andre dager etter avtale.

DØVES TELE-NYTT' ... ..- -..' Medlemsblad for Telemark Døveforening '7. ... Årgang 3 Nr. 3 1982 , ' .. ". - 0" _ ...

DØVES TELE-NYTT' ... ..- -..' Medlemsblad for Telemark Døveforening '7. ... Årgang 3 Nr. 3 1982 , ' .. . - 0 _ ... Årgang 3 Nr. 3 1982 DØVES TELE-NYTT' Medlemsblad for Telemark Døveforening, -..'..., ' /,,. I i.> \ ~. { ",...',..........- 0" _.. ". -.....,,..,,.-. - '7.... /' 1! r i I. DØVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15,3900

Detaljer

Medlemsblad for Telemark Doveforening

Medlemsblad for Telemark Doveforening 5. argang Nr. 1-1934 1 1 ^.4 3'-. Medlemsblad for Telemark Doveforening A D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN H E I I G J E N,.^ -.. Na er det lenge siden dere har fatt Daves TEe-Nytt, og plutselig

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Medlemsblad fortelemark Doveforening

Medlemsblad fortelemark Doveforening Argang 3 Nr. 2 1982 Medlemsblad fortelemark Doveforening \J:: avholdes i lardag 20. mars 1982 kl. 18. r/;,/\ j-i dflj DA'GSORDEN : 1 Beretning for 1981 2 Regnskaper for 1981 3 Dovekonsulentens rapporter

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN

D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN V W U I w ( i Iv.* i Oi.U I PJ i Te! JOS emark Deveforeni n D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN avholdog j D0yES ''US Tord8n3k!C = i:,v;:- '5 3S00 POi-:;^.-"'n lordag W;-, mare l9o1 k l. 13.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

5. årgang Nr 'nøves TELE-NYTT. Medlemsblad for Telemark Døveforening ,.. DØVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15,3900 PORSGRUNN

5. årgang Nr 'nøves TELE-NYTT. Medlemsblad for Telemark Døveforening ,.. DØVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15,3900 PORSGRUNN 5. årgang Nr. 1-1984 'nøves TELE-NYTT Medlemsblad for Telemark Døveforening.- r I.-

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

MÅNEDSPLAN OKTOBER for REGNBUEN

MÅNEDSPLAN OKTOBER for REGNBUEN MÅNEDSPLAN OKTOBER for REGNBUEN PROSJEKT: Høst, Vennskap og Hajj FAGOMRÅDER: -Kommunikasjon, språk og tekst -Etikk, religion og filosofi -Natur, miljø og teknikk UKE Mandag 30/9 Tirsdag 1/10 Onsdag 2/10

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Medlemsblad for Telemark D0veforening

Medlemsblad for Telemark D0veforening a r g a n g Nr.:^-1984. Medlemsblad for Telemark D0veforening D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 75, 3900PORSGRUNN 4^ C' v.^ i REDAKT0RENS SPALTE Endelig er tiden konunet for det andre nummeret av bladet vart,

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Medlemsblad fortelemark D0veforening

Medlemsblad fortelemark D0veforening A 9 r g a n g d \!r. 6 1981 ri 1..:,< 1 T ^ B d U....Vf-r;-' < car-.-.i^aijiiiii'tisll.^ Medlemsblad fortelemark D0veforening - V "i-*-- ^ D0VES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN FOrtMANNEN tiar

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 3. 2017 Sommerhilsen Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at solen har skint for dere alle! Jeg var litt utålmodig i min venting, så jeg oppsøkte solen selv. Fem deilige uker i mitt

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

PROGRAM høst 2015 - vår 2016

PROGRAM høst 2015 - vår 2016 PROGRAM høst 2015 - vår 2016 OBS!! NYE KURS OG AKTIVITETER!!! KURS I TREDREIING: Lyst til å lære å dreie i tre? SLIPEKURS: Lei av sløv redskap? Vi setter opp kurs i sliping av treskjærerutstyr. NUPERELLEKURS:

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen,

Månedsbrev for Sirkelen, Månedsbrev for Sirkelen, juni 2015 PROSJEKT «KJEMI OG FYSIKK» Rådhusmarka barnehage er en Vitenbarnehage og vi har stor fokus på den matematiske delen innen vitenskap. Vi ønsker nå å sette større fokus

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 11 14.03.-20.03.2016 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsv. 15 Paradis Bergen.steinerskolen.no Skoleruten 2015-16 1.videregående er på snøhuletur Hallingskeid på snøhuletur. Påskeavslutning,

Detaljer

Program for høsten 2016

Program for høsten 2016 Program for høsten 2016 Hamar Husflidslag holder til her i Kirkebakken Følg med på oppslagstavla vår Hamar Husflidslag holder til i Kirkegaten 12, 2. etasje. Vi har: Norges Husflidslag som moderorganisasjon

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

T O R S D A G 14. JUNI 2012

T O R S D A G 14. JUNI 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. JUNI 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s t

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer