Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord"

Transkript

1 Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund

2

3 Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard og Monica Bjerklund Norut Alta - Áltá rapport : 2010:7 ISBN : Oppdragsgiver : Prosjektleder : Oppsummering : Opplæringsavdelingen, Finnmark fylkeskommune Vigdis Nygaard Det videregående skoletilbudet på vg2 og v3g som er gitt i Båtsfjord for skoleåret 2009/2010 ser ut til å ha en tilfredsstillende faglig kvalitet, og den didaktiske tilretteleggingen av undervisningen virker i all hovedsak god. I tillegg har det å kunne ta videregående opplæring på hjemstedet en del sosiale og økonomiske fordeler for elevene som kan ha betydning for gjennomstrømmingen. Dette kan ha en samfunnsnytte ved å høyne det generelle utdanningsnivået i Båtsfjord som kan komme stedets næringsliv og offentlig virksomhet til gode. Utfordringene ved å gi et slikt tilbud i Båtsfjord, er knyttet til administrative forhold og geografisk distanse til skolens ledelse, samt tekniske og praktiske forhold rundt IKT. På bakgrunn av evalueringens resultater anbefales det 2- årige prøveprosjektet videreført som en permanent løsning. Emneord : Videregående opplæring, evaluering, Båtsfjord, fleksibel, desentralisert modell Dato : 19. oktober 2010 Antall sider : 65 Utgiver : Norut Alta - Áltá as Kunnskapsparken, Markedsgata ALTA Foretaksnummer: MVA Telefon: Telefaks: E-post: Trykk : Norut Alta Àltá as Norut Alta Áltá as 2010

4

5 Forord Skoleåret 2009/2010 har Finnmark fylkeskommune prøvd ut en helt ny modell for et fleksibelt desentralisert tilbud for elever på vg2 og vg3 ved utdanningsprogram for studiespesialisering i Båtsfjord. Det første året av dette toårige prøveprosjektet er blitt følgeevaluert av forskere ved Norut Alta og Høgskolen i Finnmark. Fra Norut Alta har forsker Vigdis Nygaard (prosjektleder) deltatt, og fra Høgskolen har førstelektor Monica Bjerklund deltatt. Bjerklund har hatt ansvaret for gjennomføring og analyse av intervjuer med elevene i Båtsfjord mens Nygaard har hatt ansvaret for intervjuer med lærere og administrasjon og analyser basert på disse. Rapportens konklusjoner og anbefalinger er utarbeidet i fellesskap. Oppdragsgiver for evalueringen har vært Finnmark fylkeskommune. Prosjektet har hatt en referansegruppe som har bidratt med innspill i en tidlig fase i evalueringen, underveis i planleggingen av fase to, og har også bidratt med kommentarer på slutten av evalueringsperioden. Forskerne vil takke gruppa for gode innspill og tilrettelegging i gjennomføringen av datainnsamlingen. Gruppa har bestått av elevrådsrepresentant, de to veilederne og en lærer ved tilbudet i Båtsfjord, samt avdelingsleder ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. Finnmark fylkeskommune har vært representert med to personer fra opplæringsavdelingen. Alta, 19. oktober 2010 Sveinung Eikeland Direktør Norut Alta as Vigdis Nygaard Prosjektleder Norut Alta as Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

6

7 Innhold Forord... Begreper og definisjoner... 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Den politiske behandlingen i Fylkestinget Forventninger til prøveprosjektet Avgrensing Evalueringsspørsmål Metode datainnsamling Organiseringen av den fleksible videregående opplæringen i Båtsfjord Andelen elever som tar videregående opplæring i og utenfor Båtsfjord Opplæringstilbudet i Båtsfjord Den distribuerte LOSA modellen i møtet med Båtsfjord Rekruttering av lærere En turbulent oppstart Utfordringer med lyd bilde undervisning Rådgivning/kontaktlærer Får elevene årstimetallet? Lærernes vurderinger Undervisningsformer Læringsstrategier medbestemmelse Vurderingsformer Lærernes vurderinger av tilbudets positive og negative sider Resultater av opplæringa i Båtsfjord Gjennomføring/bestått Standpunktkarakterer Eksamenskarakterer Vurdering Elevers fortellinger om fleksibel videregående opplæring Metodologi Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

8 6.2 En anonymisert og konstruert elevfortelling Fordelene ligger i å bo hjemme og i lærernes kompetanse Utfordringer knyttet til ledelse og administrasjon Utfordringer knyttet til undervisningsteknologi Kvalitet vurdert ut fra Oppl.l. 1 2 og læreplanverkets generelle del om lokal forankring, kritisk tenkning og personlig utvikling Fysisk og psykososialt miljø Elevenes kvalitetsvurdering av kjennskap til læringsmål, læringsformer, fagene i studieforberedende utdanningsprogram, arbeidskrav og eksamen Avslutning elevenes fortellinger Konklusjoner Hvordan skiller organiseringen av tilbudet i Båtsfjord seg fra andre ordinære tilbud? Får elevene et forsvarlig fagtilbud? Får elevene det årstimetallet de har krav på? Får elevene den rådgivning og veiledning de har krav på? Hvordan fungerer kontaktlærer? Hvilken metodebruk og elevinvolvering benyttes ved skolen? Hvilke resultater har opplæringen gitt? Avslutning Anbefalinger i forhold til modellen for fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Litteratur... 57

9 1 Begreper og definisjoner Vg1, vg2, vg3: Videregående kurs 1, 2 og 3. Tilsvarer de ulike årstrinnene i videregående opplæring. Utdanningsprogram: Videregående opplæring består av 12 forskjellige utdanningsprogram, 3 studieforberedende og 9 yrkesfaglige. Det første året velger eleven utdanningsprogram, det andre og tredje året velger eleven programområde innen utdanningsprogrammet. De 3 studieforberedende utdanningsprogrammene er: Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering har programområdene o formgivingsfag o realfag o språk, samfunnsfag og økonomi Studieforberedende utdanningsprogram gir generell studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høgskoler og universiteter. Generell og spesiell studiekompetanse: Det skilles mellom to typer studiekompetanse. Begge danner grunnlag for opptak til høyere utdanning (generell studiekompetanse), men enkelte høyere utdanningsinstitusjoner krever fordypning i visse typer realfag (spesiell studiekompetanse). Påbygging studiespesialisering: Elever som etter Vg2 ønsker å få studiekompetanse i stedet for å fortsette yrkesfagutdanningen kan gå påbygning til generell studiekompetanse. Fleksibel/distribuert videregående opplæring: Fleksibilitet mht bruk av metoder og teknologi som innebærer at elev og lærer ikke nødvendigvis er i samme rom. Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

10 2 Fellesfag og programfag: Fellesfag er med betegnelsen på de obligatoriske fagene elevene må ha innenfor et valgt utdanningsprogram. Programfag er fag elevene kan velge å fordype seg i. En bestemt sammensetning av programfag kreves for å få godkjent vitnemål. LOSA: LOSA (Lokalt Opplæringstilbud i Samarbeid med Arbeidslivet) er et tilbud for elever på vg1 som ønsker å ta første år i videregående skole i sin hjemkommune. Modellen er utviklet i Nordland. LOSA i Finnmark drives av Nordkapp maritime fagskole og videregående skole i samarbeid med vertskommunene. I Finnmark er det et slik tilbud i 8 kommuner: Loppa, Måsøy, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Hasvik. Undervisningen ved LOSA skjer via lyd bilde studio til faglærere som sitter ved moderskolen eller ved andre lokaliteter i Finnmark. Skolen benytter Fronter som læringsplattform. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova): Opplæringsloven er en felles lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. Elevmedvirkning Elevmedvirkning betyr at elevene deltar i avgjørelser som gjelder læring, både individuelt og for gruppen.

11 3 Sammendrag I skoleåret 2009/10 har det vært gitt et fleksibelt, desentralisert videregående tilbud i Båtsfjord på vg2 og vg3 i studiespesialisering og påbygging studiespesialisering. Tilbudet har vært organisert som et fylkeskommunalt tilbud med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole som moderskole, og er det første året i et toårig prøveprosjekt. Tilbudet har avløst et kommunalt videregående tilbud i Båtsfjord som pågikk i 6 år. 22 elever har fått et lokalt undervisningstilbud som ikke tidligere har vært utprøvd på nivå 2 og 3, da LOSA modellen som tilbudet bygger på tidligere bare er gjennomført på vg1. Evalueringen har hatt som mål å gjøre en vurdering av kvaliteten på opplæringen elevene i Båtsfjord har fått, og om opplæringen er i henhold til krav i Opplæringsloven. Det vil si om elevene får opplæring i henhold til læreplanen. Evalueringen er gjort med utgangspunkt i å få frem forhold som skiller tilbudet i Båtsfjord fra et ordinært 3 årig studiespesialiserende tilbud slik det gis ved de andre videregående skolene i Finnmark fylkeskommune. Evalueringen er gjort på grunnlag av forskernes innhenting og vurdering av informasjon fra ulike kilder. Vi har brukt skriftlig informasjon, foretatt intervjuer med lærere og elever knyttet til tilbudet i Båtsfjord, snakket med administrativ ledelse ved Nordkapp maritime fagskole videregående skole, samt benyttet informasjon om karakterer og gjennomføring fra nettportalen Skoleporten. Evaluering har vist at kvaliteten på tilbudet i Båtsfjord er tilfredsstillene, og at det ikke er grunnlag for å anta at tilbudet er dårligere enn ved andre videregående skoler. På dette grunnlaget vil tilbudet i Båtsfjord kunne videreføres, men vi anbefaler at det foretas visse justeringer. Modellen med en moderskole som har det administrative ansvaret for et desentralisert tilbud i Båtsfjord har vært utfordrende da verken Nordkapp fagskole og videregående skole eller fylkeskommunen har hatt erfaring med en slik modell på vg2 og vg3. Moderskolen har i løpet av året jobbet for å få til gode løsninger og rutiner for det desentraliserte videregående tilbudet i Båtsfjord. Det fylkeskommunale kvalitetssikringssystemet må videreføres, og lærerne ved desentralisert videregående opplæring i Båtsfjord må i større grad knyttes opp mot faglige nettverk både ved moderskolen og fylkeskommunale nettverk generelt. Desentralisert videregående opplæring i Båtsfjord trenger en stedlig administrativ leder som har et overordnet ansvar for hele den videregående virksomheten i Båtsfjord. Vi anbefaler at stillingen skilles helt fra undervisningen og er en ren administrativ funksjon. Det må videre jobbes for å Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

12 4 definere de administrative oppgavene, klaregjøre hvem som har ansvaret for hva, og sikre at lærere og elever er godt informert om dette. Elevene må sikres mulighet til medvirkning i forhold til eget opplæringstilbud gjennom å involveres i beslutninger og gis mulighet til å evaluere undervisningen. Elevene framhever et godt psykososialt miljø seg imellom og opplever lite mobbing. Dette er et svært godt utgangspunkt som bør søkes opprettholdt og vedlikeholdt.

13 5 1 Innledning I skoleåret 2009/10 har det vært gitt et fleksibelt, desentralisert videregående tilbud i Båtsfjord på vg2 og vg3 nivå i studiespesialisering og påbygging studiespesialisering. 22 elever har fått et lokalt skoletilbud som ikke tidligere har vært utprøvd på nivå 2 og 3, da LOSA modellen som tilbudet bygger på tidligere bare en gjennomført på vg1. Tilbudet skiller seg fra et ordinært fylkeskommunalt videregående tilbud ved: Et lite og tett undervisnings og fagmiljø Få studieprogram å velge mellom Deler av undervisningen gis over lyd bilde Tilbudet er administrativt lagt under Nordkapp maritime fagskole og videregående skole og har ingen egen administrasjon Lærerne har Båtsfjord kommune som arbeidsgiver og Finnmark fylkeskommune kjøper tjenestene av kommunen 1.1 Bakgrunn I Båtsfjord kommune har det tradisjonelt vært en lav andel av ungdomskullene som har tatt videregående utdanning. I 2009 hadde 52 % av befolkningen i kommunen over 16 år i grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Tallene for Finnmark fylke var samme år 39 %, og for hele landet 30 %. Det lave utdanningsnivået i Båtsfjord skiller seg imidlertid ikke mye fra andre fiskeriavhengige kystsamfunn som Loppa, Måsøy, Berlevåg og Gamvik kommuner. En av forklaringene på det lave utdanningsnivået har vært at næringslivet i lokalsamfunnene har kunnet tilby fiskerirelaterte jobber uten høye kompetansekrav, og at deler av ungdomskullene har gått rett fra grunnskolen og ut i arbeidslivet. Dette har imidlertid endret seg, og arbeid i fiskeindustrien og flåten krever formell kompetanse. Båtsfjord ble særlig hardt rammet av fiskerikrisa i 2002 ved at fiskeindustrien gikk konkurs og arbeidsledigheten økte. Hele Båtsfjordsamfunnet måtte gjennom en omstilling hvor alternative arbeidsplasser måtte skapes og kompetansenivået måtte opp. Det lave utdanningsnivået i Båtsfjord kan også forklares med at kommunen ikke har hatt et fullverdig utdanningstilbud på videregående nivå. Fram til 2002 var det bare tilbud om grunnkurs ved filial i Båtsfjord, mens elevene måtte reise ut av kommunen for å gå andre og tredje året av videregående opplæring. I denne perioden ønsket Båtsfjord kommune å gripe tak i oppfordringene i Kunnskapsløftet med å se på et sammenhengende 13 årige opplæringsløp i Båtsfjord, og samtidig Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

14 6 møte kompetanseutfordringene i lokalsamfunnet. Kommunen startet arbeidet med en søknad om opprettelse av en privat videregående skole i Båtsfjord, men endret sine planer da de ble invitert til å være med i en forsøksordning med kommunal forvaltning av videregående opplæring. Fra 2003 ble Båtsfjord med i Kommunal og regionaldepartementets forsøksordning med differensiert kommunal oppgaveløsning. Båtsfjord kommune drev som den eneste i sitt slag i Norge en kommunal videregående skole fra med dispensasjon fra Opplæringsloven. Forsøksordningen var først på 4 år, men kommunen fikk innvilget søknad om to års forlengelse. Erfaringer med den kommunale modellen er ikke sluttevaluert, men en evaluering av de to første årene inngikk i en større evaluering av kommuneforsøkene med differensiert oppgavefordeling, utført av Agenda. Målet med forsøksordningen var å gi elevene et sammenhengende helhetlig 13 årig opplæringstilbud i et skolefaglig miljø i hjemkommunen. I denne perioden fikk elevene et kurstilbud som var tilpasset elevenes egne ønsker, bla med flere yrkesfaglige tilbud i tillegg til et fullverdig tilbud i studiespesialisering. Da forsøksordningen nærmet seg slutten, var det klart at fylkeskommunen igjen skulle ta over ansvaret for den videregående opplæringen i Båtsfjord. I lokalsamfunnet var det skapt en forventning om at det fylkeskommunale tilbudet skulle være et fullverdig tilbud over tre år, både med yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram. 1.2 Den politiske behandlingen i Fylkestinget Våren 2009 måtte Finnmark fylkeskommune ta standpunkt til hvordan tilbudet i Båtsfjord skulle organiseres for neste skoleår. Konsulentselskapet Finnut as fikk oppdrag med å utrede ulike alternative modeller: 1. Egen fylkeskommunal videregående skole i Båtsfjord med tilbud om treårig studiespesialisering og påbygging studiespesialisering. 2. Avdeling Båtsfjord; En av de videregående skolene får ansvar for en avdeling i Båtsfjord med tilbud om treårig studiespesialisering og påbygging studiespesialisering. 3 Fleksibel opplæring; Det gis et desentralisert og fleksibelt studietilbud innen vg2 og vg3 studiespesialisering og påbygging studiespesialisering. Dette kombineres med vg1 LOSAtilbud innen studiespesialisering. 4. Det opprettes kun et LOSA vg1 yrkesfaglig tilbud i Båtsfjord

15 7 Denne siste løsningen var et tilbud som fylkeskommunen allerede hadde tilbudt Båtsfjord kommune uavhengig av et treårig tilbud om studiespesialisering, og dette lå allerede inne i fylkeskommunens budsjett. Dette var også diskutert med kommunen og politisk behandlet i kommunestyret 6. februar Fylkestingsvedtak av 26. mars 2009: 1. Finnmark fylkeskommune oppretter et tre årig videregående skoletilbud i studiespesialisering i Båtsfjord, etter LOSA modellen, slik modell 3 i saksutredningen beskriver. 2. Vilkår og krav stilles til Båtsfjord kommune, slik LOSA modellen forutsetter og slik modell 3 skisserer. 3. Fylkestinget legger til grunn at det faglige tilbudet blir på et kvalitetsmessig godt nivå. Tilbudet opprettes som et prosjekt med varighet 2 år. Det forutsettes underveisevaluering av tilbudet, og en sluttrapport som kommer til behandling i fylkestinget, og vurdering av modellen som en varig ordning. 4. I desember 2008 vedtok fylkestinget å avsette 4,5 millioner på fond som en følge av rentebesparelse. Dette beløpet ble avsatt på fond med tanke på en eventuell opprettelse av 3 årig videregående skoletilbud i Båtsfjord. I budsjettet er også avsatt årlig beløp på kr. 1,5 mill til ordinær 1 årig vg.1 LOSA modell. Dette utgår. Finansiering av prosjektet innarbeides i økonomiplanen for forsøksperioden på 2 år og dekkes videre inn ved reduksjon i beregnede rentekostnader tilsvarende. Denne modellen forutsatte at Nordkapp fagskole og videregående skole ble moderskole da denne var den eneste videregående skolen med erfaring med fleksibel opplæring og som alt hadde avsatt administrative ressurser til å følge opp desentraliserte enheter gjennom LOSA. Vedtaket fikk et etterspill ettersom det yrkesfaglige tilbudet som elevene hadde hatt under den kommunale modellen var falt bort. Konsekvensen ble at ingen nye yrkesfaglige kurs skulle igangsettes for skoleåret 2009/2010 i Båtsfjord, og de elevene som alt var i gang med et yrkesfaglig utdanningsløp måtte flytte til en annen skole. Dette mobiliserte foreldrene til ungdommene i Båtsfjord, og kommunen gjorde et hastevedtak om å bevilge 1/2 million for å få et yrkesfaglig vg1 tilbud på plass. Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

16 8 14. juli hadde Fylkeskommunens kompetanseutvalg et ekstraordinært møte hvor det skulle vurderes om det i tillegg skulle opprettes et LOSA vg1 yrkesfaglig tilbud i Båtsfjord fra høsten. Her var det skissert tre mulige løsninger; Å opprette et tilbud innenfor vedtatt økonomiske rammer, utover vedtatte rammer finansiert av Båtsfjord kommune, eller å ikke opprette et tilbud. Vedtak Kompetanseutvalget 14. juli 2009: Finnmark fylkeskommune oppretter ikke tilbud om LOSA yrkesfag vg1 i Båtsfjord 2009/2010. Begrunnelsen for vedtaket var de usikkerhetsmomenter som var knyttet til oppstarten av LOSA yrkesfag vg1. Usikkerhetene var knyttet til den knappe tiden før skoleoppstart, økonomiske rammer for tilbudet som ville overskride de budsjetterte kostnadene, og hvilke konsekvenser tilbudet ville ha med hensyn til rekruttering til det studiespesialiserende tilbudet som alt var vedtatt satt i gang i Båtsfjord. 1.3 Forventninger til prøveprosjektet Overgangen fra kommunalt til fylkeskommunalt tilbud i Båtsfjord førte til en begrensning i valgmuligheter ved at det bare ble gitt tilbud i studiespesialisering, ikke yrkesfag. Elever som hadde startet på et yrkesfaglig løp i Båtsfjord måtte reise ut av kommunen for å fullføre dette. Dette skapte også mye motstand i Båtsfjord, særlig blant foreldrene som mobiliserte med folkemøter og skrev leserinnlegg i avisa Finnmarken. Tilbudet har derfor blitt implementert i et miljø hvor det i oppstarten var ganske mye motstand i lokalsamfunnet, og hvor skuffelsen var stor over at det ikke ble en videreføring av et yrkesfaglig tilbud dette skoleåret Avgrensing Evalueringen tar for seg erfaringer med det første av i alt to år med et fleksibelt videregående tilbud på vg2 og vg3. Dette er et toårig prøveprosjekt hvor erfaringer fra det første året skal danne grunnlaget for å vurdere om tilbudet skal videreføres som en permanent ordning. Siden et slikt tilbud 1 Et yrkesfaglig tilbud på vg1 ble senere besluttet innført fra skoleåret 2010/11.

17 9 gis for første gang, er det viktig å få dokumentert hvilke positive og negative erfaringer som er høstet, og hvordan elevene, lærerne og administrasjonen har møtt tilbudet. Det er også nødvendig å presisere at den desentraliserte modellen som tilbudet bygger på i praksis ble en fleksibel blandingsmodell der omfanget av undervisning over lyd bilde begrenset seg til et mindre antall fag. I denne perioden er det også gitt et studiespesialiserende LOSA tilbud for 1. trinn i Båtsfjord, men dette er bygget opp på sammen måte som LOSA tilbudet i andre kommuner og er således ikke unikt. Erfaringer fra LOSA modellen for vg1 er dessuten godt dokumentert gjennom andre evalueringer gjennomført av Høgskolen i Finnmark, og vil ikke inngå som en del av denne evalueringen. Vårt hovedfokus for evalueringen vil være det faglige innholdet og kvaliteten på opplæringen i Båtsfjord. Dette betyr at en rekke forhold ved tilbudet ikke vil bli dekket i rapporten. For eksempel ligger det ikke til vårt mandat å vurdere de økonomiske kostnadene ved tilbudet. Vi skal heller ikke vurdere tilbudet opp i mot den kommunale modellen Båtsfjord hadde tidligere, selv om nok en del av våre informanter vil finne det naturlig å trekke fram erfaringer med denne i sin vurdering av nåværende tilbud. Vi vil heller ikke gå systematisk inn i den lokale debatten rundt kravet om et 3 årig yrkesfaglig tilbud i Båtsfjord og hvorvidt dette var noe som burde vært gitt i stedet for eller i tillegg til det studiespesialiserende tilbudet. Dette vil danne noe av bakteppet for den politiske prosessen som lå forut for beslutningen om å gi tilbudet, men vil ikke bli behandlet som en del av evalueringen. Forskernes oppgave er å evaluere det tilbudet som er gitt, ikke det som ikke ble tilbudt. Vi ser det som vårt mandat å gjøre en vurdering av tilbudet langs to dimensjoner: I forhold til et ordinært 3 årig studiespesialiserende tilbud slik det gis ved de andre videregående skolene i Finnmark fylkeskommune. I forhold til en situasjon der Båtsfjord ikke har et fullverdig 3 årig studiespesialiserende tilbud og elevene må reise ut av kommunen for å fullføre et videregående løp. 1.5 Evalueringsspørsmål Denne evalueringen har som hovedmål å gjøre en vurdering av kvaliteten på opplæringen elevene i Båtsfjord får, og om opplæringen er i henhold til krav i Opplæringsloven. Det vil si om elevene får opplæring i henhold til læreplanen. Dette kan fort bli en omfattende oppgave, som både begrenses av tilgjengige data og muligheten for å bruke data på en måte som sikrer anonymitet hos informantene. Forskernes mandat for evalueringen har vært å legge vekt på de forhold ved Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

18 10 opplæringen i Båtsfjord som skiller denne fra en ordinær opplæringsmodell. Samtidig er ikke dette en komparativ undersøkelse da vårt datamateriale kun stammer fra desentralisert videregående opplæring i Båtsfjord. Spørsmål vi ønsker å få svar på er: Hvordan skiller organiseringen av tilbudet i Båtsfjord seg fra andre ordinære tilbud? Får elevene et forsvarlig fagtilbud? Får elevene det årstimetallet de har krav på? Får elevene den rådgivning og veiledning de har krav på? Hvordan fungerer kontaktlærer? Hvilken metodebruk og elevinvolvering benyttes ved skolen? Hvilke resultater har opplæringen gitt?

19 11 2 Metode datainnsamling Denne evalueringen baserer seg hovedsakelig på informasjon hentet ved intervjuer med en rekke aktører knyttet til tilbudet i Båtsfjord. Dette har vært skoleadministrasjon ved hovedskolen i Nordkapp, veiledere og lærere ved tilbudet i Båtsfjord, nettlærere og elever. I tillegg til ren saksinformasjon informantene har bidratt med, har de også gitt uttrykk for sine personlige synspunkter rundt skoletilbudet. Evalueringen er gjort på grunnlag av den informasjonen som forskerne har hentet inn. De fleste av intervjuene er gjennomført i Båtsfjord i to faser da forskerne besøkte skolen i november 2009 og mai I Båtsfjord intervjuet vi veilederne med ansvaret for vg2 og vg3 samt lærere som hadde sitt faste virke i Båtsfjord. I tillegg er det gjennomført intervjuer på telefon med administrasjonen ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole og med nettlærere. Det ble gjennomført gruppeintervjuer med elevene i Båtsfjord begge gangene forskerne var i Båtsfjord. Gruppeintervjuene ble gjennomført i blandede grupper hvor elever fra vg2, vg3 og påbygning deltok samtidig, fordi intervjuene skulle passes inn med elevenes undervisningstilbud og tilstedeværelse på skolen. Alle elevene i vg2, vg3 og påbygning sa seg villig til å delta. Vi har ikke fått melding om elever som ikke deltok i intervjuene fordi de var borte fra skolen på intervjutidspunktet. I sluttfasen av evalueringen har vi fått tilgang til resultater fra elevenes standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Dette materialet er tilrettelagt av administrasjonen ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole og av fylkeskommunen gjennom datasystemet VIGO/SATS. Av anonymitetshensyn og at det lave elevtallet hvor det er mulig å knytte gjennomsnittskarakter for en gruppe elever til enkeltindivider, har vi valgt å ikke gjengi konkrete resultater i rapporten. Vi bruker karakterresultatene som bakgrunn for å gi mer generelle vurderinger av elevene i Båtsfjord sine resultater. Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

20 12 3 Organiseringen av den fleksible videregående opplæringen i Båtsfjord Denne delen av rapporten gir en beskrivelse og vurdering av organiseringen av den fleksible videregående opplæringen vg2 og vg3 i Båtsfjord i 2009/10. Forskerne har på bakgrunn av dokumenter og intervjuer med lærere/veiledere og administrasjon gjort vurderinger av forhold som skiller dette tilbudet fra et ordinært videregående tilbud. Kapittelet begynner med å hente statistikk om de aktuelle elevkullene i Båtsfjord som har valgt videregående utdanning i eller utenfor Båtsfjord, samt at vi beskriver tilbudet som har vært gitt i Båtsfjord skoleåret 2009/2010 med tall og fakta. Vi ser på hvordan den distribuerte LOSA modellen har virket inn på organiseringen av tilbudet, hvordan rekrutteringen av lærere har foregått, og hvordan den turbulente oppstarten påvirket gjennomføringen. Videre har vi sett på hvilke utfordringer undervisning over lyd bilde har gitt, og om elevene har fått årstimetallet de har krav på. 3.1 Andelen elever som tar videregående opplæring i og utenfor Båtsfjord Det kan være interessant å hente fram litt statistikk som gir opplysninger om hvor stor andel av ungdomskullene i Båtsfjord som fortsetter på videregående utdanning. På Utdanningsdirektoratets nettside Skoleporten angis prosentandelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter at de ble uteksaminert fra grunnskolen. I 2007 gikk det ut 28 elever fra grunnskolen, og høsten etter uteksamineringen var 26 registrert i videregående opplæring (92,9 %). I 2008 gikk 24 elever ut av grunnskolen, og 21 var registrert i videregående opplæring (87,5 %). Det er altså en stor andel av elevene som har valgt å fortsette på videregående skole, og Båtsfjord skiller seg ikke lenger nevneverdig ut fra fylkessnittet slik vi så i innledningskapittelet når utdanningsnivået for hele befolkningen i Båtsfjord ble omtalt. Ungdom fra Båtsfjord kommune fortsetter på videregående skole i samme grad som andre elever i Finnmark. Disse tallene sier imidlertid ikke noe om elevene fremdeles er i et videregående løp og etter hvert fullfører. Videre vil vi se på hvor stor andel av ungdomskullene i Båtsfjord som har valg det videregående skoletilbudet lokalt. Det dreier seg her om to ungdomskull som gikk ut av ungdomsskolen i Båtsfjord i

21 og 2008, og som vi vil se om vi finner igjen på vg2 og vg3 i skoleåret 2009/10. Dataene gir oss ikke sikkerhet for at det er de samme elevene vi finner igjen, men kan gi oss en indikasjon på hvor stor andel av et kull som velger å fortsette på videregående opplæring lokalt. 28 elever gikk ut av grunnskolen i Hvis vi følger denne aldersgruppen, tre år senere finner vi 11 elever på vg3 i Båtsfjord i 2009/ elever gikk ut av grunnskolen i 2008, og to år senere gikk 9 elever på vg2 i Båtsfjord. I underkant av 40 % av de to elevkullene har altså valgt videregående opplæring i Båtsfjord, mens resten av kullet som har valgt å fortsette med videregående utdanning, har gjort dette ved skoler utenfor kommunen. 3.2 Opplæringstilbudet i Båtsfjord For skoleåret 2009/2010 har det vært gitt tilbud i studiespesialisering og i påbygning og generell studiekompetanse. I alt har 22 elever fulgt undervisningen. Vg2 har hatt 9 elever. Av disse er det 7 som har hatt programfag i språk, samfunnsfag og økonomi, og 2 elever som har hatt realfag. Vg3 har hatt 11 elever, og alle disse har hatt språk, samfunnsfag og økonomi. 2 elever har tatt påbygging og generell studiekompetanse. Elevene ved vg2 har hatt følgende programfag: Historie og filosofi, samfunnsøkonomi 1, biologi, sosiologi/sosialantropologi, kjemi 1, matematikk R1 og internasjonal engelsk. Elevene ved vg3 har hatt følgende programfag: Rettslære 2, historie og filosofi, samfunnsfaglig engelsk og sosiologi/sosialantropologi. Det fagtilbudet som har vært gitt i 2009/2010 har vært en videreførelse av de tilbudene elevene fikk på vg1 og vg2 da skolen var organisert som en kommunal modell. Den gang ble det lagt vekt på å gi elevene de fagene de selv ønsket, og kommunen strakk seg langt for å få dette til. Da tilbudet ble fylkeskommunalt måtte elevene få fortsette med de programfagene de hadde begynt på. Dette har i praksis ført til at elevene har hatt et fagtilbud som på enkelte områder skiller seg fra hovedskolen i Nordkapp, og at det undervises i fag i Båtsfjord som hovedskolen i Nordkapp ikke har erfaring med. Valgfriheten elevene på vg2 har hatt med å tilby programfag innenfor to studiespesialiserende tilbud, har også ført til få elever på de ulike programmene og et lite fagmiljø i enkelte fag. På vg2 er det bare to elever som har valgt realfag. Norut Alta og Høgskolen i Finnmark

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.06.2016 2016/2577-20798/2016 / Saksbehandler: Halvard Berg Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Yrkesfaglig modell med både Vg1 og Vg2 innenfor dagens ressursramme

Yrkesfaglig modell med både Vg1 og Vg2 innenfor dagens ressursramme Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2017/16-1-A40 Anne Søvold Vikanes 04.01.2017 Yrkesfaglig modell med både Vg1 og Vg2 innenfor dagens ressursramme Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Videregående skole

Videregående skole Videregående skole 2017-2018 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE Felles utgangspunkt Økt innvandring og mange unge på mottak i Tromsø. Ekstraordinær situasjon i vinter. Hvordan gi

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo katedralskole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre: Overgang fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre: Overgang fra ungdomsskole til videregående Egeninitiert forslag fra UB Overgangen fra ungdomsskole til videregående Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 261114 sak 54-14 og avga følgende uttalelse: Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre:

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående BEBY /15 Bergen bystyre Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående LLEN ESARK-022-201432944-12 Hva saken gjelder: Ungdommens bystyre (UB) sendte 261114

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Hamar, 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Hamar, 02.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/55-1 Ark Saksbeh. Ingrid Juul Andersen Tlf. 91 19 75 16 HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE PÅ

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer