Stavangerskolen Innhold, kvalitet og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer"

Transkript

1 Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011

2

3 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning En skole for hele mennesket! Medbestemmelse på Austbø Ny Giv Vår arbeidsdag Lærernes opplevelse av stavangerskolen Betraktninger fra Kvaleberg skole Foreldre i Stavangerskolen...29 Foresattes tilfredshet med skolen som arena for læring og ut vik ling Nå skal vi opp i 3. klasse! Foreldreskole på Gausel KFU har ordet...38 Stadig bedre? Karakterer og resultater fra nasjonale prøver Læringsglede og grunnleggende ferdigheter...48 Trivsel gjennom mestring Fritid på skolen Foresattes opplevelse av skolefritidstilbudet Minst i klassen SFO på Åmøy...54 Jåtten SFO stedet for gode opplevelser Læring og ledelse...57 Kompetanseut vik ling for lærere og styrket skoleledelse På skolebenken igjen Ledere og ledelse på Lunde... 62

4

5 Innledning De siste tre årene har rådmannen vist til at bystyret i Stavanger allerede høsten 2008 fattet vedtak om at Kvalitets- og ut vik ling smelding for Stavangerskolen skulle legges for politisk behandling hvert år. Etter dette har Kunnskapsdepartementet bestemt at alle kommuner skal legge fram en årlig tilstandsrapport om kvalitet i grunnskoleopplæringen, jf. St. melding 31 ( ) Kvalitet i skolen. Rådmannen har vært opptatt av at Stavanger kommunes melding ikke bare skal være en tilstandsrapport, men en melding som også presenterer utfordringer som viser ut vik ling sretninger og hva som videre må prioriteres for å bli god, bedre, best. KVALITET KNYTTET TIL VISJONER OG MÅLSETTINGER FOR GRUNNSKOLEN I STAVANGER Kvalitet i skolen angår mange de som går i skolen for å lære og utvikle ny kunnskap og foreldrene deres, alle ansatte i skolen, skoleadministrasjon og alle folkevalgte som har skole som sitt politikkområde, både kommunalt og nasjonalt. Skolen skal ivareta kompetanseut vik ling for elevene slik at de skal kunne utvikle seg, ta vare på seg selv og andre og oppnå en god livskvalitet. Samtidig skal de som voksne delta i videreut vik ling av et demokratisk og inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Kvalitet er derfor langt mer enn årlige resultatmålinger på utvalgte områder. Tittelen på kvalitetsplanen for grunnskolen i Stavanger er God, bedre, best, og må ses på både som en visjon og målsetting. En visjon om stadig å være i ut vik ling samtidig med målsettinger om stadig å være god og bedre på noen områder og best på utvalgte områder. Plandokumentene synliggjør og ivaretar kommunes klare ambisjoner og målsettinger for elevens læring og danning, og de samsvarer godt med Stavanger kommunes verdier Er til stede, Vil gå foran, Skaper fremtiden. Visjonen både på kort og på lang sikt, er at våre elever skal gå ut av grunnskolen og ha kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de kan ta vare på seg selv og andre er motiverte for videre læring og ut vik ling gjennom hele livsløpet kan fungere godt i arbeidslivet tar del i fellesskapet på fritiden tar samfunnsansvar Kvalitetsmeldingen skal gjennom både elevtekster, tekster fra ansatte, tekster fra foreldre, resultatmål og vurderinger synliggjøre det kvalitative arbeidet som blir gjennomført i Stavangerskolen. Kvalitet kan knyttes til elev- og medarbeidertrivsel, elevresultater både faglig og sosialt, klasseledelse, skoleledelse både på skole og kommunenivå, veiledning og oppfølging. Årets melding ivaretar alle innrapporteringskrav til skoleeier som Utdanningsdirektoratet krever. I tillegg ivaretar Kvalitets- og ut vik ling smelding for Stavangerskolen 2011 ytterligere områder som folkevalgte i Stavanger har bedt om å få belyst. Årets melding viser stor tilfredshet hos både elever og foresatte med skolen. Videre viser meldingen gode elevresultater på kommunenivå. Dette til tross er det en utfordring at spredningen i elevresultater innad på skoler og mellom skoler på noen områder er for store. Rådmannen, sammen med skolene, jobber systematisk med denne utfordringen. KAPITLENE I ÅRETS MELDING Hovedkapitlene i Kvalitets- og ut vik ling smelding for Stavangerskolen 2011 bygger på vedtak i kommunalstyret for oppvekst , sak 13/11. Kommunalstyret for oppvekst sitt enstemmige vedtak: Kommunalstyret for oppvekst vedtar følgende innhold for Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011: Min skolehverdag Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning Lærerens opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning Foreldre i Stavangerskolen Foresattes tilfredshet med skolen som arena for læring og ut vik ling Stadig bedre? Karakterer og resultater fra nasjonale prøver Fritid på skolen Foresattes opplevelse av skolefritidstilbudet Læring og ledelse Kompetanseut vik ling for lærere og styrket skoleledelse 5

6 Rådmannen har i denne meldingen valgt å dele beskrivelsene av elevenes og lærernes opplevelse av Stavangerskolen i to kapitler. Hovedoppdraget er elevenes danning og læring, der danning betyr at elevene lærer å ta ansvar for seg selv og andre, lære å bli kritiske og kreative. Læring krever både arbeid, innsats og vilje. For mange elever er læringsprosesser både omstendelige, tidkrevende og vanskelige, mens andre lærer det samme i en fei. For læreren er det ingen trylleformler som kan benyttes i elevenes læringsarbeide. Det er derfor avgjø rende viktig å ha stor tillit det arbeidet som skjer i klasse rommet. Videre må det utvikles forståelse for komplek siteten og mangfoldet i læringsarbeidet, og for mangfoldet av elevforutsetninger som skal ivaretas. Den profesjonelle læreren møter oppdraget med faglig dyktighet, pedagogisk kunnskap, profesjonell trygghet, engasjement og høye ambisjoner for elevenes læring. Skoleeier må derfor være opptatt av lærernes kom petanseut vik ling, muligheter til å få veiledning i arbeidet og å få tilbakemeldinger på utført arbeid. Videre må skoleeier være opptatt av skoleledernes kompetanseutvik ling. Arbeidsomfanget både for lærere og ledere oppleves nå så omfattende at det er påkrevd å gjøre aktive valg for at skolens ansatte skal kunne konsentrere seg om kjerneoppgavene i læringsarbeidet: kartlegge, planlegge, undervise, vurdere, gi tilbakemeldinger og evaluere opplæringen og resultatene. Ledernes hovedfokus skal være rettet mot elevens læring, tilrettelegging og tilbakemelding til ansatte på utført arbeid, god organisering og god ressursdisponering. Det er viktig at skolene og lærerne får det handlingsrommet som trengs for å utføre kjerneoppgavene. Lederrollen i skolen har de siste årene endret seg betydelig. Knapt noen kommunale virksomhetsområder har tilsvarende krav til resultatoppnåelse som skolene. Svært mye av dette ansvaret blir nå lagt på rektor. Det er derfor viktig at skolens ledelse får både tett oppfølging og hjelp og støtte på arbeid knyttet til fag og pedagogikk, så vel som støtte og hjelp til personal- og økonomiarbeid. Skoleeier har ansvar for å prioritere oppgaver i skolen innenfor et lokalt handlingsrom slik at læring skjer. Videre har skoleeier et ansvar for å etterspørre resultater og eventuelt sette inn tiltak. Skoleeier har også et ansvar for å se til at tiden i skolen i hovedsak blir benyttet til 6

7 elevenes læringsarbeid. Tidsbruk til andre tiltak knyttet til skole og opplæring må derfor vurderes nøye før skolen får dette som sine arbeidsoppgaver. Tall fra ASSS-nettverket 1 viser at Stavanger kommune i 2010 hadde netto driftsutgifter per elev rett under snittet for storbykommunene. Stavanger har innsparinger i skole budsjettet for 2011, og planlegger ytterligere innsparinger for For flere skoler har budsjettrammen for 2011 blitt en stor utfordring. Ved enkelte skoler har driftsstyret ikke vedtatt budsjettet. Ved disse skolene vedtar rådmannen skolens budsjett på bakgrunn av innstilling fra rektor. Innsparinger i grunnskolesektoren vil på sikt kunne påvirke elevenes læringsutbytte. De folkevalgte er skoleeiere for grunnskolene i kommunen. I Stavanger kommune er det bystyret/kommunalstyret for oppvekst som har hovedansvaret for skolene. Bystyret delegerer ansvaret for opplæringen til rådmannen som igjen delegerer dette til direktør, skolesjef og rektor. Rektor er derfor skoleeiers representant på den enkelte skole og har gjennom delegerte fullmakter en del av skoleeierfunksjonen i kommunen. Skolene i Stavanger kommune har en egen ledergruppe, og i praksis blir det ledergruppa som får skoleeiers ansvar for å følge opp arbeidet med at læring skjer. For rådmannen er det derfor viktig å utvikle kompetente og handlekraftige ledergrupper som har mest fokus på ledelse og mindre på administrasjon. Elevenes læring og danning er også avhengig at et godt og konstruktiv samarbeid med foreldrene. Rollen som foreldre kan være både krevende og utfordrende. Ansvarsfordelingen mellom hjem og skole kan til tider være utfordrende. Det er derfor viktig at skolen og foreldrene samarbeider om elevens læring og også sammen går opp noen grenser når det gjelder ansvar. Kommunalt foreldreutvalg har i en årrekke drevet skolering av foreldrerepresentantene (FAU) samt at de ofte deltar på foreldremøter der roller og ansvar blir tatt opp som tema. Rådmannens budskap i denne innledningen er at det er mange aktører som skal og må samhandle i arbeidet med elevenes kunnskapsut vik ling ; læring og danning. Samarbeidet må videreutvikles, kompetanse må bygges opp og veiledning må gis. Rådmannen er opptatt av at gode ut vik ling sdialoger må ta utgangspunkt i fakta og resultater mer enn på synsing og tro. Bruk av kvantitative data sammen med innsikt i lokale forhold er avgjørende for skoleut vik ling og elevens læring. Dette gjelder fra klasserommet via rådmannens stab til bystyret. Rådmannen er derfor svært godt fornøyd med systemet Responsen og dialogen (oppfølging av skolene) der alle skolene mottar skolens egen kvalitetsmelding med presentasjon av sine resultater. Videre får bystyret og kommunalstyret for oppvekst alle skole- og elevresultater presentert i egne saker og/eller i Kvalitets- og ut vik ling smelding for Stavangerskolen. Gjennom dette systematiske arbeidet ivaretas både opplæringslovens krav om systematisk oppfølging av skolene og kravet til at skoleeiere skal gis innsyn i skolenes resultater og ut vik ling. Stortingsmelding 31 ( ) Kvalitet i skolen fremhever viktigheten av at både skoleeier og den enkelte skole utvikler en kultur for læring. Dette fordrer at skoleeier har et system for å innhente data om skolene. Samtidig må den enkelte skole ha kunnskap om sterke og svake sider ved sin egen virksomhet for å kunne iverksette aktuelle tiltak som kan føre til forbedring. For å fremme ut vik ling av kvalitet er det i denne sammenheng avgjørende at nasjonale data blir kombinert med innsikt i lokale forhold fra egne brukerundersøkelser, ressursdialoger og egne observasjoner. En lærende organisasjon må arbeide helhetlig og systematisk og legge vekt på at oppfølging av skolene er viktig og avgjørende for elevenes læringsresultater. I arbeidet med å bli bedre og best på noen områder må vi videreutvikle og dyrke dialogen med skolene våre, med fagforeningene, med foreldrene og også andre kommuner. Til sist er det viktig å dele med alle andre det vi selv mener vi har lykkes med. Kvalitets- og ut vik ling smeldingen 2011 er resultat av et utstrakt samarbeid. 25 personer har vært involvert i skrivingen av de ulike kapitlene. Spesielt fornøyd er rådmannen med at elever har bidratt med refleksjoner rundt egen skolehverdag. I tillegg har både foreldre, lærere, rektorer, SFO-ledere og ansatte i PO og Oppvekst og levekår gitt sine innspill til meldingen. Årets kvalitetsmelding speiler også noen av kontrastene i Stavangerskolen. Bent Inge Ask, lærer ved St. Svithun skole, har illustrert kvalitetsmeldingen med bilder fra Åmøy og Kannik byens minste og byens største skole. Videre tegner SFO-leder ved Jåtten skole et bilde av en av Rogalands største skolefritidsordninger, mens rektor på Åmøy beskriver en SFO med åtte elever. 1 ASSS er et nettverk i regi av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, hvor de ti største byene i Norge deltar. 7

8

9 Min skolehverdag Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning FAKTA: 87 prosent av elevene oppgir at de trives godt/svært godt på skolen Jenter og gutter i Stavanger vurderer sitt opplæringstilbud svært likt Den rapporterte mobbingen synker med økende alder Elevene i Stavangerskolen oppgir høy motivasjon for skolearbeidet Elevene ønsker hyppigere tilbakemeldinger og god veiledning for å oppnå faglig fremgang Innholdet i elevenes skolehverdag er forankret i lovverket, i læreplanverket og i ulike meldinger og forskrifter. Læring og mestring er skolens hovedoppdrag. For å lykkes med dette oppdraget skal skolen tilby elevene en skole hverdag hvor læring skjer innenfor rammene av gode og støttende relasjoner fra lærere og medelever. Et godt skole- og læringsmiljø gir gode vilkår for trivsel, som er en nøkkelfaktor for læring. På høsten hvert år gir elevene på 7. og 10. trinn ut trykk for sine meninger om skolehverdagen gjennom Elevundersøkelsen. En av hensiktene med undersøkelsen er at elevene skal kunne påvirke sin opplæring på skolen gjennom å uttrykke grad av tilfredshet om forhold som er viktige for å lære og for å trives. I Stavanger er skolene pålagt å følge opp resultatene fra Elev undersøkelsen på den enkelte skole i løpet av vårsemesteret. Umiddelbar oppfølging er viktig for å vise elevene at deres mening blir tatt på alvor og at skolen lytter til elevenes vurderinger. Forskning på resultater fra Elev undersøkelsen 1 viser klart at elevenes læringsmiljø preger deres opplevelse av skolehverdagen. Elevenes rett til et godt læringsmiljø er nedfelt i Opplæringslovens 9a. Med læringsmiljø menes de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Et godt læringsmiljø reduserer omfanget av mobbing. Sentrale faktorer i et godt læringsmiljø er: God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp Positive relasjoner mellom elev og lærer Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Godt samarbeid mellom skole og hjem 1 Hvis noen forteller om mobbing utdypende undersøkelse av funn i Elev undersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering, NIFU rapport 48/2010 Resultatene fra Elev undersøkelsen våren 2010 viser at jenter og gutter i Stavanger vurderer sitt opplæringstilbud svært likt. På in di ka tornivå er det liten kjønnsmessig forskjell for elevene både på 7. trinn og 10. trinn. Likevel melder jentene jevnt over litt høyere tilfredshet for alle in di ka torområder, bortsett fra området Mestring og faglig veiledning. TRIVSEL Gode relasjoner og fravær av mobbing I Stavanger sa 1400 elever på 7. trinn og 1300 elever på 10. trinn sin mening om egen skolehverdag i Elev undersøkelsen våren Svarprosenten var på henholdsvis 96 % (7. trinn) og 90 % (10. trinn). Tabell 1 viser hvor stor andel av elevene på 7. og 10. trinn som oppgir at de trives godt eller svært godt på skolen i Stavanger, Rogaland og nasjonalt i perioden 2008 til trinn 10. trinn Stavanger % 87 % % 86 % % 85 % Rogaland % 82 % % 80 % % 78 % Nasjonalt % 84 % % 82 % % 82 % Tab. 1 Andel elever som oppgir å trives godt/svært godt på skolen In di ka toren Sosial trivsel viser elevenes generelle trivsel på skolen, og tabell 1 viser at trivselen blant elevene i Stavanger de tre siste årene har vært på et stabilt høyt nivå både på 7. og 10. årstrinn. Den rapporterte trivselen blant elever på 10. trinn i Stavanger er høyere enn nivået 9

10 i Rogaland og nasjonalt. Elevene på 7. trinn oppgir høy trivsel med sine lærere sosialt, mens elever på 10. trinn skårer høyest på trivsel med sine medelever og trivsel i friminuttet. Andel elever som oppgir å trives på skolen i Stavanger, er like høy blant 10. klassingene som blant elevene på barnetrinnet. Trivsel med lærerne var ny i Elev undersøkelsen In di ka toren viser elevtilfredshet med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er imøtekommende. Stavangerelevene, både på 7. og 10 trinn, rapporterer høy tilfredshet i forhold til opplevelsen av at lærerne er hyggelige. Tendensen samsvarer med det elevene rapporterer både nasjonalt og i Rogaland. Det er elevtilfredshet knyttet til faglig stimulering som reduserer skåren på in di ka toren Trivsel med lærerne. Analyser av resultater fra Elev undersøkelsen viser at elevene vektlegger de samme faktorene uansett alder når de vurderer sin tilfredshet med lærerne. Elever setter i sin skolehverdag pris på lærere som bygger gode relasjoner. Elever ønsker å bli sett, hørt og respektert. Elever verdsetter lærere som har høye forventninger til dem, og som gir dem konstruktive tilbakemeldinger. Det som er viktigst for trivselen er fravær av mobbing. Opplevelsen av et positivt klasseromsklima og elever som bidrar aktivt til et godt miljø, henger sammen med relativt lite mobbing. I elevgrupper der forholdet mellom lærer og elev er godt, vil det vanligvis være mindre mobbing. På skoler hvor elever opplever at de får god faglig hjelp og støtte fra lærere, medelever og hjemmefra, meldes det om mindre problemer med mobbing. Figur 1 viser den rapporterte forekomsten av mobbing i Stavanger sammenlignet med landsgjennomsnittet. For Stavangers del utgjør den rapporterte mobbingen i Elev undersøkelsen ,7 prosent for 10. trinn, mens 11 prosent av elevene på 7. trinn melder om mobbing. Sammenlignet med gjennomsnittet nasjonalt rapporterer elevene på 10. trinnet i Stavanger om mindre mobbing, mens 7.klassingene rapporterer om noe mer mobbing enn landsgjennomsnittet. Foreløpige tall fra Elevundersøkelsen våren 2011 viser at 7 prosent av elevene, både på 7. og 10. trinn, melder om mobbing. Fig. 1 Prosentandel elever som opplever å bli mobbet, Elevundersøkelsen 2010 Den rapporterte mobbingen synker med økende alder. Forskning på mobbing har lenge pekt på denne tendensen, mest rapportert mobbing på yngre alderstrinn. Noe av grunnen kan være at begrepsforståelsen omkring mobbing er slik at 10. trinn melder den mobbingen som er mer i samsvar med definisjonen av fenomenet mobbing. Begrepsarbeid er et ledd i forebyggende arbeid. Å utvikle et begrepsapparat som hjelper elevene til å forstå og ordlegge seg om fenomenet mobbing, er et ledd i det helhetlige arbeidet for å skape et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø med høy trivsel forebygger mobbing. En sammenligning mellom storbyene i forhold til andel elever som oppgir å bli mobbet en/flere ganger i uken, viser at Stavanger og Drammen i 2010 har lavest andel elever på 10. trinnet som oppgir å bli mobbet en/flere ganger i uken. 10

11 I Stavangerskolen ses det alvorlig på saker der det meldes om mobbing. Alle saker håndteres i tråd med regelverket og skolens handlingsplaner. Mobbing må forstås innenfor rammene av skolemiljøet. Stavanger har i interne evalueringer sett at forekomsten av mobbing varierer fra skole til skole, uavhengig av til knyt ning til programmer mot mobbing. Det er skole miljø ets kvalitet som har betydning for hvordan mobbing oppstår, utvikler seg og hvordan problemet hånd teres. Utdanningsdirektoratet vedtok våren 2011 å avvikle ordningen der kommuner som tar i bruk skoleprogram mer mot mobbing, får økonomisk kom pensasjon. Direktoratet er av den oppfatning at det ikke er sannsynliggjort at skoleprogrammene bidrar til å redusere omfanget av mobbing. Direktoratet mener likevel at skoler som trenger hjelp for å komme i gang med systematisk arbeid mot mobbing, kan søke hjelp i godkjente programmer. Skolene i Stavanger står fritt til å benytte ulike godkjente programmer i arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing. Arbeidet med å skape godt læringsmiljø må forankres lokalt, hvor betydningen av lokalmiljøet og foreldres enga sjement vektlegges. I sak Tiltak mot mobbing i Stavangerskolen vedtok kommunalstyret for oppvekst høsten 2010 at skolene skal ha fokus på digital mobbing i sine handlingsplaner. Skolene skal selv vurdere behovet for å utarbeide et lokalt manifest mot mobbing i samarbeid med elevrådet og skolemiljøutvalget. Et eventuelt manifest mot mobbing skal vedtas av skolens driftsstyre. Hovedpoenget er at skoler som lykkes med å skape en skolehverdag med høy trivsel og fravær av mobbing, er skoler både med og uten programmer. Nøkkelen synes å være ulike egenskaper i skolens kultur. Å forebygge og motvirke mobbing vil i størst grad lykkes dersom skolen samtidig arbeider langsiktig og målbevisst med det som har størst effekt på omfanget av mobbingen; motiverte elever som trives, som har et godt forhold til sine lærere, som bidrar til et positivt klassemiljø, som får god faglig støtte og er i trygge fysiske omgivelser på en skole med god ledelse og en respektert plass i lokalsamfunnet. MESTRING motivasjon og innsats In di ka toren Mestring i Elev undersøkelsen viser elevenes tilfredshet i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Den gjennomsnittlige rapporterte grad av mestring er relativt lik for elever på 7. trinn og 10. trinn. Henholdsvis 83 og 79 prosent av elevene i Stavanger svarer at de ofte eller alltid opplever å mestre utfordringer i sin skolehverdag. Sammenlignet med andre storbyer ligger Stavangerelevenes opplevelse av mestring noe over snittet. Fig. 2 Elevenes opplevelse av mestring, Elev undersøkelsen 2010 (Skala 1-5) Grunnlaget for å oppleve mestring er at elevene møter en tilpasset opplæring med variert undervisning. Å tilpasse undervisningen til elevenes evner og forutsetninger innebærer at opplæringen tar hensyn til elevenes egenart, interesser og forutsetninger. Forskning viser at de forventningene som ligger i læringsmiljøet, har en klar sammenheng med elevenes læringsutbytte på skolen. Høye forventninger, fokus på læring og tilpasset opplæring krever dialog og åpenhet mellom lærer og elev. Elevene i Stavangerskolen gir uttrykk for at de ønsker en skolehverdag der de møtes med høye forventninger og får faglige utfordringer. Analyser av Elev undersøkelsen viser en sterk sam menheng mellom elevenes trivsel med lærerne og deres motivasjon for skolearbeidet. Motivasjon er igjen nært knyttet sammen med grad av innsats. Et positivt forhold til lærerne øker elevenes motivasjon, som igjen har betydning for læringsresultatet. En undervisning hvor lærere er reflektert i sitt valg av metoder og sam tidig vektlegger dialog mellom lærer og elev, legger grunnlaget for gode læringsbetingelser. Elever lærer ulikt, og analyser av resultater fra Elev undersøkelsen viser at elevene verdsetter undervisningsformer som sikrer rikelig elevaktivitet der elevene arbeider alene og i par. Fig. 3 Elevenes motivasjon for skolearbeid, Elev undersøkelsen 2010 (Skala 1-5) In di ka toren Motivasjon uttrykker elevenes generelle motivasjon for skolearbeid og inkluderer ulike mål på motivasjon som interesse og lærelyst. Den rapporterte elevtilfredshet blant stavangerelevene når det gjelder motivasjon skiller seg lite fra hva elever melder både nasjonalt og i Rogaland. Figur 3 viser at elevene i Stavanger ligger over snittet for storbyene i 11

12 forhold til motivasjon for skolearbeid. Elevene på 7. trinn melder at de er interessert i å lære og de gjør leksene. De er også opptatt av å lære noe nytt og mener de får faglige utfordringer. 10. klassingene er også opptatt av å lære noe nytt, de jobber hardt og mener de får utfordringer i skolen. Generelt rapporterer elevene på 10. trinn lavere generell motivasjon sammenlignet med 7. trinn. Det er markant forskjell i motivasjon for lekser og skoleoppgaver. Faglig utfordring er et av spørsmålene som bidrar til in di ka toren Motivasjon. Stavangerelevene melder om noe større faglig utfordring både på 7. og 10. trinn sam menlignet med gjennomsnittet nasjonalt og for Rogaland. Figur 4 viser at elevenes tilfredshet med faglige utfordringer i Stavangerskolen ligger over snittet for storbyene. Fig. 4 Faglige utfordringer, Elev undersøkelsen 2010 (Skala 1-5) Innsats er også en betydningsfull faktor for mestring. Elevene i Stavanger rapporterer om relativ høy grad av innsats i sitt skolearbeid. Elevene på 7. trinn er mer tilfreds med egen innsats sammenlignet med 10. klassingene. For begge trinn er innsatsen rapportert høyere enn landsgjennomsnittet og snittet for Rogaland. Betydningen av å opprette og bevare interesse for faglig arbeid og samtidig sikre mestring og glede hos elevene er viktig for alle ansatte i Stavangerskolen. Det er av stor betydning at elevene involveres og ansvarliggjøres i sin skolehverdag. For å nå denne målsettingen skal elevene ha kunnskap om mål for opplæringen og de skal møte faglige utfordringer. Videre skal de sikres jevnlige tilbakemeldinger, og elevene skal oppleve å få faglig støtte av lærerne. VEILEDNING støtte og hjelp In di ka toren Faglig veiledning viser i hvilken grad elevene opplever at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og elevenes tilfredshet i forhold til kunnskap om hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. In di katoren består av spørsmål som kartlegger faglig veiledning gitt av lærer. Elevene på 7. trinn i Stavanger rapporterer lavere tilfredshet for in di ka toren Faglig veiledning sammenlignet med gjennomsnittet nasjonalt. På 10. trinn gir imidlertid Stavangerelevene uttrykk for høyere tilfredshet sammen lignet med resultatet både nasjonalt og i Rogaland. I forhold til storbyene viser figur 5 at Stavanger skårer rundt gjennomsnitt. Fig. 5 Faglig veiledning, Elev undersøkelsen 2010 (Skala 1-5) Forskning viser at skolene kan oppnå store læringsgevinster ved å arbeide systematisk for å utvikle egen vurderingskultur og vurderingspraksis. Elever lærer best når de: forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem får tilbakemeldinger om kvaliteten på eget arbeid og prestasjon får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og ut vik ling Vurdering underveis gis fortløpende i opplæringen som veiledning til eleven. Slik veiledning skal sikre at både lærer og elev har lik forståelse av elevens faglige ståsted og mulighet for progresjon. Underveisvurdering skal bidra til tilpasninger i opplæringen. Vurdering og veiledning er å forstå som to sentrale verktøy for elevenes læring. Resultater fra Elev undersøkelsen i 2010 viser at spørsmål som belyser veilednings- og vurderingsprosesser, har potensial for forbedring. Rådmannen ser at vurdering og veiledning blir viktige temaer i perioden framover. Vurdering for ut vik ling er ett av fokusområdene i Stavangers Kvalitetsplan for skole God, bedre, best! In di ka toren Medbestemmelse viser elevenes tilfredshet i forhold til å få være med på å bestemme arbeidsmål, arbeidsplaner, arbeidsmåter og hva det skal legges vekt på ved vurdering. Involvering omtales i opplæringsloven 9a. Opplæringsloven er å forstå slik at elevene har en viss medbestemmelse og innflytelse for eksempel ved valg av lærestoff, vanskelighetsgrad, oppgavetyper og arbeidsformer. Samtidig skal elevene tilbys minst én planlagt samtale med kontaktlæreren hvert halvår fra 1. årstrinn. Elevsamtalen kan gjennomføres i forbindelse med ut vik ling ssamtalen. 12

13 Funn i Elev undersøkelsen 2010 viser at elevene på 10. trinn har lavest tilfredshet med medbestemmelse i forhold til arbeidsplaner og hva som skal vektlegges når arbeidet skal vurderes. In di ka toren inneholder også spørsmål som kartlegger elevtilfredshet i forhold til om lærere oppmuntrer og forklarer hva som skal til for å bli bedre. Elevenes tilfredshet i forhold til medbestemmelse og involvering viser seg å være en nasjonal utfordring. Stavanger skårer lavt, men likevel over gjennomsnittet nasjonalt som er 2,4. Sammenligning av funn fra Stavanger med andre storbykommuner viser at elevene i Stavangerskolen jevnt over er mer tilfredse. RESULTATMÅLSETTINGER Stavanger kommune benytter resultater fra Elevundersøkelsen aktivt i forbindelse med arbeidet med å utvikle opplæringstilbudet for elevene i grunnskolen. Tabell 2 viser politisk vedtatte resultatmål i Stavanger kommunes Kvalitetsplan for skole, God, bedre, best! Målsettingene er ambisiøse og er fastsatt blant annet på bakgrunn av tidligere resultater, sammenligninger med andre storbyers resultater og gjennomsnittlig resultatoppnåelse regionalt og nasjonalt. I forhold til resultater fra Elev undersøkelsen 2010 er det in di ka torområdet Faglig veiledning som har størst potensial for ut vik ling. Vurdering for ut vik ling er et av tre fokusområder i den nye kvalitetsplanen for skole og vil spesielt vie oppmerksomhet mot faglig veiledning og støtte til elever. Kvalitetsplan for skole God, bedre, Best! Fig. 6 Medbestemmelse 10. trinn, Elev undersøkelsen 2010 (Skala 1-5) Gjennom å la elevene få delta aktivt i vurderingen av egen kompetanse, eget arbeid, og egen faglig ut vik ling vil læreren blant annet kunne få innsikt i utfordringer knyttet til arbeidsformer og andre forhold som påvirker elevenes lyst og vilje til å lære. En analyse av Stavangers resultater fra Elev undersøkelsen viser varierende grad av elevtilfredshet skolene i mellom. Spredningen i elevtilfredshet mellom skolene er større for 7. trinn sammenlignet med 10. trinn. Figur 7 viser gjennomsnittlig skåre for Stavanger samlet på 7. trinn for et utvalg in di ka torer i Elev undersøkelsen, samt høyeste og laveste skåre for hvert in di ka torområde. Som det fremgår av figuren, er spredningen størst for området Faglig veiledning med 36 poeng. Trivsel med lærer og Fravær av mobbing har en spredning på henholdsvis 28 og 26 poeng. Det er viktig å merke seg at den skolen som oppnår høyeste og laveste verdi, varierer fra in dika tor til in di ka tor. Linjen for høyeste og laveste verdi representerer altså ikke en enkelt skole. Fokusområde In di ka tor Målsettinger Resultater 2010 Tilpasset opplæring og mestring Vurdering for utvik ling Sosial trivsel Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Motivasjon Faglig utfordring Faglig veiledning Faglig støtte Kunnskap om mål og krav Tilbakemelding 85 poeng 90 poeng 80 poeng 80 poeng -7. trinn 75 poeng -10. trinn 85 poeng -7. trinn 75 poeng -10. trinn 70 poeng 70 poeng 80 poeng 75 poeng 60 poeng 83 poeng 7-trinn 84 poeng 10. trinn 87 poeng 7-trinn 93 poeng 10. trinn 74 poeng 7-trinn 73 poeng 10. trinn 74 poeng -7. trinn 73 poeng -10. trinn 81 poeng -7. trinn 72 poeng -10. trinn 64 poeng -7. trinn 61 poeng -10. trinn 59 poeng 7-trinn 54 poeng 10. trinn 81 poeng 7-trinn 84 poeng 10. trinn 73 poeng 10. trinn 43 poeng 10. trinn Tab.2 Resultatmålsettinger, Kvalitetsplan for skole God, bedre, best! Laveste verdi Fig. 7 Spredning i elevtilfredshet mellom skoler i Stavanger, Elevundersøkelsen 7. trinn

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap Oppvekst og utdanning Kvalitetsmelding Grunnskolen i Trondheim 2008-2009 Læring i fellesskap Forord I mangfoldet av kommunale tjenester har grunnskolen en helt spesiell plass. Den favner alle barn i en

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer