Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet barnehagene...10 Årsmelding overordnet kultur...12 Årsmelding overordnet helse, Nav, pleie og omsorg...13 Årsmelding overordnet tekniske tjenester...16 Årsberetning Vedleggsdel årsberetning Årsmeldinger fra virksomhetene Stab og støtteenheter Rådmannsteamet...53 Personal og organisasjon...54 Økonomifunksjonen...56 Virksomhetene: Gjerdrum barneskole...58 Gjerdrum ungdomsskole...62 Veståsen skole...68 Gjerdrum barnehage...71 Grønlund barnehage...74 Kultur...77 Eiendomsdrift...80 Kommunalteknikk...82 Plan, oppmåling og byggesak...85 Institusjon...87 Hjemmebaserte tjenester...90 Funksjonshemmede...92 Nav...95 Helse og forebyggende tjenester

3 Rådmannens sammendrag Det økonomiske resultatet ble noe bedre enn budsjettert, men netto driftsresultat ligger fortsatt for lavt i forhold til å etablere en bærekraftig økonomi over tid. For 2012 så var planen å «holde tilbake» på alle områder for å oppnå besparelser. De fleste virksomhetene har klart å tilpasse aktivitetsnivået til 2012-budsjettet, mens noen virksomheter hadde et for høyt nivå gjennom hele året i forhold til tilgjengelige ressurser. Kostra-tallene viser at Gjerdrum kommune bruker betydelig mer på en del tjenesteområder, mens på andre tjenester bruker vi mindre enn nærliggende eller sammenlignbare kommuner. Det er fortsatt et behov for å analysere kostratallene bedre, slik at vi kan bruke de mer konkret i forbedringsarbeidet. Et eksempel er kostra-tallene for skolene våre, som viser at våre netto driftsutgifter ligger på samme nivå som for Øvre Romerike og Akershus, men under landsgjennomsnittet. Samtidig så har Gjerdrum en effektiv skolestruktur, blant annet uten mindre grendeskoler. Videre har vi en befolkning med relativt sett god utdanning, noe som legger et godt grunnlag for gode skoleresultater. For å slå fast hvor gode skoleresultater skolene våre produserer, må det mer omfattende analyser til. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012, slik at brukerfornøydheten er ikke målt. Det er likevel ingen ting som tyder på at kvaliteten på tjenestene har blitt redusert. På de områdene som er målt (eksempelvis skole) og for tjenester som mottar jevnlig mer uformelle tilbakemeldinger, er tendensen en opprettholdelse eller forbedring av kvaliteten. I år har hver virksomhet rapportert på omfanget av samarbeid på tvers, både innenfor og utenfor kommunen. Rapportene viser at kommunen har et betydelig samarbeid både internt og eksternt på mange fronter. Rådmannen mener likevel at det er et betydelig potensial i mer samarbeid på tvers av funksjonene og fagområdene i og utenfor kommunen. Samhandlingsreformen har medført et større press på kommunen i form av utskrivningsklare pasienter med mer komplisert helsestatus enn tidligere. Dette har vært håndtert bra i 2012, men vi er spente på hva framtiden bringer av utfordringer på dette området, spesielt sett opp mot tilgjengelige ressurser og den videreføringen av samhandlingsreformen. Medarbeiderundersøkelsen viser en framgang på de aller fleste områdene. Den viser også at vi ligger godt an i forhold til landsgjennomsnittet på mange områder. Resultatet gir et godt grunnlag for å nå kommunens ambisiøse mål på sikt, samtidig som det kommer fram forhold som det ør tas tak i. Sykefraværet falt for femte året på rad, og vi har det laveste prosentvise sykefraværet på Øvre Romerike. Ledere som er «tett på» i sin leder -stil og et tett samarbeid mellom ledere og personalfunksjonen ser ut til å virke. Men dette er likevel et område som vi må fortsette å fokusere på. Kommunestyrene i Sørum, Fet og Gjerdrum vedtok likelydende beslutning om å bygge et felles kloakkrenseanlegg. Renseanlegget vil bli lokalisert i Sørum kommune, med en ny tilførselsledning fra Ask til Frogner. Dette er et tiltak som vil medføre besparelser for Gjerdrum kommune sammenlignet med å bygge eget renseanlegg, samt at våre sårbare resipienter blir spart for utslipp. Gjerdrum kommune vedtok i 2012 å bli med i et felles brannvernsamarbeid for alle kommunene på Øvre Romerike. Vi ser fram til at det interkommunale selskapet blir etablert og at alle stordriftsfordeler blir realisert. Vinmonopolet besluttet i 2012 å opprette et nytt vinmonopolutsalg i Gjerdrum. Det er en god nyhet som forhåpentligvis vil resultere i mindre handelslekkasje og derigjennom andre positive ringvirkninger i form av nyetableringer innenfor handel. Gjerdrum kulturhus avsluttet siste byggetrinn mot slutten av En fenomenal dugnadsinnsats resulterte i et bygg som alle kommunens innbyggerne kan glede seg over. Frivillighetssentralen flyttet inn i den nye delen av kulturhuset og melder at den har fått en solid oppgang i antall frivillige. Mange virksomheter melder at de er meget misfornøyde hvordan IKT-systemer og -tilganger har fungert i Rådmannsteamet har avtalt regelmessige møter med ledelsen i DGI for å forsøke å bedre situasjonen. Kvaliteten på renholdet i kommunens bygg var gjennomgående for dårlig i hele Spesielt uheldig er dette for bygg som barnehagene, skolene og bo- og behandlingssenteret. Kommunen sa derfor opp kontrakten med daværende leverandør og underskrev avtale med en annen leverandør høsten

4 I mai 2012 gikk det leirskred ved Svensrud bru som medførte store materielle ødeleggelser på en enebolig og et større kontor- og lagerbygg. Det var tilfeldigheter som gjorde at menneskeliv ikke gikk tapt. Sist høsten gikk det et steinras som medførte at fylkesvei 120 mellom Ask og Skedsmo ble stengt. Disse hendelsene har gitt organisasjonen trening i å håndtere media, informasjon til innbyggerne samt intern håndtering av slike situasjoner. Mange ekspertuttalelser går i retning av endrede klimaforhold i Norge, og dette temaet må få større oppmerksomhet i vårt planarbeid. Gjerdrum kommune har gjennom 2012 vært i dialog med advokaten til kvinnen som er datter til den dømte i den såkalte Alvdalssaken. Utgangspunktet var at det ble varslet et søksmål mot kommunen. Kommunen kom i 2013 til et forlik om økonomisk kompensasjon med vedkommende. Sammendrag - økonomi: Gjerdrum kommune fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4,107 mill. som skyldes følgende forhold: Virksomhetene hadde et mindreforbruk mellom revidert budsjett og regnskap med kr 2,916 mill. Netto finansutgifter / inntekter hadde et mindre forbruk på kr mill. Disse midlene skal kommunestyret disponere i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2012 i juni Fylkesmannen anbefaler at kommunene skal ha et netto driftsresultat på 3 % 5 % i forhold til sum driftsinntekter. Gjerdrum hadde netto driftsresultat er på 2,45 % i Gjerdrum kommune fikk et netto driftsresultat på kr 8,997 mill. som skyldes følgende hovedforhold: Mer inntekter av skatt og rammetilskudd enn forventet på kr 2,160 mill. Utgiftene i virksomhetene var mindre enn forventet på kr 0,356 mill. *) Større avkastning Pareto og renteinntekter enn forventet på kr 1,703 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4,107 mill. *) Forskjellen mellom kommunens fastsettelse av rammer (inkluderer finansutgifter og inntekter), men som ikke framkommer på skjema 1B som er pliktig skjema. Ressursbruk Gjerdrum kommune har frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på kr ,- pr innbygger og lånegjeld på kr ,- pr innbygger. Når man ser på statistikk er begrepet median viktig. Denne forteller den midterste verdien i utvalget. Hvis man ser på frie inntekter så er median på kr ,- pr innbygger og for lånegjelden er den på kr ,- pr innbygger.. Det vil si at hvis Gjerdrum kommune hadde en middelverdi i Norge så ville inntektene i regnskapet vært ca. 30 mill. høyere (median Gjerdrums tall x antall innbygger). Tilsvarende på gjelden ville kommunen da hatt ca. 13 mill. lavere gjeld. På område grunnskolesektor har kommunen en netto driftsutgift på kr pr innbygger 6-15 år og ligger høyest i ØRU (Hurdal har ikke innrapportert tall). For området kommunehelse ligger kommunen lavest i ØRU og på området for sosialtjeneste ligger kommunen nest lavest. For området pleie og omsorg samt barnevern kommer Gjerdrum kommune som 3.lavest i ØRU. På pleie og omsorg ligger Hurdal høyest og på barnevern ligger Nannestad høyest. På administrasjon og styring ligger Gjerdrum kommune nest høyest i ØRU etter Hurdal kommune. 4

5 Målekart for Gjerdrum kommune Målekartet som benyttes i Gjerdrum kommune er oppdelt i 3 hovedfokusområder for Det fjerde fokusområdet som målekartet inneholdt er samfunnsdelen. Endringer i forhold til ny kommuneplan ligger i budsjett og vil bli en del av årsmeldingen fra og med Nedenfor er det presentert resultater fra medarbeiderundersøkelsen som skjedde i mars Disse er også kommentert i virksomhetenes egne årsmeldinger. I tillegg til dette er det sykefraværet kommentert. Denne har hatt en nedadgående trend de siste årene og endte på 7,0 % i HMS Gjerdrum kommune er en IA-bedrift og ny IA- avtale ble inngått i starten av I tråd med IA-avtalen er det laget nye felles IA-mål for perioden , med tre fokusområder vedtatt av arbeidsmiljøutvalget. Avtalens overordnede mål er å forebygge + redusere sykefraværet/styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Delmål 1 er å redusere sykefraværet til under 7,5 % totalt, delmål 2 er å tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne og delmål 3 er å øke den reelle pensjonsalder gjennom seniortiltak. Gjerdrum kommune ønsker å ha et spesielt fokus på nærværsarbeid samt det psykososiale arbeidsmiljøet og har derfor et 2-årig prosjekt gående. I løpet 2012 har det vært fokus på tverrsektorielle trivselstiltak, samt tett oppfølging i sykefraværsarbeidet. Sykefraværet i 2012 falt på 5. året på rad, fra 9,5 % i 2008 til 7,0 % i 2012 en reduksjon på ca. 26 % over 5 år. Gjerdrum kommune har nådd IA-målet sitt på dette området, og ligger godt an i forhold til omkringliggende kommuner: Kommune Gjerdrum Nannestad Hurdal Eidsvoll Nes Ullensaker Sykefravær i % 7,0 % 8,6 % 8,2 % 8,9 % 9,1 % 9,4 % 5

6 Fra og med januar 2011 har HMS senteret øvre Romerike vært Gjerdrum kommune sin bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter, møter i arbeidsmiljøutvalget samt at de er bidragsyter til det generelle HMS arbeidet i kommunen. Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble kjørt i februar Generelt viser denne at ansatte trives i Gjerdrum kommune (se under). Vi scorer høyere enn i fjor og høyere enn landsgjennomsnittet Snitt landet Organisering av arbeidet 4,5 4,6 4,7 4,6 Innhold i jobben 4,9 5,0 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,3 4,3 4,2 Samarbeid og trivsel 5,1 5,1 5,2 5,1 kollegaer Mobbing og diskriminering 4,8 5,0 5,3 5,1 Nærmeste leder 4,7 4,7 4,9 4,6 Medarbeidersamtaler 4,7 4,7 5,0 4,8 Overordnet ledelse 4,0 4,0 4,1 3,9 Faglig/personlig utvikling 4,3 4,5 4,7 4,4 Lønns og 3,9 4,0 4,1 4,1 arbeidstidsordninger Stolthet over egen 4,5 4,7 4,8 4,8 arbeidsplass Helhetsvurdering 4,5 4,6 4,7 4,6 Snitt totalt 4,5 4,6 4,7 4,6 6

7 Årsmelding for overordnet ledelse, stab og støttefunksjoner - overordnet nivå Virksomhetsområdet består av rådmannsteamet, økonomifunksjonen, personal og organisasjonsfunksjonen og kommuneoverlegen. Enhet for samfunnsutvikling, utredning og styring ble etablert 1.januar Fokusområde økonomi Rådmannsteamet hadde i 2012 et merforbruk på ca 2,5 mill som, skyldes i hovedsak en merkostnad på 3,1 millioner forbundet med samhandlingsreformen og utskrivningsklare sykehuspasienter istedenfor å la pasientene ligge på A-hus kjøper kommunen relativt rimeligere sykehjemsplasser. Det totale avviket reduseres noe av et positivt avvik på kr forbundet med it-tjenester i IKS der kommunen selv er deltager. Personal og organisasjon hadde et mindreforbruk på ca. 3,5 mill. Dette skyldes i all hovedsak mindreforbruket på tilskudd private barnehager, som igjen er betinget av et mindre forbruk på de kommunale barnehager enn først antatt. Økonomiavdelingen hadde i 2012 et mindreforbruk på 0,2 mill.. Avviket skyldes i hovedsak noe økte inntekter fra arbeidsoppgaver som økonomi utfører for de ulike selvkostområdene samt for kirken. På utgiftssiden hadde virksomheten større utgifter blant annet til lønn på grunn av overlapping ifm utskifting av flere sentrale medarbeidere i avdelingen. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i Tidligere undersøkelser har vist høy brukertilfredshet med økonomiavdelingen og med servicesenteret, og det er ingen indikasjoner på at dette har endret seg. Kommunenes virksomheter har selv begrenset med kapasitet innenfor økonomi- og personalområdet. Virksomhetslederne har derfor ved forskjellige anledninger etterspurt mer støttetjenester fra økonomi og personalfunksjonen. Slike støttetjenester blir enda viktigere når trykket øker på virksomheten i forhold til å opprettholde tjenester med god kvalitet innenfor et strammere budsjett. Dersom tjenestekvaliteten vurderes ut fra mer faglige kriterier enn fra et brukerperspektiv, så er det et betydelig forbedrings potensial på de fleste områdene innenfor overordnet ledelse, stab og støttefunksjoner. Gjerdrum kommune er en liten kommune, så det er begrensede ressurser tilgjengelig for en rask utvikling av disse områdene. Det er derfor viktig å budsjettere med noen ressurser til utvikling, samt prioritere hvilke områder som skal utvikles først. Dette er synliggjort i budsjett og økonomiplan

8 Det politiske nivået har signalisert at det har sett en forbedring i kvaliteten på politiske saksframlegg, men at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial. 3. Andre forhold Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid er nødvendig, men krever mye ressurser. I og med at Gjerdrum kommune deltar i interkommunalt arbeid både på øvre og nedre Romerike, samt har samarbeid med kommunene Nannestad og Hurdal, er det enkelte ganger nødvendig å prioritere ledelsens deltakelse på møter. Gjerdrum Nasjonen Akershus Gruppe Årsmelding for skolene overordnet Gjerdrum kommune har 3 skoler: Gjerdrum barneskole, Veståsen skole og Gjerdrum ungdomsskole. Elevtall pr. oktober 2012 var 925 elever. Elevtallet har vært stabilt de siste 4 årene 1. Fokusområde økonomi Veståsen skole Gjerdrum barneskole Gjennomsnitt Gjerdrum Akershus Nasjonalt Engelsk 1.9 / 2.1/ -/ / 2.1/-/ / 2.1/-/ / 2.1/2.1/2.1 2,0 / 2.0/2.0/2.0 Lesing 1.8 / 2.1/2.5/ / 2.0/2.0/ / 2.1/2.3/ / 2.1/2.1/ 2.0 / 2.0/2.0/2.0 Regning 2.0 / 1.9/2.2/ / 2.0/1.9/ / 1.9/2.0/ / 2.1/2.1/ / 2.0/2.0/2. Skolene har et samlet merforbruk på kr merforbruket skyldes flere forhold: Allerede stramme budsjetter og har gjort det utfordrende å redusere driften tilsvarende kutt i budsjettene. Lønnskostnader pr ansatt høyere enn budsjettert Det har vært nødvendig å sette inn ekstra tiltak for noen elevgrupper Økt andel elever med spesialundervisning Gjerdrum ungdomsskole Akershus Nasjonalt Engelsk 3.1 / 3.0/2.8/ / 3.2/3.2/ / 3.0/-/3.0/3.0 Lesing 3.1 / 3.3/3.2/ / 3.2/3.3/ / 3.1/3.1/3.1 Regning 2.9 / 3.0/3.0/ / 3.2/3.3/ / 3.1/3.1/3.1 Vurdering: Lærertettheten skoleåret er lavere i Gjerdrum enn for gjennomnsittet av kommunene i 8

9 Akershus. Gruppestørrelsen viser økning fra 2011 tio 2012 fra 16.5 til Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler pr. elev (6-15 år): 2. Fokusområde tjenestekvalitet Elevundersøkelsen: Elevundersøkelsen ble gjennomført våren Undersøkelsen viser gjennomgående gode resultater for alle skolene. Resultatene er på høgde med eller bedre enn gjennomsnittet for Akershus. Elevene trives godt. Forekomst av mobbing ligger på linje med resultatene for Akershus, men det er en målsetting å oppnå enda bedre resultater. Nasjonale prøver i engelsk, regning og lesing ble gjennomført høsten 2012 for elever på 5., 8. og 9. trinn. Tabellen nedenfor visere resultatene for årene på 5. trinn. (I engelsk var det ingen resultater i 2011). Resultatene på 5. trinn i lesing (2.0) er svakere enn i 2011(2.3), og 0.1 poeng lavere enn gjennomsnittet for Akershus. Engelsk har en nedgang på 0.1 poeng. I regning er resultatet bedre enn i tidligere år og er nå på høge med gjennomsnittet for Akershus. Nasjonale prøver 8. trinn perioden Nasjonale prøver for 8. trinn liggerviser positiv utvikling i engelsk sammenliknet med For regning og lesing er det små endringer i forhold til tidligere år. Gjennomgående ligger resultatene under nivået for Akershus. Sammenliknet med nasjonalt nivå ligger Gjerdrum over nasjonalt nivå i engelsk, på høyde med nasjonalt nivå i lesing og under nasjonalt nivå i regning. Nasjonal prøve for 9. trinn viser positiv utvikling fra 8. til 9. trinn med forbedring fra 3.3 til 3.6 i lesing og fra 3.0 til 3,5 i regning. Grunnskolepoeng for 10. trinn viser positiv utvikling: Utviklingen når det gjelder grunnskolepoeng (sum av standpunktkarakter og eksamenskarakter) er positiv. Gjerdrum ligger marginalt under nivået for Akershus (41 poeng). Eksamensresultatene for skriftlig eksamen 10. trinn våren 2012 ligger under nivået for Akershus. Muntlig eksamen ligger gjennomgående på høgde med eller bedre enn gjennomsnittet for Akershus. 3. Andre forhold Kompetanseutvikling: I løpet av 2012 er samarbeidet med Bredtvedt kompetansesenter videreført og lærere og ansatte i PPT har fått skolering i helhetslesing. Det har blitt gjennomført kurs for lærere i god klasseledelse på alle skolene. GNIST: Én lærer begynte på videreutdanning i leseopplæring høsten 202. Avsluttes vår 2013 Ny giv: To lærere skolert i 2012 Gjerdrum kommune er med i KS-effektiviseringsnettverk. Fokus for arbeidet i nettverket er kvalitetsutvikling i skolene. Spesialundervisning: En ekstern konsulent utarbeidet rapport på spesialundervisning med forslag til en rekke tiltak. Rapporten følges opp videre. Ny giv: Gjerdrum er med i siste pulje av NY GIV. Lærere på ungdomsskolen ble skolert i løpet av høsten Tiltak gjennomføres våren Mot: Mot informanter ble skolert i løpet av Elevprogrammet ble fulgt opp med alle trinnene på 9

10 ungdomsskole, Ungdomsskolen hadde besøk av MOT-turneen våren 2012 med stort show på skolen. Mot til å glede dagen gjennomført høsten Vurdering for læring: Søknad om deltagelse i Utdanningsdirektoratets program «Vurdering for læring» utarbeidet høsten 2012, og Gjerdrum fikk innvilget søknaden. Gjerdrum kommune får i tilskudd til prosjektleder for å Barnehage Eier Antall barn pr Grønlund barnehage Kommunal 67 1 Gjerdrum barnehage Kommunal 93 6 Espira Brådalsfjellet barnehage Privat 116 9,2 Bekkeberget barnehage Privat 71 2,2 Troillongan idrettsbarnehage Privat 12 1,6 Harastua barnehage Privat 25 1,5 Menighetens barnehage Privat 19 1,5 Hoelstoppen familiebarnehage Olstad Privat 11 0 Ekornstua familiebarnehage Privat 6 0 Totalt Antall dispensasjoner pr gjennomføre programmet. Prosjektet avsluttes sommeren God vurdering- og tilbakemeldingspraksis er viktig for å styrke elevenes læring. Interkommunalt samarbeid (ØRU-Vest): Veiledning av nyutdanna lærere: Samarbeidet med Nannestad og Hurdal om veiledningsprogram for nyutdanna lærere har vørt fulgt opp i Innføringsklasse: Høsten 2012 ble det opprettet innføringsklasse for fremmedspråklige elever. Klassen er lagt til Preståsen skole. Høsten 2012 var det 8 deltagere fra Gjerdrum Sykefravær: Alle skolene har redusert sykefraværet i Gjennomsnittlig sykefravær for skolene i 2012 var 6.4%. Tilsvarende beregning for 2011 viste 8,7% 10

11 Årsmelding for virksomhetsområdet Barnehage overordnet 2012 Det er 9 barnehager i Gjerdrum med totalt 420 barn. Antall barn i kommunale barnehager er 160. Dette utgjør 38% av alle barna i barnehagene i Gjerdrum kommune har hatt full barnehagedekning i flere år. I 2012 var det ledige plasser og 19 barn fra nabokommuner fikk plass i Gjerdrum. 1. Fokusområde økonomi: Gjerdrum kommune har kostnadseffektive barnehager. Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra kostnadene i de kommunale barnehagene. Beregning av tilskuddet til de private barnehagene ut fra kravet til likeverdig behandling har vært arbeidskrevende. Gjerdrum og Grønlund barnehage har begge et mindreforbruk i Til sammen utgjør mindreforbruket for de kommunale barnehagene kr Kommune Gjestebarn fra andre kommuner vår 2012 Gjestebarn i andre kommuner vår 2012 Gjestebarn fra andre kommuner høst 2012 Ullensaker Nannestad Skedsmo Nes Oslo Fet Sørum Lørenskog Gjestebarn i andre kommuner høst Fokusområde tjenestekvalitet: Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i Tidligere undersøkelser har vist høy brukertilfredshet med barnehagene, og det er ingen indikasjoner på at dette har endret seg. 3. Andre forhold: Kompetanseutvikling: Gjerdrum kommune har i felles kompetanseutvikling for private og kommunale barnehager og har vektlagt følgende i 2012: Voksenrollen- kursrekke for assistenter. Samarbeidsprosjekt ØRU-vest (Hurdal, Nannestad og Gjerdrum). Pedagogisk ledelse- kursrekke for pedagoger. Samarbeidsprosjekt ØRU-vest (Hurdal, Nannestad og Gjerdrum) Matematikk i barnehage- felles teori og metodekurs for pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager. Sosial kompetanse- felles kurs for alle ansatte i kommunale og private barnehager. Overgang barnehage-skole. Gjennomgang og evaluering av overgangsplan. I tillegg har det blitt gjennomført 8 nettverk for pedagogiske ledere og 10 styrernettverk Rekruttering: Pr hadde vi total 23 dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogisk leder i Gjerdrum kommune, 7 i de kommunale barnehagene og 16 i de private barnehagene. Det jobbes med tiltak for å rekruttere førskolelærere til pedagogstillingene. Totalt 10 ansatte er pr i prosess med å utdanne seg til førskolelærere. 3 i de kommunale barnehagene og 7 i de private. Stillinger med ansatte som ikke er under utdanning har blitt lyst ut halvårlig. Stillingene besatt med ansatte som er 11

12 under utdanning har blitt lyst ut en gan i året. Faglige påfyll og nettverk er viktig for å beholde gode fagfolk. Sykefravær: De kommunale barnehagen har gjennomgående hatt lavt sykefravær i flere år. Gjennomsnitts sykefravær i 2012 var 4.55% Tilsyn: Det er i 2012 gjennomført tilsyn etter barnehageloven i alle barnehagene. Tilsynet har blitt gjennomført både som dokument tilsyn og som stedlig tilsyn i hver enkelt barnehage. Fylkesmannen har i 2012 ført tilsyn med Gjerdrum kommune som godkjenningsmyndighet. Rapport fra tilsynet er enda ikke mottatt. Regnskap/Beløp Revidert budsjett Avvik Sum inntekter Sum utgifter Sum ramme Gjerdrum har i 2012 hatt god barnehagedekning. Alle som søkt plass har fått et tilbud, men ikke alle har fått 1. valget. Det har gjennom hele året vært ledig kapasitet. Harastua barnehage og Troillongan idrettsbarnehage har slitt mest med å få fylt opp sine plasser. De andre barnehagene har hatt godt belegg hele Gjestebarn 2012: Gjerdrum har i 2012 betalt 1,1 mill. for gjestebarn med bostedsadresse i Gjerdrum med privat barnehageplass i andre kommuner. Kommunen har fått refundert 2.3 mill. for barn i private barnehager i Gjerdrum med bostedsadresse i andre kommuner. 12

13 Årsmelding for Kultur overordnet Fakta om virksomheten Virksomhet for kultur omfatter områdene kulturadministrasjon, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, bibliotek, kirka og andre religiøse formål, kulturskole, frivilligsentral, voksenopplæringen og flyktningetjenesten. 1.Fokusområde økonomi: Økonomi Kulturområdet har et positivt avvik i forhold til budsjettet. Viktigste årsaken til dette er at det ikke er bosatt så mange flyktninger som budsjettert. 2. Fokusområde tjenestekvalitet: Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i Hovedinntrykket er likevel at brukerne er tilfreds med tilbudene. Mange søker plass i kulturskolen og ventelistene øker. Biblioteket har hatt mange brukere og utlån har holdt seg på nivå med «Jeg fant jeg fant» var populært sommertilbud med mange deltagere. Kulturukene hadde et stort tilbud av aktiviteter og ble besøkt av mange. Gjerdrum Frivilligsentral har siden september 2012 hatt lokaliteter i kulturhuset. Dette har gitt frivilligsentralen en ny blomstring. Antall frivillige har økt fra 108 medhjelpere til Andre forhold: Det er i 2012 bosatt 2 flyktninger. I tillegg til dette er det bosatt 3 på familiegjenforening. Disse teller ikke i statistikken, men kommunen mottar fullt etableringstilskudd. Mangel på boliger er årsaken til at det ikke er bosatt flere. I løpet av 2012 ble utbyggingen av kulturhuset fullført. Kulturhuset har fått nye fine lokaler som vil være et stort aktivum for kulturlivet i Gjerdrum. I løpet av 2012 har kulturhusets eieform og driftsform blitt gjennomgått. Gjerdrum kulturhus har endret eieform fra BA til SA med 3 eiere. Selskapets vedtekter er endret i tråd med disse organisatoriske endringene. Brukertilfredshet Mål Res Resultat 2012 Andel med score 5 eller 6 på følgende spørsmål: «Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV kontoret» Indikator målt kvalitet Andel med score 5 eller 6 på spørsmålet «Jeg får den service jeg trenger fra NAV kontoret» Resultat 2011 Resultat % 73,9% 66% 70,3% 50% 55,6% 58% 59,1 % Opprinnelig a-konto beløp medfinansiering. Justert beløp Økning i utgifter til medfinansiering utover det som var forutsatt i budsjett

14 Årsmelding for helse, NAV, pleie og omsorg på overordnet nivå Virksomhetsområdet består av sykehjem, hjemmetjenester, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, bofellesskap for mennesker med utviklingshemming, helsestasjon, jordmortjeneste, skolehelsetjenesten, fysioterapi, barnevern, PPT, psykiatritjeneste for barn og voksne og NAV. Samlet har disse virksomhetene et bredt spekter av tjenester med et samlet budsjett ca 90 millioner i Fokusområde økonomi Virksomhetene har hatt god økonomistyring i Totalt sett har virksomhetene et underforbruk på kr 2,4 mill. Virksomhetene institusjon og NAV har hatt et lite underforbruk, mens hjemmetjenestene har et lite overforbruk, mens helse og forebyggende tjenester har hatt et overforbruk på ca. kr Overforbruket på virksomheten er i det alt vesentlige knyttet til økte utgifter i barnevernet. Utgiftene er knyttet til tiltak i og utenfor familien. Virksomhet for funksjonshemmede har et større underforbruk, ca. kr, 2,7 mill. Dette skyldes i hovedsak et større statlig tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester enn anslått. Virksomhetene institusjon og hjemmetjenester arbeider tett sammen om å gi brukerne det beste tilbudet på lavest effektivt omsorgsnivå, LEON. Ved å vri tjenestene mot lavest effektive omsorgsnivå har hjemmetjenesten derfor tatt en større del av utgiftene enn det som var grunnlaget i driftsbudsjettet for virksomheten. Noe av underforbruket på institusjon må derfor sees i sammenheng med dette. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2012 på områdene helse, pleie og omsorg. Selv om vi ikke har foretatt formelle undersøkelser, har vi gjentatte ganger mottatt positive tilbakemeldinger fra enkeltbrukere som er fornøyd med tjenestene. I Nav er det gjennomført brukerundersøkelser i statlig regi, men resultatene inkluderer også de kommunale tjenestene som inngår i NAV. Som det fremgår av tabellen har score for respekt fra 2011 til 2012 hatt en positiv utvikling, mens score for service har gått noe ned. Vi antar at denne nedgangen kan ha sammenheng med at NAV i 2012 gikk over til felles Call-senter og at man i større grad henviser brukere til selvbetjening, noe som er en valgt strategi. Skala fra 1(dårligst) til 6 (best) 3. Andre forhold Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft Som en konsekvens av denne reformen får kommunen medfinansieringsansvar for 20 % av kostnaden ved innleggelser i somatisk avdeling i sykehuset. Helsedirektoratet sendte i november 2011 ut beregning for medfinansiering for innleggelser i sykehus. For Gjerdrums del ble dette beregnet til kr på årsbasis. Månedlig a-konto beløp ble stipulert til kr Med bakgrunn i faktisk forbruk pr 21/6 ble det månedlige beløpet redusert til kr Etter 2. tertial fikk vi melding om ytterligere justering basert på faktisk forbruk. Denne gangen ble beløpet oppjustert til kr Ved innføringen av samhandlingsreformen fikk kommunene betalingsplikt for pasienter som er definert som utskrivningsklare fra annenlinjetjenesten. Betalingen er på kr 4000 pr døgn fra første dag etter at pasienten er definert som utskrivningsklar. For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter, har Gjerdrum kommune vært i behov av å kjøpe plasser i annen kommune utover de 5 plassene som ble lagt i budsjettet for sykehjemmet. Vi har i løpet av året kjøpt sykehjemsplasser på Bøn sykehjem, Søster Ninas sykehjem på Hadeland og Incita A/S. Behovet for kjøp av plasser har variert i løpet av året, men i gjennomsnitt har vi til enhver tid kjøpt 9 plasser. Erfaring med samhandlingsreformen. På oppdrag fra KS har Rambøll laget er rapport som tar for seg utskrivningspraksis etter innføring av samhandlingsreformen. «Utskrivningsklare pasienter- endrer praksis seg?» Se vedlagte link. De funnene som er gjort i rapporten er sammenfallende med den faktiske situasjonen slik vi har opplevd den i Gjerdrum i Noen momenter fra rapporten: 14

15 Det er nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med 2011 Antallet registrerte utskrivningsklare pasienter har økt. Bakgrunnen for dette er sammensatt, men et moment er at rutinene for registrering av utskrivningsklare pasienter har endret seg. Nå registreres alle pasienter, da dette danner grunnlag for fakturering mot kommunen. Kommunene har blitt flinkere til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Sykehuset og kommunene er ikke enige om definisjonen for utskrivningsklar, men sykehuset har det juridiske ansvaret for å definere når en pasient er utskrivningsklar Det er etablert et bedre medisinsk tilbud i kommunene for å ta imot pasientene og reformen har medført en større administrativ byrde for alle parter i forbindelse med rutiner rundt utskrivning. Kompetanseutvikling. Det er satset på kompetanseutvikling innenfor områdene lindrende behandling i samarbeid med undervisningssykehjemmet i Lørenskog. Flere ansatte både i sykehjemmet og hjemmetjenesten har gjennomført utdanning i Demensomsorgens ABC, og flere har startet utdanningen i 2012 som avsluttes i Det er gjennomført pårørendeskole til pårørende til demente, med svært positive tilbakemeldinger. Demenskoordinator i 50 % stilling er ansatt, og det er opprettet demensteam. Gjerdrum, Hurdal og Nannestad har inngått et formalisert samarbeid om opplæring ifbm bruk av tvang og makt. Kap. 9 i helse og omsorgsloven Tilsyn Gjerdrum kommune ved NAV- kontoret mottok i februar varsel om «Landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i NAV, behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn». Tilsynet fant sted 17.og 18. april Tilbakemelding på funn fra tilsynet ble gitt den 20/6-12. Det ble gitt ett avvik: «Gjerdrum kommune sikrer ikke at kartlegging og vurdering dokumenteres forsvarlig ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn.» Fristen for kommunen for å melde tilbake hvilke tiltak som man ville sette i verk ble satt til 1/9-12. Den 19/12 mottok vi brev der Fylkesmannen der vi får bekreftet at avviket er lukket. Prosjekter «Videreutvikling av helse pleie og omsorgstjenesten i Gjerdrum kommune». I 2012 ble det gjennomført et virksomhetsovergripende utviklingsprosjekt innenfor helse, pleie og omsorg. Hensikten med prosjektet var å se på alternative måter å drive/organisere tjenestene på. Målet er å få en effektiv og kvalitetsmessig god helse, pleie og omsorgstjeneste som er bærekraftig også på sikt. Oppdraget ble gjennomført av Agenda Kaupang og det ble levert en rapport med anbefaling på alternative løsninger. Konkrete tiltak i forhold til organisering av arbeidet er at det fra er etablert Mottak og Utredningskontor som er lagt i stab hos kommunalsjef for helse, pleie og omsorg og at PPT- er flyttet fra helse og forebyggende tjenester til stabsfunksjon under kommunalsjef for skole, barnehage og kultur. 15

16 Årsmelding for tekniske tjenester på overordnet nivå Virksomhetsområdet består av plan, oppmåling, byggesak, eiendomsforvaltningen (kjøp, salg, utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold) og kommunalteknikk (vei, vann, avløp, renovasjon, feiing og brann) I tillegg til driftsoppgaver, har eiendomsforvaltningen og kommunalteknikk ansvar for investeringsprosjekter innenfor eiendom og teknisk infrastruktur. 1. Fokusområde økonomi Virksomhet for plan, oppmåling og byggesak (POB) fikk et merforbruk på i underkant av 600 i Hovedårsaken er en inntektssvikt skyldes i all hovedsak redusert byggeaktivitet og manglende arealreserver. Ved årets slutt skjedde det en feilføring av budsjettjusteringer, noe som medførte at budsjettmidler tilhørende eiendomsforvaltningen ble overført til kommunalteknikk. Dette medfører at regnskapet for virksomhetsområdet eiendomsforvaltning viser et merforbruk på 0,9 millioner kroner istedenfor det reelle resultatet som er et underforbruk på 0,6 millioner. For virksomhetsområdet kommunalteknikk viser oversikten et underforbruk på kr 1 295, mens det reelle resultatet er et overforbruk på 290. Selvkostområdet for vann har et underskudd på ca 500. Underskuddet skyldes lavere tilknytningsinntekter enn budsjettert. Selvkostområdet for avløp har et overskudd på ca 500, noe som skyldes større inntekter enn budsjettert. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Det har ikke vært gjennomført interne eller eksterne brukerundersøkelser i 2012 på områdene. Vi mener likevel at tjenestekvaliteten er opprettholdt på et godt nivå i For eksempel har Ask kommunale vannverk har levert vann av meget god kvalitet til alle abonnenter i Ingen store vannledningsbrudd har medført dårlig vannkvalitet eller mangel i perioden. Gjerdrum renseanlegg er gammelt og nedslitt, men er innenfor rensekravet. POB har hatt samme tilgjengelighet (telefon-tid)som i Virksomheten har holdt på samme rutiner som tidligere, men sørget for mer tydelighet ut til søkere og berørte. Dette har medført flere positive tilbakemeldinger. Et område hvor kvaliteten ikke har vært tilfredsstillende er renhold av kommunens bygningsmasse. Kommunens kontrakt med den forrige leverandøren ble terminert av kommunen etter mange forsøk på å nå et stabilt og godt nivå på renholdet. Kommunen gjennomførte en ny anskaffelse, men kvaliteten har heller ikke vært på et tilfredsstillende nivå i den forholdsvis korte perioden med ny leverandør. 3. Andre forhold Tilsyn Statens kartverk gjennomførte i 2012 et tilsyn av kommunens oppmålingsvirksomhet. Resultatet var meget positivt for Gjerdrum kommunes del. Mattilsynet gjennomførte i 2012 et tilsyn av hovedledningsnettet for vannforsyningen og avdekket ingen mangler. Felles renseanlegg Kommunestyret i Gjerdrum vedtok å bygge et felles renseanlegg sammen med kommunene Fet og Sørum. Dette er et stort (over 500 millioner), men fremtidsrettet prosjekt som vil sørge for et mer robust fagmiljø, en felles satsing på fremtidens teknologi og en resipient som tåler mer enn vår egen Leira. Områdeplan for Ask sentrum De tre virksomheten har vært aktivt med i utarbeidelsen av Ask sentrum. 16

17 Gjerdrum kommune Årsberetning

18 Kommunens organisasjon Gjerdrum kommune er organisert i en to-nivåmodell. Det øverste administrative nivået er rådmannsteamet som består av rådmannen, to kommunalsjefer og lederne for økonomifunksjonen og for personal og organisasjonsfunksjonene. Til dette nivået hører også stabs- og støttefunksjonene økonomi, personal og organisasjon og kommuneoverlegen. Det andre administrative nivået, er virksomhetene som ledes av virksomhetsledere som har delegert ansvar for budsjett, personal og fagområde. Tjenester som løses utenfor egen organisasjon Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid: Legevakt Miljørettet helsevern Landbrukskontor Kommuneoverlege Arbeidsgiverkontroll Krisesenter Veterinærvakt Felles kontor for tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven Barnevernvakt Overgrepsmottak Oppgaver lagt til interkommunale selskaper Drift og brukerstøtte IKT: Digitale Gardermoen IKS Brannvesen: GRIB Revisjon: Øvre Romerike revisjonsdistrikt(ørrd) Renovasjon: ROAF Romerike Krisesenter Tjenester løst av andre Mjølkerampa AS. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstrening 7 private barnehager i tillegg til 2 kommunale barnehager. Mesta utfører snørydding Anker renhold har hatt renhold i perioder og AB Solutions det resterende del av året. ØRU De seks kommunene på Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Nannestad og Gjerdrum, samarbeider på en rekke felt under Øvre Romerike utviklingsparaply. ØRU ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere, i tillegg er det organisert et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. To politiske arbeidsgrupper har trukket opp strategien for videre samarbeid i innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. Begge dokumentene med perspektiv fram til Disse ble vedtatt i kommunestyrene i Nannestad, Hurdal og Gjerdrum Den er inngått intensjonsavtale om samarbeid mellom kommunene Gjerdrum, Hurdal og Nannestad. Initiativet er tatt med en målsetting om gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak. Samarbeidet skal foregå på ulike virksomheter i de nevnte kommuner både mht administrasjon og på utøvende tjenester. Etikk Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer som grunnlag for at ansatte og folkevalgte skal foreta de riktige valg. Sentrale temaer er: - Taushets- og opplysningsplikt: Taushet om taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven, og en aktiv opplysningsplikt for øvrig etter samme lov. - Lojalitetsplikt: Plikt til å ivareta kommunens interesser, men ingen plikt der dette innebærer å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 18

19 - Habilitet: Upartiskhet må ikke kunne trekkes i tvil. - Korrupsjon, smøring og kameraderi: Den enkelte må påse at grensene mot korrupsjon, smøring og kameraderi ikke overtres. - Likebehandling: Alle innbyggere skal behandles likeverdig ut fra en faglig vurdering. - Bruk av kommunens utstyr: Kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. De etiske retningslinjene har vært gjort kjent for de ansatte ved lanseringen, og er også del av «introduksjonsdag for nyansatte». Varsling Ansatte og folkevalgte har plikt til å varsle internt om alle kritikkverdige forhold. Til dette er det utarbeidet interne varslingsrutiner, både en intern (vanlig) kanal, og en alternativ, anonym kanal via revisjonen. Ytringsfriheten gjelder også offentlige ansatte / folkevalgte, slik at hvis den interne varslingen ikke medfører at det blir tatt tak i de kritikkverdige forholdene, kan ekstern varsling forsvares. Rådmannen har ikke mottatt formelle varsler i Likestilling Gjerdrum kommune har følgende fordeling mann og kvinner, fordelt på sektor: Sektor Menn % Kvinner % Rådmann / stab 7 33,33 % 14 66,67% Plan / teknisk 16 69,57 % 7 30,43% Helse & omsorg 19 10,67% ,33% Kultur 8 38,10% 13 61,90% Barnehage / skole 20 11,63% ,37% Totalt 70 16,87% ,13% Ledere Menn % Kvinner % Rådmannsteam 5 83,3% 1 16,7% Virksomhetsledere 3 21,4% 11 78,6% Totalt 8 40% 12 60% Det er klar overvekt av kvinner i organisasjonen (83,13 %). De Tekniske virksomhtetene utmerker seg med klar overvekt av menn, ellers er det klart flest kvinner. Ca. 87 % av kvinnene og ca. 56 % av mennene arbeider innenfor helse & omsorg og barnehage & skole. I toppledelsen er det en overvekt av menn, mens kvinnene er i flertall blant virksomhetslederne. Menn Kvinner Antall % Antall % Deltid Heltid Totalt Av de som er tilsatt i deltid i Gjerdrum kommune, er 85% kvinner. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak vedrørende likestilling. I forbindelse med lokale forhandlinger blir det imidlertid lagt fram lønnsstatistikk som grunnlag for drøfting av bl.a. likestilling innenfor lønnsområdet. DISKRIMINERING Gjerdrum kommune har i sin rekrutteringsplan bestemmelser om at dersom fremmedkulturelle søker stillinger i kommunen, skal de innkalles til intervju dersom de dekker minimumskravene til stillingen. For øvrig har vi ikke bestemmelser om positiv diskriminering av ansatte i kommunen. Gjerdrum kommune er en IA-kommune, og har i så måte IA-mål om å øke den reelle pensjonsalder og tilrettelegge for at personer med redusert funksjonsevne, kan ansettes (på ellers like vilkår). Gjennomsnittlig pensjoneringsalder steg fra 57,9 år i 2011 til 58,2 år i

20 INTERNKONTROLL Gjerdrum kommune har i 2012 fortsatt arbeidet med utviklingen og innføringen av kvalitetssystemet sammen med kommunene Eidsvoll og Ullensaker. Det gjenstår mye internt arbeid for å få et fullgodt system. Det arbeides også aktivt med å få utarbeidet overordnede og virksomhetsspesifikke ROS analyser. ulike områdene. Dette er et prosjekt både i Gjerdrum kommune og i ØRU. UTVIKLINGSTREKK Fakta om Gjerdrum kommune: Areal: 83,2 km2 Folketall 1/1-2013: Befolkningsstruktur pr 31/ (se figur under). GENERELL ØKONOMISK ANALYSE Avviksanalyse Gjerdrum kommune hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,107 mill. og et netto driftsresultat på 8,997 mill. for Disse mer- og mindreforbrukene kan fremstilles slik Hele 1000 kroner Årsak til mindre forbruk Regnskap 2012 Revidert Budsjett Vedtatt Budsjett Avvik Merknad Skatt og rammetilskudd Mer inntekter Utgifter virksomhetene Mindre utgifter Plasseringer i verdipapirer Mer inntekter Andre finansinntekter Mindre inntekter Andre tilskudd Mindre inntekter Mva fra investeringer Mer inntekter Overføring drift - investeringer Mer utgifter Mindreforbruk Mer inntekter Andre avvik 788 Mer inntekter Total avvik netto driftsresultat

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

Årsmelding 2012. www.alta.kommune.no

Årsmelding 2012. www.alta.kommune.no Årsmelding 2012 www.alta.kommune.no Rådmannens kommentar / innledning Innholdsfortegnelse 2. Rådmannens kommentar / innledning 3 3. Alta VIL: Mål og styring 6 4. Samfunn og livskvalitet 9 5. Medarbeidere

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2013 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Den økonomiske utviklingen i 2013....................................

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer