Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet barnehagene...10 Årsmelding overordnet kultur...12 Årsmelding overordnet helse, Nav, pleie og omsorg...13 Årsmelding overordnet tekniske tjenester...16 Årsberetning Vedleggsdel årsberetning Årsmeldinger fra virksomhetene Stab og støtteenheter Rådmannsteamet...53 Personal og organisasjon...54 Økonomifunksjonen...56 Virksomhetene: Gjerdrum barneskole...58 Gjerdrum ungdomsskole...62 Veståsen skole...68 Gjerdrum barnehage...71 Grønlund barnehage...74 Kultur...77 Eiendomsdrift...80 Kommunalteknikk...82 Plan, oppmåling og byggesak...85 Institusjon...87 Hjemmebaserte tjenester...90 Funksjonshemmede...92 Nav...95 Helse og forebyggende tjenester

3 Rådmannens sammendrag Det økonomiske resultatet ble noe bedre enn budsjettert, men netto driftsresultat ligger fortsatt for lavt i forhold til å etablere en bærekraftig økonomi over tid. For 2012 så var planen å «holde tilbake» på alle områder for å oppnå besparelser. De fleste virksomhetene har klart å tilpasse aktivitetsnivået til 2012-budsjettet, mens noen virksomheter hadde et for høyt nivå gjennom hele året i forhold til tilgjengelige ressurser. Kostra-tallene viser at Gjerdrum kommune bruker betydelig mer på en del tjenesteområder, mens på andre tjenester bruker vi mindre enn nærliggende eller sammenlignbare kommuner. Det er fortsatt et behov for å analysere kostratallene bedre, slik at vi kan bruke de mer konkret i forbedringsarbeidet. Et eksempel er kostra-tallene for skolene våre, som viser at våre netto driftsutgifter ligger på samme nivå som for Øvre Romerike og Akershus, men under landsgjennomsnittet. Samtidig så har Gjerdrum en effektiv skolestruktur, blant annet uten mindre grendeskoler. Videre har vi en befolkning med relativt sett god utdanning, noe som legger et godt grunnlag for gode skoleresultater. For å slå fast hvor gode skoleresultater skolene våre produserer, må det mer omfattende analyser til. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012, slik at brukerfornøydheten er ikke målt. Det er likevel ingen ting som tyder på at kvaliteten på tjenestene har blitt redusert. På de områdene som er målt (eksempelvis skole) og for tjenester som mottar jevnlig mer uformelle tilbakemeldinger, er tendensen en opprettholdelse eller forbedring av kvaliteten. I år har hver virksomhet rapportert på omfanget av samarbeid på tvers, både innenfor og utenfor kommunen. Rapportene viser at kommunen har et betydelig samarbeid både internt og eksternt på mange fronter. Rådmannen mener likevel at det er et betydelig potensial i mer samarbeid på tvers av funksjonene og fagområdene i og utenfor kommunen. Samhandlingsreformen har medført et større press på kommunen i form av utskrivningsklare pasienter med mer komplisert helsestatus enn tidligere. Dette har vært håndtert bra i 2012, men vi er spente på hva framtiden bringer av utfordringer på dette området, spesielt sett opp mot tilgjengelige ressurser og den videreføringen av samhandlingsreformen. Medarbeiderundersøkelsen viser en framgang på de aller fleste områdene. Den viser også at vi ligger godt an i forhold til landsgjennomsnittet på mange områder. Resultatet gir et godt grunnlag for å nå kommunens ambisiøse mål på sikt, samtidig som det kommer fram forhold som det ør tas tak i. Sykefraværet falt for femte året på rad, og vi har det laveste prosentvise sykefraværet på Øvre Romerike. Ledere som er «tett på» i sin leder -stil og et tett samarbeid mellom ledere og personalfunksjonen ser ut til å virke. Men dette er likevel et område som vi må fortsette å fokusere på. Kommunestyrene i Sørum, Fet og Gjerdrum vedtok likelydende beslutning om å bygge et felles kloakkrenseanlegg. Renseanlegget vil bli lokalisert i Sørum kommune, med en ny tilførselsledning fra Ask til Frogner. Dette er et tiltak som vil medføre besparelser for Gjerdrum kommune sammenlignet med å bygge eget renseanlegg, samt at våre sårbare resipienter blir spart for utslipp. Gjerdrum kommune vedtok i 2012 å bli med i et felles brannvernsamarbeid for alle kommunene på Øvre Romerike. Vi ser fram til at det interkommunale selskapet blir etablert og at alle stordriftsfordeler blir realisert. Vinmonopolet besluttet i 2012 å opprette et nytt vinmonopolutsalg i Gjerdrum. Det er en god nyhet som forhåpentligvis vil resultere i mindre handelslekkasje og derigjennom andre positive ringvirkninger i form av nyetableringer innenfor handel. Gjerdrum kulturhus avsluttet siste byggetrinn mot slutten av En fenomenal dugnadsinnsats resulterte i et bygg som alle kommunens innbyggerne kan glede seg over. Frivillighetssentralen flyttet inn i den nye delen av kulturhuset og melder at den har fått en solid oppgang i antall frivillige. Mange virksomheter melder at de er meget misfornøyde hvordan IKT-systemer og -tilganger har fungert i Rådmannsteamet har avtalt regelmessige møter med ledelsen i DGI for å forsøke å bedre situasjonen. Kvaliteten på renholdet i kommunens bygg var gjennomgående for dårlig i hele Spesielt uheldig er dette for bygg som barnehagene, skolene og bo- og behandlingssenteret. Kommunen sa derfor opp kontrakten med daværende leverandør og underskrev avtale med en annen leverandør høsten

4 I mai 2012 gikk det leirskred ved Svensrud bru som medførte store materielle ødeleggelser på en enebolig og et større kontor- og lagerbygg. Det var tilfeldigheter som gjorde at menneskeliv ikke gikk tapt. Sist høsten gikk det et steinras som medførte at fylkesvei 120 mellom Ask og Skedsmo ble stengt. Disse hendelsene har gitt organisasjonen trening i å håndtere media, informasjon til innbyggerne samt intern håndtering av slike situasjoner. Mange ekspertuttalelser går i retning av endrede klimaforhold i Norge, og dette temaet må få større oppmerksomhet i vårt planarbeid. Gjerdrum kommune har gjennom 2012 vært i dialog med advokaten til kvinnen som er datter til den dømte i den såkalte Alvdalssaken. Utgangspunktet var at det ble varslet et søksmål mot kommunen. Kommunen kom i 2013 til et forlik om økonomisk kompensasjon med vedkommende. Sammendrag - økonomi: Gjerdrum kommune fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4,107 mill. som skyldes følgende forhold: Virksomhetene hadde et mindreforbruk mellom revidert budsjett og regnskap med kr 2,916 mill. Netto finansutgifter / inntekter hadde et mindre forbruk på kr mill. Disse midlene skal kommunestyret disponere i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2012 i juni Fylkesmannen anbefaler at kommunene skal ha et netto driftsresultat på 3 % 5 % i forhold til sum driftsinntekter. Gjerdrum hadde netto driftsresultat er på 2,45 % i Gjerdrum kommune fikk et netto driftsresultat på kr 8,997 mill. som skyldes følgende hovedforhold: Mer inntekter av skatt og rammetilskudd enn forventet på kr 2,160 mill. Utgiftene i virksomhetene var mindre enn forventet på kr 0,356 mill. *) Større avkastning Pareto og renteinntekter enn forventet på kr 1,703 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4,107 mill. *) Forskjellen mellom kommunens fastsettelse av rammer (inkluderer finansutgifter og inntekter), men som ikke framkommer på skjema 1B som er pliktig skjema. Ressursbruk Gjerdrum kommune har frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på kr ,- pr innbygger og lånegjeld på kr ,- pr innbygger. Når man ser på statistikk er begrepet median viktig. Denne forteller den midterste verdien i utvalget. Hvis man ser på frie inntekter så er median på kr ,- pr innbygger og for lånegjelden er den på kr ,- pr innbygger.. Det vil si at hvis Gjerdrum kommune hadde en middelverdi i Norge så ville inntektene i regnskapet vært ca. 30 mill. høyere (median Gjerdrums tall x antall innbygger). Tilsvarende på gjelden ville kommunen da hatt ca. 13 mill. lavere gjeld. På område grunnskolesektor har kommunen en netto driftsutgift på kr pr innbygger 6-15 år og ligger høyest i ØRU (Hurdal har ikke innrapportert tall). For området kommunehelse ligger kommunen lavest i ØRU og på området for sosialtjeneste ligger kommunen nest lavest. For området pleie og omsorg samt barnevern kommer Gjerdrum kommune som 3.lavest i ØRU. På pleie og omsorg ligger Hurdal høyest og på barnevern ligger Nannestad høyest. På administrasjon og styring ligger Gjerdrum kommune nest høyest i ØRU etter Hurdal kommune. 4

5 Målekart for Gjerdrum kommune Målekartet som benyttes i Gjerdrum kommune er oppdelt i 3 hovedfokusområder for Det fjerde fokusområdet som målekartet inneholdt er samfunnsdelen. Endringer i forhold til ny kommuneplan ligger i budsjett og vil bli en del av årsmeldingen fra og med Nedenfor er det presentert resultater fra medarbeiderundersøkelsen som skjedde i mars Disse er også kommentert i virksomhetenes egne årsmeldinger. I tillegg til dette er det sykefraværet kommentert. Denne har hatt en nedadgående trend de siste årene og endte på 7,0 % i HMS Gjerdrum kommune er en IA-bedrift og ny IA- avtale ble inngått i starten av I tråd med IA-avtalen er det laget nye felles IA-mål for perioden , med tre fokusområder vedtatt av arbeidsmiljøutvalget. Avtalens overordnede mål er å forebygge + redusere sykefraværet/styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Delmål 1 er å redusere sykefraværet til under 7,5 % totalt, delmål 2 er å tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne og delmål 3 er å øke den reelle pensjonsalder gjennom seniortiltak. Gjerdrum kommune ønsker å ha et spesielt fokus på nærværsarbeid samt det psykososiale arbeidsmiljøet og har derfor et 2-årig prosjekt gående. I løpet 2012 har det vært fokus på tverrsektorielle trivselstiltak, samt tett oppfølging i sykefraværsarbeidet. Sykefraværet i 2012 falt på 5. året på rad, fra 9,5 % i 2008 til 7,0 % i 2012 en reduksjon på ca. 26 % over 5 år. Gjerdrum kommune har nådd IA-målet sitt på dette området, og ligger godt an i forhold til omkringliggende kommuner: Kommune Gjerdrum Nannestad Hurdal Eidsvoll Nes Ullensaker Sykefravær i % 7,0 % 8,6 % 8,2 % 8,9 % 9,1 % 9,4 % 5

6 Fra og med januar 2011 har HMS senteret øvre Romerike vært Gjerdrum kommune sin bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter, møter i arbeidsmiljøutvalget samt at de er bidragsyter til det generelle HMS arbeidet i kommunen. Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble kjørt i februar Generelt viser denne at ansatte trives i Gjerdrum kommune (se under). Vi scorer høyere enn i fjor og høyere enn landsgjennomsnittet Snitt landet Organisering av arbeidet 4,5 4,6 4,7 4,6 Innhold i jobben 4,9 5,0 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,3 4,3 4,2 Samarbeid og trivsel 5,1 5,1 5,2 5,1 kollegaer Mobbing og diskriminering 4,8 5,0 5,3 5,1 Nærmeste leder 4,7 4,7 4,9 4,6 Medarbeidersamtaler 4,7 4,7 5,0 4,8 Overordnet ledelse 4,0 4,0 4,1 3,9 Faglig/personlig utvikling 4,3 4,5 4,7 4,4 Lønns og 3,9 4,0 4,1 4,1 arbeidstidsordninger Stolthet over egen 4,5 4,7 4,8 4,8 arbeidsplass Helhetsvurdering 4,5 4,6 4,7 4,6 Snitt totalt 4,5 4,6 4,7 4,6 6

7 Årsmelding for overordnet ledelse, stab og støttefunksjoner - overordnet nivå Virksomhetsområdet består av rådmannsteamet, økonomifunksjonen, personal og organisasjonsfunksjonen og kommuneoverlegen. Enhet for samfunnsutvikling, utredning og styring ble etablert 1.januar Fokusområde økonomi Rådmannsteamet hadde i 2012 et merforbruk på ca 2,5 mill som, skyldes i hovedsak en merkostnad på 3,1 millioner forbundet med samhandlingsreformen og utskrivningsklare sykehuspasienter istedenfor å la pasientene ligge på A-hus kjøper kommunen relativt rimeligere sykehjemsplasser. Det totale avviket reduseres noe av et positivt avvik på kr forbundet med it-tjenester i IKS der kommunen selv er deltager. Personal og organisasjon hadde et mindreforbruk på ca. 3,5 mill. Dette skyldes i all hovedsak mindreforbruket på tilskudd private barnehager, som igjen er betinget av et mindre forbruk på de kommunale barnehager enn først antatt. Økonomiavdelingen hadde i 2012 et mindreforbruk på 0,2 mill.. Avviket skyldes i hovedsak noe økte inntekter fra arbeidsoppgaver som økonomi utfører for de ulike selvkostområdene samt for kirken. På utgiftssiden hadde virksomheten større utgifter blant annet til lønn på grunn av overlapping ifm utskifting av flere sentrale medarbeidere i avdelingen. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i Tidligere undersøkelser har vist høy brukertilfredshet med økonomiavdelingen og med servicesenteret, og det er ingen indikasjoner på at dette har endret seg. Kommunenes virksomheter har selv begrenset med kapasitet innenfor økonomi- og personalområdet. Virksomhetslederne har derfor ved forskjellige anledninger etterspurt mer støttetjenester fra økonomi og personalfunksjonen. Slike støttetjenester blir enda viktigere når trykket øker på virksomheten i forhold til å opprettholde tjenester med god kvalitet innenfor et strammere budsjett. Dersom tjenestekvaliteten vurderes ut fra mer faglige kriterier enn fra et brukerperspektiv, så er det et betydelig forbedrings potensial på de fleste områdene innenfor overordnet ledelse, stab og støttefunksjoner. Gjerdrum kommune er en liten kommune, så det er begrensede ressurser tilgjengelig for en rask utvikling av disse områdene. Det er derfor viktig å budsjettere med noen ressurser til utvikling, samt prioritere hvilke områder som skal utvikles først. Dette er synliggjort i budsjett og økonomiplan

8 Det politiske nivået har signalisert at det har sett en forbedring i kvaliteten på politiske saksframlegg, men at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial. 3. Andre forhold Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid er nødvendig, men krever mye ressurser. I og med at Gjerdrum kommune deltar i interkommunalt arbeid både på øvre og nedre Romerike, samt har samarbeid med kommunene Nannestad og Hurdal, er det enkelte ganger nødvendig å prioritere ledelsens deltakelse på møter. Gjerdrum Nasjonen Akershus Gruppe Årsmelding for skolene overordnet Gjerdrum kommune har 3 skoler: Gjerdrum barneskole, Veståsen skole og Gjerdrum ungdomsskole. Elevtall pr. oktober 2012 var 925 elever. Elevtallet har vært stabilt de siste 4 årene 1. Fokusområde økonomi Veståsen skole Gjerdrum barneskole Gjennomsnitt Gjerdrum Akershus Nasjonalt Engelsk 1.9 / 2.1/ -/ / 2.1/-/ / 2.1/-/ / 2.1/2.1/2.1 2,0 / 2.0/2.0/2.0 Lesing 1.8 / 2.1/2.5/ / 2.0/2.0/ / 2.1/2.3/ / 2.1/2.1/ 2.0 / 2.0/2.0/2.0 Regning 2.0 / 1.9/2.2/ / 2.0/1.9/ / 1.9/2.0/ / 2.1/2.1/ / 2.0/2.0/2. Skolene har et samlet merforbruk på kr merforbruket skyldes flere forhold: Allerede stramme budsjetter og har gjort det utfordrende å redusere driften tilsvarende kutt i budsjettene. Lønnskostnader pr ansatt høyere enn budsjettert Det har vært nødvendig å sette inn ekstra tiltak for noen elevgrupper Økt andel elever med spesialundervisning Gjerdrum ungdomsskole Akershus Nasjonalt Engelsk 3.1 / 3.0/2.8/ / 3.2/3.2/ / 3.0/-/3.0/3.0 Lesing 3.1 / 3.3/3.2/ / 3.2/3.3/ / 3.1/3.1/3.1 Regning 2.9 / 3.0/3.0/ / 3.2/3.3/ / 3.1/3.1/3.1 Vurdering: Lærertettheten skoleåret er lavere i Gjerdrum enn for gjennomnsittet av kommunene i 8

9 Akershus. Gruppestørrelsen viser økning fra 2011 tio 2012 fra 16.5 til Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler pr. elev (6-15 år): 2. Fokusområde tjenestekvalitet Elevundersøkelsen: Elevundersøkelsen ble gjennomført våren Undersøkelsen viser gjennomgående gode resultater for alle skolene. Resultatene er på høgde med eller bedre enn gjennomsnittet for Akershus. Elevene trives godt. Forekomst av mobbing ligger på linje med resultatene for Akershus, men det er en målsetting å oppnå enda bedre resultater. Nasjonale prøver i engelsk, regning og lesing ble gjennomført høsten 2012 for elever på 5., 8. og 9. trinn. Tabellen nedenfor visere resultatene for årene på 5. trinn. (I engelsk var det ingen resultater i 2011). Resultatene på 5. trinn i lesing (2.0) er svakere enn i 2011(2.3), og 0.1 poeng lavere enn gjennomsnittet for Akershus. Engelsk har en nedgang på 0.1 poeng. I regning er resultatet bedre enn i tidligere år og er nå på høge med gjennomsnittet for Akershus. Nasjonale prøver 8. trinn perioden Nasjonale prøver for 8. trinn liggerviser positiv utvikling i engelsk sammenliknet med For regning og lesing er det små endringer i forhold til tidligere år. Gjennomgående ligger resultatene under nivået for Akershus. Sammenliknet med nasjonalt nivå ligger Gjerdrum over nasjonalt nivå i engelsk, på høyde med nasjonalt nivå i lesing og under nasjonalt nivå i regning. Nasjonal prøve for 9. trinn viser positiv utvikling fra 8. til 9. trinn med forbedring fra 3.3 til 3.6 i lesing og fra 3.0 til 3,5 i regning. Grunnskolepoeng for 10. trinn viser positiv utvikling: Utviklingen når det gjelder grunnskolepoeng (sum av standpunktkarakter og eksamenskarakter) er positiv. Gjerdrum ligger marginalt under nivået for Akershus (41 poeng). Eksamensresultatene for skriftlig eksamen 10. trinn våren 2012 ligger under nivået for Akershus. Muntlig eksamen ligger gjennomgående på høgde med eller bedre enn gjennomsnittet for Akershus. 3. Andre forhold Kompetanseutvikling: I løpet av 2012 er samarbeidet med Bredtvedt kompetansesenter videreført og lærere og ansatte i PPT har fått skolering i helhetslesing. Det har blitt gjennomført kurs for lærere i god klasseledelse på alle skolene. GNIST: Én lærer begynte på videreutdanning i leseopplæring høsten 202. Avsluttes vår 2013 Ny giv: To lærere skolert i 2012 Gjerdrum kommune er med i KS-effektiviseringsnettverk. Fokus for arbeidet i nettverket er kvalitetsutvikling i skolene. Spesialundervisning: En ekstern konsulent utarbeidet rapport på spesialundervisning med forslag til en rekke tiltak. Rapporten følges opp videre. Ny giv: Gjerdrum er med i siste pulje av NY GIV. Lærere på ungdomsskolen ble skolert i løpet av høsten Tiltak gjennomføres våren Mot: Mot informanter ble skolert i løpet av Elevprogrammet ble fulgt opp med alle trinnene på 9

10 ungdomsskole, Ungdomsskolen hadde besøk av MOT-turneen våren 2012 med stort show på skolen. Mot til å glede dagen gjennomført høsten Vurdering for læring: Søknad om deltagelse i Utdanningsdirektoratets program «Vurdering for læring» utarbeidet høsten 2012, og Gjerdrum fikk innvilget søknaden. Gjerdrum kommune får i tilskudd til prosjektleder for å Barnehage Eier Antall barn pr Grønlund barnehage Kommunal 67 1 Gjerdrum barnehage Kommunal 93 6 Espira Brådalsfjellet barnehage Privat 116 9,2 Bekkeberget barnehage Privat 71 2,2 Troillongan idrettsbarnehage Privat 12 1,6 Harastua barnehage Privat 25 1,5 Menighetens barnehage Privat 19 1,5 Hoelstoppen familiebarnehage Olstad Privat 11 0 Ekornstua familiebarnehage Privat 6 0 Totalt Antall dispensasjoner pr gjennomføre programmet. Prosjektet avsluttes sommeren God vurdering- og tilbakemeldingspraksis er viktig for å styrke elevenes læring. Interkommunalt samarbeid (ØRU-Vest): Veiledning av nyutdanna lærere: Samarbeidet med Nannestad og Hurdal om veiledningsprogram for nyutdanna lærere har vørt fulgt opp i Innføringsklasse: Høsten 2012 ble det opprettet innføringsklasse for fremmedspråklige elever. Klassen er lagt til Preståsen skole. Høsten 2012 var det 8 deltagere fra Gjerdrum Sykefravær: Alle skolene har redusert sykefraværet i Gjennomsnittlig sykefravær for skolene i 2012 var 6.4%. Tilsvarende beregning for 2011 viste 8,7% 10

11 Årsmelding for virksomhetsområdet Barnehage overordnet 2012 Det er 9 barnehager i Gjerdrum med totalt 420 barn. Antall barn i kommunale barnehager er 160. Dette utgjør 38% av alle barna i barnehagene i Gjerdrum kommune har hatt full barnehagedekning i flere år. I 2012 var det ledige plasser og 19 barn fra nabokommuner fikk plass i Gjerdrum. 1. Fokusområde økonomi: Gjerdrum kommune har kostnadseffektive barnehager. Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra kostnadene i de kommunale barnehagene. Beregning av tilskuddet til de private barnehagene ut fra kravet til likeverdig behandling har vært arbeidskrevende. Gjerdrum og Grønlund barnehage har begge et mindreforbruk i Til sammen utgjør mindreforbruket for de kommunale barnehagene kr Kommune Gjestebarn fra andre kommuner vår 2012 Gjestebarn i andre kommuner vår 2012 Gjestebarn fra andre kommuner høst 2012 Ullensaker Nannestad Skedsmo Nes Oslo Fet Sørum Lørenskog Gjestebarn i andre kommuner høst Fokusområde tjenestekvalitet: Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i Tidligere undersøkelser har vist høy brukertilfredshet med barnehagene, og det er ingen indikasjoner på at dette har endret seg. 3. Andre forhold: Kompetanseutvikling: Gjerdrum kommune har i felles kompetanseutvikling for private og kommunale barnehager og har vektlagt følgende i 2012: Voksenrollen- kursrekke for assistenter. Samarbeidsprosjekt ØRU-vest (Hurdal, Nannestad og Gjerdrum). Pedagogisk ledelse- kursrekke for pedagoger. Samarbeidsprosjekt ØRU-vest (Hurdal, Nannestad og Gjerdrum) Matematikk i barnehage- felles teori og metodekurs for pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager. Sosial kompetanse- felles kurs for alle ansatte i kommunale og private barnehager. Overgang barnehage-skole. Gjennomgang og evaluering av overgangsplan. I tillegg har det blitt gjennomført 8 nettverk for pedagogiske ledere og 10 styrernettverk Rekruttering: Pr hadde vi total 23 dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogisk leder i Gjerdrum kommune, 7 i de kommunale barnehagene og 16 i de private barnehagene. Det jobbes med tiltak for å rekruttere førskolelærere til pedagogstillingene. Totalt 10 ansatte er pr i prosess med å utdanne seg til førskolelærere. 3 i de kommunale barnehagene og 7 i de private. Stillinger med ansatte som ikke er under utdanning har blitt lyst ut halvårlig. Stillingene besatt med ansatte som er 11

12 under utdanning har blitt lyst ut en gan i året. Faglige påfyll og nettverk er viktig for å beholde gode fagfolk. Sykefravær: De kommunale barnehagen har gjennomgående hatt lavt sykefravær i flere år. Gjennomsnitts sykefravær i 2012 var 4.55% Tilsyn: Det er i 2012 gjennomført tilsyn etter barnehageloven i alle barnehagene. Tilsynet har blitt gjennomført både som dokument tilsyn og som stedlig tilsyn i hver enkelt barnehage. Fylkesmannen har i 2012 ført tilsyn med Gjerdrum kommune som godkjenningsmyndighet. Rapport fra tilsynet er enda ikke mottatt. Regnskap/Beløp Revidert budsjett Avvik Sum inntekter Sum utgifter Sum ramme Gjerdrum har i 2012 hatt god barnehagedekning. Alle som søkt plass har fått et tilbud, men ikke alle har fått 1. valget. Det har gjennom hele året vært ledig kapasitet. Harastua barnehage og Troillongan idrettsbarnehage har slitt mest med å få fylt opp sine plasser. De andre barnehagene har hatt godt belegg hele Gjestebarn 2012: Gjerdrum har i 2012 betalt 1,1 mill. for gjestebarn med bostedsadresse i Gjerdrum med privat barnehageplass i andre kommuner. Kommunen har fått refundert 2.3 mill. for barn i private barnehager i Gjerdrum med bostedsadresse i andre kommuner. 12

13 Årsmelding for Kultur overordnet Fakta om virksomheten Virksomhet for kultur omfatter områdene kulturadministrasjon, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, bibliotek, kirka og andre religiøse formål, kulturskole, frivilligsentral, voksenopplæringen og flyktningetjenesten. 1.Fokusområde økonomi: Økonomi Kulturområdet har et positivt avvik i forhold til budsjettet. Viktigste årsaken til dette er at det ikke er bosatt så mange flyktninger som budsjettert. 2. Fokusområde tjenestekvalitet: Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i Hovedinntrykket er likevel at brukerne er tilfreds med tilbudene. Mange søker plass i kulturskolen og ventelistene øker. Biblioteket har hatt mange brukere og utlån har holdt seg på nivå med «Jeg fant jeg fant» var populært sommertilbud med mange deltagere. Kulturukene hadde et stort tilbud av aktiviteter og ble besøkt av mange. Gjerdrum Frivilligsentral har siden september 2012 hatt lokaliteter i kulturhuset. Dette har gitt frivilligsentralen en ny blomstring. Antall frivillige har økt fra 108 medhjelpere til Andre forhold: Det er i 2012 bosatt 2 flyktninger. I tillegg til dette er det bosatt 3 på familiegjenforening. Disse teller ikke i statistikken, men kommunen mottar fullt etableringstilskudd. Mangel på boliger er årsaken til at det ikke er bosatt flere. I løpet av 2012 ble utbyggingen av kulturhuset fullført. Kulturhuset har fått nye fine lokaler som vil være et stort aktivum for kulturlivet i Gjerdrum. I løpet av 2012 har kulturhusets eieform og driftsform blitt gjennomgått. Gjerdrum kulturhus har endret eieform fra BA til SA med 3 eiere. Selskapets vedtekter er endret i tråd med disse organisatoriske endringene. Brukertilfredshet Mål Res Resultat 2012 Andel med score 5 eller 6 på følgende spørsmål: «Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV kontoret» Indikator målt kvalitet Andel med score 5 eller 6 på spørsmålet «Jeg får den service jeg trenger fra NAV kontoret» Resultat 2011 Resultat % 73,9% 66% 70,3% 50% 55,6% 58% 59,1 % Opprinnelig a-konto beløp medfinansiering. Justert beløp Økning i utgifter til medfinansiering utover det som var forutsatt i budsjett

14 Årsmelding for helse, NAV, pleie og omsorg på overordnet nivå Virksomhetsområdet består av sykehjem, hjemmetjenester, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, bofellesskap for mennesker med utviklingshemming, helsestasjon, jordmortjeneste, skolehelsetjenesten, fysioterapi, barnevern, PPT, psykiatritjeneste for barn og voksne og NAV. Samlet har disse virksomhetene et bredt spekter av tjenester med et samlet budsjett ca 90 millioner i Fokusområde økonomi Virksomhetene har hatt god økonomistyring i Totalt sett har virksomhetene et underforbruk på kr 2,4 mill. Virksomhetene institusjon og NAV har hatt et lite underforbruk, mens hjemmetjenestene har et lite overforbruk, mens helse og forebyggende tjenester har hatt et overforbruk på ca. kr Overforbruket på virksomheten er i det alt vesentlige knyttet til økte utgifter i barnevernet. Utgiftene er knyttet til tiltak i og utenfor familien. Virksomhet for funksjonshemmede har et større underforbruk, ca. kr, 2,7 mill. Dette skyldes i hovedsak et større statlig tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester enn anslått. Virksomhetene institusjon og hjemmetjenester arbeider tett sammen om å gi brukerne det beste tilbudet på lavest effektivt omsorgsnivå, LEON. Ved å vri tjenestene mot lavest effektive omsorgsnivå har hjemmetjenesten derfor tatt en større del av utgiftene enn det som var grunnlaget i driftsbudsjettet for virksomheten. Noe av underforbruket på institusjon må derfor sees i sammenheng med dette. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2012 på områdene helse, pleie og omsorg. Selv om vi ikke har foretatt formelle undersøkelser, har vi gjentatte ganger mottatt positive tilbakemeldinger fra enkeltbrukere som er fornøyd med tjenestene. I Nav er det gjennomført brukerundersøkelser i statlig regi, men resultatene inkluderer også de kommunale tjenestene som inngår i NAV. Som det fremgår av tabellen har score for respekt fra 2011 til 2012 hatt en positiv utvikling, mens score for service har gått noe ned. Vi antar at denne nedgangen kan ha sammenheng med at NAV i 2012 gikk over til felles Call-senter og at man i større grad henviser brukere til selvbetjening, noe som er en valgt strategi. Skala fra 1(dårligst) til 6 (best) 3. Andre forhold Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft Som en konsekvens av denne reformen får kommunen medfinansieringsansvar for 20 % av kostnaden ved innleggelser i somatisk avdeling i sykehuset. Helsedirektoratet sendte i november 2011 ut beregning for medfinansiering for innleggelser i sykehus. For Gjerdrums del ble dette beregnet til kr på årsbasis. Månedlig a-konto beløp ble stipulert til kr Med bakgrunn i faktisk forbruk pr 21/6 ble det månedlige beløpet redusert til kr Etter 2. tertial fikk vi melding om ytterligere justering basert på faktisk forbruk. Denne gangen ble beløpet oppjustert til kr Ved innføringen av samhandlingsreformen fikk kommunene betalingsplikt for pasienter som er definert som utskrivningsklare fra annenlinjetjenesten. Betalingen er på kr 4000 pr døgn fra første dag etter at pasienten er definert som utskrivningsklar. For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter, har Gjerdrum kommune vært i behov av å kjøpe plasser i annen kommune utover de 5 plassene som ble lagt i budsjettet for sykehjemmet. Vi har i løpet av året kjøpt sykehjemsplasser på Bøn sykehjem, Søster Ninas sykehjem på Hadeland og Incita A/S. Behovet for kjøp av plasser har variert i løpet av året, men i gjennomsnitt har vi til enhver tid kjøpt 9 plasser. Erfaring med samhandlingsreformen. På oppdrag fra KS har Rambøll laget er rapport som tar for seg utskrivningspraksis etter innføring av samhandlingsreformen. «Utskrivningsklare pasienter- endrer praksis seg?» Se vedlagte link. De funnene som er gjort i rapporten er sammenfallende med den faktiske situasjonen slik vi har opplevd den i Gjerdrum i Noen momenter fra rapporten: 14

15 Det er nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med 2011 Antallet registrerte utskrivningsklare pasienter har økt. Bakgrunnen for dette er sammensatt, men et moment er at rutinene for registrering av utskrivningsklare pasienter har endret seg. Nå registreres alle pasienter, da dette danner grunnlag for fakturering mot kommunen. Kommunene har blitt flinkere til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Sykehuset og kommunene er ikke enige om definisjonen for utskrivningsklar, men sykehuset har det juridiske ansvaret for å definere når en pasient er utskrivningsklar Det er etablert et bedre medisinsk tilbud i kommunene for å ta imot pasientene og reformen har medført en større administrativ byrde for alle parter i forbindelse med rutiner rundt utskrivning. Kompetanseutvikling. Det er satset på kompetanseutvikling innenfor områdene lindrende behandling i samarbeid med undervisningssykehjemmet i Lørenskog. Flere ansatte både i sykehjemmet og hjemmetjenesten har gjennomført utdanning i Demensomsorgens ABC, og flere har startet utdanningen i 2012 som avsluttes i Det er gjennomført pårørendeskole til pårørende til demente, med svært positive tilbakemeldinger. Demenskoordinator i 50 % stilling er ansatt, og det er opprettet demensteam. Gjerdrum, Hurdal og Nannestad har inngått et formalisert samarbeid om opplæring ifbm bruk av tvang og makt. Kap. 9 i helse og omsorgsloven Tilsyn Gjerdrum kommune ved NAV- kontoret mottok i februar varsel om «Landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i NAV, behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn». Tilsynet fant sted 17.og 18. april Tilbakemelding på funn fra tilsynet ble gitt den 20/6-12. Det ble gitt ett avvik: «Gjerdrum kommune sikrer ikke at kartlegging og vurdering dokumenteres forsvarlig ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn.» Fristen for kommunen for å melde tilbake hvilke tiltak som man ville sette i verk ble satt til 1/9-12. Den 19/12 mottok vi brev der Fylkesmannen der vi får bekreftet at avviket er lukket. Prosjekter «Videreutvikling av helse pleie og omsorgstjenesten i Gjerdrum kommune». I 2012 ble det gjennomført et virksomhetsovergripende utviklingsprosjekt innenfor helse, pleie og omsorg. Hensikten med prosjektet var å se på alternative måter å drive/organisere tjenestene på. Målet er å få en effektiv og kvalitetsmessig god helse, pleie og omsorgstjeneste som er bærekraftig også på sikt. Oppdraget ble gjennomført av Agenda Kaupang og det ble levert en rapport med anbefaling på alternative løsninger. Konkrete tiltak i forhold til organisering av arbeidet er at det fra er etablert Mottak og Utredningskontor som er lagt i stab hos kommunalsjef for helse, pleie og omsorg og at PPT- er flyttet fra helse og forebyggende tjenester til stabsfunksjon under kommunalsjef for skole, barnehage og kultur. 15

16 Årsmelding for tekniske tjenester på overordnet nivå Virksomhetsområdet består av plan, oppmåling, byggesak, eiendomsforvaltningen (kjøp, salg, utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold) og kommunalteknikk (vei, vann, avløp, renovasjon, feiing og brann) I tillegg til driftsoppgaver, har eiendomsforvaltningen og kommunalteknikk ansvar for investeringsprosjekter innenfor eiendom og teknisk infrastruktur. 1. Fokusområde økonomi Virksomhet for plan, oppmåling og byggesak (POB) fikk et merforbruk på i underkant av 600 i Hovedårsaken er en inntektssvikt skyldes i all hovedsak redusert byggeaktivitet og manglende arealreserver. Ved årets slutt skjedde det en feilføring av budsjettjusteringer, noe som medførte at budsjettmidler tilhørende eiendomsforvaltningen ble overført til kommunalteknikk. Dette medfører at regnskapet for virksomhetsområdet eiendomsforvaltning viser et merforbruk på 0,9 millioner kroner istedenfor det reelle resultatet som er et underforbruk på 0,6 millioner. For virksomhetsområdet kommunalteknikk viser oversikten et underforbruk på kr 1 295, mens det reelle resultatet er et overforbruk på 290. Selvkostområdet for vann har et underskudd på ca 500. Underskuddet skyldes lavere tilknytningsinntekter enn budsjettert. Selvkostområdet for avløp har et overskudd på ca 500, noe som skyldes større inntekter enn budsjettert. 2. Fokusområde tjenestekvalitet Det har ikke vært gjennomført interne eller eksterne brukerundersøkelser i 2012 på områdene. Vi mener likevel at tjenestekvaliteten er opprettholdt på et godt nivå i For eksempel har Ask kommunale vannverk har levert vann av meget god kvalitet til alle abonnenter i Ingen store vannledningsbrudd har medført dårlig vannkvalitet eller mangel i perioden. Gjerdrum renseanlegg er gammelt og nedslitt, men er innenfor rensekravet. POB har hatt samme tilgjengelighet (telefon-tid)som i Virksomheten har holdt på samme rutiner som tidligere, men sørget for mer tydelighet ut til søkere og berørte. Dette har medført flere positive tilbakemeldinger. Et område hvor kvaliteten ikke har vært tilfredsstillende er renhold av kommunens bygningsmasse. Kommunens kontrakt med den forrige leverandøren ble terminert av kommunen etter mange forsøk på å nå et stabilt og godt nivå på renholdet. Kommunen gjennomførte en ny anskaffelse, men kvaliteten har heller ikke vært på et tilfredsstillende nivå i den forholdsvis korte perioden med ny leverandør. 3. Andre forhold Tilsyn Statens kartverk gjennomførte i 2012 et tilsyn av kommunens oppmålingsvirksomhet. Resultatet var meget positivt for Gjerdrum kommunes del. Mattilsynet gjennomførte i 2012 et tilsyn av hovedledningsnettet for vannforsyningen og avdekket ingen mangler. Felles renseanlegg Kommunestyret i Gjerdrum vedtok å bygge et felles renseanlegg sammen med kommunene Fet og Sørum. Dette er et stort (over 500 millioner), men fremtidsrettet prosjekt som vil sørge for et mer robust fagmiljø, en felles satsing på fremtidens teknologi og en resipient som tåler mer enn vår egen Leira. Områdeplan for Ask sentrum De tre virksomheten har vært aktivt med i utarbeidelsen av Ask sentrum. 16

17 Gjerdrum kommune Årsberetning

18 Kommunens organisasjon Gjerdrum kommune er organisert i en to-nivåmodell. Det øverste administrative nivået er rådmannsteamet som består av rådmannen, to kommunalsjefer og lederne for økonomifunksjonen og for personal og organisasjonsfunksjonene. Til dette nivået hører også stabs- og støttefunksjonene økonomi, personal og organisasjon og kommuneoverlegen. Det andre administrative nivået, er virksomhetene som ledes av virksomhetsledere som har delegert ansvar for budsjett, personal og fagområde. Tjenester som løses utenfor egen organisasjon Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid: Legevakt Miljørettet helsevern Landbrukskontor Kommuneoverlege Arbeidsgiverkontroll Krisesenter Veterinærvakt Felles kontor for tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven Barnevernvakt Overgrepsmottak Oppgaver lagt til interkommunale selskaper Drift og brukerstøtte IKT: Digitale Gardermoen IKS Brannvesen: GRIB Revisjon: Øvre Romerike revisjonsdistrikt(ørrd) Renovasjon: ROAF Romerike Krisesenter Tjenester løst av andre Mjølkerampa AS. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstrening 7 private barnehager i tillegg til 2 kommunale barnehager. Mesta utfører snørydding Anker renhold har hatt renhold i perioder og AB Solutions det resterende del av året. ØRU De seks kommunene på Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Nannestad og Gjerdrum, samarbeider på en rekke felt under Øvre Romerike utviklingsparaply. ØRU ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere, i tillegg er det organisert et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. To politiske arbeidsgrupper har trukket opp strategien for videre samarbeid i innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. Begge dokumentene med perspektiv fram til Disse ble vedtatt i kommunestyrene i Nannestad, Hurdal og Gjerdrum Den er inngått intensjonsavtale om samarbeid mellom kommunene Gjerdrum, Hurdal og Nannestad. Initiativet er tatt med en målsetting om gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak. Samarbeidet skal foregå på ulike virksomheter i de nevnte kommuner både mht administrasjon og på utøvende tjenester. Etikk Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer som grunnlag for at ansatte og folkevalgte skal foreta de riktige valg. Sentrale temaer er: - Taushets- og opplysningsplikt: Taushet om taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven, og en aktiv opplysningsplikt for øvrig etter samme lov. - Lojalitetsplikt: Plikt til å ivareta kommunens interesser, men ingen plikt der dette innebærer å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 18

19 - Habilitet: Upartiskhet må ikke kunne trekkes i tvil. - Korrupsjon, smøring og kameraderi: Den enkelte må påse at grensene mot korrupsjon, smøring og kameraderi ikke overtres. - Likebehandling: Alle innbyggere skal behandles likeverdig ut fra en faglig vurdering. - Bruk av kommunens utstyr: Kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. De etiske retningslinjene har vært gjort kjent for de ansatte ved lanseringen, og er også del av «introduksjonsdag for nyansatte». Varsling Ansatte og folkevalgte har plikt til å varsle internt om alle kritikkverdige forhold. Til dette er det utarbeidet interne varslingsrutiner, både en intern (vanlig) kanal, og en alternativ, anonym kanal via revisjonen. Ytringsfriheten gjelder også offentlige ansatte / folkevalgte, slik at hvis den interne varslingen ikke medfører at det blir tatt tak i de kritikkverdige forholdene, kan ekstern varsling forsvares. Rådmannen har ikke mottatt formelle varsler i Likestilling Gjerdrum kommune har følgende fordeling mann og kvinner, fordelt på sektor: Sektor Menn % Kvinner % Rådmann / stab 7 33,33 % 14 66,67% Plan / teknisk 16 69,57 % 7 30,43% Helse & omsorg 19 10,67% ,33% Kultur 8 38,10% 13 61,90% Barnehage / skole 20 11,63% ,37% Totalt 70 16,87% ,13% Ledere Menn % Kvinner % Rådmannsteam 5 83,3% 1 16,7% Virksomhetsledere 3 21,4% 11 78,6% Totalt 8 40% 12 60% Det er klar overvekt av kvinner i organisasjonen (83,13 %). De Tekniske virksomhtetene utmerker seg med klar overvekt av menn, ellers er det klart flest kvinner. Ca. 87 % av kvinnene og ca. 56 % av mennene arbeider innenfor helse & omsorg og barnehage & skole. I toppledelsen er det en overvekt av menn, mens kvinnene er i flertall blant virksomhetslederne. Menn Kvinner Antall % Antall % Deltid Heltid Totalt Av de som er tilsatt i deltid i Gjerdrum kommune, er 85% kvinner. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak vedrørende likestilling. I forbindelse med lokale forhandlinger blir det imidlertid lagt fram lønnsstatistikk som grunnlag for drøfting av bl.a. likestilling innenfor lønnsområdet. DISKRIMINERING Gjerdrum kommune har i sin rekrutteringsplan bestemmelser om at dersom fremmedkulturelle søker stillinger i kommunen, skal de innkalles til intervju dersom de dekker minimumskravene til stillingen. For øvrig har vi ikke bestemmelser om positiv diskriminering av ansatte i kommunen. Gjerdrum kommune er en IA-kommune, og har i så måte IA-mål om å øke den reelle pensjonsalder og tilrettelegge for at personer med redusert funksjonsevne, kan ansettes (på ellers like vilkår). Gjennomsnittlig pensjoneringsalder steg fra 57,9 år i 2011 til 58,2 år i

20 INTERNKONTROLL Gjerdrum kommune har i 2012 fortsatt arbeidet med utviklingen og innføringen av kvalitetssystemet sammen med kommunene Eidsvoll og Ullensaker. Det gjenstår mye internt arbeid for å få et fullgodt system. Det arbeides også aktivt med å få utarbeidet overordnede og virksomhetsspesifikke ROS analyser. ulike områdene. Dette er et prosjekt både i Gjerdrum kommune og i ØRU. UTVIKLINGSTREKK Fakta om Gjerdrum kommune: Areal: 83,2 km2 Folketall 1/1-2013: Befolkningsstruktur pr 31/ (se figur under). GENERELL ØKONOMISK ANALYSE Avviksanalyse Gjerdrum kommune hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,107 mill. og et netto driftsresultat på 8,997 mill. for Disse mer- og mindreforbrukene kan fremstilles slik Hele 1000 kroner Årsak til mindre forbruk Regnskap 2012 Revidert Budsjett Vedtatt Budsjett Avvik Merknad Skatt og rammetilskudd Mer inntekter Utgifter virksomhetene Mindre utgifter Plasseringer i verdipapirer Mer inntekter Andre finansinntekter Mindre inntekter Andre tilskudd Mindre inntekter Mva fra investeringer Mer inntekter Overføring drift - investeringer Mer utgifter Mindreforbruk Mer inntekter Andre avvik 788 Mer inntekter Total avvik netto driftsresultat

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2013. Gjerdrum kommune

GJERDRUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2013. Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune Årsmelding 2013 I INNHOLDSFORTEGNELSE: I ÅRSMELDING 2013 Rådmannens sammendrag 01 Ledelse, stab og støtte overordnet 10 Skole overordnet 11 Barnehage overordnet 14 PPT overordnet 17 Kultur

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer