FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 SAMANDRAG Deloitte har laga ei kartlegging av fråfall og bortval i vidaregåande opplæring hausten Rapporten var handsama i Kontrollutvalet der ein vedtok slik innstilling: 1. Tilrådingar i punkt 12 av rapporten vert følgt opp 2. Det vert laga ein handlingsplan innan som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å betra situasjonen, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. På møte i opplærings- og helseutvalet blei det gjort slikt vedtak: Det vert sett i gang eit prosjekt innan vgs i Hordaland med målsetjing å auke gjennomføringsgraden i vgs med 5 %. Møte i opplærings- og helseutvalet vedtok følgjande framlegg: Administrasjonen i HFK tar inititativ til dialog med kommunene vedrørende overføring av informasjon mellom grunnskole og videregående skole. Ved å motta relevant informasjon fra grunnskolen vil de videregående skolene ha mulighet til å gi nye elever riktig oppfølging fra starten av. I det følgjande gir opplæringsavdelinga kommentarar til resultata av Deloitte si kartlegging og viser kva aktivitetar ein har på området satsing mot fråfall og kva planar avdelinga har ifor 2010.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget tar rapporten og opplæringsavdelinga sine kommentarar til orientering, og sluttar seg til opplæringsavdelinga sine følgjande forslag til tiltak retta mot auka gjennomføring i vidaregåande opplæring for 2010: Etablere prosjekt: Utvikling av samarbeid grunnskole/vidaregåande skole Dagskonferanse om fråfall i Hordaland 23. mars 2010 Kompetanseheving av kontaktlærarar ved dei vidaregåande skulane Etablere tiltak retta mot fag med særleg høg stryk/ikkje vurdering Stimulere til lokale tiltak ved skolar med høgt fråfall Paul M. Nilsen Svein Erik Fjeld Vedlegg: Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskomune 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Kartlegging Deloitt-rapporten Deloitte si kartlegging av arbeidet med bortval og fråfall i vidaregåande popplæring konkluderte med ei rad forslag til tiltak: 1. Hordaland fylkeskommune bør utarbeide særskilde tiltak retta mot elevar med dårleg karaktergrunnlag frå grunnskulen. 2. Hordaland fylkeskommune bør ha fokus på fråværsførebyggjande arbeid. 3. Hordaland fylkeskommune bør setje inn tiltak med omsyn til høgt fråfall på påbygg til generell studiekompetanse. 4. Hordaland fylkeskommune bør også vurdere tiltak som kan gjere det mogeleg for fleire ungdommar å kome inn på fyrstevalet sitt. 5. Hordaland fylkeskommune bør syte for at fagopplæringskontoret kan fange opp hevingssaker tidlegare. 6. Hordaland fylkeskommune må sikre at fagopplæringskontoret kan gjennomføre sine lovpålagte oppgåver, jfr. kapittel 11 i forskrift til opplæringslova. Dette gjeld særleg oppfølging av bedriftene i høve lærlingane sine rettar. 7. Hordaland fylkeskommune bør vurdere å utarbeide rutinar for informasjonsoverføring til bedrifter slik at dei har naudsynt kunnskap om læreføresetnadene til lærlingar og lærekandidatar som dei skal ha i opplæring. 8. Hordaland fylkeskommune bør legge til rette for større grad av erfaringsutveksling mellom skular, av tiltak som reduserar fråfall og bortval i vidaregåande opplæring. 9. Hordaland fylkeskommune bør forbetre rutinane for registrering av sluttårsaker for alle ungdommar som sluttar i vidaregåande opplæring, uansett opplæringstilbod. Dette gjeld særleg ungdom som tar imot opplæringstilbod utanom ordinære skuletilbod eller læreplass. 10. Hordaland fylkeskommune bør syte for at alle skulane har ein einskapleg praksis for handtering av sluttårsaker, og at det er klart forankra ansvar og oppgåvefordeling i skulane for arbeid mot fråfall og bortval. 11. Hordaland fylkekommuna bør få oversikt over kor mange elevar med opplæringsrett som nyttar private opplæringstilbod. 12. Hordaland fylkeskommune bør ha oversikt over kor mange ungdommar som sluttar på opplæringstilbod dei har starta på etter rettleiing frå OT/PPT slik at det er mogeleg å vurdere om slike tilbod har tilsikta effekt. 13. Hordaland fylkeskommune bør i samarbeid med grunnskulane for å finne fram til føremålstenelege rutinar som sikrar at vidaregåande skular har naudsynt kunnskap om elevane sine tilretteleggingsbehov. 14. Hordaland fylkeskommune bør lage retningsliner for informasjonsoverføring mellom vidaregåande skular om elevar som har fått særlig tilrettelagt undervisning. 15. Hordaland fylkeskommune må sikre at alle elevar får god informasjon om rådgivingstilbodet ved skolane, og at rådgivarane har oppdatert kunnskap om ulike alternativ i vidaregåande opplæring. Opplæringsavdelinga sine kommentarar til vurderinga I høyringa til rapporten har opplæringsavdelinga gjeve slike kommentarar: Til punkt 1 og punkt 13: Opplæringsavdelinga har konkrete planar om iverksetting av prosjekt for kartlegging og utvikling av rutinar for samhandling ved overgang mellom grunnskulen og vidaregåande opplæring Til punkt 2: I dei reviderte retningslinene for kontaktlærarordninga er det lagt føringar på oppfølging av fråvær, samt på gjennomføring av startsamtale tidlig i skuleåret som eit førebuande 3

4 tiltak. Informasjon om retningsliner er lagt ut på It s learning til alle lærarar i vidaregåande opplæring Til punkt 3: I høve elevar som sluttar grunna faglege vanskar, kan dette vere relevant. Vi må likevel vere merksame på at mange elevar som byrjar på Vg3 Allmennfagleg påbyggingskurs sluttar fordi dei får tilbod om læreplass i løpet av skuleåret, særleg i hausthalvåret. Dette er nok hovudårsaka til at fråfallet her er relativt stort. Til punkt 5: Fagopplæringskontoret har fått styrka ressursar til dette arbeidet. Intensivering av verksemda er i gang. Til punkt 6: Lærebedriftene får jamnleg kurs/opplæring i retningsliner for lærlingordninga. Til punkt 7: Per i dag får ikkje fagopplæringa slik informasjon om lærlingane. Til punkt 8: I mars 2010 skal opplæringsavdelinga arrangere ein dagskonferanse om satsing mot fråfall i vidaregåande skolar der vi m.a. vil informere om enkelttiltak på skolar. I tillegg vurderer vi å lage eiga nettside med informasjon om tiltak innan fråfallsarbeidet. Til punkt 11: Ei slik oversikt har vi. Dei private skolane rapporterar til Utdanningsdirektoratet. Dei relevante data blir deretter overførte til VIGO sitt elevregister. Til punkt 14: Vi vil våren 2010 i samband med prosjekt for kartlegging og utvikling av overføringsrutiner for overgangen grunnskule og vidaregåande skule, leggje inn i prosjektet oppgåver knytt til kartlegging og rutinebeskrivelse for overføring av opplysningar mellom skolar. Til punkt 15: Dette arbeidet pågår kontinuerleg. M.a. har vi fleire årlege samlingar for rådgjevarar i heile grunnopplæringa. Inntaket har eigne informasjosmøte med rådgivarar i grunnskolen kvart år før inntaket.inntakssjefen deltar jamnleg på foreldremøte i ungdomsskolen før inntak. Vi arrangerer informasjonsmøte for minoritetsspråklege elevar frå ungdomsskolane og deira føresette i fylkeskommunen kvart år i januar (med tolkar). Senter for yrkesrettleiing nyttar ca. 80 % av sin kapasitet mot rådgjevarar og elevar i ungdomsskolen. Konkrete mål for auka gjennomføring i vidaregåande opplæring i 2010 I budsjett for 2010 er følgjande resultatkrav lagt inn på opplæringsområdet under Vurdering av elevane si læring: - Redusere andel elevar med ikkje-greidd (stryk i einskilde fag) i vidaregåande skule med 5 % - Redusere bortvalet ved dei vidaregåande skulane med 5 % - Redusere talet på læringlingar som ikkje greier fagprøven med 5 % Kva er fråfall/bortval i vidaregåande opplæring? Fråfall i vidaregåande opplæring omfattar både sluttarar i alle kategoriar og elevar som ikkje fullfører vidaregåande opplæring med korkje studiekompetanse og/eller fagbrev. Dette utgjør hovuddelen av dei som i dag vert omtala som sluttarar. Elevar som ikke fullfører med full kompetanse, kan vere elevar som stryk i eitt eller fleire fag og elevar som ikkje får vurdering. 1. Stryk/ikkje vurdert Hovudgruppa er elevar som stryk i eitt fag. Etter opplæringsavdelinga sine oversikter finn vi stryk/ikkje vurdering mest i faga kroppsøving, matematikk og naturfag. Tal for skoleåret 2008/2009 i stryk er: %-del stryk til eksamen er 5.79 % - tilsvarar fag %-del stryk i standpunkt er 1.89 % - tilsvarar fag 4

5 Merk at tala representerar fag, ikkje elevar. Ein elev kan stryke i fleire fag. Elevtalet er lågare. 2. Sluttarar resultatkrav: Redusere bortvalet ved dei vidaregåande skulane med 5 % Tal på elevar som hadde slutta var i mars 2009: 1405 elevar (av elevar), 10.3 %, dette representerer ei auke frå 1374 frå Ei reduksjon på 5 % av bortval tilsvarar ein reduksjon i tal på sluttarar på ca. 85. Talet på sluttarar omfattar alle kategoriar, både elevar som flyttar, begynner på anna skole, får arbeid, og dei som sluttar grunna sjukdom, feilval og anna. Gruppe elevar som slutter i relevante kategoriar er 62.8 %, tilsvarande 882 elevar. Mål om ein reduksjon på 5 % sluttarar tilsvarar ein auke på 44 elevar som skal gjennomføre. Kva seier forskinga om fråfall NIFUSTEP NIFUSTEP har gjennom fleire år følgd opp ei stor gruppe, 9749 ungdomar frå Austlandet, og analysert årsaker til bortval og manglande gjennomføring eller oppnådd kompetanse hjå den same gruppa ungdomar. Analysen viser resultat blant ungdomar frå Oslo, Vestfold, Akershus. Hedmark, Telemark og Buskerud. NIFUSTEP har følgd ungdomane i normert utdaningsløp på tre år, og i ein femårs periode. Erfaringsmessig kjem ein del av dei som fell frå i løpet av vg1 eller vg2 tilbake til skolen og fullfører innan fem år. NIFUSTEP har produsert fleire rapportar, og dei peikar på klare indikasjonar på elevar som er i risikosoner før dei når vidaregåande opplæring. Mellom anna desse kriteria gir utslag for fråfall i vidaregåande opplæring: I følgjande tabell har vi teke utgangspunkt i tal frå SSB/Kostra 2008, og viser tal for heile landet, Hordaland, Oslo og Rogaland.Vi har ikkje alle tala, men oversikten viser i ein viss mon Hordaland samanlikna med nasjonale tal og med to andre fylke. Ver merksam på at tala i denne tabellen er frå Starta 2002 Heile landet Starta 2002 Hordaland Starta 2002 Oslo Starta 2002 Rogaland Samla for heile årskullet fullført og bestått i løpet av fem år Fullført på normert tid yrkesretta Fullført og bestått på normert tid yrkesretta Fullført og bestått etter fem år yrkesretta Gjennomført vidaregåande utdanning, men ikkje bestått - studieforberedande Gjennomført vidaregåande opplæring, men ikkje bestått - yrkesretta Slutta en påbegynt yrkesfagleg utdanning Tal på elevar slutta i skoleåret Totaltal i parentes 854 (19687) 647 (18651) 845 (17751) Prosent fråfall i skoleåret

6 Lærlingar totalt i Andel søkjarar som fekk læreplass i Når vi ser på prosentandelen som har slutta ei påbegynt yrkesfagleg utdanning, 23.7 %, reknar vi med at dette talet omfattar elevar som har gått over på eit anna yrkesfag eller over på studieførebuande program, altså omfattar dei som tek omval. Dei fell altså ikkje ut, men er kostbare for den vidaregåande opplæringen totalt. På dette området vil ei styrking av yrkes- og utdanningsrettleiinga kunne gje ei betre resultat. a. Karakterer fra grunnskolen Svake faglege ferdigheiter frå grunnskulen blir vurdert som særleg viktig for om elevane gjennomfører vidaregåande opplæring eller ikkje. Karakteren frå ungdomsskulen er den faktor som er absolutt viktigast (Byrhagen, Falch og Strøm (2206)Frafall i videregående opplæring. SØF-rapport 08/06. Markussen, Frøseth, Lødding og Sandberg (208) Bortvalg og kompetanse. Rapport 13/2008. NIFU STEP). Mange av elevane som begynner i vidaregåande opplæring, har svake grunnleggjande ferdigheitar. Rundt 8 % har karakteren 1 eller manglar vurdering i eitt eller fleire fag. PISA-undersøkinga frå 2006 viste at i overkant av 20 % av norske 15-åringar skårer på det lågaste nivå i høvesvis naturfag, matematikk og lesing. Over 40 % av elevane skårar 2 eller lågare på ein skala frå 1 til 6. Delen av elevar på lågt nivå auka frå 2000 til Nesten ni av ti av dei som hadde under 2 i gjennomsnitt frå grunnskulen, hadde avvik frå normal studieprogresjon 2.5 år etter (Byrhagen, Falch og Strøm (2006) Frafall i videregående opplæring. SØF-rapport nr. 8/06) b. Innfridd førsteønskje Elevar som får innfridd førsteønskjet i vgs, sluttar i mindre grad enn elevar som får tilbod om 2. eller 3.ønskje. Det er mest sannsynleg at elevar med gode karakterar frå ungdomsskulen får innvilga førsteønskjet sitt, men sjølv når ein tar omsyn til det, har det å få innfridd førsteønskjet sjølvstendig effekt på sannsynlegheita for å slutte (Markussen, Frøseth, Lødding og Sandberg (2008)). Manglande motivasjon blant elevar som ikkje får oppfylt førsteønskjet, kan vi gå ut i frå er hovudårsaken til dette. c. Fråvær i ungdomsskulen Det er vidare samanheng mellom fråvær i ungdomsskulen og sannsynlegheita for å slutte i vidaregåande opplæring. Dei som sluttar, hadde over dobbelt så høgt fråver som elevar som i løpet av fem år gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse. Dei som sluttar tidlig i vidaregåande opplæring, utmerkar seg med særleg stort fråvær i 10.klasse. Eit høgt fråver det andre året i vidaregåande opplæring reduserer vidare sjansen for at læreplassøkjarar får lærekontrakt. Tal pål fråversdagar det andre året i vidaregåande opplæring har for øvrig ein signifikant effekt på sjanen for at lærlingane ikkje får fagbrev på normert tid. (Markussen og Sandberg (2005). Helland, Håvard (2006) Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæringen. NIFU STEP) Studieretningar med høgt fråfall: Helse- og sosialfag, byggfag, hotell- og næringsmiddelfag. Årsaker kan vere for mykje teori og for lite praktisk arbeid. Det er ikkje berre fellesfag som er problem, men også den store menda av komplisert yrkesteori i yrkesfaga. Andre årsaker gitt av elevar som slutta i opplæringa, var manglande oppfølging og støtte til små og store problem, særleg problem i relasjon til andre elevar og lærarar. Løysning: Tett oppfølging og differensiert opplæring. 6

7 d. Psykososiale problemer Psykiske problem. Det er ikkje gjennomført studiar av samanheng mellom psykososiale problem og gjennomføring av vidargåande opplæring. Internasjonale studiar viser at mellom 10 og 16 % av born og unge har så sterke symptomar på angst, depresjonar eller spiseproblem at det går ut over deira forhold til foreldre, venar og skole (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Arnold (2003)) Kva gjer vi i Hordaland Opplæringsavdelinga har gjennomført ulike tiltak for å styrkje gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Vi viser til årlege meldingar, sist meldinga til Opplærings- og helseutvalet av (sak /MHAA). Vi har følgd forskningsresultata nøye og retta mykje av vår verksemd inn mot elevar som er i risikogrupper. Vi har heile tida hatt fokus på tilrettelegging ved skulestart med tilbod om startsamtale for alle elevar, på kontaktlærarordninga, på god rådgiving i ungdomsskulen for å styrke overgangen mellom ungdomsskulen og vidaregåande skule og på alternative tilbod til skuletrøytte elevar og på tiltak retta mot minoritetsspråklege elevar. Fleire av tiltaka som har begynt som tilbod til minoritetsspråklege elevar, er etter kvart blitt utvida til å gjelde alle elevane. Fleire tiltak har vore gjennomførte i samarbeid med Hordaland Røde Kors. Status ved utgangen av 2009: Tiltak Målgruppe Beløp Lærekandidatordninga. Elevar som treng tilbod om Kr Bedrifter som tar inn lærekandidatar får eit starttilskot på kr lågare kompetanse Hybelkoordinator Voss- Elevar som bur på hybel Kr regionen Studieverkstad tilbud om forsterka opplæring i engelsk, norsk og/eller matte Skuleinterne tiltak som leksehjelp, utvikling av opplæringsprogram, open skule, styrking av ressursteam etc Elevar som treng tilpassa/ forsterka undervisning Retta inn mot svake elevgrupper eller klassar som treng styrking i skuleåret Kr Ca. kr Tilskot til individuell oppfølging midlane vert disponert av Fløyen-gruppen Skular kan søkje om midlar til tiltak retta mot enkeltelevar Tiltak retta mot min.språklege elevar. Samarbeid m/røde Kors: - Leksehjelp tilbod i flere regionar - Sommarskule 2 klassar i norsk og matte Andre tiltak: - Nettprogram i norsk opplæring av lærarar/elevar - Informasjonsmøter for føresette /elevar i ungdomsskulen Elevar som treng særleg innsats etter skolestart Minoritetsspråklege elevar Kr Kr

8 - Fadderordning - Kompetanseheving av - norsklærarar - min. en samling pr. år Styrking av rådgivingstenesta: -Kompetanseheving av rådgivarar tre årlege samlingar - Senter for yrkesrettleiing Norsklærarar med ansvar for norskopplæring til min.språklige elevar Rådgivarar i heile grunnopplæringa Tilbod til ungdomsskular, rådgivarar og andre aktørar Kr Kr Fleire av tiltaka går over på ordinært budsjett frå Kunnskapsdepartementet har delt ut midlar til alle fylka for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring, med særleg fokus på vg1-elevar. Hordaland har fått ei ramme på kr. 2.8 mill. I det følgjande viser vi kva nye tiltak som skal setjast i verk. Fagopplæringa Når det gjeld fagopplæringa og krav om reduksjon i tal på ikkje-beståtte fag-/svenneprøver på 5 %, har fagopplæringskontoret i hovudsak fokus på følgjande: Instruktøropplæringa. Frå 2008 har det vore i gang eige kursopplegg for instruktørar i bedriftene der ein legg til rette for auka rettleiingskompetanse. Til no har i overkant av instruktørar gjennomgått opplæringa, som også vil halde fram i Årsrapport fra bedriftene. Fagopplæringa har utarbeidd opplegg for årsrapportering frå bedriftene. Rapportene skal følgjast opp med bedriftsbesøk/-rettleiing der samtalar med lærlinger/lærekandidatar inngår. Opplæring av nye bedrifter Tilbod om kurs for nye bedrifter eller bedrifter som søkjer om godkjenning av nye fag. Hittil i 2009 har vore gjennomført eit kurs per månad á 25 deltakarar. Kursing av medlemmer av prøvenemnder. I dag er det om lag 720 medlemmar fordelt på 130 nemnder i 120 fag. I 2009 vart det gjennomført kursrekkjer for alle medlemmane. I 2010 skal det gjennomførast kurs for alle medlemmane i kvalitetssikring og gjennomføring av fag- og svenneprøve. Det vil vidare bli lagt ut informasjon på nettsida med krav til innhald og døme på fag-/svenneprøva. Nye tiltak i 2010 NIFUSTEP tilrår at ein i overgangen frå grunnskule til vidaregåande skule legg vekt på overføre så mykje kunnskap om eleven som mogleg, slik at dei som skal leggje til rette eit opplæringstilbod i vidaregåande skule, kan gjere det basert på faktisk kunnskap om den enkelte elev og dei føresetnadene eleven har. Dette gjeld også kunnskap om fråvær i grunnskulen. Med utgangspunkt i dette og i forslaga i Deloitte-rapporten, som også etterlyser fokus på overgangen mellom grunnskule og vidaregåande opplæring og av oppfølging av elevar i vidaregåande skule, vil opplæringsavdelinga setje i gang desse nye tiltaka i Tiltaka kjem i tillegg til mykje av den etablerte verksemda knytt til fråfall : Prosjekt: Utvikling av samarbeid grunnskole/vidaregåande skole Samarbeidsprosjekt i ein region i Hordaland, utvikle samarbeid mellom tre vidaregåande skular og avgivarskular i nærmiljøet. Prosjektet skal ta for seg: Vurdere behov for kartleggingsverktøy Kartlegging av elevar i 10-klasse med særleg blikk på elevar i faresonen for fråfall 8

9 Utvikle rutinar for samarbeid ved overføring mellom skolnivå Utvikle rutinar for tilrettelegging for elevar med fare for fråfall i vg1 Tiltaket vil omfatte 3 cidaregåande skolar og 6-10 ungdomsskolar. Engasjement som prosjektleiar med ansvar for gjennomføring av prosjektet er lyst ut. Dagskonferanse om fråfall i Hordaland 23. mars 2010 Vi vil arrangere ein konferanse med målsetting om å spreie kunnskap om fråfallsproblematikk m/innleiar frå NIFUSTEP, med innleiarar frå kommunenivå og vidaregåande nivå og representantar frå ein skole. Målgruppe: Rektorar i grunnskolen og vidaregåande skular, politikarar ca. 150 deltakarar. Kompetanseheving av kontaktlærarar ved dei vidaregåande skulane Etablere eit opplæringstilbod til alle kontaktlærarane med fokus på oppfølging av fråvær og liknande, samt tilbod om opplæring i enkelttema etter behov. Ei arbeidsgruppe har utarbeidd ei ramme for opplæringa. Målgruppe: kontaktlærarar i Hordaland Vurdere tiltak retta mot fag med særleg høg stryk/ikkje vurdering I samarbeid med Fagutvala for faga matematikk, kroppsøving og naturfag vurdere tiltak for å redusere stryk i desse faga. Det kan vere utprøving av alternative metodar, kompetansheving av lærarar o.a. Stimulere til lokale tiltak ved skolar med høgt fråfall Etter søknad gi midlar til ein eller to skolar med høgt fråfall til gjennomføring av lokale tiltak. 9

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fagopplæring Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av fagopplæring i Hordaland fylkeskommune. Prosjektet vart bestilt av

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200606870-3 Arkivnr. 201 Saksh. Mørk Karlsen, Per Willy Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.01.2008 13. - 14.02.2008 HØRINGSUTTALE

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

1.Innleiing... 2 2.Mål... 3 3.Nøkkeltal... 4 4.Hovudfunn... 5 5.Læringsmiljø... 6

1.Innleiing... 2 2.Mål... 3 3.Nøkkeltal... 4 4.Hovudfunn... 5 5.Læringsmiljø... 6 Innhald 1.Innleiing... 2 2.Mål... 3 3.Nøkkeltal... 4 4.Hovudfunn... 5 5.Læringsmiljø... 6 Trivsel... 8 Mobbing... 9 Fagleg rettleiing, meistring og fagleg utfordring... 10 Rapportering frå skolane... 12

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210112-3 Arkivnr. 520 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

FLEKSIBEL OPPLÆRING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. OVERSIKT OG NYE TILTAK 2012

FLEKSIBEL OPPLÆRING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. OVERSIKT OG NYE TILTAK 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202024-39 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 29.05.2012 05.06.2012 FLEKSIBEL

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

Prosjektplan Produksjonsskulen i Hordaland. Produksjonsskule Danning gjennom produksjon

Prosjektplan Produksjonsskulen i Hordaland. Produksjonsskule Danning gjennom produksjon Prosjektplan Produksjonsskulen i Hordaland Produksjonsskule Danning gjennom produksjon Innhald: 1 Hovudformål med tiltaket... 3 2 Prosjektmål... 3 3 Bakgrunn... 3 3.2 Visjon og verdigrunnlag... 4 3.3 Forankring...

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

IB-tilbod i SFJ, eit samarbeidsprosjekt mellom Red Cross Nordic United World College og Dale vidaregåande skule

IB-tilbod i SFJ, eit samarbeidsprosjekt mellom Red Cross Nordic United World College og Dale vidaregåande skule Vedlegg 7 1 OPPDRAG: Oppdatert 09.04.13 Skulebruksplan - arbeidsdokument 5-12 26.09.12: Planutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sin konklusjon om å ikkje greie ut etablering av eit eige IB-tilbod ved

Detaljer

Kompetanse 2010 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylke

Kompetanse 2010 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylke Utdanningsdirektoratet Postboks 2924, Tøien 0608 Oslo - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 4579/2006/ Anita Steinbru,71 25 86 95 08.03.2006 Kompetanse 2010 - høyringsuttale

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer