Spesiell undervisning for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesiell undervisning for alle"

Transkript

1 videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13

2 Marie Westreng Pettersen 1

3 Innhold 1. Innledning Ny GIV/ IKO-arbeidet 2012/ Tidlig kartlegging av IKO-/ og Ny GIV-elevene Hvordan gikk det med Ny GIV-elevene skoleåret 2012/13? Intern og ekstern kursing av ansatte i Ny GIV-metodikken Videre arbeid med Ny GIV Organiseringen av undervisningen på yrkesfaglig utdanningsprogram Den pedagogiske og didaktiske begrunnelser for ny organisering av undervisning i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag på yrkesfag Parallellegging og blandede grupper vg1 yrkesfag Parallellegging og blandede grupper vg2 yrkesfag Erfaringer fra arbeidet med parallellegging og blandede grupper Plass og rom for yrkesretting Ressursverkstedet a) Den pedagogiske og didaktiske begrunnelsen for ressursverkstedet b) Ressursverksted i norsk og engelsk for vg c) Ressursverksted i norsk og engelsk for vg d) Resultater fra arbeidet ved ressursverkstedet e) Tilbakemeldinger fra lærerne som har undervist på ressursverkstedet f) Noen konklusjoner rundt arbeidet ved ressursverkstedet Konklusjoner Tiltak for at flere elever skal fullføre og bestå vg3 påbygging til generell studiekompetanse Norsk a) Erfaringer fra fagdag i norsk sidemål b) Erfaringer fra tolærersystem i sidemål og hovedmål, samt veiledning ved tentamen c) Ny GIV-metodikk og tilpasset undervisning d) Generelle bemerkninger fra norsklærerne Matematikk Tidligere tiltak? Konklusjon Resultater i norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag for yrkesfaglig utdanningsprogram og vg3 påbygging til generell studiekompetanse Resultater standpunktkarakterer i norsk Resultater standpunktkarakterer i engelsk skoleåret 2011/12 og 2012/ Resultater standpunktkarakterer i matematikk skoleåret 2011/12 og 2012/ Resultater fullført og bestått til standpunkt Kommentar

4 6. Pedagogisk veiledning Konklusjon og avslutning Vedlegg Vedlegg 1: Forventningssamtale for nye elever Vedlegg 2: Instruks for ressursverkstedet Vedlegg 3: Yrkesretting i et årshjul Vedlegg 4: Invitasjon til kurs i lesestrategier Vedlegg 5: Evaluering av lesestrategikurset Vedlegg 6: Resultater fra ressursverkstedet for norsk og engelsk vg1 yrkesfag 2012/ Vedlegg 7: Tabelloversikt for utvalgte fellesfag på 1YF, 2YF og 3PÅ skoleåret 2011/12 og 2012/ Vedlegg 8: Tabell over resultater fra ressursverkstedet i norsk vg2 YF

5 1. Innledning Denne rapporten redegjør for tiltak som ble iverksatt ved Bjertnes videregående skole skoleåret 2012/13 der formålet var å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring. De fleste tiltakene som ble iverksatt retter seg mot fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag på yrkesfaglig utdanningsprogram, og norsk og matematikk på vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Arbeidet har ikke vært forbeholdt elever som stod i fare for å ikke fullføre og bestå, tiltakene skulle kunne komme alle elevene til gode. Rapporten er imidlertid en del av Ny GIV- og IKO-arbeidet ved skolen, og de resultatene som legges frem i rapporten viser andelen fullført og bestått, ikke eventuelle variasjoner i det gjennomsnittlige karaktersnittet. I år har skolen hatt tre Ny GIV-elever, hvorav to av elevene fullførte og bestod vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram. Ved Bjertnes har vi vært opptatt av å se Ny GIV som en bred satsing som ikke bare er forbeholdt elever som allerede kjenner satsingen fra ungdomsskolen. Slik vi ser det omfatter Ny GIV-prosjektet alle tiltak som kan øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring. På Bjertnes har målsettingen i tillegg vært å utvikle tiltak som kan bidra til å styrke den faglige kompetansen til hver enkelt elev. Kort fortalt har målet vært å finne frem til hensiktsmessige tiltak som alle elevene kan dra nytte av. Satsingen i år må også ses i sammenheng med at nasjonale undersøkelser viser at det brukes store økonomiske ressurser på spesialundervisning som ikke nødvendigvis gir tilsvarende gode resultater. Vår erfaring på Bjertnes er at mange elever ofte ikke ønsker spesialundervisning i frykt for å bli stigmatisert eller for miste tilhørigheten sin til gruppen. Tanken om «spesiell undervisning» fremfor «spesialundervisning» bygger derfor på et premiss om at elevene skal kunne oppsøke tilpasset undervisning når de har behov for det, og en anerkjennelse av at elevens selvbestemmelse når det gjelder egne behov. Ressursverkstedet i norsk og engelsk på vg1 og vg2 YF har blitt «spesiell undervisning» i praksis ved Bjertnes. En viktig positiv effekt er at færre elever opplever at de har behov for spesialundervisning, da de får dekket sine faglige behov når de har behov for det. Samarbeidet med PPT har vært avgjørende for at dette prosjektet har blitt vellykket. Det bør understrekes at den enkelte elev, og ikke lokal og nasjonal statistikk, bør være målet for arbeidet med Ny GIV og IKO. Erfaringer som viser en positiv utvikling i grunnleggende ferdigheter, motivasjon og interesse for faget er sentrale i arbeidet. Det samme er lærernes tilbakemeldinger om hva som har fungert godt. Empirien som ligger til grunn for resultatene i rapporten bygger på tall fra to skoleår, og kan ikke sies å være et godt nok grunnlag for generelle konklusjoner. Lærernes og elevenes tilbakemeldinger er i denne sammenhengen verdifulle, og vektlegges i rapporten Resultatene i rapporten bygger på standpunktkarakterer før eksamen, dette vil gi avvik i de faktiske resultatene. Nasjonale overblikk viser at andelen elever som ikke består faget, spesielt på 3PÅ, er høyere ved eksamen enn til standpunkt. 4

6 2. Ny GIV/ IKO-arbeidet 2012/13 Formålet med den nasjonale satsingen Ny GIV har vært å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring. Prosjektet har handlet om å bedre overgangene fra grunnskole til videregående og ut i arbeidslivet, og å bidra til å øke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. En del av satsingen har vært skolering av lærere i en mer praksisorientert didaktikk tilpasset elever som av ulike grunner er lite motivert til skole, eller som av ulike grunner ikke kan lese, skrive og/eller regne på et tilfredsstillende nivå når de begynner i videregående. I ungdomsskolene har arbeidet med Ny GIV blitt organisert som «spesiell undervisning» i mindre grupper, såkalte «intensivkurs» over en periode i skoleåret. Særlig er det blitt satset på intensivkurs våren i tiende klasse. Deltakelse i prosjektet har vært frivillig, men elever som har ønsket å delta har i enkelte regioner fått tilbud om sommerskole før de begynner i vg1. Ved skolestart har de videregående skolene fått informasjon om hvilke elever som har deltatt i prosjektet på ungdomsskolen. Nittedal kommune har imidlertid ikke deltatt i Ny GIV-prosjektet tidligere, men ble med som «fase 3»-skole inneværende skoleår. Bjertnes videregående skole har deltatt i prosjektet siden høsten Ungdomsskolene som har deltatt i Ny GIV-satsingen har utviklet tilbud særlig tilpasset Ny GIVelevene. Bjertnes videregående skole har derimot tenkt Ny GIV-satsingen som en mulighet til å gi et utvidet tilbud til alle elever som har behov for det. Målet har vært å utvikle tilbud som kan komme alle elevene til gode, men som samtidig kan ivareta elever med særskilte behov for tilrettelegging. Ny GIV-satsingen på Bjertnes kan ses som en form for «spesiell-» fremfor «spesialundervisning». Tanken er at dersom elevene har et tilgjengelig tilbud i tillegg til den ordinære undervisningen, uten at dette forutsetter et vedtak om spesialundervisning, kan elevene få den tilretteleggingen de har behov for uten at de må tas ut av gruppa. Undervisning i ordinær klasse Individuell tilrettelegging ved behov over en avgrenset periode Et viktig hensyn i forbindelse med alle tiltakene har vært at elevene skal beholde tilknytningen til klassen sin, samtidig som de skal kunne velge ekstra oppfølging dersom de ønsker det. 5

7 Ny GIV arbeidet må ses som en del av IKO-satsingen 1. I motsetning til elever som har status som Ny GIV-elever, vet ikke elever at de er identifisert som IKO-elever. Identifiseringen skjer på bakgrunn av informasjon fra ungdomsskolen. Høyt fravær, lavt inntakspoeng og at de har kommet inn på en skole med lav prioritet regnes som viktige risikofaktorer. Før skolestart får rådgiverne ved de videregående skolene tilsendt en oversikt over elever som er identifisert etter IKOmodellen Tidlig kartlegging av IKO-/ og Ny GIV-elevene Alle nye elever ved Bjertnes videregående har en forventningssamtale med sin kontaktlærer i begynnelsen av skoleåret. 2 Målet for denne samtalen er at elev og kontaktlærer skal bli bedre kjent, og at eleven skal bli kjent med skolens normer og forventninger allerede ved skolestart. Under punktet «sosial handlingskompetanse» kan lærer og elev blant annet snakke om skolens og elevens tanker om tilstedeværelse. Elev og lærer fyller ut skjema for forventningssamtalen sammen, og leverer en kopi til kontoret. På denne måten kan rådgivere raskt identifisere elever som ønsker spesiell oppfølging. Kontaktlærerne fikk i begynnelsen av året en oversikt over elever i sin klasse som var identifisert som Ny GIV- og IKO-elever. IKO-elevene skulle prioriteres først når forventningssamtalene skulle gjennomføres. Dette for å raskt identifisere og følge opp elever som kunne ha behov for spesiell oppfølging ved overgangen til videregående. Ny GIV- elevene ble kalt inn til samtale med rådgiver i tillegg til forventningssamtalen. Målet med denne samtalen var at eleven selv skulle sette ord på side erfaringen fra Ny GIV-arbeidet på ungdomsskolen, og si noe om hva slags oppfølging og tilrettelegging de ønsket på videregående Hvordan gikk det med Ny GIV-elevene skoleåret 2012/13? Bjertnes videregående skole fikk syv Ny GIV-elever skoleåret 2012/13. Fem av elevene hadde kommet inn på studiespesialiserende utdanningsprogram. Alle elevene fikk tilbud om samtale med rådgiver, fire av elevene møtte til samtale. Tre av elevene kom inn på en høyere prioritert skole før første september. Elevene som gikk yrkesfaglig utdanningsprogram fikk tilbud om tilrettelegging ved ressursverkstedet 3, mens elevene som gikk studiespesialiserende utdanningsprogram ble plassert i samme klasse for best å kunne tilrettelegge undervisningen for dem. I samtale med rådgiver var det ingen av elevene på studiespesialiserende som ønsket særskilt kursing eller tilrettelegging ved skolestart. Erfaringene deres med Ny GIV fra ungdomsskolen var blandede. I løpet av skoleåret sluttet en av Ny GIV eleven etter tett samarbeid mellom skolen og hjemmet. Eleven ønsker å søke seg inn på et annet utdanningsprogram neste skoleår. De tre siste elevene som 1 Satsing for å identifisere, kartlegge og følge opp elever som står i særlig fare for ikke å fullføre og bestå videregående opplæring. 2 Se vedlegg 1 3 Se vedlegg 2 6

8 var Ny GIV-elever ved skolestart fullførte skoleåret på studiespesialiserende utdanningsprogram. To av elevene er minoritetsspråklige elever som har fått tilbud om særskilt norskopplæring. Den ene eleven ønsket ikke oppfølging ut over den ordinære undervisningen. Den andre eleven har hatt tett oppfølging i år, og har hatt mange sosiale og pedagogiske utfordringer i tillegg til faglige. Begge elevene har fullført og bestått skoleåret. Den siste Ny GIV-eleven på studiespesialiserende har ikke klart å fullføre og bestå inneværende skoleår. Det har blitt gjennomført regelmessige møter med hjemmet, og skolen har anbefalt alternative utdanningsprogram og forlenget løp. Skolens vurdering er at elevens faglige kompetanse er for lav for å kunne følge fagene på studiespesialiserende, og han er derfor ikke i målgruppen for Ny GIV. 4 Eleven har ikke ønsket særskilt tilrettelegging. 2.3.Intern og ekstern kursing av ansatte i Ny GIV-metodikken Bjertnes har prioritert å sende mange lærere på ekstern kursing i Ny GIV-metodikk i år. To matematikklærere har deltatt på kursingen i Ny GIV-metodikk i regning særlig rettet mot 3PÅ, og to lærere har deltatt på tilsvarende kursing i lesing og skriving. Fire lærere og en leder har deltatt på en firedagers kurs i lesing og skriving. Fem programfaglærere og en leder har vært med på kursingen av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning i programfagene. Tre fellesfaglærere (norsk og matematikk) har vært på kurs enten i lesing og skriving, eller i regning, med henblikk på undervisning i fellesfag på yrkesfag. Skolen har ikke prioritert intern skolering i år, da tilbudet fra Akershus fylkeskommune har vært forholdsvis godt. Neste år vil intern skolering i Ny GIV-metodikken vektlegges. Tilbakemeldingene fra lærere som har vært på kurs har vært svært positive, og de har anbefalt kursene til andre ansatte. Metodikk, undervisningsopplegg og kursmateriale har kommet elever til gode i mange klasserom. Målsettingen skolen har satt seg for neste skoleår er at alle skolens lærere skal gjennomføre en eller annen form for skolering i Ny GIV-metodikk. Det kan være snakk om intern skolering, men det er ønskelig at så mange som mulig også gjennomgår ekstern skolering kursene arrangert av AFK. Lærerne som har vært med på kursingen ønsker at denne metodikken skal komme alle elevene til gode. Særlig på påbyggingsfag og i forbindelse med ressursverkstedene har lærerne hatt et fokus på Ny GIV-metodikk. I matematikk på studiespesialiserende utdanningsprogram har lærerne tidligere utviklet «matteløftet» som nå planlegges videreført til yrkesfag. 4 Ny GIV skal i utgangspunktet være et tilbud for elever som ikke har behov for spesialundervisning. 7

9 2.4. Videre arbeid med Ny GIV Før skolestart 2012 ble det lagt til rette for tiltak i tråd med Ny GIV med henblikk på yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen antok at de fleste Ny GIV elevene ville gå yrkesfag, og målet var derfor at tilbudene skulle være lett tilgjengelige for elevene på vg1 yrkesfag. Disse tiltakene viste seg å være nyttige, og skal videreføres (se kapittel 4 og 5). Det viste seg imidlertid å være utfordrende å organisere tiltak for elever på studiespesialiserende utdanningsprogram som både skulle være hensiktsmessige og innenfor rammene av opplæringsloven. Elevene gav selv uttrykk for at de ønsket tilbud som var lagt innenfor timeplanen, men det var samtidig viktig at de ikke mistet timer i andre fag. For å få best mulig utbytte av tiltakene som iverksettes på studiespesialiserende, bør Ny GIVmetodikken komme alle elevene til gode. Dersom metodikken implementeres i fag over tid, vil det kunne øke alle elevenes lese-, skrive- og regneferdigheter, uavhengig av nivå. Skolen ønsker derfor å satse videre på: Intern og ekstern skolering av ansatte for å implementere Ny GIV metodikken i alle fag. Å utvikle lese- og skrivestrategikurs som en del av den ordinære undervisningen. Å vektlegge skriving i alle fag for å heve elevenes kompetanse, uavhengig av nivå. Arbeid med kilder. 8

10 3. Organiseringen av undervisningen på yrkesfaglig utdanningsprogram Skoleåret 2012/13 har Bjertnes videregående skole gjort et forsøk på å organisere undervisningen i fellesfag for vg1 og vg2 YF annerledes enn tidligere. 5 Forutsetningen for forsøket var at fellesfagtimene på tvers av trinnet på yrkesfaglige utdanningsprogram var parallellagt. Alle elever på vg1 YF hadde for eksempel norskundervisning samtidig på timeplanen. I stedet for at elevene hadde undervisning i sine ordinære klasser som tidligere, ble elever fra alle utdanningsprogram blandet i nye grupper på 15 elever. Alle utdanningsprogram ble derfor blandet på samme gruppe. Bakgrunnen for forsøket var blant annet erfaringene fra organiseringen av samfunnsfagundervisningen for vg2 YF skoleåret 2011/12, der tre lærere samarbeidet om undervisningen på tvers av fem klasser. På tross av at denne organiseringen hadde et stort forbedringspotensiale, var tilbakemeldingen fra elevene at de ble bedre kjent på tvers av utdanningsprogram og at organiseringen fikk positive konsekvenser for det sosiale miljøet på vg2 yrkesfag. Tanken bak forsøket i år var at blandede grupper fra skolestart kunne få positive følger for det sosiale miljøet på tvers av de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene, i tillegg til å få positive konsekvenser for læringsmiljøet i gruppene. 3.1.Den pedagogiske og didaktiske begrunnelser for ny organisering av undervisning i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag på yrkesfag Elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram (YF) ved Bjertnes har tradisjonelt tilbrakt 35 timer i uka i samme klasse, og har hatt de fleste undervisningstimene sine i det samme klasserommet. At elevene har alle timene i små grupper kan bidra til en tydelig kultur i klassen, som det kan være vanskelig å endre eller påvirke når den først har etablert seg. Det kan være utfordrende for elever å bryte ut av den rollen de har fått i klassen, og de sosiale rammene er relativt faste de to årene de går i samme klasse. Elevene vil få færre sosiale tilbakemeldinger enn dersom de må inngå i ulike sosiale settinger. En pedagogisk begrunnelse for å blande klasser i nye grupper var derfor at skolen ønsket å gi elevene en større sosial kontaktflate, i tillegg til å bryte opp den etablerte kulturen i klassene i fellesfag. Erfaringsmessig har det tidvis vært utfordrende for fellesfaglærere å undervise i enkelte klasser på YF. En grunn til dette kan være at det har utviklet seg en kultur for motvilje mot enkelte fellesfag i enkelte grupper. Fordi klassene ofte har de samme klasserommene mange timer i uka, er det fellesfaglæreren som nærmest «kommer på besøk» til klassen for å undervise. At klassene har faste rom i tilknytning til verksted eller lignende kan også bidra til at klassen blir «isolert» fra resten av skolen. Et viktig poeng i organiseringen var derfor at undervisningen i fellesfag skulle foregå et annet sted i skolebygningen enn elevene ellers oppholder seg. 5 Faget kroppsøving har vært unntatt gruppeblanding. 9

11 3.2. Parallellegging og blandede grupper vg1 yrkesfag Bjertnes videregående skole har i år hatt seks klasser på fire yrkesfaglige utdanningsprogram på vg1 YF. 6 I august 2012 ble det opprettet seks grupper i fellesfagene norsk, engelsk og matematikk, som hver bestod av tre elever fra hvert utdanningsprogram. I tillegg ble det opprettet et ressursverksted i norsk og engelsk (se kapittel 3.6.). Organiseringen ble gjort i et samarbeid mellom faglærerne og Ny GIV-koordinator ved skolen. Alle gruppene fikk faste klasserom et sted på skolebygningen som ikke hadde tilknytning til et av utdanningsprogrammene. I tillegg til ny organisering av gruppene, har undervisningen av matematikk og naturfag vært periodisert. Elevene har hatt matematikk første termin, med standpunktkarakter og eksamenstrekk i januar, og naturfag andre termin. I engelsk har lærerne i tillegg rullert på gruppene, slik at alle lærerne har vært innom alle gruppene og undervist i ulike temaer. 3.3.Parallellegging og blandede grupper vg2 yrkesfag Bjertnes videregående skole har hatt fem klasser på fem yrkesfaglige utdanningsprogram på vg2. 7 I august 2012 ble det opprettet fem grupper i fellesfagene norsk og engelsk, som hver bestod av tre elever fra hvert utdanningsprogram. I tillegg til de ordinære gruppene ble det opprettet et ressursverksted for særskilt tilrettelegging for enkeltelever (se kapittel 3.6.). I samfunnsfag ble det opprettet tre grupper med likt antall elever fra hvert utdanningsprogram. Organiseringen ble gjort i et samarbeid mellom faglærerne og Ny GIV-koordinator ved skolen. Alle gruppene fikk faste klasserom et sted i skolebygningen som ikke hadde tilknytning til et av utdanningsprogrammene. 3.4.Erfaringer fra arbeidet med parallellegging og blandede grupper I april 2013 ble det gjennomført en evaluering av organiseringen av undervisningen i blandede grupper (referat fra evalueringsmøtene i vg1 og vg2 YF finnes som vedlegg). Tilbakemeldingene var blandede. Lærerne på både vg1 og vg2 rapporterte stort sett om bedre læringsmiljø og roligere timer enn tidligere. Samholdet på tvers av utdanningsprogram ble bedre, og elevene rapporterte tilbake at de opplevde det som en fin avveksling å møte elever fra andre klasser. Det var også positivt at gruppene var kjønnsblandede. Videre var en positiv effekt at elevene fikk flere tilbakemeldinger på sin væremåte i timen enn tidligere, og en lærer påpekte at elever som ikke hadde et stort nettverk i klassen fikk nye venner i fellesfag. I enkelte grupper viste imidlertid elevsammensetningen seg å være lite heldig, og neste gang bør grupper med slike utfordringer omorganiseres så tidlig som mulig. En utfordring i arbeidet med heterogene grupper var muligheten for tett samarbeid mellom fag- og kontaktlærerne, fordi kontaktlærerne nå hadde fire-fem norsklærere å forholde seg til i stedet for én 6 Vg1 bygg- og anleggsteknikk, vg1 elektrofag, vg1 helse- og oppvekstfag, vg1 salg-, service og sikkerhet. 7 Vg2 byggfag, vg2 data og elektronikk, vg2 helsearbeiderfag, vg2 barne- og ungdomsfag og vg2 salg- og servicefag. 10

12 som tidligere. Videre har yrkesrettingen vært en utfordring i enkelte grupper, mens lærere i andre grupper sier at yrkesrettingen tvert imot har vært mer givende og autentisk fordi elevene har undervist hverandre i emner resten av gruppa ikke nødvendigvis kjenner til. Tilbakemeldingene angående rullerende lærere i engelsk på vg1 har hovedsakelig vært mer kritiske, da det har vist seg å være vanskelig å opprettholde kontinuiteten og oppfølgingen i undervisningen når lærerne ikke har ansvar for eleven gjennom hele året. Enkelte lærere påpeker at selve undervisningsopplegget ble forbedret, fordi det ble tilpasset og forbedret gjennom året, men oppfølgingen av elevene har ikke fungert optimalt. Det er derfor grunn til å stille spørsmålstegn ved om utfordringene ved at faglærer rullerer på gruppene er større enn ut byttet for elevene. Gjennomgående er faglærere positive til å videreføre og videreutvikle organiseringen av undervisningen, men følgende bør tas hensyn til: Det må legges til rette for planlegging og samarbeid med involverte faglærere og kontaktlærere. Samarbeidsrutinene må forbedres. Det må legges til rette for yrkesretting. Gruppene må være klare i god tid til skolestart. Gruppene bør evalueres jevnlig, slik at endringer og omorganiseringer kan gjøres når det er behov for det. Elevsammensetningen på vg2 YF må gjøres med henblikk på erfaringene fra vg1. Er det elever som ikke bør gå i samme gruppe? 3.5.Plass og rom for yrkesretting Et satsingsområde i Ny GIV-arbeidet er yrkesrettingen av fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom FYR-prosjektet. For mange elever er IV eller 1 i fellesfag grunnen til at de ikke fullfører utdanningen. Samtidig ser vi at mange mangler grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, og vil dra nytte av mer praktisk arbeid med fellesfaget i en form som har relevans for yrket de utdanner seg innen. Skoler som har jobbet intensivt med FYR-prosjektet vektlegger viktigheten av daglig tverrfaglig samarbeid mellom lærere som underviser i samme klasse på yrkesfag. Arbeidet rundt elevene bør være konsistent og tilpasset utdanningsprogram. Skoleåret 2012/13 har Bjertnes videregående skole blandet utdanningsprogrammene i fellesfag, og dermed laget heterogene grupper. En tilbakemelding fra lærerne har vært at denne organiseringen vanskeliggjør yrkesretting og samarbeid rundt klassene. Yrkesretting bør utvilsomt prioriteres i arbeid på YF fremover, men dette kan gjøres i grupper som består av elever fra ulike utdanningsprogram. Et forslag er at det legges opp til tre-fire perioder med tverrfaglig arbeid rundt sentrale temaer i alle yrker. Disse temaene kan være et forslag fra ledelsen, og så kan lærerne endre og tilpasse slike «temaperioder» slik de ser det som 11

13 hensiktsmessig. Faglærere kan selv utforme hvordan de kan jobbe med dette temaet i sitt fag. 8 På denne måten vil gruppene jobbe med det samme temaet, men på ulike måter da tilpasset sitt yrkesvalg. For at yrkesretting i perioder skal fungere hensiktsmessig, må det legges til rette for samarbeid mellom involverte faglærere. Ledelsen og Ny GIV-koordinator bør legge til rette for at slikt samarbeid skal finne sted i forkant av temaperioder. 3.6.Ressursverkstedet I tillegg til de ordinære gruppene i norsk og engelsk ønsket skolen et tilbud i norsk og engelsk som kunne legge bedre til rette for differensiert og tilpasset undervisning. Ressursverkstedet var tenkt som en dynamisk gruppe som elevene selv kunne velge til dersom de opplevde at de hadde behov for tilrettelegging. Elevens faglærer kunne også oppmuntre eleven til å oppsøke ressursverkstedet dersom det var behov for det. Verkstedet var ment som et tilbud til alle elever som ønsket å komme videre i faget, uansett om målet var en ståkarakter eller en toppkarakter. 9 I begynnelsen av skoleåret fikk læreren ved ressursverkstedet en liste over elever som allerede var identifisert med mulige tilretteleggingsbehov. Elever med spesielle behov, som hadde svake resultater på kartleggingsprøvene, eller som var identifisert som Ny GIV eller IKO-elever, ble invitert til en samtale med ressursverkstedlæreren før utgangen av september. Målet med denne samtalen var at elevene skulle bli kjent med ressursverkstedet og læreren, og at de skulle oppleve det som positivt å oppsøke verkstedet. Ny-GIV koordinator og faglærere informerte om ressursverkstedet under foreldremøtene i begynnelsen av skoleåret. Etter at terminkarakteren ble satt ved juletider fikk ressursverkstedlæreren informasjon om elever som stod i fare for ikke å fullføre og bestå kurset. Disse elevene fikk et særskilt tilbud ved verkstedet for å kunne ta igjen og forbedre tapt arbeid. a) Den pedagogiske og didaktiske begrunnelsen for ressursverkstedet Utviklingen av ressursverkstedet er gjort etter inspirasjon fra et tilsvarende tilbud for Ny GIVelever ved Strømmen videregående skole. Der er verkstedet et tilbud for elever som har vært tilknyttet Ny GIV i grunnskolen. Bjertnes ønsket å videreføre dette tilbudet på en slik måte at det kunne komme alle elevene til gode, og at det var elevens opplevde behov for oppfølging som skulle være utgangspunktet for arbeidet. Da Nittedal kommune ikke har vært med i Ny GIV prosjektet før i fase 3, har Bjertnes hatt for få Ny GIV-elever per skoleår til å kunne opprette et så omfattende tilbud for denne gruppen alene (se kapittel 2). Videre bygger ressursverkstedet på tanken om «spesiell undervisning fremfor spesialundervisning». Et element i tenkningen rundt Ny GIV er at elevene skal ha en tilhørighet i 8 Se vedlegg 3 9 Se vedlegg 2 12

14 en klasse, og at de heller skal få et ekstra tilrettelagt tilbud når de har behov for det. Når eleven har fått tettere oppfølging over en periode, er det et mål at eleven skal tilbakeføres til ordinær undervisning. Ordinær undervisning Elev med behov for tilrettelegging Tettere oppfølging ved ressursverkstedet over en periode Spesialundervisning Pedagogisk var det en målsetting å legge til rette for sosial læring gjennom å fremme selvstendiggjøring og ansvarlighet. Elevene fikk selv være med på å velge tilbudet til og fra, og i motsetning til et vedtak om spesialundervisning var det ikke nødvendig at det ble fattet vedtak for at eleven skulle få denne individuelt tilrettelagte undervisningen. Skolen ønsket på denne måten å gjøre terskelen for å be om ekstra oppfølging lavere. På grunn av byråkratiske ledd i prosessen har det tidligere tatt lang tid å sette i verk spesialundervisning. Gjennom at ressursverkstedlæreren får en oversikt over elever som kan trenge spesiell oppfølging tidlig, kan arbeidet med å tilrettelegge begynne allerede ved skolestart. Målsettingen var at elevene skolen mente kunne ha behov for det, var kjent med tilbudet om ressursverksted allerede før 1. september. Elever som tidligere ikke har ønsket tilrettelegging, fordi de har negative erfaringer fra tidligere møter med spesialundervisning, opplevde det som lettere å møte til ressursverkstedet. En av grunnene til dette kan være at verkstedet ble lagt fram, og var ment som, et tilbud for alle elevene, ikke bare de med størst behov for faglig oppfølging. b) Ressursverksted i norsk og engelsk for vg1 På vg1 har den samme læreren hatt ansvar for ressursverkstedet i norsk og engelsk. I begynnelsen av skoleåret ble det gjennomført samtaler med alle elever skolen hadde mottatt relevant informasjon om, enten gjennom IKO, Ny GIV, eller elever som hadde behov for spesialundervisning. Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med PPT. Parallelt med disse samtalene ble det gjennomført møter med elever som kunne ha behov for spesialundervisning, deres foresatte, rådgiver og PPT. Det ble orientert ressursverkstedet og hvordan skolen kunne legge til rette i den ordinære undervisningen. Én elev fikk vedtak om spesialundervisning, og han fikk reservert plass ved ressursverkstedet. Dette innebar at han alltid hadde førsterett på verkstedet i alle timer. Eleven ønsket imidlertid ikke å benytte seg av tilbudet, da han opplevde å få tilstrekkelig oppfølging i sin ordinære klasse. Høsten 2012 ble ressursverkstedet brukt som et frivillig tilbud til alle elevene som ønsket en mer individuell oppfølging. Elevene kunne be om tid på verkstedet etter avtale med faglærer, eller 13

15 faglærer kunne oppfordre eleven til å oppsøke verkstedet. Når elevene kom til verkstedet hadde de med seg en skriftlig oversikt fra faglærer om hva de skulle jobbe med. Verkstedlæreren forteller av elever har vært innom ressursverkstedet i norsk og engelsk i løpet av året, og at fem elever har vært der på mer regelmessig basis. Hun sier videre at verkstedet er blitt benyttet i stor grad, og at hun har hatt elever innom hver time. 10 I tillegg til den individuelle oppfølgingen på ressursverkstedet ble det arrangert to intensivkurs inneværende skoleår. Kursene ble utarbeidet etter inspirasjon fra intensivkursene i Ny GIV for grunnskolen. Det ble arrangert et skrivestrategikurs høsten 2012, der målgruppen var elever med behov for grunnleggende opplæring i tekstoppbygging. Elevene som fikk tilbud om å delta på kurset ble identifisert av faglærer i samarbeid med lærer på ressursverkstedet. Elleve elever deltok på skrivestrategikurset. Våren 2013 ble det arrangert et lesestrategikurs under tittelen «Les mindre, forstå mer». Målsettingen var arbeid med å lese fagtekster for elever med lav lesekompetanse. Elevene ble identifisert av faglærer og verkstedlærer, og invitasjon til elevene ble sendt hjem til eleven med foresatte. 11 I invitasjonen ble eleven gjort oppmerksom på at det var få plasser på kurset, og at deltakelse forutsatte oppmøte og at eleven selv jobbet med lekser hjemme. Foresatte ble oppfordret til å bidra i arbeidet og å lese sammen med elevene hjemme. Tolv elever ble invitert på kurset, åtte gjennomførte. Elevenes tilbakemelding etter kurset var positive. c) Ressursverksted i norsk og engelsk for vg2 Norsk Ressursverkstedet i norsk for vg2 yrkesfag fungerte ikke etter hensikten første termin 2012/13. Elevene benyttet seg ikke av tilbudet. Dette hadde antagelig sammenheng med at samtaler med aktuelle elever ikke ble gjennomført ved skolestart. Elevene hadde derfor ikke tilstrekkelig kjennskap til tilbudet fra begynnelsen av. Etter terminkarakteroppgjøret i januar ble det bestemt at det skulle settes inn ekstra tiltak for de elevene som stod i fare for å ikke fullføre og bestå norsk vg2. Hovedutfordringen var at svært mange elever manglet vurderingsgrunnlag som følge av høyt fravær. Ressursverkstedlæreren fikk dermed fravær- og karakteransvar for den nye gruppen elever. Det ble laget en arbeidsplan med et høyt tempo, der målet var at elevene skulle få muligheten til å ta igjen tapte vurderingssituasjoner og dermed få karakter i norsk skriftlig og muntlig. Arbeidsplanen var enkel, med læreplanmål og ulike oppgaver for hver arbeidsøkt på to skoletimer. Oppgavene var varierte, men det var ikke tid til å jobbe lenge med hver oppgave. Det ble lagt inn til sammen seks testsituasjoner, to i norsk muntlig og fire i norsk skriftlig. Ca 70% av elevene har møtt regelmessig, og på vurderingssituasjoner. 10 Et par økter har elevene ønsket å være med sin faste gruppe fordi det har vært arrangert sosiale aktiviteter i de faste gruppene, som film, leker el. 11 Se vedlegg 4 14

16 Engelsk I engelsk har tilbudet om individuell oppfølging i engelsk fungert svært godt fra starten av. Samtalene i begynnelsen av året ble systematisk gjennomført, og elleve elever har vært innom verkstedet jevnlig i løpet av året. Noen elever har oppsøkt verkstedet fordi de har hatt vanskelig for å konsentrere seg i større grupper, andre har hatt behov for faglig oppfølging. Faglærer har hatt karakter- og fraværsansvar for gruppen hele året, og oppfølging av elevene har skjedd i samarbeid med faglærer og ressursverkstedlærer. Etter terminoppgjøret i januar fikk verkstedlærer en oversikt over elever med IV i faget. Elevene fikk en skriftlig invitasjon fra skolen til en samtale med verkstedlæreren i begynnelsen av februar. Formålet med samtalen var å avklare hva eleven måtte gjøre for å få karakter, og hvordan han/hun ønsket å samarbeide med verkstedlærer og faglærer for å oppnå målene. Eleven beholdt tilknytningen til faglærer og gruppe, men fikk faste møtepunkter hos verkstedlærer for å sikre at manglende vurderinger ble gjennomført og levert. d) Resultater fra arbeidet ved ressursverkstedet 12 Resultater fra ressursverkstedet for norsk og engelsk vg1 2012/13 13 Modell Elever som har vært innom ressursverkstedet 20 Bestått engelsk og norsk IV/1 første termin 5 0 Norsk skriftlig Norsk muntlig Engelsk IV/1 andre termin Resultater fra ressursverkstedet for norsk vg2 YF Tallene i tabellene tar utgangspunkt i elever som benyttet seg av ressursverkstedet skoleåret 2012/13 13 Se vedlegg 6: «Resultater fra ressursverkstedet for norsk og engelsk vg1 YF 2012/13» for nøyaktig tallmateriale. 15

17 For et nøyaktig resultat, se vedlegg 13: «Tabell over resultater fra ressursverkstedet i norsk vg2 YF 2013». Modell Deltakere i IVgruppa skriftlig/ IV i norsk muntlig første termin IV-gruppen andre termin 2013 Sluttet Bestått IV/1 til standpunkt Elevtall Resultater fra ressursverkstedet for engelsk vg2 2012/13 Elever som fikk IV i engelsk til første termin. 5 Elever som møtte til samtale ved 5 ressursverkstedet Elever som hadde skrevet seg ut per Elever som har vært regelmessig på 11 ressursverkstedet i løpet av skoleåret. Elever som har vært regelmessig på 3 ressursverkstedet etter 1. februar Elever som hadde IV første termin, men som 4 fikk standpunktkarakter. Elever som fikk IV/1 i engelsk etter samtale 1 med ressursverkstedlærer e) Tilbakemeldinger fra lærerne som har undervist på ressursverkstedet Norsk og engelsk vg1 Verkstedlæreren i norsk og engelsk har vært den samme på vg1 yrkesfag. Hun har hatt hyppig besøk på ressursverkstedet i begge fag, men har i tillegg arrangert intensivkurs i lesing og skriving som en del av tilbudet i norsktimene. I begynnelsen av året brukte læreren mange timer på å gå rundt i klassene, kalle inn elever til samtale og å markedsføre ordningen. Elever som hadde lave resultater på kartleggingsprøvene i lesing og engelsk ble tidlig kalt inn til samtale. Læreren sier at det var en svært positiv opplevelse å bli kjent med elevene på denne måten. Ressursverkstedet har blitt benyttet gjennom hele året, både i norsk og i engelsk. 5 elever har fått fast oppfølging i engelsk, og 4 i norsk. 29 elever har vært innom verkstedet på et eller annen tidspunkt, enten i norsk eller engelsk. Verkstedlæreren sier at elevene er tryggere i de mindre gruppene, og at de har lettere for å konsentrere seg når det er ro rundt dem. Nivået i gruppa har 16

18 vært tilnærmet det samme. Læreren påpeker at verkstedet er avhengig av initiativ fra ressursverkstedlæreren selv. Elevene kommer ikke nødvendigvis av seg selv, hvis tilbudet ikke nevnes for dem ofte. Mange elever ønsker også å være i klassen og opplever at de får oppfølging nok der. I tillegg benytter ikke lærerne seg av tilbudet så ofte som ønskelig. Dette må verkstedlæreren selv være en pådriver til fra begynnelsen av skoleåret. Når det gjelder effekten av ordningen sier læreren at verkstedet har «fungert etter hensikten når det gjelder etnisk norske elever som står i fare for å få IV/1 i faget». Hun legger imidlertid til at det har vist seg vanskelig å tilrettelegge for minoritetsspråklige elever som aldri har hatt engelskundervisning før. Elevene skal vurderes på lik linje med de andre elevene, på tross av at de mangler grunnleggende ferdigheter i faget. Lærerens forslag er at det legges til rette for et intensivkurs i engelsk, eller et annet tilpasset opplegg, i begynnelsen av året. Lesestrategikurs for vg1 våren 2013 I tillegg til det frivillige og dynamiske «dropp-in»-tilbudet, ble det arrangert et lesestrategikurs og et skrivestrategikurs i forbindelse med norsktimene. Skrivestrategikurset ble arrangert som et forsøk i første termin, og lesestrategikurset ble nøyere markedsført og gjennomarbeidet i andre termin, etter erfaringene fra det første kurset. Det ble gjennomført en evaluering av kurset, der tilbakemeldingene fra elevene var svært positive. Evalueringen viser at elevene hadde ulike forventninger til kurset i forkant, men alle elevene hadde positive tilbakemeldinger i etterkant. 7 av 9 elever sa at de ville bruke noen av strategiene de hadde lært siden, og alle elevene beskrev kurset som nyttig. 14 Norsk vg2 Verkstedlærer i norsk for vg2 yrkesfag opplever at hun hadde for få arbeidsoppgaver første termin, men at organiseringen av undervisningen i andre termin har fungert svært godt. Hun beskriver gruppa som godt fungerende og sier at «elevene har en god tone seg imellom, de er høflige og rolige i timen». Hun påpeker at organiseringen legger til rette for at alle elevene får ytt maksimalt, fordi elevene har samme målsetting og de er få i gruppa. Elevene har selv forklart at de har satt pris på tilbudet, og at de trives i gruppa. Videre påpeker verkstedlæreren at organiseringen har åpnet for at hun kan følge elevene tett, og at hun ofte har drevet oppsøkende virksomhet for å sikre at elevene har karaktergrunnlag. Engelsk vg2 14 Se vedlegg 5 17

19 I engelsk har elevene jevnlig oppsøkt ressursverkstedet, og tilbakemeldingen fra elever og lærere er svært positiv. Verkstedlæreren beskriver ressursverkstedet som «et veldig godt tilbud til elever som av en eller annen grunn ikke trives så godt i engelskundervisningen i gruppa si». Til verkstedlæreren har elevene sagt at de «slapper mer av og tør å spørre mer når de er på ressursverkstedet». Læreren påpeker at elevene får konsentrert seg bedre og klarer å jobbe grundigere med oppgavene når de får tett oppfølging. Noen elever har vært fast i gruppen i en lengre periode. Da har de jobbet med tekster de har fått vurdering på tidligere arbeid, eller de har jobbet grundig med temaer for å forberede vurderinger som skal komme. Verkstedlærer understreker at samarbeidet med faglærer er viktig, og at faglærer bør ha karakteransvaret. Verkstedlærerens oppgave er å følge lærerens opplegg og å veilede elevene i arbeidet frem mot vurderingene. f) Noen konklusjoner rundt arbeidet ved ressursverkstedet Resultatene fra ressursverkstedet viser en tydelig positiv tendens. På vg1 har alle elevene som har vært innom ressursverkstedet fått standpunktkarakter i både norsk og engelsk, med unntatt av to elever som har fått karakteren 1 i engelsk. Disse to elevene er begge minoritetsspråklige som i liten grad har hatt engelskundervisning tidligere. Ressursverkstedlærerens tilbakemelding er at tilbudet ikke er tilfredsstillende for denne elevgruppen. Av de 13 elevene som fikk IV i norsk muntlig og/eller skriftlig på vg2 første termin, fikk ti av elevene standpunktkarakter i faget. Av de fem elevene som fikk IV eller 1 i engelsk på vg2 første termin, manglet én elev vurderingsgrunnlag til standpunkt. Tilbakemeldingene fra ressursverkstedlærerne, faglærerne og elevene i forbindelse med ressursverkstedet er entydig positive. Oppfølgingen av enkeltelever på denne måten har en rekke eksempler på «solskinnshistorier» der elever som har manglet vurderingsgrunnlag har snudd mønsteret med hjelp og støtte fra lærerteamet rundt eleven. Elevenes begrunnelser for å oppsøke verkstedet har vært like mange som antall elever, men verkstedets egenart har gitt rom for alle som ønsker spesiell oppfølging i perioder. En elev har fremvist en forstyrrende væremåte i klassen, som har bidratt til at han ikke har klart å jobbe systematisk med faget. Ressursverkstedet har vært en ramme han har trives i. En annen elev har vært mye borte fra vurderingssituasjoner, men har i løpet av andre termin forstått at han må fullføre oppgaver og jobbe systematisk for å oppnå resultater. En tredje elev manglet karakterer i alle fag første termin, og får nå vurdering i alle fag. Felles for mange av elevene er at de har av ulike grunner hatt behov for særlig oppfølging i klasserommet med en mer individuell oppfølging. Disse elevene er bare noen av mange eksempler på positive erfaringer fra verkstedet i år. I tillegg følger en rekke eksempler av elever som har fått faglig differensiert undervisning på verkstedet og/eller i gruppen sin, og som på grunn av denne oppfølgingen fullfører og består faget. Tilbakemeldingene fra lærerne som har vært involvert i prosjektet er hovedsakelig positive. Lærerne oppfordrer til at tilbudet videreføres neste skoleår. Viktige betraktninger i forbindelse organisering av verkstedet neste skoleår er: Det må settes av tid til samarbeid for lærere som er involvert i prosjektet Oversikten over elever som kan ha behov for særskilt tilrettelegging må foreligge før skolestart 18

20 Ressursverkstedlæreren bør ha snakket med aktuelle elever innen 1. september Det bør legges til rette for møtepunkter der Ny GIV koordinator og ressursverkstedlærer får oversikt over elever som trenger tilrettelegging underveis. Det bør arrangeres et intensivkurs eller et lignende tilbud for minoritetsspråklige elever som ikke har hatt engelsk tidligere. Intensivkurs i lesing, skriving og engelsk bør vurderes videreført. Lærerne i alle gruppene bør jobbe kontinuerlig med å identifisere hvilke elever som i løpet av året kan ha utbytte av et tilbud på ressursverkstedet. 3.7 Konklusjoner En rekke av tiltakene som er satt i gang i år er basert på lærernes egne ønsker om å organisere undervisningen på en ny måte. Lærerne har selv vært pådriverne for at prosjektet har fungert i det daglige, og tilbakemeldingene fra elever og lærere er hovedsakelig positive. Ordningen med blanding av grupper og ressursverksted vil derfor videreføres til neste skoleår. Skolens ledelse og Ny GIV-koordinator må imidlertid ta til etterretning at lærerne har behov for mer planlagt samarbeid, og at rammene rundt undervisningen må være forutsigbare og stabile. Av tiltakene som har fungert særlig godt i fagene norsk, matematikk og engelsk i år, må ressursverkstedet trekkes frem. Spesielt i norsk og engelsk har tiltakene og arbeidet på ressursverkstedet gitt en trygg ramme for elever som av ulike grunner har behov for særlig oppfølging i perioder. Resultatene viser også at mange elever som manglet ståkarakter første termin, fikk standpunktkarakter i faget. Organiseringen av en egen gruppe for elever som fikk IV første termin fungerte svært godt, og etter hensikten. Av de 13 elevene som ble flyttet over i ny gruppe, fikk 10 standpunktkarakter i norsk. Særlige tiltak for elever som manglet vurdering i engelsk til første termin fikk også ønsket effekt. 15 Ordningen med ressursverksted og ekstra tiltak andre termin bør derfor videreføres. Formålet med ressursverkstedet var å legge til rette for spesiell undervisning fremfor spesialundervisning, for å unngå at eleven mister tilknytningen til klassen og gruppen sin (se kapittel 2 og 3.6.a.) Arbeidet har imidlertid skjedd i tett samarbeid med PPT for å sikre at elevene får et tilfredsstillende tilbud. Resultatet er at skolen har hatt én elev med vedtak om spesialundervisning på YF i år. Vedtaket sikret eleven prioritet på ressursverkstedet, og han var svært fornøyd med tilbudet. Ordningen med rullerende engelsklærer på vg1 yrkesfag fungerte ikke etter hensikten, og bør ikke videreføres. På tross av at nytenkingen blant lærerne bidro til økt engasjement og kanskje bedret kvaliteten på enkelte undervisningsopplegg, var de negative konsekvensene for vurdering, samarbeid og undervisningssituasjonen mer omfattende enn utbyttet av organiseringen. Samarbeidet mellom kontaktlærere og fellesfaglærere har ikke fungert optimalt i år. Dette er første gang Bjertnes organiserer undervisningen på denne måten, og det bør settes av tid til å finne gode 15 Se kapittel 6. 19

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving

Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Intervjuguide Elev: Klasse: Kontaktlærer: Snittkarakter: Fravær dager: Fravær timer: Norsk. skr Samfunnsfag Matte Engelsk. skr Kroppsøving Andre forhold som bør noteres før samtalen med eleven gjennomføres:

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

PP-tjenestens ansvar og rolle for oppfølging og koordinering. Oppfølging etter 22. juli 2011. Line Elisabeth Næss Charlott Holstad 12.12.

PP-tjenestens ansvar og rolle for oppfølging og koordinering. Oppfølging etter 22. juli 2011. Line Elisabeth Næss Charlott Holstad 12.12. PP-tjenestens ansvar og rolle for oppfølging og koordinering. Oppfølging etter 22. juli 2011 Line Elisabeth Næss Charlott Holstad 12.12.12 Program frem til lunch 2 Presentasjon av PPT vgo og hvordan vi

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 SVS er en åpen og inkluderende skole legger til rette for læring, elevene tar ansvar for å motta læring viser respekt for elevene

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus

Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus Arena for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus Modell 5 (tiltak 39) Tett på Vg2 yrkesfagelever Formålet er å gi elever på yrkesfaglige

Detaljer

Sluttevaluering av prosjektet. Matte med mening. Alta Videregående skole

Sluttevaluering av prosjektet. Matte med mening. Alta Videregående skole Sluttevaluering av prosjektet Matte med mening Alta Videregående skole Aug.2010-juni.2013 Innhold Innledning... 3 Organisering av prosjektet... 4 Nivådeling hvordan er det gjennomført?... 4 Resultater

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Tidlig innsats når det gjelder

Tidlig innsats når det gjelder Tidlig innsats når det gjelder FRA 8. TRINN OG UT VG3 Modell for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging Oktober 2012: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring Forord Akershus fylkeskommune

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015.

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse http://fetskolene.net/ Leif Johannessen, rådgiver/karriereveileder.

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategisk plan 2015 Oslo VO Sinsen

Strategisk plan 2015 Oslo VO Sinsen Strategisk plan 2015 Oslo VO Sinsen Oslo Voksenopplæring Sinsen har følgende satsningsområder skoleåret 2015 1. Elevenes fem grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret 2. Legge grunnlag for en dialogbasert

Detaljer