NOTODDEN KOMMUNE ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTODDEN KOMMUNE ÅRSMELDING"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE ÅRSMELDING

2 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 1 2. Fokusområde samfunn Side Overordnet mål: Attraktivitet for folk 2.2 Overordnet mål: Attraktivitet for næring 2.3 Overordnet mål: Bærekraftig utvikling 2.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom 3. Fokusområde brukere Side Overordnet mål: Velferd for alle 3.2 Overordnet mål: Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle 3.3 Overordnet mål: Brukermedvirkning 4. Fokusområde organisasjon og medarbeidere Side Overordnet mål: Nærvær 4.2 Overordnet mål: Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt 4.3 Overordnet mål: Riktig kompetanse 4.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom 5. Fokusområde økonomi Side Overordnet mål: Riktig budsjett og budsjettkontroll 5.2 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom 5.3 Overordnet mål: Kostnadseffektivitet 5.4 Investeringer 6. Seksjonenes årlige mål Side Sentraladministrasjon/felles 6.2 Oppvekst 6.3 Kultur og stedsutvikling 6.4 Helse og omsorg 6.5 Sosial og flyktninger 6.6 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 6.7 Vann, avløp og renovasjon (VAR) Forsiden er fra Mål for utviklingen forsidebilde.

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING Årsmeldingen for følger vedtatt mal for Balansert målstyring (BMS), dvs. tilsvarende innretningen på Balansert målstyring , årsbudsjett 2009 og økonomiplan Gjeldende målekart ble vedtatt i formannskapet og er videreutviklet. Årsmeldingen oppsummerer resultatene innenfor de vedtatte politiske mål for. Kapitlene 2 til 4 rapporterer på strategier fra Mål for utviklingen og kommunens arbeidsgiverpolitikk. Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fastslår at redegjørelsen for likestilling i Årsmeldingen for 2007 ikke oppfylte lovens krav. Årsmeldingen skal inneholde en redegjørelse for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling. Årets redegjørelse beskriver noen resultater, men rådmannen vil likevel bemerke at kommunen har et forbedringspotensiale i forhold til å sette klare mål med ambisjoner. Kommunen har også et forbedringspotensiale når det gjelder å vurdere de finansielle og driftsmessige konsekvenser av nye investeringsprosjekter. I tillegg bør rutinene for underveisrapportering i forhold til fremdrift og ved avslutning av prosjekter, forbedres. Rutiner for oppfølging av kommunens pensjonskostnader har ikke vært gode nok. Dette har medført at virksomhetene har styrt innenfor et større handlingsrom enn de faktisk har hatt. var første driftsår ute av ROBEK. Fylkesmannen i Telemark påpekte imidlertid fortsatt for høyt driftsnivå i forbindelse med revidert budsjett. De fleste virksomheter leverer tjenester med forventet kvalitet, eller nær opptil. Mange virksomhetsområder strever med å holde seg innenfor budsjettrammene. Resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret i ble ikke kompensert som forutsatt i budsjettet, og kommunen fikk derfor et tilsvarende regnskapsunderskudd. Tidligere rådmanns avgang i august, og at rekruttering av ny rådmann har trukket ut i tid, har påvirket administrasjonen utover høsten og inn i Konstituert rådmann takker for usedvanlig godt samarbeid og god samhandling med alle ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og hovedverneombud i perioden. Notodden, 31. mars 2009 Anne Sønstebø Kst. rådmann 1

4 BALANSERT MÅLSTYRING Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Helhetlige overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og ambisjoner Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Nærvær Samfunn Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Riktig kompetanse Seksjonenes mål og ambisjoner Utnyttet handlingsrom Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Økonomi Velferd for alle Brukermedvirkning Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og ambisjoner Seksjonenes mål og ambisjoner Helhetlige overordnede strategiske føringer Fig. Rådmannens målekart 2

5 2. FOKUSOMRÅDE SAMFUNN Det utføres årlig mye godt arbeid under alle målene. Vi har fremhevet resultater av nye tiltak. Disse er satt i kursiv under det enkelte mål. 2.0 Overordnede rammer for lokalsamfunnsutvikling Ta vare på den enkeltes menneskeverd og rettigheter. Bekjempe diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, seksuell legning og etnisk opphav. Søke samarbeid med befolkning og de som berøres av tiltak, og la disse bli hørt. Vi vil fremheve at det er gjennomført evaluering av gågateordningen i sentrum gjennom en omfattende åpen prosess. Rådet for funksjonshemmede ble opprettet i. Ta vare på biologisk mangfold, urørte områder, kulturlandskap og viktige areal for matproduksjon. Ta vare på den lokale kulturarven. Vi vil fremheve at bevaring har vært et sentralt tema i forhold til Tinfosreguleringen, reguleringen for vestre torgkvartal og Ørvella gårdstun. Det var oppstart av prosessen med å komme med på UNESCO s verdensarvliste i samarbeid med Tinn kommune og Riksantikvaren. Begrense bruk av ikke- fornybare ressurser. Vi vil fremheve utarbeidelsen av forskrift for vannbåren varme i sentrumsområdet. Gransherad skole har i blitt tilknyttet flisfyringsanlegg som hovedkilde til oppvarming. Reguleringsplan for Rekåa kraftverk er også et bidrag i denne retning. Utnytte eksisterende infrastruktur best mulig og ivareta materielle verdier. Vi vil fremheve innsatsen innen opprusting av veier. I tråd med regjeringens målsetting om 100 % bredbåndsdekning, ble det i gjennomført et prosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune. Balansere vern og bruk av fysisk miljø. Ta hensyn til samfunnssikkerhet i all planlegging og sikre en god beredskap mot ulykker og naturkatastrofer. Vi vil fremheve at dette er fulgt godt opp i forhold til flom i Heddal/Heddalsvannområdet og hva gjelder trafikksikkerhet. Sikre universell utforming av nyanlegg. Dette ligger nå direkte i lovverket for alle nye byggesaker. I reguleringsplaner har også vårt fokus økt jfr. stigningsforhold i reguleringsplan Høgås Sør. Utvikle et inkluderende og nyskapende lokaldemokrati som legger vekt på åpne lokale prosesser. Satse på bred involvering i demokratiske prosesser, med økt vekt på barn og unge, blant annet en styrking av ungdomsdemokratisk råd. Vi vil fremheve at barn- og unges representant har vært trukket noe mer systematisk inn tidlig i reguleringsplanprosesser enn tidligere. 3

6 2.1 Overordnet mål: Attraktivitet for folk Befolkningsutvikling: Notodden Landet Notodden Landet Notodden Landet Faktisk antall Endring i antall Endring i % -0,76 0,89 0,09 1,20 0,30 1,31 Kommunens overordnede strategi er å: Utvikle et bedret image og selvbilde. Vi vil fremheve arbeidet med Vinterlys i Telemark som er planlagt og forberedt i. Bedre kommunikasjonene til/fra Notodden. Vi vil fremheve arbeidet med prosjektet for bedre kollektivdekning i retning Rjukan. Pendlerparkering v/harpetjønn har vært forberedt planmessig. Utvikle et variert botilbud som er attraktivt for befolkning og potensielle tilflyttere. Vi vil fremheve arbeidet med flere reguleringsplaner innen et bredt spekter av boformer. Markedsføre Notodden som Porten til Telemark og Telemarkskanalen. Vi vil fremheve deltakelsen i forprosjekt Telemarkskanalen som regionalpark. Følge opp arbeidet og utredningen for høyhastighetsbane i Norge. Videreutvikle Notodden som Europas blueshovedstad og Porten til Telemark, i tillegg til å utvikle én til to nye kraftfulle attraksjoner. Vi vil fremheve arbeidet med Bok- & Blueshuset som en viktig komponent, samt Vinterlys i Telemark. Videreutvikle Notodden som godt bo- og oppvekststed. Vi vil fremheve ferdigstillelsen av Bystranda. Utvikle Notodden sentrum (inkludert Jernverkstomta og Næringsparken) til en spennende, trivelig og fremtidsrettet by. Vi vil fremheve reguleringsplanen for torgkvartalet. Legge til rette for bosetting i bygdene gjennom tilrettelegging for varierte tomteområder og mer bosetting på gårdsbruk og småbruk. Vi vil fremheve at alle i Notodden kommune nå har mulighet for bredbåndstilknytning. Utvikle senterfunksjoner i de eksisterende bygdesentrene. Holde en rimelig god standard på bygdeveiene. Videreføre sentrumsopprustningen i det gamle sentrumsområdet ned mot vannet. Vektlegge god kontakt mellom Jernverkstomta, Næringsparken, Nesøya og det gamle bysentrum. Gi gode rammebetingelser for bostedsutvikling, eksisterende og ny handels- og næringsvirksomhet, kompetansebasert næring og skoler. Vi vil fremheve fokus på reguleringsplaner for handelsutvikling og næringsarealer samt skoleutbygging. Utvikle Jernverkstomta og Nesøya for turisme og som en naturlig innfallsport til Telemarkskanalen. Vi vil igjen fremheve utbyggingen av Bystranda. 4

7 2.2 Overordnet mål: Attraktivitet for næring Årsrapport for Notodden Utvikling AS (NUAS) følger saksdokumentene. Kommunens overordnede næringsstrategi er å: Legge til rette for nyskaping og utvikling i eksisterende næringsliv og handel. Legge til rette for nyetableringer, nytenkning og skaperkraft. Legge til rette for gode rammebetingelser for næringsvirksomhet. Utvikle Notodden som kommunikasjonssenter. Styrke sykehuset som kompetansesenter og bygge et sterkt fagmiljø innen helsesektoren i samhandling med næringsaktører. Stimulere til kompetansebasert næringsliv innen helse og omsorgstjenester. Skape rimelige bomuligheter og næringsarealer som markedsføres overfor mer sentrale strøk. Legge til rette for et inkluderende arbeidsliv i forhold til alder, kjønn og arbeidsevne. Planlegge samfunnet for fremtidsrettede energiløsninger basert på vannbåren varme, fornybar energi og spillvarme. Legge til rette for mindre næringsvirksomhet og småskalaindustri i lokalsamfunnene utenfor sentrum. Videreutvikle lokalt landbruk som råvareleverandør til lokal foredling og som bidragsyter til lokale opplevelseskvaliteter. Vi vil fremheve prosjektet Den raude låve der vi i samarbeid med kommunene i Midt-Telemark har kurset låveeiere om muligheter for ny næring i gamle låver. 2.3 Overordnet mål: Bærekraftig utvikling Kommunens overordnede folkehelsestrategi er å heve det generelle helsenivået i befolkningen ved å: Sikre størst mulig fravær av støy, luftforurensninger og andre helsebelastninger hvor folk bor og ferdes. Vi vil fremheve arbeidet med saker om nattestenging i sentrum og ny lokal støyforskrift. Tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen med gode gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkter. Vi vil fremheve Sykkelby-prosjektet i samarbeid med Vegvesenet samt gangforbindelser til Tinnesøyren som har vært sentralt tema i planleggingen av å knytte sammen to bydeler. Sikre bynære turområder og større sammenhengende naturområder for rekreasjon og enkelt friluftsliv, og sikre god tilgang fra boligområder til naturområder. Vi vil fremheve betydningen av at større sammenhengende turområder blir berørt gjennom nye hytteplaner. Styrke samhandling mellom kommunen, Nav, lokalsykehus, frivillige organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner for å drive forebyggende helsearbeid for alle aldersgrupper. Vi vil fremheve Brobyggersamarbeidet mellom Nav, psykisk helse, Notodden sykehus og Nopro AS. 5

8 2.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom Årsrapport for Kongsbergregionen følger saksdokumentene. Kommunens overordnede strategi er å: Utvikle utvidet samarbeid eksternt, primært innenfor rammen av Kongsbergregionen. Vi vil fremheve: o Nytt skole- og barnehagesystem koblet mot fakturering og digitale skjema. o Program for pleie- og omsorg for å følge opp og kvalitetssikre pasientopplysninger. o Program for HMS og kvalitetssikring av tjenester med avvikshåndtering. o Høyhastighetsnett mellom kommunene i Kongsbergregionen med felles tilgang til internett. Styrke vår posisjon som regionsenter i vår del av Telemark. Utnytte potensialet som ligger i samhandling med frivillige organisasjoner og dugnadsånd. Satse aktivt på samarbeid med og mellom offentlige organer. Vi vil fremheve Samordnede Lokale Kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og opprettelse av politiråd. Utnytte potensialet som ligger i forpliktende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Vi vil fremheve utviklingen av Idrettsparken på Tinfos og fotballstadion på Sætre som er basert på forpliktende avtale. Legge til rette for videreutvikling av Høgskolen i Telemark og sykehuset og utnytte disse kunnskapsinstitusjonene lokalt. Vi vil fremheve igangsettelsen av arbeidet med å utvikle Notodden som et kompetansesenter i samarbeid med NAV, Nopro AS, Høgskolen i Telemark (HIT) og fylkeskommunen. Støtte opp under tiltak som tar sikte på å utvikle kunnskapen om det internasjonale samfunn og om internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi fremhever arbeidet som gjøres med å knytte flere kontakter i EU og vennskapsbysamarbeid. 6

9 3. FOKUSOMRÅDE BRUKERE Med brukere menes alle innbyggere i Notodden kommune. 3.1 Overordnet mål: Velferd for alle Kommunens overordnede strategi er å: Styrke det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og unge. Utvikle det offentlige helse- og omsorgstilbudet. Tabell for levekårsindeks fra Statistisk Sentralbyrå: Indeks Indeks 2000 Sosialhjelp Dødelighet Uføretrygd Attføringspenger Arbeidsledighet Overgangsstønad Lav utdanning Landet 5,5 5,4 5,4 5,6 5,8 5,3 5,2 5,6 6, ,7 5,9 5,3 5,1 5,7 6,5 5,4 6,5 6, Telemark 6,3 6,4 6,0 6,2 7,9 7,6 4,7 5,5 4,9 Notodden 7,8 7,4 7,0 5,0 10,0 10,0 6,0 9,0 7,0 Kragerø 7,8 7,9 9,0 7,0 9,0 10,0 7,0 5,0 6,0 Skien 8,0 8,3 8,0 6,0 8,0 10,0 9,0 7,0 7,0 Porsgrunn 7,2 8,1 7,0 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 Levekårsindeksen viser at Notodden kommune skårer svært høyt. Skalaen går fra 1 til 10, og jo høyere verdi, jo flere levekårsproblemer. Kragerø, Skien og Porsgrunn er valgt ut som sammenlignbare kommuner, fordi alle er postindustrielle kommuner tilhørende Telemark. I denne sammenheng kommer Notodden gjennomsnittlig ut. 3.2 Overordnet mål: Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Kommunens overordnede strategi er å: Heve den arbeidsdyktige andelen av befolkningen. Stimulere utviklingen av entreprenørskap og innovasjon, og motivere innbyggerne til å skape noe selv uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Utvikle gode, samordnede og varierte utdanningstilbud for barn, unge og voksne. Ledighet, gjennomsnitt pr. år: Personer i alt i % av arbeidsføre år Personer i alt i % av arbeidsføre år Notodden 115 1, ,8 Telemark , ,0 Landet , ,7 Gjennomsnittlige arbeidsledighet i var svært lav, men økte mot slutten av året. 7

10 Mottakere av uføreytelser, andel av befolkningen år: Tidsbegrenset og varig 2007 Notodden 17,6 17,9 Telemark 14,1 14,4 Landet 11,0 11,0 Notodden kommunes befolkning har fortsatt den høyeste andel uføretrygdede i Telemark med 17, 9 %. Den steg med 0,3 % i, som er det samme som for fylket. Legemeldt sykefravær for årets tre første kvartal, andel av yrkesaktiv befolkning: 2007 Notodden 8,4 8,1 Telemark 6,4 6,7 Landet 6,0 6,1 Legemeldt sykefravær i Notoddens befolkning går ned. Dette til tross for at både fylket og landet øker. Totalt sykefravær for kommuneorganisasjonen, lege- og egenmeldt, omtales i kapittel 4. Yrkeshemmede/personer med nedsatt arbeidsevne, antall: 2007 Notodden Telemark Landet Notodden har en svært høy andel av befolkningen som er yrkeshemmede. På levekårsindeksen skårer Notodden 10 på stønadsordningen attføring. Gjennomsnittet for Telemark er 7,6 og for landet 5, Overordnet mål: Brukermedvirkning Kommunens overordnede strategi er å: La tiltak og tjenester være preget av tilgjengelighet, brukertilpassning og samordning. Vi vil fremheve opprettelsen av Råd for funksjonshemmede. Utvikle et godt samarbeid med brukere og viktige aktører for Notoddensamfunnet. 8

11 4. FOKUSOMRÅDE ORGANISASJON/MEDARBEIDERE Organisasjonskart hele kommunen: Stab og utvikling Rådmann Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester er tidligere seksjon for tekniske tjenester og seksjon for samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak (ULAB). Seksjonen dekker også vann, avløp og renovasjon (VAR). Seksjon kultur og opplevelse har endret navn til kultur og stedsutvikling. Rådmann og stab og utvikling utgjør sentraladministrasjonen. 4.1 Overordnet mål: Nærvær Kommunens overordnede strategi er: Et samlet nærvær på 91 %. Vi vil fremheve økt nærvær tilsvarende 1,51 % for kommunen totalt. Over halvparten av landets kommuner fikk redusert nærvær i. Økningen skyldes sterk reduksjon i legemeldt fravær. Årsverk og nærvær: År Årsverk Nærvær % ,6 88, ,0 88,04 864,5 89,55 Notodden kommune har videreført Innsatskommuneprosjektet, et tre-part samarbeid bestående av administrasjon, tillitsvalgte og politikere, hvor tolv av landets kommuner deltar. Prosjektet ble reorganisert i februar. Dette førte til bredere forankring både politisk og blant ledere og tillitsvalgte. Det er gjennomført tre prosjekter: Arbeidsmiljødugnader i barnehager og SFO har ført til utarbeidelse og oppfølging av konkrete tiltaksplaner. Seniorpolitiske tiltak var en prøveordning i seksjon Tekniske tjenester som varte fram til Evaluering er foretatt, og det er utarbeidet ny seniorpolitikk, vedtatt med virkning fra Friskverntrimmen på Notodden omsorgssenter (NOS), Haugmotun og Gransherad bygdeheim er igangsatt. 9

12 Innholdet i verdidokumentet Jobbing uten mobbing sees i sammenheng med etiske retningslinjer og pågående arbeid med rutiner for varsling. 4.2 Overordnet mål: Samhandling preget av verdiene; åpenhet, raushet og respekt Kommunens overordede strategi er å: Utvikle god bedriftskultur på alle nivåer som grunnlag for trivsel på arbeidsplassen og produksjon av gode tjenester til befolkningen. Kommunens overordende strategi, jmf. kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk, er: Å bygge sin arbeidsgiverpolitikk på et positivt menneskesyn. Samhandling preget av dialog og gjensidig tillit og lojalitet. Medarbeidere med medbestemmelse på sin egen arbeidssituasjon via sine tillitsvalgte. Tydelig ansvar og oppgavefordeling mellom politikere, ledere og øvrige ansatte. Høsten ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse etter samme mal som våren Svarprosenten har økt fra 60 til 74. Dette gir et bedre grunnlag for det videre arbeidet. Det er bevisst jobbet med form og innhold i Lederforum for å styrke våre lederes rolleforståelse og arbeidsgiveransvar. Dette har ført til økt oppslutning og engasjement. 4.3 Overordnet mål: Riktig kompetanse Kommunens overordende kunnskapsstrategi er å: Utvikle et utstrakt samarbeid med kunnskapsinstitusjonene. Legge til rette for kunnskapsutvikling i kultursektoren. Utvikle bedre samarbeid mellom skole-, barnehage- og helsesektoren. Gjennomføre kunnskapsløftet i skolene. Oppvekst utarbeidet en kompetansestrategi som ble vedtatt av kommunestyret i juni. Det er inngått avtaler med HiT, Høyskolen i Vestfold og IMTEC innenfor tiltak i strategiplanen. Vi har hatt høy turnover i organisasjonen. Det har blant annet vært utfordrende å få rekruttert nye ledere. 4.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom Kommunens overordnede strategi er å: Legge til rette for et inkluderende arbeidsliv i forhold til alder, kjønn og arbeidsevne. Bystyret vedtok handlingsplan for likestilling. Et uttalt mål er en jevnere fordeling av kvinner og menn i alle stillinger. Kommunen har ikke hatt et tilstrekkelig fokus til alle deler av planen, og har heller ikke rullert denne. Arbeidet med rekruttering av kvinner i ledende stillinger har imidlertid stått sentralt, og vi viser til resultatene nedenfor. 10

13 Iverksatte tiltak: Seniorpolitisk plan vedtatt i med virkning fra Prosjekt heltid-/deltid. Planlagte tiltak: Rullering/utarbeide ny plan for likestillingsarbeidet. Iverksette tiltak ved ulikheter basert på kjønn. Administrasjonsutvalget vedtok nedsettelse av ad hoc utvalg som skal utforme mål og tiltak for å øke stillingsstørrelser i omsorgssektoren spesielt. Tabeller og kommentarer nedenfor er basert på de resultater som er oppnådd i. Alder: År 50 + % 60+ % Nærvær % ,34 Mål i seniorpolitisk plan er at nærvær i denne gruppen skal ligge likt med gjennomsnitt i kommunen ellers. Totalt nærvær i er på 89,55 %. Stillinger, årsverk og kjønnsfordeling: Antall stillinger Antall årsverk Antall % Antall % Kvinner ,2 77 Menn ,29 23 Totalt , Stillinger 2007 Endring Antall % Antall % Antall % Kvinner Menn Totalt Totalt i kommunesektoren utgjør kvinneandelen 79 % i Kjønnsfordeling i den administrative ledelsen i forhold til kvinner/menn, prosentvis fordeling: 2007 Endring Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Lederforum Toppledergruppe Alle ansatte Det er en vesentlig økning i kvinneandelen på alle ledernivå. 11

14 Kjønnsfordelingen i andre stillingsgrupper i : Stillingstørrelse Sykepleiere/ spesialsykepleiere Undervisningsstillinger Ingeniører Antall % Antall % Antall % Kvinner Menn Total Kvinneandelen innenfor andre stillingsgrupper er også skjev. Heltids- og deltidsarbeid, ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn: Stillingstørrelse Kvinner Menn Sum Antall % Antall % Antall % 1-49,99 % ,99 % ,99 % Total Deltidsansatte Heltidsansatte Antall % % Kvinner Menn Totalt Notodden kommune har gjennomført prosjekt uønsket deltid. Målsettingen var å tilby ansatte som ønsker det utvidelse av stilling. I løpet av prøveperioden fikk 11 medarbeidere utvidet stilling til 75 % eller 100 %. I ble ordningen permanent. Når det gjelder uttak av fødselspermisjon fordelt på kjønn, kan vi bekrefte at det i all hovedsak er mor som tar ut den delen som ikke er bundet opp til hver av foreldrene. Tabell fra PAI-registeret/KS lønnsutvikling kvinner og menn for perioden Tall for er ikke klare Kvinner Menn Avvik % Kvinner Menn Avvik % Kvinn er Menn Avvik % Månedsfortjeneste , , ,9 Grunnlønn , , ,6 Endring 2,4 2,5 5,2 6,1 4,2 5,6 månedsfortjeneste Endring grunnlønn 3,1 3,0 4,9 6,9 4,0 5,6 Notodden kommune har lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som ligger over snittet for landet på 8,6 % i Forskjellen har økt i perioden En mulig forklaring er at 90 % av arbeidstakerne i pleie og omsorgssektoren er kvinner. Sektoren utgjør ca. 40 % av arbeidsstokken i kommunen. 12

15 5. FOKUSOMRÅDE ØKONOMI 5.1 Overordnet mål: Kostnadseffektivitet, utnyttet handlingsrom, riktig budsjett og budsjettkontroll Økonomiske driftrammer Notodden kommune Tabellen synliggjør de samlede midler som kommunen har hatt til å bruke på tjenester og aktiviteter innenfor de ulike områdene eller virksomhetene i. Alle tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Avvik 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Investeringskompensasjon reform ' Momskompensasjon fra investeringsutgifter Kompensasjonstilskudd handlingsplan for eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende brukere Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Tilskudd psykiatri Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter Urealisert tap verdipapirer Avdrag på lån Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Avsetning til fond av renteinntekter/konsesjonskraft Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundet fond Netto avsetninger Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Tabellen: Negative tall betyr inntekter, mindreforbruk for utgifter og mindreforbruk for netto forbruk. 13

16 Frie disponible inntekter Kommunen hadde en skattevekst på 6,3 %, mens veksten på landsbasis var på 5,9 %. Samlet merinntekt på skatt utgjør om lag 1,2 mill kr i forhold til revidert budsjett. Skatteveksten på landsbasis ble høyere enn antatt. Kommunen har derfor også fått beholde en del av merskatteveksten. Samlet merinntekt skatt og inntektsutjevning er 3,3 mill kr i forhold til revidert budsjett. Eiendomsskatten viser en liten merinntekt på 0,3 mill kr. Momskompensasjonen på investeringer er beregnet på bakgrunn av planlagte investeringer i. Av rammen for investeringer på 94 mill kr er brukt om lag 52 mill kr, i tillegg til etterslep på om lag 36 mill kr. Kommunen fikk en merinntekt på om lag 0,9 mill kr. Regnskapet viser en mindreinntekt på rente- og avdragskompensasjon på eldreomsorg og skole tilsvarende 0,6 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at det er brukt for høyt grunnlag for beregningen av rentekompensasjon. Husbankrenten ble høyere enn budsjettert, og har gitt en merinntekt. Se kommentarer på rente nedenfor. Utbetaling av tilskudd til ressurskrevende brukere er nå endret. Kommunen skal nå beregne faktiske utgifter for året og sette av for dette. Selve utbetalingen kommer året etter. Tidligere lå kommunen ett år etter i beregningen. Utgiftene innen sektoren er kommentert i kapittel 6. Merinntekten ble 1,7 mill kr. Integreringstilskudd flyktninger viser en mindreinntekt på 0,185 mill kr. Det er tatt i mot 10 i stedet for 15 flyktninger. Dette skyldes blant annet at familiegjenforeninger ikke er tatt med i budsjett. Netto finansinntekter/-utgifter Rentene har økt vesentlig i sammenliknet med budsjett, og dette har påvirket flere poster i kommunens regnskap. I første rekke har renten på kommunens innlån steget. Men dette har også påvirket renteinntektene på kommunens innskudd og kompensasjonstilskuddet fra Husbanken. Nedenfor er vist utviklingen i av noen sentrale renter. Kommunalbanken har 6 måneder NIBOR lånerente -0,07 til -0,21 prosentpoeng. DnBNOR har 1 måneds NIBOR innskuddsrente + 0,125 prosentpoeng. Husbankrenten legges til grunn for innlån og utlån av Startlån og for kompensasjonstilskudd. Kommunen har fastrentekontrakter for om lag 25 % av innlån pr Her er ulike rentekombinasjoner lagt til grunn. Figuren nedenfor viser månedlig rente for 1, 3 og 6 måneders NIBOR og for Husbanken. Snittet for kommunen er 6,08 %, mens budsjett var lagt på 5,75 %. Renter på lån til anlegg innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR), får kommunen igjen via gebyrene. Til grunn for gebyrberegningene brukes etter forskriftene 3 års statsobligasjon + 1 %, for ble denne 5,53 % mot 6,07 % i budsjettet. 14

17 Finansinntekter Regnskapet viser netto 1 mill kr mindre i renteinntekter. Avkastning næringsfond Det har vært store urealiserte tap på aksjene i næringsfondet i på grunn av finanskrisen. Til sammen har aksjeplasseringen av næringsfondet falt med 17 mill kr. Etter at renteinntekter på næringsfondets bankinnskudd er trukket fra, er tapet netto 14,5 mill kr. Tapet er dekket ved nedskriving av fondet tilsvarende. Tabellen nedenfor viser utviklingen av fondet: Markedsverdi Markedsverdi Pareto Aktiv (aksjer) Pareto Høyrente (renter) DnB Nor bankinnskudd (renter) Sum innskudd Sum plassering næringsfond Urealisert gevinst/-tap aksjer Renteinntekter Konsesjonsavgifter Sum netto avkastning (- urealisert tap) Lånekostnader Det er tatt opp lån til investeringer i på 81,7 mill kr. Budsjett Faktisk Merforbruk Renter innlån alle lån Renter fra selvkost VAR Netto utgift kommune Inkludert i renteutgiftene er renter på kommunens startlån Fordeling på rammeområdene Mål i : Resultat innenfor +/- 2,5 % av budsjett. Regnskapsresultat: Linje I 1000 kroner Avvik Avvik i % 19 Til fordeling drift ,96 20 Sum forbruk seksjonene ,18 21 Merforbruk ,23 Regnskapsresultatet for ligger innenfor mål i rådmannens målekart. 15

18 Fordeling på rammeområdene: Alle tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Avvik 19 Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Korrigert for samlet mindreforbruk pensjonsforsikring: Linje I 1000 kroner Avvik Avvik i % 19 Til fordeling drift ,96 20 Sum forbruk seksjonene ,79 21 Merforbruk ,83 Fordeling på rammeområdene korrigert for samlet mindreforbruk pensjonsforsikring: Alle tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Avvik 19 Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Revidert budsjett er korrigert for for høy budsjettering av pensjonskostnader. For regnskapsføring av pensjonskostnader, se kapittel 6. Tabellene under den enkelte seksjon i kapittel 6 er ikke korrigert for pensjonsavvikene. 16

19 5.1.3 Noen nøkkeltall Nedenfor er grafiske illustrasjoner av nøkkeltall fra regnskap og KOSTRA-rapportering. Notodden sammenligner seg med kommuner i gruppe 11. Gruppe 11 inneholder middels store kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter. KOSTRA-tall fra tidligere år er prisregulert etter årlig konsumprisindeks for å vise vekst over tid. (KOSTRA-tallene for er rapportert pr , og det er noen mindre endringer i regnskapet etter dette tidspunktet.) Driftsutgifter etter type i % av brutto driftsutgifter 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester som inngår i egen produksjon Kjøp som erstatter egen produksjon Overføringer 0 % Netto driftsutgifter i % av totale netto driftutgifter Barnehage 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Gj.snitt 11 Landsgj.snitt Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 utenom Oslo Grunnskole Kommunehelse Pleie og omsorg Sosial Barnevern Administrasjon og fellesutgifter Annet Tabellen viser at Notodden kommune bruker forholdsvis mer til Pleie og omsorg og forholdsvis mindre til grunnskole. 17

20 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Brutto driftsinntekter etter type pr. innbygger i % av brutto driftsinntekter Notodden 2006 Notodden 2007 Notodden Telemark Gj.snitt 10,0 5,0 Gj.snitt 0,0 Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter utenom Oslo Landsgj.snitt Utviklingen i tidligere år har vært en vridning fra skatteinntekter til rammetilskudd, for er faktisk samlet inntekt skatt og rammetilskudd gått ned i forhold til tidligere år. Andre driftsinntekter består i hovedsak av øremerkede tilskudd innenfor de ulike tjenestene, refusjoner for tjenesteyting til andre kommuner og private, sykelønnsrefusjoner og momskompensasjon fra drift og investeringer. Gjeld og lånekostnader Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: Notodden 2006 Notodden 2007 Notodden Snitt Telemark Gruppe 11 Landet Finansutgifter -1,0 0,7 4,8 2,2 2,4 1,8 Avdragsutgifter 2,5 3,5 3,2 2,6 2,8 2,8 Total 1,5 4,2 8,0 4,8 5,2 4,6 I ligger urealisert tap på aksjeplasseringene i næringsfondet inne i tallene. Notodden ligger over de gruppene vi sammenligner oss med. Netto lånegjeld: Notodden 2006 Notodden 2007 Notodden Snitt Telemark Gruppe 11 Landet Gjeld pr. innbygger Notodden ligger fremdeles under snittet for Telemark, selv om kommunens lånegjeld har økt i perioden 2006 til med om lag 8 mill kr. 18

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Forside: Sperrebygget nytt industribygg reist i 2011 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Side 3 3 Styringssystem Side

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2013 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Den økonomiske utviklingen i 2013....................................

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer