NOTODDEN KOMMUNE ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTODDEN KOMMUNE ÅRSMELDING"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE ÅRSMELDING

2 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 1 2. Fokusområde samfunn Side Overordnet mål: Attraktivitet for folk 2.2 Overordnet mål: Attraktivitet for næring 2.3 Overordnet mål: Bærekraftig utvikling 2.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom 3. Fokusområde brukere Side Overordnet mål: Velferd for alle 3.2 Overordnet mål: Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle 3.3 Overordnet mål: Brukermedvirkning 4. Fokusområde organisasjon og medarbeidere Side Overordnet mål: Nærvær 4.2 Overordnet mål: Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt 4.3 Overordnet mål: Riktig kompetanse 4.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom 5. Fokusområde økonomi Side Overordnet mål: Riktig budsjett og budsjettkontroll 5.2 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom 5.3 Overordnet mål: Kostnadseffektivitet 5.4 Investeringer 6. Seksjonenes årlige mål Side Sentraladministrasjon/felles 6.2 Oppvekst 6.3 Kultur og stedsutvikling 6.4 Helse og omsorg 6.5 Sosial og flyktninger 6.6 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 6.7 Vann, avløp og renovasjon (VAR) Forsiden er fra Mål for utviklingen forsidebilde.

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING Årsmeldingen for følger vedtatt mal for Balansert målstyring (BMS), dvs. tilsvarende innretningen på Balansert målstyring , årsbudsjett 2009 og økonomiplan Gjeldende målekart ble vedtatt i formannskapet og er videreutviklet. Årsmeldingen oppsummerer resultatene innenfor de vedtatte politiske mål for. Kapitlene 2 til 4 rapporterer på strategier fra Mål for utviklingen og kommunens arbeidsgiverpolitikk. Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fastslår at redegjørelsen for likestilling i Årsmeldingen for 2007 ikke oppfylte lovens krav. Årsmeldingen skal inneholde en redegjørelse for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling. Årets redegjørelse beskriver noen resultater, men rådmannen vil likevel bemerke at kommunen har et forbedringspotensiale i forhold til å sette klare mål med ambisjoner. Kommunen har også et forbedringspotensiale når det gjelder å vurdere de finansielle og driftsmessige konsekvenser av nye investeringsprosjekter. I tillegg bør rutinene for underveisrapportering i forhold til fremdrift og ved avslutning av prosjekter, forbedres. Rutiner for oppfølging av kommunens pensjonskostnader har ikke vært gode nok. Dette har medført at virksomhetene har styrt innenfor et større handlingsrom enn de faktisk har hatt. var første driftsår ute av ROBEK. Fylkesmannen i Telemark påpekte imidlertid fortsatt for høyt driftsnivå i forbindelse med revidert budsjett. De fleste virksomheter leverer tjenester med forventet kvalitet, eller nær opptil. Mange virksomhetsområder strever med å holde seg innenfor budsjettrammene. Resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret i ble ikke kompensert som forutsatt i budsjettet, og kommunen fikk derfor et tilsvarende regnskapsunderskudd. Tidligere rådmanns avgang i august, og at rekruttering av ny rådmann har trukket ut i tid, har påvirket administrasjonen utover høsten og inn i Konstituert rådmann takker for usedvanlig godt samarbeid og god samhandling med alle ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og hovedverneombud i perioden. Notodden, 31. mars 2009 Anne Sønstebø Kst. rådmann 1

4 BALANSERT MÅLSTYRING Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Helhetlige overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og ambisjoner Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Nærvær Samfunn Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Riktig kompetanse Seksjonenes mål og ambisjoner Utnyttet handlingsrom Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Økonomi Velferd for alle Brukermedvirkning Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og ambisjoner Seksjonenes mål og ambisjoner Helhetlige overordnede strategiske føringer Fig. Rådmannens målekart 2

5 2. FOKUSOMRÅDE SAMFUNN Det utføres årlig mye godt arbeid under alle målene. Vi har fremhevet resultater av nye tiltak. Disse er satt i kursiv under det enkelte mål. 2.0 Overordnede rammer for lokalsamfunnsutvikling Ta vare på den enkeltes menneskeverd og rettigheter. Bekjempe diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, seksuell legning og etnisk opphav. Søke samarbeid med befolkning og de som berøres av tiltak, og la disse bli hørt. Vi vil fremheve at det er gjennomført evaluering av gågateordningen i sentrum gjennom en omfattende åpen prosess. Rådet for funksjonshemmede ble opprettet i. Ta vare på biologisk mangfold, urørte områder, kulturlandskap og viktige areal for matproduksjon. Ta vare på den lokale kulturarven. Vi vil fremheve at bevaring har vært et sentralt tema i forhold til Tinfosreguleringen, reguleringen for vestre torgkvartal og Ørvella gårdstun. Det var oppstart av prosessen med å komme med på UNESCO s verdensarvliste i samarbeid med Tinn kommune og Riksantikvaren. Begrense bruk av ikke- fornybare ressurser. Vi vil fremheve utarbeidelsen av forskrift for vannbåren varme i sentrumsområdet. Gransherad skole har i blitt tilknyttet flisfyringsanlegg som hovedkilde til oppvarming. Reguleringsplan for Rekåa kraftverk er også et bidrag i denne retning. Utnytte eksisterende infrastruktur best mulig og ivareta materielle verdier. Vi vil fremheve innsatsen innen opprusting av veier. I tråd med regjeringens målsetting om 100 % bredbåndsdekning, ble det i gjennomført et prosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune. Balansere vern og bruk av fysisk miljø. Ta hensyn til samfunnssikkerhet i all planlegging og sikre en god beredskap mot ulykker og naturkatastrofer. Vi vil fremheve at dette er fulgt godt opp i forhold til flom i Heddal/Heddalsvannområdet og hva gjelder trafikksikkerhet. Sikre universell utforming av nyanlegg. Dette ligger nå direkte i lovverket for alle nye byggesaker. I reguleringsplaner har også vårt fokus økt jfr. stigningsforhold i reguleringsplan Høgås Sør. Utvikle et inkluderende og nyskapende lokaldemokrati som legger vekt på åpne lokale prosesser. Satse på bred involvering i demokratiske prosesser, med økt vekt på barn og unge, blant annet en styrking av ungdomsdemokratisk råd. Vi vil fremheve at barn- og unges representant har vært trukket noe mer systematisk inn tidlig i reguleringsplanprosesser enn tidligere. 3

6 2.1 Overordnet mål: Attraktivitet for folk Befolkningsutvikling: Notodden Landet Notodden Landet Notodden Landet Faktisk antall Endring i antall Endring i % -0,76 0,89 0,09 1,20 0,30 1,31 Kommunens overordnede strategi er å: Utvikle et bedret image og selvbilde. Vi vil fremheve arbeidet med Vinterlys i Telemark som er planlagt og forberedt i. Bedre kommunikasjonene til/fra Notodden. Vi vil fremheve arbeidet med prosjektet for bedre kollektivdekning i retning Rjukan. Pendlerparkering v/harpetjønn har vært forberedt planmessig. Utvikle et variert botilbud som er attraktivt for befolkning og potensielle tilflyttere. Vi vil fremheve arbeidet med flere reguleringsplaner innen et bredt spekter av boformer. Markedsføre Notodden som Porten til Telemark og Telemarkskanalen. Vi vil fremheve deltakelsen i forprosjekt Telemarkskanalen som regionalpark. Følge opp arbeidet og utredningen for høyhastighetsbane i Norge. Videreutvikle Notodden som Europas blueshovedstad og Porten til Telemark, i tillegg til å utvikle én til to nye kraftfulle attraksjoner. Vi vil fremheve arbeidet med Bok- & Blueshuset som en viktig komponent, samt Vinterlys i Telemark. Videreutvikle Notodden som godt bo- og oppvekststed. Vi vil fremheve ferdigstillelsen av Bystranda. Utvikle Notodden sentrum (inkludert Jernverkstomta og Næringsparken) til en spennende, trivelig og fremtidsrettet by. Vi vil fremheve reguleringsplanen for torgkvartalet. Legge til rette for bosetting i bygdene gjennom tilrettelegging for varierte tomteområder og mer bosetting på gårdsbruk og småbruk. Vi vil fremheve at alle i Notodden kommune nå har mulighet for bredbåndstilknytning. Utvikle senterfunksjoner i de eksisterende bygdesentrene. Holde en rimelig god standard på bygdeveiene. Videreføre sentrumsopprustningen i det gamle sentrumsområdet ned mot vannet. Vektlegge god kontakt mellom Jernverkstomta, Næringsparken, Nesøya og det gamle bysentrum. Gi gode rammebetingelser for bostedsutvikling, eksisterende og ny handels- og næringsvirksomhet, kompetansebasert næring og skoler. Vi vil fremheve fokus på reguleringsplaner for handelsutvikling og næringsarealer samt skoleutbygging. Utvikle Jernverkstomta og Nesøya for turisme og som en naturlig innfallsport til Telemarkskanalen. Vi vil igjen fremheve utbyggingen av Bystranda. 4

7 2.2 Overordnet mål: Attraktivitet for næring Årsrapport for Notodden Utvikling AS (NUAS) følger saksdokumentene. Kommunens overordnede næringsstrategi er å: Legge til rette for nyskaping og utvikling i eksisterende næringsliv og handel. Legge til rette for nyetableringer, nytenkning og skaperkraft. Legge til rette for gode rammebetingelser for næringsvirksomhet. Utvikle Notodden som kommunikasjonssenter. Styrke sykehuset som kompetansesenter og bygge et sterkt fagmiljø innen helsesektoren i samhandling med næringsaktører. Stimulere til kompetansebasert næringsliv innen helse og omsorgstjenester. Skape rimelige bomuligheter og næringsarealer som markedsføres overfor mer sentrale strøk. Legge til rette for et inkluderende arbeidsliv i forhold til alder, kjønn og arbeidsevne. Planlegge samfunnet for fremtidsrettede energiløsninger basert på vannbåren varme, fornybar energi og spillvarme. Legge til rette for mindre næringsvirksomhet og småskalaindustri i lokalsamfunnene utenfor sentrum. Videreutvikle lokalt landbruk som råvareleverandør til lokal foredling og som bidragsyter til lokale opplevelseskvaliteter. Vi vil fremheve prosjektet Den raude låve der vi i samarbeid med kommunene i Midt-Telemark har kurset låveeiere om muligheter for ny næring i gamle låver. 2.3 Overordnet mål: Bærekraftig utvikling Kommunens overordnede folkehelsestrategi er å heve det generelle helsenivået i befolkningen ved å: Sikre størst mulig fravær av støy, luftforurensninger og andre helsebelastninger hvor folk bor og ferdes. Vi vil fremheve arbeidet med saker om nattestenging i sentrum og ny lokal støyforskrift. Tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen med gode gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkter. Vi vil fremheve Sykkelby-prosjektet i samarbeid med Vegvesenet samt gangforbindelser til Tinnesøyren som har vært sentralt tema i planleggingen av å knytte sammen to bydeler. Sikre bynære turområder og større sammenhengende naturområder for rekreasjon og enkelt friluftsliv, og sikre god tilgang fra boligområder til naturområder. Vi vil fremheve betydningen av at større sammenhengende turområder blir berørt gjennom nye hytteplaner. Styrke samhandling mellom kommunen, Nav, lokalsykehus, frivillige organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner for å drive forebyggende helsearbeid for alle aldersgrupper. Vi vil fremheve Brobyggersamarbeidet mellom Nav, psykisk helse, Notodden sykehus og Nopro AS. 5

8 2.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom Årsrapport for Kongsbergregionen følger saksdokumentene. Kommunens overordnede strategi er å: Utvikle utvidet samarbeid eksternt, primært innenfor rammen av Kongsbergregionen. Vi vil fremheve: o Nytt skole- og barnehagesystem koblet mot fakturering og digitale skjema. o Program for pleie- og omsorg for å følge opp og kvalitetssikre pasientopplysninger. o Program for HMS og kvalitetssikring av tjenester med avvikshåndtering. o Høyhastighetsnett mellom kommunene i Kongsbergregionen med felles tilgang til internett. Styrke vår posisjon som regionsenter i vår del av Telemark. Utnytte potensialet som ligger i samhandling med frivillige organisasjoner og dugnadsånd. Satse aktivt på samarbeid med og mellom offentlige organer. Vi vil fremheve Samordnede Lokale Kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og opprettelse av politiråd. Utnytte potensialet som ligger i forpliktende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Vi vil fremheve utviklingen av Idrettsparken på Tinfos og fotballstadion på Sætre som er basert på forpliktende avtale. Legge til rette for videreutvikling av Høgskolen i Telemark og sykehuset og utnytte disse kunnskapsinstitusjonene lokalt. Vi vil fremheve igangsettelsen av arbeidet med å utvikle Notodden som et kompetansesenter i samarbeid med NAV, Nopro AS, Høgskolen i Telemark (HIT) og fylkeskommunen. Støtte opp under tiltak som tar sikte på å utvikle kunnskapen om det internasjonale samfunn og om internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi fremhever arbeidet som gjøres med å knytte flere kontakter i EU og vennskapsbysamarbeid. 6

9 3. FOKUSOMRÅDE BRUKERE Med brukere menes alle innbyggere i Notodden kommune. 3.1 Overordnet mål: Velferd for alle Kommunens overordnede strategi er å: Styrke det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og unge. Utvikle det offentlige helse- og omsorgstilbudet. Tabell for levekårsindeks fra Statistisk Sentralbyrå: Indeks Indeks 2000 Sosialhjelp Dødelighet Uføretrygd Attføringspenger Arbeidsledighet Overgangsstønad Lav utdanning Landet 5,5 5,4 5,4 5,6 5,8 5,3 5,2 5,6 6, ,7 5,9 5,3 5,1 5,7 6,5 5,4 6,5 6, Telemark 6,3 6,4 6,0 6,2 7,9 7,6 4,7 5,5 4,9 Notodden 7,8 7,4 7,0 5,0 10,0 10,0 6,0 9,0 7,0 Kragerø 7,8 7,9 9,0 7,0 9,0 10,0 7,0 5,0 6,0 Skien 8,0 8,3 8,0 6,0 8,0 10,0 9,0 7,0 7,0 Porsgrunn 7,2 8,1 7,0 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 Levekårsindeksen viser at Notodden kommune skårer svært høyt. Skalaen går fra 1 til 10, og jo høyere verdi, jo flere levekårsproblemer. Kragerø, Skien og Porsgrunn er valgt ut som sammenlignbare kommuner, fordi alle er postindustrielle kommuner tilhørende Telemark. I denne sammenheng kommer Notodden gjennomsnittlig ut. 3.2 Overordnet mål: Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Kommunens overordnede strategi er å: Heve den arbeidsdyktige andelen av befolkningen. Stimulere utviklingen av entreprenørskap og innovasjon, og motivere innbyggerne til å skape noe selv uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Utvikle gode, samordnede og varierte utdanningstilbud for barn, unge og voksne. Ledighet, gjennomsnitt pr. år: Personer i alt i % av arbeidsføre år Personer i alt i % av arbeidsføre år Notodden 115 1, ,8 Telemark , ,0 Landet , ,7 Gjennomsnittlige arbeidsledighet i var svært lav, men økte mot slutten av året. 7

10 Mottakere av uføreytelser, andel av befolkningen år: Tidsbegrenset og varig 2007 Notodden 17,6 17,9 Telemark 14,1 14,4 Landet 11,0 11,0 Notodden kommunes befolkning har fortsatt den høyeste andel uføretrygdede i Telemark med 17, 9 %. Den steg med 0,3 % i, som er det samme som for fylket. Legemeldt sykefravær for årets tre første kvartal, andel av yrkesaktiv befolkning: 2007 Notodden 8,4 8,1 Telemark 6,4 6,7 Landet 6,0 6,1 Legemeldt sykefravær i Notoddens befolkning går ned. Dette til tross for at både fylket og landet øker. Totalt sykefravær for kommuneorganisasjonen, lege- og egenmeldt, omtales i kapittel 4. Yrkeshemmede/personer med nedsatt arbeidsevne, antall: 2007 Notodden Telemark Landet Notodden har en svært høy andel av befolkningen som er yrkeshemmede. På levekårsindeksen skårer Notodden 10 på stønadsordningen attføring. Gjennomsnittet for Telemark er 7,6 og for landet 5, Overordnet mål: Brukermedvirkning Kommunens overordnede strategi er å: La tiltak og tjenester være preget av tilgjengelighet, brukertilpassning og samordning. Vi vil fremheve opprettelsen av Råd for funksjonshemmede. Utvikle et godt samarbeid med brukere og viktige aktører for Notoddensamfunnet. 8

11 4. FOKUSOMRÅDE ORGANISASJON/MEDARBEIDERE Organisasjonskart hele kommunen: Stab og utvikling Rådmann Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester er tidligere seksjon for tekniske tjenester og seksjon for samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak (ULAB). Seksjonen dekker også vann, avløp og renovasjon (VAR). Seksjon kultur og opplevelse har endret navn til kultur og stedsutvikling. Rådmann og stab og utvikling utgjør sentraladministrasjonen. 4.1 Overordnet mål: Nærvær Kommunens overordnede strategi er: Et samlet nærvær på 91 %. Vi vil fremheve økt nærvær tilsvarende 1,51 % for kommunen totalt. Over halvparten av landets kommuner fikk redusert nærvær i. Økningen skyldes sterk reduksjon i legemeldt fravær. Årsverk og nærvær: År Årsverk Nærvær % ,6 88, ,0 88,04 864,5 89,55 Notodden kommune har videreført Innsatskommuneprosjektet, et tre-part samarbeid bestående av administrasjon, tillitsvalgte og politikere, hvor tolv av landets kommuner deltar. Prosjektet ble reorganisert i februar. Dette førte til bredere forankring både politisk og blant ledere og tillitsvalgte. Det er gjennomført tre prosjekter: Arbeidsmiljødugnader i barnehager og SFO har ført til utarbeidelse og oppfølging av konkrete tiltaksplaner. Seniorpolitiske tiltak var en prøveordning i seksjon Tekniske tjenester som varte fram til Evaluering er foretatt, og det er utarbeidet ny seniorpolitikk, vedtatt med virkning fra Friskverntrimmen på Notodden omsorgssenter (NOS), Haugmotun og Gransherad bygdeheim er igangsatt. 9

12 Innholdet i verdidokumentet Jobbing uten mobbing sees i sammenheng med etiske retningslinjer og pågående arbeid med rutiner for varsling. 4.2 Overordnet mål: Samhandling preget av verdiene; åpenhet, raushet og respekt Kommunens overordede strategi er å: Utvikle god bedriftskultur på alle nivåer som grunnlag for trivsel på arbeidsplassen og produksjon av gode tjenester til befolkningen. Kommunens overordende strategi, jmf. kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk, er: Å bygge sin arbeidsgiverpolitikk på et positivt menneskesyn. Samhandling preget av dialog og gjensidig tillit og lojalitet. Medarbeidere med medbestemmelse på sin egen arbeidssituasjon via sine tillitsvalgte. Tydelig ansvar og oppgavefordeling mellom politikere, ledere og øvrige ansatte. Høsten ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse etter samme mal som våren Svarprosenten har økt fra 60 til 74. Dette gir et bedre grunnlag for det videre arbeidet. Det er bevisst jobbet med form og innhold i Lederforum for å styrke våre lederes rolleforståelse og arbeidsgiveransvar. Dette har ført til økt oppslutning og engasjement. 4.3 Overordnet mål: Riktig kompetanse Kommunens overordende kunnskapsstrategi er å: Utvikle et utstrakt samarbeid med kunnskapsinstitusjonene. Legge til rette for kunnskapsutvikling i kultursektoren. Utvikle bedre samarbeid mellom skole-, barnehage- og helsesektoren. Gjennomføre kunnskapsløftet i skolene. Oppvekst utarbeidet en kompetansestrategi som ble vedtatt av kommunestyret i juni. Det er inngått avtaler med HiT, Høyskolen i Vestfold og IMTEC innenfor tiltak i strategiplanen. Vi har hatt høy turnover i organisasjonen. Det har blant annet vært utfordrende å få rekruttert nye ledere. 4.4 Overordnet mål: Utnyttet handlingsrom Kommunens overordnede strategi er å: Legge til rette for et inkluderende arbeidsliv i forhold til alder, kjønn og arbeidsevne. Bystyret vedtok handlingsplan for likestilling. Et uttalt mål er en jevnere fordeling av kvinner og menn i alle stillinger. Kommunen har ikke hatt et tilstrekkelig fokus til alle deler av planen, og har heller ikke rullert denne. Arbeidet med rekruttering av kvinner i ledende stillinger har imidlertid stått sentralt, og vi viser til resultatene nedenfor. 10

13 Iverksatte tiltak: Seniorpolitisk plan vedtatt i med virkning fra Prosjekt heltid-/deltid. Planlagte tiltak: Rullering/utarbeide ny plan for likestillingsarbeidet. Iverksette tiltak ved ulikheter basert på kjønn. Administrasjonsutvalget vedtok nedsettelse av ad hoc utvalg som skal utforme mål og tiltak for å øke stillingsstørrelser i omsorgssektoren spesielt. Tabeller og kommentarer nedenfor er basert på de resultater som er oppnådd i. Alder: År 50 + % 60+ % Nærvær % ,34 Mål i seniorpolitisk plan er at nærvær i denne gruppen skal ligge likt med gjennomsnitt i kommunen ellers. Totalt nærvær i er på 89,55 %. Stillinger, årsverk og kjønnsfordeling: Antall stillinger Antall årsverk Antall % Antall % Kvinner ,2 77 Menn ,29 23 Totalt , Stillinger 2007 Endring Antall % Antall % Antall % Kvinner Menn Totalt Totalt i kommunesektoren utgjør kvinneandelen 79 % i Kjønnsfordeling i den administrative ledelsen i forhold til kvinner/menn, prosentvis fordeling: 2007 Endring Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Lederforum Toppledergruppe Alle ansatte Det er en vesentlig økning i kvinneandelen på alle ledernivå. 11

14 Kjønnsfordelingen i andre stillingsgrupper i : Stillingstørrelse Sykepleiere/ spesialsykepleiere Undervisningsstillinger Ingeniører Antall % Antall % Antall % Kvinner Menn Total Kvinneandelen innenfor andre stillingsgrupper er også skjev. Heltids- og deltidsarbeid, ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn: Stillingstørrelse Kvinner Menn Sum Antall % Antall % Antall % 1-49,99 % ,99 % ,99 % Total Deltidsansatte Heltidsansatte Antall % % Kvinner Menn Totalt Notodden kommune har gjennomført prosjekt uønsket deltid. Målsettingen var å tilby ansatte som ønsker det utvidelse av stilling. I løpet av prøveperioden fikk 11 medarbeidere utvidet stilling til 75 % eller 100 %. I ble ordningen permanent. Når det gjelder uttak av fødselspermisjon fordelt på kjønn, kan vi bekrefte at det i all hovedsak er mor som tar ut den delen som ikke er bundet opp til hver av foreldrene. Tabell fra PAI-registeret/KS lønnsutvikling kvinner og menn for perioden Tall for er ikke klare Kvinner Menn Avvik % Kvinner Menn Avvik % Kvinn er Menn Avvik % Månedsfortjeneste , , ,9 Grunnlønn , , ,6 Endring 2,4 2,5 5,2 6,1 4,2 5,6 månedsfortjeneste Endring grunnlønn 3,1 3,0 4,9 6,9 4,0 5,6 Notodden kommune har lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som ligger over snittet for landet på 8,6 % i Forskjellen har økt i perioden En mulig forklaring er at 90 % av arbeidstakerne i pleie og omsorgssektoren er kvinner. Sektoren utgjør ca. 40 % av arbeidsstokken i kommunen. 12

15 5. FOKUSOMRÅDE ØKONOMI 5.1 Overordnet mål: Kostnadseffektivitet, utnyttet handlingsrom, riktig budsjett og budsjettkontroll Økonomiske driftrammer Notodden kommune Tabellen synliggjør de samlede midler som kommunen har hatt til å bruke på tjenester og aktiviteter innenfor de ulike områdene eller virksomhetene i. Alle tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Avvik 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Investeringskompensasjon reform ' Momskompensasjon fra investeringsutgifter Kompensasjonstilskudd handlingsplan for eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende brukere Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Tilskudd psykiatri Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter Urealisert tap verdipapirer Avdrag på lån Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Avsetning til fond av renteinntekter/konsesjonskraft Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundet fond Netto avsetninger Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Tabellen: Negative tall betyr inntekter, mindreforbruk for utgifter og mindreforbruk for netto forbruk. 13

16 Frie disponible inntekter Kommunen hadde en skattevekst på 6,3 %, mens veksten på landsbasis var på 5,9 %. Samlet merinntekt på skatt utgjør om lag 1,2 mill kr i forhold til revidert budsjett. Skatteveksten på landsbasis ble høyere enn antatt. Kommunen har derfor også fått beholde en del av merskatteveksten. Samlet merinntekt skatt og inntektsutjevning er 3,3 mill kr i forhold til revidert budsjett. Eiendomsskatten viser en liten merinntekt på 0,3 mill kr. Momskompensasjonen på investeringer er beregnet på bakgrunn av planlagte investeringer i. Av rammen for investeringer på 94 mill kr er brukt om lag 52 mill kr, i tillegg til etterslep på om lag 36 mill kr. Kommunen fikk en merinntekt på om lag 0,9 mill kr. Regnskapet viser en mindreinntekt på rente- og avdragskompensasjon på eldreomsorg og skole tilsvarende 0,6 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at det er brukt for høyt grunnlag for beregningen av rentekompensasjon. Husbankrenten ble høyere enn budsjettert, og har gitt en merinntekt. Se kommentarer på rente nedenfor. Utbetaling av tilskudd til ressurskrevende brukere er nå endret. Kommunen skal nå beregne faktiske utgifter for året og sette av for dette. Selve utbetalingen kommer året etter. Tidligere lå kommunen ett år etter i beregningen. Utgiftene innen sektoren er kommentert i kapittel 6. Merinntekten ble 1,7 mill kr. Integreringstilskudd flyktninger viser en mindreinntekt på 0,185 mill kr. Det er tatt i mot 10 i stedet for 15 flyktninger. Dette skyldes blant annet at familiegjenforeninger ikke er tatt med i budsjett. Netto finansinntekter/-utgifter Rentene har økt vesentlig i sammenliknet med budsjett, og dette har påvirket flere poster i kommunens regnskap. I første rekke har renten på kommunens innlån steget. Men dette har også påvirket renteinntektene på kommunens innskudd og kompensasjonstilskuddet fra Husbanken. Nedenfor er vist utviklingen i av noen sentrale renter. Kommunalbanken har 6 måneder NIBOR lånerente -0,07 til -0,21 prosentpoeng. DnBNOR har 1 måneds NIBOR innskuddsrente + 0,125 prosentpoeng. Husbankrenten legges til grunn for innlån og utlån av Startlån og for kompensasjonstilskudd. Kommunen har fastrentekontrakter for om lag 25 % av innlån pr Her er ulike rentekombinasjoner lagt til grunn. Figuren nedenfor viser månedlig rente for 1, 3 og 6 måneders NIBOR og for Husbanken. Snittet for kommunen er 6,08 %, mens budsjett var lagt på 5,75 %. Renter på lån til anlegg innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR), får kommunen igjen via gebyrene. Til grunn for gebyrberegningene brukes etter forskriftene 3 års statsobligasjon + 1 %, for ble denne 5,53 % mot 6,07 % i budsjettet. 14

17 Finansinntekter Regnskapet viser netto 1 mill kr mindre i renteinntekter. Avkastning næringsfond Det har vært store urealiserte tap på aksjene i næringsfondet i på grunn av finanskrisen. Til sammen har aksjeplasseringen av næringsfondet falt med 17 mill kr. Etter at renteinntekter på næringsfondets bankinnskudd er trukket fra, er tapet netto 14,5 mill kr. Tapet er dekket ved nedskriving av fondet tilsvarende. Tabellen nedenfor viser utviklingen av fondet: Markedsverdi Markedsverdi Pareto Aktiv (aksjer) Pareto Høyrente (renter) DnB Nor bankinnskudd (renter) Sum innskudd Sum plassering næringsfond Urealisert gevinst/-tap aksjer Renteinntekter Konsesjonsavgifter Sum netto avkastning (- urealisert tap) Lånekostnader Det er tatt opp lån til investeringer i på 81,7 mill kr. Budsjett Faktisk Merforbruk Renter innlån alle lån Renter fra selvkost VAR Netto utgift kommune Inkludert i renteutgiftene er renter på kommunens startlån Fordeling på rammeområdene Mål i : Resultat innenfor +/- 2,5 % av budsjett. Regnskapsresultat: Linje I 1000 kroner Avvik Avvik i % 19 Til fordeling drift ,96 20 Sum forbruk seksjonene ,18 21 Merforbruk ,23 Regnskapsresultatet for ligger innenfor mål i rådmannens målekart. 15

18 Fordeling på rammeområdene: Alle tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Avvik 19 Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Korrigert for samlet mindreforbruk pensjonsforsikring: Linje I 1000 kroner Avvik Avvik i % 19 Til fordeling drift ,96 20 Sum forbruk seksjonene ,79 21 Merforbruk ,83 Fordeling på rammeområdene korrigert for samlet mindreforbruk pensjonsforsikring: Alle tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Avvik 19 Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Revidert budsjett er korrigert for for høy budsjettering av pensjonskostnader. For regnskapsføring av pensjonskostnader, se kapittel 6. Tabellene under den enkelte seksjon i kapittel 6 er ikke korrigert for pensjonsavvikene. 16

19 5.1.3 Noen nøkkeltall Nedenfor er grafiske illustrasjoner av nøkkeltall fra regnskap og KOSTRA-rapportering. Notodden sammenligner seg med kommuner i gruppe 11. Gruppe 11 inneholder middels store kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter. KOSTRA-tall fra tidligere år er prisregulert etter årlig konsumprisindeks for å vise vekst over tid. (KOSTRA-tallene for er rapportert pr , og det er noen mindre endringer i regnskapet etter dette tidspunktet.) Driftsutgifter etter type i % av brutto driftsutgifter 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester som inngår i egen produksjon Kjøp som erstatter egen produksjon Overføringer 0 % Netto driftsutgifter i % av totale netto driftutgifter Barnehage 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Gj.snitt 11 Landsgj.snitt Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 utenom Oslo Grunnskole Kommunehelse Pleie og omsorg Sosial Barnevern Administrasjon og fellesutgifter Annet Tabellen viser at Notodden kommune bruker forholdsvis mer til Pleie og omsorg og forholdsvis mindre til grunnskole. 17

20 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Brutto driftsinntekter etter type pr. innbygger i % av brutto driftsinntekter Notodden 2006 Notodden 2007 Notodden Telemark Gj.snitt 10,0 5,0 Gj.snitt 0,0 Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter utenom Oslo Landsgj.snitt Utviklingen i tidligere år har vært en vridning fra skatteinntekter til rammetilskudd, for er faktisk samlet inntekt skatt og rammetilskudd gått ned i forhold til tidligere år. Andre driftsinntekter består i hovedsak av øremerkede tilskudd innenfor de ulike tjenestene, refusjoner for tjenesteyting til andre kommuner og private, sykelønnsrefusjoner og momskompensasjon fra drift og investeringer. Gjeld og lånekostnader Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: Notodden 2006 Notodden 2007 Notodden Snitt Telemark Gruppe 11 Landet Finansutgifter -1,0 0,7 4,8 2,2 2,4 1,8 Avdragsutgifter 2,5 3,5 3,2 2,6 2,8 2,8 Total 1,5 4,2 8,0 4,8 5,2 4,6 I ligger urealisert tap på aksjeplasseringene i næringsfondet inne i tallene. Notodden ligger over de gruppene vi sammenligner oss med. Netto lånegjeld: Notodden 2006 Notodden 2007 Notodden Snitt Telemark Gruppe 11 Landet Gjeld pr. innbygger Notodden ligger fremdeles under snittet for Telemark, selv om kommunens lånegjeld har økt i perioden 2006 til med om lag 8 mill kr. 18

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12 BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak 13.12.12 - sak 105/12 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 1 Skatt på inntekt og formue -265 065-267 666-270 267-272

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE. Blueskommunen ÅRSMELDING

NOTODDEN KOMMUNE. Blueskommunen ÅRSMELDING NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen ÅRSMELDING 2010 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 2 2. Mål for utviklingen Side 4 2.1 Samfunn 2.2 Brukere 2.3 Organisasjon og medarbeidere

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer