Ressursbruk i grunnskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursbruk i grunnskolen"

Transkript

1 - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Metodevalg og praktisk gjennomføring Høring Revisjonskriterier Problemstilling 2 Organisering Problemstilling 3 Spesialundervisning Ressursbruk og resultater Ressursbruk sammenligning Resultater Organisering Skoleeier Skolene Lærertetthet, kompetanse og gruppestørrelse Samarbeidet med foreldrene Revisors vurdering Spesialundervisning Skolenes rutiner Revisors vurdering Avslutning Konklusjon Anbefalinger...15 Litteratur og kildereferanser...16 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag Kontrollutvalget vedtok i sak 6/09 å gjennomføre et prosjekt med temaet Ressursbruk innen grunnskoleopplæringa, inkl. spesialundervisning. Følgende områder skulle kartlegges: Ressursbruk Organisering Spesialundervisning På bakgrunn av bestillingen har vi utformet følgende problemstillinger: 1. Ressursbruk og resultater hvordan er skolene i Tinn sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med? 2. Har kommunen organisert grunnskoleopplæringa i samsvar med regelverk og anbefalinger? 3. Er organisering og rutiner omkring gjennomføring av spesialundervisning i samsvar med gjeldende regelverk? Under problemstilling 1 har vi hentet kostnadstall fra SSBs database KOSTRA og resultater fra nasjonale prøver og eksamener fra Utdanningsdirektoratets database Skoleporten.. Vi har sammenlignet Tinns resultater med resultatene til Nome og Odda kommune. Analysen av ressursbruk viser at Tinn kommune bruker mer enn landsgjennomsnittet på grunnskoleundervisning, mer enn Nome kommune, men mindre enn Odda kommune. Tinn har noe dårligere resultat på nasjonale prøver for 5. årstrinn enn sammenligningskommunene, og noe bedre resultat på prøvene for 8. årstrinn. På avgangskarakterene fra 10. årstrinn har Tinn igjen dårligere resultat enn sammenligningskommunene. Variasjonene i resultater kan skyldes tilfeldigheter eller at enkelte årstrinn er faglig sterkere enn andre. Om problemstilling 2 mener vi at grunnskoleundervisningen i Tinn kommune i alt det vesentligste er i samsvar med gjeldende regelverk, men vi mener også at kommunen har enkelte forbedringspunkter. Det har vært vanskelig å se hvordan skoleeier utøver sitt overordna tilsynsansvar med skolene. Kvalitetssystemet som kommunen er pålagt å ha, synes ikke å fungere slik som lovgiver har tenkt. Bortsett fra Haukås Lurås, har alle skolene lærere uten godkjent utdanning. Om problemstilling 3 mener vi at organiseringen og rutinene omkring gjennomføringen av spesialundervisning er i samsvar med gjeldende regelverk. Vi anbefaler at kommunen bør vurdere å: Avklare hvilket ansvar og hvilke forventninger som tillegger stillingen som rektor og hvilket ansvar kommunen har som skoleeier Forbedre kvalitetssystemet Å ha mer samarbeid mellom skolene Bø, 22. oktober 2009 Telemark kommunerevisjon IKS Anne Hagen Stridsklev forvaltningsrevisor Inger Lognvik forvaltningsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Kontrollutvalget vedtok i sak 6/09 at det skulle gjennomføres et prosjekt med temaet Ressursbruk innen grunnskoleopplæringa, inkl. spesialundervisning. 1.1 Problemstillinger Kontrollutvalget ønsker at problemstillingene skal belyse: - Ressursbruk - Organisering - Spesialundervisning Vi har derfor utledet følgende problemstillinger: 1. Ressursbruk og resultater hvordan er skolene i Tinn sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med? 2. Har kommunen organisert grunnskoleopplæringa i samsvar med regelverk og anbefalinger? 3. Er organisering og rutiner omkring gjennomføring av spesialundervisning i samsvar med gjeldende regelverk? 1.2 Avgrensing Når det gjelder spesialundervisning, har vi kartlagt rutiner og organisering på et overordnet nivå. Vi har ikke gått i detalj på den enkelte skole, eller undersøkt konkrete tildelinger og vedtak. 2 Metode og kvalitetssikring 2.1 Metodevalg og praktisk gjennomføring I dette prosjektet blir det lagt mest vekt på å foreta en overordnet kartlegging av hvordan kommunen har organisert sin grunnskoleopplæring. Den viktigste metoden i prosjektet har vært intervju og presentasjon og analyse av tallmateriale fra offentlige registre. Telemark kommunerevisjon IKS 1

5 På grunn av sykdom har vi ikke intervjuet rektor ved Hovin skole, ellers har vi intervjuet rektorer ved de resterende seks skolene i kommunen. Vi har gjennomført semistrukturerte intervjuer. Det betyr at vi har utarbeidet intervjuguider som definerer hvilke tema og hovedspørsmål som skal tas opp, men rekkefølgen og spørsmålsformuleringen er ikke fastsatt på forhånd. Samtidig er det rom for å ta opp tema og problemstillinger som ligger utenfor guiden. En viss forhåndstruktur er nødvendig for å gjøre den innsamlede informasjonen sammenlignbar. Strukturen er også til hjelp for å demme opp for skjevhet i materialet gjennom spørsmål som ikke er nøytrale, og andre forhold som reduserer validitet og reliabilitet. Vi har skrevet referat fra intervjuene som er sendt til intervjusubjektene for godkjenning. Vi har sendt spørreskjema til lederne ved Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolene om hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Siden vi ikke har intervjuet rektor ved Hovin skole har vi heller ikke bedt om informasjon fra FAU på skolen. Det betyr at vi har sendt forespørsel til seks FAU-ledere. Vi har fått tre svar. Svarene fra FAU er innarbeidet i punkt 5.4. Vi har hatt samtaler med kommunalsjef for oppvekst, service og kvalitet, tidligere rådgiver for skole og barnehage. Kommunalsjefen ivaretar skoleeierfunksjonen i kommunen. Vi har brukt og analysert data fra KOSTRA, GSI og Skoleporten. Tallene fra KOSTRA gjelder regnskapsåret Vi har hentet tall fra KOSTRA som viser: Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning Gjennomsnittlig gruppestørrelse Elever per årsverk Lønnsutgifter per elev Timer til spesialundervisning Andel elever som får spesialundervisning Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Overgang til videregående skole Alle KOSTRA-tall for Tinn kommune er sammenlignet med tilsvarende tall fra Odda og Nome kommune. Kontrollutvalget har bestemt disse sammenligningskommunene. I tillegg har vi sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet av gruppe Fra Skoleporten 2 har vi hentet og analysert følgende data: Resultat fra nasjonale prøver 5. og 8. årstrinn gjelder skoleåret Avgangskarakterer gjelder skoleåret 2007/2008 Oversikt over gruppestørrelse og lærertetthet per skole gjelder skoleåret 2007/2008 Fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) har vi hentet opplysninger om kompetanse og antall årsverk ved skolene. 1 SSB har delt inn landets kommuner og fylkeskommuner i 16 grupper. Kommunene i gruppene har en del felles rammebetingelser og skal derfor være sammenlignbare. Tinn kommune er klassifisert i gruppe 12, dvs. en mellomstor kommune med middels bundne kostnader per innbygger og høye frie inntekter. Nome og Odda er i samme kommunegruppe. 2 Skoleporten er Utdanningsdirektoratets verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Telemark kommunerevisjon IKS 2

6 Opplysningene fra KOSTRA, Skoleporten og GSI er gjennomgått med rektorene ved skolene for å sikre at tallene er mest mulige riktige. I tillegg har vi referert deler av fylkesmannens rapport fra Rapporten er utarbeidet av barnehage- og utdanningsavdelingen og har temaet: Opplæringsloven, forsvarlig system for organisering av elever. 2.2 Høring Rapporten er sendt til kommunen til uttalelse før den ble oversendt til behandling i kontrollutvalget. Kommunen sier at de synes at rapporten gir et dekkende bilde av situasjonen i Tinn og at de ikke har noen kommentarer utover dette. 3 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for regler og normer som gjelder for det området som undersøkes. Kriteriene ligger til grunn for de vurderinger og konklusjoner som blir gjort. Problemstilling 1 er beskrivende, dvs. at vi ikke har kriterier til denne problemstillingen. Vi beskriver fakta på området, men vi har ikke noe regelverk eller normer som fakta skal vurderes mot. Vi har revisjonskriterier til problemstilling 2 og 3 som vi sammenholder innsamlede fakta mot. 3.1 Problemstilling 2 Organisering Krav til skoleeier: Kommunen skal ha skolefaglig kompetanse over skolenivået. 3 Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere om de oppfyller kravene i opplæringslov, og for å følge opp resultatene av disse vurderingene. 4 Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder som nærmere omtaler kravet til skoleeiers forsvarlige system. Veilederen klargjør at skoleeier står fritt til utforme systemet i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av lokale forhold, men gir anbefalinger om hva som bør inngå for at systemet kan anses som forsvarlig. Veilederen mener at følgende elementer er sentrale: Oversikt over gjeldende regelverk og styringsdokumenter Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling Rutiner for kartlegging av kompetanse, og for opplæring og etterutdanning av medarbeidere Rapporteringsrutiner Risikovurdering og tiltak for å begrense risiko Rutiner for å følge opp overholdelse av regelverk Rutiner for å følge opp ulike kvalitetsvurderinger Kvalitetssystemets plass i skoleeiers ordinære plan- og utviklingssystem 3 Opplæringsloven Opplæringslova Telemark kommunerevisjon IKS 3

7 Krav til skolene: Skolen skal ha en forsvarlig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringa skal ledes av rektorer som skal arbeide med å videreutvikle virksomheten. 5 Elevene kan deles i grupper som ikke må være større enn at det er trygt og pedagogisk forsvarlig. Inndelingen skal ivareta elevenes behov for sosial tilhørliglighet, og ikke til vanlig skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørlighet. 6 Alle som ansettes i undervisningsstilling må ha pedagogisk bakgrunn som er i samsvar med rammeplanen for lærerutdanningene. Lærerne må ha en av følgende utdanninger: 7 Førskoleutdanning med minimum 60 studiepoeng tilleggsutdanning/ev spesialpedagogikk Allmennlærerutdanning Faglærerutdanning i praktiske og/eller estetiske fag Universitets- og eller høgskoleutdanning som utgjør minst 240 studiepoeng, inklusiv pedagogisk utdanning 3-årig faglærerutdanning for tospråklige Yrkesfaglærerutdanning Det varierer noe mellom de ulike årstrinn hvilke utdanninger som er godkjent. Foreldrene: Skolene skal ha et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for elevene og to for foreldreutvalget og to for kommunen. Den ene representanten for kommunen er rektor. 8 Skolene skal også ha et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalg skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Samarbeidsutvalget kan være skolemiljøutvalg, men da må det oppnevnes flere representanter for elever og foreldre, slik at de samlet sett har flertall. 9 Skolene skal ha et foreldreråd der alle foreldrene er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). 10 FAU har ansvaret for fremme fellesinteressene til foreldrene medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole legge til rette for positiv utvikling hos elevene skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG) som er hjemlet i opplæringsloven 11-9, er Kunnskapsdepartementets rådgivende organ i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG utarbeider informasjon og brosjyrer til foreldre og skoler om hvordan de mener samarbeidet mellom hjem og skole bør foregå. I følge FUG har skolen ansvar for å tilrettelegge for hjem-skole-samarbeid. Derfor skal foreldrene forvente at skolen har faste 5 Opplæringslova Opplæringslova Forskrift til opplæringslova 14-1 og Opplæringslova Opplæringslova 11-1a 10 Opplæringslova 11-4 Telemark kommunerevisjon IKS 4

8 rutiner for å skolere nyvalgte foreldrekontakter og medlemmer av rådsorganene. Når arbeidet er i gang er det like mye foreldrene som har ansvar for at samarbeidet fortsetter og videreutvikles. FUG anbefaler at skolene har et valgreglement for valg av foreldrekontakter og FAU-medlemmer og at dette er vedtatt av foreldrerådet Problemstilling 3 Spesialundervisning Elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet, har rett til spesialundervisning. 12 Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det gjørs en sakkyndig vurdering av behova til eleven. Dersom kommunen avviker fra den sakkyndige vurderinga skal det grunngis i vedtaket hvorfor kommunen likevel mener at eleven får et fullverdig opplæringstilbud. 13 Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for elever som får spesialundervisning. Skolen skal hvert halvår utarbeide en rapport som innholder en oversikt over den opplæringa som eleven har fått og en vurdering av elevens utvikling. 14 Bestemmelsen om at elever kan deles i grupper, gjelder også for elever som mottar spesialundervisning. Spesialundervisningen kan gis innenfor rammen av den sammenholdte elevgruppen. Selv om loven sier organiseringen av opplæringen ikke skal skje etter faglig nivå, ligger det i uttrykket til vanlig at det er situasjoner der det er tillatt med annen organiseringsform. Hva som er tillatt i det konkrete tilfellet må bedømmes ut i fra en forsvarlig skjønnsmessig avveining Ressursbruk og resultater 4.1 Ressursbruk sammenligning Tabellen viser hvordan kommunen prioriterer grunnskole i forhold til andre sektorer. Tallene viser kommunens satsing på grunnskoleundervisning (funksjon 202), kostnader til SFO, skoleskyss og skolelokaler er ikke med. Alle tall gjelder Gruppe 12 Landsgj. snitt Prioritering Tinn Nome Odda Nto. dr.utg. til grunnskoleundervisning i % av samlede nto. driftsutgifter 20,6 21,3 23,9 23,7 22,3 Nto. dr.utg. til grunnskoleundervisning per innbygger Nto. dr.utg. til grunnskoleundervisning per innbygger 6 15 år Andel innbyggere 6 15 år 12,3 12,1 12,6 13,8 12,9 Kilde: KOSTRA 11 FUG: Tillegg til Foreldrekontakten nr 3/ Opplæringslova Opplæringslova Opplæringsloven Veiledning. Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring Telemark kommunerevisjon IKS 5

9 Tolkning av tallene: Tinn kommune bruker en mindre andel av sine driftsutgifter på grunnskole enn sammenligningskommunene. Det kan dermed se ut som om Tinn prioriterer skole lavt, men tallet må ses i sammenheng med kommunens samlede utgifter. En kommune som har høyt driftsnivå og gjennomsnittlige utgiftsnivå på skole, vil komme dårlig ut i en slik sammenligning. Utgifter til grunnskole fordelt på innbyggere gir et mer sammenlignbart bilde på kommunens prioriteringer. Netto driftsutgifter fordelt på antall innbyggere viser at Tinn kommune bruker mer på grunnskole enn landsgjennomsnittet og mer enn Nome, men mindre enn gruppegjennomsnittet og Odda. Netto driftsutgifter fordelt per innbygger i alderen 6 til 15 år, kan gi et annet bilde enn utgift per innbygger. Det avhenger av alderssammensetningen i kommunen. Dersom kommunen har høy andel av barn og unge, vil det gi forholdsvis lavere utgifter per barn. Dersom kommunen lav andel av barn og unge, vil det gi forholdsvis høyere utgifter per barn. Tinn kommune har en ganske gjennomsnittlig andel av barn og unge. Netto driftsutgift per innbygger i alderen 6 til 15 år viser at Tinn kommune prioriterer grunnskole høyere enn landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittet. Av sammenligningskommunene er det bare Odda som bruker mer på grunnskole enn Tinn. 4.2 Resultater Nasjonale prøver holdes årlig for alle elever på 5. og 8. årstrinn. Elevene testes i lesing på norsk, regning og engelsk. Resultatene gis på en nivåskala fra 1 til 5, der 5 er høyeste nivå. Resultatene for Tinn kommune blir ikke publisert per skole, fordi det er for få elever per klassetrinn per skole. Resultatene som er vist i tabellen under er for hele kommunen samlet. Vi viser resultatene for samlet for begge kjønn. Nasjonale prøver 2008 Tinn Nome Odda Landsgj. snitt Trinn 5 Engelsk 1,9 1,9 1,9 2,0 Lesing 1,9 1,9 2,0 2,0 Regning 1,8 1,9 1,9 2,0 Trinn 8 Engelsk 3,2 3,1 2,8 3,0 Lesing 3,2 3,1 3,1 3,1 Regning 3,0 3,1 3,2 3,1 Kilde: Skoleporten I tabellen under vises avgangskarakterer for 10. klasse for skoleåret Karakterskalaen går fra 1 til 6, hvor 6 er beste karakter. Karakterer Kunnskapsløftet Tinn Nome Odda Landsgj. snitt Engelsk standpunkt 3,6 4,0 3,8 3,8 Matematikk standpunkt 3,1 3,4 3,4 3,5 Matematikk eksamen 2,7 3,3 2,9 3,2 Norsk hovedmål standpunkt 3,5 4,1 3,8 3,8 Norsk sidemål standpunkt 3,1 3,9 3,9 3,6 Norsk skriftlig eksamen 3,0 3,3 3,4 3,4 Kilde: Skoleporten Telemark kommunerevisjon IKS 6

10 I motsetning til resultatene fra de nasjonale prøver, blir avgangskarakterene publisert per skole. Tabellen under viser resultatene for henholdsvis Rjukan ungdomskole og Atrå barneog ungdomskole. Karakterer - sammenligning Rjukan ungdomskole Atrå barneog ungd.skole Engelsk standpunkt 3,7 3,5 Matematikk standpunkt 2,9 3,4 Matematikk eksamen 2,7 2,8 Norsk hovedmål standpunkt 3,5 3,6 Norsk sidemål standpunkt 3,1 3,2 Norsk skriftlig eksamen 3,0 Kilde: Skoleporten I tabellen under vises gjennomsnittlige grunnskolepoeng som er beregnet ut fra avgangselevenes karakterer. Den viser også hvor mange elever som er registrert i videregående opplæring året etter at de avsluttet grunnskolen. Indikatoren anses som et mål på for hvor godt skolen forbereder elevene på videregående opplæring. Gruppe 12 Landsgj. snitt Resultater/kvalitetsindikatorer Tinn Nome Odda Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 37,60 40,78 40,09 Overgang til videregående skole ,99 97,62 97,50 95,92 Kilde: KOSTRA Tolkning av resultatene: Resultatene fra nasjonale prøver for 5. årstrinn viser at Tinn har litt dårligere resultater enn sammenligningskommunene. Til gjengjeld har Tinn bedre resultater enn sammenligningskommunene i prøvene for 8. årstrinn. Hvis vi ser på avgangskarakterene har Tinn kommune igjen de dårligste resultatene. Dette kan skyldes en tilfeldighet eller at enkelte årskull er faglig sterkere enn andre, men det kan også være en indikator på forhold på den enkelte ungdomsskole som gjør at elevene utvikler seg faglig sett negativt fra 8. til 10. årstrinn. 5 Organisering 5.1 Skoleeier Kommunen har gjort endringer i organisasjonen med virkning fra Tidligere rådgiver for skole og barnehage har blitt kommunalsjef for oppvekst, service og kvalitet. Det skal ansettes en ny rådgiver for skole og barnehage. En av grunnene til omorganiseringen er, ifølge kommunalsjef, at fylkesmannen mente at kommunens organisering av skoleeierfunksjonen ikke var i samsvar med opplæringslovens krav. Opplæringsloven krever at kommunen skal ha skolefaglig kompetanse over skolenivået. Rådgiveren for skole og barnehage som ivaretok denne oppgaven, var organisatorisk plassert i utredningsenheten, dvs. at hun var organisatorisk plassert lavere enn rektorene som også er enhetsledere. Kommunen har utarbeidet System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven som gjelder for alle skolene. Systemet omfatter oversikt over ansvarsfordeling og aktuelle styringsdokumenter, sjekklister for å vurdere om opplæringsloven Telemark kommunerevisjon IKS 7

11 følges, verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringa og plan for gjennomføring av kvalitetssystemet. I følge kvalitetssystemet skal kommunen ha: Strategisk plan for barnehage og skole Planer for spesielle satsingsområder herunder sosial læreplan Plan for kompetanseutvikling for ansatte Skolene skal bl.a. ha: Virksomhetsplan for den enkelte skole Årshjul for konkrete oppgaver Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringa er: Skolebasert vurdering som gjennomføres hvert år Ekstern vurdering som blir gjennomført på en skole pr år (Kongsbergsregionen) Elevundersøkelsen skal gjennomføres på aktuelle trinn Alle skoler gjennomfører målinger av læringsutbytte o nasjonale prøver o kartleggingsprøver o karakter og læringsstøttende prøver o andre målinger av læringsutbytte Karakterer for eksamen og standpunkt for 10. trinn samles og bearbeides Skolefaglig ansvarlig skal samle, bearbeide og presentere resultat fra alle skolene på en måte som legger til rette for drøftinger på ulike nivå. Resultatene skal drøftes o internt på skolen o med elever og foresatte o med skolefaglig ansvarlig o med andre skoler Fra fylkesmannens ettersyn: Kommunen hadde ettersyn fra fylkesmannen våren Tilsynet skulle kontrollere om skoleeier hadde et forsvarlig system for å organisere elevene i grupper, jf. opplæringsloven andre ledd og 8-2. Om kommunens system for kvalitetsvurdering skriver fylkesmannen: Kommunen har vedtatt den overordna generelle delen av et system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven oppfylles. Den generelle delen er knyttet til skoleeiernivået, og den er skrifteliggjort. Fylkesmannen har i tillegg observert følgende forhold: - kommunen har, som skoleeier, ikke felles skriftelige rutiner som skal sikre at konkrete bestemmelser i opplæringsloven, oppfylles. Det er overlatt til hver enkelt skole å utarbeide rutiner for oppgaveløsing knyttet til den enkelte bestemmelse. - De undersøkte skolene har i liten grad utarbeidet sine egne rutiner for å sikre at opplæringsloven følges. - Rådmannens oppfølging av at skolene etablerer og bruker sitt eget system etter 13-10, skjer muntlig, og er knyttet opp til ulike møtepunkter. Skolene følges ikke spesielt opp av skoleeier i forbindelse med 8-2. Om innholdet i systemet skriver fylkesmannen bl.a.: Telemark kommunerevisjon IKS 8

12 - at det ikke inneholder rutiner som sikrer oppfyllelse av de enkelte bestemmelser - at det ikke inneholder tilstrekkelige rutiner for å innhente og analysere data fra skolene - at systemet ikke er egnet til å sikre at adekvate tiltak blir satt i verk når det avdekkes brudd på regelverket - at systemet ikke har rutiner for å vurdere om tiltak som settes i verk fungerer etter sin hensikt - at systemet vil inneholde ulike rutiner for samme oppgave siden rutinene skal utarbeides av den enkelte skole - at systemet ikke har rutiner for kontinuerlig oppdatering for å sikre at det fungerer som forutsatt. Fylkesmannen avslutter med å konstatere at systemet er lite kjent på skolene og at det i praksis ikke blir brukt. Kommunen fikk pålegg om å etablere et forsvarlig system knyttet til organisering av elever i grupper. Fra intervjuene med rektorene: Rektorene har i ulik grad utarbeidet styringsdokumenter og skriftelige rutiner for sine skoler. Alle skolene har årshjul, og de fleste skolene har utarbeidet virksomhetsplaner. De skolene som ikke hadde virksomhetsplan, prøver å utarbeide en nå. Da vi intervjuet rektorer så vi at noen skoler hadde laget mange skriftelige rutiner, mens andre hadde lite. Kommunens kvalitetssystem er kjent blant rektorene, men det varierer noe hvor nyttig det ble oppfattet å være. Det ble sagt at det ikke er ferdig, at det ikke blir informert om, at det ikke finnes felles maler for rapportering og at skoleeier ikke følger opp resultater. Rektorene har ulike ønsker til og erfaring med skoleeier. Ingen av rektorene ønsker den gamle organiseringen med skolesjef tilbake, men det synes å være usikkerhet om hva som er skoleeiers rolle. Skoleeier er lite tydelig, flere sier at de savner klare overordnede mål og rammer. Noen mener også at skoleeier bør ha en sterkere rolle når det gjelder koordinering av informasjon og samordning mellom skolene. Flere sier de savner mer interesse og oppfølging fra skoleeiers side Skoleeiers synspunkter: Kommunalsjefen mener at de har orientert godt om kvalitetssystemet, slik at det burde være godt kjent på skolene. Hun har observert at rektorene ikke alltid følger det som står i kvalitetssystemet. Hun mener at det ligger i organiseringsmodellen at rektorene skal være selvstendige og organisere virksomheten på skolen selv. Rektorene skal være som rådmenn på sine skoler. Det er utarbeidet felles maler for dokumenter som brukes i forbindelse med spesialundervisning, ellers er det opp til rektorene på de ulike skolene å utforme de dokumentene de bruker. Kommunen har en felles strategisk plan for hele kommunen, og ikke en egen plan for skole og barnehage. Planen fastsetter at målene for skolene er å ha tilpasset undervisning, noe som også er et krav i opplæringsloven og å drive med entreprenørskap. Fra skoleåret 2010/2011 skal det lages en ny kvalitetsplan for skolene som er linket til budsjettet. Skolene skal basere sine virksomhetsplaner på denne planen. Telemark kommunerevisjon IKS 9

13 5.2 Skolene Bortsett fra Haukås Luras og Bøen skole som har felles rektor, har skolene egen rektor. Rektorene er enhetsledere. Kommunene har delegasjonsreglement (gjeldende fra 1.januar 2008), som delegerer fullmakter til enhetslederne. Enhetslederne generelt har ansvar for å: Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av de økonomiske ressursene som kommunestyret har bevilget til enheten, og sikre at vedtatte aktivitetskvalitetsforutsetninger blir bevilget. Motivere og utvikle de ansatte i enheten innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon der brukerne står i fokus. Arbeide med helse, miljø og sikkerhet og økonomisk internkontroll i enheten Gi tilbakemelding om oppnådde resultater Delta i det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen Informasjonssikring jf. personopplysningsloven Rektorene er i tillegg delegert fullmakt etter opplæringsloven til å: Frita en elev fra opplæringsplikten Gi elever permisjon fra skolen i inntil 2 uker Bortvising Skyss til enkeltelever ved sykdom eller skade Kreve politiattest for andre personer som regelmessig oppholder seg på skolen Plan for spesialundervisning, alternativ opplæring og hjemmeundervisning Frita elever med store lærevansker fra vurdering med karakterer Myndighet til å gi fritak/alternativt opplæringstilbud for elever ut over rammen for valgfag Godkjenne øvingsundervisning Avgjøre søknader om å gjennomføre spørreundersøkelser i skolen Valg av lærebøker Opptak til skolefritidsordninger Myndighet til å gi fritak/alternativt opplæringstilbud for elever utover rammen for valgfag. Det har vært noe samarbeid mellom barneskolene i bygda i forbindelse med at alle elevene i Austbygde og Åtrå skal samles i ny barneskole i Atrå og det er noe faglig samarbeid mellom matematikklærerne, bortsett fra dette samarbeider skolene normalt sett ikke faglig. Det innebærer at hver skole utarbeider sine læreplaner i samsvar med sentrale kunnskapsmål og velger hvilke lærebøker de vil bruke i undervisningen. Konsekvensen av dette er at avgangselevene på barneskolene har ulike utgangspunkt, noe som kan være en utfordring når de samles på samme ungdomskole. Dette gjelder først og fremst for Atrå barne- og ungdomsskole som får elever fra fem barneskoler (tre etter sammenslåingen). Rjukan ungdomsskole får bare elever fra Rjukan barneskole, og har derfor ikke denne problematikken. Men også Rjukan barneskole mener at det er viktig å samarbeide med ungdomsskolen slik at elevene skal være mest mulig forberedt. Rektorene har noe ulike oppfatninger til om det er behov for og ønskelig med mer samarbeid mellom skolene. Rektornettverk, samarbeid om opplæringsplaner, fellesskap som kan bryte ned kunnskapsløftet og lage overordnede føringer blir nevnt. Telemark kommunerevisjon IKS 10

14 I følge kommunalsjefen vil Miland skole og Hovin skole bli oppfordret til å samarbeide nærmere med nye Atrå barne- og ungdomsskole når den åpner høsten Ungdomskolene bør også samarbeide, og Rjukan barneskole bør samarbeide med Rjukan ungdomsskole. Skolene vil bli oppfordret til å bruke samme læreverk, men kommunalsjefen mener at skolene ikke kan pålegges dette fordi rektorene er delegert myndigheten til å avgjøre dette selv. Det er administrasjonsmøter én gang i måneden hvor alle rektorene møter sammen med kommunalsjef ev. rådmannen, og i tillegg er det enhetsledermøter én gang i måneden. 5.3 Lærertetthet, kompetanse og gruppestørrelse I følge rektorene er årstrinn det viktigste kriteriet for inndeling i grupper. En rektor sier gruppeinndeling basert på alder gir mest trygghet og stabilitet hos elevene. Noen skoler har også grupper som går på tvers av alderstrinn der de mener det er hensiktsmessig. Størrelsen på klasserommene og variasjoner i elevtallet er også elementer som spiller inn når elevene skal deles i grupper. Oversikt over gruppestørrelse og lærertetthet pr kommune Gruppe 12 Landsgj. snitt Gruppestørrelse/lærertetthet Tinn Nome Odda Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. til 7. årstrinn 10,6 10,8 11,2 10,8 13,3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8. til 10. årstrinn 12,2 13,4 12,2 12,1 14,8 Elever per årsverk 8,6 9,0 8,6 8,5 10,7 Elever per undervisningsrelatert årsverk 9,4 10 9,9 9,6 12,1 Lønnsutgifter per elev Kilde: KOSTRA Det er forskjeller mellom skolene når det gjelder lærertetthet og elever per årsverk. Lærertetthet trinn beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom lærertimer og elevtimer, og inkluderer timer til spesialundervisning og andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet i ordinær undervisning beregnes bare ut i fra ordinære undervisningstimer. Oversikt over gruppestørrelse og lærertetthet pr skole Gruppestørrelse og lærertetthet per skole Rj. barnesk Rj.u.sk. Miland Atrå Bøen Haukås Lurås Hovin Sum årsverk undervisningspersonale 24,2 16,2 5,4 18,3 5,8 4,3 3,2 Antall elever per årsverk 11,1 7,5 10,5 7,3 8,6 6,8 7,4 Lærertetthet trinn 12 11,1 Lærertetthet trinn 12,7 10,5 8,9 9,4 7,5 7,6 Lærertetthet i ord. undervisn. 16,9 16,5 11,0 13,3 12,0 8,4 8,0 Kilde: Skoleporten Telemark kommunerevisjon IKS 11

15 Alle rektorene gir uttykk for å være rimelig godt fornøyd med lærertettheten på skolene sine. Assistentene knyttes ofte opp mot elever med spesielle behov. Hvordan assistentene brukes avhenger, i følge rektorene, til dels av deres egenskaper og behovene hos lærere og elever. Oversikt over fordeling av årsverk på skolene. Tallene gjelder for skoleåret Adm. Lærere m. Lærere u. Kontor- Skole årsverk godkj.utd. godkj.utd. Assistenter personale Rjukan barneskole 210 % 2207 % 200 % 442 % 55 % Rjukan ungdomsskole 152 % 1440 % 228 % 103 % 25 % Miland skole 60 % 836 % 24 % 19 % 20 % Atrå barne- og ungdomskole 138 % 1466 % 330 % 150 % 40 % Bøen skole 60 % 429 % 71 % 40 % 15 % Haukås Lurås skole 70 % 393 % 0 30 % 15 % Hovin Skule 75 % 289 % 50 % 20 % 0 Kilde: GSI 5.4 Samarbeidet med foreldrene Skolene har samarbeidsutvalg og FAU. I tillegg er det kontaktlærere som har hovedansvaret for kontakt mellom hjem og skole når det gjelder den enkelte elev. Det er som regel kontaktlærer som avgjør når det er behov for å ta kontakt med foreldrene. I noen tilfeller er det rektor som har kontakten med foreldrene. Noen av skolene har arbeidsbeskrivelser for kontaktlærerne. Årshjulet som skolene setter opp, fastsetter tidspunkt for foreldremøter og foreldresamtaler. Det ser ut som de fleste skolene har to foreldremøter per år og minimum to foreldresamtaler. Kommunen har ikke utarbeidet noe felles reglement for FAU. Dette er opp til hver enkelt skole/fau. I intervjuene med rektorene blir det gitt uttrykk for at skolen har god kontakt og godt samarbeid med foreldrene, men noen sier også at de ønsker mer foreldreengasjement. I tilbakemeldingene fra FAU-lederne blir det også gitt uttrykk for at de synes at samarbeidet med skolen er godt. De tre FAU-lederne som svarte på vår henvendelse sier at de har vedtekter for FAU på sin skole. Rjukan ungdomskole har i tillegg utarbeidet egen aktivitetsplan for samarbeidet mellom hjem og skole, og opprettet en egen foreldrebank som har oversikt over foreldre som kan delta i aktiviteter på skolen. FAU-lederne forteller at de som nye i FAU fikk opplæring av andre medlemmer i FAU, hadde tidligere erfaring som klassekontakt eller fikk opplæring av rektor gjennom samtaler og utdelt brosjyremateriell. FAU-lederne mener at det har vært avklart hva som er skolens oppgaver og hva som er FAU sine. 5.5 Revisors vurdering Skoleeier Etter omorganiseringen har kommunen oppfylt kravet om å ha en skolefaglig ansvarlig over skolenivået. Etter vår mening synes det å være behov for en rolleavklaring. Skoleeier og rektorene synes å ha en noe ulik oppfatning av hva deres respektive roller er. Det bør være avklart og forstått av alle hvilke forventninger som er knyttet til stillingene. Telemark kommunerevisjon IKS 12

16 Kommunen har utarbeidet kvalitetssystem slik loven krever. Kvalitetssystemet fastsetter hvilke planer og rutiner kommunen og skolene skal ha. Dersom vi sammenligner kvalitetssystemet med anbefalingene i veilederen, mener vi at systemet sier noe om de fleste av punktene. Men kvalitetssystemet nevner ikke rapporteringsrutiner og sier lite om kartlegging av kompetanse og videreutdanning. Som nevnt er det overlatt til skolene å utarbeide konkrete rutiner på mange områder, det er dermed vanskelig å vurdere hvor godt kommunens system samlet sett er i samsvar med anbefalingene i veilederen. Fylkesmannen har flere kritiske anmerkninger til kommunens system. Vårt inntrykk er at kommunen har et system som ikke synes å være et nyttig verktøy og som ikke som ikke fungerer slik lovgiver har forutsatt. Vi mener det er uheldig at det ikke synes å ha konsekvenser at systemet ikke blir fulgt. Selv om rektorene har fått vide fullmakter og har en selvstendig rolle, har skoleeier likevel det overordnede ansvaret. Skoleeier legger i liten grad føringer for hvordan skolene skal innrette virksomheten sin. Skolene har selv ansvaret for å utarbeide de rutinene de mener de trenger for å følge opplæringsloven, og som fylkesmannen påpeker vil kommunen ha ulike rutiner for samme oppgave. Vi mener at dette er en lite effektiv måte å arbeide på. Kommunen kunne trolig spare ressurser dersom dette arbeidet ble samordnet. Skolene, lærertetthet og gruppestørrelse Alle skolene oppfyller lovens krav om å ha en pedagogisk og administrativ ledelse. Rektorene er gitt vide fullmakter gjennom delegasjonsreglementet. Elevene deles inn i grupper etter hva rektor mener er mest hensiktsmessig og i samsvar med lovens krav. Skolene i Tinn kommune har mindre grupper enn landsgjennomsnittet. Det gjelder både på barne- og på ungdomstrinnet. Hvis vi sammenligner med Nome og Odda er forskjellene mindre. Gruppestørrelsen i Tinn er ganske lik gjennomsnittet av gruppe 12- kommunene. Bortsett fra Haukås Lurås skole, har alle skolene lærene uten godkjent utdanning. Skolene i Tinn har flere lærere i forhold til elevtallet enn landsgjennomsnittet, men ligger ganske likt med sammenligningskommunene. Det er også forskjeller mellom skolene i Tinn, særlig mellom barneskolene. Tinn skiller seg ut når det gjelder lønnskostnader pr. elev. Tinn har høyere lønnskostnader enn sammenligningskommunene. Grunnen til dette er sannsynligvis at Tinn har flere lærere i forhold til antall elever, men kan også delvis skyldes at lærerne i Tinn har høyere lønn. Dersom lærerne har høyere lønn kan det ha sammenheng med at lærerne i snitt er eldre, eller at flere har høyere utdanning eller at kommunen generelt har et høyere lønnsnivå. Samarbeidet med foreldrene Skolene oppfyller lovens krav til samarbeidsutvalg og FAU. Hvordan samarbeidet mellom skole og foreldre skal foregå, er opp til hver enkelt skole. Noen skoler har riktignok mer rutiner enn andre, men vi mener at ingen av skolene har en helhetlig strategi for hvordan forholdet mellom foreldre og skole skal være. Vi synes det er positivt at FAU-lederne er fornøyde med samarbeidet med skolen. På bakgrunn de svarene vi har fått fra FAU-lederne, har vi inntrykk at det også varierer i hvilken grad skolen tar ansvar for å skolere nye FAUmedlemmer. Telemark kommunerevisjon IKS 13

17 6 Spesialundervisning 6.1 Skolenes rutiner I følge rektorene utarbeider skolene utarbeider individuelle planer for alle elever som får spesialundervisning. Rektorene følger alltid den sakkyndige vurderingen fra PPT (Pedagogisk psykiatrisk tjeneste) når de fatter vedtak. Halvårlige rapporter over elevens utvikling blir utarbeidet og sendt til foreldrene. Skolene har felles maler for halvårsrapport og individuell opplæringsplan. Undervisningen tilpasses elevenes behov. Noen ganger gis elevene undervisning alene eller i mindre grupper, andre ganger gis undervisningen i den faste gruppen eleven tilhører. Assistenter brukes i spesialundervisningen i den grad rektor mener det er hensiktsmessig. Rjukan barneskole har egen spesialpedagogisk koordinator. De andre skolene bruker sosiallærer eller rektor til å koordinere spesialundervisningen. Rjukan barneskole sier at de samarbeider tett med PPT. Skolen forteller at de får inn alle asylantene i kommunen, noe som krever større ressurser til spesialundervisning. Ressurser brukt til spesialundervisning Gruppe 12 Landsgj. snitt Spesialundervisning Tinn Nome Odda Timer til spesialundervisning i % av lærertimer totalt 18,4 21,2 15,7 18,8 15,6 Andel elever ved skolen som får spesialundervisning 7,4 11,1 8,3 8,6 7,0 Kilde: KOSTRA Kommunalsjef mener at tallene for spesialundervisning må ses i sammenheng med gruppestørrelse og lærertetthet. Skoler med små grupper og høy lærertetthet bør ha større mulighet til å dekke elevenes behov under normal undervisning, enn skoler som har større grupper og lavere lærertetthet. Sett i forhold til landsgjennomsnittet har Tinn høyere lærertetthet og lavere gruppestørrelse, samtidig som kommunen gir mer spesialundervisning. 6.2 Revisors vurdering Skolene har rutiner på å skrive vedtak, individuelle planer og halvårlige rapporter. Hvordan spesialundervisningen skal gjennomføres og hvem som skal utføre den, lærer eller assistent, vurderes og avgjøres av rektor. Vi har ikke forsøkt å gå inn i disse vurderingene. KOSTRA-tallene viser at Tinn ligger omtrent likt med landsgjennomsnittet når det gjelder andel elever som får spesialundervisning. Sammenligningskommunene Tinn og Odda har en høyere andel elever som får spesialundervisning. Tinn kommune ligger høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder timer til spesialundervisning. Bare Nome kommune har en klart høyere andel av timer til spesialundervisning. Det betyr at de elevene i Tinn som får spesialundervisning, får flere timer enn det som er vanlig i landet ellers (landsgjennomsnittet). Telemark kommunerevisjon IKS 14

18 7 Avslutning 7.1 Konklusjon Tinn kommune bruker mer ressurser på grunnskole enn gjennomsnittet av norske kommuner. Tinn bruker mer enn Nome kommune, men mindre enn Odda. Resultatene fra nasjonale prøver for 5. årstrinn er litt dårligere i Tinn enn hos sammenligningskommunene, men resultatene fra 8. årstrinn er bedre enn i sammenligningskommunene. På avgangskarakterene fra 10. årstrinn har Tinn igjen dårligere resultat enn sammenligningskommunene. Variasjonene i resultater kan skyldes tilfeldigheter eller at enkelte årstrinn er faglig sterkere enn andre. Vi mener at grunnskoleundervisningen i Tinn kommune i alt det vesentligste er i samsvar med gjeldende regelverk, men vi mener også at kommunen har enkelte forbedringspunkter. Det har vært vanskelig å se hvordan skoleeier utøver sitt overordna tilsynsansvar med skolene. Kvalitetssystemet som kommunen er pålagt å ha, synes ikke å fungere slik som lovgiver har tenkt. Bortsett fra Haukås Lurås, har alle skolene lærere uten godkjent utdanning. Vi mener at organiseringen og rutinene omkring gjennomføringen av spesialundervisning er i samsvar med gjeldende regelverk. 7.2 Anbefalinger Vi mener at kommunen bør vurdere følgende: Avklare hvilket ansvar og hvilke forventninger som tillegger stillingen som rektor og hvilket ansvar kommunen har som skoleeier Forbedre kvalitetssystemet Mer samarbeid mellom skolene Telemark kommunerevisjon IKS 15

19 Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa Forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova Offentlige dokument: Fylkesmannen i Telemark, Barne- og utdanningsavdelingen: Tilsynsrapport Tilsyn med Tinn kommune. Tema: Opplæringsloven, forsvarlig system for organisering av elever. Datert Annet: Foreldreutvalget for grunnskolen: Guide til nyvalgte foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer, tillegg til Foreldrekontakten nr Telemark kommunerevisjon IKS 16

20 Telemark kommunerevisjon IKS 1

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge har i brev av 16.2. fått en bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolene, jf. KU-sak 4/17. 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget har ikke beskrevet formål eller innfallsvinkel

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Spesialundervisning i grunnskolen Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2010 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 5 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Rett til gratis,

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Sanne Elever 2011 121 2012 113 2013 109 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Verdalsvegen 31. Klepp kommune BORE SKULE Kleppe. Tlf FAU struktur. Bore skule

Verdalsvegen 31. Klepp kommune BORE SKULE Kleppe. Tlf FAU struktur. Bore skule Klepp kommune BORE SKULE Verdalsvegen 31 4352 Kleppe Tlf 51 78 97 20 FAU struktur Bore skule 2016 2017 Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hvert trinn sin hovedoppgave i løpet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken PROSJEKTPLAN Prosjektnavn: «Mobbing i grunnskolen» Bestilling Kontrollutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning

Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning Prosjektplan til kontrollutvalget i Vennesla kommune Prosjektplan januar 2016 Postadr.: Postboks 417 Lund

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Fredheim skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 123 2013 121 2014 117 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fagerlund Elever 2011 75 2012 85 2013 79 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KUNNSKAPSLØFTET I BEIARN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KUNNSKAPSLØFTET I BEIARN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KUNNSKAPSLØFTET I BEIARN KOMMUNE August 2007 FORORD Kontrollutvalget i Beiarn kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomføre en undersøkelse av hvor langt kommunen

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer