VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014"

Transkript

1 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune

2 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale prøver Eksamen og grunnskolepoeng Kapittel 2:Læringsmiljø. s.15 Elevundersøkelsen Mobbing Ungdata utviklingstrekk Samarbeid skole-hjem Kommunalt foreldreutvalg Elevdemokrati Kapittel 3: Gjennomføring av skoleløpet s. 19 Tilpasset opplæring Tidlig innsats Spesialundervisning SOL DUÅ Alternative opplæringsplasser Fag- og timefordelingsplan Svømmeundervisning Valgfag Arbeidslivsfag Trivselsprogrammet MNRT Minoritetsspråklige SFO. s. 27 Kapittel 4: Skoleutvikling og system for oppfølging..s. 27 Elevene Kompetanseheving Entreprenørskap i skole og barnehage...s. 29 Overgang til videregående skole System for oppfølging -Vokal s.31 2

3 Forord Opplæringsloven sier at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen og at rapporten skal drøftes av skoleeier det vil si kommunestyret. Rapporten bygger på opplysninger fra Temaene blir belyst ut fra data hentet i GSI og andre faktaopplysninger. Målet med tilstandsrapporten er å gi kommunestyret som skoleeier en rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Kommunedelplan oppvekst ble vedtatt i kommunestyret den Denne planen er en overordnet plan som har til hensikt å peke på noen strategiske føringer som skal prege oppvekstsektoren i årene som kommer. I 2015 vil det bli utarbeidet temaplaner (skole, barnehage og hjelpetjenester), og i dem vil det komme mer konkrete delmål og tiltak. I den sammenheng vil også de lokale målsettinger som foreligger i tilstandsrapporten justeres/endres. Nye målsettinger vil utarbeides og vedtas i løpet av Barnetallet synker, og i takt med nedgangen reduseres rammeoverføringene fra staten. Dette gir økt press på driften. Mange barn har behov for spissede tiltak i skole, barnehage og SFO. Dette skaper økt press på grunnressursene. Kommunens handlingsrom er stramt. Skolen kjenner på at det er utfordrende å innfri forventninger når det økonomiske handlingsrommet strammes til. Flere gode tiltak i skolen som ikke er lovpålagt, vil måtte vurderes avsluttet. Skolene i Verdal har langsiktige satsinger og er under stadig utvikling. Vi mener dette skal gi oss trygge og ansvarsfulle barn og ungdommer som vil kunne bidra positivt i framtidens samfunn. I Tilstandsrapporten er det ikke bare tellinger, men også fortellinger. Gjennom tekst og bilder har lærere og elever bidratt til at rapporten viser glimt fra skolehverdagen ut over tørre tall og fakta. Takk til alle som har bidratt! Verdal, 7.april 2015 John Olav Larsen Virksomhetsleder skole /SFO Læring krever innsats fra alle parter: 3

4 Hendelser verd å merke seg i 2014 og som er nærmere beskrevet i rapporten: - En mulighetsstudie for skolene i Verdal. - Skolebruksplan er lagt fram i kommunestyret. - Læring av næring er igangsatt. - Prosesser for å følge opp implementering av SOL og DUÅ videreføres. - Vi er i ferd med å kartlegge skolenes rutiner i forbindelse spesialundervisning/ TPO - Vi er i gang med å lage prosedyrer og retningslinjer for tilpasset opplæring (et kvalitetssystem). - Kvalitetsplan og Retningslinjer i SFO i Overgangsprosedyrer barnehage skole er på plass. - Alle skoler har utarbeidet en beredskapsplan for alvorlige hendelser. Hva vi skal ha spesielt fokus på i 2015: - Temaplaner innen oppvekst skal utarbeides - Politisk behandling av skolestruktursak - Kursing av lærere i Læring av Næring, en satsing gjennom Oppvekstprogrammet. - Et mobbeberedskapsteam skal på etableres (1.1.16) - Forebyggende tiltak skal evalueres og legges fram som sak for kommunestyret før sommeren. - I samarbeid med PPT skal det ses på årsakssammenhengene til økt spesialundervisning og finne tiltak som kan bidra til å snu trenden. - Kommunedelplan Oppvekst skal operasjonaliseres - Ungdomsskolesatsing med Vurdering for læring startes Hva er en bokstav? En besynderlig ting En linje, en strek, en prikk og en ring Og så er det slik den skal være En liten bokstav sier ikke det spor, Men sammen med andre blir den til ord Som lærer deg det du lære. Andre Bjerke 4

5 ELEVTALL OG ELEVTALLSPROGNOSER I KOMMUNENS GRUNNSKOLE Redusert elevtall de siste årene 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Garnes os Leksdal skole Ness os Stikelstad skole Verdalsøra b.skole Verdalsøra u.skole Vinne skole Vuku os Volden skole Ørelen skole SUM Stiklestad Volden Garnes Vuku Ørmelen Ness Vinne VØB Leksdal Sum Barnetrinn Vuku U Verdalsøra U Sum U Sum Fødselsår: Fødselstall: Fødselsår: Fødselstall:

6 Skolestruktur: I Verdal er det 10 skoler. Av disse er det en ren ungdomsskole, Verdalsøra Ungdomsskole og en kombinert barne- og ungdomsskole, Vuku Oppvekstsenter. Det er stor forskjell i elevtallet på skolene. Skoleåret 2014/15 varierer det fra 38 elever ved den minste til 421 ved den største. Kommunen har en stram økonomi. Kommunestyret ba rådmannen i sak 085/13 utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett. Med bakgrunn i dette er hele skolestrukturen gjennomgått og det er sett på kostnadene ved å beholde og oppgradere alle dagens skoler til dagens standard. Forutsetning for mulighetsstudien er at Verdal kommune ønsker å tilby elevene i kommunen et godt skoletilbud, i bygninger som er oppdaterte i forhold til gjeldende tekniske forskrifter og som har tilstrekkelige, og egnede areal. 6

7 Kapittel 1 Resultater Målsetting I Verdal har vi som mål at alle barn skal få en best mulig start på livet. Det handler om å utruste barn og unge med en god psykisk helse, en god fysisk helse og gode grunnleggende ferdigheter. Vi ønsker at den oppvoksende slekt får realisere sitt potensiale slik at de kan bidra positivt i framtidens samfunn. Det betyr at barn og unge ut fra sine evner, interesser og forutsetninger skal oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø, der alle blir respektert for den de er. Barn og unge skal oppleve motivasjon, mestring og glede i samspill med andre. De skal oppleve faglige utfordringer, medansvar, romslighet, toleranse og se seg selv som en del av et større fellesskap. Verdal sine ungdommer skal bli vinnere i morgendagens arbeidsmarked. Resultater fra kartlegging, nasjonale prøver og avsluttende karakterer. Å beherske grunnleggende ferdigheter er nødvendig for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De grunnleggende ferdighetene slik de er definert i Kunnskapsløftet, er å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanene for fag. Kartlegginger Grunnskolene i Verdal gjennomfører årlig nasjonale lese- og regnekartlegginger på ulike trinn. Dette er prøver som er laget for å kunne identifisere elever med særskilte utfordringer slik at en på et tidlig tidspunkt kan iverksette egnede tiltak. Nasjonale prøver Nasjonale prøver skal gi informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter er i samsvar med målene i læreplanen. I løpet av høsthalvåret gjennomføres det prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, samt i lesing og regning på 9.trinn. Kartleggingene av elevenes læringsresultater skal, sammen med annen vurdering, danne grunnlaget for å iverksette forbedringstiltak både rettet mot den enkelte elev og på skole- og kommunenivå. Resultatene på 5.trinn er delt inn i tre mestringsnivå. Elevene på nivå 1 anses å ha svake grunnleggende ferdigheter, mens elever på mestringsnivå 3 har høy kompetanse. På ungdomstrinnet er de nasjonale prøvene delt inn i fem mestringsnivå, der nivå 5 er høyeste nivå. Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver på en ny skala. Den vil gjøre det mulig å sammenlikne resultater mellom prøver, og resultatene mellom år fra og med høsten I 2014 vil det nasjonale snittet for 8. trinn på den nye skalaen ligge på 50. 7

8 Nasjonale prøver for 5.trinn 2014 T-A

9 Fig.1 Lesing - Nasjonale prøver for 5. trinn 2014 Fig. 2 Lesing - Nasjonale prøver for 8.klasse

10 Fig. 3 Lesing - Nasjonale prøver for 9.klasse 2014 Vurdering: I Nasjonale prøver i lesing for 5.klasse ligger vi over gjennomsnittet i fylket for øvrig og har færre på nivå 1 enn det nasjonale gjennomsnittet. I 8.kl. har vi mange på nivå 3. Målet må være å få flere opp på nivå 4 og 5. I 9.klasse bør vi få flere av elevene som er på mestringsnivå 1 og 2 opp på nivå 3. Verdal kommune valgte, med utgangspunkt i en for stor andel elever med for dårlige grunnleggende ferdigheter i lesing på nasjonale prøver, å satse på en omfattende kompetanseheving for lærere i lesing. 28 lærere har deltatt på etter-/videreutdanningskurs i den andre leseopplæringen for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og i 2014 vil alle skoler være ferdig kurset i systematisk observasjon av lesing (SOL). En felles satsing på SOL vil bygge et godt fundament for den videre satsingen på lesing i Verdal kommune. Som en naturlig oppfølging av den gjennomført kursingen blir det viktig å benytte denne kompetansen, samt den brede erfaringen som finnes på skolene for å utarbeide en felles kommunal plan for leseopplæring. 10

11 Fig. 4 Engelsk -Nasjonale prøver 5.klasse Fig. 5 Engelsk - Nasjonale prøver 8.klasse 11

12 Engelsk - Nasjonale prøver 9.klasse trinn har bare prøver i lesing og regning. Kommentar: De Nasjonale prøver i engelsk viser at vi fortsatt må jobbe målrettet med faget. Vi skulle gjerne ha en større andel av elevene på de øverste mestringsnivåene før de starter ungdomsskolen. Det forventes at den store satsingen vi har på leseopplæring vil slå positivt ut på engelskfaget etter hvert. Fig. 6 Regning- Nasjonale prøver 5. klasse 2014 Fig. 7 Regning - Nasjonale prøver 8.klasse

13 Fig. 8 Regning - Nasjonale prøver 9.klasse 2014 Kommentar: 5.klasse i Verdal gjorde det meget godt på Nasjonale prøver i matematikk i For snart 10 år siden ble det etablert et matte-nettverk som resulterte i Matematikkrommet i 2007 (dagens MNRT Midt-Norsk realfag- og teknologisenter). For 5.klassingene i kommunen er det obligatorisk med ett heldagsbesøk på MNRT i året. Dette inspirerer både elever og lærere. Samarbeidet med MNRT og fokus på økt kompetanse hos lærerne kan være en forklaring på at pilen peker oppover. Vi ser også i dette faget at resultatene er bedre i 9.klasse enn i 8. kl. Dette er en tendens vi ser også i andre kommuner Vi har i rektormøtene hatt fokus på hvordan vi skal bli enda bedre på å analysere resultatene av de nasjonale prøvene for å finne ut hvilke matematikkområder en kan jobbe ekstra med for å utvikle elevenes ferdigheter i faget. 13

14 Fig. 9 Eksamenskarakter 10.kl 2014 Enhetsnavn Engels k muntli g eksam en Engelsks kriftlig eksamen Matem. muntlig eksamen Matem. skriftlig eksamen Naturfag muntlig eksamen Norsk hovedmål skriftlig eksamen Norsk muntlig eksamen Samfunnsfag muntlig eksamen Naturfag Nord- Trøndelag fylke 4,3 3,5 4,0 3,0 4,3 3,3 4,4 4,4 4,4 Verdal kommune 4,3 3,5 4,3 3,2 4,4 3,3 4,6 4,9 4,4 Fig.10 Grunnskolepoeng oversikt Verdal Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Vi ser av figuren at grunnskolepoengene har bedret seg for hvert år. Vi har nådd vårt mål om å ligge omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet og litt over gjennomsnittet i fylket. 14

15 Kapittel 2 Læringsmiljø Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev, og skal samtidig sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og trivsel (Utd.dir. 2009). Et godt læringsmiljø kjennetegnes av: Faglig veiledning fra lærerne. Positive relasjoner mellom læreren og den enkelte elev. Positiv læringskultur blant elevene. Godt samarbeid mellom heim og skole. Støttende og framtidsrettet skoleledelse. Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev, og skal samtidig sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og trivsel. I Verdal har vi gjennom flere tiltak satset på å bedre læringsmiljøet. I tillegg til at satsingen har som målsetting at alle elever skal få oppfylt sin rett til et godt og inkluderende læringsmiljø, har vi også god grunn til å anta at den bidrar til at flere lærere blir bedre i stand til å bygge gode relasjoner og forebygge atferdsvansker, og at færre elever får behov for spesialundervisning på grunn av utfordrende atferd. I tillegg til å jobbe forebyggende, er det en klar målsetting for oss i Verdal at ingen elever skal oppleve å bli mobbet på skolen. Vi vet likevel at dette vil kunne forekomme, og da er det viktig at vi har voksne som ser dette, som griper inn, og som iverksetter tiltak. Det er nødvendig å holde fokus på våre rutiner på området. Det samme gjelder vårt felles kommunale ordensreglement. Verdal kommune ønsker å sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom å ha kultur, rutiner og system som bygger opp under at alle elever skal oppleve skolen som læringsfremmende, trygg og trivelig: - Kommunen er bevisst viktigheten av det arbeidet som gjøres av miljøteam og miljøterapeuter i skolen - Skolene drive med systematisk kartlegging av elevenes læringsmiljø gjennom bruk av elevundersøkelser og elevsamtaler. - Skolene har et spesielt fokus på klasseledelse og godt læringsmiljø. -Vuku ungd. skole har avsluttet det 5-årige prosjektet «Bedre læringsmiljø» som også VØU var med på deler av. Det jobbes nå med å implementere kunnskapen om klasseledelse og relasjonsbygging. -Alle skoler og barnehager skoleres i DUÅ - Sammen med Vg1, deltar elevene i 7. og 10.klasse i spørreundersøkelsen Ungdata. - Mobbemanisfest, et forpliktende samarbeid Verdal underskrev i Tre skoler er med i Trivselsprogrammet (VØB, Ørmelen og Stiklestad). - Begge ungdomsskolene har mobilfri skole. - Programmet MOT gjennomføres i ungdomsskolen og Ungdom med MOT på 7.trinn klassinger ble i 2014 skolert til UMM. (Ungdom med MOT) 15

16 Elevene ønsker selv å legge mobilen i sekken Det mobilfrie semesteret har gitt gode resultater hos Verdalsøra ungdomsskole. Før sommeren 2014 presenterte skoleledelsen til elevene at denne høsten skulle mobilen ligge i sekken eller skapet under hele skoledagen. Forslaget om mobilfri skolehverdag ble utarbeidet av skoleledelsen på initiativ fra FAU. Elevene selv ga en blandet reaksjon i starten, men nå er tonen en helt annen. Sammen med leder for miljø i Verdal kommune, Siri Strand, forteller fungerende rektor Hesselberg at det er viktig med trening i sosiale ferdigheter i skolehverdagen. Strand forteller at skolen i Vuku har innført de samme rutinene i hverdagen, og at de sammen har opplevd få problemer. Sammen forteller de at det er greit å slippe å inndra mobiler til daglig, og at eleven er samarbeidsvillig med å legge mobilen i sekken. Etter å ha fjernet mobilen som en daglig aktivitet i skolehverdagen, var det viktig for skoleledelsen å erstatte dette med nye aktiviteter. (T-A Ved Vuku ungdomsskole er det mobilfri skole. Dette har fungerer godt i flere år. I ordensreglement for grunnskolen i Verdal, vedtatt av kommunestyret i år 2000, står det at det er forbudt å bruke privat mobiltelefon, mp3-spillere og lignende utstyr, med mindre særskilt avtale foreligger. Elevundersøkelsen høst 2014 for 7. og 10.trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elevene får si sin mening om forhold som er viktig for trivsel og læring på skolen sin. Resultatene fra Elevundersøkelsene viser elevenes subjektive oppfatning av egen læringssituasjon. Skala 1-5. Undersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10.trinn. Elevundersøkelsen høst 2014 viser bl.a. at: - Elevene trives på skolen - Noen elever har opplevd utestenging - De aller fleste elevene har noen å være sammen med. - De fleste synes de får god hjelp fra lærerne. - Foreldrene har forventninger til sine barn om at de skal gjøre det bra på skolen. - Vi ser at Ungdomsskoleelevene oppgir at de utsettes for mer mobbing enn 7. klassingene, men antallet som oppgir at de blir mobbet er på samme nivå eller lavere enn i fjor. Sammenlignet med gjennomsnittet i Nord-Trøndelag og nasjonen for øvrig viser Elevundersøkelsen at ungdommene i Verdal har et godt læringsmiljø. 16

17 Fig.11 Resultater fra Elevundersøkelsene klasse Indikator og nøkkeltall Verdal kommune 13/14 14/15 Nord- Trøndelag fylke Trivsel 4,4 4,3 4,3 4,4 Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4 4,4 Støtte hjemmefra 4,3 4,4 4,3 4,4 Faglig utfordring 3,6 4,1 4,0 4,0 Vurdering for læring 3,8 4,1 3,9 3,9 Læringskultur 3,8 4,3 4,1 4,1 Mestring 4,1 4,0 4,0 4,1 Motivasjon 4,0 4,0 3,9 4,0 Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,9 3,8 3,8 Felles regler 4,2 4,4 4,3 4,3 Mobbing på skolen 1,2 1,2 1,2 1,2 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Fig klasse Indikator og nøkkeltall 3,4 3,4 4,9 4,8 Verdal kommune 13/14 14/15 Nord- Trøndelag fylke Nasjonalt Nasjonalt Trivsel 4,3 4,1 4,1 4,2 Støtte fra lærerne 3,9 3,9 3,8 3,9 Støtte hjemmefra 4,0 4,1 3,8 3,9 Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1 4,1 Vurdering for læring 3,2 3,1 3,2 3,2 Læringskultur 3,5 3,7 3,5 3,4 Mestring 3,9 4,0 3,9 3,9 Motivasjon 3,6 3,6 3,5 3,5 Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,2 3,2 3,2 Felles regler 3,8 3,8 3,7 3,8 Utdanning og yrkesvalg 3,6 3,7 3,8 3,8 Mobbing på skolen 1,3 1,2 1,3 1,3 Opplevd mobbing 2-3 ganger i mnd eller oftere 5,3 4,8 4,3 4,7 17

18 Mobbing: Elevundersøkelsen viser en nedgang i mobbing på landsbasis. Mobbetallene i Verdal var stabile fra 2007 til 2012, før en markant nedgang i I fjor var andelen som blir mobbet ytterligere redusert, og lå da på 3,9 prosent. Årets elevundersøkelse viser en fortsatt reduksjon i opplevd mobbing. Ungdataundersøkelsen i Verdal viser derimot at andel ungdomsskoleelever som opplever mobbing har økt fra 2013 til I 2013 rapporterte 93% at de aldri eller nesten aldri blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida. I 2014 er denne andelen redusert til 89%, der 5% av elevene oppgir at de minst ukentlig blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre elever (3% i 2013). Det er ikke vesentlige kjønnsforskjeller i rapportering av mobbing, men det er en svak tendens til at jenter i større grad blir mobbet enn gutter, og at gutter i noe større grad oppgir at de utøver mobbing. Resultatene vil bli fulgt opp. Skolene har over tid arbeidet mot mobbing og for et bedre læringsmiljø. Vi har sett at dette har gitt resultat over tid. At vi ved årets elevundersøkelse får tall som viser at flere føler seg mobbet, er ikke bra, og vi kommer til å følge nøye med utviklingen videre. Mobbing er veldig alvorlig for barna det gjelder. Det er viktig at skolen fortsetter innsatsen for å sikre at alle barn vokser opp i et mobbefritt miljø. Kommunens langsiktige satsing på DUÅ, Bedre læringsmiljø, helsestasjon for ungdom, miljøteam, miljøterapeuter og MOT har gitt og vil gi et mest mulig mobbefritt læringsmiljø. Alle skoler har egne planer for forebygging og oppfølging av mobbing og vi har et ressursteam oppvekst der også mobbesaker kan tas opp. I tillegg har kommunen søkt og blitt deltager i et interessant prosjekt sammen med 4 andre kommuner i Nord-Trøndelag: Det skal etableres et beredskapsteam mot mobbing i hver av de fire kommunene. Beredskapsteamet skal være på plass og skal være tilgjengelig for elever, foreldre og skoler i vanskelige saker. Dette beredskapsteamet skal vite hva som skal gjøres hvis vanskelige mobbesaker oppstår, og sørge for at det blir gjort. Utviklingstrekk vi må ha spesielt fokus på tall fra Ungdataundersøkelsen 2014 Psykisk helse: Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i Verdal 2014 viser en bekymringsfull utvikling i psykisk helse blant ungdom. Ungdataundersøkelsen i Verdal 2013 viste at 27% av ungdomsskoleelevene rapporterte at de i løpet av siste uke var ganske eller veldig mye plaget av følelsen av at de «bekymrer seg for mye om ting», og i 2014 har denne andelen steget til 32%. Tilsvarende utvikling finner vi blant annet i spørsmål om opplevelsen av at «alt er et slit», der 24% rapporterte at de var ganske eller veldig mye plaget i 2013 mot 28% i Det er store kjønnsforskjeller i utfordringsbildet, der jenter rapporterer langt større psykiske helseplager enn gutter. Eksempelvis rapporterer 48% av jentene at de er ganske eller veldig mye plaget av at de «bekymrer seg for mye om ting» i Ungdata 2014, sammenlignet med 13% av guttene. 25% av jentene oppgir videre at de har vært ganske eller veldig mye plaget av å være ulykkelig, trist eller deprimert, mot 7% av guttene. Jentene er videre mindre forøyd med utseendet sitt og helsa si enn guttene, og rapporterer også langt større grad av angstrelaterte plager. Samme utvikling ser vi i resten av landet. Det er viktig at vi har et felles fokus for å endre denne utviklingen. 18

19 Samarbeid skole-hjem Skolen er avhengig av å ha et nært og godt samarbeid med foreldre/foresatte. Det er i familien oppdragelse og det forebyggende arbeidet primært skal gjøres. Det er også i familien de grunnleggende normer skapes og læres. Dette krever imidlertid at foreldrene kjenner sitt ansvar og at de har tid nok sammen med barna. Familien som institusjon må derfor sikres gode betingelser. Undersøkelsen viser at de aller fleste elevene synes at foreldrene er interessert i deres skolearbeid. Skolen er ansvarlig for det profesjonelle pedagogiske læringsarbeidet. I dette ligger også å møte alle foreldre med respekt, og ta hovedansvar for å etablere gode samarbeidsarenaer. Foreldrene er de viktigste personene for sine barns læring og utvikling. Barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen. Når foreldre og skole formidler de samme positive forventningene, stimulerer det elevenes trivsel og læring. Kommunalt foreldreutvalg Det Kommunalt foreldreutvalg (KFUV) består av to representanter fra hvert FAU. Kommunalt foreldreutvalg skal ikke erstatte FAU på den enkelte skole, men være en støttespiller for FAU i deres arbeid. Ut over dette er KFUV sitt mandat å være en medspiller i skoleutviklingsarbeid, være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole gjennom å bidra til ideskaping, erfaringsutveksling og informasjonsarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i kommunen, samt å være hørings- og rådsorgan i alle saker som angår skole og oppvekst. Elevdemokrati Elevundersøkelsen stiller flere spørsmål knyttet til medvirkning. Resultatene fra Verdal viser at 74 % av elevene mener at det legges svært stor grad / stor grad til rette for å delta i elevrådsarbeid eller annet arbeid som tillitsvalgt. Høsten 2014 ble repr. fra alle elevråd i kommunen skolert gjennom heldagskurs. Elevrådslederne på barnetrinnet hadde kursledere fra 4H på kommunestyresalen. Ungdomsrådet og repr. fra elevrådene på ungdomskolen var på SNK og hadde de samme kursholderne som barnetrinnet. Kapittel 3 Gjennomføring av skoleløpet I Verdal ønsker vi at læringsarbeidet skal ivareta både elevenes danning og utdanning. Elevene skal få opplæring tilpasset sine evner og forutsetninger slik at de opplever mestring. (Gjennom dagens testing og måling av skoleferdigheter, er det noen elever som gjennom mange år får høre at de ikke duger.) 19

20 Tidlig innsats: Barns læring de første årene har stor betydning for kunnskaper og ferdigheter senere i livet. Barnets sosiale og språklige ferdigheter ved skolestart har stor betydning for læringsutbytte i skolen. Jo tidligere barn som strever får hjelp, desto større er sannsynligheten for at større og mer komplekse problemer avverges. Når ressursene er knappe, er det vanskelig å ha prioritere forebyggende arbeid høyt nok. Det er vesentlig å sikre en god overgang fra barnehage til skole og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Barnehage og skolene har i samarbeid revidert overgangsrutinene i Spesialundervisning: Dersom eleven ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet (jamfør Opplæringsloven 5-1), har han eller hun rett til spesialundervisning. En gjennomgang av utviklingen innen spesialundervisning i Verdal fra 09/10 til 14/15 viser at andelen elever som mottar spesialundervisning er økende. Dette skjer samtidig med at timer til ordinær opplæring synker. Det kan derfor se ut som at det har utviklet seg en praksis hvor en stadig større andel av ressursene flyttes fra ordinær opplæring til spesialundervisning. For 2014/2015 varierer ressursbruken til spesialundervisning mye ved skolene i Verdal. I snitt går hver fjerde lærertime til spesialundervisning, og det er en variasjon skolene imellom fra 7,3% til 39% ressursbruk. Totalt sett brukes det ca. 36 lærerårsverk og 31,5 årsverk assistent som igjen tilsvarer ca. 22 millioner til lærere og 13,9 millioner til assistenter totalt 35,9 millioner. Målet er å vri mer av spesialundervisningen over til tilpasset undervisning. En forutsetning for å kunne gjøre det vil imidlertid være at det finnes ressurser og kompetanse nok i ordinær opplæring. Her vil kommunens kompetansebygging gjennom de to sentrale satsingsområdene DUÅ og SOL øke kvaliteten på tilpasset opplæring, og det vil jobbes med å se på om ressurser kan flyttes fra spesialundervisning til ordinær opplæring Fig.13 Skoleår 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 20 Antall elever Antall elever med spesialundervisning Andel elever med spesialundervisning Andel elever med spesialundervisning (Norge) Årstimer ordinær undervisning ,1 % 9,4 % 9,9 % 10,8 % 10,1 % 10,8 % 7,9 % 8,4 % 8,6 % 8,6 % 8,3 % 8,0 % Årstimer spesialundervisning Årstimer til assistent som deltar i spesialundervisning Andel av totale ressurser til spesialundervisning ,4 % 23,1 % 19,8 % 22, 8 % 18,1 % 25,1 %

21 6.mars -15 Fig.14 T-A Ved årsskiftet 2014/2015 er det igangsatt en kartlegging av de elevene som er innvilget spesialundervisning. Hensikten med den er å innhente kunnskap om hva som er bakgrunnen for vedtak om spesialundervisning. Nedenfor kommer en foreløpig grovinndeling i forhold til bakgrunn for å få tildelt spesialundervisning i Verdal. Det er viktig å understreke at en rekke elever har komplekse årsakssammenhenger, og at de derfor kan ha flere faktorer som utløser retten til spesialundervisning. En gjennomgang av utviklingen innen spesialundervisning i Verdal fra 09/10 til 14/15 viser at andelen elever som mottar spesialundervisning er økende. Dette skjer samtidig med at timer til ordinær opplæring synker. Det kan derfor se ut som at det har utviklet seg en praksis hvor en stadig større andel av ressursene flyttes fra ordinær opplæring til spesialundervisning. Dette er bekymringsfullt siden ressurser knyttet til spesialundervisning ikke kan anvendes like fleksibelt som ressurser knyttet til ordinær opplæring, og det er bekymringsfullt siden det minker skolenes handlingsrom i forhold til å sette inn tiltak i forkant av henvisning til PPT (jamfør jobbing på nivå 1 og 2 i «Rutiner og praksis før tilmelding til PPT»). En forklaring på denne utviklingen kan være hvordan Verdal kommune har definert ordinær opplæring. De siste 3-4 årene har knapphet på ressurser medført at generelle styrkingstiltak innenfor ordinær opplæring har blitt kuttet (jamfør ressurser til lese- og matematikkurs og ressurser til to-lærer og gruppedeling). Alle assistentressurser har også blitt knyttet inn mot enkeltvedtak (spesialundervisning). Gjennom denne praksisen har gruppebaserte tiltak og generelle styrkingstiltak i Verdal i all hovedsak blitt koblet inn mot spesialundervisning og ikke til ordinær opplæring. Skolene har derfor hatt for lite ressurser til å tilpasse den ordinære opplæringen. Verdal kommune så behovet for å satse ekstra på lesing og har innført SOL (Systematisk observasjon av lesing) for alle skoler i Verdal kommune. SOL er et verktøy for å: 1. Fremme kunnskap om leseutvikling blant alle lærere på alle trinn. 2. Heve elevenes lesenivå gjennom tidlig og riktig innsats. 3. Gi konkret tilbakemelding til foreldre og eleven om hvor eleven er i sin leseutvikling og hva eleven må jobbe med for å komme videre. 4. Elevens leseutvikling følges gjennom alle 10 årene i grunnskolen. 21

22 SOL-satsingen som en innsats overfor alle barn blir en motkraft mot individualiseringen og behovet for mer hjelpetjenester. Det er gjennomført et kompetanseløft for alle lærer i kommunen. Høst 2014 ble det gjennomført kurs for nytilsatte og andre pedagoger som av ulike grunner ikke hadde vært med på den første gjennomgangen. Alle skoler har leseveiledere som bidrar aktivt i arbeidet med implementering av SOL, SOLing og etter hvert utprøving av tiltak. Skolene har hatt oppfølging fra SOL-koordinator i flere besøk. Videre har skolene hatt jevnlige økter på fellestid med SOL-tips hvor ledelsen sammen med leseveilederne har satt opp aktuelle tema til diskusjon og refleksjon. Alle skolene har gjort seg erfaringer med hvordan de SOLer elever. Det arbeides nå med rutiner for at elevene SOLes jevnlig. Noen skoler har begynt å gjøre seg erfaringer med tiltaksdelen i SOL. De av skolene som har begynt dette arbeidet rapporterer at de er helt i startfasen og at mye arbeid gjenstår før gode rutiner er på plass. Det rapporteres også at skolens handlingsrom er avgjørende for i hvor stor grad tiltak kan intensiveres innenfor den ordinære undervisningen. Alle skolene har via SOL-koordinator mottatt en SOL-pakke med aktuell litteratur om lesing og skriving. Skolene er i ferd med å etablere system (SOL-krok, SOL-hylle, SOL-rom) for å organisere denne litteraturen. Resultat etter SOL-ingen skal registreres i VOKAL. Det arbeides for at for læring og et nyttig tilbakemeldingsverktøy til foreldre. Det arbeides for at SOL skal bli en del av vurdering for læring og et yttig tilbakemeldingsverktøy til foreldre. Det vil ta tid før vi ser resultatene av denne satsingen, men dette er en satsing som skal gi langsiktige gevinster i alle fag for elevene. DUÅ: Barnehage-og skoleprogrammet DUÅ I løpet av 2014 er det meste av den planlagte opplæringen i programmet DUÅ gjennomført på alle barnehager, skoler og SFOer i kommunen. Det er igangsatt kurs på de to siste skolene (Vuku og Verdalsøra U), og når denne prosessen er ferdig i 2015, begynner den omfattende implementeringsjobben som vil pågå fram til Kommunen har to veiledere som følger opp alle skoler, SFOer og barnehager. Universalprogrammet DUÅ Universalprogrammet skal tilbys i barnehage og skole. Våren 2014 ble det kjørt kurs i regi av hjelpetjenestene. 22

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer