Kvalitet i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i skolen 2014 2016"

Transkript

1 Kvalitet i skolen 2014 l 2016

2 2

3 Ett skritt fram Kvalitet i skolen Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over en tidsramme på 3 år. Planen ble vedtatt i Kommunestyret Rød tråd. Med bakgrunn i behovet for et helhetlig oppvekstløp med gode overganger mellom barnehage og skole, ble satsingen Kvalitet i Oppvekst igangsatt i alle oppvekstenhetene. I de 3 årene arbeidet har pågått er det utviklet og synligjort en tydelig rød tråd i utviklings- og læringsløpet for barn og unge i Larvik fra 0-16 år innenfor de 4 satsningsområdene ledelse, læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og foreldresamarbeid. Kunnskapsbasert praksis. Barnehager og grunnskoler i Larvik har som mål å fremstå som en profesjonell aktør, og begrunne valg i kunnskapsbasert praksis, lovkrav og styrende dokumentasjon for vår virksomhet. Arbeidet er ikke et prosjekt i tradisjonell betydning, men et vedvarende kvalitetsarbeid med kontinuerlig forbedring som modell. Er det én ting forskningen viser, er det at det langsiktige, helhetlige og systematiske arbeidet er det som gir effekt. Nøkkelen til godt læringsmiljø er systematisk arbeid over tid..og to til. Kvalitet i skolen Læring først og alt annet etterpå. Den nye planen er vedtatt i Larvik kommunestyre og utdyper det videre utviklingsarbeid i skolene de neste årene. De overordnede målsettingene er detaljert ut i målsettinger, effektmål og tiltak for de 4 sentrale kvalitetsområdene som er videreført fra forrige planperiode. Dette omfatter utviklingsarbeid i 3 dimensjoner rettet mot: elevers læring, lærerens læring og skolens kvalitetsvurdering, forbedringsarbeid og kollektive læring. Styrking av tilpasset opplæring er konkretisert i planen. Planen setter eleven i sentrum, samtidig som lærerens rolle og profesjonalitet i læringsarbeidet i sterke grad er tydeliggjort. Skolelederens ansvar for skolens kontinuerlige kvalitetsarbeid er videreført og forsterket. Oppvekst vil øke kvaliteten og tilgangen på informasjon som kan bidra til ennå mer målrettet skoleutvikling i planperioden på den enkelte skole. Kvalitetsarbeidet i Oppvekst skal bygge på kunnskapsbasert praksis, og være datainformert og ikke datastyrt med indikatorer som inkluderer både læringsprosesser og læringsresultater. Utviklingsarbeid for elevers læring skal være forankret i skoleledelsen, lederteam og helt ut til våre ansatte som til daglig arbeider der slaget står. Vi vil gi honnør til rektorer, teamledere, lærere og ansatte som til daglig står i det profesjonelle læringsarbeidet i samspill med elever og foreldre. Tuva Enger og Sissel Gro Johnson RE-ledere Oppvekst Larvik,

4 Læring først, alt annet etterpå 4

5 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn Larvikskolens utfordringer Planens ambisjonsnivå Planens overordnede målsettinger Bakgrunn for planen Kvalitet i skole Kvalitet i skolen Eleven i sentrum Hva har størst effekt på elevens læring: Kunnskapsbasert praksis Kvalitetsvurdering, kvalitetsarbeid og kollektiv læring i skolen Kvalitetsområder Ledelse Læringsmiljø Lærernes viktige rolle for læringsmiljøet og for økt læring Vurdering for læring Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter Lesing/skriving Regning Digitale ferdigheter Foreldresamarbeid Lovgrunnlaget for foreldresamarbeid Hva sier forskningsbasert kunnskap om foreldresamarbeidet? Mål foreldresamarbeid Ståsted Faglige resultater Eksamen Grunnskolepoeng Nasjonale prøver Elevundersøkelsen Tilpasset opplæring / spesialundervisning Andre forutsetninger Økonomi Kostratallene Elevtallsutviklingen Levekår, utdanningsnivå og demografi (befolkningsbeskrivelse) Skolen som helsefremmende arena Samarbeidspartnere og andre forhold SFO Andre enheter som arbeider for barn og unge Oppvekstmiljø Andre samarbeidspartnere Økonomi

6 6 1. Innledning og bakgrunn

7 1.1 Larvikskolens utfordringer. l De faglige resultatene er for svake. l Det er i for liten grad vektlagt betydningen av tilpasset opplæring for å utvikle alle elevers ferdigheter og læringsresultat. l Det er behov for et bedre systematisk arbeid knyttet til den enkelte elevs progresjon og læringsutbytte. l Det er behov for systematisk veiledning av nyutdannede lærere. l Det er behov for gode overganger, sammenheng og helhet for å sikre elevenes gjennomføringskraft. l Tidlig innsats. 1.2 Planens ambisjonsnivå Larvik, Vestfolds beste skole Larvik kommune skal innen 2016 bli den kommunen i Vestfold som har best resultat innenfor følgende områder: Læringsresultat l Nasjonale prøver l Eksamen l Grunnskolepoeng l Kartleggingsprøver i 1.-4.trinn Trivsel l Resultat fra elevundersøkelsen l Trivsel l Mobbing l Medbestemmelse I tillegg vil vi internt i kommunen måle progresjon på følgende områder: Sosiale ferdigheter l Færre elever får nedsatt orden og oppførsels- karakter. l Færre utvisninger på ungdomsskolen. l Mindre utagering og meldinger om vold. Mangfold l Alle elever får opplæringstilbudet på sin hjemmeskole. l Minoritetsspråklige elever kommer tidligere ut på hjemmeskolen. l Barn som er født og oppvokst i Norge trenger ikke grunnleggende norsk. l Barnehage og skole har et forpliktende samarbeid med Kultur og Idrett. Første fellessamling for alle ansatte i Oppvekst i barnehager, barneskoler, SFO og ungdomsskoler. 7

8 8

9 1.3 Planens overordnede målsettinger Nytenkende og moderne skole som bygger på kunnskapsbasert praksis Aktive elever i god fysisk form Elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere og skoleledere som sammen utvikler et godt læringsmiljø Elever og ansatte har gode sosiale ferdigheter og skaper et arbeidsmiljø som er preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt Kvalitet i skolen God vurderingspraksis Tilpasset opplæring for alle elever som grunnlag for å øke læringsutbytte l En nytenkende og tidsriktig skole som bygger på kunnskapsbasert praksis. l Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere og skoleledere som sammen utvikler et godt læringsmiljø. l God vurderingspraksis. l Tilpasset opplæring for alle elever som grunnlag for å øke læringsutbytte. l Elever og ansatte som har gode sosiale ferdigheter, og som sammen skaper et arbeidsmiljø som er preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt. l Aktive elever i god fysisk form. l Elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole. 1.4 Bakgrunn for planen Kvalitet i skole Planen er en videreføring av planen Kvalitet i skolen Formålet med planen er å få et kvalitetsløft i alle Larviks skoler. Elevens læringsmiljø og læringsresultater skal heves, og tilpasset opplæring og vurdering for læring skal styrkes. Ambisjonen er å score best i Vestfold på læringsresultat innen utgangen av De læringsresultat som blir målt er resultat på nasjonale prøver, resultat på eksamen og antall oppnådde grunnskolepoeng. Kvalitetsområdene i planen er tilpasset opplæring, læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, foreldresamarbeid og ledelse. Skolen skal utgjøre en forskjell for alle, og skal kjennetegnes av: l En rød tråd gjennom hele virksomhetsområde. l Helhetlig utvikling og læringsløp. l Tydelige målsettinger og måloppnåelse. l Systematisert resultatoppfølging og kvalitetsforbedring. l Brukermedvirkning. Planen har en tydelig forankring i kommunens strategidokument, og underbygger samfunnsdelens ambisjons nivå og mål om økt kompetanse, økt vekst og behovet for omstilling og innovasjon. 9

10 10 2. Kvalitet i skolen

11 2.1 Eleven i sentrum Kvalitet i skolen er ikke noe entydig begrep, og alt etter hvem som tar dette opp gis det forskjellig mening. Det kan enkelte ganger synes som eleven kan forsvinne noe i alle de gode hensiktene en har med å utvikle kvaliteten i skolen. Det er imidlertid eleven som er i sentrum. John Hattie, som er en kjent skoleforsker, sier at det som virker best i skolen er at elevene forstår hva de skal lære, hvorfor de skal lære det, og hva som er deres neste steg. 2.2 Hva har størst effekt på elevens læring: l Vurdering der lærer vektlegger det som gir læring. l Lærernes tilbakemelding til elevene. l Lærernes tydelighet og struktur i undervisningen. l En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer. l Klare standarder for god undervisning. l Håndtering av bråk og uro i undervisningen. l Elevenes evne til realistisk egenvurdering. l Følge eleven gjennom hvert enkelt læringsstadium. Det overordnede målet i en Hattie-skole er å få lærerne til å se sin egen undervisning gjennom barnas øyne, derav navnet Visible Learning: When teachers see learning through the eyes of the students, and when students see themselves as their own teachers. John Hattie. 2.3 Kunnskapsbasert praksis Planens overordnede strategi bygger på kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis betyr: l Å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og elevens/foreldres utgangspunkt og behov i den gitte situasjonen. l Å nytte ulike kunnskapskilder for å kunne inneha et best mulig beslutningsgrunnlag. Disse kunnskapskildene er: l Relevant og oppdatert forskningskunnskap. l Praktisk pedagogisk erfaringskunnskap. l Barnas/ elevenes/ foreldrenes kunnskap og innsikt. Det vi vet fra forskning og vitenskap, det vi og andre har erfart gjennom mange år i skolen og erfarer daglig, og det dagens elever, tidligere elever, foreldre og samfunn forteller oss, skal sammen legge grunnlaget for kvalitetshevingen. Ved å bygge på kunnskapsbasert praksis har vi grunnlag for å velge fire kvalitetsområder for utvikling: l Skoleledelse og lærernes læringsledelse. l Læringsmiljø, vurderingsarbeid og klasseledelse. l Systematisk utvikling av grunnleggende ferdigheter. l Utvikle foreldresamarbeidet. Tilpasset opplæring gjelder i alle kvalitetsområdene. Skoler i Larvik har som mål å fremstå som en profesjonell aktør i tjenesteutøvelsen, og begrunne sine valg i kunnskapsbasert praksis og i tråd med lovkrav. Figuren under viser de ulike dimensjonene i modellen som utgjør kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsutvikling i Oppvekst. Forskningsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning 11

12 2.4 Kvalitetsvurdering, kvalitetsarbeid og kollektiv læring i skolen Planen Kvalitet i skolen viser hvor vi er, peker ut hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Hvor er vi? Hvordan skal vi komme dit? Hvor skal vi? Økt tilgang på resultatinformasjon kan bidra til målrettet skoleutvikling. Men, ifølge Knut Roald (2012), kan kvalitetsvurdering også fungere som meningstomme og kontraproduktive ritualer når vurderingsresultatene ikke blir bearbeid et på måter som gir kollektiv innsikt og engasjement. Dette må en for enhver pris prøve å unngå. Kvalitetsarbeidet i Oppvekst skal være datainformert og ikke datastyrt. Et godt system inkluderer derfor både prosess- og resul tatkvalitet. Resultatkvaliteten beskriver det en ønsker å oppnå med den pedagogiske virksomheten og det helhetlige læringsutbyttet for eleven. Prosesskvaliteten handler om virksomhetens indre aktivi teter, selve arbeidet med opplæringen (St.meld. nr. 30 ( ), s. 125). Prosesskvaliteten dreier seg om både arbeidsprosesser og organisering, det vil si alle handlinger som utføres for å støtte elevenes læringsarbeid slik at deres læringsutbytte blir så bra som mulig, noe som fører til at resultatkvaliteten øker. 12

13 13

14 14 3. Kvalitetsområder

15 Kvalitet i Larvikskolen Grunnleggende ferdigheter Ledelse Tilpasset opplæring Læringsmiljø Foreldresamarbeid 3.1 Ledelse Skoleledere i Larvik må: l Ta ansvar for alle elevers faglige progresjon. l Bedre kvaliteten på det faglige og pedagogiske arbeidet i skolen. l Ha gode gjennomgående systemer som kvalitetssikrer resultatoppfølging, helhet og effektivitet i organisasjonen. l Være team- og nettverksorientert. Skoleledere har stor betydning for skolenes læringsmiljø. En rekke undersøkelser har vist at norske skoleledere er betydelig mer orientert i retning av admini strativt lederskap enn pedagogisk, og funn tyder på at norske skoler har svak pedagogisk ledelse. St. melding nr. 16, 3.2.4, peker på at Ledelse ved skoler der elevene oppnår gode resultater, har et tydelig og aktivt pedagogisk lederskap med fokus på skolens kunnskapsmål. Skoleledelsen har høye faglige forventninger til elevene ut fra deres forutsetninger, og har klare sosiale spilleregler som håndheves konsekvent. Elevene får løpende og systematisk oppfølging, og godt arbeid belønnes. Det dreier seg om lærende skoler der ledelsen, lærerne og elevene i fellesskap utvikler en fleksibel skoleorganisasjon for å involvere alle i læringsprosessene. Skolene som lykkes i arbeidet med læringsmiljø, karakteriseres av en dynamisk, tilretteleggende ledelse og en profesjonell kultur. Personalet og ledelsen ved disse skolene utvikler et samarbeidende kollektiv som fremmer utvikling av organisasjonen. (kilde: Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Utdanningsdirektoratet, T. Nordahl og forskergruppen). Larvikskolen skal ha rektorer som med faglig tyngde og personlige kvalifikasjoner viser trygghet og evne til å lede et personale i nye faglige utfordringer, til endringer i arbeidspremisser, og utvikle et kollektivt læringstrykk. Målsettinger Ledelse l Skoleledelsen driver skolebasert utviklingsarbeid med fokus på kontinuerlig forbedring. l Skoleledelsen gjør kvalitetsvurderinger og bearbeider resultater på måter som skaper kollektiv innsikt, læring og engasjement lokalt på skolene. 15

16 l Skoleledelsen har balanse i data og mål. I tillegg til resultatmål (tester, karakterer, etc.) skal prosessmål brukes (hvordan læreprosesser og handlinger fungerer på skolen). Det forutsetter felles kvalitetskriterier, indikatorer og tydelige kvalitetsmodeller. Effektmål: l Alle skoler har færre elever i laveste prøveklasse i 2016 enn i 2013 i regning, lesing og engelsk. l Alle skoler har flere elever i høyeste prøveklasse i lesing, regning og engelsk i 2016 enn i l Alle skoler bruker mindre enn 10 % av det totale timetallet på spesialundervisning i l Alle skoler har sykefravær under 6 %. 3.2 Læringsmiljø Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Læringsmiljøet skal fremme elevenes helse, trivs el og sosiale og faglige læring. Arbeidet med skolens læringsmiljø er koblet til kapittel 9a i opplæringsloven, elevenes arbeidsmiljølov. Det fysiske miljøet skal fremme trygghet, helse, triv - s el og læring. Oppl 9a- 3 henviser til det psyko sosiale læringsmiljøet. Dette handler om hvordan elever og ansatte oppfører seg mot hverandre, og hvilke erfaringer, opplevelser og utvikling eleven får på det sosiale og personlige området gjennom ulike betingelser i læringsmiljøet. Tiltak l Utvikling av lederavtaler /utviklingsavtaler med kvalitetsvurdering og forpliktelse på progresjon. l Ta i bruk kvalitetssikrede data og analysemetoder som grunnlag for vurdering av skolenes kvalitetsarbeid. l Profesjonell rekruttering. l Lederutdanning. l Individuell lønn. l Utvikle og ta i bruk teamlederverktøy for utvikling og læring på skolen. Sosial kompetanse Klasseledelse Vurdering for læring 16

17 3.2.1 Lærernes viktige rolle for læringsmiljøet og for økt læring. To av tre faktorer som påvirker elevens læringsutbytte er knyttet til lærerens arbeid med skolens læringsmiljø. Det som utgjør den avgjørende forskjellen er læreren, og her er forhold som: l Relasjon mellom elev og lærer. l Forventninger og støtte til elevene. l Direkte instruksjoner og anvendelse av regler. l Lærerens evne til å lede klasser og håndhevelse av regler. Et godt læringsmiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og god sosial kompetanse samtidig som motiverte og velfungerende elever også bidrar til å opprettholde et godt læringsmiljø (Nordahl 2007). Innen pedagogisk forskning dokumenteres klart den betydning ulike betingelser i læringsmiljøet har for elevens faglige og sosiale læring (Kjærnslie, 2007, Norden bo m.fl. 2008, Hattie 2009). Av de viktigste faktorene tilknyttet elevens sosiale og faglige læring framstår: l Relasjon mellom elev og lærer. l Klasseledelse. l Relasjoner mellom elever. l Bruk og håndhevelse av regler. l Forventninger til elevene. l Samarbeid mellom hjem og skole. Forhold som er grunnleggende for arbeidet med å utvikle og opprettholde gode læringsmiljø. l Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp. l Positive relasjoner mellom elev og lærer. l Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene. l Godt samarbeid mellom skole og hjem. l God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. Målsettinger Lærernes rolle l Alle lærere er profesjonelle læringsledere som hjelper elevene til å nå sine mål og utnytte sitt potensiale. l Alle lærere har forventninger til elevene, og følger opp den enkeltes sosiale og faglige utvikling. l Alle lærere tar ansvar for faglig og pedagogisk utvikling. l Alle lærere bidrar til skolens kollektive utvikling og læring. Profesjonelle ferdigheter og evner Faglig kunnskap og forståelse Profesjonelle verdier og personlig engasjement Kilde: GTC Scotland 17

18 Effektmål l Bedre faglige resultat. l Bedre resultat på elevundersøkelsen når det gjelder motivasjon og trivsel. Tiltak l Videreutdanning for lærere. l Veiledningsprogram for nyutdannede lærere. l Skolebasert kompetanseutvikling. l Lærende nettverk. A teacher takes a hand opens a mind and touches a heart Vurdering for læring Kunnskapsbasert praksis peker på betydningen av at elever har mulighet til å ta eierskap over eget læringsarbeid. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding gjør at eleven forstår hva han eller hun mestrer og hva som må jobbes mer med før man går videre. Gjennom slik involvering er målet en større bevissthet hos den enkelte elev omkring egen sosiale og faglig utvikling, og at underveisvurdering er grunnlag for tilpasset opplæring. Det er kompetansemålene i læreplanene for fag som er grunnlaget for vurdering i fag. Det innebærer at vurdering i grunnopplæringen bygger på et målrelatert vurderingsprinsipp, der elevenes kompetanse vurderes i forhold til mål, og ikke i forhold til hverandre. Målrelatert vurdering krever at lærere og elever har en felles forståelse av målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen. Dette krever at lærerne snakker med elevene om hva kompetansemålene betyr, og at det er tydelig for elevene hva som er forventet av dem. Mål vurdering: Ukjent forfatter l Vurdering skal ha som siktemål å forbedre undervisningen, læringsmiljøet og elevens sosiale og faglige læringsutbytte. l Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring. l Skolene har en vurderingspraksis som er i tråd med prinsipper for god underveisvurdering. Effektmål l Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. l Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. l Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. l Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Tiltak l Lærerne gjennomfører prinsippene for god underveisvurdering. l Lærende nettverk innføres på alle skoler som ikke har vært med i den nasjonale satsningen Vurdering for læring Klasseledelse Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/ gruppen er den enkeltfaktoren som har størst betyd ning for læringsmiljøet, og dermed elevenes læring. Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeids innsats. Gjennom god klasseledelse skaper læreren betingelser for å utvikle og vedlikeholde et godt læringsmiljø. God klasseledelse vil innebære at elevene opplever at de har medbestemmelse i opplæringssituasjonen. I form og omfang må selvsagt medbestemmelsen være tilpasset elevenes alder og modenhetsnivå. Elevenes medbestemmelse må være preget av den grunnleggende asymmetriske pedagogiske relasjonen mellom lærer og elev. Det er læreren som er den profe sjonelle voksne, og som har ansvar for at det foregår læring. Thomas Nordahl, Høyskolen i Hedmark Kjennetegn ved god klasseledelse l Læreren har høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer-elev, og tar ansvar for kvaliteten på denne relasjonen. l Læreren gir tydelige beskjeder og instruksjoner. l Læreren gir direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd. l Læreren har etablert et positivt klima og arbeidsro. l Læreren bruker aktivt kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, spørsmål, klargjøring og liknende. l Læreren legger vekt på å utvikle elevenes læringsstrategier. l Undervisningen har en tydelig og god struktur. 18

19 Læringsaktivitetene har markert start og avslutning. Sosial kompetanse og læringsmiljø Arbeid med sosial kompetanse er sentralt i læringsmiljøutviklingen. Et godt psykososialt miljø er sentralt for den faglige utviklingen så vel som for den sosiale. Variasjonen i elevenes sosiale erfaring, og dermed mulig hetene for positiv, sosial læring er stor. Opplæringsloven 9a-3 krever et system som ivaretar opplæringen og systematikken i skolene. Larvik kommune har helart som vårt system. HelART er godt implementert i skolene i Larvik. Systemet bygg er i sine grunnleggende verdier på å motivere og gi posi tiv respons på ønsket atferd. Ved implementering av helart på den enkelte skole står felles arbeid med kjerneverdier og regler sentralt. Målsettinger Klasseledelse og sosial kompetanse l Det er effektiv klasseledelse på alle skoler. l Alle skoler har en plan for gjennomføring av helskoleart med spesiell fokus på felles regelanvendelse, forventninger og anerkjennelse. l Skolene i Larvik er mobbefrie. Effektmål: l Elevene opplever at de trives. l Elevene opplever et læringsfremmende miljø. l Elevene opplever et mobbefritt miljø. l Elevene opplever et miljø fritt for rasisme. l Elevene opplever at de er en del av et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Tiltak l Program for systematisk kollegaveiledning gjennomføres minst to ganger årlig fra l Program for veiledning av nyutdannede lærere blir utarbeidet i l Skolevandring brukes som et lederverktøy. l Felles planleggingsdag for alle ansatte i skolen gjennomføres hvert år med fokus på Læringsmiljø. l Handlingsplan for økt fysisk aktivitet. l Skolene samarbeider tett med andre enheter i oppvekstfeltet om gode arenaer for oppvekst. l Antall assistenter reduseres med 40 % i planperioden. Midlene omdisponeres tilbake til lærerstillinger. 3.3 Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter ble innført som et begrep i Læreplanverket for kunnskapsløftet i Betegnelsen grunnleggende ferdigheter betyr ikke at det handler om ferdigheter på et grunnleggende nivå, men at disse ferdighetene er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag. Ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag, og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. (Rammeverk for utvikling av grunnleggende ferdigheter, Udir 2012) Rammeverket stiller sterkt økende krav til kognitive og sosiale ferdigheter og kompetanser, samtidig med at tilpasset opplæring skal forbedres og videreutvikles. Det settes også målsettinger for lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Dette er sentrale områder som vurderes ved standardiserte prøver. Den muntlige aktiviteten skal ikke nedvurderes, men må inngå i arbeidsmetodene i klasserommet. De grunnleggende ferdigheter er: l Muntlige ferdigheter. l Å kunne skrive. l Å kunne lese. l Å kunne regne. l Digitale verktøy. 19

20 Tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter For å nå målet om at alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv, må skolen prioritere utvikling av grunnleggende ferdigheter tidlig. Tidlig innsats innebærer at det etableres en kultur og system for å gripe inn tidlig når problemer avdekkes. Undersøkelser viser at det har vært en tendens i norsk skole til å vente og se i stedet for å gripe inn tidlig i elevenes utvikling og læring Lesing/skriving Målsettinger l Alle lærere som underviser i norsk på ungdomstrinnet har minst 60 studiepoeng i faget. l Alle lærere som underviser i norsk på 5-7.trinn har minst 30 studiepoeng i faget. l Alle lærere som driver lese- og skriveopplæring i 1. og 2. trinn har økt kompetansen innen emnet i planperioden. Effektmål: l Alle skoler har færre elever i laveste prøveklasse i lesing i 2016 enn i l Alle skoler har flere elever i høyeste prøveklasse i lesing i 2016 enn i l Alle skoler har færre elever med karakteren 1 og 2 i norsk hovedmål og i norsk sidemål i 2016 enn i l Alle skoler har flere elever med karakteren 6 i norsk hovedmål og norsk sidemål i 2016 enn i Tiltak l Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter skal utvikles i alle fag, ikke bare i norskfaget. l Alle lærere følger Larvik kommunes plan for lese- og skriveopplæring Språkbølgen 0 til 16 år, og forpliktes til å sette seg inn i hele planen og spesielt være oppmerksom på overganger mellom de ulike trinn i skolen. l Alle lærere som har ansvar for leseopplæring i 1. og 2.trinn inngår i lærende nettverk i leseopplæring. l Minst 10 nye lærere gjennomfører videreutdanning i leseopplæring innen l Elever i 5.trinn på alle skoler velges ut til å bli leseambassadører for 1.trinn på alle barneskoler. l Kurset Gutter og lesing gjennomføres for norsklærere på ungdomstrinnet Regning Målsettinger l Alle lærere som underviser i matematikk på ungdomstrinnet har minst 60 studiepoeng i faget. l Alle lærere som underviser i matematikk på 5.-7.trinn har minst 30 studiepoeng i faget. l Alle lærere som har ansvar for begynneropplæringen i matematikk har fått økt kompetansen i emnet i planperioden. Effektmål l Alle skoler har færre elever i laveste prøveklasse i regning i 2016 enn i l Alle skoler har flere elever i høyeste prøveklasse i regning 2016 enn i l Alle skoler har færre elever med karakteren 1 og 2 i matematikk i 2016 enn i l Alle skoler har flere elever med karakteren 6 i matematikk i 2016 enn i Tiltak: l Regning som grunnleggende ferdigheter skal utvikles i alle fag, ikke bare i timer med regnefaget Alle lærere som har ansvar for regneopplæring i 1. og 2. trinn inngår i lærende nettverk i regneopplæring. l Regne- og realfagsoppæringen skal være praktisk og variert. l Lærere på ungdomstrinnet som underviser i matematikk er med i lærende nettverk matematikk. l Regneplanen er implementert l Minst 10 nye lærere gjennomfører videreutdanning i matematikk innen l Newtonrommet er i drift. l Matteparken er i drift Digitale ferdigheter Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. (Digital skole hver dag, ITU 2005). I Læreplanverket for kunnskapsløftet er digitale grunnleggende ferdigheter definert slik: å kunne velge, vurdere og bruke informasjon. Dette innebærer at elevene skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre. Juridiske og etiske utfordringer knyttet til internettbruk er et 20

21 21

22 sentralt element av digitale ferdigheter. Målsettinger: l Alle elever i grunnskolen skal kunne utnytte IKT på en etisk, sikker, fortrolig og kreativ måte slik at de utvikler kunnskaper de behøver for å være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet. l IKT skal brukes på alle trinn i fag der det er relevant. l IKT skal tas i bruk som verktøy for kontakt elev/ lærer og hjem/ skole. l Alle lærere skal kunne undervise sine elever i grunnleggende digital kompetanse. l Elevene skal være en funksjonell bruker av digitale medier for å øke egen læring. Effektmål: l Elevene skal være en funksjonell bruker av digitale medier for å øke egen læring. l Elevene behersker grunnleggende digitale ferdigheter. l Elevene viser godt nettvett. l Elevene skal kunne bruke et bredt spekter av digitale ferdigheter i praktiske undervisningssituasjoner og i det daglige liv. l Elevene er forberedt til å gjennomføre digitale eksamener. Tiltak l Iverksetting av det nettbaserte verktøyet IKT-plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen med kompetansemål for 1. til 10. trinn. l Skolen bruker IKT- plan som utgangspunkt for arbeids- og årsplaner. l Øke den digitale kompetansen for lærere gjennom kollegaveiledning. l Newtonrommet. l Skolen bruker digitale verktøy i: l Informasjonsarbeidet. l Utvikling og bruk av pedagogiske opplegg i vurderingsarbeidet. l Samhandling med foresatte, elever og omverden. 3.4 Foreldresamarbeid Lovgrunnlaget for foreldresamarbeid Det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av barna sine, mens skolen har ansvaret for opplæringen, herunder faglig innhold, arbeidsmåter og organiseringen av opplæringen og at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen har ansvar for å samarbeide med foreldrene om opplæringen for å skape forståelse for arbeidet som gjøres, og sikre nødvendig oppfølging. Opplærings loven 1-1 første ledd fastsetter at opplæringen i skole og lærebedrift skal være i samarbeid med, og i forståelse med hjemmet. l Alle foresatte, uansett bakgrunn og utdanning, har en sentral rolle i barnas læring og utvikling. De holdningene foresatte formidler til sine barn om skole og læring, har en avgjørende betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. l Det er skolen som har det faglige og pedagogiske ansvaret for elevens læring. Skolen skal sørge for at eleven utvikler sosial, kulturell og etisk kompetanse. l Samarbeid mellom hjem og skole skal sikre at eleven får realisert sine muligheter for læring og utvikling gjennom å bli anerkjent og oppleve tilhørighet, mestring og trygghet både i hjemmet og på skolen. Det er skolens oppgave å gi de foresatte informasjon om skolens mål og planer, slik at de kan være reelle medaktører Hva sier forskningsbasert kunnskap om foreldresamarbeidet? Forskningsbasert kunnskap om foreldrenes betydning for skoleprestasjoner gir gode argumenter for at skolen bør samarbeide nært og godt med foreldrene i grunnopplæringen. l Samarbeidsforholdet skole-hjem er et vesentlig bidrag til skolens læringsmiljø. l Det er foreldrenes forventninger til skolepresta - sjoner som har sterkest innvirkning på elevenes motivasjon og innsats; dernest følger foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og på skolen, leksehjelp og dialog om skoleframgang. Dette betyr mye mer enn andre faktorer i familien, slik som sosioøkonomisk status. l Foreldre er fremmedgjorte for skolen fordi de ikke forstår skolens språk. Derfor må skolen og hjemmene kommunisere, slik at de kan snakke samme språk og formidle de samme forventningene, slik at elevene slipper å leve i to verdener. l Studier knyttet til elevenes prestasjoner i skolen viser at for barn i 7-årsalderen er det foreldrene gjør hjemme 6 ganger viktigere enn det som skjer på skolen. 22

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Ledelse av et inkluderende læringsmiljø. Lars Arild Myhr - SePU

Ledelse av et inkluderende læringsmiljø. Lars Arild Myhr - SePU Ledelse av et inkluderende læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU Disposisjon Begrepet læringsmiljø Læringsmiljø og læringsutbytte Skole hjem samarbeid Opplæringa skal opne dører mot verda og framtida og

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 28.08.2015 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Sanne Elever 2011 121 2012 113 2013 109 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019 Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling 2013-2020. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5, 6 Forside. Alteren skoles

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. 21.11.16 Innhold Utdanningens betydning i dagens samfunn Foreldre og samarbeid med skolen Foreldres rolle i læringsarbeidet

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte 06.11.13 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Andel på trygde- og stønadsordninger (24 år i 2007) Fullført vgo Ikke fullført vgo Uføretrygd 0,1

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer