VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R side 1

2 *************************************************************************** Vi vil med dette heftet ønske alle velkommen til nytt skoleår, og først og fremst ønske de nye 8. klassingene velkommen i skolefellesskapet på Halsen ungdomsskole! Vi er med i den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Satsningsområder dette skoleåret er: 1)Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, 2)Klasseledelse. 3)Vi viderfører også arbeidet med SOL (Systematisk observasjon av lesing). Vi vil gjennom dette heftet gi elevene og de foresatte litt info om ungdomsskolen og det som foregår her. Heftet skal brukes som utgangspunkt for samtaler mellom klassen og kontaktlærerne, sammen med det kommunale ordensreglementet, skolens Samspillsregler og Handlingsplan mot mobbing. De ligger tilgjengelig på vår skoles sider på Stjørdal skolenett. Gå inn der, så blir dere også kjent med skolenett. Stjørdal kommune har en skoleportal, På ligger skolens hjemmeside (åpen), og der kan du logge deg videre til de interne skolenettsidene, hvor bl.a. elevens, klassens, skolens, FAUs sider og ukeplanen er. Foreldrene bruker elevens passord, og har krav på tilgang til det. Brukernavn og passord følger eleven f.o.m 1. t.o.m 10. trinn. Elevene kan jobbe med, og lagre alle sine dokumenter på sine egne områder, samarbeide med medelever, innlevering av oppgaver, gjennomføre prøver, ta del i skolen ved lange fravær etc. De har også tilgang til sin egen e- post. Til 8.trinn sier vi: Nå starter en ny etappe i livet ditt. Vi håper du vil både trives og lære mye av skolearbeidet. Det er en viktig målsetting i skolen i dag at du skal lære å ta ansvar for deg selv og andre og for det fellesskapet du er med i, skolen din. Læreren er arbeidsleder, men du skal bl.a. lære å planlegge arbeidet ditt/klassens, være med på å velge arbeidsmåter og vurdere arbeidet. Vi er glade for at 8.trinn har fått et valgfagfagtilbud. Ikke alle fikk førsteønsket, men det velges på nytt for neste år. Til alle sier vi: Lykke til med et spennende skoleår! Skolen er flott, og vi må ta godt vare på den. Vi skal ha målsettingen om å gjøre det godt på faglige resultater, innen IKT/data og samtidig satse innen kultur sang, musikk, teater og idrett / fysisk aktivitet. Vi har fått styrket lærertetthet med 4 lærerstillinger gjennom den nasjonale ungdomstrinnssatsinga, og er veldig glade for det! Kontaktlæreren din er den du har nærmest, og kanskje den første du bør gå til for veiledning eller hjelp, eventuelt faglæreren i faglige spørsmål. Lærerne er organisert i team, dvs. de samme lærerne underviser i to eller tre grupper (8ABC, 8DE, 9AB, 9CD, 10AB, 10CDE). Det er 2 kontaktlærere i klassene. I flere klasser er det assistenter, som skal gi hjelp til elever, og dessuten er det assistent med i kantinedrifta og på mediateket. Faglærere underviser i flere klasser, uavhengig av team, i fag som mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk, musikk, valgfag og 2.fremmedspråk eller fordypning engelsk og arbeidslivsfag side 2

3 Du vil også møte skolens ledelse rektor (Torger Størseth), assisterende rektor (Ola Overvik) og inspektør (Hanne Nordmeland Westerlund) og i tillegg i administrasjonen: skolens sekretær (Ahmet Spago). Du vil også møte rådgiver (Ragnhild Aftret), sosiallærer/spesialpedagogisk veileder (Svanhild Jamne Valstadsve). Helsesøster (Eva Karin Evenhus) er her tirsdager og onsdager. Tekniske personale er driftsleder (Sven Ove Munkhaug) og renholderne. Særlig dere som blir med i elevråd, vil få mye å gjøre med elevrådskontakten (Lise Rasmussen), og kanskje møter dere PPTs kontaktperson for Halsen U tirsdager og torsdager. Ungdomskontakten vil også være til stede på skolen av og til (fredager), og ha kontakt med ungdommene. Halsen U, Stokkan og Ole Vig videregående skole er samarbeidsskoler med Stjørdal Ungdomssenter, som er en av BUFetats behandlingsinstitusjoner for ungdom. Vi har lærer(e) knyttet til dette. Halsen U er mottaksskole for minoritetsspråklige elever i ungdomsskolealder som kommer til Stjørdal, og vi har en gruppe hvor de etter behov får mye av sin undervisning. Teamledere: 8ABC: Aina Husdal 8DE: Ove Einarsve 9AB: Astrid Blansa Flatabø 9CD: Lisbeth Normann Bergersen 10AB: Bjørg Aatlo 10CDE: Cathrine Werner Tang Plangruppa: Består av teamlederne + rektor + ass. rektor + inspektør + spespedkoordinator Kontaktlærere : Kontaktlærere i 9A: Kontaktlærere i 9B: Kontaktlærere i 9D: Kontaktlærere i 9E Kontaktlærere i 10A: Kontaktlærere i 10B: Kontaktlærere i 10C: Kontaktlærere i 10D: Kontaktlærere i 10E: Kontaktlærere i 8A: Kontaktlærere i 8B: Kontaktlærere i 8C: Kontaktlærere i 8D: Kontaktlærere i 8E: Mottaksklassen: Geir Moa og Mona Bjørnås Astrid Blansa Flatabø og Karl Morten Steinvik Inger Anne Wahl / Lisbeth Bergersen Trond Garmager / Randi Havdal Hassel Jørgen Molberg og Lise Rasmussen Bjørg Aatlo og Jørgen Molberg Geir Hammer og Cathrine Werner Tang Stig Christoffersen og Irina Skaue Papas Hanne Mathisen og Geir Hammer Aina Husdal og Britt Unni Skjervold Geving Ruth Kristin Støvneng og Elin Liberg Britt Unni Skjervold Geving og Morten Gulbrandsen Oddrun Selstø Harnes, Rune Thomassen og Ove Einarsve Oddrun Selstø Harnes, Rune Thomassen og Ove Einarsve Ramiza Spago Skolens ledelse rektor, ass.rektor og inspektør oppsøker du når det er behov for det. Vi er også her for å hjelpe deg, og du er velkommen med dine ærend. Vi har kontorer i administrasjonsfløya, 1.etasje. Torger har et spesielt oppfølgingsansvar for 8.trinn, Ola for 9.trinn og Hanne for 10.trinn. Mange av de som kan hjelpe deg blir omtalt spesielt og senere i dette heftet, men vi nevner her: side 3

4 Sekretæren har eget kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje. Ahmet har for eksempel ansvaret for skolebevis og busskort, skolens sentralbord (sammen med mediateket) og arbeider ellers med mye med databasert administrasjonsarbeid, bl.a. elevmapper, elev- og klasselister, vitnemål osv. Driftslederen påser at det er ryddig og i orden i skolelokalene, at det tekniske fungerer og utbedrer dersom det oppstår skader. Sven Ove har eget kontor i 2.etasje. Han har en viktig rolle i skolens liv, og du og klassen kommer ofte i kontakt med ham og har bruk for ham. En annen viktig gruppe for skolemiljøet er renholderne, som skal holde det rent etter vår bruk av skolen. Det er viktig at du og klassen er med på å rydde og holde det ordentlig og ikke ødelegger. Helsesøsteren (50% stilling) har også kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje, og har kontortid onsdager, torsdager og noen fredager. Eva Karin vil komme rundt for å orientere i klassene samlet, men du kan selv ta initiativ til å snakke med henne hvis det er noe du har lyst til å snakke om med en helsearbeider. Mobbing og plaging av medelever skal ikke forekomme ved vår skole. Derfor forsøker vi å skape trivsel og respekt for hverandre, og forebygge at mobbing utvikler seg. Dersom mobbing likevel skulle skje, vil vi ta det meget alvorlig og handle direkte. (Definisjon: En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, fra en eller flere personer, blir utsatt for handlinger som ikke har god hensikt.) Skolens handlingsplan mot mobbing (se skolens side på skolenettet) blir gjennomgått etter skolestart. Samspillsreglementet og det kommunale ordensreglementet skal også gjennomgås i klassene etter skolestart. Vi håper at du som elev finner din egen plass her i skolesamfunnet, og at du føler at du hører hjemme her og trives. Trivsel skapes best ved aktiv innsats og samarbeid. Det er på den måten du opplever den største gleden ved å gå på skole. Du lærer også mer i fagene når du trives på skolen. Da vi i november 2013 spurte fjorårets 8.klassinger om hvordan overgangen til Halsen U hadde vært, svarte de aller fleste "meget bra", noen sa "bra", noen få sa "nokså bra" eller "lite bra. Svarene må vi være tilfreds med, samtidig som vi skal ta på alvor hvis noen synes det ikke er så bra. Kommende november skal årets 8.trinn også få svare på samme undersøkelsen. Elevundersøkelsen 2013 for Halsen U finner du også på skolens side på Stjørdal skolenett. Vi gjennomfører Elevundersøkelsen årlig i februar og alle våre elever får delta. Foreldreundersøkelsen var gjennomført i vår, og neste gang blir i 2016 (annet hvert år), og resultatet blir lagt ut på skolenett. Disse brukerundersøkelsene er viktige tilbakemeldinger og utviklingsredskaper for skolen. Velkommen til aktiv innsats på din egen arbeidsplass skolen vår! side 4

5 TILLITSELEVEN Hver klasse velger ved begynnelsen av skoleåret, sin tillitselev og varatillitselev. Tillitseleven representerer klassen i elevrådet og framlegger her de saker klassen ønsker å ta opp. Samtidig skal hun/han holde klassen orientert om hvilke saker som blir tatt opp i elevrådet. Klasseråd skal brukes til slik kontakt, og kontaktlærerne og tillitselevene bør samarbeide om opplegget for denne timen. Kort sagt - tillitselevjobben er en viktig funksjon og klassen bør bestrebe seg på å finne fram til den som er best skikket til jobben. ELEVRÅDET Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen. Her sitter alle skolens tillitselever + elevrådskontakten. Elevrådets arbeidsutvalg sammen med elevrådskontakten koordinerer elevrådets arbeid. Innkallelse til elevrådsmøte gjøres av leder i samarbeid med elevrådskontakt. Elevrådets arbeidsoppgaver 1. Det skal være et kontaktledd mellom elevene og skolens ledelse og lærerne. 2. Det skal ta opp saker for elevene, og uttale seg om saker som det får for eksempel fra rektor eller samarbeidsutvalget. 3. Det skal gå inn for de felles interesser elevene har i skolen og føre videre klasserådenes arbeid for å skape et godt skolemiljø. Elevrådet ved skolen har også ansvar for OD (Operasjon Dagsverk) og for juleballet. 10.klassene selv har hele ansvaret for sine elevkvelder, som selvsagt er for alle skolens elever. Gjennom klassenes arbeid i elevkantina (hver sin ansvarsuke på omgang), har elevrådet hatt inntektene av salget og brukt det på nyttige ting som elevene ønsker å ha på skolen, for eksempel er det kjøpt inn mye lyd og lysutstyr i aulaen. Elevrådet (og FAU) har godkjent at rektor kan bruke overskuddet til å lønne kantineassistent. Vi håper at du ut fra dette forstår at elevrådet er til for din og de andre elevenes skyld. Gjennom dette rådet kan du aktivt være med på å diskutere og fremme forslag om tiltak eller forandringer som du måtte mene er til det beste for miljøet på skolen. ELEVRÅDSKONTAKT Elevrådskontakten skal hjelpe elevrådet med deres ansvarsområder, med møteledelse og administrasjon, og være kontaktledd mellom elevråd og skolens ledelse og ansatte. Elevrådskontakt kommende skoleår er Lise Rasmussen. Dersom elever eller andre i skolesamfunnet vil ha ei sak tatt opp i elevråd, kan dette gjøres i klasseråd gjennom tillitseleven, gjennom elevrådslederen eller elevrådskontakten. SOSIALLÆRER / SPES.PED. KOORDINATOR Sosiallærer og spesialpedagogisk veileder på skolen heter Svanhild Jamne Valstadsve. Hun har eget kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje, og hun vil ha tider der du kan treffe henne. Hun arbeider med og hjelper elever som kan ha faglige og/eller sosiale problemer, og hun samarbeider også med teamene (lærere, assistenter) og foreldrene side 5

6 Du kan selv henvende deg til sosiallærer / spesialpedagogisk veileder hvis det er ting du har lyst til å snakke om, som kanskje føles vanskelig. Henvendelser til sosiallærerkontoret kan både du og foresatte gjøre når hun har satt av tid, men også avtale ellers, for eksempel på telefon ( ). RÅDGIVER Rådgiveren på skolen heter Ragnhild Aftret. Hun har eget kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje, og hun vil ha tider der du kan treffe henne. Hun står til disposisjon for samtaler bl.a. om 2.fremmedspråk/fordypning norsk eller engelsk og arbeidslivsfag på 8.trinn. Hun gjennomfører samtaler med alle 10.klasseelever om karriæreplanlegging (utdannings/yrkesvalg) og forberedelse for og søknad til videregående skoler. Hun arbeider dessuten med utplassering/yrkespraksis og en rekke andre områder. Henvendelser til rådgiver kan både du og foresatte gjøre når hun har satt av tid, men også avtale ellers, for eksempel på telefon ( ). Dersom du ikke finner deg til rette eller har problemer på en eller annen måte, kan rådgiveren eller sosiallærer / spesialpedagogisk veileder være til hjelp, sammen med kontaktlæreren. En samtale kan ofte føre til at problemet løser seg. SKOLEDAGENS INNDELING : 1.time time Pause time Matfri time Pause time Mediateketet er delvis bemannet i løpet av skoledagen. SKOLE/HJEM-SAMARBEID Skolen har ansvar for å utvikle et godt læringsmiljø og å bidra til et trygt og stimulerende oppvekstmiljø. En forutsetning er at det etableres et godt samarbeid mellom skole og hjem. Samarbeidet skal baseres på likeverd, gjensidig respekt og vilje til å sette eleven i sentrum. Foreldrene og skolen må sammen arbeide for elevenes framgang og utvikling og holde hverandre gjensidig informert. Samarbeidet om den enkelte elev er primært et ansvar for kontaktlærer (og teamet) og hjemmet. Retter og plikter er konkretisert i bl.a. Forskrift til opplæringslova. Samarbeidet om klassen er et ansvar for elever, kontaktlærerne + lærerteamet og foresatte. Felles ansvar for samarbeid, kontakt og informasjon generelt ivaretas gjennom aktivt FAU, samarbeidsutvalget og skoleledelsen side 6

7 Rutiner og tiltak på Halsen U Realistisk målsetting nødvendig! Event. tidspunkt Initiativ/ ansvar Deltagelse i klasseplanlegging og den sosiale delen + god kommunikasjon rundt klassen Møte kontaktlærer (kl) / foreldrekontakter(fk) - forberede foreldremøte - planlegge samarbeidet for året - forslag til tiltak Klasseforeldremøte - valg av nye foreldrekontakter på vårmøtet Arrangement - eks turer, sosiale sammenkomster, foreldreansvar på elevkvelder, temakvelder, inntektsbringende tiltak.. 2.september kl høsten våren kl + fk FAU og ledelsen tar initiativ for å få til møtet fk, andre foreldre God kommunikasjon rundt enkelteleven + vurderingssammenheng Ukeplan Ukentlig plan eller periodeplan, som også kl + team legges ut på Skolenettet (elevens passord) Månedsmelding / periodemelding Månedlig eller min uke 40, 48,13 og 20 kl + team Kontaktmøter (min. 30 minutter) - elev/foreldre/kont.lærer (evt. også faglærere) Telefonkontakt Elevsamtaler Halvtårsvurderinger og vitnemål med standpunktkarakterer ved avslutning i 10.trinn okt/nov kl mars Etter behov eller avtale for eksempel vil kl + team det være behov for tettere kontakt for elever med særskilte behov Samtaler elev - kontaktlærer ev.a. teamlærer kl + team Ved terminslutt 16.januar (midt i skoleåret) og ved skoleårets slutt. God kommunikasjon rundt skolen som helhet + rådssystemet - FAUs virksomhet 1) Vektlegge FAUs ansvar for: samarb.skole-hjem, bl.a. skolere foreldrekontaktene, 2) temamøter, foreldreansvar på fellesarrangementer / tiltak, 3) være foreldrenes talsorgan - Samarbeidsutvalgets (SU) virksomhet Systematisk SU-møtevirksomhet: løpende info om skolens virksomhet, behandle skolens reglement, drøfte brukerundersøkelser og satsninger, drøfte budsjett / intern budsjettprioritering m.m. - Brukerundersøkelser 1)Trivselsundersøkelse på 8.trinn (nov.) 2) Elevundersøkelsen (flyttet til høsten) 3) Foreldreundersøkelsen og ansatteundersøkelser veksler annahvert år. FAU-leder - og rektor - rektor og SU-leder - rådgiver og sosiallærer - rektor, i samrbeid med SU side 7

8 Stjørdal Kommune bruker Mobilskole for grunnskolene i Stjørdal. Mobilskole tilsvarer meldingsboka på SMS. (Du kan selvsagt velge om du heller vil fortsette å bruke meldingsboka.) Du vil for eksempel kunne * sende SMS når barnet ditt er sykt, * motta viktige påminnelser og endringer fra skolen, * motta varsling fra skolen via SMS ved uforutsette hendelser. Eksempel: For å melde fra om sykt barn som går i klasse 8A, sender foresatte en SMS med teksten til 03686: Halsenu 8A Per er syk i dag. Hilsen Lise. (NB! Ikke mellomrom mellom 8 og A). Skal du sende en melding direkte til administrasjonen/ledelsen på skolen, sender du en SMS med teksten til 03686: Halsenu Admin. Organisering av FAU ved Halsen u- skole: 1. Halsen u - skole skal ha ett arbeidsutvalg. 2. Arbeidsutvalget består av to foreldrekontakter / foreldre fra hvert trinn, det vil si 6 representanter med personlige vararepresentanter. Vararepresentanter er nødvendig for å sikre at FAU til enhver tid er beslutningsdyktig. 3. Valg av medlemmer til FAU gjøres ved at foreldrekontaktene på hvert trinn velger to representanter og to vararepresentanter til arbeidsutvalget. De som får flest stemmer velges. Alle foreldrekontakter kan velges til FAU. Valget må foretas tidlig om høsten. Foreldrekontakter velges om våren for kommende skoleår. 4. Medlemmene til FAU velges for ett og to år av gangen for å sikre kontinuitet. Det gjøres på følgende måte: På 8.trinn velges en for ett år og en for to år. På 9.trinn sitter en over fra 8.trinn og en ny velges. På 10.trinn sitter en over fra 9. trinn og en velges for ett år. Vararepresentantene velges for ett år. 5. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. I følge Opplæringsloven 11-7 står det at råda og utvala vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær. Vi foreslår at arbeidsutvalget i tillegg velger kasserer. I følge Opplæringsloven 11-4 skal det også velges representanter til samarbeidsutvalget. Det står: Arbeidsutvalet vel to representanter med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane. 6. Avgående FAU innkaller de nye foreldrekontaktene til møte, informerer om valgordningen og organiserer valget. 7. Avgående FAU har ansvar for å informere det nye FAU om hvilke saker som er under arbeid, planer og arbeidsrutiner og skal aktivt bidra til at arbeidet videreføres. 8. Orientering om saker til FAU, møteinnkalling med sakliste og referat fra møter i FAU skal sendes til alle medlemmer og deres vararepresentanter. 9. Alle medlemmer av FAU har møteplikt. Medlemmene må sørge for at vararepresentant møter om de selv er forhindret. Kunnskapsløftet sier: Foreldre og foresatte en viktig bidragsyter Foreldre og foresatte side 8

9 har også ansvar for elevenes opplæring skal bidra til samarbeid med skolen eller lærestedet skal bidra til gjensidig kommunikasjon om elevens trivsel, faglige og sosiale utvikling Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres og foresattes medansvar i skolen. Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, hvordan opplæringen er lagt opp, hvilke arbeidsmåter som brukes og om vurdering av elevenes faglige utvikling. Det skal også legges til rette for at foreldrene eller de foresatte kan delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen. Foreldremedvirkning er organisert gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg lokalt og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) nasjonalt. Hilsen fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG): Kjære foreldre Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. Ditt engasjement er like viktig på ungdomstrinnet som i barneskolen. Diskuterer du med barna, stimulerer du deres tanker og utvikling. Det er viktig at du er med og vurderer barnas arbeid. Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater. At du kjenner de andre foreldrene fører til bedre samarbeid og oppfølging. Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang! SAMARBEIDSUTVALGET VED HALSEN UNGDOMSSKOLE Samarbeidsutvalget er det øverste rådgivende organet ved skolen, og det har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det er faste regler for sammensetningen, og både foreldrerådet og elevene har 2 representanter. (Elevrepresentantene kan etter loven ikke være til stede når taushetsbelagte ting tas opp, men det skjer nesten aldri.) Det er valg hvert år, på første møtet om høsten. Følgende har vært med i samarbeidsutvalget nå: 2 lærerrepresentanter: Trond Garmager og Anne Sofie Wangberg. 1 representant for andre tilsatte: Frank Rise 2 foreldrerepresentanter, hvorav en er leder i FAU. FAU velger to nye representanter på årsmøtet 2.sept. Nå er Toril Forbord leder både i FAU og i SU. 2 elevrepresentanter, som normalt er leder og nestleder i elevråd, som velges ved skolestart. 2 representanter for kommunen: Anne Mari G. Ingstad (politisk valgt medlem, med Ole A. Aftret som vara) og rektor Torger Størseth OM ELEVPERMISJONER VED BL.A. FERIEAVVIKLING I SKOLEÅRET: Det kommer oftere søknader om elevpermisjoner i skoleåret, for det meste knyttet til feriereiser i familien. Vi ønsker derfor å avklare noen rutiner: Kontaktlærer kan på vegne av rektor, gi permisjoner på inntil 3 skoledager. Rektor er delegert myndigheten som kommunen har til å gi elever fri inntil 2 uker. Søknaden fra foresatte og kopi av skriftlig svar fra rektor blir lagt på elevmappa side 9

10 Når permisjon blir innvilget, forutsettes det at foresatte forplikter seg til å ta ansvaret for at eleven får nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i undervisninga etter at permisjonstida er ute. Foresatte må derfor gjøre avtale med kontaktlærer, eventuelt også faglærere. Vi vil be foresatte unngå permisjoner i de viktige prøveperiodene før jul og i vår. Rektor vil ikke gi permisjoner i eksamensperiodene på 10.trinn. OM FRAVÆRSFØRING PÅ VITNEMÅL Fra Forskrift til opplæringsloven: Føring av fråvær i grunnskolen: Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar, b) innvilga permisjon etter opplæringslova For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. ÅRSHJUL (forbehold om endringer) UKE START SLUTT AKTIVITET INFORMASJON SKOLEDAG Trafikalt grunnkurs starter med 10E Årsmøte FAU KL Fellesmøte av kontaktlærere og foreldrekontakter + FAU og ledelsen KL FAU-møte SU møte Foreldremøte 10. trinn OG 9. TRINN NASJONAL PRØVE I REGNING TRINN NASJONAL PRØVE I ENGELSK Brannvernuke m/brannøvelse OG 9. TRINN NASJONAL PRØVE I LESING NETTBASERT OKTOBER RESERVEUKE NETTBASERT RESERVEUKE OKTOBER PRØVEN ER PAPIRBASERT FRIST FOR REGISTRERING 17. OKTOBER Kulturelle skolesekken Eplemøya songlag 8.trinn og 9.trinn Kulturelle skolesekken Eplemøya songlag 10.trinn Elevkveld 10E side 10

11 Periodemelding deles ut! Alle kontaktlærere deler ut periodemelding/månedsmelding fredag i uke 40, 48, 13 og 20. dersom det ikke er melding hver måned HØSTFERIE Elevkveld 10C INTERNASJONAL UKE OD 2014 skal gå til Utviklingsfondets prosjekt «Mitt liv mine valg» til jenter i Etiopia og Malawi. Åpen skole torsdag ÅPEN SKOLE FRI PGA ÅPEN SKOLE PÅ KVELDSTID Åpen skole for 9.klassene på Ole Vig Storforeldremøte/Utdanningstorg for 10.trinn m/foreldre Kulturelle skolesekken Askeladden på nye eventyr Stjørdalshallen. Alle trinn Elevkveld 10B Forberedelsesdag norsk Hospitering for 10.trinn Tentamen norsk hovedmål 10. trinn Periodemelding deles ut PLANLEGGINGSDAG Tentamen norsk sidemål 10. trinn Forberedelsesdag i engelsk 10. trinn Tentamen i engelsk 10. trinn Forberedelsesdag i matematikk 10. trinn Tentamen i matematikk 10. trinn Borettslaget, Å sette bo JULEBALL JULEFERIE Prosjekt 8. trinn, "Utopia" Elevkveld 10A Utdanningsmesse 10.trinn. Avreise Retur fra T: kl Kulturelle skolesekken Kirsti og Vigleik 8. og 9.trinn Kulturelle skolesekken Kirsti og Vigleik 10.trinn Elevkveld10D VINTERFERIE PRYO uke 11:9 C og 9 D PLANLEGGINGSDAG Forberedelsesdag norsk 10.trinn side 11

12 Tentamen norsk hovedmål 10. trinn Hospitering 9.trinn på Ole Vig vgs Tentamen norsk sidemål 10. trinn Forberedelsesdag i engelsk 10. trinn Tentamen i engelsk 10. trinn Forberedelsesdag i matematikk 10. trinn PRYO uke 13: 9A og 9 B Tentamen i matematikk 10. trinn Periodemelding deles ut! PÅSKEFERIE Prøvemuntlig 10. trinn Prøvemuntlig 10. trinn Periodemelding deles ut! KRISTI HIMMELFARTSDAG FRIDAG PINSEDAG Muntlig/lokalgitt muntlig eksamen Muntlig/lokalgitt muntlig eksamen SISTE SKOLEDAG SKOLEÅRT TELEFONLISTE FOR HALSEN UNGDOMSSKOLE Telefon: Telefax: Sentralbordet / sekretær - Ahmet Spago Mob Rektor - Torger Størseth Mob Assisterende rektor - Ola Overvik Mob Inspektør Hanne Nordmeland Westerlund Mob Sosiallærer/spesped. - Svanhild Jamne Valstadsve Driftsleder - Sven Ove Munkhaug Mob Rådgiver Ragnhild Aftret Helsesøster / PPT - kontor Personalrommet Teamrom DE Teamrom ABC Teamrom CDE Teamrom AB Teamrom CD Teamrom AB Mediateket LYKKE TIL MED SKOLEÅRET ! side 12

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6 Elevhåndbok 2014/15 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5 Ved begynnelsen av skoleåret! 5 Litt om Strand vgs 5 Vår visjon 6 Våre mål og satsingsområder 6 Klasseledelse

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer