VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R side 1

2 *************************************************************************** Vi vil med dette heftet ønske alle velkommen til nytt skoleår, og først og fremst ønske de nye 8. klassingene velkommen i skolefellesskapet på Halsen ungdomsskole! Vi er med i den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Satsningsområder dette skoleåret er: 1)Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, 2)Klasseledelse. 3)Vi viderfører også arbeidet med SOL (Systematisk observasjon av lesing). Vi vil gjennom dette heftet gi elevene og de foresatte litt info om ungdomsskolen og det som foregår her. Heftet skal brukes som utgangspunkt for samtaler mellom klassen og kontaktlærerne, sammen med det kommunale ordensreglementet, skolens Samspillsregler og Handlingsplan mot mobbing. De ligger tilgjengelig på vår skoles sider på Stjørdal skolenett. Gå inn der, så blir dere også kjent med skolenett. Stjørdal kommune har en skoleportal, På ligger skolens hjemmeside (åpen), og der kan du logge deg videre til de interne skolenettsidene, hvor bl.a. elevens, klassens, skolens, FAUs sider og ukeplanen er. Foreldrene bruker elevens passord, og har krav på tilgang til det. Brukernavn og passord følger eleven f.o.m 1. t.o.m 10. trinn. Elevene kan jobbe med, og lagre alle sine dokumenter på sine egne områder, samarbeide med medelever, innlevering av oppgaver, gjennomføre prøver, ta del i skolen ved lange fravær etc. De har også tilgang til sin egen e- post. Til 8.trinn sier vi: Nå starter en ny etappe i livet ditt. Vi håper du vil både trives og lære mye av skolearbeidet. Det er en viktig målsetting i skolen i dag at du skal lære å ta ansvar for deg selv og andre og for det fellesskapet du er med i, skolen din. Læreren er arbeidsleder, men du skal bl.a. lære å planlegge arbeidet ditt/klassens, være med på å velge arbeidsmåter og vurdere arbeidet. Vi er glade for at 8.trinn har fått et valgfagfagtilbud. Ikke alle fikk førsteønsket, men det velges på nytt for neste år. Til alle sier vi: Lykke til med et spennende skoleår! Skolen er flott, og vi må ta godt vare på den. Vi skal ha målsettingen om å gjøre det godt på faglige resultater, innen IKT/data og samtidig satse innen kultur sang, musikk, teater og idrett / fysisk aktivitet. Vi har fått styrket lærertetthet med 4 lærerstillinger gjennom den nasjonale ungdomstrinnssatsinga, og er veldig glade for det! Kontaktlæreren din er den du har nærmest, og kanskje den første du bør gå til for veiledning eller hjelp, eventuelt faglæreren i faglige spørsmål. Lærerne er organisert i team, dvs. de samme lærerne underviser i to eller tre grupper (8ABC, 8DE, 9AB, 9CD, 10AB, 10CDE). Det er 2 kontaktlærere i klassene. I flere klasser er det assistenter, som skal gi hjelp til elever, og dessuten er det assistent med i kantinedrifta og på mediateket. Faglærere underviser i flere klasser, uavhengig av team, i fag som mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk, musikk, valgfag og 2.fremmedspråk eller fordypning engelsk og arbeidslivsfag side 2

3 Du vil også møte skolens ledelse rektor (Torger Størseth), assisterende rektor (Ola Overvik) og inspektør (Hanne Nordmeland Westerlund) og i tillegg i administrasjonen: skolens sekretær (Ahmet Spago). Du vil også møte rådgiver (Ragnhild Aftret), sosiallærer/spesialpedagogisk veileder (Svanhild Jamne Valstadsve). Helsesøster (Eva Karin Evenhus) er her tirsdager og onsdager. Tekniske personale er driftsleder (Sven Ove Munkhaug) og renholderne. Særlig dere som blir med i elevråd, vil få mye å gjøre med elevrådskontakten (Lise Rasmussen), og kanskje møter dere PPTs kontaktperson for Halsen U tirsdager og torsdager. Ungdomskontakten vil også være til stede på skolen av og til (fredager), og ha kontakt med ungdommene. Halsen U, Stokkan og Ole Vig videregående skole er samarbeidsskoler med Stjørdal Ungdomssenter, som er en av BUFetats behandlingsinstitusjoner for ungdom. Vi har lærer(e) knyttet til dette. Halsen U er mottaksskole for minoritetsspråklige elever i ungdomsskolealder som kommer til Stjørdal, og vi har en gruppe hvor de etter behov får mye av sin undervisning. Teamledere: 8ABC: Aina Husdal 8DE: Ove Einarsve 9AB: Astrid Blansa Flatabø 9CD: Lisbeth Normann Bergersen 10AB: Bjørg Aatlo 10CDE: Cathrine Werner Tang Plangruppa: Består av teamlederne + rektor + ass. rektor + inspektør + spespedkoordinator Kontaktlærere : Kontaktlærere i 9A: Kontaktlærere i 9B: Kontaktlærere i 9D: Kontaktlærere i 9E Kontaktlærere i 10A: Kontaktlærere i 10B: Kontaktlærere i 10C: Kontaktlærere i 10D: Kontaktlærere i 10E: Kontaktlærere i 8A: Kontaktlærere i 8B: Kontaktlærere i 8C: Kontaktlærere i 8D: Kontaktlærere i 8E: Mottaksklassen: Geir Moa og Mona Bjørnås Astrid Blansa Flatabø og Karl Morten Steinvik Inger Anne Wahl / Lisbeth Bergersen Trond Garmager / Randi Havdal Hassel Jørgen Molberg og Lise Rasmussen Bjørg Aatlo og Jørgen Molberg Geir Hammer og Cathrine Werner Tang Stig Christoffersen og Irina Skaue Papas Hanne Mathisen og Geir Hammer Aina Husdal og Britt Unni Skjervold Geving Ruth Kristin Støvneng og Elin Liberg Britt Unni Skjervold Geving og Morten Gulbrandsen Oddrun Selstø Harnes, Rune Thomassen og Ove Einarsve Oddrun Selstø Harnes, Rune Thomassen og Ove Einarsve Ramiza Spago Skolens ledelse rektor, ass.rektor og inspektør oppsøker du når det er behov for det. Vi er også her for å hjelpe deg, og du er velkommen med dine ærend. Vi har kontorer i administrasjonsfløya, 1.etasje. Torger har et spesielt oppfølgingsansvar for 8.trinn, Ola for 9.trinn og Hanne for 10.trinn. Mange av de som kan hjelpe deg blir omtalt spesielt og senere i dette heftet, men vi nevner her: side 3

4 Sekretæren har eget kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje. Ahmet har for eksempel ansvaret for skolebevis og busskort, skolens sentralbord (sammen med mediateket) og arbeider ellers med mye med databasert administrasjonsarbeid, bl.a. elevmapper, elev- og klasselister, vitnemål osv. Driftslederen påser at det er ryddig og i orden i skolelokalene, at det tekniske fungerer og utbedrer dersom det oppstår skader. Sven Ove har eget kontor i 2.etasje. Han har en viktig rolle i skolens liv, og du og klassen kommer ofte i kontakt med ham og har bruk for ham. En annen viktig gruppe for skolemiljøet er renholderne, som skal holde det rent etter vår bruk av skolen. Det er viktig at du og klassen er med på å rydde og holde det ordentlig og ikke ødelegger. Helsesøsteren (50% stilling) har også kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje, og har kontortid onsdager, torsdager og noen fredager. Eva Karin vil komme rundt for å orientere i klassene samlet, men du kan selv ta initiativ til å snakke med henne hvis det er noe du har lyst til å snakke om med en helsearbeider. Mobbing og plaging av medelever skal ikke forekomme ved vår skole. Derfor forsøker vi å skape trivsel og respekt for hverandre, og forebygge at mobbing utvikler seg. Dersom mobbing likevel skulle skje, vil vi ta det meget alvorlig og handle direkte. (Definisjon: En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, fra en eller flere personer, blir utsatt for handlinger som ikke har god hensikt.) Skolens handlingsplan mot mobbing (se skolens side på skolenettet) blir gjennomgått etter skolestart. Samspillsreglementet og det kommunale ordensreglementet skal også gjennomgås i klassene etter skolestart. Vi håper at du som elev finner din egen plass her i skolesamfunnet, og at du føler at du hører hjemme her og trives. Trivsel skapes best ved aktiv innsats og samarbeid. Det er på den måten du opplever den største gleden ved å gå på skole. Du lærer også mer i fagene når du trives på skolen. Da vi i november 2013 spurte fjorårets 8.klassinger om hvordan overgangen til Halsen U hadde vært, svarte de aller fleste "meget bra", noen sa "bra", noen få sa "nokså bra" eller "lite bra. Svarene må vi være tilfreds med, samtidig som vi skal ta på alvor hvis noen synes det ikke er så bra. Kommende november skal årets 8.trinn også få svare på samme undersøkelsen. Elevundersøkelsen 2013 for Halsen U finner du også på skolens side på Stjørdal skolenett. Vi gjennomfører Elevundersøkelsen årlig i februar og alle våre elever får delta. Foreldreundersøkelsen var gjennomført i vår, og neste gang blir i 2016 (annet hvert år), og resultatet blir lagt ut på skolenett. Disse brukerundersøkelsene er viktige tilbakemeldinger og utviklingsredskaper for skolen. Velkommen til aktiv innsats på din egen arbeidsplass skolen vår! side 4

5 TILLITSELEVEN Hver klasse velger ved begynnelsen av skoleåret, sin tillitselev og varatillitselev. Tillitseleven representerer klassen i elevrådet og framlegger her de saker klassen ønsker å ta opp. Samtidig skal hun/han holde klassen orientert om hvilke saker som blir tatt opp i elevrådet. Klasseråd skal brukes til slik kontakt, og kontaktlærerne og tillitselevene bør samarbeide om opplegget for denne timen. Kort sagt - tillitselevjobben er en viktig funksjon og klassen bør bestrebe seg på å finne fram til den som er best skikket til jobben. ELEVRÅDET Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen. Her sitter alle skolens tillitselever + elevrådskontakten. Elevrådets arbeidsutvalg sammen med elevrådskontakten koordinerer elevrådets arbeid. Innkallelse til elevrådsmøte gjøres av leder i samarbeid med elevrådskontakt. Elevrådets arbeidsoppgaver 1. Det skal være et kontaktledd mellom elevene og skolens ledelse og lærerne. 2. Det skal ta opp saker for elevene, og uttale seg om saker som det får for eksempel fra rektor eller samarbeidsutvalget. 3. Det skal gå inn for de felles interesser elevene har i skolen og føre videre klasserådenes arbeid for å skape et godt skolemiljø. Elevrådet ved skolen har også ansvar for OD (Operasjon Dagsverk) og for juleballet. 10.klassene selv har hele ansvaret for sine elevkvelder, som selvsagt er for alle skolens elever. Gjennom klassenes arbeid i elevkantina (hver sin ansvarsuke på omgang), har elevrådet hatt inntektene av salget og brukt det på nyttige ting som elevene ønsker å ha på skolen, for eksempel er det kjøpt inn mye lyd og lysutstyr i aulaen. Elevrådet (og FAU) har godkjent at rektor kan bruke overskuddet til å lønne kantineassistent. Vi håper at du ut fra dette forstår at elevrådet er til for din og de andre elevenes skyld. Gjennom dette rådet kan du aktivt være med på å diskutere og fremme forslag om tiltak eller forandringer som du måtte mene er til det beste for miljøet på skolen. ELEVRÅDSKONTAKT Elevrådskontakten skal hjelpe elevrådet med deres ansvarsområder, med møteledelse og administrasjon, og være kontaktledd mellom elevråd og skolens ledelse og ansatte. Elevrådskontakt kommende skoleår er Lise Rasmussen. Dersom elever eller andre i skolesamfunnet vil ha ei sak tatt opp i elevråd, kan dette gjøres i klasseråd gjennom tillitseleven, gjennom elevrådslederen eller elevrådskontakten. SOSIALLÆRER / SPES.PED. KOORDINATOR Sosiallærer og spesialpedagogisk veileder på skolen heter Svanhild Jamne Valstadsve. Hun har eget kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje, og hun vil ha tider der du kan treffe henne. Hun arbeider med og hjelper elever som kan ha faglige og/eller sosiale problemer, og hun samarbeider også med teamene (lærere, assistenter) og foreldrene side 5

6 Du kan selv henvende deg til sosiallærer / spesialpedagogisk veileder hvis det er ting du har lyst til å snakke om, som kanskje føles vanskelig. Henvendelser til sosiallærerkontoret kan både du og foresatte gjøre når hun har satt av tid, men også avtale ellers, for eksempel på telefon ( ). RÅDGIVER Rådgiveren på skolen heter Ragnhild Aftret. Hun har eget kontor i administrasjonsfløya, 1.etasje, og hun vil ha tider der du kan treffe henne. Hun står til disposisjon for samtaler bl.a. om 2.fremmedspråk/fordypning norsk eller engelsk og arbeidslivsfag på 8.trinn. Hun gjennomfører samtaler med alle 10.klasseelever om karriæreplanlegging (utdannings/yrkesvalg) og forberedelse for og søknad til videregående skoler. Hun arbeider dessuten med utplassering/yrkespraksis og en rekke andre områder. Henvendelser til rådgiver kan både du og foresatte gjøre når hun har satt av tid, men også avtale ellers, for eksempel på telefon ( ). Dersom du ikke finner deg til rette eller har problemer på en eller annen måte, kan rådgiveren eller sosiallærer / spesialpedagogisk veileder være til hjelp, sammen med kontaktlæreren. En samtale kan ofte føre til at problemet løser seg. SKOLEDAGENS INNDELING : 1.time time Pause time Matfri time Pause time Mediateketet er delvis bemannet i løpet av skoledagen. SKOLE/HJEM-SAMARBEID Skolen har ansvar for å utvikle et godt læringsmiljø og å bidra til et trygt og stimulerende oppvekstmiljø. En forutsetning er at det etableres et godt samarbeid mellom skole og hjem. Samarbeidet skal baseres på likeverd, gjensidig respekt og vilje til å sette eleven i sentrum. Foreldrene og skolen må sammen arbeide for elevenes framgang og utvikling og holde hverandre gjensidig informert. Samarbeidet om den enkelte elev er primært et ansvar for kontaktlærer (og teamet) og hjemmet. Retter og plikter er konkretisert i bl.a. Forskrift til opplæringslova. Samarbeidet om klassen er et ansvar for elever, kontaktlærerne + lærerteamet og foresatte. Felles ansvar for samarbeid, kontakt og informasjon generelt ivaretas gjennom aktivt FAU, samarbeidsutvalget og skoleledelsen side 6

7 Rutiner og tiltak på Halsen U Realistisk målsetting nødvendig! Event. tidspunkt Initiativ/ ansvar Deltagelse i klasseplanlegging og den sosiale delen + god kommunikasjon rundt klassen Møte kontaktlærer (kl) / foreldrekontakter(fk) - forberede foreldremøte - planlegge samarbeidet for året - forslag til tiltak Klasseforeldremøte - valg av nye foreldrekontakter på vårmøtet Arrangement - eks turer, sosiale sammenkomster, foreldreansvar på elevkvelder, temakvelder, inntektsbringende tiltak.. 2.september kl høsten våren kl + fk FAU og ledelsen tar initiativ for å få til møtet fk, andre foreldre God kommunikasjon rundt enkelteleven + vurderingssammenheng Ukeplan Ukentlig plan eller periodeplan, som også kl + team legges ut på Skolenettet (elevens passord) Månedsmelding / periodemelding Månedlig eller min uke 40, 48,13 og 20 kl + team Kontaktmøter (min. 30 minutter) - elev/foreldre/kont.lærer (evt. også faglærere) Telefonkontakt Elevsamtaler Halvtårsvurderinger og vitnemål med standpunktkarakterer ved avslutning i 10.trinn okt/nov kl mars Etter behov eller avtale for eksempel vil kl + team det være behov for tettere kontakt for elever med særskilte behov Samtaler elev - kontaktlærer ev.a. teamlærer kl + team Ved terminslutt 16.januar (midt i skoleåret) og ved skoleårets slutt. God kommunikasjon rundt skolen som helhet + rådssystemet - FAUs virksomhet 1) Vektlegge FAUs ansvar for: samarb.skole-hjem, bl.a. skolere foreldrekontaktene, 2) temamøter, foreldreansvar på fellesarrangementer / tiltak, 3) være foreldrenes talsorgan - Samarbeidsutvalgets (SU) virksomhet Systematisk SU-møtevirksomhet: løpende info om skolens virksomhet, behandle skolens reglement, drøfte brukerundersøkelser og satsninger, drøfte budsjett / intern budsjettprioritering m.m. - Brukerundersøkelser 1)Trivselsundersøkelse på 8.trinn (nov.) 2) Elevundersøkelsen (flyttet til høsten) 3) Foreldreundersøkelsen og ansatteundersøkelser veksler annahvert år. FAU-leder - og rektor - rektor og SU-leder - rådgiver og sosiallærer - rektor, i samrbeid med SU side 7

8 Stjørdal Kommune bruker Mobilskole for grunnskolene i Stjørdal. Mobilskole tilsvarer meldingsboka på SMS. (Du kan selvsagt velge om du heller vil fortsette å bruke meldingsboka.) Du vil for eksempel kunne * sende SMS når barnet ditt er sykt, * motta viktige påminnelser og endringer fra skolen, * motta varsling fra skolen via SMS ved uforutsette hendelser. Eksempel: For å melde fra om sykt barn som går i klasse 8A, sender foresatte en SMS med teksten til 03686: Halsenu 8A Per er syk i dag. Hilsen Lise. (NB! Ikke mellomrom mellom 8 og A). Skal du sende en melding direkte til administrasjonen/ledelsen på skolen, sender du en SMS med teksten til 03686: Halsenu Admin. Organisering av FAU ved Halsen u- skole: 1. Halsen u - skole skal ha ett arbeidsutvalg. 2. Arbeidsutvalget består av to foreldrekontakter / foreldre fra hvert trinn, det vil si 6 representanter med personlige vararepresentanter. Vararepresentanter er nødvendig for å sikre at FAU til enhver tid er beslutningsdyktig. 3. Valg av medlemmer til FAU gjøres ved at foreldrekontaktene på hvert trinn velger to representanter og to vararepresentanter til arbeidsutvalget. De som får flest stemmer velges. Alle foreldrekontakter kan velges til FAU. Valget må foretas tidlig om høsten. Foreldrekontakter velges om våren for kommende skoleår. 4. Medlemmene til FAU velges for ett og to år av gangen for å sikre kontinuitet. Det gjøres på følgende måte: På 8.trinn velges en for ett år og en for to år. På 9.trinn sitter en over fra 8.trinn og en ny velges. På 10.trinn sitter en over fra 9. trinn og en velges for ett år. Vararepresentantene velges for ett år. 5. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. I følge Opplæringsloven 11-7 står det at råda og utvala vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær. Vi foreslår at arbeidsutvalget i tillegg velger kasserer. I følge Opplæringsloven 11-4 skal det også velges representanter til samarbeidsutvalget. Det står: Arbeidsutvalet vel to representanter med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane. 6. Avgående FAU innkaller de nye foreldrekontaktene til møte, informerer om valgordningen og organiserer valget. 7. Avgående FAU har ansvar for å informere det nye FAU om hvilke saker som er under arbeid, planer og arbeidsrutiner og skal aktivt bidra til at arbeidet videreføres. 8. Orientering om saker til FAU, møteinnkalling med sakliste og referat fra møter i FAU skal sendes til alle medlemmer og deres vararepresentanter. 9. Alle medlemmer av FAU har møteplikt. Medlemmene må sørge for at vararepresentant møter om de selv er forhindret. Kunnskapsløftet sier: Foreldre og foresatte en viktig bidragsyter Foreldre og foresatte side 8

9 har også ansvar for elevenes opplæring skal bidra til samarbeid med skolen eller lærestedet skal bidra til gjensidig kommunikasjon om elevens trivsel, faglige og sosiale utvikling Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres og foresattes medansvar i skolen. Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, hvordan opplæringen er lagt opp, hvilke arbeidsmåter som brukes og om vurdering av elevenes faglige utvikling. Det skal også legges til rette for at foreldrene eller de foresatte kan delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen. Foreldremedvirkning er organisert gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg lokalt og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) nasjonalt. Hilsen fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG): Kjære foreldre Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. Ditt engasjement er like viktig på ungdomstrinnet som i barneskolen. Diskuterer du med barna, stimulerer du deres tanker og utvikling. Det er viktig at du er med og vurderer barnas arbeid. Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater. At du kjenner de andre foreldrene fører til bedre samarbeid og oppfølging. Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang! SAMARBEIDSUTVALGET VED HALSEN UNGDOMSSKOLE Samarbeidsutvalget er det øverste rådgivende organet ved skolen, og det har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det er faste regler for sammensetningen, og både foreldrerådet og elevene har 2 representanter. (Elevrepresentantene kan etter loven ikke være til stede når taushetsbelagte ting tas opp, men det skjer nesten aldri.) Det er valg hvert år, på første møtet om høsten. Følgende har vært med i samarbeidsutvalget nå: 2 lærerrepresentanter: Trond Garmager og Anne Sofie Wangberg. 1 representant for andre tilsatte: Frank Rise 2 foreldrerepresentanter, hvorav en er leder i FAU. FAU velger to nye representanter på årsmøtet 2.sept. Nå er Toril Forbord leder både i FAU og i SU. 2 elevrepresentanter, som normalt er leder og nestleder i elevråd, som velges ved skolestart. 2 representanter for kommunen: Anne Mari G. Ingstad (politisk valgt medlem, med Ole A. Aftret som vara) og rektor Torger Størseth OM ELEVPERMISJONER VED BL.A. FERIEAVVIKLING I SKOLEÅRET: Det kommer oftere søknader om elevpermisjoner i skoleåret, for det meste knyttet til feriereiser i familien. Vi ønsker derfor å avklare noen rutiner: Kontaktlærer kan på vegne av rektor, gi permisjoner på inntil 3 skoledager. Rektor er delegert myndigheten som kommunen har til å gi elever fri inntil 2 uker. Søknaden fra foresatte og kopi av skriftlig svar fra rektor blir lagt på elevmappa side 9

10 Når permisjon blir innvilget, forutsettes det at foresatte forplikter seg til å ta ansvaret for at eleven får nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i undervisninga etter at permisjonstida er ute. Foresatte må derfor gjøre avtale med kontaktlærer, eventuelt også faglærere. Vi vil be foresatte unngå permisjoner i de viktige prøveperiodene før jul og i vår. Rektor vil ikke gi permisjoner i eksamensperiodene på 10.trinn. OM FRAVÆRSFØRING PÅ VITNEMÅL Fra Forskrift til opplæringsloven: Føring av fråvær i grunnskolen: Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar, b) innvilga permisjon etter opplæringslova For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. ÅRSHJUL (forbehold om endringer) UKE START SLUTT AKTIVITET INFORMASJON SKOLEDAG Trafikalt grunnkurs starter med 10E Årsmøte FAU KL Fellesmøte av kontaktlærere og foreldrekontakter + FAU og ledelsen KL FAU-møte SU møte Foreldremøte 10. trinn OG 9. TRINN NASJONAL PRØVE I REGNING TRINN NASJONAL PRØVE I ENGELSK Brannvernuke m/brannøvelse OG 9. TRINN NASJONAL PRØVE I LESING NETTBASERT OKTOBER RESERVEUKE NETTBASERT RESERVEUKE OKTOBER PRØVEN ER PAPIRBASERT FRIST FOR REGISTRERING 17. OKTOBER Kulturelle skolesekken Eplemøya songlag 8.trinn og 9.trinn Kulturelle skolesekken Eplemøya songlag 10.trinn Elevkveld 10E side 10

11 Periodemelding deles ut! Alle kontaktlærere deler ut periodemelding/månedsmelding fredag i uke 40, 48, 13 og 20. dersom det ikke er melding hver måned HØSTFERIE Elevkveld 10C INTERNASJONAL UKE OD 2014 skal gå til Utviklingsfondets prosjekt «Mitt liv mine valg» til jenter i Etiopia og Malawi. Åpen skole torsdag ÅPEN SKOLE FRI PGA ÅPEN SKOLE PÅ KVELDSTID Åpen skole for 9.klassene på Ole Vig Storforeldremøte/Utdanningstorg for 10.trinn m/foreldre Kulturelle skolesekken Askeladden på nye eventyr Stjørdalshallen. Alle trinn Elevkveld 10B Forberedelsesdag norsk Hospitering for 10.trinn Tentamen norsk hovedmål 10. trinn Periodemelding deles ut PLANLEGGINGSDAG Tentamen norsk sidemål 10. trinn Forberedelsesdag i engelsk 10. trinn Tentamen i engelsk 10. trinn Forberedelsesdag i matematikk 10. trinn Tentamen i matematikk 10. trinn Borettslaget, Å sette bo JULEBALL JULEFERIE Prosjekt 8. trinn, "Utopia" Elevkveld 10A Utdanningsmesse 10.trinn. Avreise Retur fra T: kl Kulturelle skolesekken Kirsti og Vigleik 8. og 9.trinn Kulturelle skolesekken Kirsti og Vigleik 10.trinn Elevkveld10D VINTERFERIE PRYO uke 11:9 C og 9 D PLANLEGGINGSDAG Forberedelsesdag norsk 10.trinn side 11

12 Tentamen norsk hovedmål 10. trinn Hospitering 9.trinn på Ole Vig vgs Tentamen norsk sidemål 10. trinn Forberedelsesdag i engelsk 10. trinn Tentamen i engelsk 10. trinn Forberedelsesdag i matematikk 10. trinn PRYO uke 13: 9A og 9 B Tentamen i matematikk 10. trinn Periodemelding deles ut! PÅSKEFERIE Prøvemuntlig 10. trinn Prøvemuntlig 10. trinn Periodemelding deles ut! KRISTI HIMMELFARTSDAG FRIDAG PINSEDAG Muntlig/lokalgitt muntlig eksamen Muntlig/lokalgitt muntlig eksamen SISTE SKOLEDAG SKOLEÅRT TELEFONLISTE FOR HALSEN UNGDOMSSKOLE Telefon: Telefax: Sentralbordet / sekretær - Ahmet Spago Mob Rektor - Torger Størseth Mob Assisterende rektor - Ola Overvik Mob Inspektør Hanne Nordmeland Westerlund Mob Sosiallærer/spesped. - Svanhild Jamne Valstadsve Driftsleder - Sven Ove Munkhaug Mob Rådgiver Ragnhild Aftret Helsesøster / PPT - kontor Personalrommet Teamrom DE Teamrom ABC Teamrom CDE Teamrom AB Teamrom CD Teamrom AB Mediateket LYKKE TIL MED SKOLEÅRET ! side 12

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet SKOLEINFO NR 1 / 13-14 Skolens mål 16.08.2013 side 1 V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 13-14 ***************************************************************************

Detaljer

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE SKOLEINFO NR 1 / 11-12 Skolens visjon V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 11-12 19.08.2009 side 1 ***************************************************************************

Detaljer

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / 15-16 SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 15-16 16.08.2013 side 1 ***************************************************************************

Detaljer

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE! SKOLEINFO NR. 1 16/17

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE! SKOLEINFO NR. 1 16/17 VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE! SKOLEINFO NR. 1 16/17 VELKOMMENHEFTET/SKOLEINFO NR. 1 16/17 Vi vil med dette heftet ønske alle velkommen til nytt skoleår, og først og fremst ønske de nye 8.klassingene

Detaljer

Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U - forener hodet og hjertet

Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U - forener hodet og hjertet Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole Halsen U - forener hodet og hjertet Om Halsen U: Om skolen - muligheter, utfordringer, satsingsområder Målsettinger for Halsen ungdomsskole, relatert til elevene

Detaljer

Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U

Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole Halsen U Om Halsen U: Om skolen - muligheter, utfordringer, satsingsområder Målsettinger for Halsen ungdomsskole, relatert til elevene og til foreldrene Brukerundersøkelser

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U - forener hodet og hjertet

Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole. Halsen U - forener hodet og hjertet Overgangen barneskolene - Halsen ungdomsskole Halsen U - forener hodet og hjertet Om Halsen U: Om skolen - muligheter, utfordringer, satsingsområder Målsettinger for Halsen ungdomsskole, relatert til elevene

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

FAU struktur ved Bore skule

FAU struktur ved Bore skule FAU struktur ved Bore skule Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hver trinn sin hovedoppgave i løpet av året 5 4 Årshjul 6 og 7 5 Foreldrekontakt (sitert FUG) 8 6 Forventninger

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Velkommen til BBU! Godt å være, mye å lære

Velkommen til BBU! Godt å være, mye å lære Velkommen til BBU! Godt å være, mye å lære Presentasjon; avdelingsleder, arbeidslag, opprop Nytt på ungdomsskolen Vurdering og fravær Tilvalgsfag: Valgfag Andre aktuelle saker Presentasjon av klassene

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær.

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær. [Skriv inn tekst] Februar 2014 Arbeidsgruppe: Fagansvarlig, Hilde H. Karlsen, Rektor, Geir Ole Nilsen, Avdelingsleder, Kristin Haugen Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen FORMÅL Sikre at

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015 VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015 Tranevågen ungdomsskule info: Tranevågen ungdomsskule si heimeside http://www.fjell.no/tranevagenungdomsskule/ Kontakt på e-post lærar / foreldre

Detaljer

Årshjul hjem - skolesamarbeid Når Hva Ansvarlig Alle foresatte må få tilgang til ITL slik at all skoleinfo er

Årshjul hjem - skolesamarbeid Når Hva Ansvarlig Alle foresatte må få tilgang til ITL slik at all skoleinfo er Ferie og fridager Skolestart høsten 2016 er torsdag 18. august kl. 0830. Høstferien er som vanlig i uke 40. Juleferien: Siste dag før jul er onsdag 21. desember og første dag etter nyttår er tirsdag 3.

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 8.trinn

Velkommen til foreldremøte 8.trinn Velkommen til foreldremøte 8.trinn Fra ungdomsskolegården 1955 Agenda Velkommen ved skolens ledelse Presentasjon av lærere Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Møtet fortsetter

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST 12.08- Planlegging og lærere 16.08.13 19.08.13 Skolestart Alle Alle Uke 34 Info.brev nr.1 til foreldre Skoleleder Skoleleder 23.08.13

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

Foreldremøter september 2013

Foreldremøter september 2013 Foreldremøter september 2013 En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner til å lage varme skape bilder En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte 1 Pedagogisk plattform

Detaljer

Årshjul Haraldsvang skole per xlsx

Årshjul Haraldsvang skole per xlsx August 18.8. 33 08:30 Lærerne Planleggingsdag Skolen Adm 19.8. 33 08:30 Lærerne Planleggingsdag Skolen Adm 22.8. 34 08:25-11:55 Alle Skolestart for elevene Skolen Teamene 24.-25.8 34 08:30 9A SLTtur til

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Huskeliste for foreldrekontakter

Huskeliste for foreldrekontakter Huskeliste for foreldrekontakter Åsgård skole FORELDREKONTAKTER Valgregler, mandat og huskeliste Valg av foreldrekontakter Valg av foreldrekontakter skjer i trinnvise foreldremøter innen utgangen av hvert

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Det gode liv der elvene møtes FENSTAD SKOLE Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Skolens visjon: Engasjement og trygghet gir læring.

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole! Vedtekter FAU versjon 04-9.3.2011 - Vedtatt i Bønes skole FAU 9.3.2011. Vedtekter for Foreldreråd og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Bønes skole BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014

Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014 Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014 Til foreldre og foresatte Konfliktrådets arbeid: Magne Ekker informerer om hva dette arbeidet går ut på. Klassebytte I høst ble klassene delt på

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast Årshjul 2011-2012 Det som er merket med grønt, ligger fast Sist oppdatert jan.17 AUGUST 0nsdag 17. Planleggingsdag Alle Adm. Torsdag 18. Planleggingsdag - felles i Ringsaker Alle Adm. Fredag 19. Planleggingsdag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Innhold: Huskeliste for foreldrekontakter Vedtekter FAU Årshjul

Innhold: Huskeliste for foreldrekontakter Vedtekter FAU Årshjul Når foreldre engasjerer seg, blir skolebarna mer motiverte og lærer mer på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole skjer gjennom god dialog og avklaring av roller og forventninger fra begge parter.

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast Årshjul 2011-2012 Det som er merket med grønt, ligger fast Sist oppdatert jan.12 AUGUST 0nsdag 17. Planleggingsdag Alle Adm. Torsdag 18. Planleggingsdag - felles i Ringsaker Alle Adm. Fredag 19. Planleggingsdag

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Sikre elevenes rett og plikt til opplæring, jfr Opplæringsloven 2-1 Redusere og forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring Sikre at elever

Detaljer

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE Innhold SKOLENS VISJON... 3 INNLEDNING... 3 DIGITAL INFO... 3 FORELDRE KONTAKTENS OPPGAVER:... 4 KONTAKT LÆRERS OPPGAVER:... 5 PLAN FOR SAMARBEID HJEM/SKOLE...

Detaljer

VESONGDRAGEN. Foresatte og skole, hvem gjør hva. Laget av Fau ved Vesong ungdomsskole. Vesongdragen versjon 8. utgitt høst 2014 Side 1

VESONGDRAGEN. Foresatte og skole, hvem gjør hva. Laget av Fau ved Vesong ungdomsskole. Vesongdragen versjon 8. utgitt høst 2014 Side 1 VESONGDRAGEN Foresatte og skole, hvem gjør hva Laget av Fau ved Vesong ungdomsskole Vesongdragen versjon 8. utgitt høst 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse Oversiktskart over utvalg og sammensetning... 3 Innledning...

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

Forord. Innhold. 3_Hvorfor har skolens foreldre et FAU? 3_Hva gjør et FAU? 4_Hvordan jobber et FAU? 7_Hvem er medlemmer av FAU?

Forord. Innhold. 3_Hvorfor har skolens foreldre et FAU? 3_Hva gjør et FAU? 4_Hvordan jobber et FAU? 7_Hvem er medlemmer av FAU? MEDLEM AV FAU Forord Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) håper dette heftet kan være et praktisk hjelpemiddel for medlemmene i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Forskning viser at foreldre i

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer