Grunnskulerapport Utgangspunkt for utvikling og fornying

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying"

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar. Dialogmøte: Kommunestyret:

2 Innhald Bakgrunn Hovudområde, indikatorar og resultatmål Elevar og undervisningspersonale Læringsmiljø Resultat - Nasjonale prøver Resultat - karakterar, eksamen og grunnskulepoeng Gjennomføring overgangar Spesialundervisning Resultat pr. skule historisk grafisk presentasjon Resultat utviklingsoppgåver System for oppfølging (internkontroll) Oppsummering Resultatmål MOT i skulane

3 Bakgrunn I følgje opplæringslova skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar. I følgje departementet bør rapporten knytast til dei måla og indikatorane for kvalitet som går fram av St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skulen. Nasjonale mål Alle elevar som går ut av grunnskulen, skal meistre grunnleggjande dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og arbeidsliv (læringsresultat). Alle elevane skal inkluderast og oppleve meistring (trivsel og mobbing). St.meld. nr. 31 Kvalitet i skulen. I tillegg kan rapporten omtale andre tilhøve som skuleeigar meiner er føremålstenleg ut i frå lokale behov. I kommune sin rapport om grunnskulen vert det, i tillegg til UDIR sine krav, rapportert på dei politiske resultatmåla som ligg i økonomiplanen. I første del syner rapporten resultat for kommunen på ressursar, læringsmiljø, læringsresultat, gjennomføring og spesialundervisning. I andre del kjem den einskilde skule sine resultat, vurderingar og oppfølging. Den årlege rapporten om grunnskulen er ein del av skulen sitt kvalitetssystem jf. strategisk skuleplan , og skal vere ein del av grunnlaget for dialogmøtet kvart år. 2

4 1 Hovudområde, indikatorar og resultatmål 1.1 Elevar og undervisningspersonale Om Elevar og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet tilrår at skuleeigarane tek med desse indikatorane i tilstandsrapporten: Talet på lærarar og lærarårsverk Lærartettleik Tal elevar og lærarårsverk Indikatoren «tal elevar» viser talet på elevar som er registrerte ved grunnskulane per 1. oktober Indikatoren «sum årsverk for undervisningspersonalet» viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er nytta 741 timar på barnesteget og 656 timer på ungdomssteget. Indikatorar og nøkkeltal (Haust 2013) Tal elevar Årsverk for undervisningspersonale 89,3 85,7 93,2 91,8 Kjelde: Gsi Lærartettleik Lærartettleik Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steg og steg. Lærartettleik vert berekna med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og timar til særskilt norskopplæring for språklege minoritetar. Lærartettleik kommune samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal kommune Kommunegr. 8 Nasjonalt Lærartettleik steg 12,2 13,2 13,1 Lærartettleik steg 12,9 14,8 14,1 Kjelde: Gsi 3

5 1.1.3 Ressursar økonomi Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, skulelokale og skuleskyss (202, 222, 223), per elev. Indikatorar og nøkkeltal Kommunegr Driftsutgifter pr. elev I denne indikatoren inngår følgjande delskåre: - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning per elev - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulelokale og skyss per elev Indikatorar og nøkkeltal Kommunegr Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulelokale og skyss per elev Kjelde Gsi/KOSTRA Økonomisk resultat Resultatmål: Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet Tenesteeining Mindreforbruk Meirforbruk Merknader Kvåle skule Trudvang skule Bygningsmessige utbetringar Kaupanger skule Norane skule Lægre lønnsutgifter og refusjonar sjukepengar Fjærland skule Lægre lønnsutgifter, lågt sjukefråvær og nøktern drift Sum samla For Norane og Fjærland er barnehagen med. SFO er med på dei skulane som har det. For Trudvang skule er vaksne i institusjon med. (oppl.lova 4a-2) Vurdering Skulane i har noko høgre lærartettleik både på steg og steg om ein samanliknar med kommunegruppe 8 og nasjonalt. 4

6 Vi nyttar om lag same ressursar pr. elev som kommunegruppe 8. Kostnadskrevjande gjesteelevar er inkludert. For å kunne gjere samanlikningar mellom kommunar, har SSB gruppert kommunar etter innbyggartal, bundne kostnader og frie inntekter. Kommunegruppe 8 er mellomstore kommunar med lave bundne kostnader per innbyggar og middels frie disponible inntekter. Samla sett har skulane eit mindreforbruk på kr i Læringsmiljø Om læringsmiljø Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skuleeigarar og skuleleiarar har pålegg om å gjennomføre elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget. Eit utval av spørsmåla i elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i skuleporten. Kva fortel tala? Resultata vert her presentert grafisk med fargekodar for kommunen og kvar skule. Fargane seier noko om resultat i høve til mål: Grøn er særs godt resultat betre enn det som var målet. Gult er eit godt resultat i samsvar med eller litt betre enn det som var målet Oransje er og eit akseptabelt resultat men under landssnittet og område vi skal «halde auge med». Raudt krev tiltak. I presentasjonen er det teke omsyn til at avviket må vere signifikant i høve til målet det vil seie meir enn 0,2 for ein 3 poeng skala og meir enn 0,3 på ein 5 eller 6 poeng skala Læringsmiljø i kommune (5.-) 7. og 10. steg 2013 Resultatmål: 1. Elevane sin trivsel skal minst ligge på landssnittet 2. Vi skal ha ein skule utan mobbing Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr. skule/kommune/fylke/nasjon er ikkje offentleggjort per d.d. Rapporteringa her vert difor mangelfull i forhold til resultatmålet. (5,0 er beste resultat) (5.-) 7. steg 10.steg Trivsel 4,6 4,4 Mobbing 4,8 4,9 Elevundersøkinga er gjennomført på 5. 7.steget i Norane og Fjærland, på 7. og 10. steget på Kvåle og Kaupanger 7. Trudvang har ikkje 7. steg 5

7 Vurdering Skulane har over tid levert svært gode resultat når det gjeld læringsmiljø. For alle indikatorane har vi i perioden vore over landssnittet. For 2013 har vi ikkje samanlikningsgrunnlag enno. 1.3 Resultat - Nasjonale prøver Om resultat: Alle elevar som går ut av grunnskulen, skal meistre grunnleggande dugleikar. Dette er dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. Resultatmål: Gjennomsnittleg resultat for lesing, rekning og engelsk for 5., 8. og 10. årssteg skal minst liggje på landsnittet Nasjonale prøver 5. steg i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2012 Nasjonalt 2012 Engelsk X 2,1 2,0 1,9 2,0 Lesing 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 Rekning 2,2 2,3 2,1 2,1 2,0 Skala 1-3 6

8 1.3.2 Nasjonale prøver 8. steg i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 Lesing 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 Rekning 3,6 3,5 3,5 3,2 3,1 Skala Nasjonale prøver 9. steg i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk x x x x x Lesing 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 Rekning 3,9 3,9 3,7 3,6 3,4 Skala 1-5 Det er ikkje nasjonal prøve i engelsk for 9. steget 1.4 Resultat - karakterar, eksamen og grunnskulepoeng. Om karakterar: Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskulen og vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget Standpunktkarakterar i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk skriftleg st.p 4,2 4,4 4,0 4,0 3,9 Engelsk munnleg st.p 4,4 4,6 4,3 4,2 4,1 Matematikk st.p 3,7 4,1 3,9 3,7 3,5 Norsk hovudmål st.p 4,1 4,1 3,9 3,9 3,8 Skala 1-6 7

9 1.4.2 Eksamenskarakterar i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk skriftleg eksamen 4,1 4,0 4,1 4,0 3,8 Engelsk munnleg eksamen 4,8 5,2 4,5 4,6 4,5 Matematikk skriftleg 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 eksamen Matematikk munnleg Ikkje off.l 4,8 Ikkje off.l 4,3 4,1 eksamen Norsk hovudmål skr. 3,6 4,1 3,3 3,4 3,4 eksamen Skala Grunnskulepoeng i kommune historisk og samanlikna geografisk Om grunnskulepoeng: Grunnskulepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevane som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skule. Grunnskulepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og multiplisert med 10. Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Nasjonalt Fjordane Grunnskulepoeng gj.snitt 42,6 43,5 42,2 41,2 40,1 Vurdering Skulane i har over tid levert svært gode læringsresultat og har kome høgt opp på rangeringslista i nasjonale samanlikningnar av skuleresultat. 1.5 Gjennomføring overgangar Om overgang frå grunnskulen til vidaregåande opplæring (prosent): Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring same året som uteksaminering frå grunnskule Overgang mellom grunnskule og vidaregåande skule i kommune historisk og samanlikna geografisk. Indikator og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2010 Nasjonalt 2010 Overgang frå grunnskule til vgo. 99,0 100,0 96,9 98,6 98,0 Her er det gjort endringar i rapporteringsmåten og tala kan difor ikkje samanliknast direkte. 8

10 1.6 Spesialundervisning I St. Melding nr 16 ( ) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre dugleikar og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av dugleiksnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen kan her vere sentral Spesialpedagogisk bruk i kommune, historisk Tal elevar med spesialundervisning Tal elevar med spesialundervisning i prosent 12, 8 % 14,0 % 13,9% Del av lærartimane til spesialundervisning 27,5 % 29,6 25,2 Kjelde: Gsi Trendanalyse Andel elevar som får spesialundervisning etter enkeltvedtak fordelt etter alderssteg. (kjelde: gsi) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 9,0 % 9,2 % 18,8 % 17,3 % 16,1 % 15,1 % 14,1 % 14,5 % 13,7 % 12,4 % Årstrinn Vurdering Det er stadig viktig å ha fokus på omfang og innhald i spesialundervisninga. Det er mange «drivarar» som kan vere årsak til framleis auka omfang. Kommunane i Sogn regionråd har «system for styrka læring» som satsingsområde. Mindre spesialundervisning og auka læringsutbytte er ei målsetjing. 9

11 2. Resultat pr. skule historisk grafisk presentasjon 2.1 Fjærland skule Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr. skule/kommune/fylke/nasjon er ikkje offentleggjort per d.d klasse: (5,0 er beste resultat) Trivsel 4,3 Mobbing 4,7 NASJONALE PRØVAR 5. KLASSE Fjærland Land Fjærland Land Fjærland Land Norsk 2,6 2 1,3 2 1,6 2 Engelsk Annullert 1,2 2 2,0 2 Matematikk 2,4 2 1,8 2 2,8 2 MEDARBEIDARKARTLEGGING 2013 (tilsette skule, sfo og barnehage) Fjærland Land Fjærland Land Fjærland Land Organisering av arbeidet 4,3 4,4 4,3 4,5 5,1 4,5 Innhald i arbeidet 4,3 5,1 5 4,9 5,2 5,0 Fysiske arbeidstilhøve 3,8 4,1 4,5 4,2 5,2 4,2 Samarbeid og trivsel med kollega 4,3 5 4,7 5 5,4 5,1 Mobbing, diskriminering og varsling 4,8 4,7 5,1 4,8 5,8 5,1 Næraste leiar 4,8 4,5 4,4 4,5 5,0 4,6 Medarbeidarsamtale 5 4,7 4,5 4,7 5,8 4,8 Overordna leiing 3,2 3,8 4,1 3,9 4,1 3,9 Fagleg og personleg utvikling 4,4 4,2 5 4,3 5,1 4,4 System for løn- og arb.tids.ord. 4,5 3,8 4,3 4 4,3 4,1 Stoltheit over eigen arbeidsplass 4,8 4,7 5 4,7 5,3 4,8 Heilskapsvurdering 5 4,5 4,7 4,6 4,8 4,6 Snitt samla 4,4 4,4 4,6 4,5 5,1 4,6 10

12 Elevundersøkinga I høve trivsel og mobbing ligg vi på landssnittet. Når det gjeld «trygt miljø» og «støtte frå lærarane» ligg vi over landssnittet. I høve motivasjon og vurdering for læring er resultatet noko under. Elevane har arbeidd med undersøkinga i etterkant, både positive resultat og ikkje minst områder som treng forbetring. Dei har plukka ut sine punkt med tiltak til forbetring; arbeidsro i klassen og problematikk kring mobbing. Vidare vil dei tilsette vektleggje vurdering for læring som forbetringsområde. Det er og samanfallande med allereie fastsett utviklingsområde i lys av ståstadanalysen; «utvikle felles retningslinjer og praksis for god klasseleiing» Utgangspunktet vil vere felles studium knytt til «Ti kjenneteikn på god undervisning». Dette arbeidet vil truleg støtte opp under vurdering for læring og motivasjon m.m. Læringsutbytte (nasjonale prøver) Resultatet frå nasjonale prøvar syner framgang sidan førre år. Særleg i rekning, men òg i engelsk og lesing. Det har vorte arbeidd frå fleire frontar for å utvikle og styrkje undervisninga og dertil læringsutbyttet. M.a. organisering og ressursbruk, pedagogisk innhald; læringsstrategiar, leseforståing på alle trinn, intensivkurs i lesing, auka bruk konkretiseringsmateriell m.m. Vårt planlagde studium i høve «god klasseleiing» vil òg styrkje arbeidet med grunnleggjande ferdigheiter og dertil læringsutbytte. Medarbeidarkartlegging Samanliknar ein eige utviklinga sidan 2009 har resultata gått i positiv lei innan alle område. Siste undersøkinga syner ein skor som ligg på eller over det nasjonale resultatet. For 2013 fastsette vi forbetringspunkt innan «Næraste leiar»; avsetje tid til utveksling eller tilbakemeldingar frå den daglege drifta (erfaringsutveksling), «Stoltheit over eigen arbeidsplass»: kommunikasjon, tema på foreldremøte, aktivisere bruken av heimesida, «Fagleg og personleg utvikling»; tilsette må melde inn behov, samt avsetje tid til tilbakemeldingar i kollegiet og drøfting (erfaringsutveksling). Tilsyn I 2013 vart det gjennomført tilsyn etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skular" ved Fjærland oppvekstsenter. Det vart gjeve fire merknader og fire avvik. Merknadane er retta opp og avvika er lukka. Fjærland skule er no godkjent etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v." Barnehagen vart godkjent for nokre år attende. 11

13 2.2 Norane skule Kvalitetsindikatorar NASJONALE PRØVER Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Norsk lesing Engelsk Rekning Vurdering og oppfølging Nasjonale prøvar: Resultata frå nasjonale prøvar 2013 er for Norane skule forholdsvis dårlege. Vi ligg godt under kommune - og landssnitt i engelsk og matte, medan me i lesing ligg omtrent på landsnivå. Elevgrunnlaget som resultata er basert på er tynt, men ettersom me dei to siste åra ser ein negativ utvikling, har me starta nokre prosessar internt. Dette i høve førebuinga, gjennomføringa og etterarbeidet av nasjonale prøvar. Arbeidsprosessen i høve dette så langt: Tidleg innsats på småskulen har lærarane og spes.ped.ansvarleg tileigna seg nyttig kunnskap i bruk av kartleggingsverktøy, her Aski Raski og andre verktøy og arbeidsmetodar som viser gode resultat for lesing. Tidleg innsats når me ser at nokon treng ekstra lesetrening og lesegrupper for dei som treng det i kortare periodar. Her har me eit godt samarbeid med Kaupanger skule, der me lærer av deira erfaringar og kunnskap om kva som er gode verktøy og arbeidsmetodar. Spesielt for faga engelsk og matematikk gjennomgår me no interne prosessar for å kvalitetssikre arbeidet med desse faga. Me samarbeider og ynskjer og tettare samarbeid med dei andre skulane i kommunen for å utvikle / utveksle arbeidsmetodar, IKT, vurdering og andre tilnærmingar for fagleg utvikling. Arbeidet med ståstadanalysen vert og eit viktig verktøy for oss i arbeidet for auka kvalitet i opplæringa. Me har stor tru på at arbeid med desse prosessane vil og vera med å påverka resultata på nasjonale prøvar i framtida. Trivselsundersøkingar Lokale undersøkingar ( trinn) I samband med ståstadsanalysen kvalitetssikrar me i desse dagar dei lokale undersøkingane me nyttar i høve trivsel ( trinn). Sjølv om resultata me har på desse undersøkingane viser gode resultat og rutinane me har for å «fanga opp» det som kjem fram fungerer godt, ynskjer likevel å gjera nokre enderingar. Dette går på antall spørsmål og måten me stiller spørsmåla på. Me kvalitetssikrar dette opp mot elevundersøkinga, då ut i frå elevane sin alder. Elevundersøkinga ( trinn) Elevundersøkinga er endra frå 2012 / Indikatorar pr. skule / kommune / fylke/nasjon er for 2013 pr. dags dato ikkje offentleggjort. 5,0 er no best resultat. 12

14 Trivsel: 4.59 Mobbing: 4.77 Me har gode resultat på elevundersøkinga, det er likevel einskilde områder me ser me må ha ekstra fokus på i tida framover. Me arbeider no med dei resultata me har fått og ser på kva som er fungerer godt og kva me må arbeida meir konkret med. Når me er ferdig med denne kartlegginga vil me arbeida meir med oppfølging av det som kom fram av undersøkinga. 2.3 Kaupanger skule Kvalitetsindikatorar Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land NASJONALE PRØVER 5.klasse Norsk 1,9 2,0 2,1 2,0 2,4 2,0 2,4 2,0 Engelsk 2,1 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0 Matematikk 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,0 2,4 2,0 NASJONALE PRØVER 8.klasse Norsk 3,2 3,1 3,8 3,1 3,5 3,1 3,9 3,1 Engelsk 3,6 3,0 3,6 3,0 3,5 3,0 3,1 3,0 Matematikk 3,6 3,1 4,1 3,1 3,5 3,1 3,7 3,1 NASJONALE PRØVER 9.klasse Norsk 4,3 3,5 3,3 3,5 4,0 3,5 4,1 3,4 Matematikk 4,1 3,4 3,9 3,4 4,1 3,4 3,8 3,4 Eksamenskarakterar Norsk hovudmål - skriftleg 4,0 3,5 3,9 3,4 Norsk sidemål - skriftleg 4,2 3,2 3,7 3,3 Matematikk - skriftleg 3,1 3,1 Engelsk - skriftleg 4,0 3,8 13

15 Medarbeidarundersøkinga Kaup. land Kaup. land Kaup. land Organisering av arbeidet 5 4,4 5 4,4 5 4,5 Innhald i jobben 5,2 4,9 5,2 4,9 5,3 5 Fysiske arbeidsforhold 4,9 4,1 5,1 4,1 5,2 4,2 Samarbeid og trivsel med koll. 5,7 5 5,6 5 5,5 5 Mobbing, diskriminering og varsl. 5,4 4,7 5,7 4,8 5,6 4,8 Næraste leiar 5,1 4,5 4,9 4,5 5,3 4,6 Medarbeidersamtale 5,1 4,7 5,2 4,7 5,4 4,8 Overordna leiing 3,8 3,8 3,9 3,9 3,7 3,9 Fagleg og personleg utvikling 5 4,2 5,1 4,2 5 4,4 System for løn/arb.tids ordning 4 3,8 4,3 3,9 4,6 4,1 Stoltheit eigen arbeidsplass 5,4 4,7 5,6 4,7 5,7 4,8 Heilskapvurdering 5,1 4,5 5,5 4,5 5,3 4,6 snitt 5 4,4 5 4,5 5,1 4,6 Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr. skule/kommune/fylke/nasjon er pr. dags dato ikkje offentleggjort. 5 er beste resultat. 7.klasse Trivsel 4,5 Mobbing 5,0 10.klasse Trivsel 4,4 Mobbing 4,0 Vurdering og oppfølgjing: Nasjonale prøvar: Skulen har svært gode resultat. Vi ligg over landssnittet i alle fag. Vi må vidareføre arbeidet med læringstrykk, arbeidsro og ei brei tilnærming til læringsutbytte. Eksamenskarakterar: Vi er på landssnittet i matematikk. Avvik i høve standpunkt er - 0,1. Tilfredsstillande resultat. Medarbeidarundersøkinga: Vi har resultat høgt over landssnitt på alle område. Høg grad av trivsel og tilsette som "brenn" for jobben. Elevundersøkinga: Trivsel og mobbing er godt over målsetjing. Satsingsområde må utarbeidast etter offentleggjering av indikatorar. 14

16 1.2 Trudvang skule Kvalitetsindikatorar NASJONALE PRØVER 5.klasse Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Norsk 2,2 2 2,1 2 2,3 2 2,0 2,0 Ikkje 2,2 2 x 2,2 2,0 Engelsk res 2,1 2,0 Matematikk 2,2 2 2,2 2 2,3 2 2,0 2,0 Medarbeidarundersøkinga tru land tru land tru land Organisering av arbeidet 4,3 4,4 4,3 4,5 Innhald i jobben 5,1 4,9 4,9 5 Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,1 4,4 4,2 Samarbeid og trivsel med koll. 5,1 5 5,4 5 Mobbing, diskriminering og varsl. 5 4,8 5,4 4,8 Næraste leiar 4,4 4,5 4,3 4,6 Medarbeidersamtale 4,5 4,7 4,7 4,8 Overordna leiing 3,9 3,9 3,8 3,9 Fagleg og personleg utvikling 4,4 4,2 4,4 4,4 System for løn/arb.tids ordning 4,4 3,9 4,3 4,1 Stoltheit eigen arbeidsplass 4,8 4,7 4,9 4,8 Heilskapvurdering 4,4 4,5 4,7 4,6 Vurdering og oppfølgjing: snitt 4,55 4,47 4,6 4,6 Nasjonale prøvar: Skulen har resultat på landssnittet eller litt over. Vi må vidareføre arbeidet med læringstrykk, arbeidsro og ei brei tilnærming til læringsutbytte. Me har mindre tal elevar i prøveklasse ein enn landssnittet. Medarbeidarundersøkinga: Vi har resultat som på landssnittet på mange av punkta. Me er i full gang med arbeid rundt å skape framtidas Trudvang skule som ein 1-5 skule 15

17 1.3 Kvåle skule KVÅLE SKULE Kvalitetsindikatorar Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land NASJONALE PRØVER 8.klasse Norsk 3,4 3,0 3,3 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 3,1 3,0 Engelsk 3,2 3,1 3,2 3,0 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 Matematikk 3,3 3,1 3,1 3,1 3,6 3,1 3,3 3,1 3,5 3,1 3,5 3,1 NASJONALE PRØVER 9.klasse Norsk 4,1 3,5 3,9 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 Matematikk 4,1 3,5 3,9 3,4 3,8 3,4 3,7 3,4 Eksamenskarakterar Norsk hovudmål - skriftleg 3,8 3,4 3,7 3,5 3,3 3,5 4,1 3,4 3,3 3,4 Norsk sidemål - skriftleg 3,9 3,5 3,6 3,5 3,7 3,2 4,0 3,3 3,4 3,2 Matematikk - skriftleg 3,7 3,4 3,6 3,2 3,5 3,1 3,5 3,1 3,6 3,1 Engelsk - skriftleg 3,5 3,8 3,7 3,8 4,1 3,8 4,0 3,8 4,1 3,8 Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr.skule/kommune/ fylke/nasjon er pr. dags dato ikkje offentleggjort. 5,0 er best resultat. 7.klasse Trivsel 4,4 Mobbing 5,0 10. klasse Trivsel 4,4 Mobbing 5,0 Kvåle skule - pedagogisk årsmelding Vurdering og oppfølging Nasjonale prøvar Kvåle skule har gode resultat for nasjonale prøvar. Me ligg på landssnittet i engelsk, og over landssnittet i lesing og rekning. I 9. trinn ligg me noko høgare over landssnittet 0,2 poeng. Utfordringane for skulen ver å oppretthalde desse gode resultata etter kvart som elev- og lærarressursane minkar. Me må vidareutvikla arbeidsmetodar i klasserommet både med tanke på læringstrykk, arbeidsro, klasseleiing og utviklingsarbeidet vårt må vidareførast med kjenneteikn på god undervisning. Eksamenskarakterar Resultata for 2013 viser varierande fargeskala på målekartet. Vi er 0,1 under landssnitt i norsk hovudmål medan resultatet er 0,2 over i sidemål, og 0,2 over landssnittet i norsk munnleg. For matematikk viser resultatet 0,5 over landssnittet i skriftleg og 0,2 i munnleg. Engelsk har resultatet 0,3 over landssnittet i skriftleg og 0,2 over i munnleg. Det vert ikkje gjennomført ekstra tiltak i høve eksamenskarakterar, men det er eit behov for å gjennomføra eksamen etter ny modell før slike endringar kan setjast i gang. 16

18 Elevundersøkinga Skulen ligg over landssnittet i alle kategoriar utanom fysisk læringsmiljø og faglege utfordringar. Gjennom studiearbeidet vårt med «10 kjenneteikn på god undervisning» vil me arbeide særskilt med å utvikle oss på dei to nemnde områda. Me vil ha fokus på individuell og tilpassa opplæring i tillegg til eigenvurdering og framovermeldinga i utviklingssamtalen. Med omsyn til det fysiske læringsmeljøet vert det no utarbeidd ein tiltaksplan for å renovere den gamle delen av bygningen som del av tilsyn for miljøretta helsevern. Dette arbeidet vil vere gjennomført i løpet av sommaren Arbeidet er alt starta opp i Resultat utviklingsoppgåver 2013 Oppsettet nedanfor er eit samandrag frå skulane sine årsmeldingar Fj= Fjærland, No=Norane, Ka = Kaupanger, Tr = Trudvang, Kv=Kvåle skule Resultatmål Vi skal følgje opp strategisk skuleplan med vekt på tidleg innsats og digital kompetanse. Vi skal lage retningslinjer for overgang grunnskule vidaregåande skule Vi skal ta i bruk læringsplattforma Its learning for tilsette elevar og føresette. Vi skal ferdigstille kompetanse- og rekrutteringsplan Vi skal følgje opp plan for SFO med vekt på a. Fysisk aktivitet og sunt kosthald Fj b. Samspel mellom SFO og lokalsamfunnet Fj c. Omsorg og tryggleik Ka, No,Tr d. fysisk aktivitet og kosthald. Ka e. Leik ha det kjekt No f. Song, dans, spel og opplevingar No Resultat Dette er innarbeidd i skulane sine verksemdplanar. Tiltaket er utsett til 2014 Læringsplattforma er teken i bruk i alle skulane. For nokre av skulane vil foreldra først kunna ta det i bruk i Det er ikkje laga felles plan for skulane. Kompetansen til dei tilsette er kartlagt og planarbeidet vil halde fram i Tiltaka er gjennomført i samsvar med føringar i kommunal plan 17

19 Resultatmål g. Prosjekt musikk i SFO i samarbeid med kulturskulen Tr Vi skal vidareutvikle og ta i bruk nytt vurderingssystem for undervegs og halvårsvurderingar Vi skal gjennomføre ny organisering av fagområda i barnehagen der vi fokuserer på eitt område gjennomgåande for kvart år. Dette er ein del av gjennomføringa av den kommunale barnehagestrategien.fj Vi skal vidareutvikle entreprenørskap og utdjupe og leggje til rette for aktiv bruk av utdanningsval på ungdomssteget. Det skal utarbeidast tiltaksplanar for faget utdanningsval som del av overgangen til vidaregåande skule. Entreprenørskap er del av ei nasjonal satsing. Kv Vi skal leggje til rette for og utvikle nye valfag på ungdomssteget i tråd med Stortingsmelding nr. 22. Kv Vi skal satse på utviklingsoppgåver knytt til læringsstrategiar, klasseleiing, vurdering og internasjonalt arbeid. Dette er prioriterte utviklingsområde for Kvåle skule innanfor nasjonale satsingsområde og strategisk skuleplan. Kv Vi skal søkje om deltaking i nytt internasjonalt prosjekt i Europa. Ka Vi skal ta del i forskingsprosjektet Look to Scandinavia: Resultat Nytt vurderingssystem for undervegs og halvårsvurderingar er teke i bruk Fagområdet Natur, miljø og teknikk er fokusområde for barnehageåret 13/14. Det vert arbeidd med tema gjennom heile året. Fagområdet inngår òg som tema i fellesprosjektet for heile oppvekstsenteret. Skulen rullerer kvart år verksemdsplanen med tanke på å fornya og aktualisera denne undervisninga. Utdanningsval vil bli eit større ansvar for kontaktlæraren gjennom utviklingssamtalen med elev og foreldre. Dei nye valfaga i 8. trinnet er og ei satsing med profil mot dette faget. Det vert no arbeidd med ein tiltaksplan for kvart årstrinn med tiltak og ansvar. Behov for å avvente Dep sin revisjon av fagplanane på dette området. Planane er utarbeidde, og ein prioriterer no mellom dei ulike valfaga inn mot kvart årstrinn Arbeidet vert tett fylgd opp gjennom verksemdsplanen og organiseringa av prioriterte satsingsområde gjennom heile skuleåret. Lærarane si kompetanse-heving er knytt til desse utviklings-oppgåvene. Det er utarbeidd malar og retningsliner for MILL i klasserommet. All undervisning skal ha fokus på eleven si læring og utbyte. Studieheftet «Ti kjenneteikn på god undervisning» har resultert i skulen sitt strukturdokument: «Slik gjer me det ved Kvåle skule». Skulen deltek no fjerde året i Comenius programmet saman med 4 andre land i Europa under «prosjektfana» Renewable Europe. Kvåle skule er sentral aktøren for alle skulane i dette prosjektet. Ikkje gjennomført grunna utvikling av nytt program i EU: Erasmus f.o.m Gjennomført og implementert i skulen sin plan

20 Resultatmål a) Utvikle indikatorar for kvalitet b) Vurdere kva strategiar skular som lukkast, har brukt c) Utvikle eigen praksis vidare Ka Vi skal gjennomføre språkkartlegging i barnehagen. No Vi skal lage ein sosial handlingsplan No Vi skal gjennomføre eit likestillingsprosjekt i barnehagen. Fylkesmannen har løyvd kr til eit slikt prosjekt. No Resultat Dette er gjort i samsvar med den kommunale barnehagestrategien. Dette arbeidet er i startfasen. Arbeider med gode prosessar som skal omhandle heile oppvekstsenteret (bhg. + skule). Dette arbeidet er godt i gang med refleksjonsgrupper og videoanalyse. Tilsette Resultatmål Resultat 2013 Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale 77% med alle tilsette i meir enn 20 % stilling. Sjukefråværet på eininga skal ligge under Fjærland 12,2% gjennomsnittleg sjukefråvær for Norane 8,5 kommunane. Kaupanger 1,7 % Kvåle skule 2,5 Trudvang skule 4,3 % Landsnittet for 2013 er på 7,8 %. Tilsyn Det har vore gjennomført systemrevisjon etter forskrift om miljøretta helsevern ved Fjærland og Kaupanger skular. Desse har fått ny godkjenning. Gjennomføring av strategisk skuleplan og plan for SFO Revidert strategisk plan for utvikling av skulane i vart vedteken av kommunestyret i desember Kartlegging av status for gjennomføring av planen vart gjennomført i 2013 og arbeidet med revisjon av planen vart sett i gang hausten System for oppfølging (internkontroll) Gjennom den årlege kvalitetsamtalen i februar følgjer skuleeigar opp dei enkelte skulane. Resultatoppfølging er eit av tema i samtalen. Skulane er også i ferd med å utarbeide og legge inn prosedyrar i SKK ( kommune kvalitetsystem). Prosedyrar, avvikshandtering og risikoanalyse i SKK vil bli ein viktig del av skulane sin internkontroll. I tillegg til dette har skuleeigar oppfølging av skulane gjennom styringsdialogen knytt til 19

21 verksemdplan, tilbakemeldingar på tertialrapportar og årsmelding, samt gjennom dei månadlege rektormøta. 5. Oppsummering Vi ligg over kommunegruppe 8 når det gjeld bruk av ressursar, men vi brukar meir ressursar til undervisning og mindre til lokale og skyss samanlikna med kommunegruppa. Skulane i har noko høgre lærartettleik både på steg og steg om ein samanliknar med kommunegruppe 8 og nasjonalt. Skulane i har over tid levert gode resultat når det gjeld læringsmiljø og læringsresultat og gjer det framleis. Det vil framleis vere viktig å ha fokus på omfanget og innhaldet i spesialundervisninga. Dette vil mellom anna vere eit viktig område i regionsamarbeidet «system for styrka læring». På bakgrunn av St.meld. 22 har Kunnskapsdepartementet utarbeida ein strategi for ungdomssteget. Eit av dei sentrale tiltaka i strategien er skulebasert kompetanseutvikling i klasseleiing, rekning, lesing og skriving for lærarar og skuleleiarar. Dette saman med innføringa av valfag vil krevje ressursar og auka kompetanse 20

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer