Grunnskulerapport Utgangspunkt for utvikling og fornying

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying"

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar. Dialogmøte: Kommunestyret:

2 Innhald Bakgrunn Hovudområde, indikatorar og resultatmål Elevar og undervisningspersonale Læringsmiljø Resultat - Nasjonale prøver Resultat - karakterar, eksamen og grunnskulepoeng Gjennomføring overgangar Spesialundervisning Resultat pr. skule historisk grafisk presentasjon Resultat utviklingsoppgåver System for oppfølging (internkontroll) Oppsummering Resultatmål MOT i skulane

3 Bakgrunn I følgje opplæringslova skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar. I følgje departementet bør rapporten knytast til dei måla og indikatorane for kvalitet som går fram av St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skulen. Nasjonale mål Alle elevar som går ut av grunnskulen, skal meistre grunnleggjande dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og arbeidsliv (læringsresultat). Alle elevane skal inkluderast og oppleve meistring (trivsel og mobbing). St.meld. nr. 31 Kvalitet i skulen. I tillegg kan rapporten omtale andre tilhøve som skuleeigar meiner er føremålstenleg ut i frå lokale behov. I kommune sin rapport om grunnskulen vert det, i tillegg til UDIR sine krav, rapportert på dei politiske resultatmåla som ligg i økonomiplanen. I første del syner rapporten resultat for kommunen på ressursar, læringsmiljø, læringsresultat, gjennomføring og spesialundervisning. I andre del kjem den einskilde skule sine resultat, vurderingar og oppfølging. Den årlege rapporten om grunnskulen er ein del av skulen sitt kvalitetssystem jf. strategisk skuleplan , og skal vere ein del av grunnlaget for dialogmøtet kvart år. 2

4 1 Hovudområde, indikatorar og resultatmål 1.1 Elevar og undervisningspersonale Om Elevar og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet tilrår at skuleeigarane tek med desse indikatorane i tilstandsrapporten: Talet på lærarar og lærarårsverk Lærartettleik Tal elevar og lærarårsverk Indikatoren «tal elevar» viser talet på elevar som er registrerte ved grunnskulane per 1. oktober Indikatoren «sum årsverk for undervisningspersonalet» viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er nytta 741 timar på barnesteget og 656 timer på ungdomssteget. Indikatorar og nøkkeltal (Haust 2013) Tal elevar Årsverk for undervisningspersonale 89,3 85,7 93,2 91,8 Kjelde: Gsi Lærartettleik Lærartettleik Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steg og steg. Lærartettleik vert berekna med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og timar til særskilt norskopplæring for språklege minoritetar. Lærartettleik kommune samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal kommune Kommunegr. 8 Nasjonalt Lærartettleik steg 12,2 13,2 13,1 Lærartettleik steg 12,9 14,8 14,1 Kjelde: Gsi 3

5 1.1.3 Ressursar økonomi Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskule, skulelokale og skuleskyss (202, 222, 223), per elev. Indikatorar og nøkkeltal Kommunegr Driftsutgifter pr. elev I denne indikatoren inngår følgjande delskåre: - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning per elev - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulelokale og skyss per elev Indikatorar og nøkkeltal Kommunegr Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskuleundervisning per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskulelokale og skyss per elev Kjelde Gsi/KOSTRA Økonomisk resultat Resultatmål: Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet Tenesteeining Mindreforbruk Meirforbruk Merknader Kvåle skule Trudvang skule Bygningsmessige utbetringar Kaupanger skule Norane skule Lægre lønnsutgifter og refusjonar sjukepengar Fjærland skule Lægre lønnsutgifter, lågt sjukefråvær og nøktern drift Sum samla For Norane og Fjærland er barnehagen med. SFO er med på dei skulane som har det. For Trudvang skule er vaksne i institusjon med. (oppl.lova 4a-2) Vurdering Skulane i har noko høgre lærartettleik både på steg og steg om ein samanliknar med kommunegruppe 8 og nasjonalt. 4

6 Vi nyttar om lag same ressursar pr. elev som kommunegruppe 8. Kostnadskrevjande gjesteelevar er inkludert. For å kunne gjere samanlikningar mellom kommunar, har SSB gruppert kommunar etter innbyggartal, bundne kostnader og frie inntekter. Kommunegruppe 8 er mellomstore kommunar med lave bundne kostnader per innbyggar og middels frie disponible inntekter. Samla sett har skulane eit mindreforbruk på kr i Læringsmiljø Om læringsmiljø Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skuleeigarar og skuleleiarar har pålegg om å gjennomføre elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget. Eit utval av spørsmåla i elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i skuleporten. Kva fortel tala? Resultata vert her presentert grafisk med fargekodar for kommunen og kvar skule. Fargane seier noko om resultat i høve til mål: Grøn er særs godt resultat betre enn det som var målet. Gult er eit godt resultat i samsvar med eller litt betre enn det som var målet Oransje er og eit akseptabelt resultat men under landssnittet og område vi skal «halde auge med». Raudt krev tiltak. I presentasjonen er det teke omsyn til at avviket må vere signifikant i høve til målet det vil seie meir enn 0,2 for ein 3 poeng skala og meir enn 0,3 på ein 5 eller 6 poeng skala Læringsmiljø i kommune (5.-) 7. og 10. steg 2013 Resultatmål: 1. Elevane sin trivsel skal minst ligge på landssnittet 2. Vi skal ha ein skule utan mobbing Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr. skule/kommune/fylke/nasjon er ikkje offentleggjort per d.d. Rapporteringa her vert difor mangelfull i forhold til resultatmålet. (5,0 er beste resultat) (5.-) 7. steg 10.steg Trivsel 4,6 4,4 Mobbing 4,8 4,9 Elevundersøkinga er gjennomført på 5. 7.steget i Norane og Fjærland, på 7. og 10. steget på Kvåle og Kaupanger 7. Trudvang har ikkje 7. steg 5

7 Vurdering Skulane har over tid levert svært gode resultat når det gjeld læringsmiljø. For alle indikatorane har vi i perioden vore over landssnittet. For 2013 har vi ikkje samanlikningsgrunnlag enno. 1.3 Resultat - Nasjonale prøver Om resultat: Alle elevar som går ut av grunnskulen, skal meistre grunnleggande dugleikar. Dette er dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. Resultatmål: Gjennomsnittleg resultat for lesing, rekning og engelsk for 5., 8. og 10. årssteg skal minst liggje på landsnittet Nasjonale prøver 5. steg i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2012 Nasjonalt 2012 Engelsk X 2,1 2,0 1,9 2,0 Lesing 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 Rekning 2,2 2,3 2,1 2,1 2,0 Skala 1-3 6

8 1.3.2 Nasjonale prøver 8. steg i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 Lesing 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 Rekning 3,6 3,5 3,5 3,2 3,1 Skala Nasjonale prøver 9. steg i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk x x x x x Lesing 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 Rekning 3,9 3,9 3,7 3,6 3,4 Skala 1-5 Det er ikkje nasjonal prøve i engelsk for 9. steget 1.4 Resultat - karakterar, eksamen og grunnskulepoeng. Om karakterar: Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskulen og vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget Standpunktkarakterar i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk skriftleg st.p 4,2 4,4 4,0 4,0 3,9 Engelsk munnleg st.p 4,4 4,6 4,3 4,2 4,1 Matematikk st.p 3,7 4,1 3,9 3,7 3,5 Norsk hovudmål st.p 4,1 4,1 3,9 3,9 3,8 Skala 1-6 7

9 1.4.2 Eksamenskarakterar i kommune historisk og samanlikna geografisk Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2013 Nasjonalt 2013 Engelsk skriftleg eksamen 4,1 4,0 4,1 4,0 3,8 Engelsk munnleg eksamen 4,8 5,2 4,5 4,6 4,5 Matematikk skriftleg 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 eksamen Matematikk munnleg Ikkje off.l 4,8 Ikkje off.l 4,3 4,1 eksamen Norsk hovudmål skr. 3,6 4,1 3,3 3,4 3,4 eksamen Skala Grunnskulepoeng i kommune historisk og samanlikna geografisk Om grunnskulepoeng: Grunnskulepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevane som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skule. Grunnskulepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og multiplisert med 10. Indikatorar og nøkkeltal Sogn og Nasjonalt Fjordane Grunnskulepoeng gj.snitt 42,6 43,5 42,2 41,2 40,1 Vurdering Skulane i har over tid levert svært gode læringsresultat og har kome høgt opp på rangeringslista i nasjonale samanlikningnar av skuleresultat. 1.5 Gjennomføring overgangar Om overgang frå grunnskulen til vidaregåande opplæring (prosent): Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring same året som uteksaminering frå grunnskule Overgang mellom grunnskule og vidaregåande skule i kommune historisk og samanlikna geografisk. Indikator og nøkkeltal Sogn og Fjordane 2010 Nasjonalt 2010 Overgang frå grunnskule til vgo. 99,0 100,0 96,9 98,6 98,0 Her er det gjort endringar i rapporteringsmåten og tala kan difor ikkje samanliknast direkte. 8

10 1.6 Spesialundervisning I St. Melding nr 16 ( ) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre dugleikar og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av dugleiksnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen kan her vere sentral Spesialpedagogisk bruk i kommune, historisk Tal elevar med spesialundervisning Tal elevar med spesialundervisning i prosent 12, 8 % 14,0 % 13,9% Del av lærartimane til spesialundervisning 27,5 % 29,6 25,2 Kjelde: Gsi Trendanalyse Andel elevar som får spesialundervisning etter enkeltvedtak fordelt etter alderssteg. (kjelde: gsi) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 9,0 % 9,2 % 18,8 % 17,3 % 16,1 % 15,1 % 14,1 % 14,5 % 13,7 % 12,4 % Årstrinn Vurdering Det er stadig viktig å ha fokus på omfang og innhald i spesialundervisninga. Det er mange «drivarar» som kan vere årsak til framleis auka omfang. Kommunane i Sogn regionråd har «system for styrka læring» som satsingsområde. Mindre spesialundervisning og auka læringsutbytte er ei målsetjing. 9

11 2. Resultat pr. skule historisk grafisk presentasjon 2.1 Fjærland skule Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr. skule/kommune/fylke/nasjon er ikkje offentleggjort per d.d klasse: (5,0 er beste resultat) Trivsel 4,3 Mobbing 4,7 NASJONALE PRØVAR 5. KLASSE Fjærland Land Fjærland Land Fjærland Land Norsk 2,6 2 1,3 2 1,6 2 Engelsk Annullert 1,2 2 2,0 2 Matematikk 2,4 2 1,8 2 2,8 2 MEDARBEIDARKARTLEGGING 2013 (tilsette skule, sfo og barnehage) Fjærland Land Fjærland Land Fjærland Land Organisering av arbeidet 4,3 4,4 4,3 4,5 5,1 4,5 Innhald i arbeidet 4,3 5,1 5 4,9 5,2 5,0 Fysiske arbeidstilhøve 3,8 4,1 4,5 4,2 5,2 4,2 Samarbeid og trivsel med kollega 4,3 5 4,7 5 5,4 5,1 Mobbing, diskriminering og varsling 4,8 4,7 5,1 4,8 5,8 5,1 Næraste leiar 4,8 4,5 4,4 4,5 5,0 4,6 Medarbeidarsamtale 5 4,7 4,5 4,7 5,8 4,8 Overordna leiing 3,2 3,8 4,1 3,9 4,1 3,9 Fagleg og personleg utvikling 4,4 4,2 5 4,3 5,1 4,4 System for løn- og arb.tids.ord. 4,5 3,8 4,3 4 4,3 4,1 Stoltheit over eigen arbeidsplass 4,8 4,7 5 4,7 5,3 4,8 Heilskapsvurdering 5 4,5 4,7 4,6 4,8 4,6 Snitt samla 4,4 4,4 4,6 4,5 5,1 4,6 10

12 Elevundersøkinga I høve trivsel og mobbing ligg vi på landssnittet. Når det gjeld «trygt miljø» og «støtte frå lærarane» ligg vi over landssnittet. I høve motivasjon og vurdering for læring er resultatet noko under. Elevane har arbeidd med undersøkinga i etterkant, både positive resultat og ikkje minst områder som treng forbetring. Dei har plukka ut sine punkt med tiltak til forbetring; arbeidsro i klassen og problematikk kring mobbing. Vidare vil dei tilsette vektleggje vurdering for læring som forbetringsområde. Det er og samanfallande med allereie fastsett utviklingsområde i lys av ståstadanalysen; «utvikle felles retningslinjer og praksis for god klasseleiing» Utgangspunktet vil vere felles studium knytt til «Ti kjenneteikn på god undervisning». Dette arbeidet vil truleg støtte opp under vurdering for læring og motivasjon m.m. Læringsutbytte (nasjonale prøver) Resultatet frå nasjonale prøvar syner framgang sidan førre år. Særleg i rekning, men òg i engelsk og lesing. Det har vorte arbeidd frå fleire frontar for å utvikle og styrkje undervisninga og dertil læringsutbyttet. M.a. organisering og ressursbruk, pedagogisk innhald; læringsstrategiar, leseforståing på alle trinn, intensivkurs i lesing, auka bruk konkretiseringsmateriell m.m. Vårt planlagde studium i høve «god klasseleiing» vil òg styrkje arbeidet med grunnleggjande ferdigheiter og dertil læringsutbytte. Medarbeidarkartlegging Samanliknar ein eige utviklinga sidan 2009 har resultata gått i positiv lei innan alle område. Siste undersøkinga syner ein skor som ligg på eller over det nasjonale resultatet. For 2013 fastsette vi forbetringspunkt innan «Næraste leiar»; avsetje tid til utveksling eller tilbakemeldingar frå den daglege drifta (erfaringsutveksling), «Stoltheit over eigen arbeidsplass»: kommunikasjon, tema på foreldremøte, aktivisere bruken av heimesida, «Fagleg og personleg utvikling»; tilsette må melde inn behov, samt avsetje tid til tilbakemeldingar i kollegiet og drøfting (erfaringsutveksling). Tilsyn I 2013 vart det gjennomført tilsyn etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skular" ved Fjærland oppvekstsenter. Det vart gjeve fire merknader og fire avvik. Merknadane er retta opp og avvika er lukka. Fjærland skule er no godkjent etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v." Barnehagen vart godkjent for nokre år attende. 11

13 2.2 Norane skule Kvalitetsindikatorar NASJONALE PRØVER Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Norsk lesing Engelsk Rekning Vurdering og oppfølging Nasjonale prøvar: Resultata frå nasjonale prøvar 2013 er for Norane skule forholdsvis dårlege. Vi ligg godt under kommune - og landssnitt i engelsk og matte, medan me i lesing ligg omtrent på landsnivå. Elevgrunnlaget som resultata er basert på er tynt, men ettersom me dei to siste åra ser ein negativ utvikling, har me starta nokre prosessar internt. Dette i høve førebuinga, gjennomføringa og etterarbeidet av nasjonale prøvar. Arbeidsprosessen i høve dette så langt: Tidleg innsats på småskulen har lærarane og spes.ped.ansvarleg tileigna seg nyttig kunnskap i bruk av kartleggingsverktøy, her Aski Raski og andre verktøy og arbeidsmetodar som viser gode resultat for lesing. Tidleg innsats når me ser at nokon treng ekstra lesetrening og lesegrupper for dei som treng det i kortare periodar. Her har me eit godt samarbeid med Kaupanger skule, der me lærer av deira erfaringar og kunnskap om kva som er gode verktøy og arbeidsmetodar. Spesielt for faga engelsk og matematikk gjennomgår me no interne prosessar for å kvalitetssikre arbeidet med desse faga. Me samarbeider og ynskjer og tettare samarbeid med dei andre skulane i kommunen for å utvikle / utveksle arbeidsmetodar, IKT, vurdering og andre tilnærmingar for fagleg utvikling. Arbeidet med ståstadanalysen vert og eit viktig verktøy for oss i arbeidet for auka kvalitet i opplæringa. Me har stor tru på at arbeid med desse prosessane vil og vera med å påverka resultata på nasjonale prøvar i framtida. Trivselsundersøkingar Lokale undersøkingar ( trinn) I samband med ståstadsanalysen kvalitetssikrar me i desse dagar dei lokale undersøkingane me nyttar i høve trivsel ( trinn). Sjølv om resultata me har på desse undersøkingane viser gode resultat og rutinane me har for å «fanga opp» det som kjem fram fungerer godt, ynskjer likevel å gjera nokre enderingar. Dette går på antall spørsmål og måten me stiller spørsmåla på. Me kvalitetssikrar dette opp mot elevundersøkinga, då ut i frå elevane sin alder. Elevundersøkinga ( trinn) Elevundersøkinga er endra frå 2012 / Indikatorar pr. skule / kommune / fylke/nasjon er for 2013 pr. dags dato ikkje offentleggjort. 5,0 er no best resultat. 12

14 Trivsel: 4.59 Mobbing: 4.77 Me har gode resultat på elevundersøkinga, det er likevel einskilde områder me ser me må ha ekstra fokus på i tida framover. Me arbeider no med dei resultata me har fått og ser på kva som er fungerer godt og kva me må arbeida meir konkret med. Når me er ferdig med denne kartlegginga vil me arbeida meir med oppfølging av det som kom fram av undersøkinga. 2.3 Kaupanger skule Kvalitetsindikatorar Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land NASJONALE PRØVER 5.klasse Norsk 1,9 2,0 2,1 2,0 2,4 2,0 2,4 2,0 Engelsk 2,1 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0 Matematikk 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,0 2,4 2,0 NASJONALE PRØVER 8.klasse Norsk 3,2 3,1 3,8 3,1 3,5 3,1 3,9 3,1 Engelsk 3,6 3,0 3,6 3,0 3,5 3,0 3,1 3,0 Matematikk 3,6 3,1 4,1 3,1 3,5 3,1 3,7 3,1 NASJONALE PRØVER 9.klasse Norsk 4,3 3,5 3,3 3,5 4,0 3,5 4,1 3,4 Matematikk 4,1 3,4 3,9 3,4 4,1 3,4 3,8 3,4 Eksamenskarakterar Norsk hovudmål - skriftleg 4,0 3,5 3,9 3,4 Norsk sidemål - skriftleg 4,2 3,2 3,7 3,3 Matematikk - skriftleg 3,1 3,1 Engelsk - skriftleg 4,0 3,8 13

15 Medarbeidarundersøkinga Kaup. land Kaup. land Kaup. land Organisering av arbeidet 5 4,4 5 4,4 5 4,5 Innhald i jobben 5,2 4,9 5,2 4,9 5,3 5 Fysiske arbeidsforhold 4,9 4,1 5,1 4,1 5,2 4,2 Samarbeid og trivsel med koll. 5,7 5 5,6 5 5,5 5 Mobbing, diskriminering og varsl. 5,4 4,7 5,7 4,8 5,6 4,8 Næraste leiar 5,1 4,5 4,9 4,5 5,3 4,6 Medarbeidersamtale 5,1 4,7 5,2 4,7 5,4 4,8 Overordna leiing 3,8 3,8 3,9 3,9 3,7 3,9 Fagleg og personleg utvikling 5 4,2 5,1 4,2 5 4,4 System for løn/arb.tids ordning 4 3,8 4,3 3,9 4,6 4,1 Stoltheit eigen arbeidsplass 5,4 4,7 5,6 4,7 5,7 4,8 Heilskapvurdering 5,1 4,5 5,5 4,5 5,3 4,6 snitt 5 4,4 5 4,5 5,1 4,6 Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr. skule/kommune/fylke/nasjon er pr. dags dato ikkje offentleggjort. 5 er beste resultat. 7.klasse Trivsel 4,5 Mobbing 5,0 10.klasse Trivsel 4,4 Mobbing 4,0 Vurdering og oppfølgjing: Nasjonale prøvar: Skulen har svært gode resultat. Vi ligg over landssnittet i alle fag. Vi må vidareføre arbeidet med læringstrykk, arbeidsro og ei brei tilnærming til læringsutbytte. Eksamenskarakterar: Vi er på landssnittet i matematikk. Avvik i høve standpunkt er - 0,1. Tilfredsstillande resultat. Medarbeidarundersøkinga: Vi har resultat høgt over landssnitt på alle område. Høg grad av trivsel og tilsette som "brenn" for jobben. Elevundersøkinga: Trivsel og mobbing er godt over målsetjing. Satsingsområde må utarbeidast etter offentleggjering av indikatorar. 14

16 1.2 Trudvang skule Kvalitetsindikatorar NASJONALE PRØVER 5.klasse Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Norsk 2,2 2 2,1 2 2,3 2 2,0 2,0 Ikkje 2,2 2 x 2,2 2,0 Engelsk res 2,1 2,0 Matematikk 2,2 2 2,2 2 2,3 2 2,0 2,0 Medarbeidarundersøkinga tru land tru land tru land Organisering av arbeidet 4,3 4,4 4,3 4,5 Innhald i jobben 5,1 4,9 4,9 5 Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,1 4,4 4,2 Samarbeid og trivsel med koll. 5,1 5 5,4 5 Mobbing, diskriminering og varsl. 5 4,8 5,4 4,8 Næraste leiar 4,4 4,5 4,3 4,6 Medarbeidersamtale 4,5 4,7 4,7 4,8 Overordna leiing 3,9 3,9 3,8 3,9 Fagleg og personleg utvikling 4,4 4,2 4,4 4,4 System for løn/arb.tids ordning 4,4 3,9 4,3 4,1 Stoltheit eigen arbeidsplass 4,8 4,7 4,9 4,8 Heilskapvurdering 4,4 4,5 4,7 4,6 Vurdering og oppfølgjing: snitt 4,55 4,47 4,6 4,6 Nasjonale prøvar: Skulen har resultat på landssnittet eller litt over. Vi må vidareføre arbeidet med læringstrykk, arbeidsro og ei brei tilnærming til læringsutbytte. Me har mindre tal elevar i prøveklasse ein enn landssnittet. Medarbeidarundersøkinga: Vi har resultat som på landssnittet på mange av punkta. Me er i full gang med arbeid rundt å skape framtidas Trudvang skule som ein 1-5 skule 15

17 1.3 Kvåle skule KVÅLE SKULE Kvalitetsindikatorar Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land Skule Land NASJONALE PRØVER 8.klasse Norsk 3,4 3,0 3,3 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 3,1 3,0 Engelsk 3,2 3,1 3,2 3,0 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 Matematikk 3,3 3,1 3,1 3,1 3,6 3,1 3,3 3,1 3,5 3,1 3,5 3,1 NASJONALE PRØVER 9.klasse Norsk 4,1 3,5 3,9 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 Matematikk 4,1 3,5 3,9 3,4 3,8 3,4 3,7 3,4 Eksamenskarakterar Norsk hovudmål - skriftleg 3,8 3,4 3,7 3,5 3,3 3,5 4,1 3,4 3,3 3,4 Norsk sidemål - skriftleg 3,9 3,5 3,6 3,5 3,7 3,2 4,0 3,3 3,4 3,2 Matematikk - skriftleg 3,7 3,4 3,6 3,2 3,5 3,1 3,5 3,1 3,6 3,1 Engelsk - skriftleg 3,5 3,8 3,7 3,8 4,1 3,8 4,0 3,8 4,1 3,8 Elevundersøkinga Elevundersøkinga er endra frå skuleåret 2013/2014. Indikatorar pr.skule/kommune/ fylke/nasjon er pr. dags dato ikkje offentleggjort. 5,0 er best resultat. 7.klasse Trivsel 4,4 Mobbing 5,0 10. klasse Trivsel 4,4 Mobbing 5,0 Kvåle skule - pedagogisk årsmelding Vurdering og oppfølging Nasjonale prøvar Kvåle skule har gode resultat for nasjonale prøvar. Me ligg på landssnittet i engelsk, og over landssnittet i lesing og rekning. I 9. trinn ligg me noko høgare over landssnittet 0,2 poeng. Utfordringane for skulen ver å oppretthalde desse gode resultata etter kvart som elev- og lærarressursane minkar. Me må vidareutvikla arbeidsmetodar i klasserommet både med tanke på læringstrykk, arbeidsro, klasseleiing og utviklingsarbeidet vårt må vidareførast med kjenneteikn på god undervisning. Eksamenskarakterar Resultata for 2013 viser varierande fargeskala på målekartet. Vi er 0,1 under landssnitt i norsk hovudmål medan resultatet er 0,2 over i sidemål, og 0,2 over landssnittet i norsk munnleg. For matematikk viser resultatet 0,5 over landssnittet i skriftleg og 0,2 i munnleg. Engelsk har resultatet 0,3 over landssnittet i skriftleg og 0,2 over i munnleg. Det vert ikkje gjennomført ekstra tiltak i høve eksamenskarakterar, men det er eit behov for å gjennomføra eksamen etter ny modell før slike endringar kan setjast i gang. 16

18 Elevundersøkinga Skulen ligg over landssnittet i alle kategoriar utanom fysisk læringsmiljø og faglege utfordringar. Gjennom studiearbeidet vårt med «10 kjenneteikn på god undervisning» vil me arbeide særskilt med å utvikle oss på dei to nemnde områda. Me vil ha fokus på individuell og tilpassa opplæring i tillegg til eigenvurdering og framovermeldinga i utviklingssamtalen. Med omsyn til det fysiske læringsmeljøet vert det no utarbeidd ein tiltaksplan for å renovere den gamle delen av bygningen som del av tilsyn for miljøretta helsevern. Dette arbeidet vil vere gjennomført i løpet av sommaren Arbeidet er alt starta opp i Resultat utviklingsoppgåver 2013 Oppsettet nedanfor er eit samandrag frå skulane sine årsmeldingar Fj= Fjærland, No=Norane, Ka = Kaupanger, Tr = Trudvang, Kv=Kvåle skule Resultatmål Vi skal følgje opp strategisk skuleplan med vekt på tidleg innsats og digital kompetanse. Vi skal lage retningslinjer for overgang grunnskule vidaregåande skule Vi skal ta i bruk læringsplattforma Its learning for tilsette elevar og føresette. Vi skal ferdigstille kompetanse- og rekrutteringsplan Vi skal følgje opp plan for SFO med vekt på a. Fysisk aktivitet og sunt kosthald Fj b. Samspel mellom SFO og lokalsamfunnet Fj c. Omsorg og tryggleik Ka, No,Tr d. fysisk aktivitet og kosthald. Ka e. Leik ha det kjekt No f. Song, dans, spel og opplevingar No Resultat Dette er innarbeidd i skulane sine verksemdplanar. Tiltaket er utsett til 2014 Læringsplattforma er teken i bruk i alle skulane. For nokre av skulane vil foreldra først kunna ta det i bruk i Det er ikkje laga felles plan for skulane. Kompetansen til dei tilsette er kartlagt og planarbeidet vil halde fram i Tiltaka er gjennomført i samsvar med føringar i kommunal plan 17

19 Resultatmål g. Prosjekt musikk i SFO i samarbeid med kulturskulen Tr Vi skal vidareutvikle og ta i bruk nytt vurderingssystem for undervegs og halvårsvurderingar Vi skal gjennomføre ny organisering av fagområda i barnehagen der vi fokuserer på eitt område gjennomgåande for kvart år. Dette er ein del av gjennomføringa av den kommunale barnehagestrategien.fj Vi skal vidareutvikle entreprenørskap og utdjupe og leggje til rette for aktiv bruk av utdanningsval på ungdomssteget. Det skal utarbeidast tiltaksplanar for faget utdanningsval som del av overgangen til vidaregåande skule. Entreprenørskap er del av ei nasjonal satsing. Kv Vi skal leggje til rette for og utvikle nye valfag på ungdomssteget i tråd med Stortingsmelding nr. 22. Kv Vi skal satse på utviklingsoppgåver knytt til læringsstrategiar, klasseleiing, vurdering og internasjonalt arbeid. Dette er prioriterte utviklingsområde for Kvåle skule innanfor nasjonale satsingsområde og strategisk skuleplan. Kv Vi skal søkje om deltaking i nytt internasjonalt prosjekt i Europa. Ka Vi skal ta del i forskingsprosjektet Look to Scandinavia: Resultat Nytt vurderingssystem for undervegs og halvårsvurderingar er teke i bruk Fagområdet Natur, miljø og teknikk er fokusområde for barnehageåret 13/14. Det vert arbeidd med tema gjennom heile året. Fagområdet inngår òg som tema i fellesprosjektet for heile oppvekstsenteret. Skulen rullerer kvart år verksemdsplanen med tanke på å fornya og aktualisera denne undervisninga. Utdanningsval vil bli eit større ansvar for kontaktlæraren gjennom utviklingssamtalen med elev og foreldre. Dei nye valfaga i 8. trinnet er og ei satsing med profil mot dette faget. Det vert no arbeidd med ein tiltaksplan for kvart årstrinn med tiltak og ansvar. Behov for å avvente Dep sin revisjon av fagplanane på dette området. Planane er utarbeidde, og ein prioriterer no mellom dei ulike valfaga inn mot kvart årstrinn Arbeidet vert tett fylgd opp gjennom verksemdsplanen og organiseringa av prioriterte satsingsområde gjennom heile skuleåret. Lærarane si kompetanse-heving er knytt til desse utviklings-oppgåvene. Det er utarbeidd malar og retningsliner for MILL i klasserommet. All undervisning skal ha fokus på eleven si læring og utbyte. Studieheftet «Ti kjenneteikn på god undervisning» har resultert i skulen sitt strukturdokument: «Slik gjer me det ved Kvåle skule». Skulen deltek no fjerde året i Comenius programmet saman med 4 andre land i Europa under «prosjektfana» Renewable Europe. Kvåle skule er sentral aktøren for alle skulane i dette prosjektet. Ikkje gjennomført grunna utvikling av nytt program i EU: Erasmus f.o.m Gjennomført og implementert i skulen sin plan

20 Resultatmål a) Utvikle indikatorar for kvalitet b) Vurdere kva strategiar skular som lukkast, har brukt c) Utvikle eigen praksis vidare Ka Vi skal gjennomføre språkkartlegging i barnehagen. No Vi skal lage ein sosial handlingsplan No Vi skal gjennomføre eit likestillingsprosjekt i barnehagen. Fylkesmannen har løyvd kr til eit slikt prosjekt. No Resultat Dette er gjort i samsvar med den kommunale barnehagestrategien. Dette arbeidet er i startfasen. Arbeider med gode prosessar som skal omhandle heile oppvekstsenteret (bhg. + skule). Dette arbeidet er godt i gang med refleksjonsgrupper og videoanalyse. Tilsette Resultatmål Resultat 2013 Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale 77% med alle tilsette i meir enn 20 % stilling. Sjukefråværet på eininga skal ligge under Fjærland 12,2% gjennomsnittleg sjukefråvær for Norane 8,5 kommunane. Kaupanger 1,7 % Kvåle skule 2,5 Trudvang skule 4,3 % Landsnittet for 2013 er på 7,8 %. Tilsyn Det har vore gjennomført systemrevisjon etter forskrift om miljøretta helsevern ved Fjærland og Kaupanger skular. Desse har fått ny godkjenning. Gjennomføring av strategisk skuleplan og plan for SFO Revidert strategisk plan for utvikling av skulane i vart vedteken av kommunestyret i desember Kartlegging av status for gjennomføring av planen vart gjennomført i 2013 og arbeidet med revisjon av planen vart sett i gang hausten System for oppfølging (internkontroll) Gjennom den årlege kvalitetsamtalen i februar følgjer skuleeigar opp dei enkelte skulane. Resultatoppfølging er eit av tema i samtalen. Skulane er også i ferd med å utarbeide og legge inn prosedyrar i SKK ( kommune kvalitetsystem). Prosedyrar, avvikshandtering og risikoanalyse i SKK vil bli ein viktig del av skulane sin internkontroll. I tillegg til dette har skuleeigar oppfølging av skulane gjennom styringsdialogen knytt til 19

21 verksemdplan, tilbakemeldingar på tertialrapportar og årsmelding, samt gjennom dei månadlege rektormøta. 5. Oppsummering Vi ligg over kommunegruppe 8 når det gjeld bruk av ressursar, men vi brukar meir ressursar til undervisning og mindre til lokale og skyss samanlikna med kommunegruppa. Skulane i har noko høgre lærartettleik både på steg og steg om ein samanliknar med kommunegruppe 8 og nasjonalt. Skulane i har over tid levert gode resultat når det gjeld læringsmiljø og læringsresultat og gjer det framleis. Det vil framleis vere viktig å ha fokus på omfanget og innhaldet i spesialundervisninga. Dette vil mellom anna vere eit viktig område i regionsamarbeidet «system for styrka læring». På bakgrunn av St.meld. 22 har Kunnskapsdepartementet utarbeida ein strategi for ungdomssteget. Eit av dei sentrale tiltaka i strategien er skulebasert kompetanseutvikling i klasseleiing, rekning, lesing og skriving for lærarar og skuleleiarar. Dette saman med innføringa av valfag vil krevje ressursar og auka kompetanse 20

Me byggjer framtida. Grunnskulerapport 2014 SOGNDAL KOMMUNE. Vedlegg nr 4. - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Me byggjer framtida. Grunnskulerapport 2014 SOGNDAL KOMMUNE. Vedlegg nr 4. - Utgangspunkt for utvikling og fornying Vedlegg nr 4. SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2015

Kvalitetsmelding for 2015 Kvalitetsmelding for 2015 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2015 er det som opplæringslova

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3 Kommunen sin årlege rapport om grunnskulen 2009 TILRÅDING: Saka vert lagd fram utan tilråding. DOKUMENT: GSI rapportering

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna KVAM UNGDOMSSKULE Orientering på SU/FAU møte 16.02.12 10. trinn: - ferdig vinterfest - har kome vel i gang med Ny Giv - oppkøyring mot eksamen o tentamen, skr. og munnleg o trekking av fag til eksamen

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015 Tilstandsrapport Grunnskulen i Meland 2014-2015 Side 1 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Meland kommune 2014-15, 03.09.2015 1. Innleiing Den årlege tilstandsrapporten er ein del av Meland kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I SURNADAL

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I SURNADAL TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN I SURNADAL Rådmannen sitt framlegg til vedtak april Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule i Aurland kommune AURLAND KOMMUNE driftsåret 2013 2014 Krav om årleg rapportering Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : : 24.10.2011 Tid : MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 43/11 11/800 FRAMLEGG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE I BARNEHAGANE PS 44/11 11/802 TILSTANDSRAPPORTEN

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE. LOKAL VERKSEMDPLAN Knarvik ungdomsskule 2014-2016

LINDÅS KOMMUNE. LOKAL VERKSEMDPLAN Knarvik ungdomsskule 2014-2016 LINDÅS KOMMUNE LOKAL VERKSEMDPLAN Knarvik ungdomsskule 2014-2016 INNLEIING: VISJON, MÅL, PEDAGOGISK PLATTFORM Forord av rektor Verksemdsplanen er eit viktig styringsdokument for skulen. Det som er nedfelt

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 INNLEIING Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

EVALUERING 2011-2012

EVALUERING 2011-2012 Kommune: Balestrand Side 1 Overordna utviklingstiltak Satsingsområde Mål Tiltak (kva) Strategi (korleis) Evaluering Oppvekstsenteret som arena for utvikling av sosial kompetanse. Skape eit mobbefritt oppvekstmiljø

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Fagdagar i Molde 25.-26. nov 2014 Alv Walgermo utdanningsdirektør Kva verkar? Gjennom forskning/erfaring

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Kvalitetsplan for Gaupne skule

Kvalitetsplan for Gaupne skule Kvalitetsplan for Gaupne skule Olweus-programmet og Opplæringslovas kapittel 9a Gaupne skule er ein 1-7 skule som ligg i kommunesenteret i Luster kommune. Dette skuleåret har 132 elevar tilhaldsstad her

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Årsmelding/ Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever elevdemokrati

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer